Tag Archives: Islam

Politici handig gebruik makend van immigranten en jihad angst

Zonder levensbeschouwelijke tolerantie kan een open samenleving niet functioneren,
dan is vrijheid onbestaande en diversiteit onmogelijk.

Eerst waren er Groot-Brittannië en daarna de Verenigde staten van America waar een mooiprater en/of bullebak handig gebruik wist te maken van de angst voor immigranten. Nu loeren in Nederland en Frankrijk het zelfde fenomeen om de hoek.

Wat in Nederland op valt is dat daar wel politiekers toch nog een andere troef willen uitspelen. Men kan het zelfs prachtig vinden dat politici zich inspannen om de christelijke traditie en geloof te herwaarderen. Men kan ook zeggen dat daar ook grote behoefte aan is, zowel in religieus als in cultureel opzicht.

Maar niet vanwege het goedkoop binnenharken van christelijke stemmers. En niet om te worden gebruiken als stok om de Islam mee te slaan.

schrijft de belijdend rooms-katholiek en academisch theoloog kan Frank Bosman niets anders concluderen dat de Westerse beschaving is gestoeld op twee millennia christelijke cultuur. Maar dezer dagen kijkt hij op hoe politici hem willen strikken om hun agenda van anti moslim gevoelen of zelfs moslimhaat door te voeren

Ik wens als christen niet misbruikt te worden om mijn moslimzusters en –broeders af te weren. Ik wens in hen het gelaat van de Christus te zien, die mij wenend aanklaagt omdat ik niet genoeg gedaan heb ‘voor de minsten van mijn broeders en zusters’ (Matteüs 25)

bevestigd Bosman die zich gisteren misbruikt voelde in het programma De Tafel van Tijs.

Ik voelde me misbruikt als christen. Of eigenlijk als christelijke stemmer. Voor de zoveelste keer misbruikt door politieke bewegingen die vlak voor de verkiezingen ‘mijn’ christendom willen gebruiken als hefboom om vreemdelingen, asielzoekers of moslims te kunnen wegzetten als tweederangs burgers. Ik pas daar beleefd maar zeer nadrukkelijk voor. {Christenen worden misbruikt voor anti-Islamretoriek}

In tegenstelling tot België waar de politici niet liever zouden hebben dat het geloof volledig uit het burgerleven verbannen zou worden en waar wij nu al moeten toezien hoe in rijks- of openbare scholen geen geloofssymbolen meer mogen gedragen worden door de leerlingen noch in de ruimten mogen vertoond worden. Daartegenover staat haaks de Katholieke scholen waarvan men zou denken dat zij enkel toezien op Katholiek gelovigen, waar dan wel de klederdracht volgens het geloof mag zijn en waar bij er zelfs scholen zijn die een bidruimte voor de moslims hebben ingericht. Nochtans zouden publieke scholen een voorbeeld van verdraagzaamheid moeten zijn en alle geloven naast elkaar zich zichtbaar moeten laten uiten.

De burgermeester van Mechelen, Bart Somers, vanuit zijn ervaringen in Mechelen schrijft dat zich religieus verbonden voelen niet fout is zolang dit ook gebeurt in een juiste verhouding met de huidige samenleving. Hij schrijft ook dat wanneer mensen zich afsluiten in hun religieuze gemeenschap en zich afsnijden van anderen, ze vastgepind worden op één allesbepalende identiteit …

dan krijg je eendimensionale, verschraalde mensen. {“Samen leven, een hoopvolle strategie tegen IS” , Bart Somers}

Een citaat van Bart Somers is ook de essentie van het boek “Het huis van de moskee”:

Door in onze medeburgers alleen nog maar de moslim te zien vergeten wij dat het mensen zijn zoals jij en ik. {“Het huis van de moskee”}

Het is juist door mensen zodanig te labellen en met de vinger te wijzen dat zij zich gaan afzonderen of getto’s gaan vormen, welke de integratie tegen gaat en maakt dat er makkelijker een onnavolgbare negatieve ontwikkeling kan plaats grijpen.

Dezer dagen zien wij mensen anderen verachten en een onverdraagzame houding aan nemen waarbij zij anderen in mee willen betrekken. Hierdoor worden velen uitgedaagd door mensen die onze democratische rechtstaat verachten, door zij die ons provoceren door bommen en terreur en door populisten.

Bart Somers

In het boek “Samen leven, een hoopvolle strategie tegen IS” dat Bart Somers opgedragen heeft aan zijn oom die met 15 jaar “in uniform” in Duitsland is gestorven, kan men lezen dat zonder levensbeschouwelijke tolerantie een open samenleving niet kan functioneren, dat vrijheid onbestaande is en diversiteit onmogelijk. Hij stelt ook dat

Door in onze medeburgers alleen nog maar de moslim te zien vergeten wij dat het mensen zijn zoals jij en ik. {Bart Somers bij verscheidene gelegenheden}

En toch dienen wij met engagement weerwerk te verrichten door meer in te zetten op vrijheid en tolerantie, mensenrechten en democratie …Een strijd om de ziel van onze samenleving.

Kader Abdolah (pseudonym of Hossein Sadjadi Gh...

Kader Abdolah (pseudoniem van Hossein Sadjadi Ghaemmaghami Farahani), in Iran geboren Nederlandse schrijver en zijn dochter Bahar Abdolah, die co-auteur is van een van zijn boeken (Foto credit: Wikipedia)

Kader Abdolah in zijn boek “Het huis der moskee” waarin hij de geschiedenis van Iran verteld vanuit het spanningsveld tussen religie en maatschappij, beschrijft hoe in het vroegere Perzië de islam het fundament was van een ganse cultuur en haar samenleving later verwesterd werd in de richting van een modern Teheran en Iran. In latere jaren werd de Iraanse maatschappij andermaal fundamenteel gewijzigd met dramatisch geweld, uitgaande van nieuwe religieuze en radicale leiders.

Relevant in dat boek is de idee dat de burger, de man in de straat, uiteindelijk goed en verdraagzaam wil zijn doch dat zijn verlangen naar evenwicht zwaar verstoord wordt door hogere krachten, gesteund op macht en economische belangen, waarbij radicale religie ook als voorwendsel werd aangewend voor autoriteit en machtsmisbruik.

In Nederland en Frankrijk ziet men nu ook hoe bepaalde politici roet in het eten willen gooien.

tafelvantijs

Frank Bosman bij de talkshow De tafel van Tijs (EO, NPO2)

Frank Bosman word altijd zo wantrouwig als politici – meestal vlak voor verkiezingstijd – opzichtig gaan flirten met de christenen in dit land.

Het politiek-electorale motief ligt er duimendik bovenop: hiér met die christelijke stemmen! Nee, dank u beleefd. Ik ben geen stemvee, dat één keer in de vier jaar een aai over de bol kan krijgen om vervolgens achtergelaten te worden als de eerste de beste straatschooier. Maar ik vind het nog veel erger dat ‘mijn’ christendom (als ik even zo onbescheiden mag zijn) wordt ‘geroofd’ om te fungeren als hefboom tegen mijn Islamitische zusters en broeders in dit land. {Christenen worden misbruikt voor anti-Islamretoriek}

Nederlanders moeten zich meer bewust worden van de christelijke wortels van ons land, vindt lijsttrekker Thierry Baudet van Forum voor Democratie.{Hengelen naar christelijke stemmen en gediscrimineerde éénverdieners}

Thierry Baudet (2).JPG

Thierry Henri Philippe (Thierry) Baudet Nederlands politicus, historicus, publicist en jurist

Op de vraag wat ‘we’ moeten doen tegen de ‘uitverkoop’ van onze normen en waarden, antwoordde Thierry Baudet:

‘Een ontmoedigingsbeleid voeren. Immigratie uit moslimlanden stoppen, geen moskeeën meer bouwen en geen islamitische scholen meer stichten.’ {Christenen worden misbruikt voor anti-Islamretoriek}

Juist door niet open te staan voor andere godsdiensten en niet toe te laten dat er openbare gebedshuizen komen, zorgt men er voor dat die religieuze groepering in de clandestiniteit verder gaat en erger nog meer kan radicaliseren zonder enige uitwendige controle.

Baudet ziet liefst het ‘eigen volk eerst’ met een sterk nationaal gevoelen dat niet slachtoffer is geworden van de volgens hem huidige ziekte ‘Oikofobie‘ waarbij er een verregaande vorm van cultuurrelativisme heerst. Oikofobie is volgens hem de ziekelijke afkeer van het eigene, het eigen nest. Met name bedoelt hij de instinctieve neiging om de eigen cultuur, de eigen gebruiken, de nationale identiteit en geschiedenis af te vallen of te ridiculiseren. De oikofobie manifesteert zich op ten minste drie manieren: via het multiculturalisme en het opengrenzenbeleid, via het modernisme in de kunst (waarbij niet langer het esthetische maar het conceptuele en bevreemdende het grootste belang heeft) en via de Europese integratie. Een gelijkaardig discours is terug te vinden bij onder anderen Guillaume Faye, Jean Raspail, Pascal Bruckner, Sid Lukkassen en Wim van Rooy. Het lijkt er op dat er velen van zijn slag angst hebben dat hun eigen identiteit verdrongen zou worden door hen die een andere religie aanhouden dan het christendom.

Baudet is niet de enige politicus die probeert de christelijke kiezer te paaien door met het christendom te flirten. Geert Wilders spreekt als sinds jaar en dag over de ‘joods-christelijke traditie’ die verdedigd moet worden tegen buitenlandse indringers, lees: moslims. Het vreemde is dat Wilders niet goed in staat is tot uitdrukking te brengen wat hij nu precies bedoelt met deze term. En dat is ook verdraaid moeilijk, omdat de ‘joods-christelijke traditie’ in verschillende tijdperken verschillende betekenissen had. De term werd echter altijd ingezet om ‘ons’ af te zetten tegen ‘hen’, of het nu ging om fascisten, communisten, of – nu – moslims (Wallet 2012). {Christenen worden misbruikt voor anti-Islamretoriek}

Volgens Bosman is

Baudets sympathie voor het christendom is vooral die van een intellectuele buitenstaander, zo bleek in De Tafel van Tijs:

‘De kern van het christendom is vrije gewetensvorming.’

Of in het RD:

‘Het christendom heeft de waarheid over de mens ontdekt. Het christendom is de belangrijkste morele ontwikkeling in de wereldgeschiedenis. God offert Zijn Zoon voor onze zonden. Wij hebben de moord op Jezus op ons geweten, omdat we niet in staat waren voorbij onze eigen kaders te denken. Als je dat tot je door laat dringen, word je gedwongen de ander als gelijke te zien.’

Hoog-theologische taal wordt direct gevolgd door een stevige relativering.

‘Tegelijk zeg ik: het is voor mij niet letterlijk waar wat er in de Bijbel staat. Maar dat vind ik niet zo relevant.’

Baudet noemt zich niet voor niets een ‘seculiere cultuurchristen’. En dat merk je aan alles. En dat is geen compliment. {Christenen worden misbruikt voor anti-Islamretoriek}

Een groot probleem met vele zogenaamde Christenen is dat zij meer waard vinden dan anders gelovigen. In Nederland is er zelfs onder de christenen dikwijls ruzie of een neerkijken naar anders denkende christenen en niet trinitarische christenen krijgen het daar helemaal te verduren. (Ook al beweren sommigen dat Nederlanders erg tolerant zijn.)

Geert Wilders in 2014

Geert Wilders, partijleider van de Partij voor de Vrijheid (PVV) + fractieleider in de Tweede Kamer

Bosman herkent dat zelfs de oudste Nederlandse politieke partij die in het parlement vertegenwoordigd is, de SGP met Kees van der Staaij als fractieleider, zich zoals Baudet en Wilders ook schuldig maakt aan dat superieursgevoelen. Die partij mag zich dan wel zogenaamd stellen op de grondslag van Gods Woord, zoals daarvan belijdenis gedaan wordt in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, maar toont toch niet die vredelievendheid en openheid die van een Christen zou mogen verwacht worden.

Zelfs de SGP maakt zich er op een bepaalde manier schuldig aan, namelijk in haar voortdurend gehamer op haar idee dat verschillende godsdiensten niet gelijkwaardig zijn of zo beschouwd moeten worden. Baudet, Wilders en de SGP zeggen hetzelfde: het christendom is superieur aan de Islam. Zo bepleitte de SGP laatst voor het afschaffen van de gebedsoproep vanaf de minaretten (RTLnieuws.nl, 14-10-16 ). Reden: de overheid moet de islamisering van de publieke ruimte niet in de hand werken. Dat dit rechtstreeks ingaat tegen de grondwet, doet voor de SGP niet zo ter zake. En dat is vreemd, want de partij staat (stond?) bekend  als een sterke staatsrechtelijke partij. Niettemin krijgt de SGP, samen met onder andere de PVV en de VVD, een ‘rode kaart’ van een groep hoogleraren, precies vanwege het uithollen van de rechtstaat (Trouw, 14-02-17 ). {Christenen worden misbruikt voor anti-Islamretoriek}

Bosman snapt dit geflirt van SGP, Forum voor Democratie en PVV wel, maar vindt het tegelijkertijd onbegrijpelijk. En wel om drie redenen.

In de eerste plaats is dit gekift tegen de Islam juist contraproductief als je het belang van de christenen in Nederland voor ogen hebt. Dat klinkt paradoxaal, maar dat is het niet. De religieuze vrijheid die jij (als christen) aan een andersgelovige (in casu: een moslim) geeft, is precies dezelfde ruimte die jij als christen voor je eigen traditie kan ‘opeisen’ op het publieke forum (in juridische, maar vooral in morele zin). De vrijheid van de ander, is mijn vrijheid, en omgekeerd. Baudet, Wilders en Kees van der Staaij (politiek leider SGP) begrijpen dit principe niet, of het gaat ze uiteindelijk niet om de verdediging van het christendom, maar om de vernietiging van de Islam in Nederland.

Ten tweede zou elke politieke verdediger van de christelijke normen en waarden in Nederland moeten reflecteren op wat dan wel precies de kern is van de christelijke traditie. Wilders komt überhaupt niet uit zijn woorden als het om dit onderwerp gaat. En Baudet komt ook niet verder dan enig gestamel over ‘vrijheid van geweten’ en ‘kinderen weten niet meer wat Pasen betekent’. Die laatste constatering is overigens waar, maar vormt niet het hart van de christelijke traditie.

Uiteindelijk is de kern van het christendom de liefde, de liefde tot God, je naasten en jezelf (Matteüs 22-35-40). En deze drie horen bij elkaar, zijn consequenties van elkaar. De rest is, om met de beroemde rabbijn Hillel te spreken, uitleg daarvan. Wie niet in staat is het gelaat van de Christus te herkennen in zijn Islamitische zuster of broeder heeft dit gebod niet begrepen.

Ten derde. De heren Wilders en Baudet denken, althans dat is mijn stellige indruk, bij het woord ‘christendom’ niet aan een geleefd geloof zoals dat door miljarden mensen wereldwijd wordt beleden en gevierd, maar eerder aan een set regels en noties zoals ‘tolerantie’ of ‘vrijheid’.  Nu zal ik de eerste zijn om te beamen dat noties als tolerantie en vrijheid kernbegrippen uit het Nieuwe Testament zijn, maar ik vind de religie-opvatting van dit soort politici toch uiteindelijk instrumenteel.

