Tag Archives: Islam

Saudi Arabia Calls On Muslims To Sight Ramadan Crescent Moon On Friday Evening

Belgium is one of the European countries with the highest number of Muslims. According to a demographic study carried out in 2010, Belgium has 623,780 Muslims, i.e. 5.8% of the population. Islam is thus the second religion in the country after Christianity.
Ramadan is therefore part of multicultural Belgium, and Belgian Muslims look forward to it every year and celebrate it with the same joy as Muslims around the world.

Ramadan 2022/1443 will begin in Belgium on Sunday 3/4/2022, according to astronomical calculations. For the year 2022, the night of doubt will be on Saturday 2/4, based on an astronomical calculation.

Another “night of doubt” is observed at the end of the month to define the last of the fasting month. Although in recent years astrological calculation has gradually replaced the sight of the crescent moon.

Date du début de ramadan 2022/1443 en Belgique

AMRAH

PARIS, France – Saudi Arabia’s Supreme Court has called on all Muslims through the Kingdom to sight the crescent moon of the holy month of Ramadan on Friday evening, state news agency (SPA) reported on Wednesday.

The Supreme Court called on Whoever sight the crescent moon by naked eyes or through binoculars to report to the nearest court and register their their testimony, or to contact the nearest relevant department to guide them to the nearest court.

Muslims follow a lunar calendar consisting of 12 months in a year of 354 or 355 days. Sighting a crescent moon heralds the start of Ramadan, the ninth month of the Islamic calendar.

More than 1.5 billion Muslims around the world will mark the month, during which believers abstain from eating, drinking, smoking, and having marital relations from dawn until sunset. They also try to avoid evil thoughts and deeds.

Ramadan is sacred…

View original post 45 more words

Leave a comment

Filed under Lifestyle, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs

Voids in the fight against anti-Muslim racism

The Ampel-Vertrag announces religious policy initiatives. There are empty spaces on the topic of Islam: the fight against anti-Muslim racism and equal rights for Muslim religious communities.

The coalition agreement of the SPD, the Greens and the FDP takes up important demands and initiatives on religious policy of recent years and announces initiatives that take into account a religiously and ideologically diverse society. There are gaps in the equal rights of Muslim religious communities and in the fight against anti-Muslim racism.

The coalition wants to examine whether “additions to the legal status of religious communities are necessary” and wants to discuss this “in close consultation with the churches and religious communities concerned”. If this would also happen in cooperation with the religious communities and would result in a legal status with equal rights, this would be welcome.

When it comes to implementing the cooperative separation of state and religion – especially the replacement of the state benefit and the abolition of the special church labour law – words must now be followed by deeds. The new government must respect the human right to religious freedom, protect religious minorities from discrimination and launch an initiative for the Bundestag to finally outlaw anti-Muslim racism.

It will be necessary to keep up the pressure for equal rights for Muslim religious communities and other religious and ideological communities with the Christian churches.

Read: Leerstellen im Kampf gegen antimuslimischen Rassismus

1 Comment

Filed under Activism and Peace Work, Headlines - News, Political affairs, Religious affairs

Leerstellen im Kampf gegen antimuslimischen Rassismus

Der Ampel-Vertrag kündigt religionspolitische Initiativen an. Leerstellen gibt es beim Thema Islam: Kampf gegen antimuslimischen Rassismus und Gleichberechtigung muslimischer Religionsgemeinschaften.

Der Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP greift wichtige religionspolitische Forderungen und Initiativen der letzten Jahre auf und kündigt Initiativen an, die einer religiös und weltanschaulich vielfältigen Gesellschaft Rechnung tragen. Leerstellen gibt es bei der Gleichberechtigung muslimischer Religionsgemeinschaften und beim Kampf gegen antimuslimischen Rassismus.

Die Koalition will prüfen, ob „Ergänzungen des Rechtsstatus von Religionsgemeinschaften notwendig sind“ und will dies „in enger Abstimmung mit den betroffenen Kirchen und Religionsgemeinschaften“ erörtern. Wenn dies auch in Kooperation mit den Religionsgemeinschaften passieren würde und einen gleichberechtigten Rechtsstatus zu Folge hätte, wäre das zu begrüßen.

