Category Archives: Voelen en Welzijn

Een nieuwe website om verband te leggen tussen gebeurtenissen in de wereld en Gods Plan

Doorheen de jaren is er heel wat gebeurd in de wereld (het geheel van menselijke beschaving). Wij kunnen dat overlopen en plaatsen in de geschiedenis van de mensheid. Maar hebt u er eens aan gedacht hoe dat alles ook zou kunnen passen in een Plan dat toch uiteindelijke wereldvrede zou kunnen brengen tot de mensen.

Voor het ogenblik lijkt het er eerder op dat alles slechter en slechter begint te gaan. In wezen is dat ook zo. Maar ook dat is volgens het voorziene (herstel) plan. De mens zal moeten komen in te zien dat dit alles zijn eigen fout is. De mens draagt zelf de schuld van hoe de wereld in elkaar zit en hoe die wereld draait. Om dat te kunnen inzien mogen wij niet blind zijn voor wat er allemaal gebeurt. er zijn wel bepaalde gelovigen die beweren dat wij ons helemaal moeten afzonderen van de wereld en daarmee geen rekening hoeven te houden met wat er allemaal gebeurt. Maar wij zijn een andere mening toegedaan.

Wij vinden dat we een oog moeten hebben op wat er allemaal gebeurd en dit moeten wikken en wegen, terwijl we dit plaatsen in het licht van de Bijbelse profetieën. Zo wil er nu ook iemand die wereld bekijken en bloot leggen voor anderen, zodat men een beeld kan krijgen wat er gaande is en waarom alles zo verloopt.

Die nieuwe website wil de dingen laten zien zoals ze werkelijk zijn. Het wil er geen doekjes omwikkelen. De intentie van ‘Worldviewer’ is om naar de wereld te kijken, niet met een roze bril, maar soms wel met een vergrootglas. De bedoeling is dat mensen zouden komen te beseffen dat alles wat hier in de wereld is, slechts tijdelijk is.

Het gaat erom dat je het relatieve, de vergankelijkheid ervan inziet.

Voor ons is het, wanneer wij met de voeten in het gebeuren staan, dikwijls niet makkelijk om alles goed te zien, omdat het onder onze neus gebeurt. Terwijl we opgroeien maken we van alles mee, maar zien niet altijd de reden in waarom we dat moeten meemaken of ondergaan. Dikwijls gebeurt het maar heel laat in ons leven dat wij gaan beseffen dat zelfs die dingen die we toen ze gebeurden, slecht vonden, uiteindelijk toch nog niet zo slecht waren.

Vaak zien we pas aan het einde van ons leven wat nu echt ertoe deed.

De meeste mensen willen niet geloven dat de aarde is geschapen en dat de Soevereine Maker er een doel mee had. Dat doel is er nog steeds, maar de mens heeft heel wat roet in het eten gegooid.

‘Worldviewer’ is niet wereldvreemd en wil de realiteit naar buiten brengen zodat voldoende mensen ernstig kunnen nadenken over datgene wat aan het gebeuren is en waarom.

Hopelijk kent u mijn website “Some View on the World” al. Indien u deze nog niet kent, wil ik u daar graag voor uitnodigen deze beter te leren kennen. Daar wens ik ook met behulp van meerdere redacteuren een beeld te geven van wat er in onze wereld gebeurt. Naast de overzichten van de wereldgebeurtenissen wil ik ook het kerkelijk gebeuren bloot leggen. Buiten gespecialiseerde bladen komt dat niet zo veel aan het licht, tenzij er schokkende gebeurtenissen plaats hebben gevonden of er weer één of ander seksschandaal in de kerk opduikt. De meerderheid van de kranten bekijkt het nieuws vanuit een seculier vlak, maar op Some View on the World en op de nieuwe en aanvullende website “Worldviewer – Looking at our world” wil men ook kijken naar de gebeurtenissen van deze wereld vanuit een Bijbels standpunt.