Het gaat hen niet om de religieuze waarheidsclaim die in elke religie zit, maar om de praktisch-ethische uitvloeiselen ervan, een ‘ethisch christendom’, dat tegelijkertijd al zijn tanden heeft laten trekken door een Verlichtingstandarts. ‘Kom je wel eens in de kerk?’ vroeg Van den Brink aan Baudet in De Tafel. ‘Soms,’ was zijn antwoord, maar nooit voor een viering, altijd min of meer ‘per ongeluk’. {Christenen worden misbruikt voor anti-Islamretoriek}

Wij zullen verder moeten uitkijken naar onze noorderburen war vorige maand het Amsterdamse debatcentrum De Balie de nationale krantenkoppen wits te halen met een debat over moslims, Islam en vluchtelingen. Daar maakten Vlaamse schrijver Wim Rooij en de Nederlandse rechtsfilosoof Paul Cliteur van hun hart geen moordkuil.

 Getriggerd door vragen uit de zaal spraken de heren zich in meer of mindere sterke bewoordingen uit voor het discrimineren van moslims, het breken van internationale verdragen (om dat mogelijk te maken), het inperken van religieuze vrijheid (voor moslims) en zelfs het uitzetten van ‘beroepsmoslims’.  (Beluister ook het interview voor Dit is de dag). {Populistische uitspraken horen in publieke debat}

Gelukkig kwam er een ware hausse aan kritiek, op Cliteur en Rooij, maar ook op het debatcentrum dat een podium geboden zou hebben aan abjecte, racistische opinies.

Nu staat er ons enkel nog uit te kijken naar de denkelijk boeiende debatten die nu nog de verkiezingen zullen voorafgaan waarbij men niet naast het geloof en de uiting van geloof zal kunnen kijken. Zullen België en Nederland bereid zijn om te gaan voor een multiculturele samenleving waarin men bereid is respect te tonen voor mensen met een ander geloof?

+

Voorgaande

Het gevaar om niets te doen tegen de oorzaak en de kwaal

Migratie en veiligheid even geherformuleerd

Het failliet van de war on terror

++

Aanverwante lectuur

 1. Koran tegenover veel oudere Heilige Geschriften
 2. Angst voor ouderwetse regels en verlies van christenen
 3. 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is
 4. 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 1
 5. Politici die trachten het geloof in de privesfeer te duwen of uit de maatschappij te bannen
 6. Met christenen flirtende politici
 7. Kerk in Actie presenteert diaconale stemwijzer
 8. Fundamentalisme en religie #2 Frankrijk en België
 9. Fundamentalisme en religie #3 Vluchtelingen en racisme
 10. Fundamentalisme en religie #4 Verdrukking
 11. Fundamentalisme en religie #6 Versplintering
 12. Zit je met vele vragen vind dan een site die misschien antwoorden kan geven op levensbelangrijke vragen
 13. Immanuel en een Joodse kijk en christelijke visie
 14. Wapens van de gelovige bij voortdurend geweld

+++

Vindt verder ook om te lezen

 1. Nederlanders zijn eigenlijk heel tolerant, ook tegen nieuwkomers
 2. Populistische uitspraken horen in publieke debat
 3. Willen vrijzinnigen via de islam eigenlijk christenen of joden treffen? – Paul Quirynen
 4. Hengelen naar christelijke stemmen en gediscrimineerde éénverdieners
 5. Christenen worden misbruikt voor anti-Islamretoriek
 6. Het afbladderende geloof in de representatieve democratie #volkskrant
 7. Migranten en Europa
 8. Sociolinguisten tonen aan: het gebruik van “like” zegt veel
 9. #Islam gaat terecht niet mee in het #reli-polderen volgens #StefanGärtner @volkskrant @tilburguniversity
 10. Haten meeste christenen moslims?
 11. Zwemles Zwitserse moslimmeisjes verplicht
 12. Terug naar de natiestaat
 13. De “Linkse NPO”
 14. Groot liegen en dat volhouden
 15. Rucphen: het dorp van Geert Wilders
 16. Als Wilders premier wordt…
 17. Geert Wilders, Minister President (Dutch)
 18. Stemmen
 19. Kies!
 20. Laat je stem gelden!
 21. 60% of Dutch Police Officers want to vote for Wilders. I’d trust them. The duo Wilders-Baudet may restore the Netherlands.
 22. A new low in the Low Countries
 23. Geert Wilders interview skynews
 24. It’s time the international media sharpened up its act on Geert Wilders
 25. Wilders Makes Pitch To Mainstream Parties
 26. Dutch MP vows to ‘de-Islamize’ nation, calls mosques ‘Nazi temples’
 27. Euroland: Will the Netherlands Be the Next Domino To Fall?

+++

Leave a comment

Filed under Activisme & Vredeswerk, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Politieke aangelegenheden, Religieuze aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn

De familie Palache, Joden en Ontroerende onzin

Omtrent het Jood zijn kan er veel gediscussieerd worden. Wie mag zich Jood noemen en van al die verschillende Joodse geloofsgroepen welke heeft er dan het ware Joodse geloof? Tegenwoordig vindt men ook groepen die zich Messiaanse Joden noemen. Hierbij valt op dat er daar ook mensen bij zijn die in de Drie-eenheid geloven en daarom eigenlijk nooit het recht kunnen opeisen om zich Jood te noemen, want dit is een aanfluiting voor de gehele Joodse gemeenschap, mits de God van de Joden een Enige God is die slechts Één is en niet uit meerdere godheden bestaat. De God van Abraham is slechts één. Jezus als Esseense jood wist drommels goed wie die Godheid was en heeft ook nooit opgeëist om zelf als godheid erkend te worden. Integendeel heeft Jezus steeds beweerd dat hij niets kon zonder die Ene Ware God, de God van Israël, die veel groter is dan hij.

Na de afslachting van de Joden kan men toch nog stellen dat in Nederland er nu toch nog zo een 40.000 tot 50.000 Joden zijn. Daarvan zijn er die anderen wegens het moeder of vaderschap geen Joodschap willen toekennen.

De 36-jarige Chaim Moszkowicz zegt bijvoorbeeld:

‘Als kind al besefte ik dat mijn opa anders was dan anderen, met dat vreselijke nummer op zijn arm. Ik voelde haarfijn aan dat het niet iets alledaags was. En nog iedere keer als ik hem opzoek word ik daarmee opnieuw geconfronteerd. Die oorlog roept vragen op: ik geloof wel in íets – al kan ik dat moeilijk onder woorden brengen – maar hoe heeft die oorlog dan kunnen plaatsvinden? Daarom snap ik ook niet dat orthodoxe joden vaak zo neerkijken op liberalen of mensen met alleen een joodse vader; we hebben al zo veel mensen verloren.’

ronitpalache

Ronit Palache

Of er al of niet altijd die overdracht via de moeder moet zijn is  slechts één van de heikelpuntjes bij Joden. Ronit Palache (32) die opgroeide in een traditioneel-joods gezin had zich nooit in de tragiek van de vaderjoden verdiept. De gesprekken die zij met zulke Joden voerde voor haar recent verschenen boek, waren zeer emotioneel.

Soms hadden mensen hun levensverhaal ter voorbereiding opgeschreven. Ze zagen tegen het gesprek op. Sliepen slecht. Huilden veel.

Niet enkel kwamen bepaalde mensen door de oorlog er achter dat zij eigenlijk Joods waren. door de oorlog verstopten ook velen hun Joods zijn of kwamen tot een ontkenning die tot nu door gegaan is bij hun kinderen en kleinkinderen. Maar bij de huidige jongeren, die er nu laat zijn achter gekomen dat zij Joodse familieleden hadden of nog hebben is de vraag gekomen van het al of niet Jood zijn of bij sommigen ook van het al of niet christen en/of Jood zijn.

In ieder geval moet het zeer pijnlijk zijn voor mensen die in kampen hebben gezeten voor hun Jood zijn om te horen dat na de oorlog er zijn die beweren dat hun kinderen geen Jood zijn omdat ze geen joodse moeder hebben. Dit is werkelijk hartverscheurend. Voor die kinderen en hun kleinkinderen is het ook een waar dilemma. Voor hen die daarbij ertoe zijn gekomen om rabbi Jeshua te aanschouwen als de lang verwachte Messias, is het nog moeilijker, want vele christenen willen hen ook niet aanvaarden als Christen omdat zij de Drie-eenheid niet willen erkennen. Maar de Drie-eenheid is iets wat Jezus nooit heeft gepredikt en iets dat geen enkele Jood, dus ook Jezus niet, zou aanvaarden. Gelukkig zijn er ook meerdere niet-trinitarische Christenen die echter ook op weerstand van de andere (valse) christenen vallen. Dit houdt de ware ‘Joodse’ volgers van de Jood Jeshua / Jesus of Jezus, zoals hij door de meeste Christenen wordt genoemd, niet tegen om slechts één Ware God te aanbidden en hun hoop te richten op de wederkomst van Jezus Christus.

Maar ondertussen komt het er op aan zich een leven op te bouwen dat conform is volgens de regels van God en daar kan het wel zoeken zijn naar gemeenschappen die zich daar aan willen houden. Dat is echter niet enkel een probleemgeval bij Christenen. Ook bij Joden en bij Islamieten kan men zien dat ook in die gemeenschappen valse leerstellingen zijn binnen gesijpeld en dat in de verschillende geloofsgroepen van die gemeenschappen ook heel wat menselijke leerstellingen de overhand hebben gehaald op de Schriftuurlijke leerstellingen.

Een van de geïnterviewden vertelt dat hij tijdens een conflict met een orthodox-joodse rabbijn riep:

‘Als dit het jodendom is, kan je Jehova in je reet steken’.

Ontroerende onzinvertelt de liberaal denkende Joods gelovige auteur van de “Verhalenbundel over de joodse identiteit”  “Ontroerende onzin“.

Traditioneel joods opgevoed voerden Ronit Palache haar ouders een kosjere huishouding. In de Nederlands joodse gemeenschap is de naam ‘Palache’ een begrip. Er is de de zeventiende eeuw was Samuel Pallache (de naam werd toen nog met dubbel ‘l’ gespeld) die als ambassadeur voor sultan Muley Zaydan in Nederland als een kameleontisch figuur op trad en met joden, christenen en moslims overweg kon.

Juda Lion Palache.jpg

Juda Lion Palache leider van de Joods Portugese gemeenschap in Amsterdam

Er was de groot rabbijn Isaac Juda Palache (1858-1927), en haar overgrootvader linguist Juda Lion Palache,  hoogleraar semitische talen aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn ontslag, in 1941, werd hij lid van de Joodse Raad. Drie jaar later volgde deportatie naar Theresienstadt – en van daaruit Auschwitz. Juda Palache werd vermoord, maar zijn naam leeft voort in een bibliotheek voor Hebreeuwse studieboeken: het Juda Palache instituut.

Alle voorvaderen van Palache (haar vader Bram incluis) zaten in het bestuur van de Portugees-Israëlitische gemeente in Amsterdam. Zij leidden de diensten in de orthodoxe synagoge aan het Mr. Visserplein. Een gebouw dat volgens Palache symbool staat voor eeuwenoude tradities, melodieën en overlevering.

Zij zelf doorliep de lagere school Rosj Pina en de middelbare school Maimonides en werd lid van jeugdvereniging Bne Akiwa en sportvereniging Maccabi tennis.

Dankzij de tolerantie van haar ouders kon zij alles vragen en bespreken. Dit is echter niet zo gewoon in de Joodse gemeenschap en gaandeweg besefte zij ook hoe uitzonderlijk dat is.

„Ik ken veel joden die alleen met joden omgaan. Door hun segregatie zijn ze wereldvreemd en beschouwen ze kritiek op de Israëlische politiek als verraad. Het zelfreinigend vermogen van deze gesloten groep is beperkt. Dat is beklemmend voor iemand die graag nadenkt.”

In België stelt zich ook dat probleem. Bepaalde groepen Joden kijken argwanend op indien een Jood maar iets slecht durft te beweren over het huidige bewind in Israël. Echter moeten de mensen in het algemeen beseffen dat er daar ook veel seculiere Joden de klak willen zwaaien en dat veel bewindsvoeringen niet uit religieus maar politiek oogvlak worden voltrokken terwijl extreme Joodse gelovigen het algemeen Joodse geloof meer slecht dan goed doen door hun houding die niet volgens de leer van de Elohim is.

In België, Nederland en in andere landen is het ook een groot probleem als Joden met niet Joden trouwen. In onze contreien zijn er echter onvoldoende gelovigen van de eigen gemeenschap om uit te kiezen. Verder is in onze tegenwoordige maatschappij waar en een andere kijk is op het geslacht en geslachtsgemeenschap ook een moeilijkheid bij gekomen voor diegenen die wel Jood zijn maar verkiezen om geslachtsgemeenschap te hebben met iemand van het zelfde geslacht. De orthodox-joodse homoseksuelen zijn zo de groep die zich het meest uitgesloten voelt.

Palache verklaart

Voor mijn opleiding journalistiek heb ik een documentaire over homoseksualiteit en religie gemaakt. Van een van de geïnterviewden, een lesbische joodse vrouw, mocht de film alleen aan de examinatoren worden vertoond, omdat het thema zo gevoelig ligt in orthodox-joodse kring. De vrouw was zelf orthodox, had een groot gezin, maar vertelde dat ze het liefst met een vrouw samen zou leven. Omdat in de Torah staat dat vrouwen niet als man en vrouw ‘tegen elkaar mogen aanwrijven’, houdt zij haar gevoelens verborgen.”

Voor het boek was het goed dat de geïnterviewden zich niet door de schrijfster veroordeeld voelden.

In het voorwoord van haar boek schrijft zij

Dé joodse gemeenschap bestaat niet

en dat is iets wat de buitenwereld ook moet gaan beseffen dat in het Jodendom en de Islam eveneens een grote verscheidenheid te vinden is zoals deze te vinden is in het Christendom.

Joden moeten zoals Christenen en Islamieten eens durven in de spiegel te kijken en durven kritisch te zijn over hun eigen geloof en het geloof van andere groepen met zogezegd hetzelfde geloof. Niet elke Jood heeft hetzelfde Joodse geloof zo als niet elke Christen hetzelfde Christelijk geloof heeft. dit moeten Joden durven te zeggen en durven delen meet anderen in maar ook buiten hun geloofsgemeenschap.

*

Lees ook het interview van Danielle Pinedo met Ronit Palache (32) in NRC Handelblad ” “‘Ik heb een liberaal hoofd en een religieus hart’”

en vindt: Verhalenbundel over de joodse identiteit in het Nederland van nu

Lees een fragment uit het boek: Leesfragmenten uit “Ontroerende onzin”

+++

Aanverwante verdere lezing

 1. Radicaliteit is gevaarlijk
 2. Nederlandse man vervrouwelijkt volgens Jaap Marinus

+++

Save

2 Comments

Filed under Geestelijke aangelegenheden, Geschiedenis, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Religieuze aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn

Darkest just before dawn

Marcus Ampe when looking over the happenings of 2016 told his public that when we should have to choose a colour for 2016 it probably would be ‘black’. Even the darkest black colour you might find.

Certainly here in Belgium and neighbouring countries we have seen many black moments caused by people living very close to us. Hundreds of people who lived in cities like Brussels (Molenbeek district), Verviers, Charleroi, Mons, just to name some of the most mentioned living quarters of those who killed many in Paris, Brussels, Frankfurt and further away many cities in Syria. A so called liberation of human race was on their lips by causing so much agony in name for their sort of Islam which has nothing to do with real Islam, a religion which has ‘salam‘ or ‘peace‘ in its name.

