Author Archives: Immanuel Verbondskind

About Immanuel Verbondskind

Being a creature of the Most High Maker, wanting to know His Word better and to see clear in the many religious groups this world has. + Een schepsel van de Allerhoogste Maker, die Zijn Woord beter wil leren kennen en duidelijk wenst te zien in de Goddelijke Boodschap en in de vele religieuze groeperingen van deze wereld.

Voor Joden dezelfde positie als ieder volk


Verschaf het Joodse volk dezelfde positie als ieder volk, breng het terug in zijn eigen land, los het Joodse probleem op in den eenig mogelijken zin, dien welke de Zionisten willen, en het volk zal regenereren, het zal naar lichaam en geest weer gezond worden.

Julius Leydendorff

 

File:Floriane Chinsky2.jpg

Belgische Rabbijn Floriane Chinsky met Delphine Horvilleur en Yann Boissiere

Leave a comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Activisme & Vredeswerk, Nederlandse teksten - Dutch writings, Politieke aangelegenheden, Religieuze aangelegenheden

23 juni Een dodelijke dag in herinnering

Jom Hazikaron –

29 Siewan 5777 | 23 juni 2017
23 juni 1270:
Zeven joden in Weissenburg (DL) werden zonder reden aangehouden, gefolterd en terechtgesteld.23 juni 1298:
146 joodse gemeenschappen werden tijdens de “Rondfleisch-vervolgingen” in Midden en Zuid Duitsland uitgeroeid. Windsheim (Frankenland) werden 55 joden op de brandstapel gebracht. 900 leden van de joodse gemeenscha[ werden in Würzburg vermoord, waaronder 100 joden die uit andere plaatsen daarheen waren gevlucht. 71 joden in Neustadt op de brandstapel.23 juni 1475:
Een christelijk kind Simon zou door Samuel, een rijke jood, middels rituele moord, gedood zijn. Samuel en enkele geloofsgenoten werden van maart tot april gefolterd. Op deze dag werden zij verbrand of geradbraakt. Simon van Trente is tot 1965 als martelaar vereerd.

23 juni 1919:
Pogrom in Skvira (Kiëv). 45 joden vermoord en verscheidene verwond. 35 joodse vrouwen werden verkracht.

Auschwitz concentration camp

Auschwitz concentration camp (Photo credit: Wikipedia)

23 juni 1942: 850 joden van Wielepole (PL) werden door de SS vermoord.23 juni 1943:
1000 joden vertrokken met een trein vanuit Parijs. 10% was onder de 16 jaar en er waren 13 baby’s onder hen. Eindbestemming was Auschwitz, waarvan geen een overbleef, omdat ze direct bij aankomst werden vermoord.

Alle inwoners van een joods bejaardentehuis in Ostrava (Tsjechië) werden naar Auschwitz gevoerd.

1018 joden op de transport van doorgangskamp Drancy bij Parijs naar Auschwitz. 518 werden bij aankomst vergast. 72 mannen en 37 vrouwen overleefden het verblijf.

Jews from Carpathian Ruthenia arriving at Ausc...

Jews from Carpathian Ruthenia arriving at Auschwitz-Birkenau (Photo credit: Wikipedia)

Leave a comment

Filed under Activisme & Vredeswerk, Geschiedenis, Misdaden & Wreedheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Politieke aangelegenheden, Wereld aangelegenheden

Joodse studenten eigendom van het eigen Joodse volk


Moge gij Joodse studenten uw Jodendom bezien niet als geïnteresseerde vreemdelingen of als archeologen, maar als eigendom van het eigen volk.

Opperrabijn Dasberg (11 mei 1937)

Joodse begraafplaats Assen

Joodse begraafplaats Assen (Photo credit: Wikipedia)

Leave a comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Geestelijke aangelegenheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Voelen en Welzijn

Niet Hebreeuws machtigen die toch de Tenach willen lezen

Weet u dat er zelfs afstammelingen van Joden in onze contreien wonen die niet echt meer meester zijn van de oud Hebreeuwse taal. Als zij vlot het Oude Testament willen lezen zijn ze meestal aangewezen op Christelijke Bijbelvertalingen of zeer oude Nederlandse vertalingen, die dikwijls niet meer in de handel te verkrijgen zijn.

Om een steentje bij te dragen en de Joodse teksten ook aan Nederlandstalige burgers voor te stellen zijn er nu twee websites waar gebruik wordt gemaakt van enkele Bijbelvertalingen uit het Hebreeuws naar het Engels en naar het Nederlands. Zowel Engelse als Nederlandse teksten worden u aangeboden om een beeld te geven van wat de Goddelijke Schepper van Zijn creatie verwacht en wat Hij er mee van Plan is.

