Author Archives: Christadelphians

About Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.

Vergeten predikers van het Goede Nieuws


God gebruikt vissers, taxichauffeurs en koelkastmonteurs om Zijn koninkrijk te bouwen.
Vaak zijn dit mensen die vanuit menselijk oogpunt onbeduidend zijn,
omdat ze geen grote theologische werken achter hun naam hebben staan.
Met vallen en opstaan brengen zij Jezus’ boodschap de wereld over.


Velen weten het niet, maar over de gehele wereld kan men predikers van het Goede Nieuws vinden. Zij zijn bereid naast hun dagelijkse job om in hun levensonderhoud te voorzien, te werken voor de Allerhoogste, zonder dat zij daar extra geld voor krijgen. Integendeel moeten zij daar dikwijls nog eigen geld insteken om dat werk te kunnen verwezenlijken.

De diepste drijfveer voor die vele vrijwilligers is de verkondiging van het koninkrijk van God. Dat gebeurt op heel veel plekken in deze wereld, en wij mogen blij zijn dat wij hierbij  ook het wereldwijde internet als hulpmiddel kunnen gebruiken. Hierbij kan dan ook elke internet gebruiker mee zijn of haar steentje bijdragen door onze boodschappen van het Goede Nieuws mee helpen uit te dragen.

Verscheidene ondernemingen van Broeders in Christus of Christadelphians trachten daar waar hulp op educatief en vormingsgebied nodig is dit aan te bieden. Daar waar nood is betreft de levensomstandigheden, door politiek of natuurgeweld, zijn er Christadelphian organisaties die op de bres springen om hulp te bieden. Zo zijn meerdere vrijwilligers in Afrika en Zuid Amerika werkzaam als lesgever en/of hulpverlener. Hiertoe zijn steeds hulpmiddelen welkom en worden op regelmatige tijdstippen ook kleding- en andere inzamelacties gehouden om dat nodige werk te ondersteunen.

In onze ogen is opvoeding een van de belangrijkste aspecten om tot een zelfstandig leven te komen. Daarom wordt daar dan ook zeer veel energie in gestoken. Op meerdere plaatsen richten wij daarom dan ook schooltjes op waar kinderen de basis van onderwijs kunnen krijgen om later dan ook verder te kunnen studeren. Daarnaast zorgen wij ook dat voor hun ontspanning voldoende middelen aanwezig zijn. Zo worden sportfaciliteiten mogelijk gemaakt en wordt er aan speelpleinwerking gedaan.

*

Laten wij die vele vrijwilligers niet vergeten. Vergeten wij ook niet dat voor al dat werk elke steun, geestelijk zo wel als financieel steeds welkom is.

Leave a comment

Filed under Aankondiging & Introductie, Activisme & Vredeswerk, Culturele aangelegenheden, Geestelijke aangelegenheden, Gezondheid, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn, Wereld aangelegenheden

Tijden van gevangenschap, verbanning en verlossing

Jaren nadat de Allerhoogste Zijn Volk verlost had van de slavernij in Egypte moes tHij toezien hoe vele ogenblikken zij Zijn wonderen voor hen had verricht en hen steeds bijstond.

Meermaals zag God hoe de Joden van het rechte pad afdwaalden en hoe Hij hen meermaals moest waarschuwen dat zij (de Joden) zich moesten richten naar Hem en zich ook zouden moeten bekeren. Mits het niet altijd effect had moesten zij de gevolgen dragen  er moesten zij onder ogen zien hoe de Babyloniërs Jeruzalem in 586 v.G.T. de Tempel verwoestten en dezen de Joden in ballingschap stuurden.

Het was een tijd van verlangen en verdriet naar hun geboorteland en kapitaal. Het was 50 jaar later toen de Perzische koning Cyrus de Joden toestond om naar Jeruzalem terug te keren en de Tempel te herbouwen. De vreugde van de Israëlieten was echter van korte duur, omdat Alexander de Grote al snel de controle over Jeruzalem nam in 332 voor onze huidige tijdrekening.