Bei der Umsetzung der kooperativen Trennung von Staat und Religion – insbesondere der Ablösung der Staatsleistung und der Abschaffung des kirchlichen Sonderarbeitsrechts – müssen jetzt den Worten Taten folgen. Die neue Regierung muss das Menschenrecht auf Religionsfreiheit achten, religiöse Minderheiten vor Diskriminierung zu schützen und eine Initiative starten, dass der Bundestag antimuslimischen Rassismus endlich ächtet.

Es wird nötig sein, weiter Druck zu machen für eine Gleichberechtigung der muslimischen Religionsgemeinschaften und anderer Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften mit den christlichen Kirchen.

> Bitte kommen Sie und lesen Sie den Artikel: Koalitionsvertrag: Leerstellen im Kampf gegen Islamfeindlichkeit

Leave a comment

Filed under Activisme & Vredeswerk, Deutscher Sprache - German texts, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Politieke aangelegenheden, Religieuze aangelegenheden

Uit de oude doos: Soennitische en Shiitische Moslims

In het Nieuws: Belangrijke en interessante nieuwsfeiten in het licht van de Bijbel

Deze keer het eerste deel van een achtergrondartikel van de hand van Keith Worthington, dat verscheen in het Engels in the Christadelphian van oktober 2006

Verdeeldheid onder Moslims

 Soennitische en Shiitische Moslims

De Islam kent twee hoofdgroepen, die fundamenteel gezien dezelfde religieuze overtuigingen hebben. Het probleem ontstond na de dood van Mohammed, omdat hij niemand als zijn opvolger had aangewezen, en ook geen methode had vastgesteld om een nieuwe leider te kiezen. Na zijn dood in 632 na Chr. streden verschillende groepen Moslims om het leiderschap. De meerderheid wees Abu Bakr, een van de vooraanstaande volgelingen van Mohammed, aan als kalief. Deze groep werd de Soennieten, terwijl een veel kleinere groep, die de Shiiten werd, Abu Bakr verwierp, omdat zij aanvoerden dat Mohammeds schoonzoon Ali de leider moest zijn, en dat het leiderschap binnen de familie van Mohammed moest blijven. Er is altijd een grote onderlinge spanning geweest tussen deze twee gemeenschappen.

Landen met een moslimbevolking van minimaal 10% (groen is soennitisch, rood is sjiitisch, blauw is ibadisch)

Extreme verdeeldheid

De terugkeer van Ruhollah Musavi Khomeini uit Parijs (Teheran, 1 februari 1979). Khomeini wordt door de piloot van het Air France-toestel de trap af geholpen.

Soennieten, die bijna 90% van alle Moslims uitmaken, leven voor het grootste deel in de zuidelijke streken van het Midden-Oosten – Saudi-Arabië, Jordanië, Egypte en Noord Afrika – en worden beschouwd als orthodoxe Moslims. De volken van de noordelijke landen – Iran, Irak en Libanon – hebben een Shiitische meerderheid. En hoewel Syrië voor het merendeel Soennitisch is, wordt het geregeerd door de Alavieten, een Shiitische splintergroepering. Hezbollah (of Hetzb’Allah)is een radicale Shiitische groepering, die voortkwam uit de Iraanse revolutie van 1979, toen de Sjah werd afgezet. Ayatollah Khomeini kreeg toen de macht en riep Iran uit tot Islamitische Republiek. Iran ziet Hezbollah als een van zijn steunpilaren in zijn strategische veiligheid, en de voorste verdedigingslinie tegen Israël.

Ahmadinejad inspects Natanz nuclear plant in central Iran

Mahmoud Ahmadinejad die een nucleaire plant inspecteert in 2008

De huidige President Mahmoud Ahmadinejad draagt de revolutie nu uit over zijn landsgrenzen. Beide groepen hebben radicale terroristische organisaties. Zo worden al-Qa’eda en Hamas geleid door Soennitische Moslims. Zij staan gewoonlijk vijandig tegenover alle Shiiten, zodat er sprake is van extreme verdeeldheid binnen het moslimgeloof.

