Tag Archives: Christendom

Diversity and Equality

Andrew McFarland Campbell

Diversity and equality are two things that we hear about a lot today. Both are terms that most of us probably understand, but they are curiously hard terms to define. An organisation can be said to be diverse if it has a wide range of different viewpoints on a particular issue represented among its members, or it can be diverse if it has a wide range of people who are members. For example, an organisation could be politically diverse if some of its members were politically right-wing, some were politically left-wing, and some were politically middle-of-the-road. An organisation could be racially diverse if it contained people who came from a wide range of different races.

An organisation can be said to have equality on a particular issue if an individual’s beliefs or attributes on that issue do not affect the individual’s standing within the organisation. An organisation has political equality…

View original post 633 more words

Leave a comment

Filed under Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs

Instrumenten voor de vervulling van de profetie

We moeten christenen en moslims beschouwen als
instrumenten voor de vervulling van de profetie
dat de kennis van God zich op een dag over de aarde zal verspreiden.
Terwijl de volken vóór hen afgoden aanbaden, Gods bestaan ​​ontkenden,
en dus niet de kracht of vergelding van God erkende,
de opkomst van het christendom en de islam diende zich te verspreiden onder de naties,
naar de verste uiteinden van de aarde,
de wetenschap dat er Eén God is die de wereld regeert,
die beloont en straft en Zichzelf openbaart aan de mens.

~ Jacob Emden, ook bekend als Ya’avetz

ZviAshkenasiPortrait.jpg

Jacob Emden, waarschijnlijk rond 1760

De zoon van de Chacham Tzvi, en een afstammeling van Elia Ba’al Sem van Chelm, Jacob Emden (geboren Ashkenazi), was een traditionalist die reageerde op de idealen van tolerantie die in de 18e eeuw werden verspreid. Hij strekte de traditionele inclusivistische positie in universele richtingen en, zoals Maimonides, geloofde hij dat het christendom en de islam een ​​belangrijke rol spelen in Gods plan voor de mensheid,

Engelse tekst / English text: Instruments for the fulfilment of the prophecy

3 Comments

Filed under Aanhalingen of Citaten, Geestelijke aangelegenheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden, Wereld aangelegenheden

Torah Portion – Pesach B

Christianity really came out the Jewish sect The Way, those people being Jeshuaists or followers of Jeshua gathered in the name of Jeshua to honour the Only One True God and to remember how their master teacher Jeshua gave himself as a ransom for the sins of many.

Messiah Jeshua was a devout Jewish man of flesh and blood who managed to have many followers. Though soon false teachers came unto the platform, entering Roman Greek philosophies, going as far as agreeing with the Roman Emperor Constantine the Great to make Jeshua into Jesus (Hail Zeus) and making a god of him. From then onwards we saw Christendom with the trinitarians but always have been there real followers of Jeshua, not going for that Trinity but keeping worship solely to the Only One True God of Israel, like every Jew should also worship Only One True God above all.

You consider the “resurrection of Messiah” as “an inherently Jewish event” but it was the proof for the whole world that from then onwards a man of flesh and blood could be taken out of the dead. (Those who say Jesus is God, naturally still have no proof that man can come out of death, and often forget that God even can not die, so would have faked His death, fooling also mankind considering His all knowing, because telling people he does not know when he would return.

With his own will putting aside Jeshua did fulfil the Will of God and gave himself to his heavenly Father as an offering, shedding his blood as a lamb, this time not only for liberating or bringing a passover of houses of Jehudi, but for all people, making it possible for Jews and goyim to have a restored relationship with the Most High God.

For sure the Elohim HaShem Jehovah demanded to celebrate the Passover of the with blood sprinkled houses in Egypt, and Jesus also did remember that on the Seder night, demanding also to remember from then onwards how he (Jesus) as presented himself as a Lamb of God and a Lamb for God, to pay for the sins of all people and to inaugurate the New Covenant. Therefore we all come together on 14 Nisan to have a Memorial Meal in remembrance of those two special acts of liberation.

*

To remember

over the years the Lord has taught the blog writer how to celebrate Jeshua’s resurrection in an authentic Messianic Jewish way.

 • In Messianic Judaism, the resurrection of Yeshua = one of our most treasured truths.
 • significance of the resurrection > celebration of miraculous event = merited + necessary.
 • > faith in Yeshua + belief in His resurrection sets us apart from the rest of the Jewish community.

The death of Yeshua = extremely sensitive subject to most Jewish people.

 • resurrection of Messiah > Messianic Judaism shares in common with Christianity.

customary meal very much like a Havdalah meal in our day > inaugurates each week with the beautiful symbols of a cup of wine, fragrant spices, and the luminescent glow of a multi-wicked candle.

Parasha With Passion - Weekly Torah Portions

Parasha With Passion – Weekly Torah Reading Cycle – Pesach B

This week, in Parashat Pesach Matzot-B, God instructs Israel to observe Passover
through the generations.

Deuteronomy 16:1:

“Observe the month of Aviv and keep the
Passover to
Adonai your God, for in the month
of Aviv[
b]Adonai your God brought you out
from Egypt by night.

Celebrating
Yeshua’s Resurrection In An Authentic Messianic Jewish Way

As a Messianic Believer, one of my biggest struggles was learning how to
celebrate Yeshua’s resurrection in a Messianic Jewish context. However, over the years the Lord has taught
me how to celebrate Yeshua’s resurrection in an authentic Messianic Jewish way.

Yeshua is ALIVE proclaimed his disciples as they gazed in an empty tomb (Mark
16:1-8
). The
resurrection of Yeshua is an event that Jewish believers experienced before
Christianity even existed. In Messianic
Judaism, the resurrection of Yeshua is…

View original post 441 more words

5 Comments

Filed under Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs

Geen plaats voor Jezus volgende Joden in Nederlandse Kerk noch in Israël

Heel veel mensen nemen wel het woord ‘joods-christelijk’ in de mond zonder goed te weten waar ze het over hebben of zonder enige affiniteit te willen voelen met het Joodse volk of hun geloof.

Diverse politieke partijen, vaak juist niet-christelijke, willen nog weleens roepen dat de Europese beschaving joods-christelijke wortels heeft.

Die term ‘joods-christelijk’ mag ook nogal raar zijn wanneer men weet dat veel Christenen eeuwenlang Joden hebben onderdrukt, vervolgd en verketterd. Ook zijn er heel wat joden die niet veel van Christus en christenen moeten hebben. Ook voor de ware volgers van Jeshua of Jezus Christus (zoals hij door velen is gekend) is het dikwijls moeilijk om zich te vereenzelvigen met christenen of om zich er maar mee verwant te voelen, daar zij vinden dat de meerderheid van christenen Jezus verloochend door zijn ongelofelijke daad van overgave niet te willen erkennen en hem tot hun god te maken.

Men kan echter niet ontkennen dat Jeshua een bijzonder figuur was die van een enorme invloed is geweest op het gebeuren in Europa. Het valt niet te ontkennen dat de christelijke godsdienst de Europese geschiedenis diepgaand heeft beïnvloed. Hoe men het draait of keert is er ook heel wat gediscussieerd, gepalaverd maar ook gevochten rond die persoon Jeshua of Jezus, die ook de Christus wordt genoemd.

Ook al werd door de eeuwen heen er heel wat gedaan om het jodendom de mond te snoeren of te vernietigen, is het de enige geloofsgroep die zich als enige de repressie van andere godsdiensten heeft weten te overleven. Ontegensprekelijk moet men in dat Joodse geloof de wortels zien van het christendom en christenheid. De aartsvader Abraham, koning David uit wiens geslacht Jezus voortkwam, de schrijvers van de boekrollen en de vele profeten waren Joden. Zelfs het Nieuwe testament werd geschreven door Joden. De eerste volgelingen van Jeshua (de Jood Jezus) waren zoals hij ook Joden. Zonder hen was de beweging “De Weg” niet op gang gekomen en zou het Christendom niet ontstaan zijn.

Nederlandse kerkvaders zien echter niet graag een verbintenis met het Joodse geslacht. Er zijn ook meerdere Nederlanders die er iets op tegen hebben om te wijzen naar de term  ‘joods-christelijk’ omdat de twee onderdelen van de term namelijk ongelijk zijn. Voor hen slaat het woord ‘joods’ op een periode voor pakweg 100 na Christus, de term ‘christelijk’ op de overige 1900 jaar.

Daarmee wordt ‘joods’ antiek verklaard – een neiging die door heel de kerkgeschiedenis te vinden is. De contemporaine jood wordt daarmee niet in zijn waarde gelaten: hij is antiek, ouderwets, aanhanger van een achterhaalde godsdienst. Hij zelf is geen onderdeel van de term ‘joods-christelijk’, terwijl zijn identiteit daar wel genoemd is.

Ook wensen zij te benadrukken dat

Alles wat genoemd is aan joodse bronnen, Oude en Nieuwe Testament, worden in deze term door christenen geïnterpreteerd, ja zelfs van naam voorzien. Het Oude Testament heet alleen maar zo, omdat er een Nieuwe Testament bestaat in het christendom.

De Nederlandse gereformeerden vinden dat het jodendom hun Hebreeuwse geschriften op een geheel eigen wijze interpreteren en mits zij Jezus niet als God erkennen ook niet onder de zaligheid van God kunnen vallen. Door die typische Joodse interpretatie is in de term ‘joods-christelijk’ volgens hen dan ook geen ruimte.

