Wonderen van de schepping: De eik

Major Oak, een zeer oude eik in Sherwood Forest, Engeland

De eerste melding van een eik in de Bijbel vinden wij in Genesis 35:8, als Jakob Debora, de voedster van Rebekka, onder een eik begraven heeft. Er had daar een plechtige rouw plaatsgevonden, want Debora had haar meesteres meer dan 80 jaar gediend (Genesis 24:59).

Terpentijnboom

Bloemen van de terebint of terpentijnboom Pistacia terebinthus

In de Bijbel worden drie Hebreeuwse woorden vertaald met ‘eik’, maar ook wel met ‘terebint’.
Uit de context moet men bepalen welke soort wordt bedoeld. In algemeenheid kan worden gezegd, dat eiken veel groter dan terebinten zijn en meer verspreid over het land Israël voorkomen. In tegenstelling tot de ceders van de Libanon (zie een voorgaand artikel) zijn slechts enkele van de vele soorten eikenbomen in het land Israël altijd groen. Toch zijn er bepaalde overeenkomsten: beide zijn ze groot en sterk, leven ze lang, en verschaffen ze door hun brede vorm veel schaduw. In de Bijbel worden zij vaak gebruikt als beeld van menselijke sterkte en trots. Soms worden zij in één adem genoemd met de ceders, b.v. in Amos 2:9:

“En toch heb Ik terwille van jullie de Amorieten uitgeroeid, die zo groot waren als ceders en zo sterk als eiken.”

Vanwege de hardheid van hun hout werden eiken gebruikt om er roeiriemen van te maken:

“Van eiken uit Basan waren je riemen”

staat in een beschrijving van de toenmalige heerlijkheid van Tyrus (Ezechiël 27:6).

De beste eikenbomen waren kennelijk in het gebied Basan te vinden, zo kunnen wij b.v. lezen in Jesaja 2:13. Basan was een streek ten oosten van de rivier de Jordaan, die vroeger aan Og, een van de overgebleven reuzen, behoorde. Nadat Israël onder Jozua Basan had veroverd, kreeg de halve stam Manasse het gebied als erfdeel (Jozua 13:29-31).

Ook voor minder verheven doeleinden werden eiken gebruikt. God maakte zijn volk het verwijt, dat zij op de bergtoppen offers aan de afgoden brachten in plaats van Hem te eren. Deze afgoderij vond plaats onder de schaduwrijke bomen, waaronder eiken (Hosea 4:13). Maar de afgodsbeelden zelf werden ook wel van eikenhout gemaakt, en daarvoor werden zelfs bomen gekweekt (Jesaja 44:14).

Mount Tabor Oak Tree Quercus Ithaburensis Estimated At 600 Years …

C.T

+

Voorgaande

Wonderen van de Schepping: de Ceder

Leave a comment

Filed under Nature, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Wereld aangelegenheden

Uit de oude doos: Soennitische en Shiitische Moslims

In het Nieuws: Belangrijke en interessante nieuwsfeiten in het licht van de Bijbel

Deze keer het eerste deel van een achtergrondartikel van de hand van Keith Worthington, dat verscheen in het Engels in the Christadelphian van oktober 2006

Verdeeldheid onder Moslims

 Soennitische en Shiitische Moslims

De Islam kent twee hoofdgroepen, die fundamenteel gezien dezelfde religieuze overtuigingen hebben. Het probleem ontstond na de dood van Mohammed, omdat hij niemand als zijn opvolger had aangewezen, en ook geen methode had vastgesteld om een nieuwe leider te kiezen. Na zijn dood in 632 na Chr. streden verschillende groepen Moslims om het leiderschap. De meerderheid wees Abu Bakr, een van de vooraanstaande volgelingen van Mohammed, aan als kalief. Deze groep werd de Soennieten, terwijl een veel kleinere groep, die de Shiiten werd, Abu Bakr verwierp, omdat zij aanvoerden dat Mohammeds schoonzoon Ali de leider moest zijn, en dat het leiderschap binnen de familie van Mohammed moest blijven. Er is altijd een grote onderlinge spanning geweest tussen deze twee gemeenschappen.

Landen met een moslimbevolking van minimaal 10% (groen is soennitisch, rood is sjiitisch, blauw is ibadisch)

Extreme verdeeldheid

De terugkeer van Ruhollah Musavi Khomeini uit Parijs (Teheran, 1 februari 1979). Khomeini wordt door de piloot van het Air France-toestel de trap af geholpen.