De Soennitische al-Qa’eda guerilla strijdkrachten, die worden gesteund door Jordaanse en Syrische organisaties met dezelfde religieuze overtuiging, laten bommen ontploffen in Irak, meestal gericht tegen de armste Shiitische Moslims. Daarom zijn de VS meer geneigd samen te werken met de Shiiten in Irak en de Soennieten in de zuidelijke streken. De Koerden, die leven in de noordelijke delen van Irak, zijn Soennieten en worden gehaat door de Shiiten.

Op 31 augustus 2005 was er een zeer ernstig incident. Op geruchten dat er zelfmoordaanslagen zouden plaatsvinden, werden bijna 1000 Shiiten – waarvan vele vrouwen en kinderen – die bezig waren met hun jaarlijkse pelgrimstocht naar het Mousa al-Kadhim heiligdom, of vertrapt of van de brug over de Tigris in Bagdad gegooid. Dit leidde bijna tot een burgeroorlog. President Ahmadinejad van Iran beweert dat het Soennitische radicalisme het uiterste van zijn mogelijkheden heeft bereikt in zijn strijd tegen het door de VS geleide globale systeem, en dat het nu de beurt is van de Shiiten, geleid door Iran, het roer over te nemen. Hun jihad strekt zich nu uit van Spanje tot Afghanistan.

Verzet tegen Israël

King Abdullah portrait.jpg

Abdoellah II bin al-Hoessein koning van het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië. – Abdoellah behoort tot de stam van de Hasjemieten en is volgens zijn stamboom een nazaat van de profeet Mohammed in de 41e generatie.

Alle Moslims hebben één ding gemeenschappelijk: hun verzet tegen Israël. In de 7e eeuw na Chr. vielen de Saracenen het Midden-Oosten binnen en bezetten het grootste deel daarvan. Daaruit kwam het Ottomaanse Rijk voort. Als Moslims wijdden zij al hun land aan Allah, maar sinds 1948, zeggen zij, is dit land ontheiligd door de Israëlische bezetting, en zij moeten voorgoed verdreven worden van hun bezette gebied. Hierbij moet worden aangetekend dat Koning Abdullah van Jordanië, de Egyptische President Hosni Mubarak en de Saudische Minister van Buitenlandse zaken en hun onderdanen Soennitische Moslims zijn, en bondgenoten van Amerika en Groot-Britannië.  Zij vormen de ‘koning van het zuiden’ waarover in de Bijbel wordt gesproken. Deze leiders hebben notitie genomen van de recente regionale ontwikkelingen een ‘Shiitische halve maan’ te vormen (zoals Koning Abdullah dezebeschreef) in de noordelijke gebieden van het Midden-Oosten.

4 Comments

Filed under Geschiedenis, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Politieke aangelegenheden, Religieuze aangelegenheden, Wereld aangelegenheden

Instruments for the fulfilment of the prophecy

We should consider Christians and Moslems as
instruments for the fulfilment of the prophecy
that the knowledge of God will one day spread throughout the earth.
Whereas the nations before them worshipped idols, denied God’s existence,
and thus did not recognize God’s power or retribution,
the rise of Christianity and Islam served to spread among the nations,
to the furthest ends of the earth,
the knowledge that there is One God who rules the world,
who rewards and punishes and reveals Himself to man.

~ Jacob Emden, also known as Ya’avetz

ZviAshkenasiPortrait.jpg

Jacob Emden, likely around 1760

The son of the Chacham Tzvi, and a descendant of Elijah Ba’al Shem of Chelm, Jacob Emden (born Ashkenazi), was a traditionalist who responded to the ideals of tolerance being circulated during the 18th-century Enlightenment. He stretched the traditional inclusivist position into universal directions and, like Maimonides, believed that Christianity and Islam have important roles to play in God’s plan for mankind,

Nederlandse tekst / Dutch version: Instrumenten voor de vervulling van de profetie

3 Comments

Filed under Quotations or Citations, Religious affairs, World affairs

Instrumenten voor de vervulling van de profetie

We moeten christenen en moslims beschouwen als
instrumenten voor de vervulling van de profetie
dat de kennis van God zich op een dag over de aarde zal verspreiden.
Terwijl de volken vóór hen afgoden aanbaden, Gods bestaan ​​ontkenden,
en dus niet de kracht of vergelding van God erkende,
de opkomst van het christendom en de islam diende zich te verspreiden onder de naties,
naar de verste uiteinden van de aarde,
de wetenschap dat er Eén God is die de wereld regeert,
die beloont en straft en Zichzelf openbaart aan de mens.