Als dat namelijk wel zo zou zijn, zouden we in onze ‘joods-christelijke’ cultuur heel wat makkelijker omgaan met jongensbesnijdenis, met speciale voedingsvoorschriften, met het idee dat er geofferd zou kunnen worden, met sluiers of hoofddoekjes of pruiken, met noem maar op. Juist omdat het christendom het Oude Testament heel anders interpreteert en deze interpretatie al eeuwen als de enig geldende meeneemt, zijn deze joodse (en islamitische) instellingen vreemd aan de Europese cultuur. Kortom, ‘joods-christelijk’ is een term vanuit de macht, niet een term die gewaardeerd wordt door de minderheid. Het is een term die de werkelijkheid versluierd: het lijkt erop alsof ‘wij’ een meerderheid en een minderheid waarderen in Nederland, maar in werkelijkheid staan we op het standpunt van de meerderheid en sluiten we twee minderheden buiten. {Eveline van St}

De Messiaans Joodse theoloog Mark S. Kinzer vraagt aandacht voor wat hij noemt een ‘bipolaire ecclesiologie’. Dat wil zeggen dat er binnen de kerk als lichaam van Christus ruimte zou moeten zijn voor een kerk uit de besnijdenis, die zich kan houden aan de Joodse wetten. Hierop vinden de Nederlandse christelijke theologen dat wij helemaal niet meer aan oude voorschriften moeten houden en dat zulk een keuze voor Joodse wetten dan zou getuigen van een niet erkenning van Jezus Christus zijn godheid en zijn positie als vernietiger van de Mozaïsche wetten. Meerdere Joden die Jeshua als hun Verlosser hebben aanvaard vinden dan wel dat zij als Joden die Jezus als de Messias volgen niet moeten ophouden zich als Joden te gedragen. De vele Messias belijdende rabbijnen vinden ook dat wij ons aan de Thora moeten houden en dat wij volledig in ons recht zijn om ons te blijven onderscheiden van de heidenen in hun levenswandel. Zo is ook de stelling van Kinzer. Daarmee hebben volgen hem deze Messiaanse Joden een dubbele taak. Enerzijds verbinden zij het lichaam van Christus met het Joodse volk, anderzijds vormen zij binnen het Joodse volk een levende verbinding met Jeshua of Jezus die de Messias is en met de kerk als zijn lichaam.

Kinzer geeft toe dat de stem van Messiasbelijdende Joden tot nog toe nauwelijks gehoord is in het nadenken over het “Joods-Christelijk” gebeuren. Kinzer biedt een handreiking aan zij die geloven dat Christus de diepste grond is onder het specifieke verbond van God met Israël.
Volgens hem zijn Joden en heidenen binnen het lichaam van Christus verbonden, omdat zij horen één te zijn in hem. De Joodse volgelingen van Jeshua zijn één in Christus, maar daardoor niet hetzelfde geworden. Meerdere Christenen begrijpen die “eenheid” niet en denken dat die “eenheid van Jezus met God” inhoudt dat Jezus God zou zijn. Maar zulk een gedachte maakt de woorden van Christus Jezus die vraagt dat wij één zouden worden met hem zoals hij één is met de Vader, voor die vele trinitarische christen zeer moeilijk, want dan zouden wij ook Jezus worden maar eveneens God worden of zijn. Dat maakt het voor die theologen in het christendom even verwerpelijk als sommige farizeeën het verwerpelijk vonden toen Jezus over die eenheid sprak, en zich dan volgens hen gelijk stelde met God. Volgens dat denken zouden Messiaanse Joden Jesjoeanen (Jesjoeaansen) of Jeshuaisten zich dan ook gelijk stellen met God. Maar niets is minder waar. Jeshuaisten als volgers van Jeshua beseffen dat Jeshua niet God is en dat het volgen van Jeshua en één worden met Jeshua helemaal niet inhoudt dat men aan God gelijk zou kunnen worden.
Wel geloven Jeshuaisten dat zij die Jeshua als de Messias willen aanvaarden onder de gemeenschap van Christus vallen. Maar Jeshuaisten geloven ook dat Jeshua de weg heeft geopend naar goyim en dat zo heidenen ook mede-erfgenamen mogen zijn, of mede-leden en mede-deelgenoten. Dat is volgens ons namelijk het mysterie van het evangelie.

Wij geloven dat Israël Gods uitverkoren volk is en dat kan misschien moeilijk liggen in de harten van vele “Christenen” en zeker van bepaalde Katholieke en protestantse theologen, die vinden dat enkel ‘godsgeleerden‘ het Woord van God kunnen verduidelijken en beslissen wie tot het Christendom mag of kan behoren. Velen van de theologen schijnen te vergeten (of niet te willen zien) dat de christelijke kerk is voort gekomen vanuit de Joodse sekte die de eerste christelijke gemeente vormde en ondenkbaar is zonder Israël. Met de Joden die Jezus als Messias belijden zouden zij zich in het geloof verbonden moeten voelen als broeders en zusters.

In 2017 trokken spanningen tussen Israëls rabbinaat en de liberale stromen in het Judaïsme, zowel in Israël als in het buitenland de aandacht door geschillen over religieus pluralisme. Maar een andere groep, die van de Messiaanse Joden, werd voortdurend geboycot door zowel het hoofdstroom van het wereld-Jodendom als Israël.

Zo nu en dan bereikt een verhaal de media over iemand die zichzelf als Jood ziet, waarvan de immigratie-aanvraag naar Israël, oftewel alya, geweigerd werd op grond van het feit dat hij of zij een Messiaanse Jood of Jeshuaist is.

Dit was zo bijvoorbeeld het geval met de Zweedse psychologe Rebecca Floer (64) en de dochter van een Holocaust-overlevende, die in november 2017 uit Israël werd gedeporteerd. Hoewel ze zichzelf niet als een Messiaanse Jodin definieert, gelooft zij in Jeshua, de naam die door Messiaanse gelovigen en Jeshuaisten voor Jezus wordt gebruikt. Maar Jeshuaisten geven zich niet graag uit als Messiaanse Joden, omdat bij die groepen heel wat trinitarische gelovigen zitten of Joden die een andere Messias belijden dan Jeshua.

In Israël is het probleem dat Jesjoeanen of Jeshuaisten niet aangesloten zijn bij de Joodse gemeenschap waardoor zij uit de boot vallen voor immigratie, aldus een hoge ‘aliya’-ambtenaar van het Agentschap, Yehuda Scharf {aan The Jerusalem Post}.

“Als iemand verklaart dat hij in Jezus gelooft, dan is hij geen Jood – hij gelooft niet in ons geloof,”

voegt hij eraan toe.

“Het is simpel. Een Jood, die naar Israël wil emigreren, zal naar Israël verhuizen als hij zijn Judaïsme kan aantonen. Indien hij zijn Jodendom niet kan bewijzen, dan is het een ander verhaal.”

De Wet op het recht van Terugkeer was door de Knesset in 1950 tot wet verheven. Om die wet te omzeilen zijn er heel wat gelovigen in Jeshua die zich in Israël ook aansluiten bij een gewone Joodse synagoge en daardoor met hun geheimhouding van hun geloof in Jeshua toch hun geloof kunnen belijden maar ook aanvaard worden als Jood.

Opmerkelijk is dat Mevrouw Floer al drie jaar deels in het noorden van Israël had gewoond op een hernieuwd toeristenvisum, werd haar paspoort inmiddels op de zwarte lijst geplaatst en kon haar advocaat haar enkel waarschuwen dat het moeilijk, zo niet onmogelijk, voor haar zal zijn om naar het land terug te keren.

Zowel in Israël als in de Joodse wereld, is er een bijna algehele verwerping van Messiaanse Joden of Joden, die in Jezus geloven zoals Jeshuaisten (of Jesjoeanen). Zij komen niet in aanmerking voor aliya, want terwijl ze zichzelf als Joden beschouwen, wordt niet geaccepteerd dat een Jood in Jeshua of Jezus kan geloven. In 1970 werd Amendement 4A van de Wet op het recht van Terugkeer aangenomen, waarin staat:

“De rechten van een Jood in het kader van deze wet en de rechten van een oleh (immigrant) onder de Nationaliteitswetgeving, 5712-1952, evenals de rechten van een oleh krachtens enige andere wet, zijn ook van toepassing op een kind en een kleinkind van een Jood, de echtgenote van een Jood, de echtgenote van een kind van een Jood en de echtgenote van een kleinkind van een Jood, met uitzondering van iemand, die een Jood was en vrijwillig zijn/haar religie heeft veranderd.”

Aldus oordeelde de Hoge Raad in 1989 dat het geloof van Messiaanse Joden in Jezus hen Christenen maakt en dat ze dus niet in aanmerking komen voor automatisch Israëlisch burgerschap, maar die beslissing werd evenwel opengelaten voor toekomstige veranderingen.

“De ‘seculaire test’ bestaat uit verschillende onderdelen en het is mogelijk om onderling de fundamenten van de Joodse godsdienst, de Hebreeuwse taal, de geschiedenis van het Joodse volk en de herbouw van de onafhankelijkheid in de staat, op te noemen. Het gewicht van deze elementen is in de loop van de tijd veranderd en zal in de toekomst veranderen. De seculier-liberale voorstelling is een dynamisch concept, dat verandert met het levenspad van het Joodse volk gedurende de geschiedenis,”

is er geschreven.