2016 may have been the year where Bad came over Good and brought with it Hate over Love. Though many still may believe in

Good over Bad. Love over Hate. {When it looks like hate is winning}

May we really believe that

“Good always wins”?

When we look around us it seems just the opposite. Those who do not mind to swindle and do whatever they can to make themself rich without taking care of others, seem to win. Marcus Ampe warns us for the political scene which is changing drastically almost everywhere in the world, not for the good. He warns for the populism which is going over Europe and the United States as a virus. As a Christadelphian he likes to look at what is prophesied in the Bible and by looking at that sacred book is not at all surprised of what is going on. In his eyes we can follow the notated signs of those old writings and see that we are heading to a third World War, though it may still many years before us. He likes to compare the last few years with the 1920ies and showed us also how the present days are very much related to the 1930ies, which should sincerely worry us.

He does not speak of an apocalyptic change like certain Christians may do, but likes to warn us to prepare ourselves and our kids for the coming period where very right wing politicians may gain lots of votes and even come into power.

Perhaps Jyoti Chauhan Singh, an Indian lady who reads Tarot cards and came to live in the United States, perhaps thinks on similar lines, saying the same as Mr. Ampe that

it is happening in every corner of this world. People around the world are bringing this change by their votes, by their say, and by their actions. Be it Brexit or current US election, or stimulated political environment in my home country India. This change is too much. Too much for us to handle and accept, and to adapt to. {When it looks like hate is winning}

Is that not the danger we shall have to face in the coming months?

Are not many politicians going to make use of and are going to instigate people against others and nourish the fear many already have?

For Mrs. Chauhan Singh the present President elect in the States was

not elected against a virtuous leader. It was not the fight between good vs evil. It was just bad and worse fighting with each other. You guess which is worse and which is bad. But, it was never a winning situation for USA, no matter who would have won. {When it looks like hate is winning}

speaking at CPAC in Washington D.C. on Februar...

speaking at CPAC in Washington D.C. on February 10, 2011. (Photo credit: Wikipedia)

I do not know why Clinton would have been so bad, because honestly her stupidity about the e-mails was not really a criminal act, like so many Americans would like us to believe. If they consider such stupidity already a crime or sin than the many frauds and bankruptcies of Donald Trump which many Americans never seemed to have remembered or noticed, would be “cardinal sins and death penalty crimes

We also may notice that many people seem to have some nostalgia to some times they had it better, though at those times they ware hoping for better times and for having more material richness. But as we could know beforehand all those modern gadgets they can have today are not making them more happy. The opposite today lots of people are more lonely and feeling poverty more harsh than years ago, though we may see less poverty stricken people. Less tramps on the streets.

With a smiling or is it a sarcastic face Mr. Ampe may tell us that many people would love to go back to a time they are imaging there was, but which has never been so. Mrs. Chauhan Singh alsy pointing to the same fact

With this election, Americans have spoken very clearly that they want to bring back ‘good old days’. Doesn’t matter if those good old days are going to be good for rest of us or not. They want to go back. They want someone with traditional values, traditional promises. Although seeing the lifestyle of elect president I hardly think he is an epitome of traditionalism. {When it looks like hate is winning}

Mr Ampe analysed some body language of Mr. Trump and showed us how clever that man must be playing with his public. This cleverness should make us even be more alert. He also compare certain tactics with the way how Erdogan managed to come in his dictatorial position today. How he was patient enough to go from mayor of Istanbul, even having spent some years in prison after his mayorship to come stronger and more radicalised out of it, imposing the traditional Muslim values and going in against the civil state of the old creator of a dream state Turkey.

We shall have to wait and see  to know how Donald Trump is going to use his power and how Marine Le Pen is going to drive her wedge through France which seem to be the under the spell of Muslim extremism and Islam fear.

Mr Ampe, like Mrs. Chauhan Singh seems to do also says we may not loose hope and contrary to how lots of people are concentrating on their own self, we should look more to others and try to come up for the weaker ones.
Mrs. Chauhan Singh writes

Losing hope is never an option. If we are given this result, we must be hopeful that there must be something good coming out of it. Give him a chance. He has already shocked all of us; he may surprise us too. Do not lose hope. Instead hope for him to change his ways, his words, and his actions, for the betterment of this country. {When it looks like hate is winning}

When it looks like hate is winning

One of Mr. Ampe his main teachings, also as a retired teacher of ballet history, is that we should learn from history and that we should make others aware of possible traps lots of people in the past did not notice but became victim of. According to him by knowing the past we can avoid the same mistakes, which have been repeated so many times, because people did not know their history.

We always shall look at things and would love to see things changed. Man is not easy satisfied.

One also can wonder when  our world evolves if/ when and how many people would be ready for such changes, and if they are for the better or for the worse. In most cases lots of people are just not ready for the changes taking place.

Problem is not in these major changes but our inability to accept them. {When it looks like hate is winning}

One might also ask whether we shall be able to find enough people who shall be really wanting to pursue peace. To find enough people who really want to “raise awareness that peace in itself,” and willing to take steps with which to motivate others to go that track of peace making is something we should go for. Too many may be very confused and may not be sure which dreams might be the best for them. Though according to Mr. Ampe we should come to work together towards mutual peace and to the broadcasting of hope and positive thoughts, trying to take away the confusion there is today and putting right the wrong ideas about some people, religions and ways of life. He believes the change must come from each of us and that we are responsible for the evolution of the day. According to him, we ourselves are to convey the message and have even to adopt a certain attitude and should form a shining example. According to him, there also should be peace as a base in our own daily lives.

This peace will also make the connection with the other and this will be like a snowball effect to be implemented on this world.

When it looks like hate is winning

+

Preceding articles about overviews for 2016

Donkere periodes en het uitkijken naar vrede

From Guestwriters 2015 in review

Pokémon craziness

++

Additional reading

 1. Knife-trust in democratic sore back
 2. Daesh hits heart of Europe
 3. What Associated Press released on Wednesday 23 March 2016
 4. Iranian media implicitly accuse Erdogan to have known of the Bruxelles’s attacks in advance
 5. Hard questions
 6. Terrorist attacks in brussels
 7. Social media, sympathy & shocks
 8. Europe unites to defeat terror
 9. Silence, devotion, Salafists, quietists, weaponry, bombings, books, writers and terrorists
 10. Declaration of war against Islam and Christianity
 11. Is Europe going to become a dictatorial bastion
 12. French authorities have shut down around 20 mosques and prayer halls
 13. State of emergency and respect for human rights
 14. Paris attacks darkning the world
 15. Trump brand of migrant demonization
 16. Trump brand of migrant demonization #2
 17. Brussels-born Salah Abdeslam key suspect Paris terrorist attacks
 18. Muslim Grooming (Rape) Gangs and Sharia
 19. Amount of Muslims living in your country

+++

Further reading

 1. Paris Attackers Had Already Appeared in the Islamic State’s Propaganda
  It has already been established that the on-the-ground leader of the Islamic State’s atrocities on Paris
 2. Belgium knew in 2012 already that Paris suspects were plotting attacks
  Belgian authorities knew as early as 2012 that terrorists linked to the bloodshed in Paris were plotting attacks in the West. But little was done to disrupt the build-up of a network that subsequently became a cornerstone …
 3. Fugitive Paris attacker Salah Abdeslam captured in anti-terror raid
  He was shot in the leg and arrested in a major police operation in the Brussels neighborhood of Molenbeek
 4. Paris Attacks Suspect Wounded, Arrested In Brussels Raid
  Salah Abdeslam, a suspect in the deadly Paris attacks, has been wounded and arrested, following a raid in the Belgian capital, Brussels, after four months on the run.
 5. Hollande Chairs Emergency Security Meeting — France Determining Next Move After Arrest of Suspected Terrorist Salah Abdeslam, a French…
 6. Muslims in Molenbeek are on the side of Salah against the belgian police. Take in more muslim immigrants so we enlarge the Salah’s Fan…
  The so called refugees are all muslims, I don’t see why we should let them in. Now that we know the destructive attitude of freemasonry we also know we mustn’t let them do what they ask.
 7. One Paris attacker buried just a day before his brother was captured in Brussels police raid
  Brahim Abdeslam, who blew himself up in November’s attacks, was laid to rest the day before his brother Salah was captured.
 8. Top Lawyers of Belgium, France in Suspected Terrorists Abdeslam Case — Focus on European jihadists
 9. How Recent European Terror Wins Led to Abdeslam’s Capture
 10. ISIS Launches Coordinated Attacks in Brussels Airport and Subway
  Early reports from Brussels are that two coordinated attacks have taken place with the first being at the Brussels Airport Departure Terminal and the second within the Brussels Subway system.
 11. J’accuse ! L’attentat que les services craignaient
  Avec colère suite aux événements de ce matin, j’accuse la Belgique d’avoir été attentiste depuis des années et de n’avoir jamais donné les moyens aux services de Renseignement de faire leur travail professionnellement pour tenter de prévenir ce genre d’attaques.
  … Outraged about the events of this morning in Brussels, I accuse Belgium of having endorsed a “wait-and-see” policy for years and having never giving to the intelligence services the means to do their job professionally to try and avoid this kind of attack. …
 12. Leighton: Terror cells are a lot bigger than Belgium authorities anticipated
 13. Terror attacks in Brussels kill at least 34, story developing
  Terrorist bombings at a subway station in Maalbeek and at Zaventem Airport have killed at least 34 people and injured another 170. Two bombs, at least one of which is believed to have been a suicide bombing, struck the …
 14. Bombing in Brussels!
  Today, once again, Islamic terrorists have attacked the west. This morning, Brussels became the latest city to come under attack with a bomb detonating on a metro train …
 15. Islamofoobikot pitävät terrorismin voimissaan
  Ennen kuin Brysselin terrori-iskuista oli kiirinyt tieto Suomeen, Helsingin Sanomat kirjoitti viime syksyn Pariisin iskujen tekijöiden jahdista. Belgiassa 18.3. kiinniotettu Salah Abdesalam piileskeli kuukausien ajan
 16. Islamofoobikot pitävät terrorismin voimissaan
  Ennen kuin Brysselin terrori-iskuista oli kiirinyt tieto Suomeen, Helsingin Sanomat kirjoitti viime syksyn Pariisin iskujen tekijöiden jahdista. Belgiassa 18.3. kiinniotettu Salah Abdesalam piileskeli kuukausien ajan …
 17. Het raadsel, Salah Abdeslam
  Op 13 november vorig jaar reed hij zijn vrienden naar de Parijse plekken om toe te slaan. Dood en verderf te zaaien, angst aan te jagen, het leven te vernietigen dat hij met hart en ziel haatte.
 18. Del estupor al sopor: atentados jihadistas, habituación europea, y jamais vu liberal-progresista
  Creo que estoy progresando. Esta noche, alrededor de las 3am, fui despertado por el zumbido de mi teléfono celular que se encontraba recargándose, apoyado sobre la mesita de luz.
 19. The Religion of Peace Strikes Again
  This morning we awoke to the news of a deadly terrorist attack in Brussels. Isis claimed responsibility for the bombings at the airport and the Metro station.
 20. Why Belgium?
  ISIS has claimed responsibility for separate explosions in Brussel’s Zaventem airport and a central metro station that killed 34 and wounded over 200.
 21. Don’t Blame Whitey!
 22. Belgium’s approach to immigration and security again under fire
 23. CAIR Cannot Be Trusted To Police Radical Muslims
 24. Brussels
 25. Molenbeek-Saint-Jean
 26. After Brussels, Europe must abandon its safe space and face reality
 27. Hidden in Plain Sight: Salah Abdesalam’s 120 Days on the Lam
 28. Waking Up to the Brussels Bombs
 29. Aboard the Eurostar to Brussels
 30. Two belgian politicians elected in Molenbeek committed themselves to legalize Sharia in Belgium. That’s how Islam destroys Democracy when…
 31. Molenbeek’s gangster jihadis – BBC News
 32. Europe’s Muslims hate the West
 33. CAIR Cannot Be Trusted!
 34. Belgian Terrorism Suspect Salah Abdeslam Has Agreed To Provide Police With Full Information on Other Terrorists — “Turns Supergrass”
 35. Brussels Suicide Attacks ‘Shocking But Not Surprising,’ Stanford Experts Say
 36. The Muslim Problem and How Not To Solve It
 37. Look at what I almost stepped in
 38. We Are AfraidMerci, Thanks !Revolution: Jesus loves Every Jihadist
 39. Perps of ‘Far-Right’ Hit-and-Run on Muslim Woman Were Muslims
 40. Why Belgium is Ground Zero for European Jihadis
 41. Een falend land, dát is het echte probleem, meneer JambonTerrorism From Brussels: A Report
 42. Molenbeek and its cultural and creative dynamism – a (small) press review
 43. A Close Look at Brussels Offers a More Nuanced View of Radicalization – The New York Times
 44. «Il reste encore des éléments à neutraliser»
 45. Europe: Suicide by Jihad
 46. How Many Molenbeeks in France?
 47. The truth about “no-go” Molenbeek
 48. Open brief aan Jan Jambon door Selma Benkhelifa (advocate)
 49. Getting Up Earlier.
 50. Two Police Officers Attacked With Knife In Belgium, Unhurt
 51. Knifeman attacks Brussels police
 52. Tent Cities for questionable dwellers
 53. L’Arc-en-Ciel presque au complet
 54. Dec 16,
 55. It has been an eventful year for me 2016
 56. The Politically Correct Right
 57. Bet you missed this #1
 58. 2016- A Reflection
 59. 2016 Recapped
 60. Summarising 2016-Энэ оныг дүгнэх нь
 61. 2016 in review
 62. Christmas Countdown Blitz 2016 ~ Day 12
 63. Not Goals. Plans.
 64. Book Review: The Long Way to a Small Angry Planet
 65. What India Searched in 2016
 66. Saturday 17 December 2016 – Some famous people who’ve died in 2016
 67. My 2016: August.
 68. Movie Review: Rogue One (2016)
 69. Things That Need To End In 2017
 70. History tells us what may happen next with Brexit & Trump
 71. Look East and Watch for the Light
 72. Readjusting Expectations
 73. revolutionary reflections | The Crisis in German Politics and the Rise of the Radical Right
  2016 has been a year in which right –wing and authoritarian agendas have been in the ascendant. With the French and German elections next year we will see if this trend continues.
 74. Links for 16/12/16
  Black-White Earnings Gap Remains at 1950s Levels for Median Worker Donald Trump Should Know: This Is What Climate Change Costs Us How data maps are transforming the fight against malaria in Zambia South
 75. Populist right – the mass appeal of “strict father” framing
  George Lakoff’s book, Moral Politics, popularised the idea that ‘rightwing’ politics stem from a particular moral worldview, which Lakoff called “strict father framing”.
 76. What is Populism?
  Populism. It is everywhere in the news right now and it is one of those words that have so many vague meanings and yet describes itself so well. Populism is simply the revolt of the people against the political
 77. Who do Western Australian populist voters second preference?
  Most draw support from across the spectrum when compared to the remaining small parties.
 78. The Elites Are Fuelling A Backlash They Do Not Comprehend And May Not Withstand
  Accustomed to getting their own way and furious at being thwarted by mere democracy, the political elite are responding to recent setbacks by …The Future of Federalism in an Age of Populism
  Richard Eccleston, Helen Krever and Rick Smith explore the future of federalism in the 21st century.
  The two seismic political events of 2016, Brexit and the election victory …
 79. The 3 Layers of Authoritarian Thinking
  There are three layers to unfreedom or authoritarian thinking that is sweeping the world today.
 80. More than just populism: Renzi, the Italian Senate referendum and the perils of second chamber reform
  On 4 December Italians decisively rejected Matteo Renzi’s proposed constitutional reforms, which centred on reforming the Senate – leading to his resignation as Prime Minister.
 81. Times of Uncertainty: The Rise of Far-Right Populism
  Uncertain times lie ahead. People have had their fill of neoliberalism and they’re looking for alternatives. So far, they’ve found dreadful ones. Trump was elected president of the US, Marine Le Pen
 82. What is anti-establishment according to Donald Trump?
  People from Goldman Sachs, billionaires, top donors, Secretary of State from Exxon. It seems this is how the huge part of Trump’s administration will be established. What does it tell us about how Trump wanna
 83. Policy corruption, vote buying and double standards
  The Constitution Drafting Committee has been hard at work hamstringing political parties to prevent them from ever “ruling.” Apart from simply being anti-Thaksin Shinawatra, the law is based on beliefs …
 84. Cameron names his nemesis populism, but the Westminster set still refuses to accept that it was a rejection of self interest which was…
  As I stepped into the polling booth at a local church hall on the evening of 23rd of June and looked at the voting slip in my hands, the feeling that crossed my mind couldn’t have been further from the thought of
 85. Why Did Trump’s Anticorruption Rhetoric Resonate? Three Hypotheses
  OK, I know I said in last week’s post that I would eventually get back to blogging about topics other than Trump, but not yet. After all, Trump’s election—a political and moral crisis on so many dimensions—
 86. The Islamic and black populists of the Netherlands: a tyranny of the minority?
  DENK’s main representers. From left to right: leader Tunahan Kuzu, TV personality Sylvana Simons and co-founder Selçuk Öztürk. More than once, the Netherlands proved to be first in Europe to
 87. The SNP is not like horror-show euro-populism. Mercifully.
  THE liberal Left hasn’t had much to celebrate recently, what with Brexit, Donald Trump and the rise of the alt-right. So there was understandable jubilation over the defeat of the far-right candidate …
 88. On Populism
  It was Lord Acton who said power corrupts and absolute power corrupts absolutely. But as citizens of a country and a nation, we have civic duties such as addressing corruption in government and empowering
 89. Are France Next to Join the Nationalist Narrative?
  Last week saw Italy become part of the nationalist narrative in Europe after changes to their constitution were rejected. As a result the country’s Prime Minister, Matteo Renzi,
 90. Brexit Britain turns against globalisation and modern technology, blaming it for low UK wages and inequality – The Independent.
  Post-Brexit Britain is in the throes of a major backlash against globalisation, blaming dwindling wages and rife inequality on the opening of the world’s economy, an exclusive poll
 91. They Are All Populists
  ”Populism” is a loaded word and it is a rather strange one. It is used to express disapproval of certain forms of political activity, but unlike other such negative terms its basic reference would seem quite positive.
+++
Related articles
 1. Save