De meningen die men meestal vertolkt hoort zijn gedachtegangen van niet gelovigen. Maar al te weinig komt de gedachte naar boven van een gelovige. Zij die zich Christen noemen zijn niet enkel aan het verminderen, maar een meerderheid daarvan houdt zich zelfs niet aan de God en aan de leer van Christus. De twee bovenvermelde websites willen nu juist alle gebeurtenissen plaatsen in de visie van mensen die zich weldegelijk aan de God van Jezus en aan Jezus zijn leer houden.

Some view on the world (WordPress site by Marcus Ampe)

De meeste mensen willen enkel oppervlakkig denken. Met Some View on the World en Worldviewer wil men dieper gaan en juist het oppervlakkige uit de weg gaan. Op beide sites wordt er een poging gedaan om mensen te laten inzien dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor heel wat dingen die rondom hen gebeuren. Zo moet men bewust zijn dat men toch heel wat impact kan hebben op bepaalde gebeurtenissen.

Ware gelovigen zijn ervan overtuigd dat alles wat er gebeurt in het Plan van God past. Ook al heeft de mens het roer voor het ogenblik in handen, zal dat niet blijven duren. Daarom is het belangrijk dat we beseffen hoe alles in elkaar past en waar we naartoe gaan. Zowel Some View on the Worl als Worldviewer – Looking at our world willen daartoe bijdragen.

Graag nodig ik u dan ook uit om kennis te maken met deze twee boeiende websites. De ene met vandaag 5945 artikelen op de teller, terwijl de nieuwe spruit op de korte tijd van haar bestaan al 75 artikelen kan voorleggen.

Kom de verantwoording te lezen van Worldviewer:

Reden om uit te kijken naar wat er gebeurt ver buiten ons heen

 

+

Voorgaande

Vrede heeft oefening nodig

 

++

Aanvullende artikelen

 1. Een gekke wereld
 2. Veel nieuws – en te veel stemmen
 3. Als christen bewuster leven
 4. Mens – mensheid en mensdom
 5. Stilstaan of uitvliegen
 6. De Taal van de Bijbel: Het is geschied – ik heb geloofd
 7. Neergeschreven gedachten
 8. Een wachter die het zwaard ziet komen
 9. Het eerste half jaar van een Kijk op de wereld op WordPress
 10. Voorbereiden op moeilijke tijden die op ons af kunnen komen
 11. Plan van God
 12. Plan van God en wereldvrede
 13. For those who want to look at the world from another point of view

+++

Gerelateerde artikelen

 1. WoW: Gegeurtenis
 2. Een tijd van grote verandering ?
 3. Programmatie rond desinformatie
 4. De grens aan het post-humanisme
 5. De wereld is een gekkenhuis
 6. Als elk mens
 7. De wereld draait verder
 8. Meningen en waarheid 
 9. Strijden over meningen
 10. Wie is er eigenlijk de baas?
 11. Het begin

Leave a comment

Filed under Aankondiging & Introductie, Culturele aangelegenheden, Geestelijke aangelegenheden, Geschiedenis, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Politieke aangelegenheden, Publicaties + Uitgaven, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn, Wereld aangelegenheden

De wet die zijn doel vindt in Christus

In vroegere tijden, voor dat de profeet Jezus ter wereld kwam, hielden de Joden zich aan De Wet, die door Mozes tot hen was gebracht in Naam van God. Maar die Mozaïsche Wet en de vele wetten waar de Joden zich aan hielden en nog steeds aan houden waren niet de ideale oplossing voor de mens in het algemeen.

De Joden hebben alle kansen gekregen om met God verbonden te zijn. Hij had Verbondsakkoorden gemaakt met Zijn uitverkoren Volk. Maar zich daar aan houden was ook niet altijd zo evident voor vele Joden. Gelukkig had de Schepper God al in de Tuin van Eden een mogelijkheid om de vloek van de zonde op te heffen voorgesteld.

“Ik zal vijandschap wekken tussen u en de vrouw, Tussen uw kroost en haar kroost; Dit zal u de kop verpletteren, Maar gij zult loeren naar zijn hiel.” (Ge 3:15 Canis)

Slechts vele eeuwen later kwam uit het geslacht van David die man van vlees en bloed tevoorschijn, die zich boven het vleselijke of boven de zonde van het vlees kon stellen.