In april 2008 oordeelde het Hof dat verscheidene Messiaanse Joden in Israël recht hadden op Israëlisch burgerschap, omdat zij de afstammelingen waren van Joodse vaders of grootvaders, maar zelf nooit Joods geweest waren en zich dus niet hadden bekeerd.

“Je moet er een onderscheid tussen maken, of zij in aanmerking komen als Jood of als familielid van een Jood (amendement 4A),”

legt Prof. Barak Medina, hoogleraar staatsrecht van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, uit. Medina merkt op, dat indien iemand zichzelf definieert als een Messiaanse Jood, hij niet verkiesbaar is op grond van zijn eigen verdienste, maar op grond van de verdienste van zijn Joodse familielid – zolang hij niet vrijwillig bekeerd is. Iemand die zich vrijwillig bekeerd heeft, benadrukt hij, wordt beschouwd als zijn recht op aliya te hebben opgegeven.

”Ik denk niet, dat deze benadering in de nabije toekomst gaat veranderen,”

zegt Medina.

Groot probleem bij de kijk naar Jeshua volgelingen of Messiaanse Joden is dat anderen bang zijn dat dit groepen zijn die anderen volstrekt willen bekeren tot hun geloof.

Rabbijn David Rosen, adviseur voor interreligieuze zaken bij het Opperrabbinaat van Israël, die tevens fungeert als de directeur van het Departement van Interreligieuze Zaken van het Amerikaans Joodse Comité bij het kijken naar Jeshua belijdende Joden gaat een enorme vergissing aan te denken dat zij mensen zijn die zouden geloven dat Jezus één van de personen van de drie-eenheid van God is. Ware volgers van Jeshua geloven namelijk niet in de valse doctrine van de Drie-eenheid. Het is juist om die reden dat In Nederland en België kerkleiders zulke gelovige niet onder het christendom willen aanvaarden. Ook al zegt rabbijn David Rosen

“Ze kunnen dus zichzelf identificeren als etnisch Joodse Christenen of Joodse Christenen, als ze dat willen. Maar ze zijn Christelijk”

Kerkvader Hieronymus zei over Messiasbelijdende Joden.

„Terwijl ze verlangen zowel Joden als christenen te zijn, zijn ze geen van beiden.”

In de Jules Isaac Stichting (opgericht in 2015) vernoemd naar de Franse Joodse historicus Jules Isaac doen ze een poging om de ontwikkeling te bevorderen van een volwaardige christelijke theologie die volgens hen werkelijk vrij is van vervangingsdenken. Zulke vervangingstheologie staat voor het idee dat de kerk de plaats van het volk Israël zou hebben ingenomen. Voor hen zijn Jeshua volgende Joden al 1500 jaar lang volkomen buiten beeld en daarom vroegen zij zich op 23 maart af wat de belangrijke Messiaans Joodse theologen als Mark Kinzer de kerk te bieden hebben en hoe het komt dat deze gelovigen nu meer in het openbaar beginnen te komen.

Hen valt het op dat de sterke opkomst van het Messiaans Jodendom sinds de jaren zestig van de afgelopen eeuw zonder meer tot de meest opmerkelijke ontwikkelingen behoort van de laatste vijftig jaar. Bewust zijnde dat Messiaans Jodendom (Messianic Judaism) staat voor de internationale beweging van Joden die het geloof in Jezus niet in strijd zien met hun Joodse identiteit kijken zij wel op naar de reden om zulk een beweging of groep niet in het christendom te aanvaarden.

Men moet nagaan waarom vanaf de vierde eeuw voor deze Joodse Jezus gelovigen geen plaats meer binnen de Kerk bleek te zijn. Vanaf toen werden zij alleen nog slechts getolereerd wanneer ze volledig afstand deden van hun Joodse identiteit.

Als gevolg van deze kerkelijke maatregel waren Messiaanse Joden 1500 jaar lang volledig van het toneel verdwenen. Maar sinds de afgelopen eeuw zijn ze terug van weggeweest. Hun aantal wordt intussen geschat op 150.00 – 200.000. En dat aantal groeit gestaag, vooral in Israël en de Verenigde Staten. Het is fascinerend te zien, hoe de beweging waarmee de kerk 2000 jaar geleden begon, juist in onze tijd opnieuw groeit en bloeit. Redenen genoeg om een studiedag te wijden aan deze fascinerende en belangrijke ontwikkeling.

vond de Jules Isaac Stichting.

Jeroen Bol, voorzitter van de Jules Isaac Stichting, gaf in zijn lezing een historisch overzicht van het Messiaans Jodendom. Zoals de periode vóór de Reformatie gekenmerkt werd door sterke anti-Joodse trekken in kerk en theologie, is er volgens hem kort ná de Reformatie, met name in Engeland, sprake van een trendbreuk.

Théodore de Bèze (Theodorus Beza) in 1577

Het zijn de Engelse puriteinen geweest die in toenemende mate afstand begonnen te nemen van het anti-judaïsme in de theologie van de middeleeuwse rooms-katholieke kerk. Was de klassieke theologie tot dan toe doortrokken van wat men later de ‘teaching of contempt’ (‘catechese der verguizing’) is gaan noemen, bij de Engelse puriteinen zien we rond 1600 een ‘teaching of esteem’ ontstaan. Het begin van deze omslag wordt doorgaans gezien bij de kanttekening die Beza rond 1560 in de Geneva Bible plaatste bij Romeinen 11:25-26. Contra Calvijn die hij zojuist in Geeve had opgevolgd stelde Beza dat Israël hier niet staat voor de kerk maar voor het Joodse volk. In diezelfde periode rond 1560 doceerden de grote theologen Martin Bucer en Peter Martyr op grond van Romeinen 11 dat de kerk nog een toekomstige massale bekering van het Joodse volk staat te wachten. Steeds meer puriteinse theologen na hen brachten met name op grond van hun exegese van Rom.11:12-15 die toekomstige massale bekering in verband met een eveneens te verwachten massale wereldwijde opwekking van ongekende proporties. Ook de latere Humble Attempt van Jonathan Edwards moet helemaal in deze traditie gezien worden. Het is een bij uitstek optimistische theologie waarin een positieve (toekomstige) rol voor het Joodse volk is weggelegd. Dit staat in scherp contrast met het Middeleeuws scenario waarin de Joden doorgaans het bij uitstek voor altijd verdoemde volk waren.

schrijft Bol, die verder betoogt

Grote namen uit de tijd rond 1600 waren o.a. de puriteinse theologen Thomas Brightman en Hugh Broughton. Broughton was een groot geleerde op het gebied van het Hebreeuws en de geschriften van de rabbijnen. Hij was de eerste Engelsman die het plan opvatte om als zendeling onder de Joden in het Nabije Oosten te gaan werken. Hij stond ook in nauw contact met rabbijn Abraham Ruben van Constantinopel. Deze rabbijn had contact gezocht met Broughton omdat hij zijn hulp wilde bij het vertalen van het Nieuwe Testament in het Hebreeuws. De hele 17e eeuw wordt overigens in zowel Engeland, Holland en Duitsland gekenmerkt door een enorme belangstelling onder protestante theologen voor de studie van het Hebreeuws en van Joodse geschriften als de Talmud en de Mishna. Het Joodse volk stond, anders dan in de Middeleeuwen, voor het eerst in de geschiedenis van de kerk veel positiever op de radar in protestant West Europa.

In de 18 eeuw valt die intense aandacht voor de plaats van Israël terug, ze is dan veel minder prominent aanwezig. Maar het oude kerkelijke antijudaïsme wint niet opnieuw terrein in Engeland. Het is of het nieuwe denken over Israël even pas op de plaats maakt. De 18e eeuw is de eeuw van de grote internationale evangelical awakening. Een opwekking van een geografische en getalsmatige orde van grootte die tot dan ongeëvenaard was. Engeland, Wales, Schotland, Noord Ierland, Scandinavië, Duitsland en niet te vergeten het toen nog Engelse Noord Amerika, in al die landen was sprake van opwekking en kerkgroei. het was de geboortetijd van evangelicaal christendom.