Save

Save

5 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Being and Feeling, Crimes & Atrocities, History, Lifestyle, Welfare matters, World affairs

Looking at an American nightmare

It looks like the United States has awakened not from a bad dream but in a next night mare.

Having spent the majority of his adult life as a theatre artist throughout the Southeast, John Ellis as columnist of the American online media company PJ Media (originally known as Pajamas Media) an operator of an eponymous conservative news, opinion and commentary collaborative blog that was founded in 2004, has some good comments you should have a look at.

He knows

We are called to show our love for each other by surrendering our rights to each other. {4 Really Bad Reasons to Quit Your Church}

Running up to the 2016 election of the 45th president of the United States John Ellis found himself in a national nightmare which he taught would conclude on the 8th of November. At that time many were holding their breath in worried anticipation that an even worse nightmare was about to begin.

On November the 2nd he wrote

Sadly, the late hours of November 8 may very well find me in agreement that a new national nightmare is imminent. Unlike many, if not most, however, I believe that whatever nightmare is looming, it will be short-lived and may very well give way to a new and improved conservative movement. Strangely, my optimism is a product of Donald Trump. {Divisions Over Trump Reveal Integrity Within the Conservative Movement}

 

Save
After it got know that the president elect was going to be Donald Trump in several places of the different states people came together on the streets to show their disgust and anger about the outcome of this election.

For many all over the world it looked really surreal and for some this Kafkan story was to be expected whilst others never thought it would be ever possible to have Donald J. Trump being the President-Elect of the U.S.A. Because of the unjust political system in the U.S.A., not giving those with not enough money the possibility to come up as presidential candidate and not taking into account the populist vote, but giving everything in the hands of the College of Electors, the one with the biggest mouth and making the people afraid most, got the victory. Trump with his vile words and vitriol gained the seat of presidency.

The man who does not dare to look a person straight in the eyes, not even the president of America, himself looked surprised with his victory and had calmed down for his first speech as presidentelect.

The President-elect met the current Awesome President Obama in the White House. It’s interesting to see a captured shot of a handshake between two wildly different men. One of stoic principle, defined career, grace, majesty and presence. The other, a man who can’t or won’t straighten his shoulders and who won’t look his President in the eye for the handshake. Obama, the pinnacle of underdog achievement in America stared straight into the face of the pillar of white, moneyed elitism and the latter closed his eyes and dropped his chin by an inch. {Acknowledgement} – Photo; AAP

The man who did not show any interest in decent morals, principles, compassion or empathy who managed to saw division and hate now got the stings in hand to lead one of the biggest nations of the world.

In The America where so many call onto their Constitution and Free Rights, lots of people call themselves Christian but do not seem to show a real Christian attitude. In the country which came big on the work of many slaves, from Africa (black people) and Europe (light coloured, Spanish, Italian and Polish people) those so called Christians do not seem to have a place in what they call “their country”, though they robbed it form the indigenous peoples, the “Red Indians“, for what they call foreigners and coloured people. Once more the U.S.A proved how the colour of skin is going to make it if you are liked or disgusted. When Hispanics, African-Americans, Latinos, tend to be more racist towards white people, for some, they have to look for the reason or the cause of this problem. When you look at the sheriffs or how police often treats Afro-Americans you can imagine how taken by fear such people  may be when they are pulled at the side of the road.

Some may think

the media dramatizes everything, playing it up, making it seem as if everyone is out to get the minorities. {To The Trump America (The Truth About Racism)}

but in the rest of the world enough awful stories are heard how people are still discriminated and what impression should we get when even a candidate, who now has become president elect, spoke about “monkeys” when he was talking about the “black people“, “jigaboos“, “niggers” or “Negroes“.

Naturally we may never generalise, but throughout the election campaign we heard so many sayings, so many statements that can not let us think otherwise that the discrimination is still deep seated in the heart of many Americans, also in many so called Christian Americans. Lots of those so called Christians also made it clear in “their country”, there is no place for an other religion than theirs. And for them Islam is something of the devil (by which they mean a sort of torturous being from beneath the earth or from outer space). For lots of white Americans all evil comes from those Muslims who dare to come to live in their sacred Christian country.

For many it was heaven to hear how Trump would make done by the threat of terrorism which became an opportunity for an extended global vision. But Americans do not need a global vision now. They are mostly concerned about their internal affairs and want to protect their own goods and make sure to earn as  much as they can, even if they have to use such things which are very demanding for the environment.

Trump brought for many the solution with the change he promises, making their country great again. How, Trump never clearly explained, but they will trust him because he is a good business man and knows how to handle things.

Though when we know that this election was all about ethnic nationalism and racial and religious intolerance we in the West wonder how the wounds now shall be mended.

A 29 year old African American male living in the United States, there since 1995 when his family and he immigrated to the US at the age of 9 years, wrote about this November 2016 election and Trump

His election was the work, almost entirely, of white people. More than 90 per cent of Americans who voted for Mr. Trump were white, and most white U.S. voters, both men and women, cast a ballot for him (even though his opponent got more votes over all). And at least 90 per cent of non-white Americans did not vote for him. This was a white riot – an angry, rejectionist turn by a deeply pessimistic majority within the white population against the far more hopeful and inclusive politics of the rest of the country. {The real reason Donald Trump got elected? We have a white extremism problem (Thanks To White Idiots)}

In that light all have to remember that not all white people are falling into political extremism and not all coloured people take aversion for the white people.

Those who are accepting the differences of skin colour, gender, religious beliefs, should now clearly let their voice be heard as well. But not by lowering themselves on the same level as Trump, by taking on an indecent attitude, using violence or awful words.

John Ellis, like many American Christians adamantly believes in two distinct genders.

We believe that God created men and women to reflect who He is in different ways. Telling women to “suck it up” or passing off jokes about sexual assault (which I don’t believe were mere jokes, for the record) as guys being guys and locker room talk lets them know that the liberal lie about gender being a social construct will be co-opted by Christian men when convenient. Men who defend Trump have abdicated their God-given role to stand up for and protect women. And for that, I am angry, almost sinfully so. Apart from God’s grace, it will hard for me to consistently live out Romans 13:1-2 these next four years. {There Are Some Important Tests Ahead for #NeverTrump Christians}

Many American Christians do not seem to see how denigrating Trump thinks about the woman being, so if Trump would be the right guy to defend women, we doubt. Many Americans also seems to forget that all human beings are created in the image of God and that we all should respect all sorts of people, from whatever gender they may be.

For Donald Trump, who told the press he even doesn’t trust his wife with her vote:

“The lines outside polling stations were much shorter when women weren’t allowed to vote.” {Donald Trump on many occasions}

Christians also should ponder about their place of diversity, on what it means to have a president who is endorsed by the Ku Klux Klan. They with us in Europe should be on our “quivive”, be alert, noticing that this election, both the campaign and the result, will make it harder to defend democracy when talking to authoritarians. the Capitalist world has a real problem. Though in the United States lots of the people may call themselves Christian, they have gone far away from the Biblical teachings and do not show that they are following the teachings of the man whose name they use for their group. The Nazarene rabbi, was a humble teacher of peace, who instigated a peace movement, what was called the sect the Way, and was not the founder of a hate carrying excluding community.

Today we do find a divided country where people who say they are Christian want to exclude those who are different from them. They may feel a man should copulate with a woman and have children, but do not want to accept two men or two women living together to have children. They want to feel good in their skin, but do not want others to feel good in their skin and want to forbid others changing their ‘outer’ looks or gender.

As Trump expressed he “loves the poorly educated”, “keep people dumb so that you can use them”, which also shall make it that Trump shall be able to do whatever he wants, with the knowledge that

“I could shoot someone on Fifth Avenue and I wouldn’t lose any votes.” {saying of Donald Trump}

Donald Trump enters the Oscar De LA Renta Fash...

Donald Trump enters the Oscar De LA Renta Fashion Show, New York. (Photo credit: Wikipedia)

We in the West could see a sexist, racist fascist, though got the impression in the States of America not many saw that. We also noticed that in the States many Christians promoted Trump instead Jesus or instead for calling good common sense and to go for the person who does not go in against the value of freedom and democracy.

In the land where so many hate the Gospel of Jesus Christ and so much hate the Word of Allah or God, and where there has to be a new scapegoat for all the troubles that come over America, because they cannot pick so much any more on the blacks, people could find some one who doesn’t give a rip about others nor about religion, who promised change and to push out that motley crew, and they thought he would be worth to vote for.

Now the dices cast, we shall have to see how it is going to turn out.

The democratic voice has to allow protesters to retort. The state shall have to show it allows riposting, but those who do not agree with the outcome should examine how it could come so far.

In case

Adding a taunting “us” versus “them” in regards to American politics drives an unbiblical wedge between the gospel witness of the Church and unbelievers. {Christians Should Be Promoting Jesus, Not Donald Trump}

English: Trump

Trump (Photo credit: Wikipedia)

American Christians should also examine their heart and check if they are prepared to take on such an attitude Jesus took on for those around him. are they (at last) willing to accept that there may be people who think differently than them, or who want to live differently than they? Should they also not give to the Caesar what belongs to the ruler and respect the regulations that ruler has taken to govern the country? Christians know, as long as they do not go in against the rules of God, they should respect and follow the rules of the country they are living in. They, who claim to be Christian should keep to the Christian laws, of which the golden rule is to love one another, no matter what he or she  has done or how he or she feels or want to be.

The last few moths we have seen many so called Christians who enjoyed the mud throwing Trump and joined him too. Now we also find other Christians who go on the streets fighting, instead of expressing themselves with respect for other man’s goods.

Instead of taking the opportunity to demonstrate love and grace by extending the Gospel of Jesus Christ, it appears that American Christians are instead kicking mud in the face of their vanquished foes. If this applies to you, fellow Christian, shame on you! {Christians Should Be Promoting Jesus, Not Donald Trump}

+

Preceding articles

On the 11th hour…

Children of Men

Freedom and amendments, firearms and abortions

Responses to Radical Muslims and Radical Christians

Entry 2. Unite our voices

Mountains of information, disinformation and breaking away

Max Lucado: I Had a Dream That Hillary Clinton and Donald Trump Reached a Truce

Leaders in disguise

Looking at man’s closest friend

Study says highlighting gender leads to stereotypes

Happiness mapping and getting over gender mapping

Gender connections

++

Additional articles

 1. 150 Years after the 13th Amendment
 2. Walls,colours, multiculturalism, money to flow, Carson, Trump and consorts
 3. Scepticals of the Bible
 4. Refugee crisis, terrorist attacks and created fear
 5. Coming closer to the end of 2015 and the end for Donald Trump as presidential candidate
 6. Islamophobia Must be Fought and Defeated
 7. God Isn’t a Republican
 8. American Christianity no longer resembles its Founder
 9. Fearmongering succeeded and got the bugaboo a victory
 10. Blinded crying blue murder having being made afraid by a bugaboo
 11. Some quotes Americans should remember when going to the ballot office
 12. When so desperate to hold onto power
 13. The clean sweeper of the whole caboodle
 14. A strong and wise fighter who keeps believing in America
 15. Brexit No. 2 Blow-up
 16. Voted against their system
 17. Nigel Farage called Donald Trump’s victory ‘bigger than Brexit’
 18. Stand Up
 19. Gender roles and Multitasking parents
 20. Avoiding the big questions
 21. Gender Roles, What?
 22. Belonging to or being judged by
 23. Growing rift between observant parents and their children