~ Jacob Emden, ook bekend als Ya’avetz

ZviAshkenasiPortrait.jpg

Jacob Emden, waarschijnlijk rond 1760

De zoon van de Chacham Tzvi, en een afstammeling van Elia Ba’al Sem van Chelm, Jacob Emden (geboren Ashkenazi), was een traditionalist die reageerde op de idealen van tolerantie die in de 18e eeuw werden verspreid. Hij strekte de traditionele inclusivistische positie in universele richtingen en, zoals Maimonides, geloofde hij dat het christendom en de islam een ​​belangrijke rol spelen in Gods plan voor de mensheid,

Engelse tekst / English text: Instruments for the fulfilment of the prophecy

3 Comments

Filed under Aanhalingen of Citaten, Geestelijke aangelegenheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden, Wereld aangelegenheden

Naast Joodse Jeshua volgers ook Geen plaats voor de islam in Nederland

Onderzoek van Hoogleraar Ruud Koopmans bracht aan het licht dat  2/3 van alle Nederlanders van mening was dat de islam niet bij Nederland hoorde.  Stel je voor dat 2/3 van alle Nederlanders islamofoob en/of racist zou zijn.

Koopmans vond nog veel meer en durfde dat ook hardop te zeggen:

“Onder leden van Nederlandse moslims bestaan bijvoorbeeld enorme negatieve opvattingen over homoseksuelen, joden, of moslims die van het geloof afstappen.”

“Moslims moeten hun verantwoordelijkheid nemen en hun afwerende houding van ’dat is ons pakkie-an niet’ laten varen. Mensen zijn namelijk niet gek, die zien ook dat moslims wél massaal de straat op gaan om Erdogan te steunen of om tegen Israël te protesteren.”

“Er bestaat een sterke neiging om de oorzaken in de boze buitenwereld te zoeken in plaats van in de eigen gemeenschap. Moslims geven Geert Wilders de schuld, of westers kolonialisme, of Israël, of islamofobie.”

“‘Geweld heeft niets met de islam te maken’ is een drogreden waar je niet meer mee aan kan komen als terroristen zelf verklaren dat ze handelen vanuit het geloof.”

“Wereldwijd staan er 50 miljoen moslims klaar om geweld te gebruiken”

“Dat het de schuld van anderen is, zit bij veel moslims heel diep.” {Dr. Gert Jan Mulder over aantijgingen van extreemlinkse twitteraars}

Veelal wordt er verward gekeken naar mensen met een anders geloof dan de doorsnee Nederlander, waarbij zij ook geen verschil tussen de verschillende vormen in die moslimcultuur zien.

TwitterDr. Gert Jan Mulder gaat in een schrijven van 21 maart in op de aantijgingen van extreemlinkse twitteraars, die er twee weken terug in slaagden hem van Twitter te verdrijven. Hij hecht zich eraan te benadrukken dat haat nooit een motief is geweest om zich kritisch uit te laten over islam, of over individuele moslims en schrijft

Ik heb niets met geloof in het algemeen en al helemaal niets met islam en alles dat daarmee samenhangt. {Dr. Gert Jan Mulder over aantijgingen van extreemlinkse twitteraars}

Hij vind:

 • dat de toevloed van moslims naar Nederland geen toegevoegde waarde heeft gehad voor de Nederlandse maatschappij;
 • dat multiculturalisme heeft gefaald;
 • dat islam geen godsdienst is maar een politieke ideologie met als doel de rest van de wereld te onderwerpen (door jihad); {Dr. Gert Jan Mulder over aantijgingen van extreemlinkse twitteraars}

Hierbij lijkt hem te ontgaan dat zulk een politieke ideologie een bijverschijnsel is dat wij ook bij de Rooms Katholieke Kerk hebben kunnen waarnemen. Die Kerk heeft zich jaren bezondigd aan prediking met geweld op Europees, Afrikaans en Amerikaans grondgebied. Meerdere kruistochten werden georganiseerd in naam van die godsdienst. Die rooftochten, verkrachitngen en moorden hadden niets te maken met dat geloof in Christus, maar wel alles met macht, zoals wij nu ook met Daesh, ISIS, Bokoharam en konsoorten kunnen zien.