De daarop volgende 19e eeuw wordt eveneens gekenmerkt door krachtige opwekkingen en verdere groei en ontwikkeling van de evangelicale beweging. Het is ook de eeuw van de grote doorbraken op het gebied van zending. Engeland is deze eeuw het brandpunt, maar ook piëtistisch Duitsland speelt een belangrijke rol. Het is in deze eeuw dat aandacht voor het Joodse volk weer volop in het middelpunt van de evangelicale agenda komt te staan. Zending onder de Joden en passie voor de in de Schrift voorzegde terugkeer van het Joodse volk naar Palestina, het was gemeengoed in het denken van vooral de calvinistische evangelicale christenen in het Engeland van de 19e eeuw. Sterk aanwezig was ook het bewustzijn dat de Joden met name van de hand van de Rooms Katholieke Kerk eeuwenlang onnoemelijk veel en verschrikkelijk onrecht was aangedaan. Deze evangelicale christenen wilden heel nadrukkelijk een heel ander gezicht van het christendom laten zien: werkelijke naastenliefde, daadwerkelijke hulp, opkomen voor gerechtigheid. In diezelfde 19e eeuw treffen we dit type opwekkingschristendom in Nederland aan in de kringen van het Reveil (Isaac Da Costa) en bij een beweging als het Heil des Volks (ds. Jan de Liefde). In Engeland was Lord Shaftesbury wel de bekendste onder hen. Andere bekende namen in Engeland zijn o.a. Charles Simeon en Robert Murray McCheyne. Uiteindelijk bleek dit geheel nieuwe protestante pro-Joodse christendom in Engeland zo sterk dat het zelfs in staat bleek de Balfour Declaration in het leven te roepen. En zo heeft het filosemitische Engelse evangelicale christendom aan de wieg gestaan van de huidige staat Israël

Als Jeroen Bol terugkijkt op vier eeuwen calvinistisch gestempeld opwekkingschristendom in de Engelstalige wereld valt er zijns inziens een lans te breken voor de idee dat deze grote opwekkingen mogelijk een bijzondere door God georkestreerde connectie hebben gehad met Gods plannen met het Joodse volk. Hij haalt aan

Zou het niet zo kunnen zijn dat de God van Israël de Reformatie en de daaruit voorkomende puriteinen en opwekkingsbewegingen mede in het leven heeft geroepen om een einde te maken aan de vreselijke dwaling van christelijk antijudaïsme en het lot van de Europese Joden positief te beïnvloeden?

En zou het niet zo kunnen zijn dat de God van Israël, die ook de Heer van de Kerk is, dit evangelicale christendom ook om die reden drie eeuwen lang zo onvoorstelbaar rijk heeft gezegend met enorme opwekkingen en doorbraken op het gebied van zending?

Hij vraagt zich af of God dit opwekkingschristendom destijds niet mede om die reden zo enorm sterk heeft gemaakt om zo een keer te brengen in het lot van Zijn uitverkoren volk Israël. Hij vraagt zich af

Sprak deze zelfde God al niet in Genesis 12 tot Abraham en over Abrahams hoofd ook tot de kerk der eeuwen:

“Ik zal zegenen wie u zegent en wie u vervloekt zal ik vervloeken”?

Bergt dit alles voor de kerk van vandaag niet zowel een belofte als een waarschuwing in zich ? Ligt er niet nog steeds, of wellicht juist nu, een belofte van grote zegen voor een kerk die het Joodse volk en Israël werkelijk tot zegen zoekt te zijn?

Maar vandaag zien wij juist dat meerdere kerken helemaal geen zegen zien in dat Joodse Volk noch in Joodse volgelingen van Jezus (zoals Jeshuaisten) of Messiaanse Joden.

Michael Mulder, universitair docent Nieuwe Testament en Judaïca aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn die tevens Kerk en Israël aan de CHE in Ede doceert en directeur is van het Centrum voor Israël Studies, sprak over de identiteit van Messiaanse Joden in Nederland en Israël,en vond dat zij helemaal niet thuis horen in de kerk in Nederland heel eenvoudig weg omdat zij noch Christen noch Jood zijn volgens hem.

Leave a comment

Filed under Geestelijke aangelegenheden, Juridische aangelegenheden, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Politieke aangelegenheden, Religieuze aangelegenheden, Wereld aangelegenheden

No religion mentioned in the Torah for non-Jews

It is not because there is no religion mentioned in the Torah for goyim or non-Jews that they should not have a religion or should not have to come to the Elohim. It is also not so that when people call themselves Christian and would go regularly to mass or to a church service that they are serving God or being recognised as His children.

In Christendom we can find lots of people who have an other god than the one of Abraham, though the divine Creator is very clear Who He is and what He wants from His people. Also Abraham did very well know Who the Most High God was.

Looking at the many churches in Christendom we can see that several churches altered the Torah and that the main church is breaking one of the laws in the Torah itself. Several people who come to study the Bible become angry when they see how their churches fooled them. It is a pity that they than abandon the faith in God. Some of them are then trying to find their way in Judaism. A few do not lose their faith in Christ and find their way in Christianity, becoming a member of one of the several non-trinitarian groups or churches.

It is wrong to think that those in the main churches

only have what the church has given them, altered scriptures and mistranslations. {I Hope They Get It}

Every human being is able to hear the Word of God. Wherever he lives there is some way to hear God’s Word. Those living in the industrialised countries have no excuse at all. For them there are enough means to get in touch with the Word of God. They have the printed material, like Bible books, other books and brochures, but also electronic devices where they can find several applications presenting the Word of God.

Questioning what we really believe is the only way to ever know what we really believe and why. {I Hope They Get It}

and that is what each individual has to do: searching himself what is the truth of God.

It is totally wrong to think that there would not be churches telling the biblical Truth. Luckily we can find many churches all over the world which proclaim God’s Word. It is not because the main

church says a lot of things that don’t line up with His word. {I Hope They Get It}

that we should say

No, the New Testament is not His word. There is no place in it where it says that He is speaking. {I Hope They Get It}

In the Greek writings or Brit Chadashah we are told about the one who is sent by God and authorised to speak in His name. As such the Messianic writings are a continuation of the Hebrew writings, bringing hope for those who are not of the Judaic faith. Because also for the non-Jews the way to the restored relationship with God is opened. This thanks to the ransom offering of Jeshua, the sent one from God.

The writer may have become very frustrated by his old church, which makes it a pity he now concluded that the work delivered by Jesus and his apostles would not be from God. Pity also that he thinks

All through the Torah and the Prophets, it tells us that G-d is speaking and to whom He is speaking. No Christian writing can make this claim. {I Hope They Get It}

He seems to forget that the Torah and Prophets are part of the Christian writings too.

There is no need for a middleman. That is one of the lies of the church. {I Hope They Get It}

writes Mr. Bouker who with ‘Convert Corner’ is

attempting to provide more than just proof that the Christian religion is nothing more than smoke and mirrors. {About Convert Corner}

He is a former Christian

who is currently going through an Orthodox conversion to Judaism.  {About Convert Corner}

and spent years believing what he was told to believe by preachers and teachers instead of going to research the Bible for himself. Clinging to church doctrines no wonder he feels that he

had very little knowledge of the G-d of Israel. {About Convert Corner}

He seems to forget that the God of Israel wants a good relationship with all His creatures and by means of sending His only begotten beloved son made it possible that all can be saved from the curse of sin. But naturally each person has to decide himself or herself what way to go. The sent one from God, Jeshua, (Jesus Christ) shows the way to God. By him non-Jews also can come into the restored relationship with God. For goyim or gentiles there is also a way to have a religion which can be accepted by the God of Abraham.

1 Comment

Filed under Knowledge & Wisdom, Religious affairs

A vital question for believers

At Selah Ministries they ask

Do you believe in God, or do you believe God? {A vital question for believers}

And that is a question we should seriously take at heart. The same as atheists believe in many things we find people who say they believe in a god or believe in the God. When you question those who say they ‘believe in god’ or ‘believe in God’, we can hear many concepts or ideas about that god/God and find that several of those people believe in different gods than the others.

Lis from Selah Ministries which says it

is about bringing folks closer to God through His word and through experience, and recognising the works of satan in these days. {A vital question for believers}

brings up as next question

Do you believe what He put down in writing and preserved for two thousand years so that we could walk rightly with Him? Walking in obedience requires us to not just believe that God is real, but to believe what He says! {A vital question for believers}

When looking at Christendom, we see the great difference with those from Christianity. The majority who calls themselves Christian really do not follow Christ and even have not the God of Christ, but made Christ Jesus into their god.

Coming closer to the end-times, all people should come to know that it is getting high time that people should start thinking seriously about what they do want to follow, human doctrines or Biblical doctrines.

Perhaps it’s time to walk away from church doctrine, and to get into the word of God? He preserved His word for you so that you could know how He wants you to live. {A vital question for believers}

Many in this world are been deceived. Lots of people are caught up in the human doctrines and tangles of their church. In the Book of books, the Bible or Holy Scriptures, already in the first book (Genesis) it is explained why things are today like they are. In many of the following books is given direction why and how we may have hope for the future and for better things. In that compilation of books (hence: Library or bibliotheca = Bible) mankind is able to see how it is necessary that the Most High God shall come to be known all over the earth. Lots of people do not see how important it is for them to fear the right person and to spend more time and attention to Some One Who can not be seen but Who is a serious reality of the universe. It is Some Supreme Being Who shall be willing to draw close to you when you are willing to come to close to Him. That Most High Supreme Being has given His Word, but not many people are really interested in reading it. Though they would better  do that so that they may come to see the truth and unmask all those who are against that Biblical Truth, but also react strongly against those who proclaim that Biblical Truth. It is even told in the Bible, God’s infallible Word that close to the end-times more people would react against those lovers of God and against those who spread the Gospel.
For that reason recently there has been created a new website, to show how those adversaries of God sent all sorts of false sayings or untruths in the world. At that new website, Unmasking the anti-Jehovah people, a first series has been started to show how the Bible has all the truth in it and how we as human beings best should read those ancient books, which form perhaps the most interesting and most important Bestseller of all times. The first articles are already published, and we would kindly advice you to have a look at them ( A Book to trust #1 Background book for debate and A Book to trust #2 Book of Truth) and to follow up the coming chapters.

