Tag Archives: 14 Nisan

Meer dan Tien dingen die we moeten weten over Jezus

NPO1 toonde vanochtend in het programma WNL ‘Goede morgen Nederland’ dat heel wat mensen eigenlijk niet weten waarom dit weekend een feestdag is. Zelfs zogenaamd christelijk opgevoede mensen konden niet echt goed aangeven wat de reden was om Pasen te vieren en vrijaf te hebben. Heel weinig wisten dat het iets met de dood van Jezus te maken had, maar niemand haalde de verrijzenis van Jezus aan, wat voor vele Christenen toch de reden van Pasen zou moeten zijn. Een enkeling haalt de dood van God aan, zoals dit ook meermaals gezegd werd op de uitvoering van de Passion, de avond te voren. Hierbij vergeten die gelovigen dat volgens de Schrift God een eeuwige Geest is die geen geboorte en geen dood kent.

Pasen is echter een feest gebaseerd op een heidens feestgebeuren voor de godin van de lente en vruchtbaarheid. Hiervoor staan dan de konijnen of hazen en de eieren centraal. Men kan zich namelijk vragen stellen bij de connectie van eieren en Paashazen met Jezus of met God.

Wat ook opvalt in de vele interviews op meerdere televisie stations is dat velen niet echt weten wie Jezus eigenlijk is. Wel zijn er velen die aannemen dat Christenen hem zouden aanbidden als God. De Trinitarische Christenen doen dat wel, maar ware Christenen doen dat niet. Opvallend is het wel dat in het programma WNL en op de Vlaamse televisie constant christenen wordt gezegd terwijl zij het soms enkel over Katholieken hebben.

Mits het voor de katholieken vandaag Goede Vrijdag is en voor ware Christenen 14 Nisan vanavond het Laatste Avondmaal in herinnering brengt, willen wij toch even de aandacht vestigen op wat men zo al zou moeten weten over Jezus.

In miljoenen levens staat hij centraal: “de Heere Jezus Christus”. Veel christenen willen op hem lijken.Meerderen zeggen dat hij een kind was, een mens maar ook een god, waarbij zij dan meestal de God bedoelen. Hierbij maken ze van de Enige Ware God iemand die niet de waarheid vertelt en een toneelspel opzet om ons te misleiden en ons verweesd achter te laten. Die genen die geloven dat Jezus God is doen ons denken dat hij een grote bedrieger is, want God zegt dat Hij alles weet en dat niemand Hem kan zien en leven. Jezus was gezien door meerderen alsook beweerde Jezus dat hij zelfs niet wist wanneer hij zou terugkeren, een toch zeer belangrijk punt voor gelovigen en niet gelovigen. Dat dan verzwijgen wanneer men alles weet is geen respect tonen voor de mens en de mens geen mogelijkheid geven om zich tijdig van redding te verzekeren.

James Martin schreef diverse boeken die nieuwe inzichten over Zijn leven gaven. In OnFaith deelt hij tien dingen over Christus die volgens hem iedereen zou moeten weten. Laten wij deze even bekijken.

1. Jezus was arm
Iedereen weet dat Jezus oproep om zorg te dragen voor de armen.

‘Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan’,

zei hij (Matteüs 25:40, red.).

Maar sommigen weten niet dat Jezus zelf arm was – of in ieder geval afkomstig uit de ‘lagere klassen’ van de maatschappij. Voordat hij in het openbaar actief werd, woonde en werkte Jezus in Nazareth, een klein stadje met tussen de 200 en 400 inwoners. Jezus was ‘tekton’ (Grieks), meestal vertaald als timmerman. Maar het kan ook houtbewerker of ambachtsman betekenen, of zelfs dagloner. Het is belangrijk om op te merken dat timmermannen binnen het sociale en economische stelsel onder de boeren stonden. Jezus wist wat het betekende om te overleven in een arme stad.

2. Jezus veroordeelde inkomensverschillen
Vanuit Nazareth is het anderhalf uur lopen. Dan kom je uit in Sepforis, een bloeiende stad met 30.000 inwoners en herbouwd door koning Herodes. In de stad stond een amfitheater, een fort, rechtbanken en weelderige huizen versierd met fresco’s en mozaïek. Wie vanuit Nazareth geld wilde verdienen in de grote stad moest op z’n minst 6 kilometer lopen om aan een goede baan te komen.

In de gelijkenis van Lazarus – waarin een rijke man weigert om zorg te dragen voor een arme – komt Jezus’ woede over inkomensverschillen aan bod. We denken vaak dat zijn woorden goddelijk geïnspireerd waren. Dat waren ze ook, maar daar gaat de schrijver mis met te zeggen dat “Jezus was God én mens.” Hij vergeet dat Jezus de zoon van God is die door God geautoriseerd is te spreken en te handelen in Zijn Naam. Jezus zijn woorden waren geïnspireerd op menselijke ervaringen, omdat hij de grote verschillen tussen arm en rijk van dichtbij had gezien.

3. Jezus had goede vrienden
We hebben de neiging om te denken dat Jezus zakelijk contact had met zijn discipelen en volgelingen. Maar hij had ook vrienden. Het Evangelie van Johannes zegt heel duidelijk:

‘Jezus had Martha, en haar zuster, en Lazarus lief’.

Toen Lazarus – de man die door Jezus werd opgewekt uit de dood – ziek en stervende werd gevonden, werd deze veelzeggende zin uitgesproken. De boodschap was niet: ‘Onze broer Lazarus is ziek’. Nee, ‘Heere, zie, hij die U liefhebt, is ziek.’

De Heere Jezus had intieme vriendschappen. Hij was niet alleen de Messias. Jezus was ook een goede vriend.

4. Jezus gaf Zijn discipelen de opdracht om niet te oordelen
Om één of andere reden is dit vaak moeilijk te accepteren voor mensen. Wanneer ik hem citeer:

‘Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld worde’,

gaan bij sommigen de haren recht overeind staan. We zijn dan geneigd om als een soort rechter op te treden en te zeggen:

‘Nou, maar dat betekent toch niet dat alles mag?’.

Dit is een veelgehoorde reactie. Maar, Jezus zegt simpelweg dat we niet mogen oordelen. Jezus zegt dat we het oordeel moeten overlaten aan God.

5. Jezus zei niets over homo’s en lesbiennes
Ondanks Jezus’ vele uitspraken over sociale situaties en menselijke omstandigheden, heeft Jezus niets gezegd over homoseksuele mensen. Toegegeven, de apostel Paulus spreekt er wel over. Tegelijkertijd geloven veel hedendaagse geleerden dat Paulus niet sprak over homoseksualiteit, maar over het kwaad van mannelijke prostitutie.

In ieder geval sprak Jezus zelf over het helpen van armen, vergeven van onze vijanden en echtscheiding (dat veroordeelde hij). Maar hij zei niets over homo’s en lesbiennes.

6. Jezus was altijd op zoek naar achtergestelde mensen
Wanneer een evangelieverhaal begint met een achtergesteld persoon, kun je er zeker van zijn dat Jezus het voor hem of haar opneemt. Daarover staan talrijke voorbeelden vermeld. Hij ontmoette een Romeinse aanvoerder van soldaten en in plaats van hem te dwingen om zich te bekeren, genas hij zijn knecht. Hij ontmoette een Samaritaanse vrouw (iemand die als vijandig werd beschouwd door Joden, red.). In plaats van haar te veroordelen, voerde hij een vriendelijk gesprek. Hij ontmoette Zacheüs, de tollenaar. Voordat hij opriep tot bekering, ging Jezus met hem eten: een teken van acceptatie.

Jezus stak voortdurend zijn hand uit naar mensen die in de marge van de samenleving stonden. Hij vroeg zijn discipelen hetzelfde te doen.

7. Jezus liet Zich door niemand tegenhouden
Het is gebruikelijk wanneer mensen bepaalde woorden en daden uit Jezus’ leven tot zich nemen. Bij sommige verhalen uit zijn leven voelen we ons ongemakkelijk. Thomas Jefferson gaf zelfs toe dat hij een eigen evangelie samenstelde. Dit resulteerde in de ‘Jefferson Bible’. Hij wilde als het ware een Jezus creëren die hij kon bedwingen. Maar Jezus laat zich niet bedwingen. Dit gold voor de mensen in zijn tijd en de mensen nu. Wanneer je ongemakkelijke delen weglaat, creëer je een eigen Jezus.