Pim Fortuyn op 4 mei 2002 (Foto: Roy Beusker)Volgens Gert Jan Mulder zou de cultuur die islam en moslims vertegenwoordigen en zo veel vernieuwing en uitzonderlijke kunst in de wereld heeft gebracht achterlijk zijn en verwijst hij naar lectuur van de van Israel naar Nederland geïmmigreerde David Pinto en naar de lectuur aan wie Pinto de duimen moest leggen, de bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam die aanvankelijk met onder andere de Communistische Partij van Nederland sympathiseer, Pim Fortuyn.

Mr. Mulder ziet het allemaal donker in en ziet niet in dat er de komende 1400 jaar verandering zou komen, wat hij daarmee moge bedoelen? Voor hem staat het vast

Hierbij ziet hij meerdere samenwerkingsverbanden tussen Israëliërs en Palestijnen zowel als tussen Joden en Islamieten over het hoofd. Wie weet kent hij helemaal zulke initiatieven niet als Wahat al-Salam – Neve Shalom (uitgesproken “waaḥat’ as-salaam/nevei shalom”) wat Arabisch en Hebreeuws is voor Oasis van Vrede (Oasis of Peace) een opzettelijke bijeengebrachte gemeenschap, in 1970 gesticht door broeder Bruno Hussar en verder uitgewerkt door de jaren heen bij de Joodse en Palestijnse Arabische burgers van Israël. Het dorp ligt halverwege tussen Jeruzalem en Tel Aviv-Jaffa. De school die door die gemeenschap is gesticht wordt nu gretig bezocht door kinderen van Palestijnse  origine, Islamieten en Joden. Men is niet gelieerd aan enige politieke partij en mensen voelen zich vrij en buiten het touwgetrek van de Israëlische regering staande. Hierdoor is het samenwerkingsverband zeer aantrekkelijk en staan er meer dan 300 families op een wachtlijst om toegelaten te worden tot het dorp.

Ook bepaalde tradities blijkt de heer Mulder niet te onderscheiden van het ware geloof. Zo te zien trekt hij alles onder één lijn. Hij haalt dan ook de menselijke tradities aan die zelfs zeer plaatselijk gebonden mogen zijn, zoals

 • dat FGM (diverse vormen van vrouwen verminking, onder andere door tenminste clitoris verwijdering) eenvoudig afschuwelijk is;
 • dat de meeste mensen de reikwijdte hiervan niet begrijpen en niet willen zien (zelfs in Egypte met ruim 40 miljoen vrouwen zijn ruim 90% van alle vrouwen besneden); {Dr. Gert Jan Mulder over aantijgingen van extreemlinkse twitteraars}

Voor hem botsen vrijheid van meningsuiting en islam alhoewel dat in de vroegere eeuwen veel islamitische landen open stonden voor Joden en anders denkenden. Wel kan men zeggen dat hij terecht aanhaalt dat er in de islam een gevaar schuilt dat het

Maar daarop zou ik kunnen zeggen dat hij zoals vele anderen misschien eens wat meer met ware gelovigen moet praten en zich niet moet fixeren op fundamentalistische groeperingen, alsook dat hij zijn taalgebruik naar anders denkenden of gelovigen wat zou kunnen bij schaven of beschaafd houden. Waarom zulke lelijke woorden gebruiken naar medemensen?

Wat hij doet zou het zelfde zijn als moesten wij ons gaan fixeren op de fundamentalistische christenen, die dokters doden welke abortus plegen, of die huizen in brand steken van anders gelovigen of mensen waar zij het niet mee eens zijn, of in Afrika onder dwang mensen tot het christendom brengen.