There are people who say

Faith can not come by hearing

and partly they are right but also partly wrong. Hearing is an important factor to come to the truth. Without willingness to hear and to see one can not come to the truth. Hearing is an essential part in the formation of faith. Without hearing the Word of God or without hearing preachers to confess how people can be saved, and without coming in contact with people who proclaim the Kingdom of God, telling the Good News and presenting the Gospel to man, it is much more difficult to come to know the Bible and to come to know the Most High God.

+

Preceding

Consider your own journey in life

May we have doubts

Hatred and hostility against God

Arguments about believe and About Christianity versus Atheism

On the Edge of Believing

Fear in your own heart or outside of it

When believing in God’s existence and His son, possessing a divine legislation

Mishmash of a legal code but importance of mitzvah or commandments

++

Additional reading

 1. A world with or without religion
 2. How importance on religion is placed
 3. Non-practicing Christians widely believing in a god or higher power
 4. Gates to different belief systems in this world
 5. Meet the atheist … who believes in God
 6. The post-Christian world
 7. Have you also been deceived
 8. Looking for something or for the Truth and what it might be and self-awareness
 9. An openingschapter explaining why things are like they are and why we may have hope for better things
 10. Fearing the right person
 11. God loving people justified
 12. Blinkered minds
 13. Do you purpose that your mouth will not transgress
 14. I Only hope we find GOD again before it is too late !
 15. Necessary to be known all over the earth
 16. This month’s survey question: Does God Exist?
 17. Can a scientist believe in God
 18. Back from gone #2 Aim of godly people
 19. Back from gone #4 Your inner feelings and actions
 20. Today’s thought “Man lives by every word that comes from the mouth of Jehovah” (April 24)
 21. Memorizing wonderfully 48 John 16:33 That you may have peace
 22. Memorizing wonderfully 66: Galatians 3:8-9 Justified receiving blessing of Abraham’s faith
 23. When having found faith through the study of the Bible we do need to do works of faith
 24. Measuring Up
 25. Some one or something to fear #6 Faith in the Most High

+++

Related

 1. Farewell to Those Days of Wrestling With Fate
 2. There is a God
 3. A Two-Word Sermon: But God!H-o-l-y-b-i-b-l-e
 4. Review of Faith in God: Interpreting the True Meaning of Faith in God | Eastern Lightning
 5. Embarking on the Path of Belief in God (Part 2)
 6. Facts and Revelation Made Me Seek; God’s Word Made Me Fall Before Him
 7. Establishing a Proper Relationship With God | As a Christian, Regularly Attending Gatherings Cannot Be Neglected!
 8. The “Rural” Mom Meets the “Urban” Daughter-in-Law
  How to Keep Faith in God When Mother Got Terminal Lung Cancer
 9. Finding the Salvation of the Last Days on Facebook (Ⅱ)
 10. Competing in This Way, I Benefit Tremendously! (Audio Article)
 11. I acknowledge the words expressed by Almighty God as the truth, but my family have been confused by rumors disseminated by the CCP and by pastors, and they do all they can to obstruct me getting in touch with Christians from the Church of Almighty God. I don’t dare to investigate Almighty God’s work of the last days, but neither do I want to lose the chance to be raptured and saved by God. How should I solve this problem?
 12. Word of GOD: Wisdom
 13. Truth and Righteousness versus Lies and Wickedness.
 14. Rejecting and Reinterpreting
 15. Doctrine of Christ or AntiChrist?
 16. Clear doctrine strengthens the church
 17. Spiritual War: Truth versus Lies. Life versus Death.
 18. A world of Foolishness (1 Corinthians 3:19)
 19. A Lamp for my Feet and a Light on my Path
 20. Limited Atonement and the Divine Command to Believe Falsehood
 21. Lucifer’s Desideration: God of gods (5)
 22. Jehovah’s Witness Myopic View Of Jesus (I)
 23. Bible Contradictory: Light of Truth is Within
 24. Behaving as a Christian is an Act of Worship
 25. Walking In Obedience
 26. Series: Saying Yes to God!
 27. Faith Cannot Come by Hearing
 28. Is Jesus Christ an Imposter?
 29. Truth or Lie Pick One
 30. What Are The Father And The Son’s Name?
 31. Is The Law Done Away With?
 32. On going to church (or not), church, connecting to God, and prayer

28 Comments

Filed under Knowledge & Wisdom, Lifestyle, Religious affairs

Godsdienstwetenschapper: “Religie is geen keuze, geloof is een keuze”

Toen godsdienstwetenschapper en publicist Reza Aslan aankwam in de Verenigde Staten bekeerde hij zich met zijn moeder tot het christendom. Na zijn studietijd is hij toch weer moslim geworden. Hierover vertelde Aslan in de Volkskrant.

Aslan:

“Ik zie religie als een taal en in het leven moet je een taal vinden waarbij je je het meest op je gemak voelt en waarmee je kunt communiceren. Jezus is de zoon van God, hij staat symbool voor alles wat perfect is binnen het christendom. De figuur Jezus is een soort supermens, die het je makkelijker maakt om je in zijn vader, in God, te herkennen en om in te zien dat je eigenlijk helemaal niet zoveel van hem verschilt.”

Maar hoe meer Aslan leerde over religie, hoe meer hij besefte dat die metafoor voor hem niet werkt.

“Binnen de islamitische leer van het soefisme, waarvan ik een aanhanger ben, staat het idee van eenheid centraal. Dat is natuurlijk ook een metafoor, maar het is een metafoor waarin ik mijzelf herken. Als je religie ziet als een taal, dan het is totale onzin om te zeggen dat Frans bijvoorbeeld beter is dan Duits. Het is ook niet zo dat islam meer waar is dan het christendom, of dat het christendom meer waar is dan het jodendom. Mijn vrouw is bijvoorbeeld christen en daarin heeft zij haar taal gevonden.

Religie is geen keuze, geloof is een keuze, de twee zijn absoluut niet hetzelfde.

Geloof, zoals ik het in het boek omschrijf is mysterieus, individualistisch, niet in woorden te vatten en nauw verbonden met het bestaan van de mens. Religie daarentegen is een instituut vol regels en normen dat is gemaakt door mensen om een verklaring te geven voor de aangeboren geloofsbelevenis.”

Lees het volledige interview met Aslan in de Volkskrant.

1 Comment

Filed under Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Religieuze aangelegenheden, Voelen en Welzijn

De haat van IS voor Christenen

Meermaals hebben Christenen zich al afgevraagd  waarom bepaalde islamitische groepen zich zo tegen het Christendom keren.  Meestal zijn ze zich er niet bewust van dat er een verschillende zienswijze is op dat Christendom en/of de Christenheid.

Men mag niet over het hoofd zien dat Joden en Islamieten slechts in één Ware God geloven, de God van Abraham. Bij de meerderheid van de Christenen ligt dat helemaal anders. Ook al beweren zij slechts in één God te geloven houden zij zich meestal aan een Drie-eenheid welke niet strookt met de Heilige Geschriften. Het is die Drievuldigheid alsook de levenswijze en aanbidding van beelden die meerdere islamieten de ogen uit steekt. Erg genoeg zien de meeste moslims niet dat er ook meerdere Christenen zijn die werkelijk monotheïstisch zijn en enkel in de enige Ware God van Israël geloven en Jezus niet tot hun god maken.

De aan de drie-eenheid houdende Theoloog Alain Verheij kroop door vertaalde IS-teksten heen om te zien waarom de jihadi‘s christenen nou zo haten. Zijn conclusie:

 de Grote Vijand heet ‘onduidelijkheid’,

schrijft hij in Reporters Online.

“IS gooit de hele westerse wereld op een grote christelijke, atheïstische en liberale hoop,”

moet Verheij toegeven. Het grote probleem bij Daesh of ISIS is dat zij de onbetamelijk levende decadente westerse wereld zien. Zoals men vroeger vanuit het westen kruisvaarders had die naar het oosten trokken trekken nu van uit het oosten  “kruisvaarders” voor het “Ware Geloof” naar het Westen.

Wij kunnen er niet aan onderuit te moeten toegeven dat er heel wat decadentie in onze huidige maatschappij is. Onderzoeken naar hoe de mensen heden om gaan met de tien geboden van God laten duidelijk merken dat de aanbidding van de Enige Ware God niet zo van belang is. De grote meerderheid van de Westerlingen gelooft praktisch niet meer in één God en redenen om naar de geboden van die Ene Ware God te leven.

Maar niet enkel onze levenswijze doet de “soldaten van God” gruwelen. Voor vele moslims is het begrip “zoonschap” niet op dezelfde wijze gekend, al wijzen hun geschriften wel degelijk op een zelfde inzicht. Zij zien zich wel als kinderen van Abraham, maar om Jezus of een ander mens als een kind van God te zien gaat voor hen niet op.
Alain Verheij kijkt in zijn artikel ook naar dat element waarom de Bijbel voor IS onacceptabel is.

“Jezus de zoon van God noemen is voor Dabiq blasfemie. Hem als een loser aan het kruis laten sterven is helemaal van God los. Daarom moet het kruis als symbool voor Gods veranderlijkheid en lijdelijkheid gebroken worden.”