8. Jezus verrichte écht wonderen
Veel mensen voelen zich ongemakkelijk bij Jezus’ bovennatuurlijke krachten en wonderen. Maar een immens gedeelte van de evangeliën wordt door zijn machtige wonderen in beslag genomen. Wanneer je de wonderen weglaat, verdwijnt de context waarin de meeste uitspraken van Jezus staan.

Dat Jezus in staat was om wonderen te verrichten, wordt in de evangeliën nooit in twijfel getrokken. Zelfs zijn tegenstanders waren getuige van zijn wonderdaden. Hij kreeg bijvoorbeeld kritiek naar aanleiding van genezingen op de sabbat. De vraag die mensen in zijn tijd stelden was niet of Jezus wonderen kan doen, maar uit welke bron de genezing afkomstig was. Uit alle verklaringen die je kunt vinden, wordt duidelijk dat Jezus werd gezien als een wonderdoener.

9. Jezus worstelde in Zijn gebeden
Jezus was volledig goddelijk en tegelijkertijd ook volledig mens. Dat is één van de fundamentele waarheden binnen het christelijk geloof. Voor diegenen die Jezus als God nemen kan dit een mysterie blijven dat niet helemaal begrepen kan worden. Nochthans is God een God van helderheid. Men hoeft neit vast te zitten in menselijk gemaakte dogma’s. Men is best de woorden van de Bijbel te nemen zoals ze zijn en dan zal alles zo duidelijk en klaar zijn als helder water. Jezus zijn menselijkheid komt het meest naar voren in de hof van Getsemané, waar Jezus wordt geconfronteerd met zijn naderende kruisiging. daar zien wij de angstige mens die niet tot zichzelf bid maar goed weet tot wie hij terecht kan met zijn verzoeken. Jezus vertrouwt niet in zichzelf maar in God stelt Jezus alle vertrouwen.

‘Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg’,

zei Jezus. In wezen zegt Hij:

‘Als het mogelijk is, laat Mij niet sterven’.

God kan niet sterven maar Jezus als mens van vlees en bloed kan wél sterven. Jezus geeft ook aan dat niet zijn wil zal moeten geschieden. Indien Jezus God is zal het natuurlijk altijd zijn wil de wil van God zijn.

Uiteindelijk aanvaardt Jezus dat zijn dood de wil van de Vader is, ondanks het feit dat hij worstelend in gebed was. Aan de houten paal (door velen het kruis genoemd) riep Jezus het uit:

‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’

Christenen hebben een Heer die hun menselijke worstelingen volledig kan begrijpen. Jezus indien hij God zou zijn roept niet op zichzelf of heeft zichzelf niet verlaten. Een eigenheid kan niet buiten zichzelf treden. Trouwens God is overal tegelijkertijd.

10. Jezus stond op uit de dood
Voorafgaand aan de ‘kruisiging’ bleven veel apostelen niet trouw aan de Heere Jezus. Eén van hen, Petrus, verloochende hem zelfs. Maar na zijn dood was er sprake van een transformatie onder de discipelen. De leerlingen veranderden van doodsbange mensen in een slachtofferrol in, mannen die bereid waren om te sterven omwille van het geloof. Het sterven van Jezus was zo tastbaar, zichtbaar en dramatisch dat zij zich anders opstelden. Jezus was werkelijk opgestaan. Dit is voor mij het belangrijkste als we spreken over de Heere Jezus.

Indien Jezus God is hebben wij als mensen nog steeds geen enkel bewijs dat een mens kan opstaan uit de dood en een eeuwig leven tegemoet kan zien. In zulk geval hebben wij geen hoop om ons aan op te trekken.

Indien Jezus een mens is dan hebben wij wél dat ontegensprekelijk bewijs dat ten eerste, een mens de wil van God kan doen, en ten tweede, dat een mens uit de doden kan gehaald worden.

Verder lezen wij in de Schrift dat oorspronkelijk Jezus lager was dan de engelen, maar werd verhoogd door de Allerhoogste God, dit terwijl Die God altijd de Allerhoogste is en zal zijn. Die Allerhoogste Ontwerper God boven alle goden heeft Jezus tot zich genomen en heeft hem tot een hogepriester voor Hem gemaakt alsook aangesteld als een bemiddelaar tussen Hem en de mensen.

Dit weekend is het belangrijk dat wij er ernstig over na denken wie Jezus is en wat hij werkelijk voor ons gedaan heeft. Kort samen gevat mogen wij stellen dat Jezus

 • de zoon van God is
 • de lang beloofde en verwachte en de verwezenlijking van het woord of Goddelijke belofte
 • de gezonden afgezant van God is
 • een mens van vlees en bloed is
 • diegene die zijn eigen wil opzij geschoven heeft om Gods Wil te doen
 • diegene die er in geslaagd is steeds de wil van God te doen
 • diegene die geautoriseerd is om in Gods Naam te spreken en te handelen
 • diegene die zijn leven heeft gegeven als losgeld voor de zonden van de gehele mensheid
 • diegene die werkelijk gestorven is en na drie dagen in de hel (het graf) uit de dood is opgestaan
 • diegene die als verrezen mens ons is voorgegaan in de sleutelfiguur is van de Nieuwe Wereld
 • Jezus is de weg naar God
 • diegene in wie wij vertrouwen kunnen stellen
 • diegene die de mensheid met God verzoend heeft
 • diegene die nu zit aan de rechterhand van God
 • diegene die als bemiddelaar bij God optreed voor ons
 • diegene die is aangesteld door God als koning voor het Koninkrijk hier op aarde
 • diegene die zal wederkeren om te oordelen de levenden en de doden

+++

Gerelateerde artikelen

 1. Veertig
 2. Kind, Man en God
 3. Goede Vrijdag. www.40dagenhierennu.nl vrijdag 19 april
 4. Goede vrijdag 2018
 5. 14 stations of the cross
 6. Hoop door ‘t lege graf
 7. Weekoverzicht #37: ik vierde Pasen!
 8. Lente Fris
 9. pasen.
 10. Pasen geopend
 11. Drie vormen van liefde
 12. Haakpatroon Paashaas Eierdopjes

1 Comment

Filed under Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden

Verlangens van hedendaagse jongeren

Voor hen die Abraham gezien hebben is er een terugkijken naar wat zij van hun verlangens konden waar maken. Velen van hen zochten in de tweede helft van de vorige eeuw mogelijkheden om het beste van het leven te maken. Maar ook verschillende levenswijzen werden beproefd. Hierbij ging het er telkens om hoe wij konden omgaan met anderen en liefst met elkaar in gemeenschap konden leven.

De latere generaties begonnen zich meer op zichzelf te richten en stonden ook niet zo stil, zoals wij deden, rond geloof en onze verhouding tot de Schepper en schepping.

Vandaag lijkt het alsof de wereld haar best doet om de mensen zoveel mogelijk te prikkelen met materiële zaken. De winkels brengen schreeuwerige uitstalramen en om de zovele minuten worden wij in de media bekogelt met allerlei weerkerende reclamespots, die wij tot vervelens toe zo maar hoeven te slikken, lijkt het wel.

De oorlogs- en childboom-generatie wenste wel tot de top te geraken en succesvol te zijn in het leven, maar vandaag wordt iedereen gepusht om hoger en hoger te klimmen en meer en meer te hebben, want zonder de allernieuwste gadgets lijkt men niet geslaagd te zijn in het leven.

Ook het verlangen van hen die zich ‘christen’ noemen dreigt soms te seculariseren. Er zijn er niet zoveel meer die nog de oude christelijke notie beamen dat we genade ontvangen van God en dat onze identiteit in Christus ligt. Nog moeilijker is het om daarnaar te leven.
In onze samenleving ligt het zo veel meer voor de hand onze identiteit te ontlenen aan status of aan producten. Ten diepste bepalen anderen je identiteit dan, niet het geloof in Christus of wie of wat dan ook. Al willen de mensen nu heel graag opscheppen met allerlei trends waarbij zij aan anderen willen duidelijk maken dat zij daar ook al aan hebben mee gedaan. Het gaat niet meer om zich niet aan de trends te binden, ook al vervliegen die ook zeer vlug. De achterkomers worden dan ook maar ‘vies’ bekeken of als ‘achterlijk’ aanschouwd.

Ergerlijk is dat de wanende kerk als maar meer moeite doet om mee te gaan met de vele trends, niet beseffend dat zij meestal achteraan hinkt en hierbij veel te laat komt.
Kerken die zich niet als een bedrijfje presenteren met een passend product voor mensen met spirituele behoeften vallen uit de boot. In 2014 bracht het Researchbureau Motivaction voor de Nederlandse Protestantse Kerk al een rapport uit waar het volgende in staat:

‘De kerk kan inspringen in de onaangeboorde markt van religieuze behoeften’.

Het besef dat geloof door God geschonken wordt, verdwijnt in zulke taal snel naar de achtergrond. Men mag niet vergeten dat God roept, maar men moet mensen ook de kans geven die roep van God te horen. Als leek of gelovige moet men de kans zien de Woorden van God te horen en ook de resultaten van dat Woord te zien. Hiertoe dragen zij die zich Christen noemen de verantwoordelijkheid om duidelijk het verschil te tonen tussen een gelovige en een ongelovige. Het is namelijk zo dat elke atheïst ook in staat is zeer goed werk te leveren en anderen ook goed kan helpen en bijstaan in moeilijkheden. Als gelovige in God komt het er op aan je persoonlijkheid zodanig naar Zijn hand te zetten dat zij als bijzonder wordt ervaren door anderen.

In deze voornaamste periode van het kerkelijk jaar, de hoogdagen van ons geloofsleven, moeten wij naar buiten durven komen om die liefdesdaad van Christus Jezus te tonen, maar ook om anderen een bewijs te geven van het grote verschil tussen een gelovige en niet-gelovige.

Gelovigen hoeven geen taskforce catechese van verlangen in het leven te roepen. Veel belangrijker is de liturgie of de uitoefening van ‘kerk zijn’ of ‘kerkgemeenschap vormen’. In die kerkgemeenschap moet dat Woord van God de draagkracht van de gemeenschap zijn. Als gelovigen moeten wij laten zien hoe dat Woord ons leven schraagt en ons verbindt als broeders en zusters. Waar het mogelijk is om in gemeenschap liederen te laten klinken kunnen deze bijdragen tot de gezelligheid van een samenkomen waarbij dat Woord altijd centraal moet staan. Daarnaast kan de exhortatie of prediking meehelpen om de gemeenschap te ondersteunen. Zonder bellen en toeters, hoeven wij niet de allernieuwste snufjes in de gemeenschap. Wel hoort elkeen zijn zuivere persoonlijkheid te durven tonenen. In de kerkgemeenschap is er geen plaats voor de vervalste Faceboook timelines en voorkomens. enkel het echte ik moet er naar boven komen en moet zich bereid geven om gelijkwaardig met elkaar het brood en de wijn te delen.en de sacramenten. In dat samen zijn, samen de bijbel lezen en samen over dat Woord van God nadenken en bespreken is God zelf aan het werk.

Laat anderen voor onze bijzondere bijeenkomst op 14 Nisan proeven van onze gastvrijheid maar ook van de geest die in elke christelijke gemeenschap hoort te vertoeven. Laat het dan ook verder een aanzet zijn om buitenstaanders uit te nodigen om andere bijeenkomsten van ware volgers van Jezus bij te wonen, zodat zij de essentie van zulk een broederschap in Christus kunnen waarnemen.

Leave a comment

Filed under Activisme & Vredeswerk, Geestelijke aangelegenheden, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn

Torah Portion – Pesach B

Christianity really came out the Jewish sect The Way, those people being Jeshuaists or followers of Jeshua gathered in the name of Jeshua to honour the Only One True God and to remember how their master teacher Jeshua gave himself as a ransom for the sins of many.

Messiah Jeshua was a devout Jewish man of flesh and blood who managed to have many followers. Though soon false teachers came unto the platform, entering Roman Greek philosophies, going as far as agreeing with the Roman Emperor Constantine the Great to make Jeshua into Jesus (Hail Zeus) and making a god of him. From then onwards we saw Christendom with the trinitarians but always have been there real followers of Jeshua, not going for that Trinity but keeping worship solely to the Only One True God of Israel, like every Jew should also worship Only One True God above all.

You consider the “resurrection of Messiah” as “an inherently Jewish event” but it was the proof for the whole world that from then onwards a man of flesh and blood could be taken out of the dead. (Those who say Jesus is God, naturally still have no proof that man can come out of death, and often forget that God even can not die, so would have faked His death, fooling also mankind considering His all knowing, because telling people he does not know when he would return.

With his own will putting aside Jeshua did fulfil the Will of God and gave himself to his heavenly Father as an offering, shedding his blood as a lamb, this time not only for liberating or bringing a passover of houses of Jehudi, but for all people, making it possible for Jews and goyim to have a restored relationship with the Most High God.

For sure the Elohim HaShem Jehovah demanded to celebrate the Passover of the with blood sprinkled houses in Egypt, and Jesus also did remember that on the Seder night, demanding also to remember from then onwards how he (Jesus) as presented himself as a Lamb of God and a Lamb for God, to pay for the sins of all people and to inaugurate the New Covenant. Therefore we all come together on 14 Nisan to have a Memorial Meal in remembrance of those two special acts of liberation.

*

To remember

over the years the Lord has taught the blog writer how to celebrate Jeshua’s resurrection in an authentic Messianic Jewish way.

 • In Messianic Judaism, the resurrection of Yeshua = one of our most treasured truths.
 • significance of the resurrection > celebration of miraculous event = merited + necessary.
 • > faith in Yeshua + belief in His resurrection sets us apart from the rest of the Jewish community.

The death of Yeshua = extremely sensitive subject to most Jewish people.

 • resurrection of Messiah > Messianic Judaism shares in common with Christianity.

customary meal very much like a Havdalah meal in our day > inaugurates each week with the beautiful symbols of a cup of wine, fragrant spices, and the luminescent glow of a multi-wicked candle.

Parasha With Passion - Weekly Torah Portions

Parasha With Passion – Weekly Torah Reading Cycle – Pesach B

This week, in Parashat Pesach Matzot-B, God instructs Israel to observe Passover
through the generations.

Deuteronomy 16:1:

“Observe the month of Aviv and keep the
Passover to
Adonai your God, for in the month
of Aviv[
b]Adonai your God brought you out
from Egypt by night.

Celebrating
Yeshua’s Resurrection In An Authentic Messianic Jewish Way

As a Messianic Believer, one of my biggest struggles was learning how to
celebrate Yeshua’s resurrection in a Messianic Jewish context. However, over the years the Lord has taught
me how to celebrate Yeshua’s resurrection in an authentic Messianic Jewish way.

Yeshua is ALIVE proclaimed his disciples as they gazed in an empty tomb (Mark
16:1-8
). The
resurrection of Yeshua is an event that Jewish believers experienced before
Christianity even existed. In Messianic
Judaism, the resurrection of Yeshua is…

View original post 441 more words

1 Comment

Filed under Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs

Tijden van gevangenschap, verbanning en verlossing

Jaren nadat de Allerhoogste Zijn Volk verlost had van de slavernij in Egypte moes tHij toezien hoe vele ogenblikken zij Zijn wonderen voor hen had verricht en hen steeds bijstond.

Meermaals zag God hoe de Joden van het rechte pad afdwaalden en hoe Hij hen meermaals moest waarschuwen dat zij (de Joden) zich moesten richten naar Hem en zich ook zouden moeten bekeren. Mits het niet altijd effect had moesten zij de gevolgen dragen  er moesten zij onder ogen zien hoe de Babyloniërs Jeruzalem in 586 v.G.T. de Tempel verwoestten en dezen de Joden in ballingschap stuurden.

Het was een tijd van verlangen en verdriet naar hun geboorteland en kapitaal. Het was 50 jaar later toen de Perzische koning Cyrus de Joden toestond om naar Jeruzalem terug te keren en de Tempel te herbouwen. De vreugde van de Israëlieten was echter van korte duur, omdat Alexander de Grote al snel de controle over Jeruzalem nam in 332 voor onze huidige tijdrekening.

De Romeinen namen toen opnieuw de controle over Jeruzalem over. Te midden van de droefheid en het verlangen naar het oude Jeruzalem – temidden van deze moedeloosheid en verlangen om weer vrijgelaten te worden – met de eerste kreet van een baby, werd Jesaja’s profetieën (bv. Jes 66:10-12) voor de eerste keer vervuld. Gedurende de volgende 2000 jaar hebben de naties van de wereld geleerd zich in Jeruzalem te verheugen. Sommige Joden die om haar rouwden, begrepen de boodschap van vreugde en werden gelukkig met haar: de Verlosser van de wereld, de Messias die zou komen, werd geboren.
Ongeveer 33 jaar later werd hij – het Onschuldige Lam, de gezondene van God die leefde onder de mensen – aan een boom genageld. Door zijn offerdaad bood hij aan zijn hemelse Vader een Zoenoffer aan waardoor het mogelijk werd gemaakt ‘voor iedereen die de Naam van de Heer aanroept’ om gered te worden door het losgeld dat door Jezus was betaald met dit zoenoffer.
Jezus ‘beroemde woorden in Johannes 7: 38-39 herinneren je aan Jesaja’s profetie:

“Met degene die in mij gelooft, zoals de Schrift zegt, zullen stromen van levend water van binnenuit stromen.”

Zij die in Jezus Christus geloven mogen zich verheugen in de hoop en mogen dankbaar zijn dat Jezus zulk een zwaar offer heeft gebracht, dat hij het met zijn leven moest bekopen.

Zoals de lammeren geslacht werden om vrijheid te brengen voor de Joden werd zo een kleine twee duizend jaar ook een lam naar de slachtbank gedragen, dit maal om vrijheid te brengen voor Joden en niet-Joden. Door zijn offergave werd Jezus als tweede Adam, de eerstgeborene van het Nieuwe Verbond, of werd hij de medeschepper van de Nieuwe Wereld, mits die enkel door hem mogelijk is geworden.

Vooraleer hij aan de paal werd gehangen kwam hij nog bijeen om de uittocht uit Egypte te herdenken, maar ook om aan zijn getrouwen het Goede Nieuws te verkondigen van een Nieuw Verbond dat zou ondertekend worden, weliswaar met zijn bloed, maar waarbij elk menselijk wezen kans op vrijheid van de dood werd gegeven.

Het is die bijeenkomst waar Jezus zijn dood en de bezegeling van dat Nieuwe Verbond aankondigde, dat wij volgende week gaan herinneren. Wees voorbereid en zorg er voor dat ook jij samen met anderen in gemeenschap getuigenis aflegt van je geloof in die bijzondere gebeurtenis.

Op 14 Nisan, vrijdag 19 april in 2019, verwachten wij dan ook dat over geheel de aarde vele mensen zullen samen stromen om dat Laatste Avondmaal van Jezus en zijn getrouwen in herinnering te nemen.

++

Vindt ook om te lezen

 1. Fragiliteit en actie #14 Plagen van God
 2. Geen Wegvluchter
 3. 13 Adar opening naar 14 Nisan
 4. Prinsesjes en carnavalstoestanden #6 Van Adar I en II naar Nisan
 5. 1 -15 Nisan
 6. Shabbat HaChodesh Parshat Tazria, Parshat Metzora en tzara’at
 7. Zalving als teken van verhoging
 8. 2017 Nisan 10, uitkijkend naar 14 Nisan
 9. De avond dat Jeshua zijn talmidim opdroeg dat de Pascha Seder vanaf die tijd zal worden gevierd ter zijner nagedachtenis
 10. Messiaans Pesach 2017 en verharde harten
 11. De zoon van David en de eerste dag van het Feest van de ongezuurde broden
 12. Verscheidene Verbondakkoorden 8 Onze plaats bij de voorgestelde Verbonden
 13. Verscheidene Verbondakkoorden 9 Op het hart geschreven
 14. Jezus laatste avondmaal
 15. Het Herinneringsmaal
 16. 14 Nisan, de avond om Christus Zijn predikingswerk te herinneren
 17. Niet onwillig naar de dood gesleept
 18. Jezus vindt de dood op Golgota op voorbereidingsdag
 19. Na de sabbat na Pesach, de verrijzenis van Jezus Christus
 20. Rond het Paasmaal
 21. Pasen 2006
 22. 2009 – Donderdag 9 April = 14 Nisan en Paasviering 11 April
 23. Het meest speciale weekend van 2018
 24. Een Groots Geschenk om te herinneren
 25. Voorbereidingstijd tot een herinneringsmoment
 26. Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 1 Rabbijn Jeshua en Romeinse weerstand
 27. Het Grote kinderweekend
 28. De zeven Feesten van God
 29. Neem afstand van heidense vastenperiodes
 30. Azteekse en Romeinse tradities die ons nog steeds beïnvloeden
 31. Een Konijn dat Paaseiren legt
 32. Zeven Feesten van God de belangrijkste feesten van de hele Bijbel

+++

Aanverwante lectuur

 1. De eerstgeborenen zijn voor Jahweh
 2. Welke reden wordt aangehaald voor het offeren van de eerstgeborenen?
 3. ‘n Goede Week?
 4. Het ABC van de Goede Week
 5. De laatste week van Jezus’ leven – Het Pascha is over 2 dagen
 6. Witte Donderdag
 7. Voetwassing op Witte Donderdag
 8. De laatste 24 uur van Jezus’ leven – Het laatste avondmaal
 9. Pesach
 10. Pesach was vóór Pasen
 11. Milaan 1 – Dramatisch
 12. De dood van de messias (2)

Leave a comment

Filed under Geestelijke aangelegenheden, Geschiedenis, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Wereld aangelegenheden

A great evening and special days to look forward in 2019

Everywhere Spring is in the land, you might see that people want to clean and get rid of so many things gathered in Winter.

In several countries we also find that people want to get rid of their governments, though many of them do not look forward to the government the Most High Elohim has planned. They should know that this by God ordained government shall be the most efficient government and shall come to last for ever.

The coming days we shall remember how that king for the earthly kingdom was presented to the world. He was honoured when he entered Jerusalem, but soon lots of people shouted to kill him.

After his glorious entrance in Jerusalem he one night went into an upper room to be with his closest friends and to break bread with them. That “Breaking of bread” (or Betzi’at halechem) was so special we may not leave it un-remembered. The Nazarene rebbe asked his followers to take it in remembrance in the same way as his heavenly Father asked all God loving people to remember what He did for the enslaved in Egypt.

Concerning this special day I not invite you to read “Soon it shall be Erev Pesach and Passover 2019″ but also hope you shall be able to find near you a group of believers remembering that special gathering of Jeshua, Jesus Christ, the Messiah. And in case there is no Memorial Meal near you, why not invite others at your home to have one there?

+

Find also additional reading

 1. Who Would You Rather Listen To?
 2. A season for truth and peace
 3. 9 Adar and bickering or loving followers of the Torah preparing for Pesach
 4. First month of the year and predictions
 5. Making sure we express kedusha for 14-16 Nisan
 6. Holidays, holy days and traditions
 7. Objects around the birth and death of Jesus
 8. 8 Reasons Christian Holidays Should Not Be Observed
 9. Preparation for unity
 10. Preparation for Passover
 11. Anointing as a sign of Promotion
 12. Entrance of a king to question our position #2 Who do we want to see and to be
 13. Not dragged unwillingly to death
 14. A perfect life, obedient death, and glorious resurrection
 15. Lost senses or a clear focus on the one at the stake
 16. Seven Bible Feasts of JHWH
 17. Days of Nisan, Pesach, Pasach, Pascha and Easter
 18. At the Shabbat HaChodesh: readings about blood, liberation and purification
 19. Purification and perfection
 20. Preparing for the most important weekend of the year 2018
 21. Preparing for 14 Nisan
 22. Yom Hey, Eve of Passover and liberation of many people
 23. Able to celebrate the Passover in all of its prophetic fulfilment
 24. The Memorial Supper
 25. Inauguration of the New Covenant
 26. This day shall be unto you for a memorial and you shall keep it a feast to the Most High God
 27. Memorial Observance 1909
 28. Thinking about fear for the Loving God and an Invitation for 14 Nisan
 29. Wednesday 5 April – Sunday 9 April 30 CE 2017 Pesach or Passover versus Easter
 30. Shabbat Pesach service reading 1/2
 31. Most important weekend of the year 2016
 32. The Most special weekend of the year 2018
 33. The Most important weekend of the year 2018
 34. A Great Gift commemorated
 35. This day shall be unto you for a memorial and you shall keep it a feast to the Most High God
 36. After darkness a moment of life renewal
 37. Worthy partakers of the body of Christ
 38. Easter holiday, fun and rejoicing
 39. After the Sabbath after Passover, the resurrection of Jesus Christ

 

2 Comments

Filed under Lifestyle, Religious affairs

Able to celebrate the Passover in all of its prophetic fulfilment

3300 years after the People of Israel were required to choose an unblemished lamb, kill it, and place its blood over the doorposts and lintels of their dwelling places we may face the time of prophetic fulfilment.