+++

Further related articles

 1. The Simpsons Predicted Trump’s Presidency 16 Years Ago
 2. Final election 2016 Numbers: Trump won both popular ( 62.9 M -62.7 M ) And electoral college votes ( 306-232)…
 3. Trump team rivalries spark infighting
 4. 2016 Election Aftermath: Mending Relationships
 5. First thoughts on the election of Donald Trump
 6. Donald Trump: American Legend
 7. Pitiable and dangerous face of EU where is so-called civilization center of human kind
 8. Great American Harry Reid Says “Trump’s Election Does Not Feel Like America” — Where’s Hillary?
 9. Supporters to Trump: break campaign promises at your peril
 10. The real reason Donald Trump got elected? We have a white extremism problem (Thanks To White Idiots)
 11. Boss says employees who agree with Trump’s rhetoric should resign
 12. Spurs’ Popovich on Trump’s election: ‘That’s disgusting.’ (Good!!!)
 13. Elite vision
 14. To the Trump America (The Truth About Racism)
 15. Memo to Trump
 16. Clinton Wreckage
 17. Trump and Brexit Part Two
 18. The End???
 19. Identity Politics Doubles Down
 20. Acknowledgement
 21. The Civics Lesson: Voting Matters, yo!
 22. The 2010 Midterms And The 2016 Presidentials: The Lessons Not Learned
 23. Yo Donald! Please Deport Me, Too! (99 Word Blog #068)
 24. When Life Intervenes with Wrestling
 25. How will President-elect Donald Trump affect Obamacare?
 26. Bring In the Clowns
 27. Don’t give Trump so much credit, America
 28. Donald Trump: The Hypocritical-Narcissist Elect
 29. What Comes Next With President Trump
 30. Ku Klux Klan to Hold Donald Trump Victory Parade in North Carolina
 31. Ku Klux Klan announces Trump victory parade in North Carolina
 32. The Ku Klux Klan says it will hold a Trump victory parade in North Carolina
 33. North Carolina GOP Condemns Ku Klux Klan’s Plans to Hold Parade Celebrating Trump Win
 34. First responders to Trump’s election
 35. Anti-Trump protests, racist attacks in the USA
 36. Ku Klux Klan plans ‘victory’ parade to celebrate election of Donald Trump, who ‘united my people’
 37. Weekend Reading: November 11, 2016
 38. The Fight
 39. White supremacists and EU far-right leaders praise Donald Trump election win
 40. After the fall….what kind of protest follows?
 41. David Duke Flips Out at Louisiana Senate Debate, Says Clinton Deserves the ‘Electric Chair’ for ‘Treason’
 42. Pepper spray flies as students protest white supremacist David Duke’s remarks at black college
 43. Right-wing extremism bigger threat in USA than radical Muslims. KKK strength doubles in one year
 44. All The News You Klan Stand
 45. Mr. C’s Dad- Avoiding the big questions
 46. #InsteadOfBacon Miley Cyrus – Hillary shows the progress we’ve made towards gender equalit…
 47. Come Outside, Mabel, and play on your gender-neutral bike
 48. That’s not going to happen
 49. Lonely – 12/11/16
 50. Death and Taxes: A Road Trip, A Funeral, and Election Results
 51. The Deadliest Year For Us!
 52. And So It Begins…
 53. Temporary Closing
 54. The Left and transgender: “work with trans people, not against them”?
 55. ‘Mom and dad’ among phrases banned under university’s new gender guidelines
 56. Fleeing To Canada
 57. Caring for Yourself as You Parent After a Trump Election
 58. There is Light in the Dark: #TransLawHelp Connects Lawyers With Trans Individuals
 59. Make America a great Horror again!
 60. 2016 Post Election Prayer
 61. Trumpland: white women, why, and where to now
 62. Time to Act
 63. Can we talk about Gender on Sunday?
 64. Post Election: Daring to Hope?
 65. Is Trump bad for trans people?
 66. Day 1 of President of hate.

+++

Save

Save

Save

Save

7 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Being and Feeling, Crimes & Atrocities, History, Lifestyle, Political affairs, Religious affairs, Social affairs, World affairs

Women in France running with naked bosom all right but with covered bosom penalised

Prudish people having put away their shame by causing shame to others

Years ago people had to fight hard against the prudish Catholic minds who opposed any naked flesh to be shown. Today the so called Catholic countries in West Europe seem to have chosen to have the women their tits out and finding it not okay to cover them up.

In the previous century there were many French and Belgians who did find it inappropriate to have some natural flesh of certain body parts to be shown in public. It was considered not done to have dresses which did not come under the knees. (We where brought up like that and got penalties when we had dared to show our bare/naked legs or upper arms.) Last century it was said we all had to listen to God and could not run naked in this world because God opposed such a thing.

Today their god must have changed idea and has come to prefer naked flesh, because in the present time the French seem not to look at those who want to cover their body as unworthy believers and even as people who are a danger for society.

Covering up for the Almighty

When we were young our Catholic mothers had to wear headscarf or hats when coming in public. In church they had to sit at the left hand site with their faces hidden behind a veil. In the previous century most people in Europe thought it was appropriate to dress decently and not having too much bare or naked. Mots parts of the body had to be covered with clothing or tissue.

Only around the turn of the century  less people came to make objections when some parts of the body were not covered. Today it looks like the world has got upside down. What for centuries was thought to be the moral way and according to Judeo Christian values, suddenly seems to be not acceptable any more.

People, like female Muslims, who now choose to cover up for God, are not allowed to do so by the French governement. Europeans should question such a decision taken by a governement in West Europe and see how human rights (freedoms established by custom or international agreement that impose standards of conduct on all nations) are  trespassed. Today we can see in France that many specific human rights are ignored. What happened to the the right to personal or individual liberty and Due Process of Law; to freedom of thought, clothing, expression, religion, organization, and movement; to freedom from discrimination on the basis of race, religion, age, language, and sex?

Restrictions imposed

In West Europe we encounter more that certain social groups are confined to menial and despised jobs or even get no opportunity on the work-market. When somebody is called Mohammed he may be sure it will be much more difficult to get a job than when he would be called Jef. Arabic looking people shall find it more difficult to be able to rent a place or to buy property.

In Europe they say there does not exist a cast system (or caste) but if they are not careful it will come in existence or (better said) it will grow (because it is already here but denied). In our 21st century ‘Untouchability‘ and ‘Speciesism‘ have become a reality also in Western Europe. We can clearly see that more and more different values, rights, or special consideration is given to individuals solely on the basis of their species membership, origin and faith. There are many who are not minding positive discrimination and taking it up for one particular religious group (the Roman catholics). Today we may find the atheist caste wanting to direct the Christian-caste, Islamic-caste, and may we find different rejections of castes or groups of people.

It seems that France and Belgium are limiting the human rights laws for some groups in their population, which should give us the idea they are discriminating. By singling out a type of person or thing for special negative treatment or denial of equal treatment and to act in a prejudicial manner against someone or something, they have chosen the way of deprivation of individual liberty.

Oppression

Lots of Caucasians seem to think that all those women are oppressed, but is it not they who know bring oppression and take away those women’s freedom to cloth themselves like they want? Clearly we could see several women being downtroddenmaltreatedhenpeckedbrowbeaten and subjugated or abused and tyrannized.

The country

which prides itself for liberté, égalité, fraternité, has unfortunately fallen short in recent times, with more social division and social prejudice arising within the country, due to the public suppression and rejection of religion; the consequent of which has led to violent eruptions.
It is also precisely through the social persecution of the wider Islamic community in such acts which aim to strip them of their beliefs, that it seems that the French government are validating individuals’ fears, rather than attempting to diffuse them. {France’s banning of the ‘Burqini’ is the rejection of its founding principles}

Swimwear

An image of a woman wearing a burkini

Forbidden: a burkini-clad woman on the beach

This iconic image of Peggy Moffitt modelling Gernreich’s monokini, which got a lot of controversy, was initially published in Women’s Wear Daily on June 3, 1964 and shows how one was still afraid to show a naked tummy.

What should people have against a full body swimsuit for any sort of woman, being Catholic or Muslim? (When we were child our parents had to wear full swimsuits or where fined.) Shall people, who went diving, have to take off their wetsuit before they come onto the beach? If they may walk on the beach with a wetsuit why not women in a full swimsuit?
Why are so many against wearing a swimming costume which covers the whole body with the exception of the face, hands, and feet, suitable for wear by Muslim women, which got the name bourkini/burkini/burqini, but has nothing to do with a bourka/burka/burqa or with the rider’s burka/burqa, which is long, thickpiled, nor with the traditional man’s coat made from felt or karakul, or with the Ukrainian traditional garment or Kobeniak, or with a two-piece bathing costume called bikini (or close-fitting bathing suit worn by men) and even less with a monokini, being just the opposite of it?

Women their freedom taken away

Are so many West Europeans so afraid women cannot stand up for themselves? And certain feminists do they not see there is much more at hand than just sexism?

We must be aware that there is so much more going on in our deranged world where Jihadi terrorist managed to get the fear burning hard over here in our regions that nobody seems to feel at ease when they see something that smells to Islamism. The politicians fell in the trap by creating laws in a hurry which limits the freedom of many women who have nothing to do at all with the faith of those terrorists, because they have chosen the path of God and a religion of peace or salam, hence the name Islam.

burkini.jpg

The Mayor of Cannes has prohibited access to the beach for those wearing clothing that disrespects secularism Reuters

By prohibiting the burkini the French state limits even more those they say would be oppressed. It is strange that lots of people do not understand those women wearing a burkini get just the freedom to go into the water or to lie on the beach like so many other women do.  By banning the burkini those women their freedom to enjoy a good day at the beach is taken away. By the ban also their children are targeted, because they also shall not be able to come to the beach and to go into the water to play with their mother.

The justification for the burkini ban is no longer about ‘liberating’ women, ….. but Arundhati Roy’s remarks about France’s earlier ban on the burka are still apt:

Arundhati Roy W.jpg

Suzanna Arundhati Roy , Indian author who is best known for her novel The God of Small Things (1997), which won the Man Booker Prize for Fiction in 1997

When, as happened recently in France, an attempt is made to coerce women out of the burka rather than creating a situation in which a woman can choose what she wishes to do, it’s not about liberating her but about unclothing her. It becomes an act of humiliation and cultural imperialism. Coercing a woman out of her burka is as bad as coercing her into one. It’s not about the burka. It’s about the coercion.

Arundhati Roy Capitalism: A Ghost Story, p. 37.

Armed police forcing women to remove their clothes on the beach is nothing other than an act of humiliation – humiliating women to punish a minority group for the actions of a few individuals. {France and the Burkini}

Huda Jawad, Community Coordinator at Standing Together Against Domestic Violence, wrote

Choosing to conflate a cultural and religiously inspired mode of attire – which women choose to wear to feel safe from the sexual gaze of society while partaking in a very ordinary pastime – with a terrorist group is a convenient ‘othering’ of fellow citizens in times of national crisis. {The burkini ban is misogynistic – and Western feminists are turning a blind eye}

Secularism, good attitude and proper values

You may wonder why those women in burkini would not wear appropriate swimwear and would not “respect good customs and secularism” whilst others with their bare poo and bare bosom would be an example how women should be clothed and are respecting the western values.

There exist already a lot of discriminatory treatment towards physically unattractive people. Now to that ‘Lookism‘ we have the discriminatory view of men who can not see enough naked flesh are can not find enough to look at by a woman.

Today people not only make judgements of others based on their physical appearance that influence how they respond to those people, when their clothes are not liked by French men such men may now demand those clothes to be taken off.

The announcement by David Lisnard, UMP Mayor of Cannes, that he is prohibiting access to the beach to anyone not wearing what the French would consider suitable bathing suits, did not make many French question, what right he had, to decide a woman had to wear on the beach and why he choose the more naked version of the feminine, instead of a more clothed, and what believers in God would call a more decent one.

Victims of ISIS, the scapegoat of the French nation

Lots of people consider themselves victim of ISIS but forget that the worst victims are Islamists or ordinary Muslim people all over the world. Europeans and Americans may not be blind and should see that the greatest causalities of Isis have been Muslims, and the banning of the burkini illustrates the extent to which France’s fundamentalist secularism is singling out the most visible and vulnerable group in society for blame.

The governement is giving in and has found its scapegoat and used the local Muslims to blame for the terror the security forces of the country could not avoid or obstruct. Like the Fascist in the past liked Scapegoating many Europeans and Americans now blame the refugees and Muslims for the many problems they have in their country. In the past Jews and immigrants were prominent among the groups that were demonized. In France the Jews got a sibling now in the Muslim community. Today it is not a “Judeo-Masonic-bolshevik” conspiraciy or left-wing agitation, but the presence of immigrants and the amount of active Muslims.

As in the past the governement points the finger to those ‘outcasts’ and originators of all sin. They go with the people and hope to gain popularity by taking measures against the Ummah or Muslim community, making their life so difficult that they hope those other believers will soon leave. Implication was that depriving these demons of their power and influence would cause the nation’s major problems to go away.

Lots of people are afraid that those Muslims would be able to convert many French and that the nation by those converts would be more and more becoming an Islamic state.

Limiting the liberty of Muslims and other believers

Now by limiting the liberty of the Muslims in their own country the governement hopes to please the rest of the population and to take the attention away from their own weakness and the blame they have it not in control.

The governement, because of all the discussions going on about the burkini’s and religious clothing, decided that when the schools will open again, no religious dress or symbol shall be allowed, and as such no head covering for Jews and Muslims or necklaces with religious symbols.

Education minister Najat Vallaud-Belkacem, a former government spokesperson who is politically more to the left than former interior minister Valls and disagrees with the burqini ban could not stop the measures.

For the start of the debate, concerning the burqini Huda Jawad  also questioned in the Daily Independent

Since when did wearing a burkini, in most cases a loose fitting nylon version of a wetsuit, become an act of allegiance to terrorist movements? Do Marks & Spencer or House of Fraser know that their attempt to raise profits and exploit a gap in the over-saturated clothing market is selling and promoting allegiance to Isis? {The burkini ban is misogynistic – and Western feminists are turning a blind eye}

She also remarks

What is it about French secularism’s blindspot to its own racism and misogyny? The obsession to the point of fetishism with Muslim women’s mode of dress and covering curtails the most basic of human rights – that of self-determination and freedom of expression. As Arundhati Roy so eloquently put it, coercing a woman out of the burka instead of enabling her to choose is an act of violence, humiliation and cultural imperialism. Instead of extending the hand of fraternité, Mr Lisnard and his supporters are excluding Muslims, if not pushing them into the arms of radicalisers. {The burkini ban is misogynistic – and Western feminists are turning a blind eye}

Making the Muslims stigmatised as the bogeyman, that scarecrow seems already frightening lots of French people. They are pushing the golliwog in the corner or throwing in front of the swines that in the end they shall have to defend themselves so strongly and make their faith and stance even stronger, so that a new religious revolt can take place. Perhaps than the French shall get their eyes opened and shall be awakened from their cauchemard (their nightmare) they are afraid of.

The ruling from the state council suspends a single ban in the southern town of Villeneuve-Loubet, near Nice, but is likely to set a precedent for other towns that have prohibited the full-body swimwear on their beaches.

According to a senior politician in Norway’s right-wing Progress Party (FrP) Norway also has to follow the lead of a number of French towns and ban the burkini. Third deputy, Aina Stenersen, claims the full-body swimsuits worn by some Muslim women are “a symbol of radical Islam” and is convinced that French cities did right to ban the burqini from their beaches. The Progress Party is in the process of formulating a new party manifesto, and the burkini ban is expected to be included.

The FrP does, however, believe the fine faced by those who wear burkinis in France is too lenient. Ms Stenersen intends to double the charge to around 500 kroner, which is equivalent to £57.

A story to be continued and démarche or kick-off to be followed up .

To welcome women wearing burqini’s and coming into public spaces

Marcel Michelson for Forbes writes

Yes, wearing a burkini on the beach, as wearing a burka in town, is an ostentatious sign of religious adherence, as is the wearing of full robes by priests and nuns in public or the traditional garments and hairstyles of orthodox Jews.

Yet a burkini is also a means of emancipation for Muslim women, allowing them to bathe despite the strict, male-dominated, rules under which they have to lead their lives.