Alain Verheij vergeet hierbij dat God niet veranderlijk is, maar uit zijn theologie aanziet hij natuurlijk Jezus als een geïncarneerde godheid.
Verheij vervolgt:

“De trigger voor de IS-haat die onder christendom, decadentie en postmodernisme ligt is dit: onduidelijkheid. Het idee dat waarheid relatief is, dat normen en waarden verschuiven, dat God beweeglijk is. Dat idee is onverenigbaar met de schreeuwende behoefte van een hart in nood aan een duidelijk, sterk verhaal. Een sterke, eenvoudige God, een afgebakend volk van God en een overzichtelijk plan van God.”

Vele Christenen scheren alles onder één kam, zoals ook meerdere moslims doen. zoals vele Christenen en Westerse atheïsten denken dat alle moslims medeplichtig zijn aan oorlogen in het Midden-Oosten zijn er ook vele niet-christenen die vinden dat die christenen zoals andere religieuze mensen oorzaak zijn van al het kwaad en leed en alle oorlogen.

Het is verkeerd te stellen dat religie de oorzaak is van zo veel geweld alsook dat alle christenen medeplichtig aan nazi-sympathie of aan de KKK. Het gaat ook niet op om alle blanke Amerikanen supremacisten te noemen.

ChristiansKKKVoor mensen is het makkelijk om de schuld op een ander groep van mensen te schuiven.
Sommige mensen geven iedereen de schuld waarvan zij denken dat ze niet op hen lijken, of op een groep die ze niet leuk vinden.

Your NZ dat zich inzet voor het bespreken van sociale kwesties en politiek in Nieuw-Zeeland vraagt haar lezers dan ook  of alle moslims verantwoordelijk zijn voor terroristische acties van ISIS en schrijft

Alle 1,6 miljard moslims? Waarom niet alle 3,75 miljard mannen? Of alle 7,5 miljard mensen? {Can you separate Muslims from ISIS?}

+

Voorgaande artikelen

Waarom doen we niets aan de oorzaak?

Het gevaar om niets te doen tegen de oorzaak en de kwaal

Vluchten naar een hoopvolle toekomst

Migratie en veiligheid even geherformuleerd

Islamofobie is contraproduktief

Een moment van Bezinning, even maar

Moeten Christenen over zich heen laten walsen

Onder­scheid maken – een repliek op Ayaan Hirsi Ali

Het failliet van de war on terror

In tijden van gemeenschappelijk verdriet

Relevantie van de de Tien Geboden bij Britten anno 2017

++

Aanvullende lectuur

 1. Fundamentalisme en religie #2 Frankrijk en België
 2. Fundamentalisme en religie #5 Verguisde Koran
 3. 15 jaar cel geëist voor leider Sharia4Belgium
 4. Overzicht voor het jaar 2015 #1 Dreiging en angst
 5. Wapens van de gelovige bij voortdurend geweld
 6. Broeders in Christus 2016 jaaroverzicht
 7. De verdwijnende heerlijkheid

+++

Verder gerelateerd

 1. Alles leidt naar decadentie, naar barbarij, naar de ondergang van de beschaving
 2. Hoe komen die jihadisten eigenlijk aan hun geld?
 3. Jihadisten roepen satan aan
 4. Basis voor Russen bij Koerden in Syrië

+++

Further reading
 1. Hello America and atheists
 2. Only six of ten commandments of God still important to British Christians
 3. A Spirit of Fear
 4. Portrayal of Women with Immigrant Background in Quality Media
 5. ISIS fighters given houses and jobs as part of “hug a jihadi” campaign
 6. Jihadi cups come to Europe
 7. Security chief says UK is home to 35,000 Islamic jihadis
 8. “Jesus Camp” and “Jihadis Next Door”
 9. How a Journalist Uncovered the True Identity of Jihadi John
 10. French Jewish Anger Grows Over Savage Antisemitic Murder of Pensioner at Hands of Muslim in Paris Suburb
 11. Pepe Escobar: And the winners in the post-Daesh era are… (updated)
 12. Modern Day Horrors: Kurds Disarm Assyrians and Yazidis, Abandoning them to Daesh Onslaught
 13. The Daesh: it’s not because they’re Muslims, it’s because they’re tossers. #WeStandTogether #LondonBridge #wearenotafraid #thingsthatgetbritainreeling
 14. Details Unsealed: 2016 Feds Thwarted ISIS Inspired Plot Against Targets in New York City…
 15. Can you separate Muslims from ISIS?

+++

1 Comment

Filed under Activisme & Vredeswerk, Geestelijke aangelegenheden, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Religieuze aangelegenheden, Voelen en Welzijn, Wereld aangelegenheden

Hoogdag voor vele protestanten

Herinneringsdeuren met tekst van de 95 stellingen

Vandaag, 31 oktober is voor vele protestanten een hoogdag. Zij gedenken dan een belangrijk keerpunt in het Christendom dat toen op gang werd gezet door Maarten Luther toen hij zijn 95 stellingen ophing aan de deur van de Slotkerk of Allerheiligenkerk te Wittenberg. In wezen was er all eerder wat beweging gekomen in het strak omlijnde denken van de Rooms Katholieken. De Engelse kerkhervormer John Wycliffe en de Boheemse filosoof Johannes Hus waren daarbij enkele spilfiguren die wij niet over het hoofd mogen zien.

Voor velen is de reformatie 500 jaar geleden begonnen met die aanklacht van Luther. Velen vinden ook dat er dan een bevrijding van de ketterij van Rome tot stand kwam. Nochtans kunnen wij duidelijk zien dat vele ketterse en heidense elementen die in voorgaande eeuwen werden verwijderd heden al terug binnen geslopen zijn. Zo kan men tegenwoordig in vele protestantse kerken terug beelden vinden van figuren welke goddelijke krachten worden toegewezen.

De grootste hervorming om terug te gaan naar de eerste eeuwse leerstellingen van de volgelingen van Jeshua is echter nooit door gebroken. Wel kunnen wij zien dat steeds echte volgelingen van Jeshua ernstige pogingen hebben gedaan om het ware geloof in Jezus Christus, zoals Jeshua meer bekend raakte, te bewaren. Oorspronkelijk werden zij als volgelingen van Jeshua aanschouwd als een Joodse sekte, “De Weg“, maar toen zij verder omschreven werden als “Christenen” ontstonden daarnaast andere benamingen die telkens sloegen op denominaties die het licht zagen, en waarbij het kleine gemeenschappen waren die het geloof verder trachtten uit te bouwen. Ze ware christenen die zich hielden aan de leer van Christus en aan de God van Christus, bleven steeds in de minderheid en werden ofwel als verwaarloosbare denominaties in het Christendom aanschouwd of erger nog als sekte. Zo kan men vandaag meerdere groepen in de Christenheid vinden die de liefde van en voor Christus bewaard hebben en nog steeds die Ene Ware God aanbidden.

Door de tijden heen zijn er ook dragers van het geloof geweest die vinden dat het dragen van een naam zeer belangrijk is. Zo zijn er gelovigen die er bewust voor gekozen hebben om de naam van God in hun kerknaam te dragen. Zo kennen de meeste mensen wel de Getuigen van Jehovah. Vele mensen vergeten echter dat er buiten die groep met die naam nog heel wat gelovigen getuigen voor Jehovah. Maar zij dragen verschillende namen al worden zij dikwijls over één en dezelfde kam geschoren als de Getuigen van Jehovah.

Zo wel in het Christendom met de Christenheid zo ook in het Jodendom zijn er die God zodanig lief hebben dat zij niet alleen Hem willen dienen, maar zich ook willen ten dienste geven aan God Zijn gezonden profeet die zich als Lam van God heeft aangeboden en verlossing voor de mensheid heeft gebracht. Die man van vlees en bloed is de persoon die ook door de meeste protestanten tot hun god gemaakt is geworden, in plaats te aanvaarden dat hij de zoon van God is die nu ook de bemiddelaar tussen God en mens is.

Boekdrukkunst in de 15e eeuw

Luther schaamde zich niet voor die blijde Boodschap welke de gezonden van God kwam brengen.  De hervormer was zich bewust van dat Evangelie van Christus, dat het een kracht Gods is tot zaligheid voor iedereen gelijk die gelooft, eerst de Jood, en ook de Griek. Met de Woorden van God in de volkstaal te brengen verbrak Luther de ketens die de Rooms Katholieke Kerk over het Woord van God, de Bijbel had gebracht. Eindelijk konden mensen komen te lezen en zien hoe die Kerk hen bedroog met allerlei leerstellingen die helemaal niet Schriftuurlijk zijn. De leugens werden ontmanteld door de boekdrukkunst en de verdere verspreiding van Gods Woord. Eén groot nadeel was en is nog steeds dat veel mensen zo door de Kerkelijke doctrines beïnvloed waren en zijn, dat zij het zeer moeilijk hadden en hebben om zich daar van los te maken.

Maar diegenen die zich enkel willen houden aan dat onfeilbare Woord van God en inzien wie die lang verwachte Messias is, willen die naam van die gezondene van God ook verder uitdragen, zoals de Joodse leermeester Saul, beter gekend als apostel Paulus. eerst ging hij in het verweer tegen die volgelingen van Jeshua, maar na een teken uit de hemel en zijn plotse tijdelijke blindheid, werden zijn ogen geopend en wist hij hoe belangrijk die uitdraging van de naam van Jeshua ook was.