File:Lamb of God Santa Maria di Maggiore (22) (17051826358).jpgToday we have the opportunity to place the blood of the perfect, chosen Lamb of God, Jeshua, over our hearts and homes, so that by faith, we too will be spared from the Divine judgment due to fall on this world.  This too is a miracle of deliverance.

Exodus 12:13 OJB And the dahm (blood) shall be for you, an ot (sign) upon the batim (houses) where ye are; and when I see the dahm, oofasachti [pasachti] (then I will pass over, skip, spare) you [plural], and the negef (plague, blow, striking, i.e., death of firstborn) shall not be upon you to destroy you, when I strike fatally with a blow against Eretz Mitzrayim.

In Hebrew, the word for I will pass over is pasachti וּפָסַחְתִּי, which comes from the word pesach, which means to hop, to skip over, to spare, and to pass over.

The lamb was to be slaughtered between the evenings (sometimes translated twilight). The other lamb, slaughtered many centuries later was also hung on the tree from the 6th hour to the 9th hour, which is before evening fell.  It is the same time that the Passover lambs were being slain for the Passover Seder. For the lambs in Egypt no bone was to be broken and of the Lamb which was brought to bring ransom for the sins of all, also no bone was broken.

Exodus 12:46 OJB In bais echad shall it be eaten; thou shalt not carry forth any of the basar outside the bais; neither shall ye break a bone thereof [see Yochanan 19:36 OJBC].

John 19:31-36 OJB Therefore, those of Yehudah, vi-bahlt (since) it was Preparation Day [with Chag and Shabbos fast approaching], they did not want the geviyot to be left on HaEtz (Tree) [Ex 12:16; Dt 21:22-23; Josh 8:29; 10:26-27] during Shabbos, for it was Shabbat HaGadol [VAYIKRA 23:11], requested Pilate to have the legs broken and the geviyot taken away. (32) Therefore the chaiyalim (soldiers) came and broke the first man’s legs and then the other one hanging on HaEtz. (33) But having come to Rebbe, Melech HaMoshiach, when they saw that he was already niftar (deceased), they did not break his legs. (34) But one of the chaiyalim pierced [ZECHARYAH 12:10] his side with a romakh (spear) and immediately out came dahm and mayim. (35) And the ed re’iyah (eyewitness) of this has given solemn edut (testimony). And his edut is ne’emanah (trustworthy). And that one has da’as that he speaks Emes that you might have emunah. (36) For these things happened that the Kitvei Hakodesh [19:24, 28,37] might be fulfilled, V’ETZEM LO TISHBERU VO (And not a bone of him shall be broken). [SHEMOT 12:46; BAMIDBAR 9:12; TEHILLIM 34:20-21]

It was the Preparation Day that Jeshua found his life coming to an end, but having come to Jesus, they saw they did not have to hasten the teacher his death because they saw that he was already death, and therefore the soldiers did not break his legs.

In the ancient writings we are told that we shall have to come together in the first month, on the fourteenth day of the month, between the evening times to remember the the passover to Jehovah.

Leviticus 23:5-6 OJB In the fourteenth day of the first month at twilight is Hashem’s Pesach. (6) And on the fifteenth day of the same month is the Chag HaMatzot unto Hashem; shivat yamim ye must eat matzot.

Matthew 27:62 tells us that Jeshua died on the day of preparation for the Passover, which is Nissan 14, just in time for the Passover.

Matthew 27:62-64 OJB Now on the next day [i.e., Motzoei Shabbos], which is the one after the Preparation, the Rashei Hakohanim and the Perushim gathered together with Pilate (63) and said, Sir, we remember that when he was still alive that mateh (deceiver) said, After shloshah yamim I am to stand up alive. (64) Therefore, give orders for the kever to be made secure until the Yom HaShlishi (the Third Day), lest his talmidim come and steal him away and say to the people, He has stood up alive from the mesim. And the last deception will be worse than the first.

Therefore tonight we gather to remember  the Elohim’s passover and tomorrow on the fifteenth day of the first month of our religious year we shall celebrate the feast of unleavened bread unto Jehovah: seven days we shall eat unleavened bread, but we shall be happy and share our happiness with those around us, because we do know that though Jeshua was among the dead, he is now risen and alive, pleading for us, at the right hand of his heavenly Father.

 

+

Preceding

A special weekend for Jews, Messianics, Jeshuaists and Christians

9 Adar and bickering or loving followers of the Torah preparing for Pesach

Making sure we express kedusha for 14-16 Nisan

Days of Nisan, Pesach, Pasach, Pascha and Easter

++

Additional reading

 1. First month of the year and predictions
 2. To believe in the liberation of slavery and to repent
 3. An unblemished and spotless lamb foreknown
 4. Entrance of a king to question our position #2 Who do we want to see and to be
 5. Purim or Ta’aniet Estêr
 6. Preparation for Passover
 7. Days of Nisan, Pesach, Pasach, Pascha and Easter
 8. Yom Hey, Eve of Passover and liberation of many people
 9. Wednesday 5 April – Sunday 9 April 30 CE Pesach or Passover versus Easter
 10. This day shall be unto you for a memorial and you shall keep it a feast to the Most High God
 11. Lost senses or a clear focus on the one at the stake
 12. Thinking about fear for the Loving God and an Invitation for 14 Nisan
 13. Worthy partakers of the body of Christ
 14. Easter holiday, fun and rejoicing
 15. Holidays, holy days and traditions
 16. Seven Bible Feasts of JHWH
 17. 8 Reasons Christian Holidays Should Not Be Observed
 18. High Holidays not only for Israel
 19. 14-15 Nisan and Easter
 20. 14 Nisan a day to remember #1 Inception
 21. 14 Nisan a day to remember #2 Time of Jesus
 22. 14 Nisan a day to remember #3 Before the Passover-feast
 23. 14 Nisan a day to remember #4 A Lamb slain
 24. 14 Nisan a day to remember #5 The Day to celebrate
 25. A Holy week in remembrance of the Blood of life
 26. The son of David and the first day of the feast of unleavened bread
 27. Shabbat Pesach service reading 1/2
 28. Ember and light the ransomed of Jehovah
 29. Vayikra after its opening word וַיִּקְרָא, which means and He called
 30. Trust in the blood of the Lamb God provides
 31. Redemption #4 The Passover Lamb
 32. Redemption #5 The perfect sacrifice
 33. Redemption #7 Christ alive in the faithful
 34. Ransom for all
 35. Objects around the birth and death of Jesus
 36. Preparing for the most important weekend of the year 2018
 37. Preparing for 14 Nisan
 38. Most important weekend of the year 2016
 39. The Most important weekend of the year 2018
 40. The Most special weekend of the year 2018
 41. On the first day for matzah
 42. Imprisonment and execution of Jesus Christ
 43. After the Sabbath after Passover, the resurrection of Jesus Christ 

+++

Related

 1. Christ in our place…receive Him
 2. Resurrection Hope, Peace, and Joy
 3. November 26: Jesus Beyond Dogma II: xxvi – Jesus’ risen life wasn’t more real
 4. Why I Celebrate Easter | 2018
 5. Easter Anthology
 6. Misunderstandings about Resurrection
 7. The Christian belief is Faith in Jesus
 8. Passover, Nisan 14, Friday, 33 AD
 9. ‘In Search of Easter’
 10. The Date of Christ’s Dead; Catholics Got It Right?
 11. ‘Behold the Lamb of God’
 12. Blessed Passover
 13. Pesach/Passover: What is freedom anyway?
 14. Pesach: True Freedom
 15. As The Shul Turns – Episode 115
 16. Pesach: Dayenu – Would It Really Have Been Enough? — By Ben
 17. Passover and LegacyPassover Seder: Greek Symposium?
 18. Why is this year different from all other years?
 19. How are YOU telling your story this Pesach?
 20. The Lamb of God
 21. Christ – The Lamb of God
 22. Behold the Lamb of God
 23. Worthy is the Lamb of God

4 Comments

Filed under History, Religious affairs

Holocaust and Bravery Day

Warsaw Ghetto Uprising (1943)
In the summer of 1942, about 300,000 Jews were deported from Warsaw to Treblinka. When reports of the mass murder in the killing center leaked back to the Warsaw ghetto, an organized resistance began forming, which managed to smuggle a modest chache of arms into the ghetto. On the 14th of Nissan of 1943, the remaining 35,000 Jews in the Warsaw Ghetto (from an original 450,000) staged an organized uprising, and drove back the Nazis with a rain of bullets when they came to begin the final removal of all Jews. The Jewish resistance lasted 27 days. A heroic stand was made in an underground bunker under 18 Mila Street, where hundreds of fighters, including the 24-year-old leader of the uprising, Mordechai Anilevitch, met their death. Although the Ghetto was burned to the ground by Iyar 3, a few stray survivors hid in the rubble and fired at the Nazis for two months longer.

In tribute to the uprising, the Israeli government designated the 27th of Nissan as its official “Holocaust and Bravery Day,” and in many Jewish communities the day is observed as an annual Holocaust remembrance day. But because of the halachic prohibition to conduct eulogies and other mournful events in the festive month of Nissan, the chief rabbinate of Israel, and many Jewish communities, observe instead the 10th of Tevet as a day to mourn and remember the six million, which include many whose yahrtzeit (date of passing) remains unknown.

Leave a comment

Filed under Activism and Peace Work, Crimes & Atrocities, History

2017 Nisan 10, uitkijkend naar 14 Nisan

Over enkele uren begint 10 Nisan en weldra mogen wij deelgenoten zijn van het belangrijkste herinneringsmoment van het jaar, 14 – 22 Nisan.

Op maandag 10 Nisan sprak Jezus in de tempel over zijn naderende dood. Hij had een goed idee van wat er hem te wachten stond. Begrijpelijk was hij hier toch ook om bezorgd. Indien hij alwetend zou geweest zijn zoals God alwetend is zou hij zich geen zorgen hebben gebaard. Ook indien hij eeuwig zou geweest zijn, zoals zijn hemelse Vader eeuwig is en aldus onsterfelijk is, moest hij zich ook geen zorgen maken. Maar nu als een gewone mens van vlees en bloed moest hij wel tegen iets aankijken waarvan hij niet wist wat daarna zou komen. Hij moest geloof hechten aan wat zijn hemelse Vader in petto had voor hem na zijn dood.

Over de uitwerking die zijn dood ging hebben op Gods naam, zei hij:

‘Vader, verhoog uw naam.’

Dan klinkt er een machtige stem uit de hemel:

‘Ik heb hem verhoogd en zal hem opnieuw verhogen’ (Johannes 12:27, 28).

Zoals Abraham geloof hechte aan God en zoals Mozes wist dat Jehovah betrouwbaar was en geloof stelde in Zijn belofte dat de eerstgeboren zoons van Egypte gedood zouden worden, moest Jezus nu geloven dat hij de eerstgeborene kon zijn van een nieuwe generatie die een nog grotere bevrijding kon krijgen dan zij die uit de slavernij van de Egyptenaren verlost werden.

Jezus die dagelijks in de tempel kwam om te onderwijzen (Luk. 19:47; 20:1) had met zijn ijver en wonderbaarlijke handelingen heel wat na-ijver veroorzaakt. Maar nu wist hij dat zijn openbare bediening tot een einde ging komen. Slechts enkele jaren kon hij zich richten tot de mensen om hen duidelijk te maken dat hij de Weg naar God is, de beloofde Messias, de gezondene van God die kwam verklaren wat God werkelijk van de mens wil.

Nu was de tijd gekomen om zich voor die mens te gegeven om hen van elke soort van wetteloosheid te bevrijden en zich een volk te reinigen dat uitsluitend zijn eigendom zou zijn, ijverig voor voortreffelijke werken. (Tit. 2:14). Nu was de tijd gekomen dat de Zoon des mensen verheerlijkt moest worden. (Johannes 12:23).

Wat Jezus te wachten staat, kan niet vermeden worden.

„Niettemin”,

zegt hij,

„ben ik juist hierom tot dit uur gekomen.”

Ook al is er die angst voor het onbekende, het gebeuren na de dood, vertoont Jezus de rust in de zekerheid dat God het beste met hem voor heeft. Hij is bereid om zich ten volle aan God te geven. Voor Jezus is het duidelijk dat niet zijn wil maar de Wil van God moet geschieden. Hiertoe is hij bereid om tot aan zijn offerandelijk dood zijn daden door Gods wil te laten leiden (Johannes 12:27).

Wat een voorbeeld heeft hij ons gegeven — een voorbeeld van volledige onderwerping aan Gods wil!

Dat onderwerpen aan Gods Wil is één van de moeilijke zaken die de  mensen vandaag nog parten spelen. Nog steeds rebelleren mensen tegen God en willen velen niet leven volgens de Wil van God. Nog steeds vinden de meeste mensen het belangrijker om hun omgeving of de wereld te behagen in plaats van God. Voor hen zijn de wereldse feesten zoals Kerstmis en Pasen belangrijker dan de feesten die God heeft opgedragen aan de mensheid.

Na Jezus zijn offerdood en de aanlevering van inzicht door Gods Heilige Geest begrepen de apostelen de rol van Jezus en hoe hij de Christus,

ons Pascha, is (…) geslacht” (1 Kor. 5:7).

Ook toen zij op 14 Nisan samen met Jezus aan tafel zaten (of lagen) begrepen zij niet goed waar hij het allemaal over had. Vreemd leek het hun ook dat hij vroeg zijn lichaam en bloed te delen, er van te eten en er van te drinken.

Over enkele dagen wordt die gebeurtenis uitvoerig herdacht en besproken in vele gemeenschappen over de gehele wereld. Al de ware gelovigen die opkijken naar het zoenoffer van Jezus Christus zullen dan die belangrijke dagen ter herinnering gedenken en diep in hun hart dragen.

Hopelijk zal u ook één van de gelovigen zijn op zulk een herinneringsmaaltijd.

Mogen wij u er verwachten?

+

Voorgaande

Neem afstand van heidense vastenperiodes

Saturnus, Janus, Zeus, Sol, donkerte, licht, eindejaarsfeesten en geschenken

++

Vindt ook

 1. Messiaans Pesach 2017 en verharde harten
 2. Niet gebonden door labels maar vrij in Christus
 3. De god zoon, koning en zijn onderdanen
 4. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 5. Jezus laatste avondmaal
 6. Belangrijkste weekend van het jaar 2016
 7. Voorbereidingstijd tot een herinneringsmoment
 8. Fragiliteit en actie #14 Plagen van God
 9. 14 Nisan, de avond om Christus Zijn predikingswerk te herinneren
 10. Rond het Paasmaal
 11. Een Feestmaal en doodsherinnering
 12. Donderdag 9 April = 14 Nisan en Paasviering 11 April
 13. De zeven Feesten van God
 14. Een Konijn dat Paaseiren legt

+++

3 Comments

Filed under Geestelijke aangelegenheden, Geschiedenis, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden

Making sure we express kedusha for 14-16 Nisan

Over a a few weeks for lovers of God, the most important days of the year shall have us to bring to remember how God provided salvation from slavery of man but also of slavery of death. Though both where installed by a covenant of bloodshed, one of the firstborns of the old world, the other by the firstborn of the new world, the second Adam.

This image was selected as a picture of the we...

This image was selected as a picture of the week on the Czech Wikipedia for th week, 2007. (Photo credit: Wikipedia)

Being the most set apart or holy days of the year, we should take care that our house does not get defiled by the wrong objects. In our living quarters non Jews and not real Christians should notice the typically absent are specifically “other” objects such as wicker baskets of chocolate Easter eggs and/or painted eggs and chocolate bunnies, or bacon and its smell.

Prohibited, and hence placed out of sight or otherwise rendered out-of-commission in particular times and places, are in some Jewish homes: bread and flour on Pasch/Pasach or Passover. (According to the Kitnot)

Coming closer to those special days and holy week, we can prepare ourselves for that grand memorial time. The coming days we can try to cleanse our body and soul (i.e. our full being).

We should make sure that every thing around us shall be able to embody, create, and express kedushah [holiness] by their actual presence, by a hidden presence of which one is consciously or subliminally aware, and also by the whole range of interactions to which such objects are subject or suggest and provoke. We should know that we do have to participate in the fulfilment of mitzvot, the commandments,  which should be engraved deep in our hearts.

+

Preceding article

Christianity like Judaism God’s call to human responsibility

The Evolution Of Passover–Past To Present

Easter: Origins in a pagan Christ

It takes guts to leave the ruts

Reciting the Aleinu as a warning against temptation of idolatry

Commemorating the escape from slavery

The Last Supper was a Passover meal

A Single Seder, and Around the World

Thoughts on Passover

++

Additional reading

 1. First month of the year and predictions
 2. Seven Bible Feasts of JHWH
 3. Holidays, holy days and traditions
 4. Remember the day
 5. Shabbat Pesach service reading 1/2
 6. Shabbat Pesach service reading 2/2
 7. Easter holiday, fun and rejoicing
 8. Why we do not keep to a Sabbath or a Sunday or Lord’s Day #2 Testimony
 9. Why we do not keep to a Sabbath or a Sunday or Lord’s Day #3 Days to be kept holy or set apart
 10. Yom Hey, Eve of Passover and liberation of many people
 11. A Passover for unity in God’s community
 12. Pesach and a lot of brokenness in the world
 13. On the first day for matzah
 14. 14 Nisan a day to remember #3 Before the Passover-feast
 15. 14 Nisan a day to remember #4 A Lamb slain
 16. 14 Nisan a day to remember #5 The Day to celebrate
 17. A Great Gift commemorated
 18. Anointing of Christ as Prophetic Rehearsal of the Burial rites
 19. A Messiah to die
 20. An unblemished and spotless lamb foreknown
 21. The Song of The Lamb #5 Revelation 5
 22. The Song of The Lamb #7 Revelation 15
 23. This day shall be unto you for a memorial and you shall keep it a feast to the Most High God
 24. Exodus 9: Liar Liar
 25. Geert Wilders wants mandatory blackface at Dutch festival
 26. Like grasshoppers
 27. White Privilege Conference (WPC) wanting to keep the press out for obvious reasons

+++

Further reading

 1. Equinox, Easter and the arrival of Spring in Austria
 2. Easter Eve
 3. Easter: Holiday of the devil
 4. Wordless Wednesday – Egg-straordinary Eggs
 5. Painted easter eggs
 6. Celebrating Easter in Romania
 7. Stampin Friends Easter Hop
 8. 7 Mind Blowing Facts About Easter You Probably Didn’t Know!
 9. The “Bunny Song”
 10. A holiday
 11. I got nuttin!
 12. Annual Passover Gathering
 13. 19 March 2017 Bible Reading
 14. Lenten Meditation: Never as Planned
 15. Why The Seder?
 16. Passover Stuffed Cabbage
 17. Mar 19 God’s Plan
 18. Passover is coming and the strangers in our midst need help (Part 1 of 2)
 19. Am I Ready To Hear What God Says?
 20. The Way Ahead
 21. Shabbat Ki Tisa 5777 Parashat Parah–This Is Not Bull
 22. Matzo Project 5777 Will Fulfill Your Passover Unleavened Fantasies
 23. To bean or not to bean, that is the question!
 24. For Real, How Rare Is a Red Heifer?
 25. Matzah, Matzo, Matzoh
 26. It’s time to start thinking about Pesach!
 27. Autonomy, Individualism & Sincerity, #inspired for the whole year!
 28. Jennifer Abadi’s Turkish Style Harósi 

+++

 

Save

13 Comments

Filed under Being and Feeling, Lifestyle, Religious affairs

9 Adar and bickering or loving followers of the Torah preparing for Pesach

The Catholics may have started their Lenten Season and try to lessen what they normally would eat and cut in entertainment activities. When we look around us we may find a few people who want to take the time to go over to a willing abstinence or reduction from some or all food, drink, or both, for a period of time.

Many religious observances have fasting in their program.

You should know that it is not bad to have every year some cleaning of the body and mind. Also in the house many may do a Spring cleaning. Abstinence from food or drink or both may be done for health, ritualistic, religious, or ethical purposes. All over the world we can find peoples taking abstention which may be complete or partial, lengthy, of short duration, or intermittent. Fasting has been promoted and practised from antiquity worldwide by physicians, by the founders and followers of many religions, by culturally designated individuals (e.g., hunters or candidates for initiation rites), and by individuals or groups as an expression of protest against what they believe are violations of social, ethical, or political principles.

Since at least the 5th century bce fasting has been used therapeutically. The ancient Greek physician who lived during Greece’s Classical period and is traditionally regarded as the father of medicine, Hippocrates recommended abstinence from food or drink for patients who exhibited certain symptoms of illness.

Beit Hillel is located in Israel

Northern district, Mevo’ot HaHermon council, moshav Beit Hillel

Detail of the Knesset Menorah, Jerusalem: Hillel the Elder teaching a man the meaning of the whole Torah while he stands on one foot

In almost every rabbinic book we can find mention of 9 Adar as a fast day. Though we must admit that during the last 2,000 years, not many Jews actually observed it. According to tradition, 9 Adar was the day on which initially peaceful and constructive disagreements between Beit Hillel and Beit Shammai, the two great schools of thought during the Mishnaic period, erupted into a violent conflict over 18 points of law. The 1st century Jewish scholar Shammai was the most eminent contemporary, an important figure in Judaism‘s core work of rabbinic literature, the Mishnah, and the halakhic opponent of Hillel, the highest authority among the Pharisees (predecessors to Rabbinic Judaism), founder of the House of Hillel school for Tannaïm (Sages of the Mishnah) and the founder of a dynasty of Sages who stood at the head of the Jews living in the Land of Israel until roughly the fifth century of the Common Era.

Hillel was the head of the great school, at first associated with Menahem the Essene, who might be the same Menahem the Essene as the one mentioned by Flavius Josephus in relation to King Herod, afterward with Shammai, Hillel’s peer in the teaching of Jewish Law. The family of Jesus Christ also belonged to the Essenes.

Hillel and his Torah colleague Shammai were both disciples of Shemaya and Avtalyon as well as the last of the Zugos. (The five generations of Zugos were Jose ben Joezer and Jose ben Jochanan, Joshua ben Perachiah and Nitai HaArbeli, Judah ben Tabbai and Shimon ben Shatach, Shemaya and Avtalyon, and Hillel and Shammai.) Both were fearless upholders of the Torah’s honour, standing up to Herod and brooking no mockery of Judaism.

Due to increased Roman persecution, Hillel and Shammai their disciples were unable to analyze new situations as deeply as Jewish scholars once could. As a result, the emerging scholars broke off into two schools of thought, known as Bais Shammai and Bais Hillel or Beit Hillel and Beit Shammai, and wound up disputing more than 300 cases. This beginning of large-scale argumentation (machlokes) is viewed by the Talmud as a sad diminution in Torah scholarship, which, due to the lack of clarity, had drastic results for the Jewish people.

At first the scholars personally treated each other with great love and respect. But according to various sources 9 Adar was the day on which initially peaceful and constructive disagreements between Beit Hillel and Beit Shammai, erupted into a violent conflict over 18 points of law, killing as many as 3,000 students in the fighting which should have been avoided.