“Nu sprak Hij tot hen: Hoe beweert men toch, dat de Christus de Zoon van David is?” (Lu 20:41 Canis)

“En de scharen, die voorop gingen en volgden, riepen uit: Hosanna den Zoon van David; Gezegend die komt in de naam des Heren; Hosanna in den hogen!” (Mt 21:9 Canis)

Hij is één van de weinige mensen die volledig de Wil van God deed en zo zonder enige fout de dood in ging. Ook al was hij aan niets schuldig werd hij als een moordenaar en grote dief ter dood gebracht aan de martelpaal. Geen wonder dat God welbehagen had in die mens die zich bereid had getoond om zijn eigen wil opzij te schuiven om de Wil van God te doen.

“Hij ging nog een weinig verder, viel biddend op zijn aangezicht neer, en sprak: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze kelk Mij voorbijgaan; maar niet zoals Ik wil, maar zoals Gij het wilt.” (Mt 26:39 Canis)

“Ze zullen Hem overleveren aan de heidenen, om Hem te bespotten en te geselen en te kruisigen; maar op de derde dag zal Hij verrijzen.” (Mt 20:19 Canis)

“Het was het derde uur, toen ze Hem kruisigden.” (Mr 15:25 Canis)

Hij, die ons is voorgegaan in de dood, heeft hiermee onze zonden gedragen. Als voorbeeld voor ons heeft hij zondevrij geleefd en is daarom door God opgenomen in de hemel om daar voor ons als een bemiddelaar op te treden.

“De God onzer vaderen heeft Jesus opgewekt, dien gij aan het kruis hebt geslagen, en gedood.” (Hnd 5:30 Canis)

“Hij zelf heeft aan het kruishout in zijn Lichaam onze zonden gedragen, opdat wij, van de zonden ontlast, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen zijt gij genezen;” (1Pe 2:24 Canis)

“Want er is één God, en ook één Middelaar tussen God en de mensen, de Mens Jesus Christus,” (1Ti 2:5 Canis)

Gerechtigd, of van zonden vrij verklaart, kunnen zij die Jezus zijn zoenoffer aanvaarden een ‘nieuw leven’ binnen stappen.

“Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet voor de onze alleen, maar ook voor die van heel de wereld.” (1Jo 2:2 Canis)

Door dat werk van Christus kunnen we nu witgewassen worden en kunnen zij die geen Jood zijn toch ook tot God komen.

Men kan stellen dat waar er geen wet is er ook geen overtreding kan zijn.

“de Wet toch verwekt toorn, maar waar geen wet is, daar is ook geen overtreding.” (Ro 4:15 Canis)

Maar mits de mens naar het evenbeeld van God is geschapen, heeft de mens van nature wel gevoelens in zich die in lijn zijn met Gods Wil. Het is enkel door de zondeval dat goed en kwaad bekend zijn geraakt en de mens verder door het doen van het slechte verder van God af geraakt is.

Nu was er de wet die mensen in de juiste ‘voor’ moest houden. Maar nadat Christus Jezus is gekomen heeft deze leermeester de wet verder verduidelijkt en is de weg geopend om door God als gerechtvaardigd verklaart te worden door het geloof in Jezus en zijn God.

“De Wet is dus onze tuchtmeester geweest tot Christus’ 3:opdat we gerechtvaardigd zouden worden door het geloof.” (Ga 3:24 Canis)

Nu moet de wet geen toezicht meer op ons houden, want wij hebben Christus.

“Want al hadt gij ook tienduizend leermeesters in Christus, vele vaders hebt gij niet; ik heb u door het Evangelie in Jesus Christus verwekt.” (1Co 4:15 Canis)

“Door Hem toch behoort gij aan Christus Jesus, die ons door God geworden is: Wijsheid, Gerechtigheid, Heiliging en Verlossing;” (1Co 1:30 Canis)

“Immers Christus is het eind van de Wet, om te rechtvaardigen al wie gelooft.” (Ro 10:4 Canis)

In die gezondene van God heeft de Wet haar doel bereikt. Met zijn dood heeft Jezus afgerekend met die vervelende zonde.