Nu dat wij dichter tegen de eindtijd komen is het van nog groter belang dat mensen bewust worden van de rol van Jeshua en hoe men zich moet aansluiten bij de volgelingen van deze rebbe. Omdat de naam van hem meer gekend moet geraken en omdat Joodse broeders en zusters helemaal niet geassocieerd willen worden met Christenen die drie goden aanbidden, vormen Jeshuaisten het alternatief. Als naamdragers en vaandeldragers voor Jeshua, de Kristos of Christus, willen zij de belangrijke taak verder opnemen om te getuigen voor God en Christus en de wereld het Goede Nieuws verkondigen van het komende Koninkrijk van God.

$

Lees meer over de belangrijkheid van de naam: Jeshuaisten dragers van de naam van Christus

en lees verder ook:

++

Aanvullende lezing

 1. Eerste eeuw ecclesia
 2. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #3 De Weg
 3. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #10 De Inquisitie
 4. De Ekklesia #10 Addendum 1: een moderne theocratie?
 5. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #1 Stromen van gelovigen
 6. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #6 Valse leraren en geestelijke hoererij
 7. De kerk moet blijvend hervormd worden
 8. Kleine gemeenschap in ongeïnteresseerde wereld
 9. Stichter van een beweging
 10. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #4 Volgelingen van Jezus
 11. De marketing van God een op maat gemaakt bedrijfsadvies
 12. Opvallende verschuivingen in kerkversiering
 13. Huis van het Protestantisme, in Brussel
 14. Wereld van een Bijbels analfabetisme is ontstaan
 15. Zoeken naar eenheid ook voor Hersteld Hervormde Kerk

+++

Verdere berichten om te lezen

 1. Studiedag als Catars – 25 November 2017 – Gent
 2. Wat weten we over de wezerrenaissance?
 3. Luther…
 4. Luther – zijn leven, zijn werk (recensie)
 5. Nieuwe biografie bij 500 jaar Luther
 6. De 95 stellingen van Luther
 7. 500 jaar reformatie – reden tot droefheid
 8. 31-10-1517 – 31-10-2017: 500 jaar reformatie: God heeft Zijn Woord bewaart
 9. Vijfhonderd jaar Luther(-isme ) in het Catharijneconvent in Utrecht
 10. 500 jaar na de Reformatie: dit bracht Maarten Luther teweeg
 11. 500 jaar Luther
 12. Lutherstad Wittenberg
 13. Panorama Wittenberg 1517
 14. Maarten Luther: Populist van de 16e eeuw
 15. Luther, geloof versus geloof
 16. Luther, held of scheurmaker
 17. Kwakgeschiedenis: Luther
 18. Expositie over Luther in de Santa Maria dell’Anima in Rome
 19. Vijfhonderd jaar reformatie
 20. Robbert Veen: Menno Simons, de radicale reformator
 21. De essentie van reformatie
 22. Rome en reformatie
 23. Vast gegrond op het fundament van 5x Sola!
 24. Erasmus : Nederlandse priester, theoloog, filosoof, schrijver en humanist.
 25. Hervorming 500
 26. 500 jaar Protestantisme
 27. Klaas Touwen: Luther over kerk en staat
 28. 2017 langs Jena weer naar huis.
 29. Gereformeerde hermeneutiek voorbij de Reformatie?
 30. Reformatie volgens Zondag 11
 31. Reformatie en oecumene, toen en nu
 32. Nuuskommentaar: Reformasie 500 jaar later
 33. Die Hervorming. ’n Beknopte geskiedenis
 34. Hervormd
 35. 31 Oktober en die Hervorming
 36. Gedachten bij de Reformatie
 37. Reformatie herdenken(1): ellende, verlossing en dankbaarheid…
 38. Staat de kerk wel echt achter (de) Reformatie?
 39. Wat ik leerde van Luther
 40. MoM | Individu en proces
 41. Europese heksenvervolging
 42. Erfgoedzorg voor protestants-evangelische kerken
 43. Geloofsgesprek: iedereen zijn eigen god
 44. Feesten bij verschillende religies
 45. Rinus Houtman aan het woord
 46. Dominee bij Defensie
 47. Boek: Stoner – John Williams
 48. Die Hervorming: Van Wittenberg tot Wall Street
 49. De renaissance versus nu: wat te doen tegen ketters? (essay)
 50. Christendom is meer dan paasei
 51. Bergoglio weer een stapje dichter bij het afschaffen van het H. Misoffer
 52. vernieuwing als die van ‘1517’ ……. ‘again in the air’ ?
 53. Solus Christus
 54. Glo: in God, en in wat God doen. Sola fide.
 55. Wilken Veen: Sola fide, hoe bijbels is dat?
 56. De vraag van Judas Thaddeus
 57. Tien teksten (deel 3)</a
 58. “Luther handelde tegen de Heilige Geest”, vindt kardinaal Müller
 59. Kerkelijke samenwerking anno 2017: Als in een wazige (achteruitkijk)spiegel
 60. Lezing CSFR over Reformatie en secularisatie
 61. Lucas Cranach: Schilder van de Reformatie
 62. Zijn Beelden een Gevaar of de Redding voor het Geloof?
 63. Refo-column
 64. Reformatie – Verbeelding voor onderweg
 65. Landschap van mijn dromen>
 66. Afsluiting 500 jaar reformatie in Nicolaasbasiliek
 67. Reactie: Verder dan de Reformatie en vrijzinnigheid
 68. Opperherder zend ons herders (geen kerkleiders!)…
 69. Theologiseren in jouw klein hoekje
 70. Avond over Reformatie 31 oktober
 71. Reformatiemuziek in Ede
 72. Trouw : Wat te doen met de ‘Jodenzeug’ op Luthers kerk?
 73. De Naam

+++

1 Comment

Filed under Geschiedenis, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Religieuze aangelegenheden

Do those who want to follow Christ to be Jews

In these times when there are so many arguing about religion and about what faith would be the right faith or what would be the right way to worship God it is not bad to consider what the people at the time of the Jewish master teacher, Jeshua, thought.

Most of the time those seeing and hearing rebbe Jeshua belonged to the Jewish faith like the master himself. Though few belonged to Jeshua’s religious group because some considered the Essenes as a sect and several also came to see Jeshua his followers also as a sect. Being a child of Joseph and Miriam (Mary/Maria) from the tribe of David, Jeshua and his siblings where brought up in the very religious traditions of the Essenes, to which Miriam belonged. As such Jeshua received a strict thorough education in Torah knowledge and was very well aware what was written in all the different scrolls.

An other person very well educated in Jewish theology was Saul. As a devout worshipper of the God of Israel and connected to the synagogue and the priests in Jerusalem, he was convinced those teachings of that man where blasphemous and had to be stopped. He as a big fighter for Jehovah God went against those followers, until the day he was struck by lightening, feeling Jesus close to him and being blinded by the Power of God because he had become a satan or adversary of God, more than Peter who Jesus also had called a satan.

At first the majority of followers of Jeshua where Jews, but having many Romans around and travellers of other religions or not at all believing in a god or in God, some of them became attracted by the words of the rebbe and his talmidim. Several got in the ban of the doctrines of that man his group and wondered if they could join them. But having come at a certain age they did not like so much to undergo a circumcision. At the other hand lots of the Jews in the group where very concerned about the goyim entering their group and having them to allow in their synagogues. We can image the many discussions going on about the Jewish rules either to be followed by those who came into the group or having them to be free of those mitzvot. Doctor Luke tells about all the internal discussions and arguments in his book the Acts of the apostles.

In 330 CE “church father” Epiphanius of Salamis provided a detailed description of the new faith in Jeshua which started to spread over many regions, by the Netzerim in Panarion 29:

“We shall especially consider the heretics who call themselves Nazarenes; however they are simply complete Jews.
They use not only the New Testament but the Old Testament as well, as the Jews do…
They have no different ideas, but confess everything exactly as the Law proclaims it and in the Jewish fashion – except for their belief in Messiah, if you please! For they acknowledge both the resurrection of the dead and the divine creation of all things, and declare that God is one, and that his son is Yeshua the Messiah.

They are trained to a nicety in Hebrew; for they, like the Jews, read the whole law-Torah , then the Prophets. They differ from the Jews because they believe in Meshiach and from the Christians in that they are to this day bound to the Jews rites, such as circumcision, the Shabbat, and other ceremonies . Otherwise, this sect of the Nazarenes thrives most vigorously in the state of Berea, Coele-Syria, in Decapolis, around Pella, and in Bashan. After they departed from Jerusalem, they made their start from here, as all the disciples dwelt in Pella, having been warned by Meshiach to depart Yerushalayim and emigrate because of imminent danger”

Up to today the matter still bothers many, first of all because several are seriously concerned now about those who call themselves Christian but do not adhere to Jeshua his writings and even worship an other god than Jeshua, namely Jesus and his co-gods (god the father and god the holy spirit). For Jews wanting to accept Jeshua or Jesus as the Messiah this is a serious problem, because they would never want to be confused with polytheist Christians. Most of the Jews, even today, do not want to give up their Jewishness, certainly because they consider themsleves still to be part of the Chosen People of God, Israel Gods People. Thàt they do not want to give up. It would be stupid to give that up or to loose our identity with Gods People.

When we look at the history of Christianity we can see that, before the time it was transposed to Christendom and the dogmatic teachings of the trinity, already soon there came a major controversy in early Christianity concerning the role of Jewish law and traditions. As most of the first converts were Jews, some felt that the Mosaic Law and covenantal signs, such as circumcision, were still important. While others where convinced that their rebbe brought the message of God that from now on their religion had to be open to both Jews and Gentiles. Some contended that converts first had to become Jews in order to become Christians. Others considered the outward signs of Judaism to be unnecessary for Christian life.

It is known that at the beginning most of them, like Saul or Paul, how he further became known, that “Much in every way“ was the advantage of the Jew and the value of circumcision. (Romans 3:1). Several thought by allowing goyim to enter their community and not having them to subject to the same rules they where overthrowing the Law by that notion of faith? But for Paul that was by no means so. On the contrary, he felt that they upheld the Law” (Romans 3:31).

Everybody had to know that all those who just relied on works of the law were under a curse (Galatians 3:10), because we all should know that no one is justified before God by the law (Galatians 3:11).

The convert Paul went even so far to say that circumcision even did not count for anything, but that Jeshua had taken care of a new path and had opened the gates of a new creation which is everything. (Galatians 6:15). For him it had become clear that no human being will be justified in God’s sight by works of the law, since through the law comes knowledge of sin (Romans 3:20). But that does not mean that the Law would be sin. By no means (Romans 7:7).

All that want to become a follower of Jeshua, Paul argumented had to recognise that the Law is and shall stay holy, and that the mitzvah or commandment is holy and just and good for all of us (Romans 7:12). Though he also said that to the Israelites belongs the sonship, the glory, the covenants, the giving of the Law, the Temple, and the promises. To them belong the patriarchs and of their race, according to the flesh (Romans 9:4). Jewishness can not be taken away by man, because it is entitled by God, engraved in the hearts of those who descent from the tribes chosen by God and protected by God.

Today there are lots of people who think that God has rejected His own people but Paul already warned for such false thinking and said that the Elohim has not rejected His people (Romans 11:1) and told even that

“All Israel will be saved” (Romans 11:26).

As such Jews still can bear that precious hope. When they accept Jeshua as the Messiah they do not have to give up their Jewishness, but they also shall have to accept that the goyim or those who where at first atheist, heathen or people from an other faith, that they now too can come to God by the way of Jeshua, and can call the Elohim Hashem Jehovah also their Father or Abba.

Those Jews at the time of the first followers of Jeshua came to accept the non-Jews and did not impose their laws unto them – which was not always an easy thing to do for them. In our time, we too have to be open for the non-Jews who come to accept the Nazarene rebbe Jeshua as their Saviour. But we too have to accept that those goyim become part of the Body of Christ without having to undergo all the obligations a Jew has to undergo.

Nobody may come to think the Law would have become opposed to the promises of God. Certainly not! (Galatians 3:21).

Although Paul preached justification on the basis of faith in Christ, he was himself a Pharisee and addressed the role of Jewish traditions and the status of Israel in the new covenant.

In “Paul’s Contradictions: Can They Be Resolved?” Princeton Professor John Gager looks at how Paul seems to be at war with himself on the subject of Israel. Is there a way out of his contradictions?
Yes, the author argues, but only if we first get past misconceptions about Paul that date to the earliest stages of Christianity — even to Paul’s own times.

Though when reading the book by John Gager, one must know that Paul is not the father of Christian anti-Judaism, like the great German historian Adolf Harnack wants Christians to believe. He writes:

“It was Paul who delivered the Christian religion from Judaism … It was he who confidently regarded the Gospel as a new force abolishing the religion of the law.”

Since the time of the early church fathers until recent decades, all interpreters of Paul have read him from the perspective of the triumph of Christianity, after the decisive break between Christianity and Judaism. The reigning Christian view of Judaism during this entire period has been that the Jews have been superseded as the chosen people of God by the Christians (or Christianity), that the Jews are no longer the bearers of God’s promise of salvation and that their only hope for salvation lies in becoming Christian. In this hermeneutic, it follows that Paul, too, with his canonical status, must have held to this dominant Christian view of Judaism. And this is exactly how Paul has been read throughout Christian history. Not just 80 or 90 or even 99 percent of the time, but 100 percent of the time, without exception — that is, until recently, when a few maverick scholars began not only to question that image but to reject it altogether. {Paul: Jewish Law and Early Christianity}

Biblical scholar Ben Witherington III counters the contradiction in “Laying Down the Law: A response to John Gager.” He questions Gager’s idea that Paul preached the gospel of Jesus Christ for Christians alone by asking whether his message was intended for both Jews and Christians.

Today we can see that there is a growing amount of Jews who are proud to be Jew but also want to be proud to be a follower of the Jew Jeshua, whom they often consider to be one of their own, a child of Israel. In Christendom we find that the majority are trinitarians, but may not forget that there are loads of non-trintiarian denominations as well. There are certain groups which have a similar name but differ from their belief in the trinity or in One True God. As such we can find the Nazarenes, of which some are tinritarians and others still believe the same doctrines as their first counterparts. The Nazarene Friends up to a few years ago where very active non-trinitarian Christians, but by becoming older and dying lots of ecclesiae saw their numbers reduce.

The most well known non-trinitarian groups may be the Bible Students and Jehovah’s Wtinesses, with all their teardowns or torn groups. Lots of those groups not so much respecting by God given days to celebrate or to remember certain events. Though it must be said several bible student groups and Jehovah’s Witness knowing very well that according to Jeshua and his heavenly Father, according to the Scriptures all people of God shall have to remember 14-15 Nisan or Passover (Pesach).

Some Christians also have come to the conclusion that perhaps not so many laws are abandoned as so many Christians do believe. They came to understand that Jeshua was a Jew and held to the Jewish traditions. Certain Jewish elements they now also want to see incorporated in their way of life, as a sign of being under that Jewish master teacher.
Christians who do not want to be looked at, as the same lot of trinitarian Christians, or who want to feel and show more a Jewish connection can as Messianic Christians show their love for Jeshua and his teachings by calling themselves also a Jeshuaist.

Jeshuaist do not expect converts to the faith in Jeshua to be or to become a Jew or to follow all the Jewish laws, though they want them to recognise the Jewish position of Jeshua and the Judaic followers of Jeshua, which means that certain ways of worship, songs and prayers and making church or having meetings shall be as in the first century or in the tradition of the early Christians, forming a brotherhood with acceptance of differences, but considering all as one part united under Christ and not a human organisation which would control and regulate everything.

For Jews who accept Jeshua as their Messiah and for those who prefer to see a Messianic Judaism the Jeshuaists offer a solution. With the title or name Jeshua-ist one can give honour to Jeshua and show the connection with the Jewish rebbe as well can one avoid the confusion with trinitarian Messianics or trinitarian Christians, making it clear to be a Messianic non-trinitarian Jew.

 

+

You may be interested in reading:

 1. Our life depending on faith
 2. As there is a lot of division in Christendom there is too in Judaism
 3. The Sabbatean Prophets
 4. Converso Involvement in the Sabbatai Zevi Movement
 5. Sabbatai Zevi (Jewish Convert To Islam)
 6. Forgotten History-The Jews from Geleen 1940-1944.
 7. Jewish and Christian traditions of elders
 8. Today’s thought “Ability to circumcise your heart” (May 13)
 9. Jeshuaists or Followers of Jeshua
 10. Who is a Jeshua-ist
 11. Who is or can be a Jeshuaist
 12. Why to become a Jeshuaist
 13. Availability of Jeshuaists on Facebook

++

Read the above mentioned articles from the Biblical Archaeology Society and more in the FREE eBook Paul: Jewish Law and Early Christianity. Featuring articles taken from Bible Review and Biblical Archaeology Review, this eBook considers the relevant writings of Paul and brings to light some of the difficult theological issues for Jews and Christians that persist to this day.

Paul: Jewish Law and Early Christianity

 

Download the Free eBook

+++

Further reading

 1. Religions and Mainliners
 2. Israel must honor God or the Rule of Law is meaningless
 3. The Real Wall Problem: When Will Diaspora Jews Fight For Palestinians?
 4. “Qualitavely Jews are not a minority”
 5. Nazarene Jews Through Out History
 6. Who is Israel? And What Role, If Any, Does She Play in God’s Kingdom?
 7. The Temple Connection
 8. Where is the Church that Christ built?
 9. The Church & The Old Testament Law
 10. Christians Above the Law?
 11. Why The Bible Is Divine: Christology
 12. Jewish Halakha and the Rabbinic Authority in the Messianic World
 13. The Not Left, Not Right, but UP Movement
 14. From Rome to Corinth, and Back Again: Reclaiming What Was Taken from Us
 15. Eleven Steps to Live a Messianic Nazarene Jewish life
 16. The straight line connecting Donald Trump’s new tallit to “Christians for Islam,” and a best practices suggestion
 17. Something great is happening in Israel
 18. A sort of “sing along” songs with Messianic Jews in Israel
 19. Is It A “Sign”?
 20. Christ is risen! Kristus är uppstånden! Baruch HaBa Beshem Adonai!
 21. Books on examples of Jewish evangelism in Israel
 22. The great tree of Moreh
 23. Rabbinical court rules against Jewish marriage rites for Messianic Jews
 24. Sabbath as a Bride
 25. Shalom in Psalms
  End Times Series: Pastor Jimmy Evans
 26. Kiss the Son…
 27. On an Irish Cliff

+++

15 Comments

Filed under Announcement, History, Lifestyle, Religious affairs, Social affairs, Spiritual affairs