Soennieten, die bijna 90% van alle Moslims uitmaken, leven voor het grootste deel in de zuidelijke streken van het Midden-Oosten – Saudi-Arabië, Jordanië, Egypte en Noord Afrika – en worden beschouwd als orthodoxe Moslims. De volken van de noordelijke landen – Iran, Irak en Libanon – hebben een Shiitische meerderheid. En hoewel Syrië voor het merendeel Soennitisch is, wordt het geregeerd door de Alavieten, een Shiitische splintergroepering. Hezbollah (of Hetzb’Allah)is een radicale Shiitische groepering, die voortkwam uit de Iraanse revolutie van 1979, toen de Sjah werd afgezet. Ayatollah Khomeini kreeg toen de macht en riep Iran uit tot Islamitische Republiek. Iran ziet Hezbollah als een van zijn steunpilaren in zijn strategische veiligheid, en de voorste verdedigingslinie tegen Israël.

Ahmadinejad inspects Natanz nuclear plant in central Iran

Mahmoud Ahmadinejad die een nucleaire plant inspecteert in 2008

De huidige President Mahmoud Ahmadinejad draagt de revolutie nu uit over zijn landsgrenzen. Beide groepen hebben radicale terroristische organisaties. Zo worden al-Qa’eda en Hamas geleid door Soennitische Moslims. Zij staan gewoonlijk vijandig tegenover alle Shiiten, zodat er sprake is van extreme verdeeldheid binnen het moslimgeloof.

De Soennitische al-Qa’eda guerilla strijdkrachten, die worden gesteund door Jordaanse en Syrische organisaties met dezelfde religieuze overtuiging, laten bommen ontploffen in Irak, meestal gericht tegen de armste Shiitische Moslims. Daarom zijn de VS meer geneigd samen te werken met de Shiiten in Irak en de Soennieten in de zuidelijke streken. De Koerden, die leven in de noordelijke delen van Irak, zijn Soennieten en worden gehaat door de Shiiten.

Op 31 augustus 2005 was er een zeer ernstig incident. Op geruchten dat er zelfmoordaanslagen zouden plaatsvinden, werden bijna 1000 Shiiten – waarvan vele vrouwen en kinderen – die bezig waren met hun jaarlijkse pelgrimstocht naar het Mousa al-Kadhim heiligdom, of vertrapt of van de brug over de Tigris in Bagdad gegooid. Dit leidde bijna tot een burgeroorlog. President Ahmadinejad van Iran beweert dat het Soennitische radicalisme het uiterste van zijn mogelijkheden heeft bereikt in zijn strijd tegen het door de VS geleide globale systeem, en dat het nu de beurt is van de Shiiten, geleid door Iran, het roer over te nemen. Hun jihad strekt zich nu uit van Spanje tot Afghanistan.

Verzet tegen Israël

King Abdullah portrait.jpg

Abdoellah II bin al-Hoessein koning van het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië. – Abdoellah behoort tot de stam van de Hasjemieten en is volgens zijn stamboom een nazaat van de profeet Mohammed in de 41e generatie.

Alle Moslims hebben één ding gemeenschappelijk: hun verzet tegen Israël. In de 7e eeuw na Chr. vielen de Saracenen het Midden-Oosten binnen en bezetten het grootste deel daarvan. Daaruit kwam het Ottomaanse Rijk voort. Als Moslims wijdden zij al hun land aan Allah, maar sinds 1948, zeggen zij, is dit land ontheiligd door de Israëlische bezetting, en zij moeten voorgoed verdreven worden van hun bezette gebied. Hierbij moet worden aangetekend dat Koning Abdullah van Jordanië, de Egyptische President Hosni Mubarak en de Saudische Minister van Buitenlandse zaken en hun onderdanen Soennitische Moslims zijn, en bondgenoten van Amerika en Groot-Britannië.  Zij vormen de ‘koning van het zuiden’ waarover in de Bijbel wordt gesproken. Deze leiders hebben notitie genomen van de recente regionale ontwikkelingen een ‘Shiitische halve maan’ te vormen (zoals Koning Abdullah dezebeschreef) in de noordelijke gebieden van het Midden-Oosten.

Leave a comment

Filed under Geschiedenis, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Politieke aangelegenheden, Religieuze aangelegenheden, Wereld aangelegenheden

There are no righteous wars

Ezra Pound wrote in his poems,
“there are no righteous wars”.
Even more, what it should be understood is that the war of a nation against another nation is always an hoax.
People are completely indifferent to national quarries:
the real thing is the conflict between opposite groups of power.
~From Fondazione M: What Israel?

Leave a comment

Filed under Activism and Peace Work, Political affairs, Positive thoughts, Quotations or Citations, Social affairs, World affairs

Wie was Melchisedek?

Reacties op in ons papieren blad verschenen artikelen:

Wie was Melchisedek?
Hebr. 7 zegt dat hij geen vader of moeder had,
en geen oorsprong of levenseinde.
Was hij een engel? Of Jezus zelf?

We ontmoeten Melchisedek zelf in Genesis 14:

En Melchisedek, de koning van Salem, liet brood en wijn brengen. Hij was een priester van God, de Allerhoogste, en sprak een zegen over Abram uit … Abram gaf aan Melchisedek een tiende van wat hij had heroverd. (Gen. 14:18-20)

Deze Melchisedek verschijnt hier heel plotseling in het verhaal, en verdwijnt weer even plotseling daaruit. We lezen niet wie hij feitelijk was, of van wie hij afstamde. We lezen alleen dat hij ‘koning van Salem’ was, en ‘priester van God’, dat hij Abram zegende, en dat Abram hem tienden gaf van de buit. Dat is dus niet veel informatie, maar het stelt ons toch niet echt voor problemen. Kennelijk leefde er in Kanaän een plaatselijke koning die tevens priester was van de ware God. Hij zegent Abram, en Abram erkent in hem zijn meerdere want dat is waar die zegening en dat geven van die ‘tienden’ op neer komt. Daarna komen we alleen zijn naam nog tegen: eerst in Ps. 110:4, en de brief aan de Hebreeën geeft daar commentaar op. Dat zijn de beide andere keren dat hij in de Bijbel genoemd wordt. In Hebr. 5 lezen we:

Ergens anders [nl. in Ps. 110:4] zegt (God):

‘Jij [de Messias] zult voor eeuwig priester zijn, zoals ook Melchisedek dat was.’ … En Hijwerd … een bron van eeuwige redding, omdat God Hem heeft uitgeroepen tot hogepriester zoals Melchisedek dat was. (Hebr. 5:6,10)

In hoofdstuk 7 legt hij dat verder uit:

Want deze Melchisedek, koning van Salem en priester van de allerhoogste God, ging Abraham tegemoet … en zegende hem, waarna Abraham hem een tiende van alle buit gaf. Zijn naam betekent ‘koning van de gerechtigheid’, en verder is hij ook koning van Salem, dat is ‘koning van de vrede’. Hij heeft geen vader of moeder, geen stamboom, geen oorsprong of levenseinde en lijkt op de Zoon van God – hij is priester voor altijd. (Hebr. 7:1-3)

Het is duidelijk dat hier de moeilijkheden liggen. Zijn naam, zegt de schrijver, is een samenstelling van melek (koning) en zadok (gerechtigheid). Verder is hij koning van Salem, dat verwant is aan shalom (vrede). Bedenk daarbij dat het Hebreeuws geen klinkers kent, en dat de weergave van een Hebreeuwse klank door een ‘s’ of een ‘z’ een keuze van de vertalers is (dus is er bijv. geen wezenlijk verschil tussen sedek en zadok). Daarmee is hij volgens de schrijver een (symbolisch!) beeld van de Messias (Christus), die de werkelijke koning der gerechtigheid is (bijv. Jes. 11:4-5 en 32:1), en koning des vredes (bijv. Jes. 9:5). Let dus op dat hij niet betoogt dat deze Melchisedek de Messias is, maar dat hij er een beeld van is! Vervolgens licht hij bepaalde aspecten van die verzen in Gen. 14 eruit en betoogt dat die zijn lezers (Hebreeën, dat is: Joodse christenen!) iets vertellen over de eigenschappen van dat Messiasschap.

De problemen ontstaan nu uit het feit dat zijn argument niet alleen berust op wat ons van Melchisedek wordt verteld, maar voor een deel juist op wat ons niet wordt verteld. Het gaat hem er dus niet zozeer om wie of wat de werkelijke Melchisedek was, maar om de manier waarop hij ons in Genesis wordt gepresenteerd. Zijn argument is dan dat het priesterschap van Melchisedek een beeld is van dat van Christus, en daaruit leidt hij af dat het priesterschap van de Messias groter is dan het Levitische priesterschap dat zijn lezers kenden, en dat zijzelf als de hoogste vorm van priesterschap zagen. Dat Levitische priesterschap, betoogt de schrijver, moest voortdurend van vader op zoon worden doorgegeven, omdat zij op een gegeven moment nu eenmaal dood gingen (Hebr. 7:23). Maar het priesterschap van de Messias is volgens Ps. 110 eeuwig (zie Hebr.5:6). En dat wordt dan geïllustreerd door het feit dat ons van Melchisedek geen afstamming en geen geboorte of dood wordt medegedeeld (Hebr. 7:3). Natuurlijk is hij in werkelijkheid gewoon geboren, uit menselijke ouders, en ook weer een keer gestorven. Maar door deze manier van presenteren is hij, betoogt de schrijver, een beeld van de Messias die zijn priesterschap van niemand heeft geërfd (vs 16) en die in werkelijkheid tot in eeuwigheid priester blijft (vs 24). Tenslotte noemt hij het feit dat Abram onderdanigheid betoont aan Melchisedek, en dat Abrams nakomeling Levi (als afstammeling altijd minder dan zijn stamvader) daarmee dus eveneens ondergeschikt is aan deze Melchisedek. En dat geldt dan dus ook voor Levi’s priesterschap ten opzichte van het priesterschap ‘zoals dat van Melchisedek’, dus (uiteindelijk) voor het priesterschap van de Messias zelf.

++

Aansluitende lectuur

 1. De nacht is ver gevorderd 8 Studie 2 Schrik of troost 4 De wereld rond Israël

+++

heb2 priest

Gerelateerd

 1. Melchisedek
 2. Jesus Breaks Through

Leave a comment

Filed under Geestelijke aangelegenheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religious affairs, Vragen van lezers

There are more unchurched people and more non-believing people in our world than ever before.There are more unchurched people in our world than ever before.
There are also more non-believing people in our world than ever before.


Dear God
Give us enough opportunities and power
to go out in this world
to preach the Good News of your coming Kingdom

 

Leave a comment

Filed under Activism and Peace Work, Prayers, Reflection Texts, Religious affairs, Spiritual affairs, World affairs

to Penetrate beneath the surface of a man’s life

 

“The whole purpose of spiritual direction is
to penetrate beneath the surface of a man’s life,
to get behind the façade of conventional gestures and attitudes which he presents to the world,
and to bring out his inner spiritual freedom,
his inmost truth,
which is what we call the likeness of Christ in his soul.”

– Thomas Merton

+

Preceding

Easier to find guides than someone to be with you in a discerning, prayerful companionship

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Lifestyle, Quotations or Citations, Religious affairs, Spiritual affairs

Easier to find guides than someone to be with you in a discerning, prayerful companionship

“It is easier to find guides,
someone to tell you what to do,
than someone to be with you in a discerning, prayerful companionship
as you work it out yourself.
This is what spiritual direction is.”
~ Eugene H. Peterson

1 Comment

Filed under Being and Feeling, Quotations or Citations, Spiritual affairs

Death and rest

Lots of people may fear death and be very unrestful when they think about the dead.

Many long for moments without pain and moment where they can be at ease not having to worry about so many things. They are longing for peace and tranquillity. Many also want some time to recuperate and to get some new enforced energy.

Rest is something that most people desire, but are unable to find. Running from morning until night, seven days a week, people struggle to find rest. {Psalm 62:1 Finding Rest}

There are those who are unable to sleep the following night after they dared to take a nap in the middle of the day. Others do not mind falling asleep in their church whilst the priest gives his sermon. Others find it great to have the Sunday free so that they can have a nap on Sunday afternoons.

Every day we are confronted by the world which demands so many things from us; Having the pressure of society on us we often do not dare to have a rest somewhere in-between.

Rest becomes elusive because of the race that people are in to try and satisfy their soul. They fear rejection, poverty, looking bad, and missing out so they run harder to prevent those things from occurring. When they lie down at night, their minds race in fear for the next day trying to determine how to make something happen or to keep moving forward, thus not getting any rest. {Psalm 62:1 Finding Rest}

Lots of people do think when they do not follow the tred of this fast running world, they shall not be respected or recognized for what they do. They would love to please everybody around them, and by doing so sometimes forget what is really right or appropriate in the eyes of God.

The goals of people are for temporary happiness and enjoyment, but often these are missing in the race. People miss out on life striving to run hard after false things, false hopes and false dreams. {Psalm 62:1 Finding Rest}

Most people do think it are the living beings that can provide them with what they need. They do forget that it is the Most High Divine Creator Who is the Sustainer and Provider of all. They forget that salvation they seek can only be found by God.

Every believer needs to realize that it is God who is the true provider for every need he has. Provision for physical, spiritual and emotional needs. There is nothing that God cannot supply. {Psalm 62:1 Finding Rest}

We should not so much honour the dead when we have the Living God to Whom all honour belongs. In Him, we should trust and not in those who are already death. It is God Who deserves our confidence.

Instead of looking to the temporary things that this world can provide, one must look to God for the eternal things. The things that last are forgiveness, love, peace, joy, kindness, mercy, patience, and God’s presence. When a believer has God at the center of his life, he will know the rest that God provides. This will allow him to lie down at night in peace and sleep knowing God is in control and will save him in the end. {Psalm 62:1 Finding Rest}

Instead of partaking all those festivities for the dead, we should choose for God given feasts and choose for more life than  the life most people see in front of them. Our hopes should not come from those in the graves but from That One Who man can not see. We may be sure of it that He provides the most stable ground under our feet. He is The Rock that shall not be broken in pieces or being destroyed. We can wait calmly for God alone, because our hope and expectations comes from Him. He alone is should be our rock our defence and stronghold.

Trusting in God we shall not be shaken. Him being our high tower we who believe in Him and trust Him shall not be moved.

Are you hoping that those people, called saints, who died a long time ago shall bring peace and salvation for you?

Please do know that our salvation and glory depends on God and not on the dead.

Trust him at all times, you people. Pour out your hearts in his presence.
God is our refuge {Psalm 62:5-8}

 

*

My soul waits calmly for God alone.
    My salvation comes from him.
{Psalm 62:1 GW)

+

Preceding

In October-November People often too busy with death and the dead

Looking forward to a year full of Kindness

Tending to develop a genuine confidence in our Higher Power

Confidence…

Pray to thank God

 

++

Find also to read

 1. Back from gone #2 Aim of godly people
 2. The Right One to follow and to worship
 3. As Christ’s slaves doing the Will of God in gratitude
 4. God Feeds The Birds
 5. When things run differently than expected
 6. Today’s thought “That my name might be proclaimed” (January 31)
 7. Today’s thought “As wax melts before the fire” (February 5)

+++

Related

 1. Psalm 62:1 Finding Rest
 2. Rest Time
 3. Message of the Day: Trust and Confidence in God Face of Trouble.
 4. June 25, 2019
 5. Psalm 62:1: Watching and waiting
 6. Waiting Patiently
 7. Blessed night
 8. Lunch with the Psalms
 9. God is my Rock
 10. Choosing Far More Life

2 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Being and Feeling, Health affairs, Lifestyle, Social affairs, Welfare matters, World affairs

In October-November People often too busy with death and the dead

At the end of October, begin November around cemeteries we can find lots of people on the streets and flower sellers who try to sell their chrysanthemums. Lots of people have their thoughts in this Autumn period by those who are not walking any more on this earth.

From Laura Cyrena‘s blogpost Graveyard Walk

You may not misunderstand us. We feel empathy, and we do understand their feelings, their point of view, their situation. We also know that each of us more than once shall be confronted with death in their life. Birth and death are two main factors in each being his or her life. Once born, nobody can escape death. It is part of life.

All of us shall have to walk a different path and shall have to find ways to make the best out of our own life. We also should know that we too may have an influence in the life of others. Each of us has to walk many miles to reach our goal. We shall have to crawl, walk, climb mountains and cycle many kilometres. Going from one place to another, growing up, we also shall meet a lot of people and become confronted with a lot of circumstances.

We often compare our life to that of others. We have a lot of expectations and sometimes by looking at others do not mind having some jealousy coming up in our minds, wanting things others have.

We put conditions on what we want … we reject things that doesn’t fit our expectations … we get distracted doing other things. {Are You Ready to Receive?}

The world offers us a lot of attractions and often we become blinded by its luring pictures. Most of the time we desire a lot from others and would like to receive even more from the one we call our god. When not receiving enough from one god many make themselves an other or even more gods. All over the world we find lots of people ‘taking care’ of many gods, whilst they forget that there exist A Singular Supernatural Spirit Being Who does not have to be cared for, because nothing can be given to Him what does not belong to Him. He is the Establisher and Master of life. He gives us all the possibilities to walk here on this planet.

When we realize all we have is from Him, when we realize we can’t do it own our on, then He will lift us up. James 4.10 {Are You Ready to Receive?}

Coming to realize Who That God is, does not seem to be so easy for mankind. Lots of people have difficulties to come to recognize that invisible God as the Most High Elohim and God of gods above any other god and above any being. Not many want to see or even look for Him, but that is what He hopes people would do, go looking for Him who is the Only One True God.

Seek Him. He delights when we look for Him and look for what ways He desires for us. We are to look for where He is already at work, and God will bless. Hebrews 11.6 {Are You Ready to Receive?}

Walking on this earth may not always so easy. Often we got a lot of mud on our shoes and clothes, getting wet and tired.

… we should realize that in our journey in life, our shoes get muddied. Life gets messy. Not only our life, but the life of others too. The mud gives insight to what we have gone through and where we have traveled. {Why the name, “Muddy Shoes”?}

Many people on their walk of life love to cling close to each other, and just hang out in one place. A lot of them are just happy where they are and what they do, as long as they do not have to bother about others. Many do not think about the task Jesus has given to his followers, to go out in the world and to tell the peoples about the Good News of the coming Kingdom of God. Many forget that they are to be going into the world, sharing the love, the hope, the grace of the Gospel.

Every year we see a lot of people who think of their beloved who are gone. But at that time when the days shorten they prefer to hold on to fantasies as people becoming stars in heaven, or going to have 77 virgins in heaven. Several parents let their children look to stars to find the proof of death, making their heads

forever fastened gazing up, while final breaths of skyward worlds eclipse with life our fleshly tomb and and fragile pulse. {To stars}

Others have even placed some ashes from the deceased in a teddy bear of their children.Some love to go on the eveningwalks many organizations provide around Halloween.

To have just a taste of the life they once had. Blood in their veins. Breath in their mouth. Tears in their eyes. {Waiting For The Dead On Halloween}

they

are told they might have the stench of the grave upon them. We are told their skin might slough off on our own. {Waiting For The Dead On Halloween}

Lots of people look forward to the Halloween marches and fires, giving them a kick and fanciful ideas they being stronger than those who died. Some of them might think the rotted clothes of the dead might fall from their bones, and they hope to see things to make them scream and at the same time frightening the ghosts as well. It is said by many

115116d1339798513-vintage-halloween-photos-5277724533494196_ewnwqjb0_c

On Samhain many lay in wait for the dead.

We are told the fresh decay of our parents and uncles and aunts and grand folk will be the worse. They have had their year in the ground and are beyond any excuse to linger. They are the most reluctant. They have the clearest memories of what it is like to live. They, more than all the others, want it back. They might wish, if they can, to suck life right out of us and feel warm once again.

It is best we disguise ourselves from them.

It is best if we hide our faces with masks and wear clothes not our own. {Waiting For The Dead On Halloween}

Lots of people consider it more important to  honour the dead, because they are afraid they otherwise would do things to them, instead of honouring God Who according to many does not exist. Instead of thinking what really happens to somebody who dies or people having to face the end of their life, and after that life is finished, they not able to take anything into their grave to use it later. For them, as for animals and plants, there shall be just decay, they becoming dust.

All their life they may have thought they had lots of enemies. Now those enemies can not do anything to them. For those who depart us in death there shall be no tears any more. Whilst the living shall shed perhaps a lot of tears.

26 The last enemy that shall be destroyed is death. (1 Corinthians 15:26 BRG)

And God shall wipe away all tears from their eyes; and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain: for the former things are passed away. (Revelation 21:4 BRG)

For the living know that they shall die: but the dead know not any thing, neither have they any more a reward; for the memory of them is forgotten. (Ecclesiastes 9:5 BRG)

29 All they that be fat upon earth shall eat and worship: all they that go down to the dust shall bow before him: and none can keep alive his own soul. (Psalm 22:29 BRG)

19 For that which befalleth the sons of men befalleth beasts; even one thing befalleth them: as the one dieth, so dieth the other; yea, they have all one breath; so that a man hath no preeminence above a beast: for all is vanity.

20 All go unto one place; all are of the dust, and all turn to dust again. (Ecclesiastes 3:19-20 BRG)

10 Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might; for there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom, in the grave, whither thou goest. (Ecclesiastes 9:10 BRG)

His breath goeth forth, he returneth to his earth; in that very day his thoughts perish. (Psalm 146:4 BRG)

18 For the grave cannot praise thee, death can not celebrate thee: they that go down into the pit cannot hope for thy truth. (Isaiah 38:18 BRG)

Instead of spending so much time going to clean stones in a graveyard talking at another place than home, to those who died, should we not better use several moments of the year to remember those people, and perhaps even talk to them, though with the knowledge they can not hear us and cannot do something for us. But above there is SomeOne Who can hear and see us. Would we not better talk to Him?

Instead of having friendship with the world, should we not seek for friendship with Him? Instead of being from the world we better would be from God, with the knowledge that the whole world is under the control of the evil one. (1 John 5:19) We should not love the world and what it has to offer with all its gadgets and other attractive things, it being ready as a spider waiting for its prey to sting it to death.  We should know that for all that is in the world, the lust of the flesh or physical gratification, and the lust of the eyes or greed, and the pride of life and extravagant lifestyles, are not of the Father, but are of the world. (1 John 2:15-16)

 

Bad choices, poor planning, and simply not paying attention. … we wing it, we keep,doing the same thing (thus getting the same outcome and wonder why), we don’t pay attention to what our people are going through and ignore the signs. {52 Hiker Mistakes by Backpacker … and by Worship Leaders}

+

Preceding

Measure of loneliness whilst time drags

Facing daily events and exclaiming “Good grief!”

Family happiness and little things we do

The belief of one going to heaven

What traditions/rituals/routines do you have for welcoming Autumn?

Pagan Holidays

Halloween is Satanist Christmas

++

Find also to read

 1. What is life?
 2. A Mundane Existence
 3. Dealing with worries in our lives
 4. Concerning Man
 5. Dying or not
 6. October month of witches and spirits
 7. Halloween custom of the nations
 8. Autumn traditions for 2014 – 2 Summersend and mansend
 9. Autumn traditions for 2014 – 4 Blasphemy and ridiculing faith in God
 10. Autumn traditions for 2014 – 5 People, souls and saints in the news
 11. Autumn traditions for 2014 – 6 Bonfire night
 12. All Saints’ Day
 13. Thought for November 1: To the time of the end: many shall run to and fro, and knowledge shall be increased.
 14. All Souls’ Day
 15. Thought for today November 4th Going to graveyards and people going to dust
 16. A truth to face often to do with time
 17. An Escape Mechanism
 18. Are you right down in the dumps? Stop digging!
 19. Death
 20. Biblical Ambiguity on Death?
 21. How are the dead?
 22. Realities concerning Human Life and Death
 23. Where do we go when we die?
 24. Grave, tomb, sepulchre – graf, begraafplaats, rustplaats, sepulcrum
 25. Separation from God in death, the antithesis of life
 26. Mortal Soul and Mortal Psyche #1 Intro
 27. Mortal Soul and Mortal Psyche #2 Psyche, the word
 28. Mortal Soul and Mortal Psyche #3 Historical background
 29. Mortal Soul and Mortal Psyche #5 Mortality of man and mortality of the spirit
 30. Today’s thought “Death by being taken captive” (May 15)
 31. Today’s thought “nonsense surrounding the many gods” (July 28)
 32. Is there life beyond the grave?
 33. Decomposition, decay – vergaan, afsterven, ontbinding
 34. We have a choice every day regarding the attitude we will embrace
 35. Being of good courage running the race

+++

Where the Tye River meets the James. Unique in its right angle intersection as opposed to a Y-type of most merges. But something happened. It now lays horizontal on the floor of the forest. Photo from Killing a Legacy.

Related

Glenwood Cemetery on Central Avenue Pike in Powell, a very old cemetery located next to a somewhat newer church. – Photo from Life in Every Limb article by Leslie Sholly {Glenwood Cemetery: A Post for All Souls Day}

 1. Life in a few Lines.
 2. Killing a Legacy
 3. You Snooze, You Lose
 4. Dreams of Vampires
 5. Yesterday … All My Trouble Seemed So Far Away (Our Story Through Music)
 6. Another favorite subject
 7. Where is the great Beyond?
 8. To stars
 9. Not Done Yet
 10. Farewell
 11. Death Death so we want are always greatly interested him.
 12. Dead.
 13. The Choral of DeathIn Death
 14. An afternoon at Père Lachaise cemetery.
 15. Why I stopped making up for the dead-Banke Meshida
 16. What would be the #meaning of a #limited #life which ends with #dead?
 17. Dead Before 40
 18. Graveyard Walk
 19. SciFriday: Day of the Dead
 20. Inktober 2019 Day 31: Ouija
 21. Hallow’s Evehappy halloween!
 22. Honoring the Dead on Halloween
 23. Waiting For The Dead On Halloween
 24. Factoid About Halloween
 25. [tonight we walk]
 26. Fences
 27. Twittering Tales – Lonely Girl.
 28. Decent Substitutes
 29. All Saints’ Day/Sunday C: Nov. 1 or 3
 30. Ghosts Await On The Day of the Dead / Dia de los Muertos
 31. November 2nd Day of the Dead
 32. Celebrating the deadChrysanthemums and All Souls’ Day
 33. Prayer for All Souls Day
 34. Remembering our loved ones – on “Mindszentek” (All Saints’ Day)
 35. All Saint’s Day – Visiting a Cemetery in Milan
 36. Glenwood Cemetery: A Post for All Souls Day
 37. Short Story: A Grave Time for A Cemetery
 38. 50 Word Story #25
 39. 170 – A glimpse of the quiet Varazdin and Zagreb streets
 40. Honoring family
 41. Parents honour son’s life with Halloween skeleton but cemetery keeps taking it down – National
 42. The All Saints Day
 43. Happy All Saints’ Day
 44. Cemetery Days
 45. Walking around a cemetery alone
 46. The Cemetery – Part 3
 47. A Few Words on Cemetery Problems
 48. The Non-Catholic Cemetery in Rome
 49. Halloween Celebration in the Local Cemetery
 50. The Embrace Of Thanatos
 51. Alex Williamson cemetery, revisited.
 52. Cherry Hill Cemetery
 53. A Trip to the West Point Cemetery
 54. Mexico City: Free for a Coffee desperate to see a cemetery since roaming through a city of the dead is one of my beloved pastimes.
 55. Cimetière de la Cité, Carcassonne, France
 56. Buenos Aires – October 2019 – La Chacarita Cemetery

1 Comment

Filed under Being and Feeling, Knowledge & Wisdom, Lifestyle, Reflection Texts, Religious affairs, Spiritual affairs, World affairs

Messianic Gentiles looking at Torah and Jews, often giving a wrong view about Messianic Jews

Some Messianic groups do want others to believe that all Messianic Jews have put away their Only One True Beloved God Who is One eternal all-knowing invisible Most Almighty Elohim.

The retired Marc Hiatt worked as a Worship Director and Office Admin at Or HaOlam Messianic Congregation in Overland Park, KS, where he is known as Mordekhi. He seems to be one of those Messianic preachers who want to distort the view on Messianics by doing as if all of them worship Jeshua (Jesus Christ) as their god. Problem with such misleading gurus is that they do not want to provide place for comments on their articles, for probably they know very well that too many would disagree with them or would show readers how it is otherwise. Not providing a place for real Messianics to react, they stay in the dark and Jews may continue to have a wrong impression of those Jews who honestly choose  for Jesus.

Mr. Hiatt is not Jewish by blood, as far as any of his family records reveal. He may have a heart for Israel and the Bnei Yisroel or Jewish people and considers himself to be a Messianic Gentile,

“a “Ruth,” as it were.”

But it are such people and evangelicals who frighten us very much. Such preachers who try to convert Jews, or try to lure them in the trap not to worship the Elohim Hashem Jehovah anymore, that makes so many Jews afraid to have contact with Christians, because they too have a misinformed image. This is why today only 0,3% of the Jewish population in Israel is notated as believing in Christ. Evangelists saying so, pointing out there are 99,7 non-believers. Evangelism and Apologetics director Eitan Bar, on Youtube shares the 3 main reasons why Jewish people today don’t believe in Jesus, and gives a report about Evangelism in Israel. He explains the dangers of looking at the world from limited eye points, facing replacement theology which often leads to anti-semitism (look at the crusades, inquisition, pogroms, bloodlabels, etc).

*

We all should Remember our Bore [Creator – (Qohelet / Ecclesiastes 12:1)] and be faithful to this One and Only One True God and His Words given to us, them being recorded on the Scrolls. Those scrolls never presented the Lamb of God and a real Jew shall never says or believes the words written in the Torah would be the word of Jeshua (Jesus). To say the Torah

represents the living Word, Yeshua

is just an insult for us.

We respect the Torah because we consider it the infallible Word of God, the Most High Elohim.

In Messianic Judaism, the Torah scroll, written on a lamb’s skin,
represents the Lamb of God, Yeshua,
and that is why a Torah scroll is honored and respected.
The scroll itself is not worshiped,
but it is honored as the written word of ADONAI,
which in turn represents the living Word, Yeshua.

~ B’ha’alotkha, by Mordekhi’s Drash, A Messianic Gentile look at Torah and more by Marc Hiatt

All the activities of faithful men should be directed to Hashem, who should be the “centre” of our lives and never may faithful people have other gods next to the Elohim Hashem Jehovah. Even when we accept Jesus or Jeshua as the Messiah, his great position may never make us to worship him as one of our gods, or even worse, to make this son of man and Ben haElohim (or son of God), into our God.

Mostly that choice to make Jesus or Jeshua in God frightens our brothers and sisters living in Israel and other countries. That we may encounter so many preachers wanting us to believe we do not need the faith in our Hashem Elohim or yekar to Him, but into the faith in their god Yeshua makes us much afraid and makes us alert but also scared that lots of our brethren and sisters may be lured in the trap of Trinitarianism and its adjoint avodah zara or idolatry.

The eternal Most High, the Ehyeh, Asher, Ehyeh – who was, who is, and always shall be, has no turning or changing shadow in Him and has only His Kol to Whom we should listen. He has given the statutes we should follow. That Torah or written Law is what we should take as our Guide. Though many of those Messianic Gentiles want to give the impression we cannot go without them. They do seem to forget we clearly know, or should know, that we should not have any other gods. And real lovers of God should also not keep to halfways, we cannot be partial in applying the Torah (Mal’akhi / Malachi 2:9).

The Tikkun Olam or God’s redemptive purpose to restore a fallen world did not come by Him faking His birth, temptation, death and resurrection, still keeping all people to suffer such a long time after such a “salvation” by taking on the fleshly body of Christ and then telling lies, like that He would not know when coming back or who would be seated next to Him. God knows everything, but Jesus had to learn everything and did not know a lot of things, even not some very important matters, like his return (all proof he  – Jesus – is not God).

Those people, who want to give a wrong picture of Messianic Jews, also ignore Hashem’s Tachlis, and reduce the act of Christ to a God playing some act, or bringing a ‘theatre play,’ to quieten us, like mothers or father who tell a bedtime story before having their children going to sleep.

What took root in Israel nearly two thousand years ago, and was the sent one from God bringing “Peace and Salvation”, shall have to grow coming the prophesied times of the “Age to come“. Real lovers of God should show the world that we shall have to face Tikkun Olam and that slowly but surely our world shall repair and God’s People shall have their Holy Land in that restored land where more and more people shall find and worship that only One True God and shall keep to the mitzvah in honour of Him, the Most High, Who gave the world His Word with the Torah.

++

Find additional literature

 1. Jewish millennials between 2013 and 2017
 2. A Hebrew-Christian movement
 3. A House for God in our 21st century
 4. Moshe Rabbenu and Torat Moshe
 5. Difference between a Messianic Gentile, a Messianic Jew and a Christian
 6. Jews and Christians against Messianics and Jeshuaists
 7. Tekufat Tevet – Darkness, gold moon and Light to look forward
 8. Importance of Tikkun olam
 9. When you believe Jesus is God: who do you think is the mediator? #2 Firstborn from the dead our advocate

+++

Related

 1. Christiainity for Hebrews – The Name Above All Names
 2. You can’t deny God
 3. The Fullness of Israel
 4. This fighting world, Zionism and Israel #5
 5. Part I of III:  The Chosen People of God?
 6. Messianics posing as Frum Jews busted after showing up on time to a Simcha
 7. You really couldn’t make it up – If you’re making common cause with the Messianics
 8. Prepare the way
 9. Verse of the Day Ephesians 2:8-9
 10. Stay true
 11. Faith and Recovery in the Hard Times
 12. No half measures
 13. Stop the tailspin
 14. The Word

1 Comment

Filed under Uncategorized