Mr. Mulder begrijpt niet hoe simpele zielen zich verliezen in hem als racist te betitelen omdat dit alles volgens hem namelijk niets met racisme te maken heeft. Schrijft hij als verontschuldiging?

Ik maak wel degelijk onderscheid, discrimineer maar niet zonder dat daarvoor een gerechtvaardigde reden bestaat. {Dr. Gert Jan Mulder over aantijgingen van extreemlinkse twitteraars}

Velen mogen verschrikt opkijken als zij te horen krijgen hoeveel moskeeën er in Nederland en België wel mogen zijn. Hierbij denken ze dan ook dat de islam onze contreien aan het veroveren is. Maar moeten zij dan niet de vraag stellen hoe dat zou kunnen komen. Waaraan ligt het dat mensen van hier zich gaan aansluiten bij een godsdienstgroep die niet hier maar in het Midden-Oosten haar oorsprong vond? Hetzelfde kan gezegd worden betreft de verhoogde aanhang in de jaren 70-80 van vorige eeuw voor het boeddhisme. dat won toentertijd ook enorm aan gegadigden die over gingen to meditatievormen en het prevelen van gebeden in het Sanskriet.

In beide gevallen zien wij duidelijk een zoektocht naar het hogere en het buitengewone. Bij de overgang naar de islam kan men stellen dat mensen naar een godheid zoeken en naar verlichting die hun godsdienst niet heeft kunnen brengen. Hierbij mag men wel betreuren dat vele van die verlaters van hun christelijk geloof niet de moeite hebben genomen om eens bij ware christenen te gaan kijken. Maar hier kenden zij allen maar de ‘Getuigen van Jehovah’ die hen afschrikken omdat de goegemeente daar zo tegen is en deze als des duivels worden beschouwd. Van die christenen die naar de islam zijn overgestapt heeft 100% vast en zeker niet nar ware christenen, zoals de  ‘Christadelphians’ of ‘Broeders in Christus’ gezocht. Voorzekers heeft ook niemand daarvan gekeken wat de ‘Kerk van God’ hen te bieden zou kunnen hebben, of de Nazarener vrienden.

Mr. Mulder zou zich best eens afvragen waarom zo veel autochtonen zich willen bekeren en dan daarbij nog zo ver zouden willen gaan om zich heel anders te gaan kleden dan hier in deze streek de gewoonte is, terwijl in de islam zulke volledige versluiering van de vrouw niet eens verplicht is. eveneens vergeet de heer mulder hoe hier in de jaren 50-60 van de vorige eeuw de Katholieke vrouwen ook gesluierd of met een hoedje op de straat op moesten en links in de kerk gescheiden van de mannen moesten zitten. Of was dat voor zijn tijd en weet hij daar niets van omdat hij weinig van dat Katholieke geloof af weet?

Hij geeft toe dat hij niets met religies heeft maar zegt ook

nog minder met totalitaire ideologieën die alle waarden die wij in het “vrije westen” in eeuwen hebben bevochten niet respecteren en met voeten en hun jihad willen treden en vernietigen. Als u die ideologie aanhangt nodig ik u graag uit om weg te gaan. Ga fijn in een islamitisch land wonen.

Waaruit eens te meer dat hij geen onderscheid kan maken tussen de ware religie en de menselijke dogmatische groeperingen, zoals die in elke geloofsgroepering zich voordoen. Nederland is daar zelfs een pracht voorbeeld van van zulke fundamentalistische christelijke verenigingen en zeer conservatieve personen die eveneens weinig vrijheden aan hun volgelingen toelaten (zelfs geen televisie kijken of krant lezen op zondag).

 

Wij kunnen slechts hopen dat mensen als mr. Mulder gaan inzien dat er een groot verschil is tussen godsdiensten onderling en hoe mensen hun geloof willen dragen maar daarbij ook valselijk misleid kunnen worden door mensen die heel wat andere prioriteiten hebben dan dat (ware) geloof.