De Romeinen namen toen opnieuw de controle over Jeruzalem over. Te midden van de droefheid en het verlangen naar het oude Jeruzalem – temidden van deze moedeloosheid en verlangen om weer vrijgelaten te worden – met de eerste kreet van een baby, werd Jesaja’s profetieën (bv. Jes 66:10-12) voor de eerste keer vervuld. Gedurende de volgende 2000 jaar hebben de naties van de wereld geleerd zich in Jeruzalem te verheugen. Sommige Joden die om haar rouwden, begrepen de boodschap van vreugde en werden gelukkig met haar: de Verlosser van de wereld, de Messias die zou komen, werd geboren.
Ongeveer 33 jaar later werd hij – het Onschuldige Lam, de gezondene van God die leefde onder de mensen – aan een boom genageld. Door zijn offerdaad bood hij aan zijn hemelse Vader een Zoenoffer aan waardoor het mogelijk werd gemaakt ‘voor iedereen die de Naam van de Heer aanroept’ om gered te worden door het losgeld dat door Jezus was betaald met dit zoenoffer.
Jezus ‘beroemde woorden in Johannes 7: 38-39 herinneren je aan Jesaja’s profetie:

“Met degene die in mij gelooft, zoals de Schrift zegt, zullen stromen van levend water van binnenuit stromen.”

Zij die in Jezus Christus geloven mogen zich verheugen in de hoop en mogen dankbaar zijn dat Jezus zulk een zwaar offer heeft gebracht, dat hij het met zijn leven moest bekopen.

Zoals de lammeren geslacht werden om vrijheid te brengen voor de Joden werd zo een kleine twee duizend jaar ook een lam naar de slachtbank gedragen, dit maal om vrijheid te brengen voor Joden en niet-Joden. Door zijn offergave werd Jezus als tweede Adam, de eerstgeborene van het Nieuwe Verbond, of werd hij de medeschepper van de Nieuwe Wereld, mits die enkel door hem mogelijk is geworden.

Vooraleer hij aan de paal werd gehangen kwam hij nog bijeen om de uittocht uit Egypte te herdenken, maar ook om aan zijn getrouwen het Goede Nieuws te verkondigen van een Nieuw Verbond dat zou ondertekend worden, weliswaar met zijn bloed, maar waarbij elk menselijk wezen kans op vrijheid van de dood werd gegeven.

Het is die bijeenkomst waar Jezus zijn dood en de bezegeling van dat Nieuwe Verbond aankondigde, dat wij volgende week gaan herinneren. Wees voorbereid en zorg er voor dat ook jij samen met anderen in gemeenschap getuigenis aflegt van je geloof in die bijzondere gebeurtenis.

Op 14 Nisan, vrijdag 19 april in 2019, verwachten wij dan ook dat over geheel de aarde vele mensen zullen samen stromen om dat Laatste Avondmaal van Jezus en zijn getrouwen in herinnering te nemen.

++

Vindt ook om te lezen

 1. Fragiliteit en actie #14 Plagen van God
 2. Geen Wegvluchter
 3. 13 Adar opening naar 14 Nisan
 4. Prinsesjes en carnavalstoestanden #6 Van Adar I en II naar Nisan
 5. 1 -15 Nisan
 6. Shabbat HaChodesh Parshat Tazria, Parshat Metzora en tzara’at
 7. Zalving als teken van verhoging
 8. 2017 Nisan 10, uitkijkend naar 14 Nisan
 9. De avond dat Jeshua zijn talmidim opdroeg dat de Pascha Seder vanaf die tijd zal worden gevierd ter zijner nagedachtenis
 10. Messiaans Pesach 2017 en verharde harten
 11. De zoon van David en de eerste dag van het Feest van de ongezuurde broden
 12. Verscheidene Verbondakkoorden 8 Onze plaats bij de voorgestelde Verbonden
 13. Verscheidene Verbondakkoorden 9 Op het hart geschreven
 14. Jezus laatste avondmaal
 15. Het Herinneringsmaal
 16. 14 Nisan, de avond om Christus Zijn predikingswerk te herinneren
 17. Niet onwillig naar de dood gesleept
 18. Jezus vindt de dood op Golgota op voorbereidingsdag
 19. Na de sabbat na Pesach, de verrijzenis van Jezus Christus
 20. Rond het Paasmaal
 21. Pasen 2006
 22. 2009 – Donderdag 9 April = 14 Nisan en Paasviering 11 April
 23. Het meest speciale weekend van 2018
 24. Een Groots Geschenk om te herinneren
 25. Voorbereidingstijd tot een herinneringsmoment
 26. Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 1 Rabbijn Jeshua en Romeinse weerstand
 27. Het Grote kinderweekend
 28. De zeven Feesten van God
 29. Neem afstand van heidense vastenperiodes
 30. Azteekse en Romeinse tradities die ons nog steeds beïnvloeden
 31. Een Konijn dat Paaseiren legt
 32. Zeven Feesten van God de belangrijkste feesten van de hele Bijbel

+++

Aanverwante lectuur

 1. De eerstgeborenen zijn voor Jahweh
 2. Welke reden wordt aangehaald voor het offeren van de eerstgeborenen?
 3. ‘n Goede Week?
 4. Het ABC van de Goede Week
 5. De laatste week van Jezus’ leven – Het Pascha is over 2 dagen
 6. Witte Donderdag
 7. Voetwassing op Witte Donderdag
 8. De laatste 24 uur van Jezus’ leven – Het laatste avondmaal
 9. Pesach
 10. Pesach was vóór Pasen
 11. Milaan 1 – Dramatisch
 12. De dood van de messias (2)

Leave a comment

Filed under Geestelijke aangelegenheden, Geschiedenis, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Wereld aangelegenheden

Not always easy to have a conversion

In life it is up to us to make the right choice. It is up to decide either to follow human doctrines or Biblical doctrines and to come following the real Jesus Christ (Jeshua ben Joseph), the son of God and our saviour

 

 

There exists no conversion without a crisis…
no resurrection without death.
‘You who find your life will lose it,
and you who lose your life for My sake will find it.’
~Matthew 10:39

*

 

When people have no faith in higher beings nor in gods, but come to hear about that special creature, about so many continue to speak and to debate, and want to know more about him, they shall start feeling counteraction. How closer they shall come to a point to consider about a conversion the thwarting shall become stronger.

Those who want to follow Christ shall come to feel that such a decision may bring opposition. Certainly when they decide they want to go for Jehovah as the Only One True God. Then hell breaks loose. Then the adversaries of Jehovah (the satans) shall jump high and do their utmost best to bring that person to other ideas.

Please do not worry when you start feeling such opposition when you talk about your will to follow Christ and to go for his heavenly Father Jehovah. It shall be a sign that you are on the right direction. Jesus is the way to God, but it does not mean it shall be an easy road. Jesus warns several times (in the parables) about the difficulty to go on the right track and to find the right and narrow gate to enter the Kingdom of God.

Do know at the end of the road it shall be worthwhile to have chosen for the right Jesus and for the right God.

Do know at the end the reward of God shall be great.

++

Find also to read

 1. We may not be ignorant to get wisdom
 2. This was my reward
 3. Matthew 10:40-42 – The Nazarene’s Commentary: Reception and Reward
 4. Matthew 19:13-15 – The Nazarene’s Commentary: Kingdom Belongs to Child-lik
 5. Matthew 19:16-24 – The Nazarene’s Commentary: Difficulty of Rich Entering the Kingdom
 6. Matthew 19:25-26 – The Nazarene’s Commentary: Who Can be Saved
 7. Matthew 19:27-29 – The Nazarene’s Commentary: We Have Left Everything for You!

Leave a comment

Filed under Lifestyle, Quotations from Holy Scriptures, Religious affairs

Wonderen van de Schepping: De arend

Voorbeelden uit de natuurwereld van Gods’ grote wijsheid: De adelaar of arend

De weg van de adelaar langs de hemel is bijna te wonderlijk om te begrijpen (zie Spr. 30:18-19). Met enorme uitgespreide vleugels zweeft deze koning van de vogels moeiteloos urenlang hoog in de lucht, op zoek naar een prooi: een konijn, een hert of een schaap.
Omdat hij vier tot vijf maal zo scherp kan zien als een mens, ontkomen weinig dieren aan zijn blik. Na zijn prooi eenmaal ontdekt te hebben, duikt hij er met 200 km per uur op af! Zo’n vliegkunst wordt niet gemakkelijk geleerd. Een kleine vergissing kan de dood betekenen. Daarom blijven de ouders heel dicht in de buurt, totdat het jong zijn gewicht in de lucht weet te beheersen. Als hij dreigt te vallen, gaat één van zijn ouders onder hem vliegen en draagt hem naar een veilige plaats. Deze ouderlijke zorg gebruikt God als beeld voor zijn zorg voor de Israëlieten toen zij uit Egypte kwamen:

“Als een arend, die zijn broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn wieken uitspreidt, er een opneemt en draagt op zijn vlerken, zo heeft de Here hem alleen geleid”(Deut. 32:11-12).

Steenarend, Finland

Steenarend, Finland

Net als het arendsjong de natuurwetten moet leren om in leven te blijven, zo moet Gods volk Gods wetten leren om zijn voortbestaan te verzekeren.

God zorgt ook nu voor zijn kinderen. Hij kan ons

“voor struikelen behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde” (Judas24)

Het meest voorkomende beeld in de Bijbel is dat van de arend. De grootmachten, Assur, Babel en Egypte worden alle met arenden vergeleken, maar het beeld wordt ook toegepast op verschillende aspecten van het persoonlijke leven. Zo snel als de legers van Assur en Babel aanstormden, zo snel gaan ook onze dagen voorbij. Dat was de ervaring van Job:

“Zij glijden voorbij als een arend die toeschiet op de prooi” (Job 9:26).

File:Aquila adalberti, animation.gif

Daarom was het gebed van Mozes:

“Leer ons zo onze dagen tellen dat wij een wijs hart bekomen” (Ps. 90:12).

Salomo waarschuwde tegen het zoeken naar rijkdom, omdat die zo snel kan verdwijnen.

“Als een arend vliegt hij ten hemel” (Spr. 23:4,5).

Gods wijsheid leert ons Hem dankbaar te zijn, die onze ziel verzadigt met het goede, zodat onze jeugd zich vernieuwt als die van een arend (Ps. 103:5). De gelovige mag dankzij Gods genade naar een nog mooiere tijd uitzien:

“Wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.” (Jes. 40:31).C.T

File:Adalberti.jpg

+

Voorgaande

Wonderen van de Schepping: De raaf

The Eagles Have Landed ~ de Arenden zijn geland

1 Comment

Filed under Natuur, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden

Gods alles-wetendheid en toch te ‘berouwen’ zaken

Wanneer God alles van tevoren weet, hoe moet ik dan die verzen zien waarin staat dat het ‘God berouwde’ dat Hij dit of dat gedaan had?

Het Hebreeuwse woord waar het hier om gaat, isnacham. Het komt bijna 100 maal voor in het OT, in de NBG’51 ruim 30 maal vertaald met iets als ‘berouw’ of ‘berouwen’ en ruim 60 maal met iets als‘troost’ of ‘troosten’. Opvallend is echter dat het in het eerste geval meestal over God gaat, en in het tweede geval meestal over mensen. Alsof God wel berouw zou kennen, maar mensen niet.

De grondbetekenissen van het Hebreeuwse woord zijn:

 1. • van gedachten veranderen
 2. • betreuren

Daarvan afgeleide betekenissen zijn dan:

 • • er nu anders over denken: er, bij nader inzien, twijfels over hebben
 • • spijt of berouw hebben
 • • smart lijden
 • • medelijden hebben of tonen
 • • troosten, bemoedigen

Naar onze mening heeft het woord ‘berouw’ in de meeste gevallen dan ook een veel te sterke morele betekenis. Een goed voorbeeld vinden we in Exodus 13:17:

“God leidde (het volk) niet op de weg naar het land der Filistijnen, hoewel deze de naaste was; want God zeide:

Het volk mocht eens berouw krijgen, wanneer zij in strijd gewikkeld werden, en naar Egypte terugkeren”.

Het gaat hier niet om een morele inkeer: God overweegt dat als het volk meteen tegen moeilijkheden aanloopt, het die hele uittocht ineens niet meer zo zal zien zitten. Zij zouden op slag last krijgen van koudwatervrees en maar liever weer willen omkeren. Dit is duidelijk ‘van gedachten veranderen’, ‘er, bij nader inzien, twijfels over gaan hebben’. Iets meer morele lading lijkt het woord te hebben bij Jeremia:

“Ik [God] heb Efraïm horen klagen:

Gij hebt mij getuchtigd … bekeer (shub) mij,dan zal ik mij bekeren (shub), want Gij, HERE, zijt mijn God. Want nadat ik tot inkeer (shub) ben gekomen, heb ik berouw (nacham)gekregen” (Jer. 31:18-19).

We zien hier dat inkeer en berouw niet identiek zijn, want het eerste gaat vooraf aan het tweede.

Dat woord shub betekent: ‘omkering’. Letterlijk staat er dus niet meer dan:

‘Doe mij omkeren, dan zal ik mij omkeren, want nadat U mij hebt doen omkeren ben ik een nieuwe weg ingeslagen.’

Het is dus in de grond een heel letterlijk beeld. Zij gaan de verkeerde weg en vragen God hen op de goede weg te leiden. Pas wanneer wij dat toepassen krijgt het een morele component. In het geval van God is het nog zwakker bedoeld. God komt zeker niet tot een vorm van morele inkeer, maar het kan zelfs niet zo zijn dat God van gedachten verandert omdat het Hem zou zijn tegengevallen. Wat we zien is dat God ons lessen wil leren, en dat Hij daarom, in Zijn omgang met de mens, allerlei wijzen van aanpak uitvoert, zoals wij die zouden kiezen (let op: niet probeert, want Hij weet wat het resultaat zal zijn), om zo de mens leren dat die geen van alle tot het gewenste resultaat leiden. Dat moet ons ervan overtuigen dat alleen Zijn oplossing werkt.

Het woord nacham vertelt ons in zulke gevallen dat God ‘besluit’ dat het zo wel genoeg is, en dat de tijd gekomen is voor de volgende fase van Zijn plan, dus dat Hij van nu af een nieuwe weg inslaat. Dit is het einde van dit ‘experiment’, dus deze les, en begint de volgende. Wanneer we het gebruik van het woord nacham in verband met God nagaan, blijkt dat het steeds te maken heeft met het bereiken van zo’n keerpunt: het vertelt ons dat voor God de tijd gekomen is om een nieuwe richting in te slaan. Het is dus alleen maar het feit dat de vertalers, om vrij onduidelijke redenen, het woord ‘berouw’ gekozen hebben, dat ons op het verkeerde been zet. Dit woord ‘berouw’ heeft in onze taal veel te veel morele lading, die het in het Hebreeuws zelden heeft. Het feit dat nachamin de NBG’51 in slechts drie gevallen met ‘berouw’ is vertaald als het om mensen gaat (waar morele inkeer in principe wel mogelijk is, maar waar dat desondanks ook daar toch niet is bedoeld, zie bovenstaande voorbeelden), geeft al aan dat de morele betekenis daar niet voorop staat. Hoeveel te minder dan voor God.

7 Comments

Filed under Geestelijke aangelegenheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Vragen van lezers

God calls us His people, and we call Him our God

The Bible’s frequent refrain — ‘His people’ and ‘our God’ — repeatedly reminds us that we are a community — part of God’s family. Like a body, each part has a vital role to play. The Lord has formed us for a collective purpose. We are dedicated to adopting the values of God. We are committed to doing the works of faith we have seen in Jesus, and the very ones we hope to perform with His constant aid.

Faith can grow abundantly when we understand and fully embrace the fact that God has put us together on purpose.
Accordingly, the Christadelphian community is committed to a vision of Cultivating Faith Together.
After some hard thinking about how they can make the biggest difference, the WCF got structured to advance that vision as effectively as they can.

Like our Christadelphian ecclesia in Belgium the WCF is focused on faith because it is the bedrock of our relationship with God and His Son. It is what compels us to walk with them for good, for a lifetime. And our faith  is what is tested in the daily trials and decisions of life.
The WCF and our Belgian ecclesia is committed to cultivating more faith together.
We hope you will join us in this great cause. We seek those who want to give their hands, their hearts, their financial resources. We know that, together, we can truly grow more faith.

°°°
All financial help is welcome
BE37 9730 6618 2528
BIC ARSPBE22
“Preaching funds”

Leave a comment

Filed under Activism and Peace Work, Economical affairs, Religious affairs

Going to the end of 2018

Once again a year has gone by. Everywhere we heard about fake and other bad news. sometimes we forgot that there could be something like “Good News”. Though we do hope we could give some light in a certain darkness.

Our ecclesia in Heverlee received very bad news in June. We had to leave the place for Starbucks and Burger King taking away our facility to meet and to have our Breaking of Bread at those premises. At the moment we use brother Marcus his living room in Leefdaal and the bar at the Warande in Tervuren, but that public space is not ideal or practical. It would be nice if we could find a better solution.
For Nivelles and Mons nothing changes and for baptised members there is still our internet meeting Sunday morning, though now one hour earlier than last religious year.

Financially the red ciphers grew. Brother Marcus and Steve paying already a lot from their private funds, but next to rent, publishing, internet, copyrights we also have mounting portocosts. In Belgium there seem not to be many people interested to help us in our preaching work. Several people three-monthly receive our paperwork magazine “Met Open Bijbel” and receive the books they request for. But none ever thought or thinks about contributing something to cover the costs.

In case you want to help our preaching work, this shall be very much appreciated. Any gift is welcome, at BE37 9730 6618 2528, with notice “Ecclesial help”.

Remarkable things are happening around us and as we circulate our English printed newsletter today we see France troubled with rioting on the streets, the UK Government hamstrung by its perplexing Brexit challenges, a White House which lurches from crisis to crisis, New Zealand having to apologise for the murder of a backpacker – and in many other places suffering, hunger, displacement and fear. Even the hardest heart cannot be unmoved by these things. Whatever the remaining days of 2018 may bring, let us hold fast to the promise of Christ’s return and be encouraged by the bright prospect of his glorious reign. Mankind’s many insoluble problems will then, finally, be at an end. For “all the earth shall be filled with the glory of the Lord”.

We wish you a lovely end of the year and a good new start for 2019.

Leave a comment

Filed under Announcement, Economical affairs, Headlines - News, History, Political affairs, Religious affairs, World affairs

Words Have Meaning: Devil, Diábolos, Slanderers, and False Accusers

In Christendom there are lots of pepole who give a totally different meaning to the words satan, diabolos, sheol, hades and gehenna. Those who call themselves Christian but believe those human teachings about spirit beings called devils or Satan and Lucifer, and make peopel afraid with torture fire in purgatory or even eternal torture in hell, are the most violent opponents of those in Christianity who proclaim the loving God and His coming Kingdom.

 

++

Additional reading

 1. Satan or the devil
 2. Satan the evil within
 3. Where does Satan lives?
 4. Sheol, Sheool, Sjeool, Hades, Hell, Grave, Tomb, Sepulchre
 5. Sheol or the grave

 

Spiritual Wrestlings

Words Have Meaning / “Devil”

Devil, διάβολος, diábolos, dee-ab’-ol-os; from G1225; a traducer; specially, Satan (compare H7854):—a calumniator, false accuser, slanderer; prone to slander, slanderous, accusing falsely, (Aristophanes, Andocides (), Plutarch, others): 1 Timothy 3:11; 2 Timothy 3:3; Titus 2:3; as a substantive, ὁ διάβολος, a calumniator, false accuser, slanderer, (see κατηγορέω, at the end) (Xenophon, Ages. 11, 5; (Aristotle, others)): the Sept. Esther 7:4; Esther 8:1.

From: διαβάλλω diabállō, dee-ab-al’-lo; from G1223 and G906; (figuratively) to traduce:— to accuse. Properly, to throw over or across, to send over, (τί διά τίνος). Very often, from Herodotus down, to traduce, calumniate, slander, accuse, defame (cf. Latinperstringere, German durchziehen, διά as it were from one to another; see Winer, De verb. comp. etc. Part v., p. 17)), not only of those who bring a false charge against one (διεβλητο πρός αὐτόν ἀδίκως, Josephus, Antiquities 7, 11, 3), but also of those…

View original post 198 more words

1 Comment

Filed under Crimes & Atrocities, Knowledge & Wisdom, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs, Spiritual affairs

Seeking meaning, not happiness, will make you happier

A true believer in Christ Jesus even surrounded with lots of difficulties shall be able to receive the pleasures and well-being of their hope in the promises of God.
As such their happiness may be an unintended side effect of their personal dedication to a greater cause than many human pleasures and greater than oneself or as the by-product of their surrender to the Most High Divine Being, Jehovah God.

+

Preceding article

Greeting a person to give happiness

Antidotes for Chimps

peter-lloyd-609343-unsplash.jpgPhoto by Peter Lloyd on Unsplash

One of the most stinging ironies of our species is the pursuit of happiness, an idea that is tragically self-defeating. Like the donkey being pushed forward by a glistening carrot that will forever elude him, pursuing happiness will position it just out of reach, but close enough for us to continue striving. It’s right there to be taken – so near and yet so far – if our grasping mitts were just a little longer.

As it turns out, happiness is incidental. It cannot be obtained by striving, and by doing so you’re making an ass of yourself. This is known as the paradox of hedonism, the idea that seeking happiness/pleasure only serves to hinder it, and in fact, you’re more likely to be happier if you quit your foolish efforts.

An example from Wikipedia illustrates the concept perfectly:

“Suppose Paul likes to…

View original post 1,093 more words

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Health affairs, Lifestyle, Re-Blogs and Great Blogs, Social affairs, Welfare matters

Humility

Who is choosing who? Is it leaders choosing people for them or are it people who choose the leader?

In history we can see that more than once people followed the wrong leader, but we also can see how the Divine Creator had chosen Him a people, who not always remained faithful.

Human pride made that people went astray from the Most Precious and Most Righteous Leader, the God above all gods. It is man’s self-reliance and whimsy that brought him into all kinds of difficulties.

Today, man still has a lot to learn about humility and dignified recognition.

*

To remember

 • Humility = virtue asserted by every religion + every spiritual tradition > understood by very few.
 • Humility = self-forgetfulness.
 • A leader, particularly one in a spiritual position, must live a paradox.
 • natural + lamentable temptation to see leadership status as a privilege => affirmation of one’s own superiority.
 • best leaders =  people do not notice their existence.
 • Focus on self, whether in praise or in criticism  =/= humility.
 • leader of a people must forget himself => no room for selfishness
 • leader = clear channel for the people’s will + for wisdom => no room for his own desires, his own aggrandizement, his own ego.
 • Beware the rich man bearing gifts.
 • For the leader to be among the wise =>  first necessary a measure of wisdom be found in the people.
 • people follow a venal leader, keep him tightly bound with restraints of law + of their own suspicion => can do little good, dares do little harm, + law + people restrain him.

Brian Rush

Humility is a virtue asserted by every religion and every spiritual tradition and understood by very few. It’s something that was brought home to me recently by an exploration of the phenomenon of leadership.

A leader, particularly one in a spiritual position, must live a paradox. He is “above” the rest in certain ways: taking greater responsibility, providing guidance and help to others that they cannot as easily do for themselves, upholding the highest standards of thought and behavior. If he starts to think of himself as above the rest, though, he hampers his ability to fulfill his function as a leader. There’s a natural and lamentable temptation to see leadership status as a privilege, and to take from it affirmation of one’s own superiority. It’s very difficult to avoid doing this, but the very best of leaders do.

As Lao Tzu put it:

To lead people, walk beside…

View original post 887 more words

1 Comment

Filed under Being and Feeling, Crimes & Atrocities, History, Lifestyle, Political affairs, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs, Welfare matters