In a way, we should welcome burkini’s and encourage Muslims to integrate more in French, or European, society. {Burkini Debate In France Shows Lack Of Tolerance And Understanding Out Of Fear For Strangers}

burkini-nice.jpg

+

Please come to read:

 1. On French beach French police forces woman to undress in public
 2. Is Europe going to become a dictatorial bastion
 3. France and the Burkini
 4. Islamophobia or nah?
 5. Bitches, Puhleeeeze….
 6. The Burkini
 7. The Burkini Ban
 8. France’s top court to rule on burkini ban
 9. My Burkini and I
 10. Universal concern: not naked enough
 11. This gif sums up the whole ‘debate’ on #BurkiniBan
 12. Burkini must be banned, France’s Sarkozy says as he launches election campaign
 13. France’s War on the Burqini
 14. Dear white people of France: being forced to undress wasn’t exactly the liberation I was longing for
 15. Thoughts on Burqini
 16. Modest Swimwear: The Burkini
 17. Burkini and French Secularism
 18. France’s banning of the ‘Burqini’ is the rejection of its founding principles.
 19. 7 facts about France’s burkini ban that make outsiders very uncomfortable
 20. Planned ‘Burqini Day’ irks French far-rights
 21. The Swimsuit War of 2009: Year In Review 2009 (swimming)
 22. France’s highest court suspends burkini ban in test case
 23. Burkini ban: Norway’s right-wing Progress Party calls for full-body swimsuit to be outlawed

+++

Further related articles

 1. French Web Round-Up: 5 Things That Made Me Smarter This Week
 2. Sea Water, Sweat and Tears
 3. Please exit calmly and quietly.
 4. Is EU discriminating against Israel by labeling settlement goods?
 5. Landlords Will Face Tougher Consequences For Discriminating Against (Most) Renters With Criminal Records: Gothamist
 6. U.S. House of Representatives’ Chaplain Accused of Discriminating Against Atheism, Judaism and other Minority Religions
 7. 3 Helpful Hints on Dismantling Racial Boundaries in the Classroom
 8. On My Mind (Vol. 4)
 9. I’m Gonna Dress Like a Charlie Brown Ghost Next Time I Go Swimming
 10. What does it mean to cover?
 11. Ban The Burka
 12. What women need is security
 13. Breaking News: France requesting to Saudi Arabia’s ‘Morality Police’ for training their police force!
 14. Islam, France, Burkini: A chit chat on FB
 15. Third French burqini ban after Corsica clashes
 16. Beach Party Outside French Embassy Protests The Burkini Ban On French Beaches
 17. East Essence: Shop Islamic Clothes For Your Whole Family!
 18. True life story- Two plastic sacks
 19. Waitress
 20. Yttrandefriheten: Opinion live?
 21. Di burkini e di diritti
 22. Burqini dan Islamophobia Prancis
 23. Τα Marks&Spencer, έβγαλαν και μπουργκίνι, μαγιό για μουσουλμάνες
 24. Τη θέση του μπικίνι παίρνει το … μπουρκίνι

+++

12 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Being and Feeling, Crimes & Atrocities, Fashion - Trends, Headlines - News, Juridical matters, Lifestyle, Political affairs, Religious affairs, Social affairs, Welfare matters, World affairs

Ideas about Religiosity

From the Old French religiosete (late 14th century)  and directly from Late Latin religiositas “religiousness,” from religiosus we got religiosity. In 1795 it came only 0.02% as used word. In 1947 it reached 0.1% and got a peak in 1944-45 from 0.17-021%to decline again until 1959 when it reached a deeper point again of 0.12%. From then onwards it got more used, with a frequency of 0.3% in 1978 and climbing to 0.44 in 1996. In2005 it got a boost and was used 0.62%. After a little dip it got again to 0.74% in 2008.

You can wonder if the word became more popular because the time was so bad that people sought more answers and where looking for meaning in their life, but in a time when more people were religious in a way which seemed exaggerated and insincere.

In the 2010 the word became again more popular to denote the way people were either going to be or not be religious. Having to face times where more people are not so much interested in the existence of a supernatural ruling power, a divine Creator and a controller of the universe, the act of those people became also more in the picture and part of debate. This also because many impeach that religion is the base of the many problems we do face today. Lots of people accuse the religious people of creating a situation of hatred between people. The non-religious people inculpate the believers of the different religious or faith groups this world counts, and that are many.

religions in Europe, map en. See File:Europe r...

religions in Europe, map en. See File:Europe religion map.png for details. (Photo credit: Wikipedia)

When we talk about religion we look at one or an other of the various systems of faith and worship based on such belief. As such we are often confronted with the great religions of the world, being Christendom and Christianity, Islam and Buddhism. the persons belonging to one or another religion we do expect to be bounded to the organisations of that religion and to have a religious life according to the rules of that religion.

When we talk about the religiosity today we think of the manner a person has an awakened sense of the elements we encounter in life. This may be concerning a higher unseen controlling power or powers, with the emotion and morality connected therewith. {Chambers 20th Century dictionary, 1972-1977, p.128,1141} In the 1977 reprint of the Chambers dictionary is still looked at religiosity as some bigotry or blind or excessive zeal, especially in religious matters.

Appropriate to or in accordance with the principles of a religion a person might be religious. In Christianity of or relating to a way of life dedicated to religion by the vows of poverty, chastity, and obedience, and defined by a monastic rule. {Collins English Dictionary}

When we talk about the religiosity of some one we think about his religious life or how he is spiritual, holy, sacred, divine, theological, righteous, sectarian, sanctified, doctrinal, devotional, scriptural, devout, believing, godly, committedpractising, faithful, pious, God-fearing, reverent, pure, churchgoing, conscientious, exactrigid, rigorous, meticulous, scrupulous, fastidious, unerring, unswerving, punctilious. {Collins English Dictionary}

The religious person is some one who is taken by religiosity and beliefs in and worships something or someone, mostly a superhuman controlling power or powers, esp. a personal god or God or gods. The person who is religious wants to come to a religious act or have some religious activity, spending time to religiosity or giving time for his belief or practice, forming part of his or her thought about or worship of a divine being.

he has strong religious convictions

both men were deeply religious, intelligent, and moralistic. {The Oxford Pocket Dictionary of Current English, 2009}

Today when we talk about religiosity and a religious person, not many are going to think straight ahead of

belonging or relating to a monastic order or other group of people who are united by their practice of religion: religious houses were built on ancient pagan sites. {The Oxford Pocket Dictionary of Current English, 2009}

but are going to think more about the way people are treated or regarded with a devotion and scrupulousness appropriate to worship

I have a religious aversion to reading manuals. {The Oxford Pocket Dictionary of Current English, 2009}

The religiosity may take on all sorts of forms, going from the simple worshipthe activity of worshipping, to veneration, cultism, also going into the extreme, becoming excessive or irrational devotion to some activity; “made a fetish of cleanliness” or to become a devotion to the doctrine or a cult or to the practices of a cult.

Religiosity mostly has to do with devotion or love, passion, affection, intensity, attachment, zeal, fondness, fervour, adoration, ardour, earnestness, dedication, commitment, loyalty, allegiance, fidelity, adherence, constancy, and faithfulness. It can be seen in the way people act or worship and bring prayers, religious observance, church service, prayer meeting, matins, vespers, divine office.

In its broadest sense today religiosity can be seen as a comprehensive sociological term used to refer to the numerous aspects of religious activity, dedication, and belief (or religious doctrine)

The Gallup Religiosity Index, 2015. (dark color indicates religious, light nonreligious)

Some like to divide religiosity in six dimensions, others from four to twelve components, based on the understanding that there are at least three components to religious behaviour: knowing (cognition in the mind), feeling (affect to the spirit), and doing (behaviour of the body). Though sociologists have differed over the exact number of components of religiosity.

What can be found in lots of studies is when written by atheists the believer is looked at as a stupid person who believes in things unseen. For the reason such a person accepting what is written in the Bible lots of such researchers do find that they can not be very intellectual because many strong believers do not want to accept certain scientific findings. We can assure you that there are also very intelligent people, scientists, medics, lawyers etc. who are very religious.

Also is known that many do not want to show their religiosity in public and today many are even afraid to show their religiosity to others at all, or dare not to bring up religious matters in public but also not between their own friends or in the family.

For the reason to bring religiosity more in the open the Message Board or Internet Forum Christadelphian has been created in August 2016 on the American Yuku servers of Crowdgather, Inc.. By creating such forum the public has the opportunity to bring up questions and members are allowed to edit or delete their own posts. The posts, when there are more, will be contained in threads, where they appear as blocks one after another. The first post starting the thread; this may be called the TS (thread starter) or OP (original post). Posts that follow in the thread are meant to continue discussion about that post, or respond to other replies. The Christadelphian makers of the board are aware that it is not uncommon for discussions to be derailed, but they do want to give it a chance.

Christadelphian Forum (started August 2016)

At the place Christadelpian where many people may exchange ideas easily hopefully many will bring forth some good subjects also. To start off the following opening articles can be found

 1. Welcome to Christadelphian
 2. Places of interest to get more knowledge about God
 3. Places of interest to get more knowledge about God
 4. Christadelphian a Christian
 5. A god, The God and gods
 6. How do you look at religion
 7. What or which god are you looking at and going for and who or what do you want to worship
 8. Christianity and Religiosity in Europe

 

+

Preceding articles

Searching for fulfillment and meaning through own efforts, facing unsatisfaction and depression

Laboring in the Vineyard or Sitting on the Hillside with Jonah?

 

++

Also related

 1. A world with or without religion
 2. Being Religious and Spiritual 1 Immateriality and Spiritual experience
 3. Being Religious and Spiritual 2 Religiosity and spiritual life
 4. Being Religious and Spiritual 5 Gnostic influences
 5. Being Religious and Spiritual 3 Philosophers, Avicennism and the spiritual
 6. Being Religious and Spiritual 7 Transcendence to become one
 7. Looking for True Spirituality 1 Intro
 8. Looking for True Spirituality 8 Measuring Up
 9. Philosophy hand in hand with spirituality
 10. Science, belief, denial and visibility 2
 11. Points to remember of philosophy versus spirituality and religion
 12. Science, belief, denial and visibility 2
 13. Worship and worshipping
 14. a Place to discuss religious matters and Christadelphianism
 15. Religious matters
 16. Religious people and painful absence of spring of living water
 17. Christianity and Religiosity in Europe
 18. New Christadelphian forum
 19. Finding God amid all the religious externals
 20. Problems attracting and maintaining worshippers
 21. Heaven and hell still high on the believers list showing a religion gender gap
 22. Structuur -structure
 23. A visible organisation on earth

+++

Further reading

 1. Religion
 2. Religion and ceremonies
 3. Ethics and Morals – the Ten Commandments
 4. Politics is a funny game.
 5. For the little gods’ sake…
 6. Consciousness continues to amaze and elude
 7. Weather or not.
 8. Success
 9. Religious matters
 10. What comes next?
 11. Young immigrants to Canada passionate about spirituality: Todd
 12. the primitive as reaction, pt. 2
 13. Science doesn’t know it all. Neither does Religion.
 14. Cara Wall Scheffler: What anthropology can tell us about the origins of religious behaviour
 15. Religious experience: William James + criticisms from Russell
 16. Religious experience: Otto and the numinous
 17. Religious experience: Ayer
 18. Experiencing God
 19. Belief in moralistic gods makes people generous—towards coreligionists
 20. On Certainty
 21. Stop Saying “I Feel Like …” to Spiritualize Your Desires
 22. Go Ahead and Ask God for Something Really Small
 23. How I Hear God’s Voice

+++

4 Comments

Filed under Being and Feeling, History, Lifestyle, Religious affairs, Spiritual affairs

For those Christians who say they are the Victim

You Are Not A Victim

Nova Scotia, Canada

Nova Scotia, Canada (Photo credit: Wikipedia)

Paul Van Buren, a preacher born in Nova Scotia, Canada who lived in so many places since then considers himself to be called by God at the age of 19 but knows that calling was knit into him before his birth.

Being a father of 11 children and husband to a most wonderful lady, he is the pastor of a Holy Spirit directed church in LaSalle, Quebec where  he is having the time of his life. On his Pastor’s Blog he writes that it frustrates him when Christians play the part of victim.

He writes:

Victimized Christians do not know who they are in Jesus and it is a shame that they are wasting the precious days they have been given in this world.

Probably he thinks of the many gifts we are given: first of all life itself and secondly many gifts when we grow up and try to make something of our life.

Having lots of messages circulating on the media, with lots of horrible pictures of terrorist acts lost of people are getting so afraid that our Western World would become Islamised and that we Christians should have to convert to Islam or being killed. Strange is that not more people question how it comes that so many left Christianity or Christendom and became Muslim and do not wonder how it comes that so many Christian churches are getting more and more empty.

Clearly we should question Christians how they live their faith. Is not many their faith as dead? What are they doing to bring others into the faith?

How are they helping those who have doubts and wonder if those Muslims are not right?

Let us have a look on what Paul Van Buren writes:

Paul first reminds Timothy that he has been raised and trained in a life of faith. It was demonstrated to him in his mother and grandmother. Paul encourages Timothy by stating that he is confident that this same faith resides in Timothy. Then:

Because of this, I’m reminding you to revive God’s gift that is in you through the laying on of my hands. (v. 6)

I like this. Because of this faith Timothy I am reminding you to operate in it. Live by the Spirit. Do what you have been equipped to do. The Spirit provides the equipping but we are responsible to operate in it. Then Paul writes what we all must grasp:

God didn’t give us a spirit that is timid but one that is powerful, loving, and self-controlled. (v. 7)

This is not personality. Personality type does not play in your calling and equipping. Look at many of the servant’s of the past who tried to get out of their calling with excuses, like Moses and Jonah. It has everything to do with the spirit he has given to us and it is one of boldness. He has equipped us with his power, his love and the power to be self-controlled. This is good stuff that we simply have to act on, in faith that it is so.

Too many Christians seem not to feel that power which they have received, or what has happened more likely when getting older and more trapped by this materialistic world they have lost he fire of their faith and the flames are only burning very weakly or not at all.
Several people are also born in a Christian family and lots of them were even baptised before they could properly think or understand what God and faith really meant. This also makes that many of those name Christians never ever did feel that Spirit in them. They only got the name or the label ‘Christian’ on them and want to consider themselves Christians because they want to belong to the general group of the West.

Now the West comes under threat again from Muslims going to the west, like they had already done before and had conquered Spain, now Europeans are having fear those Muslims will conquer the whole of Europe. But when they would have a strong faith, why should they than be so full of fear?

For sure it is because most of those Europeans do not have any faith in God or do have no idea at all what their faith-groups stands for or if that faith-group follows really the Holy Books or not. The same for the many Muslims here, lots of them born in that faith-group and not knowing enough their own holy books, they do not react strong enough against those who defile their holy books and the teachings of Muhammad. They should have reacted much more against those criminals who defile the Name of God in name of the Muslims, blackening their ummah and making it more difficult to have a peaceful life here in the West.

Today we are living again in a similar time when Noah was alive. Everywhere around us we can see how people live against nature and against God’s Wishes. In a certain way it would be no wonder if God would shaken the world once more to awaken them. But it is not God Who brings terror and horror over people. It are the people themselves who bring cruelty over themselves.