Op de twee nieuwe websites kan u naast teksten van de Griekse Geschriften, of Het Tweede testament (Nieuwe Testament) hoofdzakelijk het Eerste Testament, de Hebreeuwse Bijbel of Tenach (Tanach of Eerste Verbondsboek) vinden, dat vanaf de 2e eeuw door Christenen meestal het Oude Testament genoemd werd, een naam die Joden liever niet gebruiken. [Het woord TeNaCH is samengesteld uit de Hebreeuwse beginletters van de drie delen: Tora (T), Profeten (N) en Geschriften (CH).]

Die vroege of voor-Messiaanse Geschriften, die vrijwel geheel in het Hebreeuws geschreven, buiten enkele gedeelten in het Aramees, de moedertaal van Jeshua zijn erg belangrijk om Gods Plan met de mensheid te kennen. (Aramese Bijbelgedeelten zijn: Genesis 31:47, Jeremia 10:11, Daniël 2:4b-7:28 en Ezra 4:8-6:18 en 7:12-26.) Uit Joods oogpunt zijn er niet zo veel vertalingen naar het Nederlands gebracht doordat de Joden zich meestal aan het Hebreeuws en/of Jiddisj hielden.

Nochtans is er een hoge nood aan een goede Nederlandse vertaling.

Aan het begin van de 19de eeuw was S.I. Mulder de eerste die een joodse vertaling van de Pentateuch publiceerde.  Vervolgens kwamen er de vertalingen van de Amsterdamse opperrabbijn Abraham S. Onderwijzer die leefde van 1862 tot 1934 en de vertaling van rabbijn Vredenburg.

In de 19de eeuw formuleerde rabbijn Vredenburg zijn opdracht in het voorbericht van zijn Bijbelvertaling:

”Ik meende mij niet tot een enkele vertaling te mogen beperken, maar in eene zoo beknopt mogelijke, maar toch de voornaamste vraagpunten behandelende verklaring alles te moeten bijvoegen, wat tot goed begrip van den tekst, van den samenhang en ook van de toepassing der gegeven voorschriften, als absoluut noodzakelijk moet worden beschouwd.”

Deze qua stijl en lengte inmiddels wat gedateerde volzin geeft duidelijk weer dat rabbijn Vredenburg zijn opdracht niet slechts als vertaler heeft opgevat, maar eveneens als verklaarder. Heel anders luidde de opdracht van het Nederlands kerkgenootschap dat gedurende de zestiger jaren van de afgelopen eeuw, aan dr. Jitschak Dasberg vroeg een Bijbelvertaling te maken. Deze omschrijft in de inleiding zijn taak als volgt.

‘Reeds jaren wordt er gevraagd naar een makkelijk leesbare vertaling, in modern Nederlands. Er is gebrek aan een dergelijk gebruiksvoorwerp. En met opzet bezig ik dit woord, omdat in het joodse leven dit boek met zowel de Hebreeuwse tekst als een goed leesbare vertaling een voorwerp is dat op velerlei manieren gebruikt wordt.”

Dasberg wilde een Thora in de ‘taal van vandaag’. Hij wenste te breken met de usance van woordelijke omzettingen die gebaseerd waren op vroegere vertalingen.

Groot probleem bij vertalingen is dat het onmogelijk is ieder woord uit het oorspronkelijk werk door een woord in de andere taal weer te geven, evenmin kan men zich slaafs houden aan de volgorde der woorden en zinsdelen.

Ook citeert dr. Dasberg de Talmoed:

”Hij die een bijbelvers letterlijk, naar zijn uiterlijke vorm vertaalt, hij is een leugenaar.”

Als wij de Hebreeuwse tekst bekijken of horen en van daaruit een beeld willen vormen van wat wij moeten begrijpen kunnen wij er niet naast kijken dat wij eerst en vooral kennis moeten nemen van de toenmalige spreekwijzen, zegswijzen of spreekwoorden en dat een vertaling, naar eender welke taal, steeds een beperking is van de feitelijke betekenis van het Bijbelse woord.

De Midrasj, de rabbijnse uitleggingen uit de na-Bijbelse tijd, en de Talmoed, de nadere uitwerking van de mondelinge overleveringen uit de vierde tot de zesde eeuw, reiken met betrekking tot een of enkele Bijbelwoorden veelal een veelvoud van betekenis en uitleg aan, veel meer dan in een enkelvoudige vertaling kan worden opgenomen. Een Bijbelvertaling is in joods opzicht dan ook altijd ‘slechts’ een keuze. De veelvoud van vertaling en verklaring vanuit deze drie boekwerken geeft de mogelijkheid de joodse ‘Bijbelwaarheid’ dichter te benaderen.

Op Immanuel Verbondskind en op Jeshua-ists of Jeshua-isten tracht ik enkele Joodse Bijbelvertalingen te gebruiken om duidelijk te maken waar wij als mens staan in Gods Werk en om te tonen hoe belangrijk het is om dat ultieme Woord van God goed te begrijpen en na te volgen.

Om u een beeld te geven wat er in de Hebreeuwse Geschriften geschreven staat hoop ik met het gebruik te maken van enkele Joodse vertalingen meer duidelijkheid te scheppen.

Zo zal u in de uiteenlopende teksten Joodse bijbel vertalingen kunnen vinden die min of meer gekend zijn ook bij Christenen of enkel in Joodse kringen gebruikelijk of gekend zijn. Zo zal u aanhalingen uit volgende vertalingen kunnen vinden op mijn sites:

 1. Grotendeels tekstfragmenten uit de Orthodox Joodse Bijbelvertaling (de Engelse OJB + Nederlandstalige OJBV)
 2. De Door de Israelische authoriteiten goedgekeurde Tenach vertaling of Messiaanse bewerking waar “YY” wordt gebruikt voor het Tetragrammaton, zodat verschillende groepen de meest heilige naam kunnen uitspreken of niet uiten zoals ze het goed vinden. Daar waar er ingevoegde woorden zijn gebruikt als poging tot verduidelijking of interpretatie en er woorden staan die niet in de oorspronkelijke Bijbelse tekst staan worden er haakjes (..) gebruikt.
 3. The Scriptures en/of de Geschriften mogen dan wel niet Joodse vertalingen zijn, maar gaan wel uit van de grondtekst waarbij werkelijk gepoogd is geworden om namen zo getrouw mogelijk weer te geven.
 4. Wel vanuit het Joods geloof geschreven zijn de fragmenten uit de 1970 verschenen tweetalige editie met de Nederlandse vertaling van Jitschak Dasberg die niet alle Bijbelboeken bevat.
 5. Voor het Nederlandse worden er verder de Pentateuch (de vijf boeken van Mozes) door A.S. Onderwijzer uit 1895 gebruikt.

Wees welkom om de Heilige Schrift te lezen in uw moedertaal (als dat Nederlands is – of Engels) en meerdere studies rond dat Woord van God, in het Nederlands en het Engels, te komen bekijken op Immanuel Verbondskind en op Jeshua-ists.

+

Lees ook

 1. Joodse bijbelvertaling
 2. Jeshua-ists and Messianics

+++

Leave a comment

Filed under Aankondiging & Introductie, Culturele aangelegenheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden

Shabbat Mevarchim opening to the Summer-holiday period

English: Members of Israeli summer youth progr...

Members of Israeli summer youth programs eCamp celebrating Shabbat. (Photo credit: Wikipedia)

It is nice that we do have longer days, Sun going under much later than in most part of they ear.

Tonight we are going into the Shabbat Mevarchim (“the Shabbat that blesses” the new month) when many all over the world shall recite a special prayer blessing the Rosh Chodesh (“Head of the Month”) of upcoming month of Tammuz, which falls on Shabbat and Sunday of next week.

We are thankful that the Most High Elohim beseeches to renew this period of time

“for life and for peace, for gladness and for joy, for deliverance and for consolation.”

Him giving us now the warmth of the sun, enabling us to enjoy the beauty of the flowers, shrubs and trees in their full glory.

After the students their examinations many shall be able to find a month of renewal of energy. From this week onwards one week after the other many people shall go on holiday, either staying at home to take some rest away from work or to go at some place to enjoy themselves, seeing other cultures or just to enjoy themselves on a beach or in the mountains.

Though we may mourn over the destruction of the Holy Temple and the breakdown in our relationship with God that this represents, we may find now some more time to take our bible to study in it. Having not to go to work for some days or weeks we not only have some more leisure time, but should find extra time to study God‘s Word.

This Sabbath we may find the opening to a period of meditation, contemplation and letting our mind and body recover from the stress at work and from the daily worries. It is the start to a period of being grateful for the blessings we receive from our Divine Maker, Him making it possible to earn our money for making daily living not to difficult. At the same time, it is also the Sabbath that “blesses” and calls forth the qualities of the coming weeks characterized by extra quality time to get in intimacy with God.

+

Preceding articles

Summermonths and consumerism

Holiday making and dreaming

Going on holiday is… silence in your head

Home-stayers and their to do list

2016 Summer holiday

Allow yourself a chill-out day

Holiday time reading time

Family happiness and little things we do

Luxury

++

Additional reading

 1. Holiday tolerance
 2. Self-development, self-control, meditation, beliefs and spirituality

+++

1 Comment

Filed under Being and Feeling, Health affairs, Lifestyle, Nature, Reflection Texts, Religious affairs, Welfare matters, Wereld aangelegenheden

Being alive and living life don’t always go hand in hand

Lots of people are not concerned about the Hashem in their life and live a life where they try to get enough material gain. They totally have forgotten or do not want to know Who is behind their life.

Today there are also many people who do not want to do too much. They are not much interested in the work they do, to gain their living and think it is just okay to have a job and use what ever they can use for their own profit, not matter at what cost for the employer. They use the boss his paid for work time to check their social media and to browse the net, looking for things for their own entertainment or for fun.

living hand to paw

living hand to paw (Photo credit: Wikipedia)

Those who want to do their work seriously are mocked at or even bullied by others at work. We should know even when we do not see the profit in these days of our honest work, the Elohim shall His Hand be upon the Ish Yeminecha (the man of His right hand), and upon the Ben Adam or son of man whom He has strengthened for Himself. Those not departing from the Elohim shall be revived by Him whilst we shall call upon His Sacred Name.

It is very easy to go with all those who like to make use of the time paid by their boss and to go with those who are not ashamed to be lazy. Looking around us we can try to show others we want to be under God‘s guidance and living according His Mitzvot.

We do know we have our physical body with its life which is not always like we want it. We, living in this world, do not want to be off it, but want to be living in the world God wants to see. Every day we should work at our spiritual life. Building it up.

So are we asking God not just to give us life biologically, but also spiritually?

To imbue us with an attitude of liveliness?

I hope that’s what we’re each given, and that we can embrace the gift of each day.

Psalms 80:17-19 OJB (18) Let Thy Yad be upon the Ish Yeminecha (the Man of your Right Hand), upon the Ben Adam whom Thou madest strong for Thyself [cf Psalm 110:1; Dan 7:13]. (18) (19) So will we never turn back from Thee; revive us, and we will call upon Thy Shem. (19) (20) Turn us again, Hashem Elohim Tzva’os; cause Thy face to shine that we may be saved.

+

Preceding article

The Mountain: Radical Love

++

Additional reading

 1. End of the Bottom Line
 2. Looking for a spiritual new life
 3. Humility and the Fear of the Lord
 4. Grow strong in weakness
 5. Better loaves when the heart is joyous
 6. A Tool to shed light over the qualities in our life 1 Inner feelings
 7. The God speaking out providing provings, signs and miracles
 8. The Paradigm of Instinct, Intuition and Intention
 9. Being Religious and Spiritual 2 Religiosity and spiritual life
 10. Being Religious and Spiritual 7 Transcendence to become one
 11. Being Religious and Spiritual 8 Spiritual, Mystic and not or well religious
 12. How long to wait before bringing religiousness and spirituality in practice
 13. Christians, secularism, morals and values
 14. Looking for True Spirituality 1 Intro
 15. Preachers should know and continue the task Jesus has given his followers

+++

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Lifestyle, Religious affairs, Social affairs, Spiritual affairs, Welfare matters

Scattering of peoples who delight in wars

Rabbi David Krishef understands the need for military action or war and might

“even cheer when a really bad guy is taken down.”

Lovers of God should hate war and should do everything to avoid such horrible thing. Often it are arrogance and greed that lead up to conflicts which even can result in war.

We may never forget that war inevitably leads to the death of innocent people. All over the world we can see how people not only die from the violence itself that war brings, but we also see how many die from war related problems, like famine and diseases.

Rabbi David Krishef  writes

Soldiers sent to do a job suffer death and injury. Civilian casualties are virtually certain, no matter how carefully the rules of war try to minimize them. The destruction of the infrastructure, such as rail lines, roads, water treatment facilities, and businesses, destroys the economy and takes years, even decades, to rebuild. In the meantime, people suffer and die, not because they are supporters of the evil regime but because they happened to be born in the wrong place at the wrong time. I want my elected representatives to abhor war.

File:20151030 Syrians and Iraq refugees arrive at Skala Sykamias Lesvos Greece 2.jpg

Syrian and Iraqi refugees arrive from Turkey to Skala Sykamias, Lesbos island, Greece. Spanish volunteers (life rescue team – with yellow-red clothes) from “Proactiva open arms” help the refugees

When we can live in area’s where there is no war we should be happy to be blessed in that way. But we also should feel with those in pain and in affliction of political unrest and civil war. We also should do our utmost best to avoid any serious trouble and fighting.
We ourselves should also not only recognize transgressions from others but also from ourself. To do so one has to be willing to take responsibility for the mistakes which happen every day.

Admitting one’s errors is the first step towards teshuvah (repentance) and atonement. {Psalm 51}

No matter how materially blessed we may (or may not) be, we should remember and identify with those less fortunate than ourselves. No matter what happens in the world of politics and military action the righteous person shall always see the downfall of the wicked and the world shall be struck with awe.

Let us also watch out for three things, so we will not come into the clutches of transgression

– know what is above you: (1) An eye which sees, and (2) an ear which hears, and (3) a book, in which all your actions are written down.” Pirke Avot 2:1 {Divre Harav – April, 2017}

and take at heart Psalm 37

“The humble shall inherit the earth.” (37:11)

The rabbi writes

In the short run, the kind of assertiveness that edges towards arrogance gets results, but one can get the same results from being confidently humble. An example: An arrogant person will push his way to the front of a group of people to get what he wants before someone else who has been waiting longer. A confidently humble person will recognize those who have been waiting and let them go first and insert himself into the queue in the proper order. The arrogant person cultivates resentment and fear; the humble person cultivates love and respect.

*

Read the rabbi his notes:

on  Psalm 37 + Psalm 51 + Psalm 52 + Psalm 68Psalm 70

++

Additional reading

 1. Facing daily events and exclaiming “Good grief!”
 2. Love will cure more sins than condemnation

+++

Leave a comment

Filed under Activism and Peace Work, Being and Feeling, Crimes & Atrocities, Lifestyle, Political affairs, Religious affairs, Uncategorized, World affairs

Knowing The Truth and Loving The Truth

A big problem with lots of people who call themselves Christian is that they do not believe the words of Christ Jesus nor of his heavenly Father and keep taking Jesus as their god instead of keeping to the God of Jesus and his disciples. They do seem to forget that Jesus is the sent one from God in whom mankind has to believe to receive the keys to the entrance of the pathway to God for entering the Kingdom of God.

Those who have found the Way to God and accept Jesus as their saviour, should show the others around them why they should come to have faith in Jesus and have to become part of his Body. United the lovers of God should as partakers in the Body of Christ do their utmost best to have a good relationship with the God of Jesus, his disciples and the God of Abraham, Who is One Singular God, above all gods, kings, queens, presidents, ministers, bosses and ordinary people, providing them with life and a prospect of eternal peace.

*

To remember

 • Truth from God = powerful thing + something God wants to share with everyone <= He desires all people to be saved and to come to full knowledge of the truth
 • Knowing God’s truth = connected with salvation offered in Jesus Christ = key component of Christian faith.
 • meant to go beyond knowing about God’s truth to doing something with that knowledge.
 • important for churches to stick to God’s truth in the scriptures when teaching
 • need to see our fellow Christians in love with the truth.
 • if we don’t believe in and love God’s truth we’re not saved.
 • God’s truth = we need a Savior + to receive salvation we must believe in Him + repent of our sins > to receive salvation we must repent and be baptized, which is a type of being buried and raised to new life with Christ (Acts 2:38; Rom. 6:4; Col. 2:12). That’s all part of how God shows “the exceeding riches of His grace in His kindness toward us in Christ Jesus” (Eph. 2:4-10). {Grace To Build An Ark}
 • Salvation = free gift = given when we follow God’s instructions for claiming it = instructions involve continuing in His truth after our conversion.
 • Grace = change how we live.
  Grace bring us to salvation and gives us the power to do what God means for us to do. But we could refuse to build. What do you suppose would have happened if Noah had said, “But I thought grace meant salvation is free, God?! Why would you make me build something. Can’t you just give me an ark?” {Grace To Build An Ark}
 • We think because the gift is free it can’t be revoked, rejected, and/or lost. We project cultural and traditional assumptions onto scripture that can cloud the meaning. {Grace To Build An Ark}
 • God sets before us life or death, blessings or cursing. We can either live in His grace or refuse to walk with Him. There’s no third option to walk according to your own heart and ignore God’s Word while still squeaking by into salvation. {Grace To Build An Ark}
 • God wants us to love His truth, not just know about it.
 • Loving the truth in His word = part of loving Him > not just the parts we’re comfortable with > have to love all of God
 • His scripture = revelation of who He is, what He wants, + how He’s working.
 • If we’re serious about having a relationship with God + becoming part of His family => need to pursue knowledge of His truth + learn to love every aspect of God, incl. His revealed truth.

+

Preceding article: Responsibility bigger than those who talk about worldly matters

++

Additional articles

 1. Man’s own fault and the choice to flee from fear
 2. Infinite payment of sin by the son of God
 3. Which is worse–works without faith, or faith without works?

+++

Marissa

In John 8:32, Jesus said, “You will know the truth and the truth will make you free” (WEB). Truth from God is a powerful thing. And it’s something God wants to share with everyone, because He “desires all people to be saved and come to full knowledge of the truth” (1 Tim. 2:4, WEB). Knowing God’s truth is connected with the salvation offered in Jesus Christ and is a key component of the Christian faith.

according to the faith of God’s elect, and the acknowledging of the truth which is after godliness; in hope of eternal life, which God, that cannot lie, promised before the world began (Tit. 1:1-2, KJV)

But head knowledge isn’t enough. It’s absolutely essential that you study and know about the One you believe in, but knowledge doesn’t get you into the kingdom. Paul says you could even “understand all mysteries, and all knowledge” but without…

View original post 980 more words

Leave a comment

Filed under Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs

To turn the world into a “vessel” receptive of God

At the end of the first weekly Shabbat of the seven weekly Shabbats, in between firstfruits and the Feast of Weeks the close friends of rabbi Jeshua had the shock of their life, having come to hear that their beloved master who was killed at the stake, now had disappeared from the grave. From the heavenly malach they heard that יהושע {Jeshua} was risen form the dead. Later they also had come to see him again, him also showing his wounds to proof to them he was not a ghost or spirit. Them knowing that God is a Spirit, came to hear from their beloved master teacher that he (Jeshua) was going back to Him and they saw him lifted in the air. When the moed of Shavuot was fully counted by the omer, they were all with one accord in one place. The talmidim knew they had to continue to study Torah and remember those Fifty days after Pesach and remembering how the Most High had revealed Himself and given the mitzvot to Moshe so that he could deliver them to the People of God.

For the talmidim and us it might be not a negligible fact that on the day of the revelation at Sinai they also remembered the death of of King David and the death of the successor of King David, the risen King of kings, from King David’s Tribe, the son of man and son of God, יהושע {Jeshua} (Jesus Christ). Their master had revealed the Words of God and made the mitzvot clear, so that they too could go into the world and explain them.

Today we remember that the entire people of Israel (600,000 heads of households and their families), as well as the souls of all future generations of Jews, heard God declare the first two of the Ten Commandments and witnessed God’s communication of the other eight through Moses. Following the revelation, Moses ascended the mountain for 40 days, to receive the remainder of the Torah from God.

At Sinai, the Elohim  rescinded the “decree” and “divide” (gezeirah) that had been in force since the 2nd day of creation separating the spiritual and the physical into two hermetic worlds; from this point on,

“the higher realms could descend into the lower realms, and the lower could ascend to the higher.”

Thus was born the “mitzvah” — a physical deed that, by virtue of the fact that it is commanded by God, brings Godliness into the physical world.

The deaths of two of the greatest figures in history serves as a reminder to us that revelation was not just a moment but a continuing process; that new faces of the infinitely meaningful Torah have always been revealed at the critical moments of our religious development; and that Sinai posed an immense challenge to the Jewish people to which we continue to try to rise.

English: King David, second king of Israel

English: King David, second king of Israel (Photo credit: Wikipedia)

David, a descendent of Judah the son of Jacob as well as of Ruth, a Moabite convert to Judaism, was anointed King of Israel by Samuel in 878 BCE. All future legitimate kings of Israel were David’s descendants. Mankind was told it would be from him that the Moshiach or the messiah, would come, who will “restore the kingdom of David to its glory of old.”

These two figures stand at key points in the development of this response, and thus have a special relationship to Shavuot.

“lower (worlds) shall ascend to the higher, and the higher descend to the low.”

It is significant that though the Midrash quotes God as saying

“I shall take the initiative,”

and though the descent of God in fact preceded Moses’ going up, it still mentions the ascent of the lower worlds before the descent of the higher. This is because the ascent of the low was the ultimate purpose of the giving of the Torah, and the ultimate purpose is the last tobe realized. Though Moses’ ascent came after God’s descent, it was nonetheless of great importance. God’s initiating step was needed beforehand, before man could rise to meet Him.

Only by the liberation of the people from slavery man could become a free person able to aim for the promised Land and preparing themselves for entering the Kingdom of God. That entrance also made possible for the goy, they now also liberated from the curse of death like all people became liberated from death by the death of the descendant of King David, the long awaited Messiah, Jeshua who by the allowance of the Most High God, may now be seated next to God to be a mediator between God and man.

The Elohim had come down to the world to give His Word, in two senses, the stone tablet and the fulfilment of His promise in the Gan Eden, when man had rebelled against God. That Word spoken in that Royal Garden had become in the flesh and the talmidin had been close to it, feeling how it brought in them the Word also to live.

Like in the time of Moshe the effect of the giving of the Word was felt within the world, now that Word given also would have its effect unto many generations still coming after the talmidin.

The Midrash may say

“No bird called, no bird flew” and “the voice which came from G-d had no echo”

because it was absorbed into the very texture of the world. But from the Shavuot 30 CE change came over the world, several disciples of rabbi Jeshua having shaken by the sound from the shamayim as of a groaning Ruach, which  filled all the Bayit where those scaredy-cats had taken their refuge.

For those talmidin it was now clear that the Torah was no longer “in heaven,” but that the Word of God had descended to earth. For that reason, grasping that the world could face a new world, the beloved disciple of Jeshua, the apostle Jochanan (John)wrote about the word having come in the flesh.

John 1:1-5 OJB
Besuras Hageulah According to Yochanan

Bereshis (in the Beginning) was the Dvar Hashem [Yeshayah 55:11; Bereshis 1:1], and the Dvar Hashem was agav (along with) Hashem [Mishle 8:30; 30:4], and the Dvar Hashem was nothing less, by nature, than Elohim! [Psa 56:11(10); Yn 17:5; Rev. 19:13]  (2)  Bereshis (in the Beginning) this Dvar Hashem was with Hashem [Prov 8:30].  (3)  All things through him came to be, and without him came to be not one thing which came into being. [Ps 33:6,9; Prov 30:4]  (4)  In him was Chayyim (Life) and the Chayyim (Life) was the Ohr (Light) of Bnei Adam. [Tehillim 36:10 (9)]  (5)  And the Ohr shines in the choshech [Tehillim 18:28], and the choshech did not grasp it. [Yeshayah 9:1]

There had been man like the baptiser John who tried to shed light, but the true light that could enlighten everyone was his cousin who came into the world by the Ruach of the Most High, but the talmidin could be witnesses that the world did not recognize him who was sent by God.

Moshe had received the stone tablets and given them to the people, who took a very long time to come to make out why they had to follow those mitzvot and how they had to follow them.

Only afterwards did the work begin of refining, sanctifying and raising the world in spiritual ascent. This was the worship of the Jewish people, to turn the world into a “vessel” receptive of God. The possibility of this achievement was created at Sinai; the actuality began later.

Just as the descent of God to the world began with Abraham and culminated in Moses, so the ascent of the world to God began after the giving of the Torah and reached its climax in the wise kings David and Shlomo (Solomon), his son, who in building the Temple took the Jewish people to a new apex in their upward climb to God. In line with the great kings the world received a high-priest who would not only be king of the United Monarchy, with the northern Kingdom of Israel and the southern Kingdom of Judah, but of the whole world with its seven continents (Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, and Oceania).

With the advent of David came two new developments. Firstly, he was the first king to rule over the whole of Israel (unlike Saul, who according to the Midrash {Bamidbar Rabbah, ch. 4.} did not rule over the tribe of Judah), and the dynasty was entrusted to him in perpetuity:

“The kingship shall never be removed from the seed of David.’ {1 Chronicles 29:2 ff.)

Jeshua being that seed has now taken over the dominion. the apostle John and his comrades could see that now the time for a special kind of monarchy had entered this system of things. Through the intermediary of kingship, Israel has an obedience to God which is both total and extending to every aspect of their being. Now the Kingdom of Israel shall have to come to witness their new king for ever. Though the world shall not want to recognise this sent one from God, many objecting such a position to a person who was once a man of flesh and blood. (Lots of Christians still take him as being their god and want to believe Jesus is God.) They all shall have to come to accept Jesus to be the mediator between God and man and the High Priest in the order of Melchisedec.

Thus we can see the difference between the acceptance of the Torah at Sinai and the obedience to God involved in the idea of Kingship, which David initiated and with the kingship of this King of kings, the sent one from God. The revelation at Sinai was an act of God:

“I shall take the initiative.”

It did not come from within the hearts of the people. And so it did not affect their whole being absolutely. But kingship does come from the people — their obedience is the source of the king’s authority. David’s reign signifies a new phenomenon: The voluntary, inward acceptance by the people of an absolute authority over them.

Ever since the Torah was given, the world was given a possibility to come into unity with God. Jeshua being revealed from above should be the eye opener for the world, him being the way to God, and the one who explained how we have to interpret the Law of God.

The Lubavitcher Rebbe urged that all children — including infants — should be brought to the synagogue on the 1st day of Shavuot to hear the reading of the Ten Commandments in re-enactment of the Giving of the Torah at Sinai. Our sages relate that when God came to give the Torah to the people of Israel, He asked for a guarantee that that they will not forsake it.

“The heaven and the earth shall be our guarantors,”

said the Jews, but God replied that

“they will not last forever.”

To this the people replied

“Our fathers will guarantee it,”

But the Elohim said that

“they are busy.”

It was only when we promised that

“our children will guarantee it”

that God agreed,

“These are excellent guarantors.”

therefore we should make sure that our children do come to hear the mitzvot and shall have the Word of God imprinted in their hearts.

+

Preceding articles

Looking at the time when the Torah was given

Elul Observances

9 Adar and bickering or loving followers of the Torah preparing for Pesach

++

Additional reading

 1. Matthew 1:1-17 The Genealogy of Jesus Christ
 2. Jesus is risen
 3. Restoration Scriptures True Name Edition Matthew Chapter 28
 4. The Acts Of The Sent Ones Chapter 2
 5. Nazarene Acts of the Apostles Chapter 2 v1-13 Working Spirit
 6. Hebraic Roots Bible Book of The Acts of the Apostles Chapter 2
 7. For those who believe Jesus is God
 8. God’s salvation
 9. Jesus Messiah

+++

Further reading

Text of Book of Ruth and its connection to Shavuot

Leave a comment

Filed under Knowledge & Wisdom, Religious affairs, World affairs

Looking at the time when the Torah was given

Ruth in Boaz's Field

Ruth in Boaz’s Field (Photo credit: Wikipedia)

At nightfall tonight, we spend the entire first night of Shavuot studying Torah.
The traditional Tikkun Leil Shavout (“Rectification for Shavuot Night”) study program includes the opening and closing verses of each book of the Written Torah (Tanach), as well as of each Parshah; the entire Book of Ruth; the opening and closing sections of each tractate of the Talmud; a list of the 613 mitzvot; and selected readings from the Zohar and other Kabbalistic works.

On this day, Moses made a covenant with the Jewish people at the foot of Mount Sinai at which the people declared,

“All that God has spoken, we shall do and hear” (Exodus 24:7)

committing themselves to observe the Torah’s commandments (“do”) and strive to comprehend them (“hear”), while pledging to “do” also before they “hear.”

Remembering that on the 6th Sivan of the year 2448 from creation (1313 BCE), seven weeks after the Exodus, mankind was blessed by the Elohim revealing Himself on Mount Sinai and wanting to give the Words of Guidance.

Taken the day of Erev Shavuot of 2008 at Valle...

Taken the day of Erev Shavuot of 2008 at Valley Beth Shalom’s main sanctuary (Photo credit: Wikipedia)

The entire people of Israel (600,000 heads of households and their families), as well as the souls of all future generations of Jews, heard God declare the first two of the Ten Commandments and witnessed God’s communication of the other eight through Moses. Following the revelation, Moses ascended the mountain for 40 days, to receive the remainder of the Torah from God.

The Torah itself does not explicitly mention the connection of this day with the the giving of the Torah on Sinai (Matan Torah). It merely says,

“You shall count fifty days (from the second day of Pesach)… and you shall proclaim on that selfsame day: It shall be a holy convocation unto you.”

Now although we know that the Torah was given on the 6th of Sivan, during the time when the calendar was fixed by eyewitnesses to the new moon, the fiftieth day — Shavuot — could fall on the 5th, 6th, or 7th of Sivan. Therefore I would love to mention this today and call to you for remembering the set apart moment of the elohim coming closer to His People, giving them something precious to hold on, so that they could be sure to please their Most High Maker.

Nonetheless, now that the calendar is no longer variable, Shavuot always coincides with the 6th. And there is also a Biblical allusion to the significance of Shavuot in the fact that unlike the other festivals, the word “sin” is not mentioned in connection with the special sacrifices for Shavuot, and this is related to the Israelites’ acceptance of the Torah, which gave them the special merit of being forgiven their sins.

Within the diversity of the world we as lovers of God do have to come in unity with the divine Maker. When we look at the world around us, there are enough things which reveal the Master Hand of the Divine Creator. This should give us confidence that the Most High is always active, omnipresent and that it is on Him we should rely.

In the month of Nisan we remembered how God’s People “fled” from Egypt, both literally and metaphorically — fled from the knowledge of the world and were filled only with the revelation from above. Their unity was of the world-denying kind. The elohim for them was One because they knew only one thing, because the world had ceased to have being in their eyes.

Iyar, the second month, is the month wholly taken up with the Counting of the Omer, and preparing ourselves for the coming events at Sinai. The divine Creator wants each of us to be aware of ourselves and likes to see that we can have our world as something apart from God which has to be suppressed.

Now in the third month, Sivan, we look up at the time when the Torah was given, when God and the world became one thing.

This was the moment of genuine unity, when what had seemed two things became a third, including and going beyond both. {Jewish saying}

We must look at ourselves and recognise that we are still far off from being really totally “one with God”. We are not yet at one with the Eternal Most High Elohim Hashem Jehovah. Many still even do not dare to come close to Him pronouncing His titles or to enunciate His Divine Name.

We should be aware that first of all there has to be a willingness to come close to God. The best way to do that is by studying the Word God Himself has delivered to mankind. Today nobody really has an excuse that he or she would not have been able to hear God’s Word. Nearly everywhere in the world the Word of God is available in oral form, printed form with Bible translations in lots of languages so that people always could find one or an other language they can read and understand.

The ultimate unity with the Most High comes only through (learning) Torah, when the mind of man and the will of God interfuse.

Tomorrow I’ll look at two other events which occurred on Shavuot

+

Preceding articles

Elul Observances

9 Adar and bickering or loving followers of the Torah preparing for Pesach

Next

To turn the world into a “vessel” receptive of God

++

Additional reading

 1. Why Sabbaths or Sabbath plural “shabbatot”
 2. The Advent of the saviour to Roman oppression
 3. Tongues a sign of authenticity or divine backing

+++

1 Comment

Filed under Religious affairs