“Zó, mijn broeders, zijt ook gij dood voor de Wet door het Lichaam van Christus, opdat gij aan een ander zoudt toebehoren: aan Hem, die uit de doden is opgewekt; en opdat we vrucht zouden dragen voor God.” (Ro 7:4 Canis)

“3 Wat de Wet niet vermocht, machteloos als ze was door het vlees, dat heeft God gedaan: Door zijn eigen Zoon te zenden in de gedaante van het zondige vlees en terwille van de zonde, heeft Hij de zonde veroordeeld in het Vlees, 4 opdat door ons de gerechtigheid der Wet zou worden vervuld; door ons, die leven niet naar het vlees, maar naar de geest.” (Ro 8:3-4 Canis)

Daarom kunnen wij vreugdeliederen zingen en God danken omdat Hij het loskoopoffer dat Zijn zoon Hem aanbood, aanvaard heeft. Ook al is Jezus niet gekomen om de Wet of de Profeten af te schaffen, heeft hij er wel voor gezorgd dat wat er in de Oude Boeken verkondigd werd vervuld is geworden.

“17  Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de Wet of de Profeten op te heffen. Ik ben niet komen opheffen, maar volmaken. 18 Voorwaar, Ik zeg u: Eer hemel en aarde vergaan, zal er geen jota of stip van de Wet vergaan, totdat alles is volbracht.” (Mt 5:17-18 Canis)

+

Kom te lezen

 1. De te volgen Weg van God
 2. Het evangelie in het boek Jesaja – De Openbaring van Gods Gerechtigheid
 3. Vreugdeliederen opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons vereist en toekomst ons biedt
 4. Voor ons gestorven om ons tot God te brengen
 5. Christadelfiaanse geloofspunten #5 Beloften over Herstelplan
 6. Christadelfiaanse geloofspunten #6 Redding uit vrouw van het nageslacht van koning David
 7. Christadelfiaanse geloofspunten #18 Koninkrijk van God – Beloning voor trouw en bestraffing voor ontrouw

++

Aanverwante lectuur

 1. Kroniekschrijvers en profeten #2 De Wet
 2. Joodse Wetten en Wetten voor Christenen
 3. Verscheidene Verbondakkoorden 4 Behouden van de Wet maar Zwak door het vlees
 4. Zonder de wet van Mozes zélf weten wat goed en wat kwaad is
 5. Gods vergeten Woord 18 De Wet van Christus 1 Wet van Mozes
 6. Gods vergeten Woord 18 De Wet van Christus 3 Tien geboden
 7. Gods vergeten Woord 18 De Wet van Christus 7 Omgaan met risico’s
 8. Gods vergeten Woord 25 Varen op Bijbels Kompas 3 Een goede en rechtvaardige wet
 9. Gods vergeten Woord 25 Varen op Bijbels Kompas 4 Wet van Jezus
 10. Bijbelverzen over de rechtvaardige tak
 11. Christus Jezus: de zoon van God
 12. Jezus Christus De Zoon van Adam, de Zoon van God
 13. Gezondene van God (Broeders in Christus)
 14. Gezondene van God (Belgische Christadelphians)
 15. Ook Jezus bad tot God en drukte zijn zorgen uit
 16. Lam van God #2 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #1
 17. Voor ons gestorven om ons tot God te brengen
 18. Zoenoffer
 19. Lijden bedekt door Zoenoffer
 20. Overdenking: In U heb Ik mijn welbehagen
 21. Gods verbonden en de bedoelde man aanvaarden
 22. Verlossing #7 Christus levend in de gelovige
 23. Niet gebonden door labels maar vrij in Christus
 24. Rond vrijheid en gerechtigheid
 25. Vrijheid en gerechtigheid voor van zonden vrijgemaakten

+++

Gerelateerd

 1. Stem uit de wolk
 2. Moet de wet nog worden onderhouden?
 3. Het onderhouden van de Wet
 4. Vervolg: Het onderhouden van de Wet
 5. Gerechtigheid op gerechtigheid: de gerechtigheid van God vertelt dat men zelfs niet hoeft te stoppen met wat je doet en niet hoeft op te houden met dingen te doen die je alleen maar religieuze, valse, hoop kunnen geven, maar dat is juist het omgekeerde van wat de Bijbel aanleert. Wij moeten onze zondige paden verlaten en stoppen deel uit te maken van de wereld van de mens en de wereld van het vlees.
 6. De vrucht van Christus – Christus!
 7. Begraven in Christus! stelt verkeerdelijk voor dat Christus’ dood noodzakelijk was om gelijk te worden aan de mens. Jezus was mens en geen God die ter aarde kwam om te doen alsof hij stierf (want God kan niet sterven) Het was een mens van vlees en bloed die zijn eigen wil opzij schoof om de Wil van God te doen en zich aan te bieden als losprijs zodat de menskon bevrijdt worden uit de macht van de zonde.
 8. Buiten de wet om
 9. Jouw vlees, jouw ongeloof: wat kan jou scheiden van zijn liefde?

1 Comment

Filed under Aanhalingen uit Heilige Geschriften, Geestelijke aangelegenheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden, Voelen en Welzijn

ik wil weg waaien

A Writing Blackbird

ik wil weg waaien
naar de velden van het paradijs
daar achter de dijken, de bloemen-
velden met vrolijke kopjes
schommelend in de zon
daar waar het kleine jongetje in het
donkerblauwe pakje

broekje, shirtje, jongetje wijs
me de weg naar de velden
de velden met bloemetjes zoals
jij die daar kleurend in de zon
de geuren van het bestaan ruikt
en zich vol voelt van de warme melk
en honing

ante0312

View original post

Leave a comment

Filed under Gedichten - Poëzie, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Re-Blogs and Great Blogs, Voelen en Welzijn

Neem de tijd, kijk rond in de schoonheid van de natuur

 

 

Er gaat iets kostbaars verloren als we halsoverkop de details van het leven binnenstormen zonder even te pauzeren, om hulde te brengen aan het mysterie van het leven en het geschenk van een andere dag.

~ Kent Nerburn

 

Tekst en beeld bron: Earthschool Harmony http://www.earthschoolharmony.com & https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02SopbBuxhTrpscrXPoUCWbdcWxBFCJntBqKJrSPufKS35jLU2KJicxAbxAmkQm21Ql&id=100044429559561&mibextid=Nif5oz

Nederlandse vertaling van / Dutch translation from: Take time, look around at the beauty of nature

1 Comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Bezinningsteksten, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Positieve gedachten, Voelen en Welzijn

Goede morgen … Durf naar je innerlijke zelf te gaan

sharing, giving food, inner being, squirrel

*
Ga naar het centrum van je innerlijke wezen.
Straal vrede uit in elke richting.
Een mededogend hart straalt stralen van schoonheid uit
die de wolken van miljoenen harten verwijderen.
ِAmit Ray
*

 

Nederlandse vertaling van Good morning…. Go to the center of your inner being

Tekst en beeldbron: Jana Eid https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10166667338305093&id=772270092

Leave a comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Positieve gedachten, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn

Diegenen die het verleden niet kennen of kunnen herinneren

*
Zij die zich het verleden niet kunnen herinneren
zijn gedoemd het te herhalen.”
~ George Santayana, de in Spanje geboren Amerikaanse filosoof
*

Leave a comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Kennis en Wijsheid, Misdaden & Wreedheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Voelen en Welzijn

Wat een goede bewondering in deze wereld zal geven…

 

*
Wees wat je goede bewondering zal geven in deze wereld.
Denk alsof je een winnaar bent
en dat je kunt voltooien
en inspirerend groots kunt zijn!
– onbekend

 

Leave a comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Positieve gedachten, Voelen en Welzijn

Dingen leren te negeren

°
Leren dingen te negeren
is een van de belangrijkste wegen
naar innerlijke rust.
~ Robert J. Sawyer
°

Leave a comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Geestelijke aangelegenheden, Kennis en Wijsheid, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Positieve gedachten, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn

Kan de zon bij jou naar binnen schijnen?