We better should think again of those times, what happened after the water came down and Noah got promises from God. We also should remember how people at the time of Moses very fast had forgotten how God ahd liberated them and how fast they went worshipping other gods again.

Pastor Paul writes:

When Moses was about to die he addressed the nation and told them to possess the land because Yahweh had told them to possess it. He encouraged them:

Be strong! Be fearless! Don’t be afraid and don’t be scared by your enemies, because the Lord your God is the one who marches with you. He won’t let you down, and he won’t abandon you. (Deuteronomy 31:6) 

Two things right there are the source of our boldness. First, our God is always with us, going before us, always preparing the way. He abides in us. Psalm 139 states we can never escape him, even more now that he lives in us. This is for our encouragement.

The second thing the pastor wants to highlight is that we may count on God:

He won’t let you down. That is a big one all on it’s own and can only be understood in the context of a loving, intimate relationship.

Though in his text we have the impression he , like so many Christians got two Biblical characters mixed up. He namely continues than with looking at Jesus, who is the sent one from God, and not God Himself.

As Christians, being followers of Christ, we should believe the words of this Nazarene teacher and see how his heavenly Father protected him and gave him special gifts. In the knowledge that this man also did not tell lies, because he did not sin, we may assume that also his promises will come true.

Jesus promised that he would be with us until the end of this age. He said his desire was for us to be one with him in the same way that he is one with Father. The Way, the Truth and the Life is in you. The one who declared that all authority in heaven and on earth has been given to him, is intimate with you. The one who stated that he is the Resurrection walks with you every day.

With that knowledge we should have our minds at rest. It should be a comforting thought that at the end times those who love God shall find peace after the big battle or the Big Tribulation, which nobody can escape. Yes the big trouble shall come over us all. But Jesus has told about the signs and it is up to us to recognise them and to prepare ourselves for that time of the Last Days.

It is not that we ourselves shall have to go into the battle and have to be conquerors.

Paul wrote that we are more than conquerors, we are overcomers. We are not victims. We are not powerless. We are not timid, because our God has given us the authority to forgive. Thank about that for a moment. The power does not rest in the hands of the offender but in the hands of the offended. Without your forgiveness, the offender will have to give account for their actions. With your forgiveness that offence is wiped away. By offering forgiveness you are also set free from the cage of victim. That is power and that is what has been given to you with the responsibility to love your enemies.

We cannot and must not live with a victim mentality. Jesus has made us greater, more powerful than people can grasp. Now walk in the boldness you have been given and dare to love where others have failed.

+

Preceding: Fear for rebel groups and men

+++

9 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Being and Feeling, Crimes & Atrocities, Lifestyle, Religious affairs

Migratie en veiligheid even geherformuleerd

Naarmate de maand december vordert beginnen velen stilaan terug te blikken op 2015.

Jan Blommaert (en z’n gedachten) vindt dat dezelfde thema’s periodiek op nagenoeg precies dezelfde manier publiek besproken worden. Hij vindt dat we ons het jaar 2015 om vele redenen zullen herinneren, maar twee elementen zullen we wel allemaal belangrijk blijven vinden:

 1. = jaar van vluchtelingencrisis
 2. = jaar van terreuraanslagen in Parijs –in januari tegen, onder andere, redactie van Charlie Hebdo, + in november tegen een aantal uitgaansgelegenheden, met gevolgen tot in Molenbeek.
 • hebben vele jaren achter de rug waarin een rechtse hegemonie zowat alle politieke thema’s domineerde, dit zowel in beleid, media + in de publieke uitingen van doorsnee burger (blonk doorgaans uit in gelatenheid en passiviteit) > in schril contrast met rechts denkende burger => permanent vocaal overwicht had op grote discussiefora. {De aarde warmt op – voor vluchtelingen en andere slachtoffers + Hoe Vlaanderen debatteert, deel 3: De Tijd}
 • BartDeWever.jpgklassenstrijd stierf zachte dood met Sociaal Pact van na WO II => ons beroemde sociaal overleg-systeem => Klassenstrijd niet meer nodig <= sociale partners bereid met elkaars belangen rekening te houden. // Dhr. De Wever heeft de strijd echter doen herrijzen
 • Migratie + veiligheid = twee thema’s die publieke opinie heftig beroerd hebben in 2015 > horen – jammer genoeg – al een hele tijd samen
 • richten ons op fenomenale hoeveelheid kromspraak omtrent die twee verweven thema’s
 • Vanaf late voorjaar van 2015 over hele EU over een “vluchtelingencrisis” >  Tienduizenden vluchtelingen aanspoelen op stranden – in Malta, Italië, + bovenal in Griekenland (Vanaf begin januari tot 1 december 2015 Griekenland zo’n 600.000 vluchtelingen te verwerken)
 • English: Flag-Map of Germany EU

  Flag-Map of Germany EU (Photo credit: Wikipedia)

  Eurocrisis => Griekenland  onder curatele geplaatst door beruchte Trojka => geen cent ter beschikking voor infrastructuur + mankracht om  immigratie te verwerken => liet vluchtelingen doorstromen naar rest van de EU => hoofdzakelijk Duitsland => aantallen vluchtelingen over EU verspreidden groot + stroom ongecontroleerd + ongeordend => “crisis”

 • Schäuble: “Capaciteit van Duitsland om vluchtelingen op te vangen is beperkt”
 • Overal regeringen aan het bewind die migratie wilden “beperken” + “controleren” > plannen lelijk gedwarsboomd door tienduizenden nieuwe vluchtelingen die kwamen aankloppen + honderdduizenden EU burgers spontaan + kordaat solidariteit met die vluchtelingen
 • ongecontroleerde vluchtelingenstroom => behoorlijke hoeveelheden onvoorziene middelen aan ongewenste doel uit te geven
 • neoliberale systeem van Euro-austeriteit – steeds minder middelen voor de sociale opvang van “ongewenste” mensen
 • N-VA partij voorziet
  • twee “rangen” van burgerschap
  • voert permanente strijd tegen armen + neemt voortouw in afbraak van sociale zekerheid
  • wil Conventie van Genève herzien
  • slaakte “noodkreet” aan EU in open brief omwille van “vloedgolf” die ons overspoelde, + waarschuwde dat de keuze er één was tussen opvang van vluchtelingen of behoud van onze sociale zekerheid
  • échte vluchteling tot men over de grens in Turkije een veilig onderkomen had gevonden
  • Wie vanaf dat punt verder trok naar de EU = niet meer om aan dood + vervolging te ontsnappen => om “een beter leven” te hebben = economisch vluchteling + verzaak je aan onze solidariteit
  • vindt racisme een relatieve kwestie
 • In media berichten over verkrachtingen van lokale meisjes door vluchtelingen, diefstallen, vandalisme + vechtpartijen met en onder vluchtelingen => onder vluchtelingen misdadigers + terroristen => economische vluchtelingen + nog minder criminelen of terroristen, onder geen beding in ons land toelaten
 • => moeten ons verdedigen tegen grote nieuwe dreiging <=  geen echte vluchtelingen
 • === lange lijst van dwaasheden in deze argumenten
 • in ons bestaan bedreigd door mensen die regime van IS in Syrië ontvluchten > echte vluchtelingencrisis = crisis van  austeriteitspolitiek die opvangmogelijkheden drastisch heeft beperkt, waardoor systeem nu zeer snel “overloopt”.
 • onwil van overheden om middelen voor administratieve + materiële opvang van vluchtelingen te voorzien
 • toevloed van aanvragers naar een veel te klein + zwak opvangsysteem = vele aanvragers die jarenlang moeten wachten op uitspraak over hun aanvraag => huidige knoeiboel bij aanpakken van vluchtelingencrisis schept nieuw migrantenprobleem voor toekomst.
 • => jarenlang in zeer precaire administratieve + sociale toestand blijven hangen => zeer grote rechtsonzekerheid + geen enkele mogelijkheid om hun toekomst te plannen
 • al twintig jaar immigratie via asiel, met pieken die huidige benaderen + overstijgen => volkomen geabsorbeerd in samenleving waarin ze zijn opgenomen => winkelier, kapper, bouwvakker, boekhouder, opvoeder, buurtwerker, zelfs politieagent + ambulancier => mythe weerlegd =  vluchteling = leeft niét jarenlang van bijstand; OCMW-steun e.d.

 

 • vluchtelingenstroom vanuit IS-gebied enkele “terroristen” aan boord had. Terroristen~~term vandaag gebruikt = fanatieke Jihadistische Moslims die met extreem en willekeurig geweld onze Westerse levenswijze willen vernietigen + vervangen door een op de Sharia gebaseerde samenleving =  term klinkt objectief + wordt door de meeste mensen zonder slag of stoot in de mond genomen + geloofd als ware het een simpel feitelijk gegeven. <= moreel + politiek begrip =Terroristen zijn ergste vijanden => verdienen geen mededogen + moeten vernietigd worden = zware artillerie in politieke vocabularium = meest negatieve politieke kwalificatie die men als vijand kan krijgen = uitgesproken propagandadimensie
 • Iedereen is goed geïntegreerd in bepaalde delen van de samenleving, matig tot slecht geïntegreerd in andere, en niet geïntegreerd in nog andere.
 • wat is de “mainstream”? Wie vertegenwoordigt mainstream? => “geïntegreerd” + “mainstream” = vaste baan + stabiele gezinssituatie + eigen woning bezit + standaard Nederlands spreekt en schrijft.
 • eindpunt van integratie?
 • Integratie + inburgering = feit dat mensen die buiten onze samenleving staan inspanningen moeten doen om er binnen te raken, via aanpassing aan ons.
 • nieuwkomers als onze samenleving blijken best in staat om behoorlijk grote aantallen nieuwkomers op te vangen
 • Vrijheidstrijder – rebel – opstandeling – terrorist
 • =>  wiens begrip +  in wiens ogen?
 • “terroristen” op een zeker ogenblik in hun leven = “helden”, “bevrijders” of “staatslieden” => niets absoluuts aan die term
 • Wanneer conflict uitkomst krijgt => verdwijnt begrip “terrorist” => kwalificatie van “terrorist” = niét afhangt van aard van handelingen die gesteld worden, van vormen van geweld die gebruikt worden > politieke context nodig waarin die handelingen als “terreur” bestempeld kunnen worden.
 • handelingen absoluut + onbetwistbaar slecht (onthoofdingen, brandstapels, massale verkrachtingen, verminkingen, willekeurige slachtpartijen op onschuldige mensen) => IS = “terreurorganisatie” < absolute kwaad + gruwelen zonder enig respect voor menselijkheid van hun slachtoffers
 • geen toeval dat IS z’n slachtoffers vaak aankleedt in de oranje overalls die de Guantanamo-gedetineerden dragen.
 • eenvoudige zin “Allahoe Akbar” (God is de grootste) op enkele jaren tijd veranderd – indexicaal – van simpel gebed dat elke devote Moslim uitspreekt, tot een kreet die terreur aankondigt + die mensen van angst doet wegduiken + Arabisch – taal van honderden miljoenen mensen = evengoed een “verdacht” ding geworden => “aanwijzing” die voldoende kan zijn voor een agressieve identiteitscontrole + ondervraging = drie decennia zeer diep verankerd vijandbeeld gegroeid < = Islam vijand van het Westen + waarden van Islam fundamenteel onverzoenbaar met die van het Westen = nonsens
 • Islam ook “bij ons” aanwezig is (er zijn zo’n 700.000 Moslims in België) = uiteraard goeie mensen bij + ook slechten > slechten = sinds kort “geradicaliseerden” =>  “deradicaliseringsbeleid” + “deradicaliseringsambtenaren”
 • Geradicaliseerde Moslimjongeren = jongeren die effectief of potentieel “Syriëstrijder” zijn en bij hun terugkeer terreurdaden kunnen stellen = dwaze politieke term = alsof hij waarneembare + feitelijke, absolute realiteit aangeeft = aan déze term simpelweg niéts objectiefs.
 • “radicaal” = “gradatieterm” = meer + erger dan “normaal” of “gematigd”=> eerst weten wat “normaal” is <= Radicaal in vergelijking waarmee? + Wat = nulpunt => eerst weten wat “normaal” is.
 • term = pure interpretatie van iets > wat precies? welke fenomenen?
 • “radicalisering” moet iets met geloof van Moslims te maken hebben => wij (niet-Moslims) interpreteren er wel op los =>Hoe bepalen niet-Moslims mate van “radicalisering” van geloofsovertuiging van Moslim? <=  als niet-Moslims niet al te best voor gewapend =>vragen aan niet-“geradicaliseerde” Moslims te bepalen wat zij binnen hun godsdienst als “normaal” en “radicaal” bepalen => gesprek over “radicalisering” met overgrote meerderheid van Belgische Moslims die daar ook zo hun gedacht over hebben
 • Waarom gebruiken we een woord dat op een vorm van geloofsbeleving slaat (“radicalisering”) voor een zeer uitzonderlijke daad die zelfs voor de meeste “radicale” Moslims ondenkbaar is (naar Syrië gaan strijden)?
 • “Syriëstrijder” – suïcidale militie = bedreigt niet alleen onze veiligheid + ons hele samenlevingsmodel
 • levensbedreigende zaken => heuse militarisering van veiligheidsapparaat
 • in 2015 zo’n 700 verkeersdoden op de Belgische wegen <= regeringen weigeren al decennia lang fundamentele maatregelen aan te nemen die gebruik van openbaar vervoer drastisch zouden aanmoedigen
 •  2015  periode van Klimaattop in Parijs <= luchtvervuiling veroorzaakt in ons land jaarlijks 11.000 vroegtijdige overlijdens => onze regeringen maakten zich onsterfelijk belachelijk door op de Parijse klimaattop te verschijnen zonder een nationaal klimaatplan
 • afbouw van de sociale zekerheid en de toenemende armoedeproblematiek => scheppen allerhande zeer ernstige vormen van onveiligheid = toenemende onveiligheid op arbeidsmarkt, gezondheidszorg, ouderenzorg > financiële onveiligheid, onveiligheid inzake onderwijskansen = elk van die domeinen = “dreigingen” voor levenstandaard van mensen
 • = dreigingen zeer ernstig + vaak dramatisch. Dus:

Waarom kijken we slechts naar één “dreiging” en zoeken we slechts één vorm van veiligheid, terwijl we zovele andere vormen van onveiligheid toelaten?

Bloggers For Peace Banner

+

Voorgaande

Waarom doen we niets aan de oorzaak?

Vluchten naar een hoopvolle toekomst

Echte vooruitgang laat niemand achter

Het gevaar om niets te doen tegen de oorzaak en de kwaal

Onder­scheid maken – een repliek op Ayaan Hirsi Ali

Vluchtelingen hebben onze aandacht nodig

Interview P-magazine // Overbevolking: hoe gaan we al die vluchtelingen opvangen?

In de supermarkt kan je (g)een hoop kopen

Dit kan gewoon echt niet meer

Fatsoensnormen Online

++

Vindt ook om te lezen

 1. Rellen in Frankrijk en Belgë
 2. Wie of welke generatie verantwoordelijk
 3. Nieuwkomers, nieuwelingen, immigranten, allochtonen en import
 4. Fundamentalisme en religie #2 Frankrijk en België
 5. Fundamentalisme en religie #3 Vluchtelingen en racisme
 6. Fundamentalisme en religie #4 Verdrukking
 7. Fundamentalisme en religie #5 Verguisde Koran
 8. Fundamentalisme en religie #6 Versplintering
 9. Geschiedvervalsing of onwil in Midden-Oosten conflict
 10. Tegenstroom voor Terreur of omringende angst
 11. 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is
 12. Wat heeft zovelen ertoe gebracht naar Duitsland te willen emigreren
 13. Militaire aanpak strijd tegen mensenhandelaars op de Middellandse Zee
 14. Fundamentalisme en religie #3 Vluchtelingen en racisme
 15. Overdracht van mening te vrijwaren
 16. Paus veroordeelt hoogmoed moderne mens
 17. Koran tegenover veel oudere Heilige Geschriften
 18. Communiceren in verbondenheid

+++

Verder gerelateerde artikelen:

 1. Teruggekeerde jihadstrijder aangehouden
 2. AIVD voorkomt ‘terroristische aanslag’ op haven Scheveningen
 3. Presentatie “Extremisme in het Midden Oosten”
 4. Islamofobie is contraproduktief
 5. Brussel ‘belooft’ de buitengrenzen beter te controleren… En ze willen ‘registreren’ (alweer datzelfde woord).
 6. Valt de radicalisering van Israël nog te stoppen?

+++

Jan Blommaert (en z'n gedachten)

moslims-600x330Jan Blommaert 

Voorpublicatie van een hoofdstuk uit “Let op je woorden: Taal, politiek en strijd” (Berchem: EPO 2016)

We zullen ons het jaar 2015 om vele redenen herinneren, maar twee elementen zullen we wel allemaal belangrijk blijven vinden: het was het jaar van de vluchtelingencrisis en het jaar van de terreuraanslagen in Parijs – één in januari tegen, onder andere, de redactie van Charlie Hebdo, en één in november tegen een aantal uitgaansgelegenheden, met gevolgen tot in Molenbeek. Migratie en veiligheid zijn de twee thema’s die de publieke opinie heftig hebben beroerd in dat jaar, en ze horen – jammer genoeg – al een hele tijd samen. Dat is op zich voer voor een analyse, maar die doen we later wel eens. Nu richten we ons op de fenomenale hoeveelheid kromspraak die omtrent die twee verweven thema’s is geproduceerd. Want, ja, we hebben al gezien hoe zowel de frames van…

View original post 4,278 more words

5 Comments

Filed under Activisme & Vredeswerk, Economische aangelegenheden, Headlines - News, Levensstijl, Misdaden & Wreedheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Politieke aangelegenheden, Re-Blogs and Great Blogs, Wereld aangelegenheden

A Secular Mindset

*

To remember

 • terrorism has no religion
 • People posting untruthful things about Quran
 • Islam = Arabic word salam = peace => Islam literally = submission to God through peace => =/= “Islamic Terrorism” = “Peace Violence” = total paradox
 • Terrorism = completely secular mindset
 • members in ISIS + other terrorist groups =/= Orthodox Muslim
 • verse 5:32 in the Quran.من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون
 • > direct translation of this is as follows:
 • Because of that, We decreed upon the Children of Israel that whoever kills a soul unless for a soul or for corruption [done] in the land – it is as if he had slain mankind entirely. And whoever saves one – it is as if he had saved mankind entirely. And our messengers had certainly come to them with clear proofs. Then indeed many of them, [even] after that, throughout the land, were transgressors.

 • => if a Muslim murdered one person = murdered all of humanity => no longer seen as a believer in Allah’s eyes
 • save a life = saved all of humanity
 • ISIS has killed over 10,000 Muslims+ > predominately targeting Muslims <= How can Muslims be killing other Muslims?
 • 354 mass shootings in the United States in 2015 = year isn’t even over + we have more shootings than days in the year = how many of these shootings done by people who affiliated themselves with Islam? = One = 1 = Chatanooga shooting on July 16, 2015.
 • not generalizing
  • all Christians based on actions of Klu Klux Klan + Christian extremist detonated bomb in Oklahoma City
  • not generalizing all males based on male shooters
  • all Buddhist based on monks who killed more than 100,000 Muslims in Burma or in Myanmar

=> do no generalize all Muslims based on actions of a few psychotics that call themselves Muslims = merely disgusting extremist.

++

Additional reading

 1. A world with or without religion
 2. Why is it that Christians don’t understand Muslims and Muslims do not understand Christians?
 3. Koran fragments found in UK library are among world’s oldest, says university
 4. State and attitude of certain people to blame for radicalisation
 5. Abu Hamza is gone, but Britain is still a hotbed of radical hatred
 6. Forced marriage and Islam
 7. ISIS, Mosul Dam and threatening lives of those who want to live in freedom
 8. Not making any remarks based on the intellect or logic
 9. Do Al-Qaeda, Islamic State, ISIS and ISIL belong to true Islam
 10. Condemning QSIS or the self-claimed Islamic state ruler, al- Baghdadi their extremist ideologies and to clarify the true teachings of Islam
 11. Obama’s Needless War Against The Islamic State Puts Americans At Risk: Washington Should Let ISIL’s Neighbors Defeat The Caliphate-Wannabe
 12. Not true or True Catholicism and True Islam
 13. ISIS is the Antithesis of Hajj, the Holy Pilgrimage
 14. Public not informed enough about Jihad terrorism in Belgium
 15. Declaring a Jihad Against ISIS
 16. Teaching permittion to kill infidels
 17. More Muslim children than Christian children growing up in our cities
 18. Patriarch Abraham, Muslims, Christians and the son of God
 19. Quran can convert to Christianity
 20. Quran versus older Holy Writings of Divine Creator
 21. Al-Fatiha [The Opening/De Opening] Süra 1:1-3 In the name of Allah the Merciful Lord Of The Creation
 22. Al-Fatiha [The Opening] Süra 1: 4-7 Merciful Lord of the Creation to show us the right path

+++

Triple Threat

In today’s world, it is important for us to understand that terrorism has no religion. Earlier today, at around 6 a.m., I got into an argument on Twitter over this. People were posting untruthful things about the Quran and me being me, could not help calling them out for it. They told me that 93% of terrorist attacks were done by Muslims, and when I asked them for their source, they told me it was from Wikipedia. And while Wikipedia isn’t too bad for quick answers, it still allows random people to change information without actually having a credible source.

First off, Islam derives from the Arabic word salam, meaning peace. Islam literally means submission to God through peace. That is why there is no such thing as, “Islamic Terrorism.” It is like saying, “Peace Violence,” a total paradox. Terrorism is a completely secular mindset and should be recognized…

View original post 536 more words

4 Comments

Filed under Crimes & Atrocities, Political affairs, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs, World affairs

Waarom doen we niets aan de oorzaak?

Telkenmale er een schokkende gebeurtenis voorvalt in het westen is iedereen in rep en roer. Zij staan er niet bij stil dat elke dag meerdere slachtoffers vallen door wapengeweld in het Midden-Oosten en in het Afrikaanse halfrond.

Panel from a family mosque

Paneel van een familie moskee (Foto credit: Wikipedia)

In hun eigen contreien vallen er jaarlijks, om niet te zeggen ‘dagelijks’, veel meer doden dan door de terroristen om het leve gebracht, door auto ongelukken. Tegen dat verkeersgeweld wordt echter niet gereageerd want dat zijn de mensen al zo gewoon geworden dat de auto-ongelukken zelfs de kranten of het nieuws op radio en televisie niet meer halen.

Degenen die macht hebben zijn zeker niet bij gebaat dat de buitenlandse moeilijkheden en terreur ophouden, want dat verdoezelt het binnenlands nieuws en maakt dat zij (de politici) zich groot kunnen maken in een voor hen belangrijker geheel.

Voor de media is het belangrijk om de aandacht te kunnen trekken en met gewone fait divers of met ‘goed nieuws’ kunnen zij dat niet. Meer mensen zijn geïnteresseerd in het leed van anderen, zodat zij zichzelf beter kunnen afspiegelen.

Natuurlijk wensen de media en wapenfabrikanten graag hun omzet op peil te houden. Omzetcijfers zijn voor hen even, als niet nog belangrijker dan de cijfers voor politici. Maar ook zij moeten zich profileren en willen alsmaar hoger op de ladder klimmen. Voor de politici komt het er op aan hun populariteit hoog te houden of nog beter, te verhogen. Gebeurtenissen die de aandacht van het algemene publiek verkrijgen zijn de ideale zoethoudertjes die de politieker de kans geven om aan zijn imago te werken. Met volksverlakkerij kunnen de populariteit en zo het aantal zetels in de peilingen maar ook bij de verkiezingen verhoogd worden. zulk een verhoging zal hen dan meer kansen geven om hun eigen agenda door te drukken maar ook om het volk in toom te houden. Vandaar dat het loont om te focussen op angst in plaats van te focussen op positiviteit.

Het komt er op aan dat er genoeg mensen zijn die waarschuwen voor zulk een volksverlakkerij en een mist in de ogen gooien van de burgers. Zinnige burgers moeten er op bedacht zijn dat allerlei groeperingen alle kansen zullen willen grijpen om hun gelijk te halen en de mensen een loer te draaien.

In penibele omstandigheden komt het er dan eens te meer op aan om de ‘negatieve spiraliteit’ om te keren en om de mensen om je heen duidelijk te maken hoe de vork in de steel zit.

Daarbij is informatiegeving belangrijk. Hiertoe moeten religieuze groeperingen dan ook hun verantwoordelijkheid nemen. Islamieten moeten mensen duidelijk maken dat die terreur zaaiers geen echte Islamieten zijn en dat zij de naam van Allah misbruiken voor hun eigen machtspositie te verhogen. Christenen daarentegen moeten ook hun gelovigen oproepen om de juiste Christelijke houding aan te nemen en open te staan voor hen die ook geloven in de God van Abraham. Ook zij dragen de verantwoordelijkheid duidelijke taal te spreken en er op te wijzen waar God zijn schepsels nar toe wil brengen.

Het moet wel gezegd worden dat de Moslim gemeenschap veel te lang gezwegen heeft om dit Moslim fundamentalisme af te breken en in de grond te boren. Wij kunnen slecht hopen dat meer leden van de Ummah/Oema of Moslim gemeenschap nu de moed zullen hebben op in het openbaar het op te nemen tegen hen die de Islam besmeuren.

*

Om te onthouden

 • Keer op keer aanslagen plaats = Keer op keer “Allahu akbar” geroepen => keer op keer veroordelen wij het brute geweld => Demonstraties, minuten stilte + dagenlange nieuwsuitzendingen => prenten iedereen in hoe gevaarlijk Islam is
 • koren op de molen van  machtswellustelingen als Marine le Pen, Geert Wilders en Donald Trump => dankbaar gebruik van islamofobie = redder in nood > waarschuwen tegen ‘verwerpelijke’ religie Islam
 • grenzen + moskeeën dicht + alle moslims eruit= probleem opgelost
 • alleen nog maar te wachten tot er weer iets gebeurt => gewoon kwestie van tijd
 • sociale problemen + vatbaar voor ideologie die voor explosieve blindheid kan zorgen:
 1. Onzekerheid over identiteit: wie + waar bijhoren + doel
 2. Frustraties over acceptatie
 3. Rechtvaardigheid
 • De Daesh ideologie geeft jongeren leidraad voor al deze problemen:
 1. Identiteit > moslim, een hele echte, de enige echte;
 2. Acceptatie: die mensen zitten toch niet op je te wachten => kom snel hier heen => met open armen ontvangen + goede dingen doen;
 3. Rechtvaardigheid: Israel + NAVO = onderdrukkers van moslims = geschiedenis.
 • eis van assimilatie, eeuwige discriminatie, ondersteunen van onrecht
 • ‘je suis’ bordjes + Franse vlaggen over je hoofd zat => tijd dat je Mohamed wél uitnodigt voor een sollicitatiegesprek

+

Voorheen

Echte vooruitgang laat niemand achter

Dit kan gewoon echt niet meer

Fatsoensnormen Online

Onder­scheid maken – een repliek op Ayaan Hirsi Ali

++

Aanvullende lectuur

 1. Is Islamfobie uitgevonden door fundamentalistische regimes
 2. Fundamentalisme en religie #1 Noorwegen
 3. Fundamentalisme en religie #2 Frankrijk en België
 4. Fundamentalisme en religie #3 Vluchtelingen en racisme
 5. Fundamentalisme en religie #4 Verdrukking
 6. Fundamentalisme en religie #5 Verguisde Koran
 7. Fundamentalisme en religie #6 Versplintering
 8. Te late hulp voor Syrië uit Westen voedingsbodem voor Vechters voor een Islamitische Staat
 9. Nieuwkomers, nieuwelingen, immigranten, allochtonen en import
 10. Vloedgolf van verziekt entertainement
 11. Hoe de Satan vandaag rond toert
 12. Mens en leed
 13. Wij zijn zelf verantwoordelijk
 14. Het is makkelijk onze verantwoordelijkheden te ontwijken
 15. Engelse tieners vinden religie schadelijk
 16. Niet elk religieus geweld is religieus
 17. Tegenstroom voor Terreur of omringende angst

+++

Verdere stof tot nadenken

 1. Charlie
 2. Aanslag
 3. Hoe de media in alle waarschijnlijkheid cijfers over aantal vluchtelingen manipuleert.
 4. Halen we met asielzoekers een paard van Troje binnen?
 5. Wat is er mis met Christelijk fundamentalisme?
 6. Het fascisme van antireligieuze utopisten
 7. ‘Radicale moslims benaderen actief vluchtelingen’
 8. Islam eng of niet?
 9. Islamofobie is contraproduktief
 10. Eigen Volk Eerst
 11. Onder­scheid maken – een repliek op Ayaan Hirsi Ali
 12. A tous mes amis
 13. The sharpen­ing of contradictions
 14. Fakta: fundamentalisme
 15. Binfikir -interview: Göçün yapısı değişti ve demokrasinin de buna göre yeniden şekillenmesi gerekir
 16. Transformer
 17. Teror Doa?
 18. Hilangnya Relevansi Kebertuhanan Fundamentalis
 19. Islam Benar vs. Islam Salah: Muslim dan non-Muslim harus bersatu untuk mengalahkan ideologi Wahhabi

+++

naged8

Keer op keer vinden er aanslagen plaats. Keer op keer wordt er Allahu akbar geroepen en keer op keer veroordelen wij het brute geweld. Demonstraties, minuten stilte en dagenlange nieuwsuitzendingen prenten iedereen in hoe gevaarlijk de Islam is. De media harken miljoenen aan advertentie-inkomsten binnen met angstartikelen over moslims, regeringen hollen de privacy van de burger steeds verder uit en machtswellustelingen als Marine le Pen, Geert Wilders en Donald Trump maken dankbaar gebruik van islamofobie om als redder in nood te waarschuwen tegen de ‘verwerpelijke’ religie Islam. Stem op mij, dan gooi ik de grenzen en moskeeën dicht, flikker alle moslims eruit en is het probleem opgelost! Het gaat maar door en het gaat maar door. Waarom?

Het zou te simpel zijn om te zeggen dat het maar doorgaat omdat degenen die macht hebben er niet bij gebaat zijn dat het ophoudt: De media en wapenfabrikanten houden graag hun omzet…

View original post 397 more words

7 Comments

Filed under Activisme & Vredeswerk, Geestelijke aangelegenheden, Misdaden & Wreedheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Politieke aangelegenheden, Re-Blogs and Great Blogs, Religieuze aangelegenheden, Voelen en Welzijn, Wereld aangelegenheden