Tag Archives: Marcus Ampe

Constant schuldig verzuim in 2020 als het om ongelijkheid draait

In 2020 kon er nog geen kantelmoment komen waarop wij bij aanvang van de 21ste eeuw hadden op gehoopt.

Decennia lang moesten wij blijven zien hoe maar weinig aandacht voor ongelijkheid kon opgebracht worden. Als hippies streefden wij naar een wereld vol liefde, gelijkheid en een wederzijds respect. Van al onze dromen in de jaren zestig van vorig eeuw is er bij velen niets meer of niet veel meer van over gebleven. Sommigen blijven nog steeds hun hoop verder koesteren en door gaan met hun activeringswerk. Zo maakt deze website een onderdeel van Marcus Ampe zijn betrachtingen om mensen dichter bij elkaar te brengen en bewuster te maken van dingen die al of niet goed gaan en hoe wij naar een betere wereld kunnen blijven evolueren.

Wat wel op viel in de heropbouw jaren, na WO II, was dat er een enorme competitiviteitsdrang werd aangemoedigd. Wij moesten ondervinden hoe wij tegenover anderen in competitie moesten gaan. Dikwijls was het niet goed genoeg wat wij deden. Het moest ook alsmaar beter zijn. Bij velen van ons was er de wens of de drang om als de beste naar voor te komen. Alles leek ook vergeleken te worden met wat er vroeger was en met wat een ander wel kon. Niet enkel in de school was er een druk om het beter te doen, maar ook in de clubs na schooltijd. Elke turnclub deed wel mee aan agglomeratie, provinciale, nationale zelfs internationale meetings en competities. In zekere zin was dat wel leuk, want wij konden zo met mensen van verschillende landen kennis maken in wat voor ons een gezonde competitiegeest leek te zijn.

Ik moet toegeven dat de druk van bepaalde ouders enkelen wel intens deed dromen van kampioen te worden. Zelfs in onze vrijetijdsbesteding, tot in de Scoutbeweging werd er op toegezien dat wij allerlei vaardigheden aankonden en onze brevetten haalden maar ook tactisch konden handelen alsook strategische allianties konden smeden.

Nooit leek het dat men zich echt moest inspannen om bij deze of gene groep bij te horen. Daarentegen ziet men nu allerlei jongeren volop inspanningen leveren om anderen toch te laten zien dat zij er bij horen (of willen bij horen). In tegenstelling to nu waren wij echter meestal bezig in team verband te denken. Het leek nooit echt alsof wij voor onszelf bezig waren roem te proberen te bereiken. Onze inzet was steeds in het algemeen voor de groep, de school- of sportvereniging. Het eigen ik leek steeds op de tweede plaats te komen na het groepsverband. Nu lijkt het echter allemaal te gaan om dat eigen “Ik” bij velen.

Bij onze houding van samen iets te verwezenlijken, vormden vele gedachtewisselingen een belangrijk element in ons samenzijn. Vooral dat samen zijn en samen dingen kunnen doen alsook weldegelijk iets kunnen verwezenlijken was zeer belangrijk. Wel moet ik toegeven dat vele van ons  (zoals ik) zeer utopische ideeën hadden, die spijtig genoeg door velen opzij zijn geschoven om beter bij de grote hoop te kunnen passen.

Een hele tijd werd het stil, maar dan leek het even dat sinds in 2011 er terug wat verandering kon komen in de goede richting. Een golf van verontwaardiging spoelde toen over de wereld. En in 2014 doken begrippen als kapitaal, vermogen en zelfs een rechtmatige belasting ervan geregeld op in het publieke debat … omdat er gesprekken op gang kwamen dat zowel wie van werk leefde als wie van kapitaalinkomsten leefde een faire bijdrage moest leveren aan de belastingen en de publieke goederen. Dat bleken toen terug meerdere mensen heel verantwoord te vinden. Toch bleek dat van korte duur. Onze oproepen toen om iedereen een basisloon van 1500€ te geven werd honend weg gelachen. Nu zag men onze eis vorig jaar in meerdere politieke partijen weer terug aangehaald, maar zodra zij aan de macht kwamen werd dat maar al gauw weer op zij geschoven.

Niet enkel in ons land verhoogde dit jaar de ongelijkheid met een veelvoud van procenten. De Verenigde Staten van Amerika mag kwestie verhoging van ongelijkheid de kroon spannen. De 45ste president van die vroegere Verenigde Staten heeft er alles aan gedaan om zo veel mogelijk verdeeldheid te scheppen en om de ongelijkheid enorm te doen toe nemen. Betreft rassendiscriminatie zitten we weer zo een 70 jaar terug in het verleden. De komende president zal heel wat werk hebben om het trompettengeschal van de huidige president te kunnen doen temperen.

Bepaalde politiekers in meerdere landen wensten met hun vinger naar een zondebok te wijzen of sloegen er in populistisch in te spelen op een stigmatisering van bepaalde bevolkingsgroepen die men al enkele jaren zag aangroeien.
De twaalfde editie van de “Democracy Index”constateerde dat voor de 2019 index de gemiddelde globale score al gedaald was van 5,48 in 2018 naar 5,44 en met het coronajaar verliep het nog slechter. Dit is de slechtste gemiddelde mondiale score sinds The Economist Intelligence Unit voor het eerst de Democracy Index produceerde in 2006. Gedreven door sterke terugval in Latijns-Amerika en Sub-Sahara Afrika, zijn vier van de vijf categorieën waaruit de globale gemiddelde score bestaat verslechterd. Hoewel de scores van bepaalde landen een aantal dramatische neergangen hadden, hebben andere de algemene trend tegengegaan en mochten er verrassend genoeg toch enkele indrukwekkende verbeteringen geregistreerd worden.

Duidelijk is onze maatschappij er niet in geslaagd om een sterke generatie te vormen die oog en oor heeft voor haar omgeving en er toe bereid wil zijn om daarvoor haar hand in het vuur te steken, zoals wij dat in onze jongerenjaren dat wel wilden doen.

Ludwig van El geeft de indruk dat de schuld bij die Babyboomers zou liggen. De voorgaande generatie van diegenen die nu aan het roer staan zouden zich volgens hem op de borst moeten kloppen:

 om hoe sociaal ze waren, {Niet klagen over egoïsme}

en horen nu volgens hem hun eigen verantwoordelijkheid maar te nemen.

De groep van de middelbare leeftijd en twintigers vond dat ze door hun regering in hun vrijheden werden beknot. Bepaalde religieuze groepen riepen uit dat de godsdienstvrijheid ook werd geschonden door dat zij hun erediensten noet in levende lijve konden houden. continu bleven er in meerdere landen bepaalde groepen de Islam en het Jodendom zwartmaken of de schuld in de schoenen steken van óf de verarming van de staat óf van de mogelijke verrijking van die volksgroep (de Joden)  tegenover de ‘verstoken’ gemeenschap.Betreft die geloofsgroepen viel op dat bepaalde groepen helemaal geen benul van de maatregelen hadden doordat ze gewoonweg niet naar de Belgische televisie of radia luisteren. Zo trof men in bepaalde Joodse gemeenschappen overtredingen aan van het scholingsverbod, waarbij die rabbijnen dan opriepen op het recht van vrije godsdienstbeleving en eredienst. Maar opvallend viel zulk een commentaar ook op te merken bij de evangelische gemeenschappen zowel in België als in Nederland. Ergerlijk riepen meerdere protestantse gemeenschappen in Nederland hun gelovigen op om toch samen te komen in hun kerkgebouwen om het vergaderen niet na te laten.

De roep om vrijheid van eredienst werd dan vermengd met heel wat negatieve commentaren dat men hier zo maar moskeeën kon blijven voort bouwen en zogezegd andere godsdiensten daar voorkeuren gaf terwijl de katholieke kerken hun deuren moesten sluiten.

Wat wel op viel in 2020 was dat de toestroom van immigranten wel sterk verminderd was maar dat de opeengepakte asielzoekers er niet voor terugdeinsden om hun kampen in brand te steken om zo de aandacht van de wereld op te roepen en hun erbarmelijke situatie aan het licht te laten komen.

De berichtgeving werd volgens meerdere groepen gestuurd door mensen die de democratie geen goed hart toe dragen en ons allemaal willen controleren. Er zijn er zelfs die zo ver willen gaan, mensen bang te maken dat er zogezegd chips in het corona vaccins zouden zitten. Hoe gek kan men het niet bedenken? Hoe zou men zulk een kleine chip kunnen maken dat deze in zulk een vloeistof niet zou opvallen en die dunne naald niet zou verstoppen?!

2020 was een jaar waar wij een verhoging zagen van zeggingskracht van uiterst rechtse groepen.
Extreemnationalisme en extreemrechts staan zeker in Europa, in Hongarije, Frankrijk en tal van landen, opnieuw op uit de macabere ruïnes waarin ze dit continent achterlieten in Wereldoorlog II, na het op de meest onmenselijke wijze te hebben gegeseld. Meestal gaat dit extremisme samen met vreemdelingenhaat, een onzalig verbond. Politiek, samenleving en media zijn vrij alert voor dit fenomeen maar bepaalde politiekers schrikken er niet voor terug om die sociale media zo goed mogelijk te gebruiken. Het Vlaams Belang heeft er daarom ook heel wat geld ingestoken.

Zoals extreemnationalisten geen plaats zien voor ‘andere’ mensen, zo zien religieus gedreven extremisten geen plaats voor ‘andere’ overtuigingen. Sinds enkele jaren werden voornamelijk Moslims en Joden geviseerd, maar niet-trinitarische Christenen kregen het de laatste jaren ook moeilijker te verduren. Bij meerdere Christen Joden of Jeshuaisten gaf dit aanleiding om België te verlaten. Alleen het eigen gelijk telt, ‘hun’ godsdienst, en alleen hun interpretatie ervan, moet het leven van iedereen regelen. Zij willen niet aanvaarden dat er plaats en erkenning moet komen voor en van democratie en persoonlijke vrijheden, waaronder trouwens de vrijheid van religie. Religieuze intolerantie en fundamentalisme, en politiek misbruikte religie vormen een oud zeer, de wereld rond. Wat zich afspeelt in o.a. Syrië, Irak, Pakistan, India, Nigeria en elders confronteert de wereld met een etterende wonde waarvan ze te makkelijk de blik afwendt: gewelddadig fundamentalisme blijft de menselijke samenleving bedreigen.

Voor de liberalen in dit land moet de economie in de eerste plaats komen. Bij vele maatregelen die tijdens de regering Wilmés genomen werden zag men duidelijk hoe de halfslachtige en soms tegenstrijdige maatregelen genomen werden om zo veel mogelijk de economie te doen draaien. De melkkoe mocht zeker niet geslcacht worden, maar of de gezondheid van velen daarvoor in gevaar moest gebracht worden is een andere vraag.

Het krotzinnig uitgangspunt om de welvaart van de staat voorop te zetten heeft ons land een absurd hoge tweede golf doen mee maken, die wel degelijk vermeden kon worden als de politici op tijd duidelijke maatregelen hadden genomen en het publiek voldoende zouden hebben voorgelicht. In 2020 kon men dan ook nogmaals zien hoe liberalen de materialisten hun mauwen veegden en hen nog wensten te verwennen. Zo konden zij vanwege hun economische focus de wereld de verkeerde richting uitsturen.

Terwijl ik dit artikel aan het schrijven ben stormt het hier. Al meerdere dagen is het hier ook donker en guur weer.  En eigenlijk is dat het eindbeeld voor 2020. Het was een zwart jaar, waar heel wat slachtoffers konden vermeden worden indien men niet het geldgewin voorop gezet had. Ook kon er heel wat kwaad vermeden zijn indien meerdere politiekers eindelijk eens hun mond durfden open te doen en niet zo laf waren om zoveel mogelijk partijbelangen en de rijkere klasse te willen plezieren. Zij die dan toch hun mond durfden open te doen hadden wel andere redenen dan het beschermen van de gehele gemeenschap. Liefst jutte zij de bevolking op om tegen de standaard regeringspartijen op te komen. In de VS gingen het zelfs zo ver dat er bijna een burgeroorlog nabij kwam om een president die niet wenste af te treden op de troon te houden.

Het grote gevaar van al die verwrongen toestanden die wij in de zogenaamd geciviliseerde en rijke landen zagen, is dat wij daar een ander onderhuids virus zagen opkomen dat als een parasiet de democratie zou kunnen gaan aantasten als wij niet tijdig optreden.

Geldgewin is de grote drijfveer geworden in onze landen en de consument is grotendeels gewonnen voor dat eigen zelfgenoegzame materialisme, dat de ander hem niet veel interesseert, zo lang zijn eilandje maar onaangeroerd blijft. Veel jongeren zijn heden helemaal niet meer geïnteresseerd in nastrevenswaardige idealen zoals gelijkheid, emancipatie en sociale rechtvaardigheid. Voor hen staat de eigen portomonee voorop en komt het er op aan in de eigen kring zo veel mogelijk van alle rijkdom te genieten, ook al zou dat ten koste gaan van uitbuiting van kindarbeiders en slaven in andere landen maar ook voor de ongelijkehid die in eigen land zou kunnen optreden. Velen zeggen dat zij die arm zijn in Vlaanderen dat te wijten hebben aan hun  eigen schuld. Alle mensen moeten volgens hen zelf opkomen om zo veel mogelijk winst te maken en te genieten van die dingen waar ze kunnen beslag op leggen. Of dat nu voor nog meer ongelijkheid zorgt is dan de schuld van die ander en van hen die zich laten onderdrukken. Maar daarbij zien zij niet dat zij elf slaaf zijn geworden van hen die nog meer geld hebben dan hen en hun rijkdom nog meer kunnen verhogen door hen uit te melken en hen bang te maken dat ze hun job zouden gaan verliezen als zij niet ingeven en toegeven aan hun baas en onderdanig werken voor die maatschappij die de meeste tijd van de dag hun opeist.

+

Voorgaande

Naar het einde van 2020

Extremisme is terug van nooit weggeweest

2020 en het onfatsoen van het grote geld

Niet klagen over egoïsme

Armoede is Seksistisch. Elk jaar een Holocaust van stervende kinderen.

Mensen van verschillende culturen, geloofs- en politieke overtuigingen broederlijk naast elkaar

Mens of Consumens: Wat is tegenwoordig nog sociaal?

Uit de Oude doos: Een steeds kleiner wordende wereld

++

Aanverwante lectuur

 1. Nieuwkomers, nieuwelingen, immigranten, allochtonen en import
 2. Motie over Godsdienstvrijheid
 3. Religiestress en corona maatregelen
 4. Nederlandse kerken willen te veel risico nemen
 5. Kerkdienst in openlucht tijdens vakantie
 6. Angst voor Islamisering dat juist leidt tot indoctrinatiemogelijkheden
 7. Noodzaak om geweld tegen moslims ook in kaart te brengen
 8. Een schandvlek op de Europese Unie
 9. Uiting tegen armoede en sociale uitsluiting
 10. Geïnstitutionaliseerde discriminatie
 11. Geen teken van vooruitgang
 12. Goede mensen en verborgen christenen
 13. Lappendeken als uithangbord
 14. Witte, grijze en zwarte tinten voor de Lage Landen en Europa
 15. Angst voor Islamisering dat juist leidt tot indoctrinatiemogelijkheden
 16. GeenStijl-columnist Ebru Umar reageert op Geert Wilders die alle 475 moskeeën in Nederland wilsluiten
 17. Moeten kerken zich beperken tot online diensten?
 18. Coronasluitingen tegen gaan voor zogezegde godsdienstvrijheid

+++

Gerelateerde lectuur

 1. De Gewenning
 2. We moeten ons leven flink veranderen
 3. De antiracismegroep roept op om de politie te ontmaskeren en de raciale ongelijkheid eindigde in de NHS
 4. Hoeveel (on)gelijkheid kunnen wij aan?
 5. Wat was er echt belangrijk in mijn academisch leven?
 6. Is solidaire zijn met zwarte mannen een bodemloze put?
 7. Racisme als hedendaags trauma geldt ook voor moslims @trouw #racisme-dient-als-psychotherapie-benaderd-te-worden
 8. ‘Onvrijheid is het werkelijke probleem’ @trouw #waardenbewustzijn
 9. Systemische discriminatie? Nee, bij ons niet… denk ik…
 10. Alex’ view – Leefbare samenleving
 11. Recensie Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom in NTKR, Tijdschrift voor Recht en Religie
 12. Wat was er eerder, de democratische recessie of de wederopleving van het populisme?
 13. Artikel “De democratie wordt bedreigd, mede door eigen tekortkomingen”, Het Goede Leven, 27 april 2020
 14. Verloren land: Dit is een historische trend, die de banaliteit van het kwaad verandert in het kwaad van de banaliteit.
 15. De zaak Organon “dat afbraak van werknemersrechten en het uitkeren van zo veel mogelijk middelen aan de kapitaalbezitters economisch gezien het beste beleid zou zijn”
 16. Waarom rechtse en linkse populistische partijen blijvertjes zijn @fd #populis1dimensionaal #politiek spectrum
 17. Wat als de minister niet doet wat het parlement – Eerste Kamer – wil? @fd #populisme #staatsrecht
 18. Eenzijdig optreden van een president alléén voor eigen achterban schendt alle normen van het algemeen belang @volkskrant #onrecht #discriminatie #staatshoofdbovendepartijen #dualisme
 19. Politiek influencer Rutte schiet te kort in de strijd tegen racisme
 20. Etnisch profileren door de overheid
 21. Over racisme werd eindelijk inhoudelijk gesproken’ @parool #racismedebat
 22. Politie voert app in tegen etnisch profileren maar effectiviteit is nu al twijfelachtig
 23. Discriminatie en arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in het kader van aanvullende pensioenplannen
 24. Memento mori en stop de lockdown
 25. Interview ‘De liberale democratie is bezig zijn eigen graf te graven’
 26. Bespreking enkele resultaten NWO-project ‘Nederlandse kerk-staatverhoudingen in beweging’ in Nederlands Juristenblad
 27. Met lokale worteling van gesubsidieerde kunst neem je het populisme wind uit de zeilen
 28. Grondrechten op de helling’ door de ogen van een advocaat betrokken bij Wildersproces (dl2) #vrijheidvmeningsuiting #grenzenvrijheidsbeleving @tweedekamer
 29. Goed verslag: ‘Ongewenst? Ja, maar niet in strijd met de wet’ @fd #onderzoekscommissieTK #salafisme @tweedekamer
 30. Kernprobleem van orthodox-salafistische islam in ons land is niet de godsdienstvrijheid, maar strijdigheid met de basiswaarden van onze Grondwet @trouw #staatsrecht #interpretatie-art-6/23Gw
 31. Vrijheid’ heeft niemand begrepen en liberalen al helemaal niet @volkskrant
 32. Is China to blame for the COVID-19 pandemic?
 33. Failed nation U.S.A.
 34. New publication on the conceptualization of everyday racism in health research

5 Comments

Filed under Activisme & Vredeswerk, Economische aangelegenheden, Educatieve aangelegenheden, Geestelijke aangelegenheden, Geschiedenis, Kennis en Wijsheid, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Politieke aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn, Wereld aangelegenheden

Looking at an Utopism which has not ended

Marcus Ampe wrote a few days ago on WordPressUtopism has not ended” giving more clarification on his way of thinking and about his “Utopian Dreams“. In  a series of articles on his WordPress blog he continues to look at reasons why we should not give up hope for a better world and how some Christians and certain people are too much afraid for matters of social protection.

The Thousand-Year View from N.S. Palmer wants to apply time-tested ideas to the problems of our modern era and also took a look at Mr. Ampe‘s writing. N.S. Palmer preaches that we shouldn’t worry about things we can’t control, but it’s easier to say than to do. On that point we seem to differ. We cannot escape being in this system and having to live in this world at a certain time. But how we live and what we are willing to accept to happen plays an important role in our life. When people, living in this world, believe it could be very well possible to make it a better place for many, to some that might be an unreachable goal, to others it should be something to work at.

Trying to get a perfect society is something which we all should be doing. Though we agree only partly with Mr. Palmer who says

No society ever has been or ever will be perfect. {Utopia’s Biggest Problem}

him forgetting that one day Jesus Christ shall return and install the Kingdom of God here on earth. The Nazarene rabbi his government will be the most perfect governing body and shall give all its inhabitants the most perfect system to live in.

Mr Palmer further finds that

utopians waste their time and cause great harm by rejecting possible goals and pursuing an impossible goal. {Utopia’s Biggest Problem}

It is true that the goal set by utopians might be very unreachable, hence their name “utopists”, or followers of utopian dreams, thinking of utopia (1500-1600) being the imaginary perfect country in the book Utopia (1516) by the English humanist and statesman, chancellor of England (1529–32) Sir Thomas More, from Greek ou not, no + topos place”.

Because their goal can never be achieved, nothing will ever be enough. They think we should keep doing the same things, just do them harder. Spend more money. Take away more freedom. Police more speech. {Utopia’s Biggest Problem}

Such an imagined community or society that possesses highly desirable or nearly perfect qualities for its citizens may be presented in several authors their stories. A utopia focuses on equality in such categories as economics, government and justice (a non-exhaustive list), and does not focus on “spending more money” like Mr. Palmer seems to give the impression. Neither do utopians want to take away the freedom of people. Just the opposite they want to secure that there is freedom on all sorts of levels: freedom of life, freedom of thought, freedom of expression, a.o. but most importantly also freedom of choice under the condition not to limit others. That utopians want to have more control on those freedoms and perhaps would want to see more control of having all people receiving the same liberties and same equalities, may demand a controlling apparatus or police, but does not have to mean we have to go to become a police-state or a state of repression. That is the wrong vision a lot of people who are against socialism, utopianism and communism want to send into the world.

There are many debates about what constitutes a utopia. Many who are against any social feeling, what they call part of the “left” consider utopians and their world or societies they want to build, “utopias” benign or dangerous. Concerning utopia fitting or not, or being essential to a Christian world lots of contradictory ideas go round. Many ask

Is the idea of utopianism essential to Christianity or heretical? What is the relationship between utopia and ideology?

One of the leading scholars in the field of utopian studies, Lyman Tower Sargent argues that utopia’s nature is inherently contradictory because societies are not homogeneous and have desires which conflict and therefore cannot simultaneously be satisfied. Sargent notes that some thinkers see a trajectory from utopia to totalitarianism, with violence an inevitable part of the mix, and we have the impression Mr. Palmer might do so also.

According to Sargent:

There are socialist, capitalist, monarchical, democratic, anarchist, ecological, feminist, patriarchal, egalitarian, hierarchical, racist, left-wing, right-wing, reformist, free love, nuclear family, extended family, gay, lesbian and many more utopias [ Naturism, Nude Christians, …] Utopianism, some argue, is essential for the improvement of the human condition. But if used wrongly, it becomes dangerous. Utopia has an inherent contradictory nature here.

And that describes very well the difficulty of that utopian world for which Mr. Ampe puts his hand in the fire. He as several other Christians believes in the purity man can come to reach, in which innocence is in the heart of that person, enabling people to walk freely in nature naked, without others having bad ideas. In such a free world naturism would for example never be a problem, because all people would abstain from wrong thinking and wrong acts. In an utopian world there is no place for sexual offensive acts to the public sense of decency. There being no place for obscenity by people keeping themselves to pure thought the same as the first people in the Garden of Eden had. It was only after they had done wrong and came to know good and evil that they became afraid of the other and wanted to protect themselves by covering their body. Such covering in an ideal world would not be necessary, the same as it was not a matter to cover oneself in the 1970ies and hippies could share their places freely with others without having to fear something to go wrong. Nakedness was no problem at that time, whilst now we see again a lot of shyness and fear of nudity among many young people as well as some elderly people.

We do agree many of the boom children tried to create a perfect society in the 196070ies but failed terribly. Though we are not ashamed that we tried to stimulate others to step on the wagon with us (dreamers). Many of our generation might have betrayed their ideas, but Mr. Ampe like several others, as a follower of the Nazarene Jeshua (Jesus Christ) believes the teachings of that rebbe are still worth going for.

Utopians just ask people to take the responsibility for others and to respect everybody and everybody around them. They would never stimulate capitalism, like N.S. Palmer gives the impression.

 

At the moment we can grow unto more tolerance by learning to agree to disagree, as well by not being afraid to dare to engage in thoughtful political discussions. Though at the moment we still face the difficulty that not everyone involved is really interested in finding out the truth. An other problem these days is also that lots of people do not realise that disagreement does not imply evil. On that fact Mr. Palmer seems to agree and writes:

Calm, rational debate helps them see the underlying assumptions, strengths, and weaknesses of each person’s viewpoint. That helps everyone understand the issues better. It also helps them understand each other better. Screaming, hysteria, and emotional theatrics do not. {Dialogue Is Not Harmful}

We believe the Bible offers a way to live together peaceful and gives us a nice picture in the Book of Isaiah, what that world can and shall be. We might be utopians or dreamers for many, but Mr. Ampe with his brethren and sisters in Christ do believe those prophesies are going to become true, and as such shall their utopian dream once become a reality, though it still may take some time.

Mr. Ampe also believes we can be united and should try to convince those who hate certain people, to have them to accept them as co-living citizens with the same rights as them. It is for mutual benefit and the common good that people must be rational enough to set aside their differences and come closer to each other with full respect for each other and for other cultures.

Big problem today to come to such an utopian world is the egocentric and egoistic attitude of the present population.

We believe the Bible gives enough directions to come to a better world already now in our lifetime, even before the return of Christ. We do not have to wait until the wars to expect or the Big Battle or Armageddon, before we shall come to think about that better world. Already today, in our lifetime, we can show others fundamental truths of life.

Some might think utopians want all to become “puppets” handled by someone in charge of everything. But that is a wrong thought about the world envisioned by us. We are against any dictatorial system. It is a world whereby people freely agree to follow certain ethics and moral laws. We also do not say everybody has to do the same thing in the same manner. In our ‘utopian world’, there is enough freedom to act freely. Already now we can try to come to agreements to live a certain way, and this without any force or violence.

++

Find also to read:

 1. Misleading world, stress, technique, superficiality, past, future and positivism
 2. Subcutaneous power for humanity 2 1950-2010 Post war generations
 3. Are people willing to take the responsibility for others
 4. Baby Boomers reaching retirement age, Demographic trends and New blood from abroad
 5. Lower and middle-class youth becoming tiny cogs in a larger whole that they cannot control
 6. Intellectual servility a curse of mankind
 7. the Bible – God’s guide for life #3 Fast food or staple diet
 8. the Bible – God’s guide for life #4 Not to get the best from our diet– or from ourselves
 9. Determine the drive
 10. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #4 Transitoriness #3 Rejoicing in the insistence
 11. The Scensual World – Mission & Vision
 12. Are Christianity and Capitalism Compatible?
 13. Francis Fukuyama and ‘The End of History?’
 14. The Upbringing of Ideas and the Extrapolation of Capitalism
 15. Utopism has not ended
 16. A famous individual by the name of Jesus of Nazareth

+++

Further related

 1. Utopia! 
  Utopia basically means paradise. And, in these times of social, political and ecological upheaval, to dream of a utopian world in which these problems cease to exist is completely natural.
 2. Utopia – Thomas More ****
 3. Broaden the Narratives: Mistaken Orders<
 4. Humanities Retribution
 5. Anarchy, State and Utopia
 6. Leon Trotzky
 7. Globalism: a Letter
 8. Money-Free World
 9. Alternative Earth
 10. The Citizen’s Convention on Climate: utopia or step towards change?
 11. Utopia….State of bliss!
 12. Technology, Utopia, and Horizon Zero Dawn
 13. Are We There, Yet?
 14. History Bends Toward Chaos
 15. “How will i get a cappuccino in your political utopia?”
 16. Why Common Sense Is So Uncommon
 17. Nothing Learned
 18. We Can Have Unity Without Unanimity
 19. How to Get a Healthy Society
 20. Rebecca Solnit on Hope
 21. The Blank Slate of Outer Space
 22. The Climate Crisis and the Need for Utopian Thinking
 23. And The Greatest Of These…Is Love
 24. An Ode Of Utopia

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, History, Lifestyle, Political affairs, Religious affairs, Social affairs, Welfare matters, World affairs

5 years presenting articles for you

On the 26th of March 2014 this blog started with calling you welcome at “Guestwriters for you” at a site on which we hoped to offer readings from several writers with different ideas. Our hope was that both the lifestyle magazine Stepping Toes and this “Guest-speaker” corner would be able to find writings by different authors, who could deliver material of interest for many.

At Marcus Ampe his personal WordPress blog could be found his own personal political views and at his religious sites, like Our World and his ecclesia site Free Belgian Christadelphian Ecclesia people could find articles written from his Christadelphian view as a Brother in Christ. Though well aware there are not enough Christadelphians willing to share interesting writings and thoughts from non-trinitarian but also from trinitarian and even non Christian writers he invited others to join the platform to create a readers digest of interesting articles on the World Wide Net.

Five years later we can only say we are a little-bit disappointed that not many writers presented themselves to write about historical, ecological, science and lifestyle matters like fashion and architecture, but also none who wanted to write about arts and / or education. So many subjects are not yet tackled at this blog.

We still would love a variety of articles about many aspects which may concern us to build up a better life. Once more we call for people to join us and to share their thoughts. Together we can build at better living conditions for everybody around us, humans but also animals.

We are convinced that whatever religion you may have, from whatever country you may be, whatever race you may have, we can and should be able to live together in peace. For that reason Marcus called for blogwriters to join the Movement Bloggers for Peace. But also there, not many were willing to connect.

At first we at the end of each article we presented a list of articles of interest by others. We stopped doing that, because of the continued complaints and several people asking us to take them out of the list (because the did not want to be associated with us – though they should not have to be associated with us). They should have been aware we provided free advertising for their writings and had many of our readers sent to visit their blog. This not being appreciated we thought it better then to keep our readers at our own place and at our own affiliated blogs.

In 2014 we had 234 articles published getting us 1847 visitors offering us 3 124 views. 296 articles the year after got 4 333 views and in 2016 7 782 views could be reached and 358 articles added. A dip in 2017 brought us 5 018 visitors for 395 articles, the site catching 6 888 views. With lesser articles for 2018 (366) we could reach 5 751 readers with 8 260 views. On February 9, 2018 we got our best views ever.

Up to today we have 1 736 posts which caught 22 211 visitors giving us 33 061 views. We are thankful we may count on 304 followers by Word Press and 3 per e-mail. – which is not much -. The 616 followers on Social Media do not always deliver readings, and as such we can not cunt on them really. We are in any case very grateful for those who are willing to take the time to read and to react at the writings. Thank You!

In case you know much about styling, fashion, gardening, interior decorating, inner being, psychology, anthropology, history, political analysation, arts, you are always welcome to present yourself as a guest-writer for us.  Even when you like to bring articles of other people to our attention you are welcome to let us know or to share them with us as an author presenting guest-writings.

Five years should be the sign we are getting out of our baby-years. You as reader may help us to grow.
Not only come to visit us regularly. Let this site be known by others. Let us know what you would love to see or find at this site, or give us some guidance to make this site better. All advice is welcome. Do also know that we do not mind some encouragement now and them. We are thankful for those few who do not mind to click the “Like” button. Thank you very much for that small but oh so important sign that can give us some encouragement.

On the 8th of April 2019 we still call everybody welcome who some way comes along this site.
Hopefully it shall not stay by a one visit.
May we look forward to more than one visit?

Welcome to this club of Bloggers for Peace and Understanding

 

Thank you very much for coming along this site and reading our articles.

Leave a comment

Filed under Announcement, Headlines - News, History

The false prophets in the present world

When Marcus Ampe received (a few weeks ago) some e-mails from worried brethren living in Israel, fearing attacks from evangelist preachers he on the request of his brethren and in Jesus interested Jews, took away the mentioned articles on his blog “Our World“. Though nothing should have worried sincere people, because in the article was mentioned the good work done by and between Israelis and Palestinians who wanted to opt for peace and a way of living together.

Certain Zionist groups with fundamental christians oppose such a world were Jews, Muslims and Christians would live together in peace. In Israel, the Netherlands, as well as in the United States of America we can hear lots of voices who shout for the return of the Jews to Israel, but this at the cost of other people.

What people should notice by such preachers and by the mega churches which seem to pull more and more people to their church, is what those preachers say in their sermon often goes far away from the Biblical text.

 

Hannes Zegement Grove of Matthew101:disciples for Christ also questions

Did you ever watch some celebrity preacher on tv and thought by yourself, is this guy speaking truth or not? {False Prophets and their empty words}

also here in Belgium we can find on several tv-channels, mostly from the Netherlands, several preachers who are very capable to speak with fire  and with drama. We can not resist to think they are very good performers. But God does not require a priest, pastor or minister to be an actor. Everything what is said about God and His commandments should come out of the heart.

We can not ignore that the last few decades we have seen coming up many more preachers we would consider to be false preachers and even false prophets.

False prophets are becoming more prominent in today’s age of tolerance and rebellion against God. Not many people are interested in God, and the majority who feel something for a god or God love to see a god who fits most their idea of a god or does the best for them. In our days we find the majority of people who want to be religious, looking for an easy religion. They prefer that the religion fits their way of life and would not require to much effort and would offer no consequences. This generation more than any other wants to live however they’d like, without boundaries or authority. Unfortunately, there are plenty of teachers and preachers eager to give the people what they want to hear.

In this world full of adulterers we can say it is like in the ancient times at certain moments, when there was the force of man which was not right. In the past, even God could find profane priests their wickedness.

“11 “For both prophet and priest are profane; yea, in My house have I found their wickedness,” saith the LORD. 12 “Therefore their way shall be unto them as slippery ways in the darkness; they shall be driven on, and fall therein; for I will bring evil upon them, even the year of their visitation,” saith the LORD.” (Jer 23:11-12 KJ21)

Also in the Messianic writings people are warned for the time that would come when people will not endure sound teaching, but would prefer to hear that what they would love to hear and what sounds good in their ears, suiting their own passions.

“3 For the time will come when they will not endure sound doctrine; but having itching ears, they shall heap to themselves teachers in accordance with their own lusts. 4 And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned toward fables.” (2Ti 4:3-4 KJ21)

For many the Truth is something very hard to grasp or is something what takes away all their lovely myths and breaks with all their heathen traditions. that is why so many churches, like the Roman Catholic Church, always have adapted their rites to the common traditions of the regions where they tried to convert people to their faith. The Roman Catholic Church is one of the religious groups which succeeded most successfully to adapt their teachings to the wants of the people and providing them enough power to have everyone in their hold.

This culture is eager for an easy religion – one that requires no effort and offers no consequences.For them several protestant groups do have a solution. In the protestant churches of today there are plenty of teachers and preachers eager to give the people what they want to hear — and usually, they end up making a large sum of money off it.

In the last book of the bible (the most difficult one to fully understand), is given a picture of the dangerous evil coming into the time closer to the end of everything. We are told that at the time of the end the evil or the rebellious figure against God (satan) shall become stronger. From that book of revelation, we can learn that in a certain way it shall be those who are against God (the satans) shall have dominion over the earth, and a religious personality will arise and deceive the whole world by means of miraculous signs. This individual is referred to as “another beast” (Revelation 13:11), as well as “the false prophet” (Revelation 16:13; 19:20; 20:10).

For some people it may be strange to hear a person could sound like a dragon when he speaks, but that is what we do hear when those fiery preachers raise their voices and try to draw everyone into their story. Their mouths are like the mouths of a Dragon, the Beast, and the False Prophet the apostle John  could see.

It also might surprise us that the False Prophet is given supernatural power to do things like calling fire down from heaven (Revelation 13:13), and the signs he performs, combined with the demonic words he speaks (Revelation 16:13-14), will cause people to give their allegiance to — and even worship — the Beast. We can find lots of handy word-players and illusionists, using the magic they get from their inner powers in the aim to dupe earth dwellers, getting them to make an image of what they want to believe to be equal with their god and suitable for their way of life and worship. (Revelation 13:14)

From the very beginning the entire world and its cultures came in disobedience to God because of the influence of their own false thinking (evil way of thinking or being the satan). We should know that the world is in deadly antagonism against God, against the way of God, and the people of God because the spirit generated by the unseen prince of this world. It is essential that we stay awake and keep our guard up. Certainly coming closer to the end-times, a time were those who oppose God shall be in the majority, and seemingly stronger. Though we may not be mistaken. The true lovers of God shall recognise their seductive tricks and by keeping to the Biblical Truth shall find enough strength to resist their tempting talk. Even at times that those false preachers or false prophets will wield tremendous religious influence, and will successfully convince most of the world to commit idolatry (Revelation 13:12). Those false preachers shall manage to get enough people to worship the wrong god, also partly because partly people prefer to keep to human doctrines and partly because those preacher can come up with bigger churches and as such seem to be more credible.

The course of this world is combined with the “prince of the power of the air”, and these people who are caught by the attractive words of those false teachers, are seen as being disobedient to God’s Word, though often they think they know some verses and use them as the truth. And so it is gradually, slowly but surely, as we narrow it down, beginning to indicate more and more an evil system that is opposed to God. It is in this sense that it is used in those very famous scriptures there in I John 2:15-17.

“15 Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. 16 For all that is in the world — the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life — is not of the Father, but is of the world. 17 And the world passeth away and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth for ever.” (1Jo 2:15-17 KJ21)

Those who love God should be joining hands with others who also do not love the world’s ways. They know that love of the world squeezes out love for the Father and that is what we can see all over the world happening. At many places we also see preachers who strongly want to convince people that the Father and the son would be one and the same, so that their followers would worship an other god than the God of Jesus Christ and his pupils, who worshipped the God of Abraham, the God of Israel Who is Only One True God. Practically everything that goes on in the world, what we can see, is that most people are wanting it their own way, wanting everything for themself, wanting to appear important. This way we can see that several evangelist teachers are able to isolate people from God the Father and minimise the acts of Jesus, because they tell people no man would ever be able to do such thing as Christ did.

Too many people do forget that God spoke several times to the world by way of true prophets, who told there was going to come a sent one from God, a saviour out of the seed of David (so still had to be born or had to come into existence when they wrote down the Words from God). From the ancient Scriptures we can read there has also been a time that there were shepherds who deceived the flock of Israel and that God His wrath came upon them and the anger of God was not to return until He has executed the thoughts of His heart.

“1  “Woe be unto the pastors that destroy and scatter the sheep of My pasture!” saith the LORD. 2 Therefore thus saith the LORD God of Israel against the pastors that feed My people: “Ye have scattered My flock and driven them away, and have not visited them. Behold, I will visit upon you the evil of your doings,” saith the LORD. 3 “And I will gather the remnant of My flock out of all countries whither I have driven them, and will bring them again to their folds; and they shall be fruitful and increase. 4 And I will set up shepherds over them who shall feed them; and they shall fear no more, nor be dismayed, neither shall they be lacking,” saith the LORD. 5 “Behold, the days come,” saith the LORD, “that I will raise unto David a righteous Branch; and a King shall reign and prosper, and shall execute judgment and justice in the earth. 6 In His days Judah shall be saved, and Israel shall dwell safely; and this is His name whereby He shall be called: THE LORD OUR RIGHTEOUSNESS. 7 “Therefore, behold, the days come,” saith the LORD, “that they shall no more say, ‘The LORD liveth who brought up the children of Israel out of the land of Egypt,’ 8 but, ‘the LORD liveth who brought up and who led the seed of the house of Israel out of the north country, and from all countries whither I had driven them.’ And they shall dwell in their own land.”” (Jer 23:1-8 KJ21)

“The anger of the LORD shall not return, until He has executed, and till He has performed the thoughts of His heart; in the latter days ye shall consider it perfectly.” (Jer 23:20 KJ21)

We should take that text from the Old Testament serious. It is also something we should remember in these days. Today we can see many preachers who claim to be workers for God, though present to the people another god than the God of the Bible, the One God of Moses, Who is the God of gods. The God of the Scriptures, Israel’s God, also speaks to those so called ‘shepherd-leaders’ who misled and still mislead His creatures. They should know that God not only keeps an eye on His people, but He is keeping His eye also on those who so called speak in His Name. We are told and they are warned, that God keeps track of their criminal behaviour.

For true lovers of God there is the hope and assurance that God shall take over and gather what’s left of His sheep, gather them in from all the lands where God has driven them and He shall bring them back where they belong, and they shall recover and flourish.

The world shall have to come to see that how closer we come to the end times, how more the world shall come to hear real lovers of God telling about the Biblical Truth and the coming Kingdom of God. Though there may be a growing number of false prophets, the Most High Elohim, Jehovah God, shall provide shepherd-leaders to protect His flock and to take good care of them. The world may do a lot for making them afraid, but those who are against such witnesses for Jehovah should know that they won’t live in fear or panic any-more.

God has established a truly righteous David-Branch, a ruler who knows how to rule justly. The followers of that sent one from God, can count on it that their master shall bring justice and keep people united and that in his time Judah will be secure again and Israel will live in safety. And many people shall not fall for those false teachers but dare to tell to the world

“Jehovah our righteousness.  {Or Jehovah is our righteousness } (Jer 23:6 ASV)

Therefore many false prophets will be angry against them, but true lovers of God and true followers of Christ Jesus shall keep telling the world that it is Jehovah

 ‘GOD-Who-Puts-Everything-Right.’

So the world has to watch for this. The time’s coming “GOD’s Decree”. and people shall come to see that God really did not sent those coaxers and prophets of deceit.

“ How long shall this be in the heart of the prophets that prophesy lies, even the prophets of the deceit of their own heart?” (Jer 23:26 ASV)

How fearful it must be to fall in the hands of an angry God and this is what is happening, if God is against you, no one on earth and heaven can save you! therefore we should give heed. We should be very careful that we come to know the Biblical truth and are not carried away by the many false teachings and doctrines this world presents to us, and may look very attractive.

God will bring will bring upon those false teachers and their followers everlasting disgrace – everlasting shame that will not be forgotten. We must know that they even shall not be there to go in the promised Land when the Kingdom shall be restored.

“How long shall this be in the heart of the prophets who prophesy lies? Yea, they are prophets of the deceit of their own heart,” (Jer 23:26 KJ21)

“therefore behold, I, even I, will utterly forget you, and I will forsake you and the city that I gave you and your fathers, and cast you out of My presence. And I will bring an everlasting reproach upon you, and a perpetual shame which shall not be forgotten.”” (Jer 23:39-40 KJ21)

We must open our eyes and see what is going on in this world and how false prophets are becoming more agitated when they hear biblical truth around them. It even brings them so far they want to attack people (like we could see and feel in Israel).

There are even churches who plays the roll of these prophets and like Jeremiah 23v1-8 will conclude that there are shepherds who destroy the flock of Israel and scatter them. The very same is happening in our day, there are false preachers and churches, missions, and teachers who is destroying the flock of Christ and who deceives the nation and whom is wicked. {False Prophets and their empty words}

If you are in doubt about certain preachers, please look at their way of life and check their words with those of the Bible. You may wonder why so many want to believe the words of man above the words of God

– God is truth man is not, but we reject the word of God and we believe the lying false messengers who proclaim falsely “I have dreamed” or “God came to me and said to me” {False Prophets and their empty words}

Or “I had a vision”. We rather want to believe every person’s vision and not the BIBLE. {False Prophets and their empty words}

What we encounter most in these days is that people do not want to take time to see what is really written in the Bible.

The most common and logical reason for persons to believe any new intriguing message especially if it is a vision etc. is because we do not study the Bible. We do not read it every single day. If we knew God and if we knew what the word of God is saying, we will not be so easily deceived. but our country is and there is one main reason: they do not study the word of God. if they did, they would not be deceived. {False Prophets and their empty words}

There is the big need to study and to listen to the Words of God.

we must observe the scripture and know the content, so we can discern about these things, that we can spot false teachings. That we must repent from our own ways.

We must test the spirit, not just believe anyone but compare them to the word of God. {False Prophets and their empty words}

“Beloved, believe not every spirit, but test the spirits whether they are of God, because many false prophets have gone out into the world.” (1Jo 4:1 KJ21)

The world and all its wanting, wanting, wanting is on the way out—but whoever does what God wants is set for eternity. (1Jo 2:15-17)

+

Preceding

Ideas about Religiosity

Numbers 10:10 Make Your Rejoicing Heard

For Jews wanting to learn more about Jeshua and of other Jews following Jeshua

Need to reject an archaic, racist inspired interpretation of the Bible and animosity against other believers

a Call to stop the growing anti-Semitism

Do those who want to follow Christ to be Jews

++

Additional reading

 1. Position and power
 2. Depression, Anxiety, Pressure and megachurches
 3. MegaChurch
 4. When there is secrecy involved
 5. Engaging the culture without losing the gospel
 6. Reasons why you may not miss the opportunity to go to a Small Church
 7. Germinating small seeds, pebble-stones, small and mega churches and faith
 8. Place for a fifth and sixth house in Christendom
 9. Displeasures and Actions of the Almighty God
 10. Shariah and child abuse – Is there a connection?
 11. Souls and Religions with Nirvana and light
 12. Matthew 7:15-20 – The Nazarene’s Commentary: The True Disciple #2 False prophets and fruitage
 13. Matthew 7:13-23 – The Nazarene’s Commentary: The True Disciple #3 Matthew 7:21-23 The ones Jesus never knew
 14. Signs of the Last Days
 15. Signs of the the last days when difficult times will come
 16. Teachings, prophets, wolves in sheep’s covering and a narrow gate
 17. Necessity of a revelation of creation 11 Believing and obeying the gospel of the Kingdom of God
 18. The Way of the LORD
 19. Memorizing wonderfully 30 False prophets and false teachers

10 Comments

Filed under Crimes & Atrocities, History, Lifestyle, Religious affairs, World affairs

Niet zomaar een sinister spook van antisemitisme

Als wij rondom ons kijken in de pers, lijkt het bij sommige bladen alsof het Joodse Volk gebruikt wordt door staatslui om de gedachten af te wenden van zogenaamd “ernstiger zaken”.

Vooral in Frankrijk waar er al enige tijd hevig tumult is omtrent leefbaarheid en laksheid van de Franse regering om de mensen hun leven dragelijker te maken.

Men kan het er op na geven dat er heel wat koppige Fransen kunnen zijn. Ook al had de regering gedacht dat de oproep en de protestlust van de gele hesjes vlug zou uitdoven, kunnen wij nu al bijna vier maanden hun protesten op het Franse grondgebied de grondvesten zien daveren. Weekend na weekend slagen meerdere misnoegde Fransen in hun gele hesje Parijs tot een slagveld te maken.

Volgens “Fenixx” biedt de staat alles aan de politie: vreemde ongeïdentificeerde veiligheidstroepen, de Eurogendfor en deelsgewijs legertroepen om de mensen in toom te houden. Wij kunnen dan wel horen van massale arrestaties, honderden gewonden, enkele ernstige en enkele doden, maar toch zien wij geen schot in de zaak. Ook valt het op dat de mainstream media  slechts zeer sporadisch berichten over de gewonden en de doden en eigenlijk weinig moeite doen om het grotere probleem of de “oorzaak” van het probleem uit de voegen te lichten.

Volgens Rommel van Fenixx gaan ze nu in Frankrijk in de hoogste versnelling:

“tijdens het laatste Gele Hesjes-protest in het Parijse Montparnasse district gebeurde er een incident dat een nieuwe wending aan de hele agenda geeft. Een oudere joodse heer, de bekende filosoof Alain Finkielkraut, werd op straat beledigd. Een groep Gele Hesjes was onderweg toen Finkielkraut werd herkend. “Wij zijn het volk”, werd tegen hem geschreeuwd en “Rot op vuile zionistenduivel!”

Volgens Rommel sprong de pers onmiddellijk op deze kwestie, en steeg het sinistere spook van het antisemitisme plotseling overal op. De schrijver blijkt daarbij te vergeten dat al meer dan vijf jaar er in Frankrijk wel degelijk een groeiend antisemitisme waar te nemen valt.  Ook al mag de “donkere kant” van de Gele Hesjes “HET thema” zijn, kan men de rest van de gang van zaken niet negeren, alsook moet men sommige onderliggende ongenoegens ook durven boven te halen. Men zou beter ook eens dieper graven naar onderliggende oorzaken van ontevredenheid van de Franse, maar ook van de Belgische bevolking en er sterk over na denken om niet te vervallen in een vroeger zeer dat ook haar voedingsbodem vond in een gelijkaardige economische crisis, ook al is de huidige economische crisis helemaal niet zo erg of te vergelijken met de jaren 30 van vorige eeuw.

Voor Rommel komt de reactie op de roepende man naar Finkielkraut, die eerder wel zijn support aan de Gele Hesjes had gegeven, op een moment dat het gevestigde systeem geen raad weet hoe om te gaan met het fenomeen Gele Hesjes en zowel geen oplossing kan vinden noch kan toegeven.

Hij schrijft:

De veiligheidstroepen staan op de rand van uitputting, de EU nomenclatura vecht om te overleven: Want wanneer Frankrijk onder volksprotesten valt, valt de EU. Het incident met Finkielkraut komt voor de kaste van de EU-grandeurs als een geschenk uit de hemel.

Plotseling vernemen we van “Deutschlandfunk” via “Zeit”, “FAZ” tot “Spiegel” dat massaal antisemitische slogans op etalages van joodse winkels gekliederd zouden zijn, hakenkruis-graffiti en masse op joodse begraafplaatsen en op elke hoek aanvallen op Joden.

Alles in één nacht? Een gecoördineerde actie van de Gele Hesjes? Of is dit alles al maandenlang aan de orde van de dag en heeft de pers het discreet verborgen gehouden? Nauwelijks. Tenzij er natuurlijk nog niet over is gesproken, want dit antisemitisme is vooral afkomstig van moslimmigranten, die in Frankrijk even heilig zijn als in Duitsland. {De EU-omvolking-propaganda-pers is een enorme campagne gestart tegen het fenomeen van de Gele Hesjes: Antisemitisme}

Vanuit onze gemeenschap kunnen wij enkel vaststellen dat vele Joden tot nu toe niet veel in de openheid durfden komen betreft aanvallen tegen hen. Vanuit de gemeenschap is er ook een gevoelen om beter in de schaduw te blijven en niet te veel in het openbaar te brengen. Wij ook zitten met het dilemma van wat zullen wij of mogen wij publiceren. Twee weken geleden is zo de niet Joodse broeder Marcus Ampe uit Israël nog verzocht om bepaalde artikelen van zijn blog “Our World” weg te nemen wegens het in gevaar brengen van bepaalde mensen of groepen. Hierbij ging het wel meer omtrent gevaar voor Joden met interesse voor het geloof in de Messias en voor Christadelphians en dit hoofdzakelijk uitgaande van dreiging en aanvallen door fundamentalistische evangelischen.

Bij de Gele-hesjes kunnen er mensen van alle kanten gevonden worden,

een brede alliantie … van de mensen daar beneden tegen de mensen daarboven. Er was alles van links tot rechts, inclusief veel moslims uit de Franstalige landen van Noord-Afrika die naar Frankrijk emigreerden. Het antisemitisme van dit deel van de Franse samenleving is bekend en duidelijk. En dat de Gele Hesjes-beweging steeds meer steun krijgt van islamisten is bij iedereen in Frankrijk bekend. Er is zelfs sprake van een “toe-eigening” van de beweging door islamisten. Natuurlijk zijn er ook Franse rechtsradicalen, hooligans en racisten onder de Gele Hesjes, zoals in elk land. {De EU-omvolking-propaganda-pers is een enorme campagne gestart tegen het fenomeen van de Gele Hesjes: Antisemitisme}

Volgens Rommel moet de antisemietenknuppel nu de Gele Hesjes-beweging demoniseren en verdelen.

De opdracht aan de media om overal de luide trom te slaan om een Europees-wijde golf van distantiëring te veroorzaken en tweespalt te ontketenen binnen de Gele Hesjes wordt onmiddellijk opgepakt en uitgevoerd. Opnieuw maken de media zich tot de lakeien van de gevestigde orde. De beschuldiging van antisemitisme stroomt nu uit elke scheur en spleet. Men zou blind en doof moeten zijn om niet te herkennen wat hier wordt gespeeld. {De EU-omvolking-propaganda-pers is een enorme campagne gestart tegen het fenomeen van de Gele Hesjes: Antisemitisme}

Wij geven toe dat mensen het grote verschil moeten zien tussen antizionisme en antisemitisme, waarbij het ene niet het andere moet inhouden, maar waar het eerste een kritische houding voorstelt tegenover het agressieve, nationalistische beleid van overheersing en onderdrukking van de Palestijnen en in veel gevallen zelfs gaat over een seculiere groep en niet zozeer het geloofsmatige omhelst. Het is totaal verkeerd te denken dat diegenen die zich verzetten tegen bepaalde groepen zionisten ook het joodse volk als minderwaardig zouden beschouwen.

Men mag ook niet vergeten dat de heer Finkielkraut zelf meermaals de aandacht heeft getrokken met bedenkelijke opmerkingen en zelfs met  racistische uitlatingen tegen moslims.

rommel merkt op

Als u ooit een verzameling van zeer lasterlijke krantenkoppen wilt lezen van de links-tolerante-diverse pers tegen de heer Finkielkraut, waarin hij als racistisch, rechtsradicaal, misantroop en provocateur wordt bestempeld, is deze zeer interessante publicatie het lezen waard [Franstalig]. Het biedt overigens een zeer intelligent verslag van het Franse, linkse, divers islamofiele, globalistische medialandschap, dat tot nu toe zijn favoriete vijand in de heer Finkielkraut heeft gezien en zich in zijn beledigingen aan hem geenszins meer pietluttig gedraagt dan de Gele Hesjes in de video.

Een ongekende hypocrisie die je kaak doet bungelen op kniehoogte: Een zeer intelligent denkhoofd, maar niettemin een rechtse provocerende intellectueel die zich uitspreekt tegen moslimmigranten, die al jaren door de pers wordt aangevallen, wordt nu plotseling in heel Europa gestileerd als de kroongetuige van een vermeend antisemitisme van de Gele Hesjes – om de Gele Hesjes-beweging op doorzichtige wijze te belasteren en te verdelen. Dat is gewoon brutaal en schaamteloos. {De EU-omvolking-propaganda-pers is een enorme campagne gestart tegen het fenomeen van de Gele Hesjes: Antisemitisme}

Ook al mag die reactie op Finkielkraut door sommigen als gegrond gezien, mogen wij niet er naast kijken dat hiermee ook een ontwijking van twee gebeurtenissen wordt beoogd, namelijk de ware ontevredenheid van een grote groep Fransen die zich in het nauw gedreven voelen door economische redenen en een andere groep Fransen die zich ook in het nauw voelen gedreven maar dan omwille van vernedering wegens hun geloofsgroep en nijd voor hun positie en welslagen in de maatschappij

+

Lees verder ook:

 

4 Comments

Filed under Activisme & Vredeswerk, Economische aangelegenheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Politieke aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn, Wereld aangelegenheden

Steeds vertrouwen op Hem Die alles in zijn handen heeft


Vertrouw steeds op de Allerhoogste die ook alles in Zijn handen heeft.
Dan zal het goede ook jou toekomen
en kan je vertrouwen op een veel betere toekomst
Marcus Ampe


1 Comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Geestelijke aangelegenheden, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Positieve gedachten, Religieuze aangelegenheden, Voelen en Welzijn

Quiz questions, views, left- and right-wing anti-Semitism

An Orthodox Christian got confronted by a friend who recently posted a link to an article on anti-Semitism which claimed that anti-Semitism of the left was more dangerous than anti-Semitism of the right. He found the article biased and tendentious for several reasons and writes

For one thing, the author seemed to characterise “the Left” in much the same way that antisemites characterise the Jews — with stereotypes based on innuendoes. Just as for antisemites there is no need to substantiate any accusations against “the Jews”, so for those authors there is no need to substantiate any allegations against “the Left”, because those are something that “everyone knows”.

Anti-semitism from which site it may come in whatever country it may be uttered is also something which is wrong and should not be accepted. the writer of the article may have been writing about the “the Left” in the American sense, which means still a very conservative group, because the left for Americans can be a group which belongs to the Democrats.

Steve Hayes aged 9

The writer of Khanya, Steve Hayes considers himself a a liberal who believes that theological liberalism leads to political conservatism and vice versa. According to him there is primary an ascetic struggle as part of the training and discipline we need in order to engage in other aspects of the struggle. {Thoughts on Spiritual Warfare (synchroblog)}

The primary aspect of spiritual warfare, therefore, is the struggle against the passions leading to theosis (divinisation, godliness). {Thoughts on Spiritual Warfare (synchroblog)}

When we look at today’s society we can see al lot of ungodliness and it is just because so many people are so far away from God’s rules that there are so many problems in this world.

Soon after seeing the anti-Semitism article, someone posted one of those quizzes on Facebook that purport to show whether you are left or right. Hayes questions

Is it accurate? I don’t know, but I thought it would be interesting to do it to see what the quiz authors regarded as “left” or “right” characteristics, which can itself be revealing of social trends.

Funny to see I had exactly the same result as him, getting following result:

Your political views:

result

You can take the test here,and compare your results with ours.

I can assure you I am not for Tax-increases but I am for a better distribution of wealth and a better differentiation for the wages and a better performance related pay.

Hayes is anti-war, anti-abortion and anti-capital punishment and writes

Most of those who claim to be pro-life are less than solidly so, and are rather full-of-holes pro-life. If you want a more accurate test to take your political temperature, try the Political Compass.

Having tried it myself it showed my Political Compass

Economic Left/Right: -6.13
Social Libertarian/Authoritarian: -4.67

personalised chart

My position plotted against the UK parties in the 2015 general election would be

UK Political Parties chart 2015 including Respect, Sinn Féin, Scottish Socialist Party, Plaid Cymru, Scottish National Party, SDLP, Green, Liberal Democrat, Conservative, UKIP, Labour, DUP, BNP

which I think would not be a bad picture.

Hayes remarks

Be that as it may, very few of the characteristics ascribed to the left, either in the test or in the antisemitism article, appeared directly in the quiz questions. There was nothing about intersectionality (whatever that may be) or “identity politics” (which sounds like a pretty right-wing thing to me). But there were quite a lot of questions about Christian values. One of a group of four that I opted for was “kindness”, because it came closest to the Christian value of love, though whether the test counted that as “left” or “right” I’m not sure, but I noticed that it does place the Christian value of forgiveness on the left. {Anti-Semitism, anti-leftism and anti-Christianity}

I consider Jesus a “communist avant la lettre” and have seen several tests where the agapè love is considered to be “leftish”. The Christian value of forgiveness is also many times placed on the left.

Though what shocks me and troubles me a lot is that several people in the U.S.A. who call themselves “Christian” or “Born again Christian” have not much feeling for other people and or not much interested in sharing with those around them. Many of them oppose anything what has a smell of socialism or systems where is demanded that people help each other or provide money in a fund or system like Obama Care to help others. Lots of those so called Christians have also a very averse attitude to true or non-trinitarian Christians, Jews and Muslims. All that worship the Only One True God and not their Trinity seem to be people they would like to see to “burn in hell”.

Clearly when hearing lots of North Americans talking on the little screen, they give an impression all those who do not belong to their Christendom are disgusting people which should be thrown out of the country. Some have such weird ideas about other faiths that we in Europe can wonder if they did not learn about them in their schools and if the media does not give any good advice. Looking at some TV-station , like Fox, we see lots of de-information and no objective information.

In the American media we see a lot of anti-black racism and a lot of Islamophobia, plus the choice of many to consider those with a “white” skin (I would say an light tainted orange skin) superior to those with an other coloured skin. As such the Jew comes into the picture as well, having not the Caucasian looks. Jews all over the world comes in all shades — from blonde to black. In Israel the conflict between Jews and Palestinians isn’t about race. Nor are the tensions between Jews from Europe and those from the Muslim world — though activists and academics sometimes import the terms “black” and “white,” in defiance of their lying eyes. But on many American platforms the looks of the Jews bring sayings against them which I would prefer not to hear in a civilised country.

Already in the preparation for the previous American election we could find several lies about Obama his origin and birthplace. This was for us already an indication that there was more brewing and that a significant portion of Americans felt horror that an Afro-American could become president.

Race is the most pervasive reason that some Americans believe they can discriminate against and despise others. When you see certain Jews their body clearly shows certain marks, which are good enough a sign for those so called Christians to call them murderers of Jesus and to hate them.

Some may think anti-Semitism just isn’t as bad as other forms of racism, but it is. Worse is it when there is an attitude of

Jews don’t count as a group worth protecting.
Jonathan TaubesJonathan Taubes, a student activist at Binghamton University who worked with progressive campaigns in Binghamton, on and off campus, writes
Jewish people face bigotry in this country, and the history of institutional anti-Semitism here is real, but today we find ourselves mostly free of persecution. We should recognize that privilege and use it to fight for the vulnerable. {Dear Allies, Don’t Downplay Anti-Semitism in Trump’s America}
The Anti-Defamation League (ADL) showed at the beginning of this year that the number of anti-Semitic incidents remained significantly higher in 2017 compared to 2016. In addition to the significant bump in the first quarter of this year, there was also a distinct increase after the “Unite the Right” rally in Charlottesville, Va., in August.
Since 1979, ADL has counted anti-Semitic incidents in the U.S. and reported the numbers in its annual Audit of Anti-Semitic Incidents. It can be said that also in the U.S.A. the amount of injustices to Jews became too high. New York State (267 incidents); California (197); Massachusetts (117); Florida (69) and Pennsylvania (58) incidents of crimes against Jews for their race.

In August, ADL recorded a “meta-event” rarely seen in America: the white supremacist “Unite the Right” rally in Charlottesville, Va., which featured shocking and violent expressions of anti-Semitism and racism, including the display of swastika flags, chants of “Jews will not replace us!” and other overt anti-Semitic acts.

There seems such a fear that they would replaced by Jews and Muslims or that their world would become Islamic. Though then why do they not question their own religion and their own religious members. In case they would be strong believers there should be no fear that they would leave their faith. When they are standing strong in their faith they should even be able to come to witness to Muslims and Jews and have them to come to Christianity.

Anti-Semitic incidents spiked on and immediately following Charlottesville. Of the 306 incidents reported in Q3, 221 took place on or after the August 11 rally.

The Charlottesville rally was one of at least 33 public white supremacist events in the U.S. so far this year, which were supplemented with 188 incidents where white supremacists used fliers to spread their message to new audiences, especially on college campuses.

Police departments and human rights groups across the United States of America and all over Europe show that there is a dramatically rise in anti-Semitic hate crimes. When the president’s chief counterterrorism advisor, Sebastian Gorka, was found to support a violent anti-Semitic militia in his parents’ native Hungary, there showed a situation where the left talks about white supremacy as if Jews aren’t affected and anti-Semitism is just a distraction from real issues – when, in fact, anti-Semitism is at the core of the white supremacist ideologies today’s leftist movements seek to upend.

The anti-Semitism article Hayes encountered, also has a significant comment on the Christian worldview — How Anti-Semitism’s True Origin Makes It Invisible To The Left – The Forward:

In addition to the belief in a shadowy group with the power to affect large-scale outcomes, conspiracy theories also reflect a worldview in which reality is the product of a timeless and cosmic struggle between good and evil. These kinds of dualistic narratives are especially enticing to groups that view themselves to be under existential duress, and as Elaine Pagels has shown, this has profoundly shaped Western culture. Jews under Roman occupation and early Christians under Jewish ostracism and gentile persecution developed theologies of the oppressed in which the devil and his demonic host squared off with God and his angels.

Hayes believes that there is a cosmic struggle between good and evil,

though I’m not sure that it is timeless. The Christian take on it is that in the death and resurrection of Jesus Christ the decisive battle was won by good, and we live in the last days of mopping up operations.

That we live in a time close to the end-times we may see in the signs given in the bible, which we can recognise clearly. But that should not have to mean we should let everything happen like it goes now.

Hayes thinks that

Western Christianity tends to be legalistic, to share the values of the Right rather than the Left, preferring punishment to forgiveness, and justice to kindness (in the left-right quiz mentioned above).

but than he forgets to see what real Christians preach.The real lovers of God recognise what the Nazarene Jew has done and do now that there is no such place as a hell to torture people for ever. Real Christians keep to the bible teachings and not to the human doctrines and human fear-mongering to have their flock under control. though Hayes recognises the appalling falsehoods that several Christian denominations

smack of perversity even to attack its perverseness.[1] And the conclusion is altogether evil. {Love the sinner, hate the sin}

For him is in his Orthodox theology the Church a hospital where sinners can be healed rather than a courtroom where they are to be judged. He should know that it is also in other Christian denominations, like the Christadelphians for example. In the Christadelphian faith it is even so that we consider no man to judge others, except those in function as judge, but still it being up to Jesus to give the end verdict.

He rightly says

if we are Christians we must love the sinner but hate the sin.

We must

 • Love the oppressor but hate oppression

 • Love the corrupt politician and businessman, but hate corruption

 • Love the warmonger but hate war

 • Love the exploiter but hate exploitation

and I would add that we should protect all those who have no voice and should come up for all those who are discriminated or done wrong.

Lest it seems that Hayes is saying that the line between good and evil runs between Eastern and Western Christianity, making “us” superior to “them”, he quotes a Western Christian, G.K. Chesterton, on this:

The whole case for Christianity is that a man who is dependent upon the luxuries of this life is a corrupt man, spiritually corrupt, politically corrupt, financially corrupt.

There is one thing that Christ and all the Christian saints have said with a sort of savage monotony. They have said simply that to be rich is to be in peculiar danger of moral wreck. It is not demonstrably un-Christian to kill the rich as violators of definable justice. It is not demonstrably un-Christian to crown the rich as convenient rulers of society. It is not certainly un-Christian to rebel against the rich or to submit to the rich. But it is quite certainly un-Christian to trust the rich, to regard the rich as more morally safe than the poor.

A Christian may consistently say,

“I respect that man’s rank, although he takes bribes.”

But a Christian cannot say, as all modern men are saying at lunch and breakfast,

“a man of that rank would not take bribes.”

For it is a part of Christian dogma that any man in any rank may take bribes. It is a part of Christian dogma; it also happens by a curious coincidence that it is a part of obvious human history. When people say that a man “in that position” would be incorruptible, there is no need to bring Christianity into the discussion. Was Lord Bacon a bootblack? Was the Duke of Marlborough a crossing sweeper? In the best Utopia, I must be prepared for the moral fall of any man in any position at any moment; especially for my fall from my position at this moment.

7 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Crimes & Atrocities, Headlines - News, History, Juridical matters, Political affairs, Religious affairs, Social affairs, Welfare matters, World affairs

To the Freeworlders

With pleasure we want to let you know that we have been busy with building a place where people want to share with each other. For more than 27 years Marcus Ampe tried to bring the idea of sharing into our capitalist society. In 1995 he got a computer and started writing on the internet under different pen names, to spout his ideas and to ventilate his criticism on our squandering society. In the 1990ies, with some political activists it was tried to get some ideas in the Belgian political and economical system (further presented by Roland Duchâtelet his political movementVivant logo Vivant), like a standard income for every adult citizen and to bring more awareness about ecological matters. Logo Groen.svgOn that part he continued in the lines of the “Kabouters” (the Gnomes), the political green-party of the 1960ies of which he was an active member in the late 1960ies early 1970ies, and which promoted already the idea of sharing goods with each other to lessen the waste of consumption goods [long before Agalevfounded in 1979 and transformed into Groen (Green) in 2003].

A famous and controversial 1971 election poster, reading “Disarming”, giving a good impression for what the movements of which Marcus Ampe was involved with stood for and why their actions in the conservative Roman Catholic country got them and Marcus Ampe so much in trouble.

Because of his ideas of people having to share with each other and helping each other to build a peaceful multicultural society in an ecological respected environment, Mr. Ampe, as a flower-power person or hippie, was many times attacked and considered to be a communist, though he always claimed to promote the ways of Christ and considering his expressing disagreement with the principles and particular outcomes of capitalism plus considering himself more as utopist or by some called Utopian socialist. Because of his non-violence attitude, e.g. on animal rights, some considered him as pacifist,  a “politically homeless“, as progressive liberal (charismatic) Christian having contacts and friends with leftwing socialists, orthodox Marxists, anti-Stalinist Trotskyists, left communists, liberal pacifists and some anarchists, to be a weak and to naive stargazer to avoid. Mr. Ampe was clearly very much influenced by one of his favourite thinkers, Charles Fourier, and reformers as Robert Owen, going for utopian socialism, even when he got so much adverse wind of socialists, drawing from early communist and socialist ideas.

Today he is still convinced that our current systems of monetary, social, ideological and border divisions are not working and endangering our species. Having come aware that too many of his ideals are perhaps not for this world he still keeps to many of his old ideals and hopes once there may come a new generation again prepared to oppose our war-machine and consumer society. He is still looking at mankind as people allowed (by the Most High Power) to live on this planet as attenders who have to come to show their mutual respect for each other and our planetary home.

For him it must not be that every single one of us, rich or poor, born into life-long slavery and bondage from which there would be no escape under the current system. There is still to do a lot of work to have more people come to see that we can liberate ourselves. Most of us may know that the system we are born into does not serve humanity, but very few of us know what to do to change it or are even willing to look for some change which brings more peace in the hearts of the people.

We can no longer sit idly, watching the destruction of our people, our communities, our countries, and our human potential, by greedy corporations supported by governments with no remorse for their actions, or accountability to the people they are supposed to serve. It should not be allowed that certain people earn 300% more than those who do the dirty job.

Along all sites there are certain groups and movements trying to bring fear and restriction of liberty, freedom of speech and freedom of religion. If we are not careful a lot fro what so many fought in the previous centuries will be lost again soon.

We can no longer sit silently, hoping that someone will do something to stop the assault on our liberties and future prosperity. It has fallen on the shoulders of the common people, to unite and create a new way … a new system … a future filled with abundance and prosperity for ourselves, our children and our grandchildren. The individualist centralist ego has to be silenced.

We should go for creating a totally new system free from economic slavery … where we turn competition into collaboration …  a new social structure where we all benefit from our collective efforts and individual talents …  a new world where people are put before profits, and the resources & materials are used to enrich all our lives.

Every single one of us is born in the image of the Divine Creator with valuable and unique gifts and talents and should be happy that he or she can have such talents.  Tat what we received for nothing we also should share with others and should use it for those who do not have such talents. When each individual uses his own talents to improve the lives of everyone around them, these gifts would not be wasted in mundane week-long positions of servitude making profits for those wealthier than ourselves.

Everything you see around you are things which came into being by people who used their hands and brains, and should all be articles created by people for people. Therefore it can not be that there are many who have so little.

The people are the gifts, the people are the power, the genius, the brilliance, and the vision that has created everything we see around us. Without the workers no factory can produce. So why should the society receive most of the gains, the bricks do not need the money.

We are told all the problems facing us are inevitable, that war, hunger and poverty are symptoms of the human condition and we need governments to protect us from ourselves. As many of us now realize, this is simply a lie to disempower us! All the decay, hunger, fear, and lack surrounding us are the direct results of the parasites profiteering off of us, which includes the governments we are told are there to serve us, but just do not come to protect and help the citizens of their country.

Mr. Ampe says.

In the meantime all over the world we could find like-minded figures willing to promote the sharing of knowledge and materials.

In 2014 Robert Chatwin (robito) founded Wake Up World Education (WUWE) trying to collaborate with the world’s biggest global movements for change to help bring solutions into everyone’s life.  WUWE is contributing to this global movement for positive change by switching people on (or waking people up) to this solutions-focused reality so they feel energised, inspired and excited about the world we live in. They take Solutions Education into schools, workplaces, homes and communities, as well as providing a Free online course and offering the world’s biggest solutions to meet-up via their Weekly Circle.

The author of F-Day: The Second Dawn Of Man, a fictional account of humanity’s evolution into a society beyond money, and several video’s on YouTube, created a few years ago a Free World Charter, a social reform initiative that proposes 10 founding principles on which to grow an alternative moneyless society that is fair and sustainable, which Marcus Ampe also endorsed.

Colin Turner his work also includes the Freeworlder Free Sharing Network and HonorPay, a moneyless public awards system for expressing appreciation and gratitude. Many of the underlying concepts of his charter were originally inspired by Jacque Fresco’s Venus Project and Peter Joseph’s Zeitgeist film series – visionaries who, no doubt, would attribute their inspiration to many other historical influences too.

Freewolder Founder Colin Turner states:

“Imagine the power of billions of acts of unconditional free-sharing and the positive effect that could have both on our society and the environment. Imagine how much more peaceful and abundant our world could be without the limitations and injustices of trade.”

Freeworlder: the world’s first truly free sharing network! No exchange. No credits. No barter. Just everyone sharing their excess items and skills!

Can you imagine the power of free, unconditional sharing, mulitplied by millions and billions of people? What kind of world would that be?

Can you imagine the problems we could solve if we didn’t need to trade in order to survive?

Can you imagine if the only thing that governed people’s behaviour was not the money they had nor the laws they obeyed, but rather the knowledge, respect and appreciation they had for each other and their environment?

This is why we built Freeworlder.com – to facilitate online what we all do every day – except to bring that trust outside our immediate circles, friends and family and around the world.

We are changing the world in baby steps. Today, we can share our small excess items, skills and knowledge easily. Soon we will build enough trust and confidence in the idea of unconditional sharing, that we can begin to truly re-organise our society for the mutual benefit of all.

“The Freeworlder Network” will go online this coming May. (We’ll let you know when the site is ready)

Welcome to the world’s first free-sharing network!

Please join. Please support. Please share.

***

++

***

Freeworlder Features

+

Find also to read

 1. The Free World
 2. Freeworlder – Free Sharing Network
 3. The Free World Charter – A New Story
 4. Our World Is Free
 5. Ubuntu contrubitonism
 6. Pulling The Gum Out Of The Rug
 7. Free The Economy
 8. Universal Basic Serfdom – Freeworlder.com
 9. The Free World Charter: Let’s make everything free
 10. The Freeworlder Wall – see who’s here!
 11. Life In The Open Economy – Freeworlder.com
 12. The Flower of Life
 13. Access to a New Dream
 14. The mindful approach to animal connection
 15. Socialentrepreneurialism project. Collaborators wanted
 16. WUWE, can be contacted by email or signed up here to get involved and stay informed.
 17. Blogging In The Free World
 18. A Call to Calm, A Call to Reset

2 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Announcement, Ecological affairs, Economical affairs, Headlines - News, History, Lifestyle, Social affairs, Video, Welfare matters, World affairs

Niet vinden van jezelf zo belangrijk maar creëren van jezelf


”Het gaat in het leven niet over het vinden van jezelf
maar over het creëren van jezelf.”

George Bernard Shaw

Het komt er niet zozeer op aan om jezelf te vinden,
maar om jezelf te maken

Marcus Ampe

 

English version / Engelse versie: Not finding yourself as important as to create yourself

Leave a comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Kennis en Wijsheid, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn

Not finding yourself as important as to create yourself


It’s not so much about finding yourself,
But to make yourself.

Dutch version / Nederlandse versie > Niet vinden van jezelf zo belangrijk maar creëren van jezelf

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Lifestyle, Quotations or Citations, Social affairs, Welfare matters