°
Kan de zon bij jou naar binnen schijnen?
°

 

Leave a comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Positieve gedachten, Voelen en Welzijn

Begroetende dageraad

°
De dageraad is de tijd dat de zon opkomt of opkomt
maar ook de tijd om vooruit te stappen
met nieuwe heldere plannen
de dag te veroveren met positieve gedachten.
~Marcus Ampe
°

 

Leave a comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Positieve gedachten, Voelen en Welzijn

Begroetende schemering

°
Wanneer de schemering ons begroet
laten we de slechte dingen van de dag achter ons.
~ Marcus Ampe
°

 

Leave a comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Positieve gedachten, Voelen en Welzijn

Als je niet plant, plan je om te falen

***

Een nieuw jaar heeft zich weer aangeboden.
Van het voorgaande onthouden wij best enkel het goede.
Maar voor dit jaar mogen wij niet vergeten te plannen,
het is namelijk zo dat als je faalt te plannen
zal je zeker niet slagen in wat je zou willen bereiken.

*

Van harte een gelukkig 2023 toegewenst!

 

Leave a comment

Filed under Aankondiging & Introductie, Bezinningsteksten, Gezondheid, Kennis en Wijsheid, Levensstijl, Meditatieve teksten of Overdenkingen, Nederlandse teksten - Dutch writings, Positieve gedachten, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn

31 December 2022 enkel goede dingen te onthouden

***

Ook al zou 2022 niet onder de allerbeste jaren kunnen rekenen,
en mag er misschien heel wat mis gegaan zijn,
Moet men er enkel de goede dingen van onthouden
en het jaar in alle schoonheid afsluiten.

Geniet van deze oudejaarsavond

***

Leave a comment

Filed under Aankondiging & Introductie, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Positieve gedachten, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn

Angst om alleen te zijn

*
Het meeste verkeer komt voort uit de angst om alleen te zijn.
Indien de mens erin slaagde te berusten in zijn eenzaamheid,
zou het gras tussen de straatstenen groeien.
~ Godfried Bomans

 

2 Comments

Filed under Aanhalingen of Citaten, Bezinningsteksten, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn

Eenzaamheid een stille storm

*
De eenzaamheid is een stille storm die al onze dode takken afbreekt.
*

 

Leave a comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Bezinningsteksten, Nederlandse teksten - Dutch writings, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn

Smaak vinden in het lezen van boeken

Wie smaak vindt in het lezen van goede boeken,
is bij machte om de eenzaamheid te dragen,
waar dan ook en met groot gemak.

~ Mahatma Gandhi

 

Leave a comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Culturele aangelegenheden, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn

Tweede kerstdag 2022

***
Na al het feesten komt soms weleens de kater.
Men voelt dan wel dat men zijn boekje te buiten is gegaan
met lekker eten en drinken.
°°°
Laat deze tweede kerstdag dan maar een dag van rust zijn
en lekker nagenieten
van de fijne momenten die u samen met uw gezin hebt mogen beleven.
***

 

Leave a comment

Filed under Aankondiging & Introductie, Gezondheid, Levensstijl, Meditatieve teksten of Overdenkingen, Nederlandse teksten - Dutch writings, Positieve gedachten, Sociale Aangelegenheden, Voeding, Voelen en Welzijn

Laat 25 december 2022 een dag van menselijke warmte zijn

***
Laat 25 december 2022 een dag van menselijke warmte zijn,
waarbij zij die het moeilijk hebben niet vergeten worden.
***

++
Vindt ook te lezen: Wij wensen u Fijne Kerstdagen

Leave a comment

Filed under Bezinningsteksten, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Positieve gedachten, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn

Naar de overvloed van Kerstfeest gaande

*
Voor velen gaat vanavond een periode in van gezellig samen zijn
en Kerst te vieren.
Laten wij op deze dagen van overvloed in onze streken
de tekorten voor velen in ver van ons gelegen gebieden
niet vergeten.

 

1 Comment

Filed under Aankondiging & Introductie, Bezinningsteksten, Levensstijl, Meditatieve teksten of Overdenkingen, Nederlandse teksten - Dutch writings, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn

Vriendschap eindigend in liefde

*
Vriendschap eindigt vaak in liefde,
maar liefde in vriendschap, nooit.
~ Charles Caleb Colton

 

Leave a comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Positieve gedachten, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn