Tag Archives: God

A Reminder of Hope and Light on a January Morning

Reflections by Doc Arnett

In the dry heart of winter,
the cold splinters around us,
shards of light cut through
night’s thinning darkness.

A teasing sun rises to the south
of what we believe is east,
bringing an illusion of heat
to leafless limbs and bare branches.

On other days,
a gray heaviness hovers around us,
hazy shadows shift slowly
in frozen passings.

Even through this mist of clouds,
a touch of Light still moves within,
easing clenched fist into outstretched hand,
whispering hope into a land of doubt:

“You live yet
and God still works within you.”

H. Arnett
1/8/18

View original post

Advertisements

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Nature, Poetry - Poems, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs

I Am Not Alone

“I Am Not Alone”
By: Kari Jobe

When I walk through deep waters
I know that You will be with me
When I’m standing in the fire
I will not be overcome
Through the valley of the shadow
I will not fear
I am not alone
I am not alone
You will go before me
You will never leave me
In the midst of deep sorrow
I see Your light is breaking through
The dark of night will not overtake me
I am pressing into You
Lord, You fight my every battle
And I will not fear
You amaze me
Redeem me
You call me as Your ownYou’re my strength
You’re my defender
You’re my refuge in the storm
Through these trials
You’ve always been faithful
You bring healing to my soul

1 Comment

Filed under Being and Feeling, Poetry - Poems, Religious affairs, Video

Yehovah commands us to place Him first!

Today the world has made itself many gods and many people play themselves for god.

If God is too close, the people retreat in fear (Ex. 20:16) If God is too far, they resort to idol worship (Ex. 32:1).

Today living in a world where most have forgotten about the Creator or do not want to know about the Most High Elohim, it our the believers in Him who have to witness for Him and should make sure that the set-apart Name of the Omniscient Omnipotent Hashem shall resound all over the world.

+++

Glory to ‎יְהֹוָה

“And Elohim spoke all these Words, saying, “I am Yehovah your Elohim, who brought you out of the land of Mitsrayim, out of the house of slavery. “You have no other mighty ones against My face. “You do not make for yourself a carved image, or any likeness of that which is in the heavens above, or which is in the earth beneath, or which is in the waters under the earth, you do not bow down to them nor serve them. For I, Yehovah your Elohim am a jealous Ěl, visiting the crookedness of the fathers on the children to the third and fourth generations of those who hate Me,” but showing loving-commitment to thousands, to those who love Me and guard My commands.”


‭‭Shemoth (Exodus)‬ ‭20:1-6‬ ‭TS2009‬‬

View original post

1 Comment

Filed under Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs

Is daar een veroorzaker van alles

Vervolgend op mijn tweede vraag (omtrent het begin van alles) stelde ik vandaag mijn derde vraag op mijn website met als tittel: Bestaat er een Goddelijke Schepper?

477-Maldives

Een wereld vol leven – Maldiven (Foto credit: Wikipedia)

Als wij rondom ons zien zien wij allerlei dingen die vol leven zijn of die er uit zien alsof zij levenloos zijn maar toch nog leven in zich hebben en zelfs ander leven voeden. Wij kunnen gewoonweg niet ontsnappen aan het feit dat de wereld er steeds is. Maar of zij er steeds geweest is mag dan wel een vraag zijn die sommigen wel roert. Niet enkel stel ik vast dat er die wereld buiten mijzelf is, maar wordt ik dagelijks geconfronteerd met de wereld in mij zelf.

Onlosmakelijk ben ik verbonden met mijn ‘innerlijke’ wereld. Ik kan slecht vast stellen dat ik leef door dat ik er ben. En zo zie ik ook die andere dingen, door dat zij er zijn. Het “zijn” is essentieel voor het bestaan van die dingen en van mij en het wezen v of de essentie van mijn “zelf“. Maar met dat leven in mij ben ik ook gebonden aan een stroom van gedachten die rondtoeren in mijn hersenpan, en mijn hoofd bij wijze soms wel eens op hol brengen.

Als mens zijn wij in ons zijn gebonden met onze innerlijke gedachten. Als wij “zijn” vervoert er iets zich in ons. Dan zijn wij steeds vol gedachten en worden wij steeds met gevoelens en gewaarwordingen geconfronteerd. Eigenlijk zou je ook kunnen stellen doordat “Je denkt dat je beseft dat “Je bent“. Het Zijn brengt het Wezen en maakt ons tot denkende wezens.
Is het dat denken dat ons soms ook niet in stand houdt? Maar toch weten wij dat hét denken ons niet tot bestaan brengt. een grote moeilijkheid is dat wij het denken zelf nooit in twijfel kunnen trekken. Het twijfelen is op zich reeds een gedachtegang zijn intrede laten doen en ons laten overheersen. Het tot stand laten komen van gedachten, het denken zelf, overmand ons. Wij zijn zelfs in de onmogelijkheid een gedachte te denken. Wel kunnen wij iets bedenken, maar dat bedenken komt enkel tot stand door te denken of onze gedachten de vrije loop te laten gaan. Om tot gedachten te kunnen komen moet er dan al iets zijn dat kan denken. Om tot denken te kunnen komen moet er dus al een “wezen” of “zijn” bestaan of zijn.

Maar dat “Zijn“, waar komt het vandaan en wie of wat is er verantwoordelijk voor?

Veel atheïsten geloven dat de wereld is ontstaan uit een zwart gat met een oerknal. In wezen zeggen zij dan dat de wereld is ontstaan door een Energie. In het geval dat een oerknal verantwoordelijk zou zijn voor al het verdere leven is het dus een vorm van energie dat verder leven zou doen hebben ontstaan. Maar hoe konden die elementen dan eigenlijk vorm krijgen zodat zij nieuwere vormen konden maken?

Zij die beweren dat er een Schepper is die ook God kan genoemd worden, maken dan van die energetische stroom een godheid. Met het besef dat men energie eigenlijk in essentie niet kunnen zien of aanraken moeten wij wel beseffen dat wij de gevolgen van energie wel kunnen voelen en ook zien. Dat aanvoelen van Energie maakt ook wel eens dat mensen gaan geloven in een bijzondere Kracht die zij God noemen.

Atheïsten willen een ontstaan of schepping verklaren zonder eigenlijk te willen spreken van een Schepper. Maar is er een Schepper nodig om een schepping te doen ontstaan?

Menselijke schedel en hersenen

Menselijke schedel en hersenen: Centraal zenuwstelsel

De hersenkwabben van de grote hersenen: frontale kwab (blauw), pariëtale kwab (geel), occipitale kwab (roze) en temporale kwab (groen). Onder de grote hersenen zijn de kleine hersenen te zien (zwart-wit)

Wij als mensen hebben hersenen die ons aan het denken kunnen brengen. Dat denken doet ons vragen stellen en zoeken naar antwoorden maar ook veel dingen overwegen en aanvoelen. Maar om dingen tot stand te doen komen moeten wij die hersenen laten werken en moeten wij eerst over gaan tot een ontwerpend indenkingsvermogen en dan kunnen wij gaan creëren.  Als denkende mens zouden wij kunnen stellen dat wij als we een schepper kunnen verklaren zonder een schepper, dat wij dan ook een heelal kunnen verklaren zonder een schepper.

Dagelijks worden vele mensen geconfronteerd met heel wat vragen over hun zijn en het wezen van anderen. Dagelijks zal men wel ergens op deze aardbol iemand vinden die antwoorden zoekt op zijn “zijn”. Miljoenen mensen worden zo geconfronteerd met hun zelf dat probeert mysteries van het leven te ontrafelen.

Waarom zijn we op deze aarde? Waar komen we vandaan? Wat is de betekenis van ons leven?

Wat is het begin van dit alles en naar waartoe brengt het ons?

en ga zo maar door. Niemand heeft een duidelijke en concreet antwoord op deze existentiële vragen.

Okeanos of Oceanus een Griekse oergod en zeegod en Titaan, de personificatie van de oceaan, die door de oude Grieken en Romeinen werd gezien als een immense rivier die de platte wereldschijf in zijn geheel omcirkelde. Okeanos regelde daarnaast ook de opkomst en ondergang van de hemellichamen: Helios (de zon), Selene (de maan) en de sterren.

Doorheen de eeuwen zijn er heel wat volkeren die trachtten een antwoord op deze existentiële vragen te geven. Hiervoor bedachten zij allerlei verhalen en kwamen met allerlei theorieën, goden en wetenschappelijke bedenksels op de proppen. Zo nam men in de oudheid aan men aan dat het leven door de goden of oergoden of zelfs slechts één oergod geschapen was.

Hesiodos, na Homeros de oudst bekende Griekse dichter, trachte een beeld te schetsen van het ontstaan en trachtte orde te scheppen in de verwarde Griekse godenwereld van Homeros, door de goden in genealogieën te rangschikken en aldus tevens tot een coherent wereldbeeld te komen. Voor hem is er een evolutie in functie van de wisselende wereldheerschappij, eerst in handen van Ouranos, dan van Kronos en ten slotte van Zeus, die in die tijd werd aanschouwd als een voltooier van de grote wereldorde die voor alle tijden vastgelegd is. Zo zijn volgens hem de levensvoorwaarden ontstaan waar de mens zich door moet worstelen. Terwijl allerlei kwalen de mens omringen waakt Zeus over het recht, zij het met harde hand.

Ook al waren er bij de grieken ook verschillende ideeën over het ontstaan van de wereld, waren er die zich hielden aan goden terwijl anderen, zoals de Griekse filosofen die generatio spontanea of spontane voortbrenging aannamen, en bijvoorbeeld geloofden dat insecten, muizen en vissen uit modder en rottende stoffen ontstonden. Vooral de invloedrijkste klassieke Griekse filosoof en wetenschapper Aristoteles was een aanhanger van deze theorie, welke tot in de 19e eeuw werd aangenomen, totdat de Franse scheikundige en bioloog, Louis Pasteur in 1864, vijf jaar nadat Charles Darwin The origin of species publiceerde, aantoonde dat leven alleen uit leven kan voortkomen.

Dat gaat er dan natuurlijk van uit dat er al leven was en verklaart dus geenszins het ontstaan van alles, welk ons weer in het ongewisse laat.

Stanley Lloyd Miller, beroemd geworden met een experiment uit 1953 waarin hij en Harold Urey aantoonden dat onder bepaalde omstandigheden complexe aminozuren spontaan kunnen ontstaan.

De Amerikaans chemicus en bioloog Stanley Lloyd Miller legde zich een groot deel van zijn leven er toe om naar de oorsprong van het leven te zoeken. Hij hing een theorie aan over de abiogenese of het ontstaan van leven uit niet-levende materie. Volgens hem en meerdere wetenschappers is het leven ontstaan uit een zogenaamde oersoep. Hierbij was er geen bovennatuurlijke of metafysische inbreng, maar is het eerste leven ooit ontstaan als gevolg van de tegenwoordig ook voorkomende chemische en fysische processen. Deze aanname is bekend als het uniformitarianisme: de tegenwoordig waarneembare processen en natuurkundige wetten waren ook in het verleden werkzaam en vormen daarmee de sleutel om de totstandkoming van de huidige wereld na te gaan.

English: Delta Canis Majoris, otherwise known ...

Delta Canis Majoris, ook wel bekend als ‘Wezen’, een F klasse superreus van 215 zonne stralen. Het heeft het einde van haar hoofdreeks levensduur bereikt, ondanks dat het slechts 10 miljoen jaar oud zou zijn. (Foto credit: Wikipedia)

De theorie van de oersoep is heden ten dage vrijwel volledig verlaten. De oeratmosfeer zou lang niet zo reducerend zijn als men aannam, en de samenstelling ervan zou ook niet overeenkomen met de “ingrediënten” van Miller. De vroegste atmosfeer zou vooral bestaan hebben uit CO2 en H2, de andere vitale bestanddelen voor een dergelijke synthese-scenario zouden afwezig of in slechts veel geringere concentraties aanwezig zijn.

Maar al die wetenschappelijke hypothesen hebben het nooit over hoe die gassen of eerste elementen er eerst kwamen. Wie of wat zat daar achter?

Duidelijk mag zijn dat er eerst en vooral Chaos was, het Niets waaruit iets tot ontstaan kwam en waarvan vlene in de oudheid dachten dat daar ook de eerste goden ontstonden die op hun beurt dan weer een hele soep van allerlei elementen tot ontstaan brachten. Ook al weet men nu nog niet hoe uit die chaos orde kwam, valt wel op dat de orde die ontstond van een geweldige inventiviteit is. als men nu na gaat hoe ingewikkeld sommige van die dingen zijn lijkt het onwaarschijnlijk dat een menselijk wezen hiertoe in staat zou zijn geweest. Dat laat dan enkel een Bovennatuurlijke kracht in onze gedachten. Maar wie of wat is dan die Bovennatuurlijke Kracht?

Eveneens stelt zich dan de vraag waar die bovennatuurlijke Kracht zou vertoeven. Of is het iets zwevend? Of is het iets onmenselijk dat niet gebonden is aan tijd of dergelijke? En wat is die tijd? Is het niet iets dat door de mens als een herkenbaar verdeelbaar element is gekozen om meer duidelijkheid te geven in het tijdsverloop van zijn zijn? Vervolgens indien er een Wezen of Iets Hoog bestaat, waar verblijft het dan?

194-Lyon

een wereld waar mensenhanden heel wat konden presteren en heel wat theorieën konden opbouwen in een omgeving waarin ook vele geloofsgroepen ontstonden. – Lyon (Foto credit: Wikipedia)

Naast al de wetenschappelijke geschriften blijken er zeer oude geschriften te bestaan, waarbij men de vraag kan stellen waarom hebben vele mensen de voorkeur gegeven om recentere geschriften als waarheid aan te nemen, terwijl zij geen voldoende antwoord geven, terwijl die hele oude geschriften voldoende duidelijke antwoorden geven op vele vragen die de mens met zich mee draagt. In die hele oude geschriften die samen een bibliotheek van 66 boeken vormen, kan men vinden dat er over een Onnoemelijke Machtige Godheid sprake is, die tijdens het verloop van de geschiedenis van de mens wonderbaarlijke dingen heeft verricht. Dat Machtig Wezen heeft zich geopenbaard, niet enkel in die geschriften, maar ook op wonderbaarlijke wijze in meerdere zaken die meerder mensen konden waarnemen.

Is het misschien niet aangewezen om over die godheid meer te weten te komen?

++

Vindt ook om te lezen

 1. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8
 2. Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid
 3. Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God
 4. Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden
 5. Wetenschap en religie zijn met elkaar te rijmen
 6. Fragiliteit en actie #2 Onderwerpen en werken
 7. Op zoek naar spiritualiteit 1 Inleiding
 8. Op zoek naar spiritualiteit 2 Hoe te vinden
 9. Azteekse en Romeinse tradities die ons nog steeds beïnvloeden
 10. Hellenistische invloeden
 11. Geloven of niet geloven
 12. Hoe publiek minachtend te zijn over godsdienst
 13. Kosmos, Schepper en Menselijk Lot
 14. De wetenschap dat God bestaat
 15. Wat betreft Waarom geloven in God?
 16. Een Drievoudige God of simpelweg een éénvoudige God
 17. הוה Schepper van hemel en aarde en alles er op en eraan
 18. Schepper en Blogger God 1 Leegte en Beweging
 19. Schepper en Blogger God 2 Beeld en gelijkenis
 20. Schepper en Blogger God 3 Les en oplossing
 21. Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken
 22. Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 1 De Blogger geloven
 23. Gods vergeten Woord 9 Schepping 1 Scheppingsplan en Schepper
 24. Gods vergeten Woord 10 Schepping 2 Schepper en Schepping
 25. Gods vergeten Woord 11 Schepping 3 Andere ontstaansverhalen
 26. Gods vergeten Woord 12 Schepping 4 De Schepper zelf
 27. Gods vergeten Woord 13 Schepping 5 Een God die het ter harte gaat
 28. Gods vergeten Woord 14 Schepping 6 De Schepping als doel en garantie
 29. Gods vergeten Woord 17 Geopenbaarde Woord 2 Geopenbaard licht
 30. Al-Fatiha [The Opening/De Opening] Süra 1:1-3 In the name of Allah the Merciful Lord Of The Creation
 31. Bijbelgezegden over God
 32. Alles aan de Ene onderworpen
 33. Een goddelijk Plan #1
 34. Het universum makende Woord van God
 35. Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God
 36. Een Naam voor een God #1 Belangrijkheid Persoon
 37. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God
 38. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #1 Schepper en Zijn profeten
 39. Hersenen beheersen geloof in religie
 40. God geboren op de dag dat ons zelfbewustzijn ontstond en onderdrukt werd
 41. De mens als God

+++

Verder aanvullende lectuur

 1. Bewust Zijn.
 2. het begin van alles..
 3. Bewust Zijn.
 4. Logica?
 5. Dat houten, versleten stuk.
 6. Alan Watts.
 7. Spiritualiteit is realiteit
 8. Verwondering…
 9. Dubbelheid verwoord
 10. De energie tussen mensen
 11. Tel je zegeningen!
 12. Geluk van binnenuit
 13. Het ritme van je dag
 14. Hooggevoelig of hoogbewust?
 15. Gedachten
 16. Creatie
 17. Tijd
 18. Volwassen worden is raar
 19. Eindeloosheid
 20. Verdelen en niet meer heersen
 21. Zin voor realiteit
 22. Object is Subject.
 23. Oerknal of the butterfly theory
 24. The Big Bang: who first suggested it?

+++

11 Comments

Filed under Geestelijke aangelegenheden, Kennis en Wijsheid, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden, Voelen en Welzijn, Wereld aangelegenheden

When you stay in your lane, there’s no traffic.

By Liza Borstlap

image

I found personal happiness as a direct result of family conflict. The interaction left deep scars and I spent many years mourning the loss of my family and my relationships with them. It remains a questionable subject and not every person that I meet fully understands the extent of the consequences of my decision.

Looking back on my history with my family, I can identify the tipping point where I made a final decision that set me completely free.

A lifetime can well be spent correcting and improving one’s own faults without bothering about others. (Edward Weston)

Make it your goal to live a quiet life, minding your own business and working with your hands, just as we instructed you before. (1 Thessalonians 4:11)

The wind blows where it pleases, you hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. (John 3:8)

image

We talk about family as if it is a perfect unit that shields the individual from a cruel society. We remain silent about the interference, the neglect, the labelling and toxic in-fighting that often leaves a person with a limp. We secretly cover the failures and mishaps until we can identify the black sheep that can take the blame.

I came to believe that the conflict in my family had created itself. I was suffocating from the indifference and interference in my life. The emotional agitation and stress became so unbearable that I had no inner peace left. For my own self-preservation, I became emotionally detached.

After the split, it took a long time for me to heal from the emotional damage. I hid myself away for a few years before I had the courage to look at my reality again. At first I was ashamed to admit to anyone that I had no contact with my family, which fuelled the misconception of what had actually happened. I inadvertently created a breeding field for lies to fester. I tried to compose myself by not taking other people’s emotions or perceptions too personally. I know of others who become insecure or who suffer from over-achievement, all in the pursuit of self-acceptance.

You cannot control anyone else’s journey through life. Focus on your own. Compassion, honesty, self-scrutiny, and an open mind are the only ‘one way’ to interact sanely and successfully with others. (Martha Beck)

image

I had many moments of doubt when I questioned my sanity. I wondered about the impact of my decision on my children and wondered if my family even missed me, but I decided that I wouldn’t conform to society’s standards just for the sake of pretence. I realised in this isolated state that other people’s opinions do not define who I am in God’s eyes. I felt freedom. There were also days when I felt completely overwhelmed by the lack of any support system. I realised I was wasting a lot of energy on negative and false emotions.

I had a choice.

I chose to stay calm and focussed on God, despite the circumstances in my life, as God really is the only constant in life.

image

Why do some people interfere in other people’s lives? Because they are curious… because they are control freaks… because they can ignore their own weaknesses if they focus on yours…

Life became easier when I started to focus on my own unique abilities, talents and giftings. I had complete freedom to raise my children in my own way. Only God would make it possible for us to survive and to prosper. We could tend to our own business.

Interfering in someone else’s argument is as foolish as yanking a dog’s ears. (Proverbs 26:17)

We hear that some of you are living in idleness. You are not busy working – you are busy interfering with other people’s lives! We order and encourage such people by the Lord Jesus, the Messiah, to do their work quietly and to earn their own living. Brothers, do not get tired of doing what is right. (2 Thessalonians 3:11-13)

Besides that, they learn to be idlers, going about from house to house, and not only idlers, but also gossips and busybodies, saying what they should not. (1 Timothy 5:13)

I have a different perspective on the quality of relationships that I allow in my life today. If I don’t meet my own minimum requirements, I will always value other people’s opinions more than my own. The minute I fear rejection, I compromise my own well-being.

I often heard the statement that ‘happiness is an inside job’, but I know now that the people around me have a profound impact on my well-being. If I am dragged down by other people’s opinions about my life, or if someone is constantly reminding me about past failures, I see no value in the relationship. I am careful of people who keep lies alive through gossip or slander.

image

Let every fox take care of its own tail. (Italian Proverb)

Keep your nose out of another’s mess. (Denmark Proverb)

Great minds discuss ideas, average minds discuss events, small minds discuss people. (Eleanor Roosevelt)

After many years of swinging between certainty and doubt, I found my final solace in the Bible. The Old Testament is filled with stories of family conflict and disrupted relationships. More often than not, the feud resulted in a good outcome.

I know today that God sometimes allows conflict for a specific purpose. When that happens to me, He covers me with His grace.

God has evoked conflict. The conflict causes pain and shame to every player, but God doesn’t shrink from the conflict, for a holy purpose is underway. The way of God will not be explained. (Brueggemann)

God’s grace often goes against propriety, social convention, and the ‘normal’ way for this world. (Steven Fettke)

image

I walk away when…

Someone gives me unsolicited advice.

I wonder if someone really wants to help me, or if they are just curious.

My situation affects someone else.

Someone intrudes on my turf.

I feel blind sighted.

I feel like a fish being reeled into someone else’s issues.

Good advice

If you overhear something of note between two people, or a group of people, but the topic does not concern you or affect you in any way, then let the matter stay between the people it concerns. (Unknown)

There is nothing more provocative than minding your own business. (William S. Burroughs)

Don’t bother to ring a bell in the ear that doesn’t listen. Move to another ear, and if he doesn’t listen to your bell, sit back and listen to his nemesis. (Michael Bassey Johnson)

You would be very surprised with how much positive changes you could make in your life, if you could make it your top priority to mind your own business. (Edmond Mbiaka)

To be busy minding other people’s business, is to leave one’s personal business unattended to. (Edmond Mbiaka)

While you are too busy minding other people’s business, who is minding yours? (Edmond Mbiaka)

image

 

2 Comments

Filed under Geestelijke aangelegenheden, Knowledge & Wisdom, Quotations from Holy Scriptures, Quotations or Citations, Spiritual affairs

Hide and Seek ~

Deborah Ann Belka was born into the family of God when she was eleven years old and has rededicated her life almost every day since. She believes her walk with the Lord, is step-by-step, hour-by-hour, and sometimes minute-by-minute.

*

God wants us to find Him => we should seek Him with all our heart and with all our soul.

+++

CHRISTian poetry ~ by deborah ann

Hide and Seek ~ CHRISTian poetry by deborah ann

God has something.
He wants me to find . . .
so I’ll be seeking Him
with all my heart and mind.

I’ll diligently be pursing,
what He has for me
though at this very moment
it’s not too clear to see.

It’s as if I am playing,
with Him hide and seek
so I’ll  search my Bible
until to me He speaks.

As I look for Him,
throughout His Word
all kinds of revelations
in my spirit are stirred.

Oh, the things,
God has for me to find
when I seek Him with . . .
all my heart, soul and mind!

~~~~~~~

Deuteronomy 4:29

“But if from thence thou shalt
seek the Lord thy God,
thou shalt find him,
if thou seek him with
all thy heart and
with all thy soul.”

King James Version
Public Domain

Copyright 2016
Deborah Ann Belka

View original post

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Poetry - Poems, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs

powerless

image

The Beginning

We build our own prisons, and carry them around. We bang our heads against heavy bars, and silently cry out for help. Some manipulative moves force us to our knees and we become immovable objects, trapped in the misery of our circumstance.

I felt like a caged bird. Trapped. Powerless.

What does it mean to be powerless? According to the Oxford English Dictionary, the definition of powerless is “without power, strength, or ability; wholly unable to act, influence, etc; helpless, impotent.”

Powerlessness implies a lack of control, yet we hold on to our false power and try to control our hurts. We bury the truth with denial and if that doesn’t pay off, we rationalize. If nothing works, we start the blaming game, losing precious energy, trying to escape our reality. Our lives become unmanageable. Resentments fester and grow like an emotional cancer.

Pity me O LORD, for I am weak. Heal me for my body is sick, and I am upset and disturbed. My mind is filled with apprehension and gloom. (Psalm 6:2-3, TLB)

I felt ashamed.

Problems far too big for me to solve are piled higher than my head. Meanwhile my sins, too many to count, have all caught up with me and I am ashamed to look up. (Psalm 40:12, TLB)

Whatever is covered up will be uncovered, and every secret will be made known. So then, whatever you have said in the dark will be heard in broad daylight. (Luke 12:2-3, GNB)

Processed with Rookie Cam

I have no idea where you find yourself today. Perhaps you suffered from physical or emotional abuse; perhaps you had to suffer the consequences of having an alcoholic parent; perhaps you made horrible choices; perhaps you were subjected to verbal abuse or drugs; perhaps you had an abortion, or felt the shame of a teenage pregnancy; perhaps you experienced severe rejection by an absent parent or a painful divorce. The fact is, if you find yourself in a cage today, you need to re-examine your life.

Women lose their lives because they don’t realize that they can do things differently. If you stay in the cage too long, you become accustomed to the bars. Your powerlessness becomes your comfort zone. You wait for some external influence to change your situation. If nothing spectacular happens, you become angry and bitter. Unknowingly, you repeat the old family patterns and before long your children suffer the consequence of your ignorance. We lose respect for ourselves and our confidence disappears. How can we expect other people to respect us if we are deaf to our own inner voice?

The most common reason we stumble into the delusion of powerlessness is that we’re afraid of what other people would do, or say, or feel, if we were to act as we wanted. (Martha Beck)

image

The Middle…

I knew I had to let it go.

I had to let my carefully constructed life go.

I had to accept the truth of my situation and start the process of healing.

I had to identify each and every false structure in my life;

carefully examine the premise of each argument.

I had to be honest with myself first.

I needed a baseline from where I could present my case to the Lord.

I had to sacrifice the self-life.

I had to sacrifice the person that I have become while I was left to my own devices.

I had to empty myself.

I had to give God space to come in and begin His healing work.

I had to confess that I felt powerless,

that I needed God’s help.

They cried to the Lord in their troubles, and He rescued them! He led them from the darkness and shadow of death and snapped their chains. (Psalm 146:7, TLB)

He frees the prisoners … He lifts the burdens from those bent down beneath their loads. (Psalm 107:13-14, TLB)

I had to find the courage…

I had to settle in my own skin and stay there.

I had to find peace.

I had to let go of everything that tried to rob me of my peace.

I had to learn how to breathe.

I had to learn the art of slowing down and returning to peace.

I had to learn that tears are not a sign of weakness.

Tears soften and open the heart.

If you just start moving, you will feel better. (Oprah Winfrey)

Real power is usually unspectacular, a simple setting aside of fear that allows love. It changes everything. (Martha Beck)

I had to believe that there is a better world out there.

I had to find the open door.

I had to identify my choices.

I had to change my attitude, no longer thinking of myself as a victim of circumstance.

I had to learn to consider my options.

Every freedom can be taken from man except one: the freedom to choose his attitude of mind in any circumstance. (Victor Frankl)

The doors are wide open – women should have the courage to walk through. (Frene Ginwala)

image

The End.

I was ready to sacrifice my heart,

To give up my comfort zone.

I released the fear, not because I had the courage, but because I knew I had to DO something.

Nothing made sense, and for the first time in my life I could not trust my dysfunctional thoughts.

In my loneliness I realized that I could no longer serve myself.

My desperation for God overshadowed my fear.

God’s presence in my life annihilated my pride.

He made me aware of His grace.

His mercy.

He made me aware of my true self.

I was still sitting in my cage.

I had a lot of work to do.

I had a magnitude of realities to face.

But something stirred inside;

I felt a freedom that I never experienced before.

When we connect to God, we have access to a never-ending source of power. If you are struggling to let it all go; if you have issues with trust, consider reading the following verses to encourage yourself:

The Lord is my helper and I am not afraid of anything that mere man can do to me. (Hebrews 13:6, TLB)

Where God’s love is, there is no fear, because God’s perfect love drives out fear. (1 John 4:18, NCV)

Offer yourselves as a living sacrifice to God, dedicated to His service and pleasing to Him…let God transform you inwardly by a complete change of your mind. (Romans 12:1-2, TEV)

No one can be a slave to two masters; he will hate one and love the other; he will be loyal to one and despise the other. (Matthew 6:24, GNB)

Pride ends in a fall, while humility brings honor. (Proverbs 29:23, TLB)

Don’t be anxious about tomorrow. God will take care of your tomorrow too. Live one day at a time. (Matthew 6:34, TLB)

Whoever clings to his life shall lose it, and whoever loses his life shall save it. (Luke 17:33, TLB)

image

A NEW Beginning…

When we gradually release the burden of our unexpressed grief, we can slowly move out of our past. If you acknowledge the truth of your life story, and you mourn for the little girl on the inside, God gives you the grace to re-parent yourself with gentleness, humour, love and respect. You can leave the cage, and savour it as a beautiful memory. You can even fly past it to thank God for rescuing you. God will open your wings, He will give you life, and you will receive JOY!

Know the truth, and the truth will set you free. (John 8:32)

Forget the former things; do not dwell on the past. (Isaiah 43:18)

No, dear brothers, I am still not all I should be but I am bringing all my energies to bear in this one thing: Forgetting the past and looking forward to what lies ahead. (Philippians 3:13, TLB)

Pictures: Pinterest

 

1 Comment

Filed under Aanhalingen uit Heilige Geschriften, Being and Feeling, Geestelijke aangelegenheden, Knowledge & Wisdom, Levensstijl, Positive thoughts, Quotations from Holy Scriptures, Reflection Texts, Spiritual affairs

Augustus maand voor het beantwoorde gebed

Gisteren, 15 augustus vierden velen Maria, de moeder van Jezus maar ook hun eigen moeder. Terwijl in mei de wereldse Moederdag gevierd wordt vieren vele christenen Moederdag op 15 augustus. 15 augustus is dan ook in Vlaanderen en Zuid Europa een typische familiedag, waarbij de maker van de familie (de moeder) in de bloemetjes wordt gezet, an waarbij al de kinderen kleinkinderen en achterkleinkinderen elkaar eens na lange tijd kunnen weer zien en bijpraten.

Parliament building in Bloemfontein, South Afr...

Parliament building in Bloemfontein, South Africa, with monument to Christiaan de Wet. (Photo credit: Wikipedia)

Voor velen is 15 augustus ook de aanvang van de ‘grote vakantie’ of een periode van vrijheid, ontlasting van het dagelijkse gesleur van werk. Maar Tommy Lessing die geboren en getogen is onder die zonnige blauwe lucht van het prachtige Zuid-Afrika en thans woonachtig is te Bloemfontein met zijn vrouw Mariè kijkt dezer dagen op onze gebondenheid met tijd maar ook naar God Zijn tijd.

Hij beseft dat de wereld rondom ons haar morele kompas heeft verloren. Waar wij zien hoe veel mensen gevangenen zijn geworden van die wereld en vast hangen aan de bepalingen van de klok stelt ook hij vast hoe de mens vandaag haar vastgestelde tijden heeft waarvolgens zij leven. Hij beschrijft hoe velen van ons hun leven bepaald wordt door hun drukke kalender en tijdschemas waarvolgens zij hun leven inrichten.

Hij schrijft

Ons lewens is soms so fyn beplan dat die tandeborsel nie moet val nie, anders is ons laat.

Zo erg is het gesteld met de mensheid dat alles voor hem bepaalt wordt door zijn druk werkschema, waarin voor God veelal geen plaats is.

Om die reden vraagt hij zich af of wij wel weten hoe het met God zijn tijd zit, alsook beseft hij dat mensen gemakkelijk zeggen dat zij zullen geloven als dit of dat gebeurt. In het verleden maar ook in het heden gaat de tijd vooruit en gebeuren er dingen die ons kunnen verwonderen. Wanneer de mensen echter wonderen voor hun ogen zien gebeuren, dan zoeken ze andere verklaringen daarvoor. {Ongeloof}

Weet jij dat God ook ‘n kalender heeft? vraagt hij zich af en wijst er op dat God niets doet voordat die vastgestelde tijd daarvoor aangebroken is. als wij zijn Woord onderzoeken kunnen wij zien hoe de vastgestelde tijd van God werkt.

Het eerste wat we zien, is dat God niet iets zal doen voor het afgesproken tijdstip niet gearriveerd is.

(Hab 2: 3) De openbaring geldt voor een bepaalde [bestemde] tijd; het zal snel komen want het komt zeker. Je moet gewoon geduldig blijven wachten als het niet snel komt, want het komt zeker, het zal niet uitblijven.

Wij mogen eer op aan dat ook in ons eigen leven er bepaalde tijden zijn wanneer dingen gebeuren maar dat niemand van ons zal kunnen ontsnappen aan de tijden die door God bepaalt zijn.

We moeten daarom wijsheid hebben om onderscheid te maken, want er is

Pred 3: 3-8

(3) een tijd om te doden en een tijd om te helen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen,

(4) een tijd om te wenen en een tijd om te lachen, een tijd om te kermen, en een tijd om van vreugde rond te springen,

(5) en een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te verzamelen, een tijd om te omhelzen en een tijd om verre te zijn van omhelzen,

(6) en een tijd om te zoeken en een tijd om verloren te laten gaan, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien,

(7) een tijd om te scheuren en een tijd om dicht te naaien, een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken,

(8) een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten, een tijd voor oorlog en een tijd voor vrede.

Vandaag zien wij de moeilijkheden van de wereld en zouden ons daarbij de vraag moeten stellen hoe dit alles past in God Zijn tijdsgebeuren. Wanneer wij nu vrij hebben, tijd genoeg hebben om eens voor ons zelf uit te trekken kunnen wij best ook eens wat meer tijd uitnemen voor die Schepper van hemel en aarde. Nu wij effie niet alles moeten laten bepalen door die wekker die vroeg in de ochtend af gaat, zouden wij toch ook eens  tijd mogen laten om in gesprek te gaan met Diegene die ons nauw aan het hart zou moeten liggen daar Hij het is die ons al deze tijd geeft.

Hij laat on geboren worden, laat ons opgroeien en leven in makkelijke en moeilijke tijden. Hij is het die er ons laat door komen en voor ons een lichtpad legt dat wij al of niet kunnen zien doordat wij al of niet bereid zijn ons hart open te stellen naar Hem.

Ook kunnen wij de vraag stellen

moeten niet plant wanneer het tijd is om planten uit te trekken, moeten we niet dansen wanneer het tijd is om te wenen, en o wee, we niet spreken wanneer het tijd is om te zwijgen. We zullen laten zien zijn als we zullen proberen vaststellen welke tijd het is, en onze eigen tijdschema dienovereenkomstig configureren.

Zelfs Jezus is geboren op het afgesproken tijdstip:

Gal 4: 4 Maar toen de volheid van de tijd gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw

Na het vieren van de verrijzenis van Jezus is er een tijd van aanloop naar de Dag des Oordeels (10 Tisjri – Jom Kipoer, Grote Verzoendag) in september / oktober (Tishri of Tisjri op de Joodse kalender).

Het heet de teshuvah, wat betekent om terug te keren naar God. Het is een periode van zelfonderzoek, belijdenis van zonde, repareren waar je andere verkeerd gedaan hebt en van vrijspraak en vergeving.

De maand augustus valt goed binnen de laatste periode, en wordt daarom beschouwd als de maand van beantwoorde gebed.

Tommy Lessing wil hier duidelijk stellen dat we niet hoeven te wachten voor een bepaalde tijd voordat we bidden of naar de Heer zoeken. We moeten echter begrijpen dat God wel tijden heeft vastgesteld – seizoenen waarin dingen gebeuren.

De bekende evangelist Perry Stone zegt dat het erop lijkt dat de grootste geestelijke aanvallen in de periode tussen Pasen en Pinksteren plaatsvindt. De grootste geestelijke doorbraken vinden weer plaats tijdens de maand augustus.

Nu dat wij in het midden van die maand augustus zijn kunnen wij daar eens aan denken en geeft de vakantie tijd ons eer gelegenheid om voor onszelf uit te trekken, meer tijd aan het gezin te besteden maar ook meer tijd aan God te besteden. Laten wij die daarom goed gebruiken.

Je zal verstelt staan hoe God met jou kan zijn en je verzoeken beantwoord.

Is jy dalk in ‘n tyd waar jy dringend antwoord op gebed benodig? Nou is die tyd om terug te draai na God. Vandag is reg in die middel van Sy vasgestelde tyd. Draai terug na Hom, bely jou sonde, maak reg waar jy verkeerd gedoen het – en ervaar die antwoorde op jou gebede.

+

Vindt hieromtrent:

God se vasgestelde tye

Die grootste respek wat ons aan God kan bewys, is om sy beloftes te glo en daarop te reageer > Ongeloof

Met Wie Identifiseer Jy?

Voorgaande: Gun je zelf een dagje lummelen

+++

Aanvullende teksten

 1. Moederdag 2016
 2. Project – Top secret Moederdag 
 3. Moederdag schuift in Uruguay een weekje op
 4. Mama-mijmeringen
 5. 8 mei – Moederdag
 6. Moederdag 1
 7. Moederdag 2
 8. Moederdag 3
 9. Moederdag
 10. Mijn mama is geen prinses. Hoera.
 11. Column 624
 12. Vakantietijd en kronkels
 13. Vakantiehoofd aan
 14. Iets met vakantie, me-time en vooral niks doen…
 15. Tips om niet te verbranden & als je al verbrand bent.
 16. Zo voorkom je die vakantiekilo’s: 6 Praktische, realistische tips
 17. Holiday
 18. Toch op vakantie
 19. Airbnb, c’est quoi ça?!
 20. De eerste dagen op Kreta
 21. Op de helft.. 
 22. Vakantie
 23. Vakantie nummer één
 24. week 3 – weekend
 25. week 5
 26. week 6
 27. Gluten vrij en Lactosevrij in Doesburg
 28. Over ons
 29. Tenerife: shoppen + food
 30. Het is hier fantasssstisch
 31. Parijs!
 32. Olkhon Island
 33. Random Fact: August
 34. Debod, a Ptolemaic temple in Madrid

+++

1 Comment

Filed under Afrikaanse tekste, Geestelijke aangelegenheden, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden

Ideas about Religiosity

From the Old French religiosete (late 14th century)  and directly from Late Latin religiositas “religiousness,” from religiosus we got religiosity. In 1795 it came only 0.02% as used word. In 1947 it reached 0.1% and got a peak in 1944-45 from 0.17-021%to decline again until 1959 when it reached a deeper point again of 0.12%. From then onwards it got more used, with a frequency of 0.3% in 1978 and climbing to 0.44 in 1996. In2005 it got a boost and was used 0.62%. After a little dip it got again to 0.74% in 2008.

You can wonder if the word became more popular because the time was so bad that people sought more answers and where looking for meaning in their life, but in a time when more people were religious in a way which seemed exaggerated and insincere.

In the 2010 the word became again more popular to denote the way people were either going to be or not be religious. Having to face times where more people are not so much interested in the existence of a supernatural ruling power, a divine Creator and a controller of the universe, the act of those people became also more in the picture and part of debate. This also because many impeach that religion is the base of the many problems we do face today. Lots of people accuse the religious people of creating a situation of hatred between people. The non-religious people inculpate the believers of the different religious or faith groups this world counts, and that are many.

religions in Europe, map en. See File:Europe r...

religions in Europe, map en. See File:Europe religion map.png for details. (Photo credit: Wikipedia)

When we talk about religion we look at one or an other of the various systems of faith and worship based on such belief. As such we are often confronted with the great religions of the world, being Christendom and Christianity, Islam and Buddhism. the persons belonging to one or another religion we do expect to be bounded to the organisations of that religion and to have a religious life according to the rules of that religion.

When we talk about the religiosity today we think of the manner a person has an awakened sense of the elements we encounter in life. This may be concerning a higher unseen controlling power or powers, with the emotion and morality connected therewith. {Chambers 20th Century dictionary, 1972-1977, p.128,1141} In the 1977 reprint of the Chambers dictionary is still looked at religiosity as some bigotry or blind or excessive zeal, especially in religious matters.

Appropriate to or in accordance with the principles of a religion a person might be religious. In Christianity of or relating to a way of life dedicated to religion by the vows of poverty, chastity, and obedience, and defined by a monastic rule. {Collins English Dictionary}

When we talk about the religiosity of some one we think about his religious life or how he is spiritual, holy, sacred, divine, theological, righteous, sectarian, sanctified, doctrinal, devotional, scriptural, devout, believing, godly, committedpractising, faithful, pious, God-fearing, reverent, pure, churchgoing, conscientious, exactrigid, rigorous, meticulous, scrupulous, fastidious, unerring, unswerving, punctilious. {Collins English Dictionary}

The religious person is some one who is taken by religiosity and beliefs in and worships something or someone, mostly a superhuman controlling power or powers, esp. a personal god or God or gods. The person who is religious wants to come to a religious act or have some religious activity, spending time to religiosity or giving time for his belief or practice, forming part of his or her thought about or worship of a divine being.

he has strong religious convictions

both men were deeply religious, intelligent, and moralistic. {The Oxford Pocket Dictionary of Current English, 2009}

Today when we talk about religiosity and a religious person, not many are going to think straight ahead of

belonging or relating to a monastic order or other group of people who are united by their practice of religion: religious houses were built on ancient pagan sites. {The Oxford Pocket Dictionary of Current English, 2009}

but are going to think more about the way people are treated or regarded with a devotion and scrupulousness appropriate to worship

I have a religious aversion to reading manuals. {The Oxford Pocket Dictionary of Current English, 2009}

The religiosity may take on all sorts of forms, going from the simple worshipthe activity of worshipping, to veneration, cultism, also going into the extreme, becoming excessive or irrational devotion to some activity; “made a fetish of cleanliness” or to become a devotion to the doctrine or a cult or to the practices of a cult.

Religiosity mostly has to do with devotion or love, passion, affection, intensity, attachment, zeal, fondness, fervour, adoration, ardour, earnestness, dedication, commitment, loyalty, allegiance, fidelity, adherence, constancy, and faithfulness. It can be seen in the way people act or worship and bring prayers, religious observance, church service, prayer meeting, matins, vespers, divine office.

In its broadest sense today religiosity can be seen as a comprehensive sociological term used to refer to the numerous aspects of religious activity, dedication, and belief (or religious doctrine)

The Gallup Religiosity Index, 2015. (dark color indicates religious, light nonreligious)

Some like to divide religiosity in six dimensions, others from four to twelve components, based on the understanding that there are at least three components to religious behaviour: knowing (cognition in the mind), feeling (affect to the spirit), and doing (behaviour of the body). Though sociologists have differed over the exact number of components of religiosity.

What can be found in lots of studies is when written by atheists the believer is looked at as a stupid person who believes in things unseen. For the reason such a person accepting what is written in the Bible lots of such researchers do find that they can not be very intellectual because many strong believers do not want to accept certain scientific findings. We can assure you that there are also very intelligent people, scientists, medics, lawyers etc. who are very religious.

Also is known that many do not want to show their religiosity in public and today many are even afraid to show their religiosity to others at all, or dare not to bring up religious matters in public but also not between their own friends or in the family.

For the reason to bring religiosity more in the open the Message Board or Internet Forum Christadelphian has been created in August 2016 on the American Yuku servers of Crowdgather, Inc.. By creating such forum the public has the opportunity to bring up questions and members are allowed to edit or delete their own posts. The posts, when there are more, will be contained in threads, where they appear as blocks one after another. The first post starting the thread; this may be called the TS (thread starter) or OP (original post). Posts that follow in the thread are meant to continue discussion about that post, or respond to other replies. The Christadelphian makers of the board are aware that it is not uncommon for discussions to be derailed, but they do want to give it a chance.

Christadelphian Forum (started August 2016)

At the place Christadelpian where many people may exchange ideas easily hopefully many will bring forth some good subjects also. To start off the following opening articles can be found

 1. Welcome to Christadelphian
 2. Places of interest to get more knowledge about God
 3. Places of interest to get more knowledge about God
 4. Christadelphian a Christian
 5. A god, The God and gods
 6. How do you look at religion
 7. What or which god are you looking at and going for and who or what do you want to worship
 8. Christianity and Religiosity in Europe

 

+

Preceding articles

Searching for fulfillment and meaning through own efforts, facing unsatisfaction and depression

Laboring in the Vineyard or Sitting on the Hillside with Jonah?

 

++

Also related

 1. A world with or without religion
 2. Being Religious and Spiritual 1 Immateriality and Spiritual experience
 3. Being Religious and Spiritual 2 Religiosity and spiritual life
 4. Being Religious and Spiritual 5 Gnostic influences
 5. Being Religious and Spiritual 3 Philosophers, Avicennism and the spiritual
 6. Being Religious and Spiritual 7 Transcendence to become one
 7. Looking for True Spirituality 1 Intro
 8. Looking for True Spirituality 8 Measuring Up
 9. Philosophy hand in hand with spirituality
 10. Science, belief, denial and visibility 2
 11. Points to remember of philosophy versus spirituality and religion
 12. Science, belief, denial and visibility 2
 13. Worship and worshipping
 14. a Place to discuss religious matters and Christadelphianism
 15. Religious matters
 16. Religious people and painful absence of spring of living water
 17. Christianity and Religiosity in Europe
 18. New Christadelphian forum
 19. Finding God amid all the religious externals
 20. Problems attracting and maintaining worshippers
 21. Heaven and hell still high on the believers list showing a religion gender gap
 22. Structuur -structure
 23. A visible organisation on earth

+++

Further reading

 1. Religion
 2. Religion and ceremonies
 3. Ethics and Morals – the Ten Commandments
 4. Politics is a funny game.
 5. For the little gods’ sake…
 6. Consciousness continues to amaze and elude
 7. Weather or not.
 8. Success
 9. Religious matters
 10. What comes next?
 11. Young immigrants to Canada passionate about spirituality: Todd
 12. the primitive as reaction, pt. 2
 13. Science doesn’t know it all. Neither does Religion.
 14. Cara Wall Scheffler: What anthropology can tell us about the origins of religious behaviour
 15. Religious experience: William James + criticisms from Russell
 16. Religious experience: Otto and the numinous
 17. Religious experience: Ayer
 18. Experiencing God
 19. Belief in moralistic gods makes people generous—towards coreligionists
 20. On Certainty
 21. Stop Saying “I Feel Like …” to Spiritualize Your Desires
 22. Go Ahead and Ask God for Something Really Small
 23. How I Hear God’s Voice

+++

5 Comments

Filed under Being and Feeling, History, Lifestyle, Religious affairs, Spiritual affairs

Opbouw van verleden naar toekomst

Als mens hangen wij vast  of hangen wij af aan vele dingen waaraan wij niet kunnen ontsnappen. Wij maken gewoon deel uit van de wereld waarin wij geboren worden. Dit betekent echter niet dat wij van die wereld moeten zijn. Wij kunnen ons deelgenoot van deze wereld maken zonder van deze wereld te zijn. Het is zelfs makkelijker om positief bij te dragen aan deze wereld door ons zelf te zijn en voor het juiste te gaan.

Iedereen is geschapen naar het evenbeeld van de Schepper maar heeft de mogelijkheid gekregen eigen keuzes te maken. Daarin zal de kracht van de eigen persoonlijkheid liggen. Daarin zal elke mens zichzelf kunnen profileren tegenover anderen.

File:Age-of-Iron Man-as-he-Expects-to-Be 1869.jpgEens geboren zal het ons eigen ik zijn dat zich moet ontwikkelen in de wirwar van verleidingsmomenten en geroezemoes van allerlei wisselende stemmen die ons naar allerlei soorten punten willen brengen. Maar niet elke richting zal de juiste zijn en wij zullen sterk genoeg en besluitvaardig genoeg moeten zijn om de juiste richting te kiezen.

Telkenmale opnieuw zullen wij geconfronteerd worden met de wetmatigheden van deze wereld maar ook met de verleidingen van deze wereld die ons zullen willen onttrekken van de Echte Waarheid. De wereld behoort namelijk niet meer tot God … voorlopig toch niet meer … Zo lang zij uit handen is gegeven aan de mens zullen wij er ons moeten in trachten recht te houden, de pijn trachten te verduren en ons sterk te maken om vooruit te gaan recht op het juiste doel af, om de eindstreep te behalen.

Elke dag moeten wij realistisch zijn en alles goed voor ogen houden; verleden heden en toekomst goed overwegen.

Te vaak zien wij dat er mensen zijn die op automatische piloot gaan leven. Hun leven zal nietszeggend aan hen voorbij gegaan zijn wanneer zij hun oude dag bereiken.

De auteur van Nachtzon beseft dat realiteit “vies kan tegenvallen” en dat het noodzakelijk onderdeel van het verhoogde bewustzijn waar een mens zo naar verlangt zal inhouden om eerst innerlijke rommel tegen te komen. {Eerlijk over meditatie!} Om het verleden en heden te begrijpen moet men ook zichzelf durven plaatsen in dat verleden en zich zelf ook durven analyseren.

Ook al moeten wij ons zelf terug confronteren met minder aangename dingen is het best om in dat verleden alles te overschouwen. Enkel door die negatieve ogenblikken ook te willen integreren kunnen er sleutels gemaakt worden om in het heden de poorten naar een betere toekomst te openen.

Als wij ons bewust bezinnen hoe wij in het verleden met anderen zijn om gegaan en hoe wij in het heden met andere omgaan, kunnen wij onze houding aanpassen en trachten de juiste wijze te vinden om in de toekomst met anderen rondom ons om te gaan.

Vanaf de geboorte is men “door God, van God en voor God”. Het is door de vrije keuze van de mens dat deze zich verwijdert van God. Het is ook door de eigen keuzes dat men zijn leven zal bepalen en de weg verder zal uitstippelen. Daardoor is het verleden onlosmakelijk verbonden met het heden en de toekomst. Hierbij moet men echter beseffen dat het gebeurde geen eindstreep moet plaatsen bij het heden en zo de toekomst onmogelijk veranderbaar zou maken. Elk moment van de dag kan men van richting veranderen. De geduldige God kijkt daar ook naar uit, dat de mens bij zijn zinnen komt en verandering zal durven ondernemen.

De wellievende vergevingsgezinde God wil niet stil staan bij het verleden als jij bewust verandering in de goede richting wil ondernemen.

Beseffend dat elke dag in het leven anders zal zijn komt het er op aan ook elke dag opnieuw de levenskracht te vinden om vooruit te gaan en het licht te zien van een mooie toekomst die God bereid is om voor iedereen klaar te leggen. Maar Hij vraagt van elke mens om zelf de keuze te maken en de juiste richting te kiezen om die wedloop van het leven te lopen en de eindstreep te behalen.

Leven is het meervoud van lef,

zegt Loesje treffend. {LEF. Leven naar je talent}

Het leven op zichzelf is zo ingewikkeld nog niet. Een gewoon leven leiden, op een plek waar je kan schitteren in middelmatigheid, dat gaat zonder grote inspanning. Er iets geweldigs van maken, een leven precies zoals jouw hart het je ingeeft: dat is spannend! Vooral creatieve mensen lijken last te hebben van de angst om vrij te leven. Er is namelijk veel te winnen – een vervuld leven – en daardoor ook veel te verliezen! {LEF. Leven naar je talent}

Daarom wees niet bang om het verleden te overschouwen, het heden bevragend te onderzoeken en voorzichtig uit te kijken naar de toekomst.

+

Voorgaande

Vijf jaar en ouder

++

Aanvullende lectuur

 1. De hele wereld door middel van een lens bekijken
 2. De mens heeft een doel
 3. Doemdenkers en ons lijden
 4. Doemdenken en onze toekomst
 5. Kijken naar verleden, heden of toekomst
 6. Niets edel in het vlees dat tot zichzelf wordt gelaten
 7. Vrees hebben voor de juiste persoon
 8. Geen Wegvluchter
 9. Controleer uw lot of iemand anders zal het doen
 10. Al of niet toegeven aan de wereld
 11. Lucas 21, 25-36 toegelicht door Augustinus
 12. Waarheid speelt nooit valse rollen van welke aard dan ook
 13. Geen mens is vrij die geen meester van zichzelf is
 14. Tot bewust zijn komen voor huidig leven
 15. Mensen moeten weten waar je voor staat
 16. Wees voorzichtig, de omgeving die je kiest zal je vormgeven
 17. Weet wie met je gaat en stop te proberen je leven te controleren
 18. Mensen die altijd toelagen voor zichzelf maken gaan snel failliet
 19. Liefde tot de wereld openbare strijd met de liefde tot God
 20. Keuzes
 21. Steeds een keuze
 22. Onze keuzes maken ons
 23. Een persoon wordt alleen beperkt door de gedachten die hij kiest
 24. Elke keuze die we maken veroorzaakt een rimpelig effect in ons leven
 25. Dagelijkse keus betreffende de houding die wij voor die dag zullen maken
 26. Je leven de som van al je keuzes
 27. Voor hen die andere keuzes maken
 28. Bepaal de aandrijving
 29. Weten waarheen te gaan
 30. Fragiliteit en actie #3 Verleden en Vervolg
 31. Fragiliteit en actie #4 Ter Beschikking
 32. Fragiliteit en actie #14 Plagen van God
 33. Hyper-individualisme
 34. Omgaan met zorgen in ons leven
 35. Hoe te reageren op aanslagen in Brussel
 36. Christelijke Overdenking: Kijk naar vandaag
 37. Voorbij het verleden
 38. Verleden achter mij
 39. Gelukkig is de persoon die weet wat te onthouden van het verleden
 40. Laat gisteren niet te veel gebruiken van vandaag
 41. Het verleden zo strak op je borst klemmen dat het je armen te vol laat te om het heden te omhelzen
 42. Gooi geen doek over morgen
 43. Wat betreft de 10 geboden voor zelfliefde
 44. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #6
 45. Helden en heiligen
 46. Leg de afstand af
 47. Het begin van Jezus #9 Een kwestie van Toekomst
 48. Wat Jezus Deed: Wanneer waarheid niet het doel is & Belangrijkste dingen eerst
 49. Visie op Jezus’ wederkomst van invloed op vraag hoe met deze aarde omgaan
 50. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #5 Verblijven in Christus
 51. Welk deel van het lichaam ben jij
 52. Leden in het lichaam van Christus
 53. Deelnemers worden van Gods heiligheid
 54. De hoge roeping van God in Christus Jezus
 55. Getuig van een levende God en zijn zegeningen voor jou
 56. Zonder God geen reden, geen doel, geen hoop
 57. Reflectie van God
 58. God Kijkt toe
 59. Vertrouw de toekomst aan God toe
 60. Tot U kom ik MIjn God in de hoop Uw doel te bereiken
 61. U God houdt de toekomst in handen
 62. De Dag is nabij #2 Bruikbare informatie
 63. De Dag is nabij #8 Overzicht
 64. Obama zegt dat Jezus een goed medicijn is tegen angst
 65. De Wederkomst en de eindtijd #2 Blik op de nabije toekomst
 66. Tekenen van de laatste dagen wanneer moeilijke tijden zullen komen
 67. Voorbijgaande wereld maar toch blijvend
 68. Nooit te laat om te beginnen met te gaan naar het juiste einde
 69. Bijbel boek voor het heden
 70. Bible a guide – Bijbel als gids
 71. Bijbel op de eerste plaats #2/3
 72. Kroniekschrijvers en profeten #4b Vroege of Grote Profeten
 73. Een doel is een droom met een plan
 74. Zaai en oogst in de tuin van uw hart
 75. Wonder van openbaring
 76. We kunnen Gods doel niet zien
 77. De betrokkenheid van geniaal leerlingschap
 78. Onze houding voor moeilijke taak
 79. Belemmeringen voor uw doel
 80. Wees de eerste naar het veld en de laatste naar de bank
 81. Laat gisteren niet te veel gebruiken van vandaag
 82. Niets kan de man met de juiste mentale houding stoppen van de verwezenlijking van zijn doel
 83. Herinner jezelf dat moeilijkheden en vertragingen vrijwel onmogelijk te voorspellen zijn
 84. Slechts één ding is nodig
 85. Kleurblindheid en verkeerscode
 86. Missionaire hermeneutiek 3/5
 87. Van goede moed zijnde om de wedloop te voleindigen
 88. Een race niet voor de snelste, noch een strijd om de sterkste
 89. Verzoening en de gekochte race
 90. Zij die in de renbaan lopen en geroepen zijn voor rechtvaardiging door geloof
 91. Geen race voor de snelste, noch een strijd der helden

+++

Verdere lectuur

 1. Waarom we beter niet kunnen leven in het nu
 2. Abstractie.
 3. Bewustwording
 4. Hier zijn
 5. Willen willen willen
 6. Wat is jouw ritme? Jouw lied? Jouw partituur?
 7. Als een druppel in een plas
 8. Omarm jezelf
 9. bouwen en breken of breken en bouwen
 10. Vijf jaar en ouder.
 11. Ga ik wel of niet mijn droom achterna
 12. What would you do…
 13. Dankbaarheid
 14. Mijn eigen “Happiness Project” I
 15. En toch zal ze er altijd zijn
 16. Ode aan het wachten
 17. Drooggelegd
 18. Het onbekende kronkelpad
 19. Verdwijnen in de branding
 20. op m’n handen staan en springen deel 2
 21. Blog Challenge: Day 23
 22. Zwaarmoedig, en licht op de hand
 23. Euthanasie/ Euthanasia
 24. Richting is zoek
 25. Voetbalschoenen voor Zela
 26. Welk huis past bij jou? 5 tips!
 27. Duurzaam wonen in je eigen huis
 28. (Bijna) downvrije samenlevingen: Denemarken en IJsland
 29. Google-robot stap dichter bij de mens

1 Comment

Filed under Bezinningsteksten, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn