Author Archives: Marcus Ampe

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".

Kan er niet wat extra geld gedrukt worden

Zou wat extra geld drukken een oplossing brengen voor de door corona gemaakte schulden?

Sinds maart 2020 heeft het coronavirus de gehele wereld in een wurggreep. Op economisch vlak zullen de economische gevolgen verschrikkelijk zijn. Betreft de inflatie hadden de meeste mensen hun voorkeur uitgesproken om de één en twee centen te laten wegvallen, waardoor er zonder dat zij het beseften het geld aan waarde verloor met 2,5% en wij spoedig naar de 5% verlies gaan. Zoals in de vorige eeuw ook de centiemen geleidelijk aan van het toneel verdwenen. (Ik herinner mij nog hoe wij voor enkele centiemen 3 zuurtjes kregen en wat een rijkdom de 25 cent met het gaatje in het midden was voor ons. Het brood dat wij later voor 3 frank kochten is nu zelfs niet meer te krijgen voor 3 €, want de kilo prijs ligt nu meestal hoger.)

Heel wat bedrijven zijn door de sluitingsmaatregelen zwaar getroffen nu, terwijl heel wat mensen ook geen inkomen verkregen doordat zij hun werk niet konden uitvoeren. De staat heeft wel heel wat beschermingsmaatregelen getroffen, zoals voor vele arbeiders en bedienden, een verzekerd basis inkomen door Economische Werkloosheid. Artiesten bleven echter op droog zaad zitten daar hun  bewijslast voor inkomensverlies niet opgaat, doordat zij geen contracten of affiches kunnen voorleggen doordat die opdrachten als niet uitvoerbaar ook geen affiches kregen of voor de artiesten geen contract opleverden. Mits zij dan geen van beiden kunnen voor leggen betekent dat geen staatssteun. Nog steeds blijft de kunstenaar onbeschermd.

Maar gisteren was er al voor 3 miljard staatssteun voorzien door de regering, welke ons deficit nog eens sterk vergroot. De schuldenberg is de laatste maanden in de meeste landen sterk toegenomen. Iedereen weet wel dat eigenlijk niets gratis is en dat de uitgaven van de regering op een of andere manier zal moeten terug verdient worden. Één van de betere maatregelen zou een vermogensbelasting zijn, waarbij de rijksten van onze bevolking een klein percentage zouden bijdragen tot het dempen van de diepe put. 3-5% zou voor hen niet zo voelbaar zijn, terwijl het toch een enorme schuldvermindering teweeg zou brengen en de regering meer armslag zou opleveren.

Als wij niet opletten loemt ook het gevaar van een coronataks om de hoek, waarbij iedereen dan weer zal moeten afbetalen wat hij eerder van de regering heeft gekregen.

In Groot-Brittannië lokt men nu mensen terug naar de horeca door iedereen die een maaltijd daar neemt 10 pounds terug te betalen. Midden de negentiende eeuw gebeurde zo iets gelijkaardigs in Amerika, waarbij het Amerikaanse volk met een ‘gratis lunch’ gelokt werd voor wie drank bestelde. Daar bleek dan wel een verstopt addertje te zitten in het feit dat uiteindelijk de prijs van het eten in de drankrekening verrekend werd.

Ook nu is het gevaar dat voor de reeks economische steunmaatregelen ons de rekening nog zal gepresenteerd worden.

Voor het eerste steunprogramma van de Europese Centrale Bank werd al 750 miljard euro voorzien, en dit is nog maar het begin van de crisis.

In een recente column voor VoxEU, een onlineplatform voor economen, moest zelfs econoom en professor aan de London School of Economic, Paul De Grauwe toegeven dat de massale coronasteun voor bedrijven en werknemers niet zonder gevolgen zou blijven. Eind juli gaf hij wel toe dat niets de regering most tegenhouden om geld te blijven pompen in de economie.

“De toestand is ernstig”

zegt Paul De Grauwe,

“Heel ernstig zelfs. Maar hij is niet hopeloos. “

Het is nu al enkele maanden dat bedrijven gedeeltelijk of helemaal stil liggen en de consument verzocht wordt om zo veel mogelijk binnen te blijven en ‘s nachts niet meer op café of restaurant te zitten.  Dat stilvallen van bedrijven of minder werk te doen hebben, maakt het alleen maar nog moeilijker in deze tijd, waarbij men nog eens extra veiligheidsmaatregelen moet treffen, die op hun beurt toch ook heel wat geld kosten. Als bedrijven te lang stilliggen, dreigen ze om te vallen en dan verliezen mensen hun job. De Nationale Bank van België schat dat onze economie er zo’n 7,5 procent op achteruitgaat.

“Er waren nogal wat economen die dachten dat de markt zich wel zou aanpassen, dat het allemaal wel in orde komt, maar het blijkt moeilijker. De markt alleen kan zo’n schok niet opvangen”,

zei De Grauwe, die ook voorstander is dat als de productie stilvalt, als zo veel mensen hun job verliezen en als de economie naar beneden tuimelt, dat er dan een instantie moet  zijn die dat opvangt.

“Dat is de overheid. Het blijkt nu hoe belangrijk die is. De markt werkt niet op zichzelf, die moet worden ondersteund. Sommige mensen waren dat vergeten.”

Heel veel zakenmensen mogen er van overtuigd zijn dat zij de economie doen draaien en dat het enkel de ondernemer is die economische welvaart kan creëren, omdat, volgens hen, de overheid onproductief is.

“Dat de overheid en de sociale zekerheid teren op de hardwerkende ondernemer. Dat is het verhaal van de laatste decennia.”

Zegt De Grauwe, die verder verduidelijkt:

“De ondernemer is belangrijk, maar de sociale zekerheid is even belangrijk en moet weer belangrijker worden. Dankzij de sociale zekerheid kunnen heel veel mensen een goed leven leiden en het onderwijs en de ziektezorg zijn wel degelijk productief. Die moeten niet onderdoen voor de ondernemer.”

Velen mogen nu opteren om geld bij te drukken.Dat lijkt wel de meest eenvoudige oplossing. Maar men moet beseffen, zelfs al zitten wij met meerdere landen in dezelfde geldpot te rammelen, geen enkel land dat op zijn eigen kan doen. Maar verder zal het vers gedrukte geld nog verder leiden tot inflatie, en dus stijgende prijzen. Volgens De Grauwe kan dit wel minder spectaculair verlopen dan algemeen wordt verwacht.

Vorige week herhaalde hij zijn boodschap nog eens in Het Nieuwsblad:

de overheid moet massaal geld in de economie blijven pompen. Dat hoeft niet in een ramp te eindigen, want ‘er is geld met hopen’.

De Grauwe, de sfeerbeheerder van de Belgische economie, blijft op hetzelfde spijkertje kloppen:

de situatie is zeer ernstig, maar het komt goed.

Wij geloven ook wel dat alles zijn tijd heeft en bij tijd en stond wel degelijk hersteld, zodat alles weer op zijn pootjes terecht komt. In de veelbesproken paper Economisch beleid in tijden van corona, geschreven door onder meer de Gentse econoom Gert Peersman, staat ongeveer dezelfde boodschap: nee, ook daar is er ‘geen free lunch’, maar als de rente lager blijft dan de economische groei plus inflatie, zal de opgebouwde schuld de komende jaren, of in het slechtste geval decennia, langzaam wegsmelten.

Door op elkaar gepakt te zitten gaan velen hun opgelopen frustraties in al te kleine appartementjes vaarwel zeggen door een groter huis op te zoeken. In die markt zien we dan al een stijging van aanvraag maar ook een verhoging van de prijs met 6,5%. Ook de groente en fruitprijzen zijn al sterk in de hoogte gegaan en nu het fruit door deze hittegolf verbrand zal de prijs voor appelen en peren nog meer verhogen.
De laatste maanden doordat mensen niet veel konden doen is er heel wat meer geld op de spaarboekjes terecht gekomen. Deze leveren echter geen rednement en daarom zullen ook nog meer mensen op zoek gaan naar het aanschaffen van een eerste of zelfs tweede woning.

Volgens The Economist moet de rente laag blijven, onder meer omdat de centrale banken rente betalen op de reserves die banken bij hen plaatsen. Meer geld betekent meer reserves, en dus meer rentebetalingen. De Grauwe is in VoxEU heel duidelijk op dat punt:

die rentebetalingen van de centrale bank op de bankreserves moeten gewoon afgeschaft worden. Maar welke politicus zal dat van de banken durven afpakken?

En het blad had ook minder technische vragen:

waar zal de overheid in de komende jaren geld vinden voor de vergrijzing en de klimaatuitdagingen? Nóg meer schulden maken?

Door de klimaatverandering zullen we meer geconfronteerd worden met buitengewone temperaturen droogten, natte perioden en stormen. Deze zullen op hun beurt heel wat kosten teweeg brengen, voor de consument, de staatkas en de verzekeringen.

Indien men nu extra geld zou drukken, wie zou dat dan echt ten goede komen? Natuurlijk zal de staat daar het meeste profijt uit kunnen halen daar zij dan Sinterklaas mee zullen kunnen spelen. De werklozen en zieken kunnen daarbij het eerst geholpen worden, wanneer de staat er nu eindelijk wat meer oog voor zou hebben. Vervolgens zou er dan ook wat meer in opvoeding kunnen geïnvesteerd worden.

De laatste decennia hebben wij in geheel Europa de kloof tussen arm en rijk alsmaar groter zien worden. Massaal extra geld in de economie pompen zou volgens sommige economen dan ook kunnen helpen om die kloof te verkleinen, al hoewel deze al enorm groot is geworden.

Grote vraag die men zal moeten voorleggen aan de politici is hoe zij dat vers geld gaan verdelen. Gaat dat wel evenredig verdeeld worden?

Zoals het huidige voorziene geld voor al de werklozen en gesloten zaken eens zal terug betaald moeten worden, geloven velen dat het bijgedrukte geld ook terug zal moeten betaald worden en dat wij dan weer bij af zullen zijn.

Anderen benadrukken dat de extra schuld ooit moet worden terugbetaald en dat rijke mensen daarvan zullen profiteren: armen hebben doorgaans minder schuldpapier dan rijken. De consensus onder economen is, zoals gewoonlijk, ver te zoeken. Nu de politiek, van klassiek links over Bart De Wever tot zelfs Donald Trump, minstens lippendienst bewijst aan het idee dat meer herverdeling gewenst is, zouden we dringend zicht moeten krijgen op hoe het vers gedrukte geld de verhoudingen tussen rijk en arm regelt.

+

Voorgaand

Religieuze feesten in mei 2016

++

Aanvullende lectuur

 1. Eigendomsrecht, welvaarttaks en waardigheidsrecht
 2. Metafoor over een generatie

Leave a comment

Filed under Economische aangelegenheden, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn

Kort overzicht Corona gebeuren in België (januari – begin juni 2020)

De laatste maanden zijn voor heel wat mensen zeer moeilijke maanden geweest. Heel wat families hebben meerdere moeilijke dagen doorgemaakt, terwijl een van hun geliefden in het ziekenhuis lag met een coronabesmetting. Meerdere families moesten zonder een echt afscheid in de familiekring hun geliefde begraven, doordat deze het niet overleefd had. Een heel pak mensen werd niet rechtstreeks emotioneel getroffen door het virus, maar niemand kon aan de gevolgen van dit verraderlijk virus ontsnappen.

Op 28 januari klonk het dat in Wuhan, de hoofdstad in de provincie Hubei in China, er een epidemie met een nieuw coronavirus (2019-nCoV) was uitgebroken. Snel bleek dat ook in andere gebieden van China en een aantal andere landen gevallen met een reisgeschiedenis naar Wuhan ontdekt was die verdere besmetting over Europa bracht.

Toen werd er nog gezegd dat er geen ongerustheid over het nieuwe virus hoefde te zijn en dat de Belgische gezondheidsautoriteiten waakzaam waren en de situatie in China op de voet volgenden. Ook werd er toen nog gezegd dat

Ons land heeft zeer goede procedures voor het opsporen van coronavirussen. De ziekenhuizen en de huisartsen weten hoe ze het coronavirus kunnen herkennen en hoe ze ermee moeten omgaan. Een referentielaboratorium kan het virus op een veilige manier identificeren. Ook de gespecialiseerde behandeling in twee referentieziekenhuizen van patiënten met een coronavirus is in ons land voorzien.

{Persmededeling van de Gezondheidsraad op 28-01-2020}

In februari werd een grote bestelling geplaatst van beschermingsmateriaal en maskers voor zorgprofessionals. Daarnaast was ook een grote voorraad maskers besteld die patiënten met een virale infectie zouden kunnen dragen om hun omgeving te beschermen. Uiteindelijk bleek de levering van al die zaken toch moeilijk te verlopen. Meer dan eens liet de Belgische regering zich ook in het zak zetten en werd het geld van de burgers door die verkeerde aankopen ‘in het water gegooid’.

Maart bracht een hele reeks besmettingen op gang en bracht de regering er toe om over te gaan tot drastische maatregelen om de burgers te beschermen. De 10de maart vraagt de FOD Volksgezondheid aan iedereen om de hygiënemaatregelen strikt toe te passen om de verspreiding van het virus af te remmen. Naast aandacht voor de eigen gezondheid en persoonlijke hygiëne, worden aan de bevolking verschillende tips gegeven om toe te passen en om contact met anderen te beperken. Zo wenste men het werk van dokters en ziekenhuizen te verlichten en kon elke burger mee helpen om kwetsbare personen te beschermen.

De evolutie van de verspreiding van het coronavirus werd dagelijks geëvalueerd en bracht de regering er toe om op 12 maart aan te kondigen dat wegens de verergde gezondheidssituatie de Nationale Veiligheidsraad in aanwezigheid van en in overleg met de ministers-presidenten in het verlengde van de vergaderingen van de deskundigengroepen, namelijk de Risk Assessement Group en de Risk Management Group, het land te beschouwen als in een ernstige noodsituatie.

Aanvullende social distancing maatregelen met het doel de verspreiding van de epidemie tegen te gaan werden proportioneel verhoogd, gericht op maximale efficiëntie. Operationeel gezien ging het land toenin de federale fase van het crisisbeheer, wat betekende dat alle beslissingen werden genomen door een beheerscel die bestond uit de eerste minister, de bevoegde ministers en de ministers-presidenten zodat een betere coördinatie en informatie over de maatregelen kon verwezenlijkt worden. De aangekondigde maatregelen werden van toepassing op het hele grondgebied. België kwam in lockdown.

Op woensdag 25 maart was het een echt trieste dag met  1298 nieuwe gerapporteerde gevallen waarvan 857 in Vlaanderen, 256 in Wallonië en 164 in Brussel wonend. Dat bracht toen het totale aantal bevestigde besmette personen op 6235. Op één dag vielen er toen 220 doden.

Op vrijdag 27 maart werden er 1850 nieuwe gevallen gerapporteerd, wat het totale aantal bevestigde besmette personen op 9134 bracht.

Pas op 10 april kon de Task Force van minister Philippe De Backer te kennen geven dat eindelijk de testcapaciteit in ons land gevoelig verhoogd kon worden. Als eerste prioriteit waren er dan 20.000 testen beschikbaar gemaakt voor de woonzorgcentra en de rust- en verzorgingstehuizen die wel kerncentra van besmettingen leken te zijn met hoge mortaliteitscijfers. Die verhoogde testgevallen bij bewoners en verzorgend personeel in de woonzorgcentra, leverde op dat op dinsdag 14 april 2454 nieuwe COVID-19 gevallen gerapporteerd werden.

Geleidelijk aankonden er meer mensen de ziekenhuizen verlaten en kon men de instroom zien verminderen. Sinds 15 maart mocht men op 28 april 10 785 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard zien. toen melde men

Van de in totaal 7 094 overleden personen, overleed 45% in het ziekenhuis, 53% in een woonzorgcentrum, 0% thuis en 0% op een andere plaats. De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn allemaal bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra zijn zowel bevestigde (10%) als vermoede (90%) gevallen.

Op 4 mei, werd er vergaderd over o.a. de testing- en opvolgingsstrategie in het kader van Covid-19 en kwam men er toe te gaan werken aan een afbouw strategie. Woensdag 6 mei, kwam de Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, bijeen om een afbouwstrategie die op 11 mei van start zou gaan te valideren, te vervolledigen en te verduidelijken. De experts hebben toen groen licht gegeven voor deze nieuwe fase naar aanleiding van een aantal gunstige criteria op dat moment, namelijk het aantal ziekenhuisopnames per dag, de gemiddelde trend van deze ziekenhuisopnames die lager kwam dan de voorgaande weken, het aantal bedden op intensieve zorg, testing en tracing. Deze criteria zullen ook nu nog een rol blijven spelen bij de geleidelijke en verdere afbouw.

De impact van de overheidsmaatregelen wordt pas tien tot veertien dagen later zichtbaar in aantal hospitalisaties en opnames in intensieve zorgen. Dit door de incubatietijd en het verloop van COVID-19.

Om kort op de bal te spelen zouden daarom indicatieve gegevens vanuit de bevolking zo snel mogelijk ter beschikking moeten zijn.

De medische wetenschappers krijgen voor de verwerking van de antwoorden op aan de bevolking voorgelegde enquêtes, de hulp van de sociale wetenschappers van de Antwerpse universiteit. Het ‘corona citizenscienceproject’ loopt ook met medewerking van collega’s van de KU Leuven en de Universiteit Hasselt.

Op donderdag 4 juni werden nog 140 nieuwe gevallen gerapporteerd en waren er nog 32 nieuwe opnames. In de ziekenhuizen waren er dan in totaal 700 patiënten opgenomen met nog 137 patiënten in intensieve zorgen. Toen werden er in totaal 9 566 sterfgevallen gerapporteerd, waarvan 48% in het ziekenhuis overleed , 50% in een woonzorgcentrum, 0,5% in andere residentiële collectiviteiten, en 0,6% thuis en elders. De meeste sterfgevallen in het ziekenhuis (95%) zijn bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra omvatten 26% bevestigde gevallen en 74% vermoede gevallen.

Bekijk het volledige dagelijkse rapport met de nationale epidemiologische situatie van het coronavirus.

Er worden in ons land nog steeds nieuwe besmettingen vastgesteld, maar de trends dalen. We kunnen enkel maar blijven herhalen zeer voorzichtig te zijn en om de coronamaatregelen van voldoende afstand en hygiëne voorzorgsmaatregelen vol te houden. Voor alle veiligheid raden wij dan ook aan om en de algemene maatregelen op te volgen.

Zorg goed voor jezelf en voor anderen.

Bent u ziek (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen,…)? Volg dan het advies van de FOD Volksgezondheid op en:

 1. blijf thuis
 2. neem rechtstreeks telefonisch contact op met uw arts
 3. volg de aanbevelingen op van de website https://www.info-coronavirus.be/nl/. Zo helpt iedereen de voortgang van de pandemie te vertragen en de meest kwetsbaren onder ons te beschermen.

+

Voorgaande

Opkijkend naar een onzichtbare vijand

Symptomen Covid-19

Nieuwe sociale etiquette

Meer last van slaapproblemen of piekeren?

++

Vindt ook te lezen

 1. Meer dan 4 miljoen coronabesmettingen wereldwijd
 2. Sterker uit de coronacrisis komen
 3. China staat open voor internationaal onderzoek naar oorsprong coronavirus
 4. Voor het eerst in jaren weer een Pesach in isolatie
 5. Zending van Met Open Bijbel April 2020
 6. Kunnen focussen in een hectische tijd
 7. Isolatietijd vrij te nemen voor jezelf

+++

Engelstalige artikelen:

 1. CoViD-19 warnings
 2. Christian Response to the Covid-19 Pandemic
 3. Love in the Time of Corona
 4. Recrafting our World
 5. Israel celebrates Purim amid Coronavirus outbreak – ILTV Israel news – Mar. 9, 2020
 6. Even in Corona time You are called on to have the seder
 7. One Passover tradition asking to provide the less fortunate with foods and help
 8. In a time when we must remain in our place
 9. Using fears of the deadly coronavirus
 10. Catholics facing a totally different Holy Week
 11. Not able to see Jesus working wonders
 12. Observance of the Lord’s Evening Meal
 13. Hosting a Virtual Seder During a Pandemic
 14. According to Pew Most White Evangelicals Don’t Think COVID-19 is a Medical Crisis
 15. The Struggle Ends When Gratitude Begins
 16. When 1 699 676 people worldwide are infected and the number of deaths had totalled 102 734 in 210 countries or territories
 17. Europe in Chaos for a Pandemic
 18. In Coronatime thinking about death
 19. Covid-19 Psalm 19 Isaiah 26 and the Evangelical Proof-Texters
 20. Broken daily routines
 21. Epictetus: What is in our control?
 22. Making deeper cuts than some terrorist attacks of the near past
 23. The unseen enemy
 24. President Trump shall have to recognise that Immigrant Workers Are Vital to the U.S.A.
 25. In denial, Donald Trump continues to insist that nothing serious is at hand and everything is in control
 26. José Antonio Vergara talking in Esperanto about the outbreak of the epidemic
 27. Margaret Zaleski-Zamenho from Paris telling in Esperanto about the situation in France
 28. Remembering what happened in the previous influenza pandemic
 29. Staying at home saves lives
 30. Unlikely silence
 31. A recovery plan for Europe
 32. India affected by Corona
 33. Under-reporting the total number of coronavirus cases
 34. Coronavirus on March 11 declared a global pandemic on March 31 affecting more than 177 countries
 35. No idea yet for 14 Nisan or April the 8th in 2020 Corona crisis time

Leave a comment

Filed under Geschiedenis, Gezondheid, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Politieke aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Wereld aangelegenheden

Historians why not having your say?

A big problem with our present society is that lots of people do not know their history. Because they have no idea what went on, right or wrong in the past, they do not see certain dangerous trends.

I find historical teaching a necessary subject in the education of people and in the formation of a society.

People also have to understand that different views on a specific subject should be tolerated, but also be known. Therefore, I would love to find some people who would not mind to write on “From Guestwriters” about what happened in the past and how we have to look to the future in perspective what history can teach us.

Leave a comment

Filed under Activism and Peace Work, Announcement, Educational affairs, History, Knowledge & Wisdom, Lifestyle, Political affairs, Social affairs, Welfare matters, World affairs

a Path to explore more

When I started with this website, I wanted to share common thoughts or give similar minds an extra open door to reach others, as well as to present a selection of websites, blogs and writings I thought (and think) worthwhile reading or looking at.

For years on all my websites I also presented a “Related” articles list, to give my readers other opportunities to find more writings on the subject. After the many complaints having linked to their article, and having to search for placed links I was asked to remove, from this year onward, I stop to invest time looking for related articles, investing time to read them for after approval, placing links after the posted articles. Now much more time shall come available to publish more articles which are in unison with my thoughts and not bringing readers away from my own sites. (From the statistics more readers from this site went looking at the mentioned site, than receiving readers from the linked site.) At the same time on my websites I shall not any more bringing people to websites which are against me or my beliefs.

After giving all my energy to the world of dance my body could not fit any more the physical world of exuberance and graceful unlimited mobility. Having reached a certain age where they consider a human being not able enough to give enough to the world, I was made redundant, considered to be part of the ‘third age’ group.
First having been very disappointed by the way I was treated, the first two years I did not want to do much with ballet or theatrical dance. Not having to work full time for our living, receiving retirement fund, I could spend more time to my church work. My religious activities started even taking so much time I had less time to write at my own personal blog. (Because pensions not enough to survive I still have a few days a month I work for my living.)

I feel blessed that I am allowed to work at three Bible translations, even when it might consume also a lot of time and lots of thinking-work, being it a seriously very faithful responsibility, not to add or change anything in the saying or purpose of the original words supplied by God. Therefore, those translations in Judaic Dutch (Yiddish Dutch or Flemish), with the eye of two (or three) different groups (namely a Jeshuaist, a Jewish and an Orthodox Jewish public) is and shall be a time-consuming job with lots of thought and consideration).

This does not take away that I would have lost my interest in humanity and how man treats other people, animals and plants. I even became more active, spending also time in meetings concerning our way of life, necessary political actions a.o..
I must admit at meetings and conferences I seem to belong to a minority who strive to get unity in Europe, with some liveable world for everyone. Convinced we have to do something against this capitalist greedy world which does not show respect to the gross of people, animals and plants, I keep going strong and letting my voice being heard.

From  the moment I got retired I did not stop to seek a connection of like minds, to share common positive beliefs, and to be able to learn from each other about how to live life to the fullest.

Jonathan Hilton seems also on such a track. He writes:

Even when things don’t go as we plan, we all know no matter how hard we plan, life will throw us curve balls designed to engender growth. Our lives are defined by the lessons we learn at this moment and the way we handle ourselves. {Mind Connections}

Raising his level of consciousness has become Jonathan Hilton’s passion in life.

and understanding that when I follow and focus on certain core principles in my life and live in alignment with them, things go well. {Mind Connections}

He writes on the opening of his blog Mind Connections, admitting:

When I fall off, and my focus isn’t so sharp, then things are not so pleasant. Conscious thought about where my attention goes allows all of my energies to flow in that direction. {Mind Connections}

With the knowledge that each viewpoint may bring a different set of emotions, a different thought process, and a different reality to the perceiver it only can be enriching to share thoughts and to get to know more people from all over the world and getting to know how they manage to make the best of their life.

We have little control over the perceptions of others, but we may not forget that when we utter our ideas, share our thoughts, we might bring others to other ideas too.

How often do we not wonder if what we are doing is or would be right? How often do we not wonder if we should openly write what we think or if we should write in ways and words others would love to hear? I always have been a bad one at that. By creating my ballets I did not mind criticising the way our society was moving. I never tried to be popular by my creative works. [Choreographing fashion shows was a totally different matter, there I tried to bring the customers to find a connection in a future world to form. (We always had to be seasons ahead, manipulating the fashion trends – and yes, there stimulating human desires of consumption.) There it was also part the business to know beforehand what others would love to wear and see. ] In such way I also kept busy to try to find out what others would like to see and read.

On the surface, it is a simple choice, but in reality, it is a constant battle, {Life is a Mirror}

Hilton notes.
According to him

story-of-your-lifeThere is only a short time allotted to each of us to write the story of your life and with that time, we are tasked with a lot of things to accomplish. You have really only one life to get things right and sing the song that you want to sing. {The Story of Your Life}

We can try to make our dreams so compelling, that we will that we can’t wait to work on them, because waiting to experience them, in reality, is too painful. Often it is that enthusiasm which gets us to be restless and gets us up in the middle of the night to scribble something down or even to write certain texts.

A difficulty might be to:

Tune your enthusiasm to the size of your goals and attack it like your story depends on it because it does. That is how you write the story of your life. {The Story of Your Life}

At this blog I want to give, as many people as possible, the opportunity to share their thoughts which they and I find interesting enough to think about. I keep chasing my dreams that we can find enough people all over the world willing to bring others to see how we have to be careful which way of life we want to choose. As a Christian I also would love to see more people sharing the faith in One God and in His Gift and Good News of the coming Kingdom.

Once more, I dare to invite people to join us to share positive thoughts, but also to bring warnings how to tackle ecological and other problems.

Please do not hesitate to contact me, for becoming a part of joining hands across this globe.

2 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Announcement, Being and Feeling, Cultural affairs, Ecological affairs, Educational affairs, Fashion - Trends, Health affairs, Introduction, Knowledge & Wisdom, Lifestyle, Political affairs, Positive thoughts, Religious affairs, Social affairs, Spiritual affairs, Welfare matters, World affairs

I am ungrateful – Czesław Niemen

Life often goes by faster than we can grip it.
Man often forgets his Creator, or does not want to know about Him, Who gives life and all beauty found around. Too often man wants to compare to others, who have gathered more money and success, though who did not always find that happiness they were looking for as well.

Too often man forgets he can not take anything with him into the grave, up to another life, because when man dies everything for him comes to an end. Then it will be too late to change roads or to get on the right track. Therefore, he better find the right track before, and chooses to follow the Right One, instead of the world.

Tylko fotografia

Day by day
As a rapid stream of time
It tightens the circle
My existence
Day by day
He runs away
Further
Further
My false desires
The weave falls

And around
Universe
Boundless, inconceivable
Infinite fertile garden
Eternal thought the Masterpiec!
I would like to respect heaven
Ground forehead to slope
But I am ungrateful
That imperfect …

Nonsense
They feed each other
Comic matters
Wrapped in a net
I am ashamed of these
Which is not ashamed
They forgot
That it is over
The graves will make us equal

View original post

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Knowledge & Wisdom, Lifestyle, Re-Blogs and Great Blogs, Reflection Texts, Social affairs, Welfare matters

Cruise to a quiet harbour

In our lives we look for different ways to survive, and we want to find all kinds of ports.
Our life is like a ship that sails over the ocean, tides and heads over the ocean, heading for the safe harbour.
Shoals occur, storms and squalls – sometimes sharp rocks.

There are deep but also shallow waters where the wind hits our ship back and forth.
During storms and showers the man, at his helm, manages the ship and prays to leave everything behind. To leave it all from any oppression he entrusts life to God.

Going through a lot of storms, we are so glad when we can find a place with stiller waters, or being led to the quiet port, lighthouse illuminated.

Then we can remember the words of Boleslaw of Prussia

“An experienced sailor does not fight
with electricity or wind, but it allows them to float
in its direction. “

After: rejs do bezpiecznej przystani…

Dutch version / Nederlandse versie: Cruise naar een veilige haven …

 

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Lifestyle, Pictures of the World, Religious affairs, World affairs

Cruise naar een veilige haven …

In ons leven zoeken we naar verschillende manieren om te overleven en willen we allerlei soorten havens vinden.
Ons leven is als een schip dat over de oceaan vaart, over de oceaan getijden en hoofden heen, op weg naar de veilige haven.
Ondiepten komen voor – soms scherpe rotsen.

Er zijn diepe, maar ook ondiepe wateren, waarbij de wind ons schip heen en weer slaat.
Tijdens stormen en buien beheert de man aan zijn roer het schip en hij bidt alles achter te laten. Van elke onderdrukking vertrouwt hij het leven aan God toe.

Hevige stormen en waters doorvaren weet hij uiteindelijk naar de rustige haven te komen waar een vuurtoren verlicht …

Dan kunnen we ons de woorden van Boleslaw van Pruisen herinneren

“Een ervaren zeeman vecht niet
met elektriciteit of wind, maar het laat hen drijven
in zijn richting. “

Naar: rejs do bezpiecznej przystani…

Engelstalige versie / English version: Cruise to a quiet harbour

1 Comment

Filed under Beelden van de wereld (Foto's & Video's), Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden, Voelen en Welzijn, Wereld aangelegenheden

Beste wensen voor 2020

Leef hard en goed en schoon en wild.

Kijk goed, voel beter. Wees niet bang.

Kies voor wat u blij maakt, wat het ook moge zijn.

Durf proberen wat te lastig lijkt. Leg de lat hoog genoeg.

Koester en laat u koesteren.

Geef anderen wat ze verdienen, en uzelf minstens ook.

Blijf hopen, willen, dromen, wensen.

Leave a comment

Filed under Aankondiging & Introductie, Activisme & Vredeswerk, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Positieve gedachten, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn

Summer or Autumn-time in September or in Lifetime

At the moment I am in the Ardeche-Lozère region enjoying my Summer holiday with long walks but also feeling that at a certain age we have come in the autumn of our life, not so able any more to climb the rocks. One moment, the day before yesterday, we were pleased the climbing cables were already provided on the rocks. But with our 13 year old Sheltie it was not such an easy thing to hold him in one hand using the other to keep me safe close to the steep cliff, facing 400 metres down. Much too dangerous at our age.

Sometimes we love to stay young, and it may be hard to feel we are not able any more to do those things we could do some twenty or forty years ago. We are confronted with autumn in life, no matter we want to stay in the Summer.

Suzette B lets us think about the yearly returning seasons and reflects on the beauty of autumn. For some it might be one of the most attractive colourful seasons of the year. For Lauren Destafano autumn has always been her favourite season, whilst for Suzette B fall has a lot to offer, but she sometimes finds that dull days of fall and the looming days of night (aka winter) tends to give the fall season seemingly less favour than the other seasons.

Suzette B writes:

It champions the journey of life.

It celebrates the color of change.

It announces the bounty of the harvest. It reminds us that life has promise – hope.

No matter how much we would love to resist, we shall have to face that particular moment in our life, before the winter part or end part of our life shall come to us.

Perhaps she has good reason to say:

It symbolizes courage. It takes courage to say “goodbye” to one thing and not know what is to come.

But often it is not so easy to say goodbye to the things one loves and one loves to do. With the seasons of the yearly calendar one knows the Summer will come back? With life, we know there is no way back. The new season is the point of no return.

Though:

Fall is a reminder that one journey has come and gone. Another begins.

All people who have to face the days, after the hands of the clock have gone over half or over 6, I wish happy remembrance days. Taking the courage to come to see the better parts we were lucky to have had, and nobody can take them away. Let it be the point where we can enjoy now a new journey in life with beautiful colours of autumn. The golden leaves of our years of the past.

Like Suzette B I would say:

To new beginnings everyone.

1 Comment

Filed under Being and Feeling, Health affairs, Knowledge & Wisdom, Lifestyle, Nature, Pictures of the World, Quotations or Citations, Re-Blogs and Great Blogs, Reflection Texts, Welfare matters

Do Governments and Nations Lie?

For sure we live in a non-truth era. If it is the Post-truth era, will be an other matter, because that implies the world has already sean a Truth-era.

A great problem we do have to face today is that the news-gathering and news-spreading is full of fake or false news, and worse of all that many fall in the trap of those news-spreaders. And multiply the spreading by resending it by social media.

Zsion, Zion and Sion Mom Security Party Signal for the Peoples!

Do Governments and Nations Lie?

For hiding and protecting their crimes and criminals?

Jesus was offered the kingdom over the whole world, if he only would commit a crime against the then Roman cesar as an act of worship to Antijehovah.

This is one law of power: you do not receive power over other humans freely but only by being designated by more powerful persons or by disadvantaging at least one competitor.

Are we living in the Post Truth Era?

Only if we trust inferior preliminary gods more then our supreme true ones.

View original post

4 Comments

Filed under Knowledge & Wisdom, Lifestyle, Political affairs, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs, Social affairs, Welfare matters, World affairs