2 Comments

Filed under Activisme & Vredeswerk, Geschiedenis, Levensstijl, Misdaden & Wreedheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Politieke aangelegenheden, Religieuze aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Wereld aangelegenheden

The Mystical Tales of the 1001 Arabian Nights, Symbols of the Heart of Secrets

How many people do not chase a dream they allow mastering their mind? Lots of people are blind to what they should see but want to go looking for something which seems unavailable and far away, but often seems better than where they live, instead of searching the richness in their own habitat.

People should know the treasures are not hidden in a secret cave but are hidden in the own heart to which the own spirit and the set-apart or Holy Scriptures are the key to enter.

Kone, Krusos, Kronos

A Wisdom Tale

“We lay veils upon their hearts lest they understand it…”

Qur’an (17:46)

Many years ago in my youth when I meet my Spiritual Teacher, I heard someone ask him what were his favorite movies, to my surprise he said:

“I love those movies, about Sinbad the Sailor, Ali Baba, The thief of Bagdad, and that type of movies.”

I was floored, an avid movie fan at the time I couldn’t figure out a man of his Spiritual realization would care for such cheese B movies made on the fifties, and sixties, with second rate actors like Steve Reeves, and other perhaps more memorable, like Douglas Fairbanks earlier and many others, since Hollywood love for the exotic, an adventures has been a cash cow, and every so many years they bring to the screen the tales of the Arabian Nights in a new form, with little, or any artistic relevance, .

View original post 5,678 more words

1 Comment

Filed under Being and Feeling, Cultural affairs, Knowledge & Wisdom, Lifestyle, Re-Blogs and Great Blogs

Godsdienstwetenschapper: “Religie is geen keuze, geloof is een keuze”

Toen godsdienstwetenschapper en publicist Reza Aslan aankwam in de Verenigde Staten bekeerde hij zich met zijn moeder tot het christendom. Na zijn studietijd is hij toch weer moslim geworden. Hierover vertelde Aslan in de Volkskrant.

Aslan:

“Ik zie religie als een taal en in het leven moet je een taal vinden waarbij je je het meest op je gemak voelt en waarmee je kunt communiceren. Jezus is de zoon van God, hij staat symbool voor alles wat perfect is binnen het christendom. De figuur Jezus is een soort supermens, die het je makkelijker maakt om je in zijn vader, in God, te herkennen en om in te zien dat je eigenlijk helemaal niet zoveel van hem verschilt.”

Maar hoe meer Aslan leerde over religie, hoe meer hij besefte dat die metafoor voor hem niet werkt.

“Binnen de islamitische leer van het soefisme, waarvan ik een aanhanger ben, staat het idee van eenheid centraal. Dat is natuurlijk ook een metafoor, maar het is een metafoor waarin ik mijzelf herken. Als je religie ziet als een taal, dan het is totale onzin om te zeggen dat Frans bijvoorbeeld beter is dan Duits. Het is ook niet zo dat islam meer waar is dan het christendom, of dat het christendom meer waar is dan het jodendom. Mijn vrouw is bijvoorbeeld christen en daarin heeft zij haar taal gevonden.

Religie is geen keuze, geloof is een keuze, de twee zijn absoluut niet hetzelfde.

Geloof, zoals ik het in het boek omschrijf is mysterieus, individualistisch, niet in woorden te vatten en nauw verbonden met het bestaan van de mens. Religie daarentegen is een instituut vol regels en normen dat is gemaakt door mensen om een verklaring te geven voor de aangeboren geloofsbelevenis.”

Lees het volledige interview met Aslan in de Volkskrant.

3 Comments

Filed under Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Religieuze aangelegenheden, Voelen en Welzijn

Institutional Racism

Not only the United States of America has its problems with racism. It is a growing problem in Europe as well where populism and nationalism are gaining terrain.

Several right-wing politicians are helping it to grow and use the immigration as their flagship to make people afraid for Mohammedanism. At the same time the other politicians are too much afraid to loose votes, by giving a clear voice against the exclusion of certain people and religions.

From the church, synagogues and mosques are not enough voices coming up and letting people see their true face.

We can not longer stand at the side and be silent. We do have to play our role to have people their eyes opened and to overcome to see the differences which are not and should not frighten us. We should take care to be in time to disarm those who take every effort to blacken others and to have those who have a gloomy side of things to see the world more positive and to see the others not as a threat.

We need the right people to show others are not the menace to fear, and that we can live together in peace with a multicultural society, which shall enrich us more than deteriorating us.

It is high time to see those to stand up who can and will be the ones who reform policing and empower all to build up one united society.

+

To remember

 • Much of the resistance to government intervention and assistance comes down to a belief that “They” are getting the benefits – the mysterious “other” that is easily blamed for everything. It prevents us from having a useful discussion about “Us”, a free and united people ready to tackle the changes of our world bravely and directly.
 • White Privilege is generally little more than the benefit of the doubt. But when the volume is turned up and the noise is deafening, only baser senses remain. The simple benefit of the doubt often adrenalizes into violent, destructive action. {White Privilege}
 • A simple assumption accelerates into a terrible collision. {White Privilege}
 • society as a whole is still incapable of comprehending how simple yet terrible it is. {White Privilege}
 • We won’t end racism overnight, but we can continue to make progress.
 • There is a horrible lack of leadership everywhere in the developed world right now > requires strategic thinking, + strategy = horribly under-appreciated. {Strategy as Leadership}
 • separation between Strategy and Tactics is what usually trips people up. {Strategy as Leadership}
 • lack of leadership we see at the top = merely a reflection of the lack of understanding of leadership throughout our society, which is to say how to think strategically.{Strategy as Leadership}
 • institutional racism, =/= issue defeated head-on > Once lines are set => frozen. Everyone hunkered down in a defensive position, ready for the attacks. => quickly dissolves into trench warfare, = nasty game of inches rather than yards.
 • It will take understanding, love, patience, + humor to get at the heart of racism.
 • key = to engage it in a way that disarms majority of people who have racist thoughts but are empathetic enough to realize it is wrong. They need tools to cope and an invitation to stand proud rather than hunker down defensively.

+

Preceding articles

If you’re going to be a hater, make sure you’ve done your homework.

Refusing to Be Silent

Tact? Knowing when it is better to remain silent!

My Multi-Cultural Childhood Could be the Answer to Racism & Xenophobia

Anti-Semitic pressure driving Jews out of Europe

It’s Time real lovers of God to Stand and Speak Out!

++

Additional reading

 1. Martin Luther King’s Dream Today
 2. Immigration consternation
 3. Forms of slavery, human trafficking and disrespectful attitude to creation to be changed
 4. Migrants to the West #3
 5. Migrants to the West #8 Welbeing
 6. Speciesism and racism
 7. Rome mobilisation to say no to fascism and racism

+++

Related

 1. More about the Legacy of Race in Seventh-day Adventist Culture
 2. Anti-racism – definition of anti-racism by The Free Dictionary
 3. Jon Jones blasts Colby Covington for racism, throws shade after Fabricio Werdum altercation
 4. Social Issues: #2 Racial Prejudice and Racism
 5. Everyday racism
 6. AmeriKKKan Racism ~VS~ World Racism
 7. Institutional Racism Finally Addressed at Inquest into Toronto Police Killing of Andrew Loku

Barataria - The work of Erik Hare

For Dr. King’s Day, we have to acknowledge there is a war on between races.  It is a war which can only tear this nation apart, as it has done for centuries.  This,from 2016, is on how we have to engage it.

My thesis is this: there is nothing more important to the future of our nation than ending racism, particularly institutional racism. This has become a desperate matter of survival for far too many people when it comes to the issue of police killings. These tragedies happen disproportionately to minorities largely because of racism.

Yet the problem goes far beyond that. There is not a single issue in this nation which does not ultimately become polarized and frozen by race. Much of the resistance to government intervention and assistance comes down to a belief that “They” are getting the benefits – the mysterious “other” that is easily blamed for…

View original post 1,631 more words

8 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Being and Feeling, Cultural affairs, Headlines - News, Juridical matters, Lifestyle, Political affairs, Re-Blogs and Great Blogs, Social affairs, World affairs