We can take 9 Adar as a cautionary tale. There is a timely and pressing need to examine how the model of machloket l’shem shamayim (dispute for the sake of Heaven) between Beit Hillel, which produced 14 generations of great leaders, spanning nearly 400 years, and guiding the Jewish people through some of their most difficult times, and Beit Shammai devolved into a Jewish civil war. The lesson from that occasion is that

if we don’t work to resolve conflict peaceably and in a way in which everyone walks out stronger and the community is strengthened,

notes Nurit Bachrach, director of Mosaica: The Center for Consensual Conflict Resolution.

9Adar9 Adar, may be looked at as a day we should recognize the urgency to impart skills for constructive conflict to future Jewish leaders and therefore the Pardes Center for Judaism and Conflict Resolution has therefore chosen this day to be the international Jewish Day of Constructive Conflict (machloket l’shem shamayim), dedicated to both the study and practice of Judaism and conflict resolution.

People need to have their minds open for different thoughts. They should always try to negotiate with those of other opinions and should always remember that all people are creations of the Most High, in His image, which we should show respect.

As in any community there may be different thoughts or different schools. All created in the image of God should respect the others around them. We also should know that nobody can know everything, but God. We as fallible human beings shall have to try to work things out. God has given us time to do that. He also has given His Word and His Law, which we remembered this last weekend. That Torah or Written Law should be our guide. We should follow those instructions.

There are 18 ways you or your organization can participate in your home, workplace, synagogue, school and community, recalling the 18 matters over which the conflict erupted.

Traditional Fast Day Customs (Minhagim)

 1. Fast (ta’anit)
 2. Fast from destructive speech (ta’anit dibbur)
 3. Contribute (tzedakah)
 4. Self-reflect (teshuvah)
 5. Pray (tefilah)
 6. Cook/eat (se’udah)

 

Learn/Teach (Talmud Torah)

 1. Write
 2. Study/Read/listen
 3. Give a dvar torah (words of Torah)
 4. Teach
 5. Announce/share/tell
 6. Create

 

Be a Rodef Shalom for the Day

 1. Sign/Create a Rodef Shalom Agreement (Haskamah)
 2. Greet others as a rodef shalom
 3. Be a rodef shalom in your own conflicts
 4. Be a rodef shalom for others in conflict
 5. Be a rodef shalom by facilitating a constructive conversation
 6. Invite a professional rodef shalom

 

On this day it is also important that we do think about the reason why we received the Torah and how we should use it as a guide to construct our life. If we want to be a Child of God we should behave like one. As children of God we do have to feel like brothers and sisters of each other, respecting and loving each other, trying together to please our heavenly Father.

When we treasure our friendship with the Most High Elohim Hashem Jehovah, we should strive to please Him in every aspect of our life, including our thoughts. Preparing ourselves for the coming period, living up to Erev Pesach or 14 Nisan on Monday April the 10th in 2017 and hoping to have a joyful Pesach the next two days days, we may take the coming days to think how we can better our life and cleanse our inner soul. Fasting, or trying not to be tempted by certain things we so love, is a good way to train our self.

Everybody has to work at himself or herself to come to have “a pure heart”. This has to happen by focusing our minds on what is chaste, virtuous, and praiseworthy. (Ps. 24:3, 4; 51:6; Phil. 4:8) Granted, Jehovah makes allowances for our imperfect nature. He knows that we are prone to improper desires. But we do have to recognize that it saddens Him when we nurture wrong thoughts instead of doing all we can to reject them. (Gen. 6:5, 6) Therefore let us remember those squabbling studious Jewish followers of Hillel and his Torah colleague Shammai, and make sure that we do not fall in the trap of discussing so much smaller things that they grow above our head into something which would bring us to fight and do something against the Will of the Most High.

Going up to the days of Pesach we can take time to meditate on the Word of God plus His Works and to reflect on our way of living. It can be a good thing to avoid being tempted to eat or drink certain things we love, and to stand still by those who were going day in day out through the desert, hoping to find the promised Holy Land soon. We too still have our hopes on the Holy Land and look forward to see it coming to a time of peace. We therefore should take enough time to consider what it is what God wants and to come to accept that Jews, Christians and Muslims should all be partakers of that Holy Land. In the end all the world should know that the Kingdom of God shall be the place for all lovers of God, no matter from which school they came of from which denomination they were part of. Jerusalem shall be the capital of God’s Kingdom here on earth and there shall be place enough for all those who want to do the Will of God.

Doing the Will of God should be our aim. To do that Will of God we may only worship One True God and keep ourselves away form all sorts of heathen rites and traditions. So, if you want to fast, do it, but do it with a pure heart, not mixing with pagan traditions and keep your thoughts chaste or spotless. An important way to show our complete reliance on Jehovah is by making our fight against unclean thoughts and staying restraint a matter of prayer. When we draw close to Jehovah in prayer, he draws close to us. He generously gives us his holy spirit, thus strengthening our resolve to resist immoral thoughts and remain chaste. Let us these days remember that and let peace grow in our hearts and share it with others around us.

+

Preceding articles

Happy First Day of Spring: Spring Cleaning!

From the Ramadan into the eid

Your Future

7 Ways To Become A Better Christian

Reactions against those of the other sex

Glimlach raam naar je ziel

++

Additional reading

 1. People Seeking for God 3 Laws and directions
 2. Seeing or not seeing and willingness to find God
 3. Gone astray, away from God
 4. Creation of the earth and man #3 Of the Sabbath day #1 the Seventh day
 5. First mention of a solution against death 7 Human sacrifice
 6. Hanukkahgiving or Thanksgivvukah
 7. Displeasures and Actions of the Almighty God
 8. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #10 Prayer #8 Condition
 9. Lenten Season and our minds and hearts the spiritual temple in which God seeks to live

+++

Other related articles

 1. The other way around?
 2. A Moment of Bliss
 3. Lent
 4. Day 0 – The Preparation, The Mission
 5. Catholic-Judeo Spirituality of Fasting: It’s all about squealing with joy
 6. Why Catholics Observe Lent Uniquely
 7. Daily Mass: Fasting for God. Catholic Inspiration
 8. Lent is Here and I’m Late Posting This!
 9. Five Reasons Not to Observe Lent*
 10. What Did You Give Up For Lent?
 11. Fasting For… (3.4.2017)
 12. Meditation on Lent: Good Gifts
 13. Lent – An Invitation to Joy
 14. Facebook Fast
 15. Soul Food: Lent Temptation cakes
 16. Begone, Satan!
 17. Why is Fasting So Difficult For Me?
 18. Day 3 Fasting & Abstinence: Good Read
 19. Lent Day 4: 3/4/2017
 20. Day 4 Fasting: Day of Temptations
 21. Taking the Other Seriously
 22. What Does God Really Want From Us this Lent?
 23. The Unbiblical Nature of the Lenten Season!
 24. March 2017 Fasting Log
 25. “Why Do You Fast?”
 26. My Fast is Finished but God’s Not
 27. It is well with my soul
 28. Lent Day 5: 3/5/2017
 29. Day 5 Fasting & Abstinence: Blessed Sunday
 30. Healing crisis
 31. Fasting Opens Us Up
 32. slob days
 33. Fasting Echoes Joy
 34. Lent 6 ~ Fasting to Repair and Restore
 35. Lent Day 6: 3/6/2017
 36. Day 6 Fasting: Adjustment Over
 37. 1029
 38. 100 days to Ramadan
 39. Aiming for an outstanding Ramadan The holy month of Ramadan this year is going to start at the end of May.
 40. Targets for Ramadan
 41. Daily News Egypt: Twitter reveals increase of users’ activities in Ramadan
 42. Fasting Tips for New Muslims
 43. When Is Laylatul Qadr?
 44. Praying Maghrib and Esha in Jamaat in The Last 10 Nights of Ramadaan
 45. Prolonged Du’a in Sujood and Tashahud in The Last 10 Nights of Ramadaan
 46. Doing Good Deeds in The Last 10 Blessed Days of Ramadaan
 47. Tips for The Last 10 Nights of Ramadaan
 48. “Better Than:” The Spirit of Fasting
 49. Detox

+++

15 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Being and Feeling, Health affairs, Lifestyle, Religious affairs