Author Archives: Christadelphians

About Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.

A biblical answer to your question: following our belief that Jesus was not God from the beginning, but the Son of God

The words in Isaiah 9 are often cited as “proof” that the promised child is God Himself:

“and he is called: Wonderful Counsellor, Strong God, Everlasting Father, Prince of Peace” (Isa 9:5, NBG’51 translated).

“For unto us a Child is born, unto us a Son is given; and the government shall be upon His shoulder. And His name shall be called Wonderful, Counselor, The Mighty God, The Everlasting Father, The Prince of Peace.” (Isa 9:6 KJ21)

But the words just before that:

“A child is born to us, a son is given to us”

can surely hardly refer to Jehovah the God of gods.

For just as a son must be distinguished from a father, this child must be distinguished from God the Father. Surely it would be unclean of you to ask that you believe that Jehovah or Yahweh, the LORD, the mighty Creator and God of Israel, made the promise that He would appear as Son (of Himself?)?

No, what is meant is the son from the dynasty of David, who by faith and obedience is entitled to the throne (Isa 9:6; Ezek 21:27; Luke 1:32). This son is called elsewhere in Isaiah the servant or servant of Jehovah/Yahweh ()Isa. 53:11).

“He shall see of the travail of His soul, and shall be satisfied. By His knowledge shall My righteous Servant justify many, for He shall bear their iniquities.” (Isa 53:11 KJ21)

God and His servant are clearly distinguished.

Jesus himself also makes this distinction (John 17:3).

“And this is life eternal: that they might know Thee, the only true God, and Jesus Christ whom Thou hast sent.” (Joh 17:3 KJ21)

Isaiah calls him

“Wonderful Counsellor, Godly Hero, Everlasting Father, Prince of Peace (Isa 9:5 NBV).

Jesus represents his God and may be called ‘God’ or ‘Divine Hero’ in that sense. Obviously not in an absolute sense, otherwise Isaiah would have believed in several Gods – which is completely contrary to his message (see also Isa 45:5).

“I am the LORD, and there is none else; there is no God besides Me. I girded thee, though thou hast not known Me,” (Isa 45:5 KJ21)

The servant of God was obedient to the death at the stake (or as many Christians believe: on the cross), proving that he was not God but man (see also the preaching of Peter and Paul, Acts 2:22,23,32; 17:31).

Jesus will be like a ‘father’ to his people. He has been given power of attorney to lead his people. As God is the Shepherd of His people, Jesus has received power to be shepherd of all who believe in him. It was more common for a king to be ‘father’ to God’s people (Isa 22:21).

“And I will clothe him with thy robe and strengthen him with thy girdle, and I will commit thy government into his hand; and he shall be a father to the inhabitants of Jerusalem and to the house of Judah.” (Isa 22:21 KJ21)

A son honours his father, a servant his lord (Mal. 1:6).

“”A son honoreth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is Mine honor? And if I be a master, where is the fear of Me? saith the LORD of hosts unto you, O priests, who despise My name. And ye say, ‘Wherein have we despised Thy name?’” (Mal 1:6 KJ21)

Eventually, there is only one God, one Father (Jehovah/Yahweh).

“Do we not all have the same father, has not one and the same God created us?” (Mal. 2:10).

Jesus is God’s son and that is how all New Testament writers paint him! Not surprisingly, Jesus never called himself ‘God’!

 

+

Please come also to read

 1. God of gods
 2. Only One God
 3. God is one
 4. The Almighty Lord, God above all gods
 5. The “I am” statement
 6. Foretold Messiah 2 a Voice giving The Word to His servants
 7. God’s Face shining on His servant
 8. The wrong hero
 9. The Climax of Matthew’s story
 10. The saviour Jesus his human side
 11. Authority from the One God to one mediator between God and men
 12. Entrance of a king to question our position #1 Coming in the Name of the Lord
 13. The Servant’s Prayer
 14. Looking for a shepherd for the sheep and goats

Leave a comment

Filed under Questions asked, Religious affairs

Een Bijbels antwoord op uw vraag: naar aanleiding van ons geloof dat Jezus niet God was van den beginne, maar de Zoon van God

Regelmatig bereiken ons vragen en reacties naar aanleiding van ons geloof dat Jezus niet God was van den beginne, maar de Zoon van God, 2000 jaar geleden verwekt uit de heilige Geest in Maria.

Deze keer daarom wat stof tot nadenken over deze kwestie die het Christendom al meer dan 1600 jaar verdeeld doet zijn.

Jezus geen God maar zoon van God

De woorden in Jesaja 9 worden vaak aangevoerd als ‘bewijs’ dat het beloofde kind God Zelf is:

“en men noemt hem: Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst” (Jes. 9:5, NBG’51).

Maar de woorden even daarvoor:

“Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven”

kunnen toch moeilijk betrekking hebben op Jehovah / Jahweh, “de HERE” of “de Heer God”.
Want zoals een zoon moet worden onderscheiden van een vader, moet dit Kind worden onderscheiden van God de Vader. Het zou toch onredelijk zijn van u te vragen dat u gelooft dat Jehovah / Jahweh, de HERE, de machtige Schepper en God van Israël, de belofte deed dat Hij als Zoon (van Zichzelf?) zou verschijnen?

Neen, er wordt de zoon uit de dynastie van David bedoeld, die door geloof en gehoorzaamheid recht heeft op de troon (Jes. 9:6; Ezech. 21:27; Luc. 1:32). Deze zoon wordt elders in Jesaja de knecht of dienaar van Jahweh genoemd (Jes. 53:11).

“En nadat Hij zo vreselijk heeft geleden, zal Hij ervan genieten dat Gods plan werkelijkheid is geworden. De Heer zegt: “Zo zal mijn dienaar, die zelf nooit iets verkeerds gedaan heeft, heel veel mensen bevrijden van hun schuld. Want Hij zal hun ongehoorzaamheid op Zich nemen.” (Jes 53:11 BasisBijbel)

God en zijn knecht worden duidelijk onderscheiden. Dat onderscheid maakt Jezus zelf ook (Joh. 17:3).

“Het eeuwige leven is dat de mensen U kennen, de enige echte God, en Jezus Christus die U heeft gestuurd.” (Joh 17:3 BasisBijbel)

Jesaja noemt hem ‘Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst (Jes. 9:5 NBV). Jezus vertegenwoordigt zijn God en mag in die zin ‘God’ of ‘Goddelijke Held’ worden genoemd. Uiteraard niet in absolute zin, anders zou Jesaja in meerdere goden hebben geloofd – wat volledig indruist tegen zijn boodschap (zie ook Jes. 45:5).

“Ik ben de Heer en er is geen andere God. Ik ben de enige God. Ik zal u machtig maken, ook al kent u Mij niet.’” (Jes 45:5 BasisBijbel)

De dienstknecht van God is gehoorzaam geweest tot de dood aan het kruishout, en dat bewijst dat hij niet God was maar mens (zie ook de prediking van Petrus en Paulus, Hand. 2:22,23,32; 17:31).
Jezus zal als een ‘vader’ zijn voor zijn volk. Hij heeft volmacht gekregen om zijn volk te leiden. Zoals God de Herder is van zijn volk, heeft Jezus macht ontvangen om herder te zijn van allen die in hem geloven. Het kwam vaker voor dat een koning ‘vader’ was voor Gods volk (Jes. 22:21).

“Ik zal uw taak aan hém geven. Hij zal de kleren en de gordel van een hofmaarschalk mogen dragen. Hij zal het werk mogen doen dat u tot dan toe deed. Hij zal als een vader zorgen voor de bewoners van Jeruzalem en voor het volk van Juda.” (Jes 22:21 BasisBijbel)

Een zoon eert zijn vader, een dienaar zijn heer (Mal. 1:6).

“De Heer zegt: “De Heer van de hemelse legers zegt: Een zoon moet respect hebben voor zijn vader. En een knecht moet ontzag hebben voor zijn heer. Als Ik jullie Vader ben, waar is dan jullie respect voor Mij? En als Ik jullie Heer ben, waar is dan jullie ontzag voor Mij? Priesters, Ik heb het tegen júllie! Jullie hebben geen enkel ontzag voor Mij. En dan durven jullie te vragen: ‘Waarom vindt U dat wij geen ontzag voor U hebben?’” (Mal 1:6 BasisBijbel)

Uiteindelijk is er maar één God, één Vader (Jehovah / Jahweh).

“Hebben wij niet allemaal dezelfde vader, heeft niet een en dezelfde God ons geschapen?” (Mal. 2:10).

Jezus is Gods zoon en zo schilderen alle nieuwtestamentische schrijvers hem! Het hoeft dan ook niet te verbazen dat Jezus zich nooit ‘God’ heeft genoemd!

 

+

Voorgaand

Antwoord op Vragen van lezers: Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden

+

Vindt verder ook te lezen

 1. Voor hen die beweren dat Jezus God is
 2. Geloof in slechts één God
 3. God heeft nooit Zijn Naam veranderd en zal deze ook niet veranderen
 4. Gods vergeten Woord 19 Geopenbaarde Woord 4 Het ware licht
 5. Wat de Bijbel ons vertelt over de posities van God en Jezus
 6. Drie-eenheid: god de zoon of zoon van God
 7. Zoon van God
 8. Zoon van God – Vleesgeworden woord
 9. Jezus zoon van God
 10. Het begin van Jezus #2 Aller Begin
 11. Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden
 12. Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen
 13. Het begin van Jezus #7 Een Nieuwe Adam, zoon van Abraham
 14. Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God
 15. Het begin van Jezus #13 Een te komen mens
 16. Jezus van Nazareth #1 Jezus’ geboorte
 17. Christus Jezus: de zoon van God
 18. Een plaats voor een vreemdeling en een vluchteling
 19. Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria
 20. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 21. De Knecht des Heren #1 De Bevrijder
 22. De knecht des Heren 2 God zwaard (Our World) =  = De knecht des Heren 2 God zwaard (Some View on the World)
 23. De Knecht des Heren #3 De Gewillige leerling
 24. De Knecht des Heren #4 De Verlosser
 25. Betreffende Christus # 2 Goddelijke bron, verband en goddelijk mens
 26. Christus in Profetie #1 De Knecht in Jesaja (1)
 27. Christus in Profetie #2 De Knecht in Jesaja (2) Behoefte aan Verlossing
 28. Christus in Profetie #3 De Knecht in Jesaja (3) Gezalfde
 29. Christus in Profetie #4 De Knecht in Jesaja (4) Heilbezorger, Knecht en Messias
 30. Christus in Profetie #5 De Knecht in Jesaja (5) Verhoging van de Knecht
 31. Dienaar van zijn Vader
 32. Bijbelverzen over de rechtvaardige tak
 33. De Verlosser 3 Zijn menselijke kant
 34. Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2
 35. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 36. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 37. Ook Jezus bad tot God en drukte zijn zorgen uit
 38. Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #12 Onbegrijpelijk verkeerde voorstelling door het Wachttorengenootschap #1 Overeenkomstige losprijs
 39. Christadelfiaanse geloofspunten #2 Jezus de zoon van God
 40. Christadelfiaanse geloofspunten #5 Beloften over Herstelplan
 41. Christadelfiaanse geloofspunten #9 Jezus verheven tot de hemel als priesterlijke middelaar tussen God en mens

++

Aanverwant

Leave a comment

Filed under Geestelijke aangelegenheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Vragen van lezers

Vladimir Putin’s war has exploded into Sudan

Daily Telegraph, April 16, 2023: event:

With more than 50 civilians and many more military killed already in the power struggle between rival governing factions that erupted in Sudan over the weekend, there is no good side in this battle. But as with so many other conflicts in Africa and the Middle East in recent years, one thing we do know is that Russian troublemakers are not far from the action. The fighting in Khartoum and elsewhere in the country was triggered by clashes between General Abdel Fattah al-Burhan, head of the Sudanese armed forces, and General Mohamed Hamdan Dagalo, or “Hemedti” for short. Hemedti is commander of the Rapid Support Forces (RSF) Rather unsurprisingly, the RSF has been linked to Yevgeny Prigozhin’s Wagner GroupPutin’s de facto private army. Wagner is believed to have been brought into Sudan by Bashir to help shore up his faltering regime in 2017, following a meeting with Putin in which Bashir promised to make the country Russia’s “key to Africa”

Comment

If you look on a map you will see there is Sudan as a nation and a South Sudan. The country split in two in 2011. “North” Sudan is mainly Islamic whilst the South is mainly Christian. Putin is heavily invested in North Sudan. He wants a port on the Red Sea and is using his private army (Wagner Group) to get hold of Sudan’s gold mines. Russia’s alignment to Sudan is foretold in Ezekiel 38. The AV translates a place called “Cush” in the Hebrew as Ethiopia. Cush isn’t really Ethiopia. Cush at the time of Ezekiel corresponds almost exactly to Sudan. Or to be even more accurate North Sudan. From 1070 BC to AD350 the area we now know as North Sudan was called the Kingdom of Kush. Kush = Cush = Sudan. Cush will be one of the nations joining forces with Gog…

And I will turn thee [Gog] back, and put hooks into thy jaws, and I will bring thee forth, and all thine army, horses and horsemen, all of them clothed with all sorts of armour, even a great company with bucklers and shields, all of them handling swords:  Persia, Ethiopia, and Libya with them; all of them with shield and helmet: Almost all versions translate Ethiopia as Cush (Ezekiel 38:4-5)

Andy Walton

Weekly World Watch Apr 16th – 29th 2023

+

Preceding

Sukkoth, Gog, Magog, Armageddon, a covenant and Jerusalem

++

Additional reading

 1. Signs of the times – “Locust invasions”
 2. After ten years of horror still no solution and peace for Syria
 3. South Sudan and North Uganda 2021 update
 4. Going to the end of 2022 having to see an ongoing invasion
 5. 2022 the year of fearing some wars
 6. Signs of the Times – A boost for Israel
 7. A year of courage, caring, pain, hope, endurance and above all a year of unity (1)
 8. Ukraine What we know on day 383 and day 384 of the invasion
 9. No one, not even Putin, knows how this war will end
 10. 2023 March 14 Ukraine update
 11. Begin April 2023 Russia and Kremlin actions
 12. The Developments for the second half of April
 13. Evacuation from Sudan
 14. Rai al-Youm: The proxy war in Sudan
 15. Asharq Al-Awsat: If the Sudanese Had the Means to Escape
 16. The Developments for the second half of April

Leave a comment

Filed under Crimes & Atrocities, Headlines - News, Political affairs, World affairs

Gepriesen sei Gott, der höchste König, der über allen Göttern steht

Es gibt nur einen, dem wir sein Heil Tag für Tag auf der ganzen Erde verkünden wollen, und das ist der mächtige Gott, der ewige Vater. Sein Geschenk ist ewiges Leben für diejenigen, die ihn ehren. Nicht die Toten sollen wir preisen, sondern den lebendigen Gott. Alles, was Odem hat, muss letztendlich Jehova preisen, der Freude an seinem Volk hat.

Herrlich ist unser Gott, sein Name auf der ganzen Erde! Er, der seine Majestät über die Himmel und die Erde gesetzt hat. Viele wollen nichts von Ihm wissen. Aber der Tag wird kommen, an dem sie erschrocken sein und sehen werden, dass er der höchste König ist, der die Erde regiert.

Lasst uns dem Allerhöchsten Lob und Ehre singen, damit er sich bekannt macht und sich erhöht, damit seine Herrlichkeit die Erde umspannt. Wir freuen uns auf den kommenden Tag, an dem Jehova Gott auf der ganzen Erde von allen angebetet und mit Lob gepriesen wird. Alle werden Seinen Namen preisen und alle werden wissen und anerkennen, dass Er allein, dessen Name Jehova ist, der Herr der Herren und der ganzen Erde ist, Der auf dem Allerhöchsten Thron sitzt.

Alle werden erkennen, dass Jehova der einzige Gott ist, der souveräne Herr, der sich hoch über alle Götter auf der ganzen Erde erhebt. Vor Jenem Gott, dessen Werke groß und zahllos sind und der mit Seiner Weisheit erschaffen wurde, sehen wir die Erde voller Seiner Reichtümer.

Zu diesem Gott beten wir, dass seine majestätische Herrlichkeit die Erde umgibt und dass er sich an unseren Namen erinnert und uns zu sich nimmt, damit wir weiterhin in Freude leben können.

Citaten - aanhalingen - quotes - Schl


“was also das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, daß kein Götze in der Welt ist und daß es keinen Gott gibt außer dem Einen.” (1Kor 8:4 SCHLACH)“Singet dem HERRN, alle Lande; verkündigt Tag für Tag sein Heil!” (1Ch 16:23 SCHLACH)

“Denn der Tod ist der Sünde Sold; aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unsrem Herrn.” (Rö 6:23 SCHLACH)

“Darum spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe allerdings gesagt, dein Haus und deines Vaters Haus sollen ewiglich vor mir aus und eingehen; aber nun spricht der HERR: Das sei ferne von mir! Sondern wer mich ehrt, den will ich wieder ehren; wer mich aber verachtet, der soll auch verachtet werden!” (1Sa 2:30 SCHLACH)

“Ehre den HERRN mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens,” (Spr 3:9 SCHLACH)

“Die Toten rühmen den HERRN nicht und keiner, der zur Stille hinabfährt.” (Ps 115:17 SCHLACH)

“1  Hallelujah! Singet dem HERRN ein neues Lied, sein Lob in der Gemeinde der Frommen! 2 Israel freue sich seines Schöpfers, die Kinder Zions sollen jubeln über ihren König! 3 Sie sollen seinen Namen loben im Reigen, mit Pauken und Harfen ihm spielen! 4 Denn der HERR hat Wohlgefallen an seinem Volk; er schmückt die Gedemütigten mit Heil. 5 Die Frommen sollen frohlocken vor Herrlichkeit, sie sollen jauchzen auf ihren Lagern;” (Ps 149:1-5 SCHLACH)

“1  Hallelujah! Lobet Gott in seinem Heiligtum, lobet ihn in der Feste seiner Macht! 2 Lobet ihn wegen seiner mächtigen Taten, lobet ihn ob seiner großen Majestät! 3 Lobet ihn mit Posaunenschall, lobet ihn mit Psalter und Harfe! 4 Lobet ihn mit Pauken und Reigen, lobet ihn mit Saitenspiel und Flöte! 5 Lobet ihn mit hellen Zimbeln, lobet ihn mit lauten Zimbeln! 6 Alles, was Odem hat, lobe den HERRN! Hallelujah!” (Ps 150:1-6 SCHLACH)

“Und alle Geschöpfe, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meere sind, und alles, was darin ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Throne sitzt, und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit!” (Off 5:13 SCHLACH)

“Hallelujah! Wohl dem, der den HERRN fürchtet, der große Lust hat an seinen Geboten!” (Ps 112:1 SCHLACH)

“Und abermals sprachen sie: Halleluja! Und ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit!” (Off 19:3 SCHLACH)

“Dem Vorsänger. Auf der Gittit. Ein Psalm Davids. (8-2) HERR, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, daß dein Lob bis zum Himmel reicht!” (Ps 8:1 SCHLACH)

“Alle Welt fürchte den HERRN, und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt.” (Ps 33:8 SCHLACH)

“(47-8) Denn Gott ist König der ganzen Erde; lobsinget andächtig!” (Ps 47:7 SCHLACH)

“(57-6) Erhebe dich, o Gott, über den Himmel, über die ganze Erde deine Herrlichkeit!” (Ps 57:5 SCHLACH)

“Dem Vorsänger. Ein Psalmlied. Jauchzet Gott, alle Welt!” (Ps 66:1 SCHLACH)

“Alle Welt bete dich an und lobsinge dir, lobsinge deinem Namen! (Pause.)” (Ps 66:4 SCHLACH)

“(83-19) so daß sie erfahren müssen, daß du, der du HERR heißest, allein der Höchste bist über die ganze Erde!” (Ps 83:18 SCHLACH)

“Singet dem HERRN ein neues Lied, singet dem HERRN, alle Welt!” (Ps 96:1 SCHLACH)

“Betet den HERRN an in heiligem Schmuck; erbebet vor ihm, alle Welt!” (Ps 96:9 SCHLACH)

“Denn du, HERR, bist der Höchste über die ganze Erde; du bist hoch erhaben über alle Götter.” (Ps 97:9 SCHLACH)

“Jauchzet dem HERRN, alle Welt; brecht in Jubel aus und singet!” (Ps 98:4 SCHLACH)

“Ein Lobgesang. Jauchzet dem HERRN, alle Welt!” (Ps 100:1 SCHLACH)

“HERR, wie sind deiner Werke so viel! Du hast sie alle weislich geordnet, und die Erde ist voll deiner Geschöpfe.” (Ps 104:24 SCHLACH)

“Er, der HERR, ist unser Gott; auf der ganzen Erde gilt sein Recht.” (Ps 105:7 SCHLACH)

“(108-6) Erhebe dich über die Himmel, o Gott, und über die ganze Erde deine Herrlichkeit!” (Ps 108:5 SCHLACH)

“(89-25) aber meine Treue und Gnade sollen mit ihm sein, und in meinem Namen soll sein Horn sich erheben.” (Ps 89:24 SCHLACH)

“Denn er klammert sich an mich an, darum will ich ihn erretten; ich will ihn sicherstellen, weil er meinen Namen kennt.” (Ps 91:14 SCHLACH)

“Um Jerusalem her sind Berge, und der HERR ist um sein Volk her von nun an bis in Ewigkeit.” (Ps 125:2 SCHLACH)

“Ein Wallfahrtslied. Die auf den HERRN vertrauen, sind wie der Berg Zion, der nicht wankt, sondern ewiglich bleibt.” (Ps 125:1 SCHLACH)

“Der HERR hat Großes an uns getan, wir sind fröhlich geworden.” (Ps 126:3 SCHLACH)

“der HERR hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Gnade hoffen.” (Ps 147:11 SCHLACH)

“Denn der HERR hat Wohlgefallen an seinem Volk; er schmückt die Gedemütigten mit Heil.” (Ps 149:4 SCHLACH)

“alle, die mit meinem Namen genannt sind und die ich zu meiner Ehre geschaffen habe, die ich gebildet und gemacht habe.” (Jes 43:7 SCHLACH)

“Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang ist mein Name groß unter den Heiden, und allenthalben werden meinem Namen Räucherwerk und reine Opfergabe dargebracht; denn groß ist mein Name unter den Heiden, spricht der HERR der Heerscharen.” (Mal 1:11 SCHLACH)

“(3-20) Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heilung unter ihren Flügeln; und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall!” (Mal 4:2 SCHLACH) 

 

Leave a comment

Filed under Deutscher Sprache - German texts, Religiöse und spirituelle Angelegenheiten, Zitate aus der Heiligen Schrift

Praise to God the Most High King Who is above all gods

There is only one to whom we want to proclaim His salvation from day to day throughout the whole earth, and that is the mighty God, the Eternal Father. His gift is eternal life to those who will honour Him. It is not the dead that we should praise, but the living God. Everything that has breath must ultimately praise Jehovah, Who takes pleasure in His People.

Glorious is our God His Name in all the earth! He who has set His majesty above the heavens and the earth. Many do not want to know about Him. But the day will come when they will be terrified and see that He is the Supreme King who rules the earth.

Let us sing praises and honours to the Most High, that He may make Himself known and exalt Himself so that His glory may encompass the earth. We look forward to the day to come when Jehovah God all on earth will be worshipped by all and praised with praise. All will sing in praise of His Name, and all will know and acknowledge that He alone, whose name is Jehovah, is the Lord of lords and of all the earth Who is seated on the Most High Throne.

All will recognise that Jehovah is the Only God, the Sovereign Lord, rising high above all the gods over all the earth. Before That God Whose Works are great, numberless, and created with His wisdom, we behold the earth filled with His riches.

To that God we pray that His majestic glory will encompass the earth and that He will remember our name and take us to Himself, that we may go on living in joy.


“Concerning therefore the eating of those things that are offered in sacrifice unto idols, we know that an idol is nothing in the world, and that there is no other God but One.” (1Co 8:4 KJ21)“Sing unto the LORD, all the earth; show forth from day to day His salvation.” (1Ch 16:23 KJ21)

“For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.” (Ro 6:23 KJ21)

“Therefore the LORD God of Israel saith: ‘I said indeed that thy house and the house of thy father should walk before Me for ever.’ But now the LORD saith, ‘Be it far from Me; for them that honor Me I will honor, and they that despise Me shall be lightly esteemed.” (1Sa 2:30 KJ21)

“Honor the LORD with thy substance and with the firstfruits of all thine increase:” (Pr 3:9 KJ21)

“The dead praise not the LORD, neither do any that go down into silence.” (Ps 115:17 KJ21)

“1  Praise ye the LORD! Sing unto the LORD a new song, and His praise in the congregation of saints! 2 Let Israel rejoice in Him that made him; let the children of Zion be joyful in their King. 3 Let them praise His name in the dance; let them sing praises unto Him with the timbrel and harp. 4 For the LORD taketh pleasure in His people; He will beautify the meek with salvation. 5 Let the saints be joyful in glory; let them sing aloud upon their beds.” (Ps 149:1-5 KJ21)

“1  Praise ye the LORD! Praise God in His sanctuary; praise Him in the firmament of His power! 2 Praise Him for His mighty acts; praise Him according to His excellent greatness! 3 Praise Him with the sound of the trumpet; praise Him with the psaltery and harp! 4 Praise Him with the timbrel and dance; praise Him with stringed instruments and organs! 5 Praise Him upon the loud cymbals; praise Him upon the high sounding cymbals! 6 Let everything that hath breath praise the LORD! Praise ye the LORD!” (Ps 150:1-6 KJ21)

“And I heard every creature which is in heaven and on the earth, and under the earth and such as are in the sea, and all that are in them, saying, “Blessing and honor and glory and power be unto Him that sitteth upon the throne, and unto the Lamb for ever and ever!”” (Re 5:13 KJ21)

“Praise ye the LORD! Blessed is the man that feareth the LORD, that delighteth greatly in His commandments.” (Ps 112:1 KJ21)

“And again they said, “Alleluia!” And her smoke rose up for ever and ever.” (Re 19:3 KJ21)

“«To the chief musician: Upon Gittith. A Psalm of David.» O LORD, our Lord, how excellent is Thy name in all the earth, who hast set Thy glory above the heavens!” (Ps 8:1 KJ21)

“Let all the earth fear the LORD; let all the inhabitants of the world stand in awe of Him.” (Ps 33:8 KJ21)

“For God is the King of all the earth; sing ye praises with understanding.” (Ps 47:7 KJ21)

“Be Thou exalted, O God, above the heavens; let Thy glory be above all the earth.” (Ps 57:5 KJ21)

“«To the chief musician: A song or Psalm.» Make a joyful noise unto God, all ye lands!” (Ps 66:1 KJ21)

“All the earth shall worship Thee and shall sing unto Thee; they shall sing to Thy name.” Selah” (Ps 66:4 KJ21)

“that men may know that Thou, whose name alone is JEHOVAH, art the Most High over all the earth.” (Ps 83:18 KJ21)

“O sing unto the LORD a new song; sing unto the LORD, all the earth.” (Ps 96:1 KJ21)

“O worship the LORD in the beauty of holiness; fear before Him, all the earth.” (Ps 96:9 KJ21)

“For Thou, LORD, art high above all the earth; Thou art exalted far above all gods.” (Ps 97:9 KJ21)

“Make a joyful noise unto the LORD, all the earth! Make a loud noise, and rejoice, and sing praise!” (Ps 98:4 KJ21)

“«A Psalm of praise.» Make a joyful noise unto the LORD, all ye lands!” (Ps 100:1 KJ21)

“O LORD, how manifold are Thy works! In wisdom hast Thou made them all; the earth is full of Thy riches.” (Ps 104:24 KJ21)

“He is the LORD our God; His judgments are over all the earth.” (Ps 105:7 KJ21)

“Be Thou exalted, O God, above the heavens, and Thy glory above all the earth.” (Ps 108:5 KJ21)

“But My faithfulness and My mercy shall be with him, and in My name shall his horn be exalted.” (Ps 89:24 KJ21)

“”Because he hath set his love upon Me, therefore will I deliver him; I will set him on high, because he hath known My name.” (Ps 91:14 KJ21)

“As the mountains are round about Jerusalem, so the LORD is round about His people from henceforth, even for ever.” (Ps 125:2 KJ21)

“«A song of degrees.» They that trust in the LORD shall be as Mount Zion, which cannot be removed, but abideth for ever.” (Ps 125:1 KJ21)

“The LORD hath done great things for us, whereof we are glad.” (Ps 126:3 KJ21)

“The LORD taketh pleasure in them that fear Him, in those that hope in His mercy.” (Ps 147:11 KJ21)

“For the LORD taketh pleasure in His people; He will beautify the meek with salvation.” (Ps 149:4 KJ21)

“even every one that is called by My name: For I have created him for My glory; I have formed him; yea, I have made him.”” (Isa 43:7 KJ21)

“For from the rising of the sun even unto the going down of the same, My name shall be great among the Gentiles. And in every place incense shall be offered unto My name, and a pure offering; for My name shall be great among the heathen,” saith the LORD of hosts.” (Mal 1:11 KJ21)

“But unto you that fear My name shall the Sun of Righteousness arise with healing in His wings; and ye shall go forth and grow up as calves from the stall.” (Mal 4:2 KJ21) 

+

Additional reading

 1. Only One God
 2. God is one
 3. The Almighty Lord, God above all gods
 4. Recognising Jehovah’s sovereignty
 5. Paying vows to Jehovah God
 6. Bring praise to the Creator
 7. Praise Jehovah, the Only One God
 8. Psalm 150 Praise Jah, You people!
 9. Song of Praise for the Elohim Set-Apart
 10. Praise Jehovah
 11. Praise Jehovah, ​You people
 12. Praise and give thanks to God the Most Highest
 13. Lifting up hands towards the Most High
 14. To Jehovah be all praise and glory
 15. Today’s thought “Thanksgiving for God’s Justice” (January 04)
 16. 1st thought for today “The world may be wicked” (January 16)
 17. 2nd thought for today “Praise Jehovah God Who Creates and Saves” (January 16)
 18. Today’s thought “Thanksgiving for God’s Justice” (January 04)
 19. Today’s thought “To all who call upon him in truth” (March 21)
 20. Today’s thought “I will extol you, my God and King” (March 21)
 21. God, come into me and be me to assistance so that I shall be able to declare Your Name and praise

Leave a comment

Filed under Quotations from Holy Scriptures, Religious affairs

Louange à Dieu le Très Haut Roi Qui est au-dessus de tous les dieux

Il n’y a qu’un seul à qui nous voulons proclamer son salut jour après jour sur toute la terre, c’est le Dieu puissant, le Père éternel. Son don est la vie éternelle pour ceux qui l’honoreront. Ce ne sont pas les morts qu’il faut louer, mais le Dieu vivant. Tout ce qui respire doit finalement louer Jéhovah, qui prend plaisir à son peuple.

Glorieux est notre Dieu Son Nom sur toute la terre ! Celui qui a placé sa majesté au-dessus des cieux et de la terre. Beaucoup ne veulent rien savoir de Lui. Mais le jour viendra où ils seront terrifiés et verront qu’Il est le Roi Suprême qui gouverne la terre.

Chantons des louanges et des honneurs au Très-Haut, afin qu’il se fasse connaître et s’exalte afin que sa gloire englobe la terre. Nous attendons avec impatience le jour à venir où Jéhovah Dieu tout sur la terre sera adoré par tous et loué avec louanges. Tous chanteront à la louange de Son Nom et chacun saura et reconnaîtra que Lui seul, dont le nom est Jéhovah, est le Seigneur des seigneurs et de toute la terre qui est assis sur le Trône Très-Haut.

Tous reconnaîtront que Jéhovah est le Dieu Unique, le Seigneur Souverain, s’élevant au-dessus de tous les dieux sur toute la terre. Devant ce Dieu dont les œuvres sont grandes, innombrables et créées avec sa sagesse, nous voyons la terre remplie de ses richesses.

Nous prions ce Dieu pour que sa gloire majestueuse englobe la terre et qu’il se souvienne de notre nom et nous emmène à lui, afin que nous puissions continuer à vivre dans la joie.


“Pour ce qui regarde donc de manger des choses sacrifiées aux idoles, nous savons que l’idole n’est rien au monde, et qu’il n’y a aucun autre Dieu qu’un seul ;” (1Co 8:4 Mar)

“TOUTE la terre, chantez à l’Eternel, prêchez chaque jour sa délivrance ;” (1Ch 16:23 Mar)

“Il n’y aura point de fin à l’accroissement de l’empire, et à la prospérité sur le trône de David, et sur son règne, pour l’affermir et l’établir en jugement et en justice, dès maintenant et à toujours ; la jalousie de l’Eternel des armées fera cela.” (Esa 9:6 Mar)

“Car les gages du péché, c’est la mort ; mais le don de Dieu, c’est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur.” (Ro 6:23 Mar)

“C’est pourquoi l’Eternel le Dieu d’Israël dit : J’avais dit certainement que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi éternellement ; mais maintenant l’Eternel dit : Il ne sera pas dit que je fasse cela ; car j’honorerai ceux qui m’honorent, mais ceux qui me méprisent seront traités avec le dernier mépris.” (1Sa 2:30 Mar)

“Honore l’Eternel de ton bien, et des prémices de tout ton revenu.” (Pr 3:9 Mar)

“Les morts, et tous ceux qui descendent où l’on ne dit plus mot, ne loueront point l’Eternel.” (Ps 115:17 Mar)

“1  Louez l’Eternel. Chantez à l’Eternel un nouveau Cantique, [et] sa louange dans l’assemblée de ses bien-aimés. 2 Qu’Israël se réjouisse en celui qui l’a fait, [et] que les enfants de Sion s’égayent en leur Roi. 3 Qu’ils louent son Nom sur la flûte, qu’ils lui psalmodient sur le tambour, et sur la harpe. 4 Car l’Eternel met son affection en son peuple ; il rendra honorables les débonnaires en les délivrant. 5 Les bien-aimés s’égayeront avec gloire, [et] ils se réjouiront dans leurs lits.” (Ps 149:1-5 Mar)

“1  Louez l’Eternel. Louez le [Dieu] Fort à cause de sa sainteté ; Louez-le à cause de cette étendue qu’il a faite par sa force. 2 Louez-le de ses grands exploits, louez-le selon la grandeur de sa Majesté. 3 Louez-le avec le son de la trompette ; louez-le avec la musette, et la harpe. 4 Louez-le avec le tambour et la flûte ; louez-le sur l’épinette, et sur les orgues. 5 Louez-le avec les cymbales retentissantes ; louez-le avec les cymbales de cri de réjouissance. 6 Que tout ce qui respire loue l’Eternel ! Louez l’Eternel.” (Ps 150:1-6 Mar)

“J’entendis aussi toutes les créatures qui sont au Ciel, et en la terre, et sous la terre, et dans la mer, et toutes les choses qui y sont, disant : à celui qui est assis sur le trône, et à l’agneau, soit louange, honneur, gloire, et force, aux siècles des siècles !” (Ap 5:13 Mar)

“Louez l’Eternel. [Aleph.] Bienheureux est l’homme qui craint l’Eternel, [Beth.] et qui prend un singulier plaisir en ses commandements !” (Ps 112:1 Mar)

“Et ils dirent encore : Alleluia ! et sa fumée monte aux siècles des siècles.” (Ap 19:3 Mar)

“Psaume de David, [donné] au maître chantre, [pour le chanter] sur Guittith. (8-2) Eternel notre Seigneur ! que ton Nom est magnifique par toute la terre, vu que tu as mis ta Majesté au-dessus des cieux.” (Ps 8:1 Mar)

“Que toute la terre craigne l’Eternel, que tous les habitants de la terre habitable le redoutent.” (Ps 33:8 Mar)

“(47:8) Car Dieu est le Roi de toute la terre ; tout homme entendu, psalmodiez.” (Ps 47:7 Mar)

“(57:6) Ô Dieu ! élève-toi sur les cieux, [et] que ta gloire soit sur toute la terre.” (Ps 57:5 Mar)

“Cantique de Psaume, [donné] au maître chantre. Toute la terre, jetez des cris de réjouissance à Dieu.” (Ps 66:1 Mar)

“Toute la terre se prosternera devant toi, et te psalmodiera ; elle psalmodiera ton Nom ; Sélah.” (Ps 66:4 Mar)

“(83:19) Afin qu’on connaisse que toi seul, qui as nom l’Eternel, es Souverain sur toute la terre.” (Ps 83:18 Mar)

“Chantez à l’Eternel un nouveau cantique ; vous toute la terre chantez à l’Eternel.” (Ps 96:1 Mar)

“Prosternez-vous devant l’Eternel avec une sainte magnificence ; vous tous les habitants de la terre tremblez tout étonnés, à cause de la présence de sa face.” (Ps 96:9 Mar)

“Car tu es l’Eternel, haut élevé sur toute la terre ; tu es fort élevé au-dessus de tous les dieux.” (Ps 97:9 Mar)

“Vous tous habitants de la terre, jetez des cris de réjouissance à l’Eternel, faites retentir vos cris, chantez de joie, et psalmodiez.” (Ps 98:4 Mar)

“Vous tous habitants de la terre, jetez des cris de réjouissance à l’Eternel.” (Ps 100:1 Mar)

“Ô Eternel, que tes œuvres sont en grand nombre ! tu les as toutes faites avec sagesse ; la terre est pleine de tes richesses.” (Ps 104:24 Mar)

“Il est l’Eternel notre Dieu ; ses jugements sont sur toute la terre.” (Ps 105:7 Mar)

“(108:6) Afin que ceux que tu aimes soient délivrés ; sauve-moi par ta droite, et exauce-moi.” (Ps 108:5 Mar)

“(89:25) Ma fidélité et ma bonté seront avec lui ; et sa gloire sera élevée en mon Nom.” (Ps 89:24 Mar)

“Puisqu’il m’aime avec affection, [dit le Seigneur], je le délivrerai ; je le mettrai en une haute retraite, parce qu’il connaît mon Nom.” (Ps 91:14 Mar)

“Quant à Jérusalem, il y a des montagnes à l’entour d’elle, et l’Eternel est à l’entour de son peuple, dès maintenant et à toujours.” (Ps 125:2 Mar)

“Cantique de Mahaloth. Ceux qui se confient en l’Eternel sont comme la montagne de Sion, qui ne peut être ébranlée, et qui se soutient à toujours.” (Ps 125:1 Mar)

“L’Eternel nous a fait de grandes choses ; nous [en] avons été réjouis.” (Ps 126:3 Mar)

“L’Eternel met son affection en ceux qui le craignent, en ceux qui s’attendent à sa bonté.” (Ps 147:11 Mar)

“Car l’Eternel met son affection en son peuple ; il rendra honorables les débonnaires en les délivrant.” (Ps 149:4 Mar)

“[Savoir], tous ceux qui sont appelés de mon Nom ; car je les ai créés pour ma gloire ; je les ai formés, et les ai faits :” (Esa 43:7 Mar)

“Mais depuis le soleil levant jusqu’au soleil couchant, mon Nom sera grand parmi les nations, et en tous lieux on offrira à mon Nom le parfum, et une oblation pure ; car mon Nom sera grand parmi les nations, a dit l’Eternel des armées.” (Mal 1:11 Mar)

“Mais pour vous qui craignez mon Nom, se lèvera le Soleil de justice, et la santé sera dans ses rayons ; vous sortirez, et vous acquerrez de l’embonpoint comme de jeunes bœufs que l’on engraisse.” (Mal 4:2 Mar) 

 

1 Comment

Filed under Citations des Saintes Ecritures, Français - French texts, Questions religieuses et spirituelles

Alabado sea Dios Rey Altísimo que está por encima de todos los dioses

Sólo hay uno a quien queremos proclamar su salvación día a día en toda la tierra, y ese es el Dios fuerte, el Padre Eterno. Su regalo es la vida eterna para aquellos que lo honren. No es a los muertos a quienes debemos alabar, sino al Dios vivo. Todo lo que respira debe al final alabar a Jehová, Quien se complace en Su Pueblo.

¡Glorioso es nuestro Dios Su Nombre en toda la tierra! El que ha puesto Su majestad sobre los cielos y la tierra. Muchos no quieren saber acerca de Él. Pero llegará el día en que estarán aterrorizados y verán que Él es el Rey Supremo que gobierna la tierra.

Cantemos alabanzas y honores al Altísimo, para que Él se dé a conocer y se exalte para que Su gloria abarque la tierra. Esperamos que llegue el día en que Jehová Dios, toda la tierra, será adorado por todos y alabado con alabanza. Todos cantarán alabanzas a Su Nombre y todos sabrán y reconocerán que sólo Él, cuyo nombre es Jehová, es Señor de señores y de toda la tierra Quien está sentado en el Trono Altísimo.

Todos reconocerán que Jehová es el Único Dios, el Señor Soberano, elevándose muy por encima de todos los dioses sobre toda la tierra. Ante Aquel Dios Cuyas Obras son grandes, innumerables y creadas con Su sabiduría, contemplamos la tierra llena de Sus riquezas.

A ese Dios oramos para que su majestuosa gloria abarque la tierra y que se acuerde de nuestro nombre y nos lleve a sí mismo, para que podamos seguir viviendo en alegría.


“Acerca, pues, de las viandas que son saacrificadas á los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo, y que no hay más de un Dios.” (1Cor 8:4 RV09)“Cantad á Jehová, toda la tierra, Anunciad de día en día su salud.” (1Crón 16:23 RV09)“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado; y el principado sobre su hombro: y llamaráse su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz.” (Isa 9:6 RV09)

“Porque la paga del pecado es muerte: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.” (Rom 6:23 RV09)

“Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente; mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga, porque yo honraré á los que me honran, y los que me tuvieren en poco, serán viles.” (1Sam 2:30 RV09)

“Honra á Jehová de tu sustancia, Y de las primicias de todos tus frutos;” (Prov 3:9 RV09)

“No alabarán los muertos á JAH, Ni cuantos descienden al silencio;” (Sal 115:17 RV09)

“1  «Aleluya.» CANTAD á Jehová canción nueva: Su alabanza sea en la congregación de los santos. 2 Alégrese Israel en su Hacedor: Los hijos de Sión se gocen en su Rey. 3 Alaben su nombre con corro: Con adufe y arpa á él canten. 4 Porque Jehová toma contentamiento con su pueblo: Hermoseará á los humildes con salud. 5 Gozarse han los píos con gloria: Cantarán sobre sus camas.” (Sal 149:1-5 RV09)

“1  «Aleluya.» ALABAD á Dios en su santuario: Alabadle en la extensión de su fortaleza. 2 Alabadle por sus proezas: Alabadle conforme á la muchedumbre de su grandeza. 3 Alabadle á son de bocina: Alabadle con salterio y arpa. 4 Alabadle con adufe y flauta: Alabadle con cuerdas y órgano. 5 Alabadle con címbalos resonantes: Alabadle con címbalos de júbilo. 6 Todo lo que respira alabe á JAH. Aleluya.” (Sal 150:1-6 RV09)

“Y oí á toda criatura que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y que está en el mar, y todas las cosas que en ellos están, diciendo: Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la bendición, y la honra, y la gloria, y el poder, para siempre jamás.” (Apoc 5:13 RV09)

“«Aleluya.» BIENAVENTURADO el hombre que teme á Jehová, Y en sus mandamientos se deleita en gran manera.” (Sal 112:1 RV09)

“Y otra vez dijeron: Aleluya. Y su humo subió para siempre jamás.” (Apoc 19:3 RV09)

“«Al Músico principal: sobre Gittith: Salmo de David.» OH Jehová, Señor nuestro, ¡Cuán grande es tu nombre en toda la tierra, Que has puesto tu gloria sobre los cielos!” (Sal 8:1 RV09)

“Tema á Jehová toda la tierra: Teman de él todos los habitadores del mundo.” (Sal 33:8 RV09)

“Porque Dios es el Rey de toda la tierra: Cantad con inteligencia.” (Sal 47:7 RV09)

“Ensálzate sobre los cielos, oh Dios; Sobre toda la tierra tu gloria.” (Sal 57:5 RV09)

“«Al Músico principal: Cántico: Salmo.» ACLAMAD á Dios con alegría, toda la tierra:” (Sal 66:1 RV09)

“Toda la tierra te adorará, Y cantará á ti; Cantarán á tu nombre. (Selah.)” (Sal 66:4 RV09)

“Y conozcan que tu nombre es JEHOVA; Tú solo Altísimo sobre toda la tierra.” (Sal 83:18 RV09)

“CANTAD á Jehová canción nueva; Cantad á Jehová, toda la tierra.” (Sal 96:1 RV09)

“Encorvaos á Jehová en la hermosura de su santuario: Temed delante de él, toda la tierra.” (Sal 96:9 RV09)

“Porque tú, Jehová, eres alto sobre toda la tierra: Eres muy ensalzado sobre todos los dioses.” (Sal 97:9 RV09)

“Cantad alegres á Jehová, toda la tierra; Levantad la voz, y aplaudid, y salmead.” (Sal 98:4 RV09)

“«Salmo de alabanza.» CANTAD alegres á Dios, habitantes de toda la tierra.” (Sal 100:1 RV09)

“¡Cuán muchas son tus obras, oh Jehová! Hiciste todas ellas con sabiduría: La tierra está llena de tus beneficios.” (Sal 104:24 RV09)

“El es Jehová nuestro Dios; En toda la tierra son sus juicios.” (Sal 105:7 RV09)

“Ensálzate, oh Dios, sobre los cielos; Y sobre toda la tierra tu gloria.” (Sal 108:5 RV09)

“Y mi verdad y mi misericordia serán con él; Y en mi nombre será ensalzado su cuerno.” (Sal 89:24 RV09)

“Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré: Pondrélo en alto, por cuanto ha conocido mi nombre.” (Sal 91:14 RV09)

“Como Jerusalem tiene montes alrededor de ella, Así Jehová alrededor de su pueblo Desde ahora y para siempre.” (Sal 125:2 RV09)

“«Cántico gradual.» LOS que confían en Jehová Son como el monte de Sión que no deslizará: estará para siempre.” (Sal 125:1 RV09)

“Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros; Estaremos alegres.” (Sal 126:3 RV09)

“Complácese Jehová en los que le temen, Y en los que esperan en su misericordia.” (Sal 147:11 RV09)

“Porque Jehová toma contentamiento con su pueblo: Hermoseará á los humildes con salud.” (Sal 149:4 RV09)

“Todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los críe, los formé y los hice.” (Isa 43:7 RV09)

“Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las gentes; y en todo lugar se ofrece á mi nombre perfume, y presente limpio: porque grande es mi nombre entre las gentes, dice Jehová de los ejércitos.” (Mal 1:11 RV09)

“Mas á vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá salud: y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada.” (Mal 4:2 RV09) 

 

Leave a comment

Filed under Asuntos espirituales y religiosos, Citas de la Biblia, Español

Lofzang tot God de Allerhoogste Koning Die boven alle goden is

Er is slechts één aan wie wij Zijn heil van dag tot dag over heel de aarde willen verkondigen en dat is de sterke God, de eeuwige Vader. Zijn gave is eeuwig leven aan hen die Hem willen eren. Het zijn niet de doden die wij moeten loven, maar wel de levende God. Al wat adem heeft moet uiteindelijk Jehovah, Die welgevallen in Zijn Volk heeft, loven.

Heerlijk is onze God Zijn Naam op de ganse aarde! Hij, die Zijn majesteit gesteld heeft boven de hemel en aarde. Velen willen niet van Hem weten. Maar er zal een dag komen dat zij zullen schrikken en inzien dat Hij de Allerhoogste Koning is die het aardrijk beheerst.

Laten wij voor Die Allerhoogste lof en eer zingen, zodat Deze Zich zal laten kennen en verheffen zodat Zijn glorie de aarde zal omvatten. Wij verheugen ons op de dag die zal komen en wanneer Jehovah God alles op aarde door iedereen zal aanbeden worden en met lofgezangen zal geëerd worden. Allen zullen zingen ter eer van Zijn Naam en iedereen zal weten en erkennen dat slechts Hij – wiens naam Jehovah is, de Heer over heren en over heel de aarde is Die gezeten is op de allerhoogste troon.

Allen zullen erkennen dat Jehovah de Enige God is, de Soevereine Heer, boven heel de aarde hoog verrijzend boven alle goden. Voor Die God Wiens Werken groots, ongeteld en met door Zijn wijsheid geschapen zijn, aanschouwen wij de aarde die vervuld is met Zijn rijkdom.

Aan Die God verzoeken wij dat Zijn majestueuze glorie de aarde zal omvatten en dat Hij onze naam zal gedenken en ons tot Zich zal nemen, zodat wij in blijdschap zullen mogen verder leven.


“Zo weten wij nu van de spijs van de afgodenoffers, dat een afgod niets is in de wereld, en dat er geen ander God is dan de enige.” (1Co 8:4 NLB)“Zingt den Heer, alle landen, verkondigt dagelijks zijn heil.” (1Kr 16:23 NLB)“Want de beloning van de zonde is de dood, maar de gave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.” (Ro 6:23 NLB)

“Daarom spreekt de Heer, de God van Israël: Ik heb gesproken, dat uw huis en uws vaders huis zouden wandelen voor mij eeuwiglijk; maar nu spreekt de Heer: Het zij verre van Mij; want wie Mij eert, dien wil Ik ook eren, maar wie Mij veracht, die zal ook veracht worden.” (1Sa 2:30 NLB)

“Eer den Heer van uw goed en van de eerstelingen van al uwe inkomsten,” (Spr 3:9 NLB)

“Heer, de doden kunnen U niet loven, noch die nederwaarts dalen in de stilte!” (Ps 115:17 NLB)

“1  Hallelujah! Zingt den Heer een nieuw lied, de gemeente der heiligen love Hem. 2 Dat Israël zich verheuge in dengene, die hem gemaakt heeft, de kinderen van Sion vrolijk zijn over hunnen koning. 3 Dat zij zijnen naam loven in reien, met trommels en harpen voor Hem spelen. 4 Want de Heer heeft een welbehagen aan zijn volk, Hij helpt de ellendigen heerlijk. 5 Dat de heiligen vrolijk zijn en prijzen, en roemen op hunne legersteden.” (Ps 149:1-5 NLB)

“1  Hallelujah! Looft den Heer in zijn heiligdom, looft Hem in het uitspansel zijner macht. 2 Looft Hem in zijne daden, looft Hem in zijne grote heerlijkheid. 3 Looft Hem met bazuinen, looft Hem met luiten en harpen. 4 Looft Hem met trommels en reien, looft Hem met snaar [spel] en orgelspel. 5 Looft Hem met heldere cymbalen, looft Hem met welklinkende cymbalen. 6 Alles wat adem heeft, love den Heer. Hallelujah!” (Ps 150:1-6 NLB)

“En alle schepsel, dat in den hemel is, en op de aarde, en onder de aarde, en in de zee, en al wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem, die op den troon zit, en het Lam zij lof en eer en heerlijkheid en kracht, van eeuwigheid tot eeuwigheid!” (Opb 5:13 NLB)

“Hallelujah! Welgelukzalig is Hij, die den Heer vreest, die groten lust heeft aan zijne geboden.” (Ps 112:1 NLB)

“En zij zeiden ten tweeden male: Halleluja! En haar rook gaat tot in alle eeuwigheid op.” (Opb 19:3 NLB)

“Een psalm van David om voor te zingen, op de gittith. (8-2) Heer, onze Heerser, hoe heerlijk is uw naam in alle landen, Gij, wien men prijst in den hemel!” (Ps 8:1 NLB)

“De gehele wereld vreze den Heer, en Hem ontzie al wat op den aardbodem woont.” (Ps 33:8 NLB)

“(47-8) Want God is koning op den gehele aardbodem; zingt Hem dan een gezang.” (Ps 47:7 NLB)

“(57-6) Verhef U, o God, boven den hemel; en uwe eer over de gehele wereld.” (Ps 57:5 NLB)

“Een psalm, een lied om voor te zingen. Juicht Gode, gij ganse aarde.” (Ps 66:1 NLB)

“Het gehele land aanbidde U, het zinge uwen lof en love uwen naam, Sela.” (Ps 66:4 NLB)

“zo zullen zij erkennen, (83-19) dat Gij alleen, wiens naam Heer is, de Allerhoogste zijt in de gehele wereld.” (Ps 83:18 NLB)

“Zingt den Heer een nieuw lied, zingt den Heer, gij ganse aarde.” (Ps 96:1 NLB)

“Aanbidt den Heer in heilig sieraad; de gehele wereld vreze Hem.” (Ps 96:9 NLB)

“Want Gij, Heer, zijt de Allerhoogste in alle landen, Gij zijt ver verheven boven alle goden.” (Ps 97:9 NLB)

“Juicht den Heer, gij ganse aarde, zingt, roemt en looft.” (Ps 98:4 NLB)

“Een lofpsalm. Juicht den Heer, gij ganse aarde.” (Ps 100:1 NLB)

“Heer, wat zijn uwe werken groot en veel! Gij hebt ze alle wijselijk geschikt, en de aarde is vol van uwe goederen.” (Ps 104:24 NLB)

“Hij is de Heer onze God: Hij oordeelt over de gehele wereld.” (Ps 105:7 NLB)

“(108-6) Verhef U, o God, boven den hemel; en uwe eer zij over de gehele wereld.” (Ps 108:5 NLB)

“(89-25) En mijne waarheid en genade zullen bij hem zijn, en zijn hoorn zal in mijnen naam verhoogd worden.” (Ps 89:24 NLB)

“Hij begeert Mij, dus wil Ik hem uithelpen; hij kent mijnen naam, daarom wil Ik hem beschutten.” (Ps 91:14 NLB)

“Rondom Jeruzalem zijn bergen; en de Heer is rondom zijn volk, van nu af tot in eeuwigheid.” (Ps 125:2 NLB)

“Een lied in het hoge koor. Wie op den Heer hopen, zullen niet vallen, maar eeuwig blijven als de berg Sion.” (Ps 125:1 NLB)

“De Heer heeft grote dingen aan ons gedaan, dies zijn wij vrolijk.” (Ps 126:3 NLB)

“de Heer heeft behagen aan degenen, die Hem vrezen, die op zijne goedheid hopen.” (Ps 147:11 NLB)

“Want de Heer heeft een welbehagen aan zijn volk, Hij helpt de ellendigen heerlijk.” (Ps 149:4 NLB)

“die naar mijnen naam genoemd zijn, en die Ik geschapen heb tot mijne heerlijkheid, die Ik bereid en gemaakt heb.” (Jes 43:7 NLB)

“want van den opgang der zon tot den ondergang toe zal mijn naam heerlijk zijn onder de volken, en aan alle plaatsen zal mijnen naam gewierookt en een rein spijsoffer geofferd worden; want mijn naam zal heerlijk zijn onder de volken, spreekt de Heer Zebaôth.” (Mal 1:11 NLB)

“Maar ulieden, die mijnen naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en heil zal onder hare vleugelen zijn; en gij zult uit [gaan] en ingaan en huppelen als de mestkalveren.” (Mal 4:2 NLB) 

+

Voorgaande

Een herinnering aan Jezus dood die toch vreugde mag schenken

++

Aanvullend

 1. Geloof in slechts één God
 2. De Enige Ware God
 3. Kracht en heerlijkheid behoren God toe
 4. Weest waakzaam met het oog op gebeden
 5. Looft Jehovah
 6. Looft Jehovah en bezingt Hem met melodieën
 7. Psalm 150 Looft Jah! Looft God
 8. Gedachte bij de Bijbellezing van 27 december: Elihu verklaart de majesteit van God
 9. Een lovende ziel voor Hem die troost, geneest, vergeeft, verlost, gaven en recht geeft, rijk aan ontferming
 10. Gebed na het lezen van Psalm 8

Leave a comment

Filed under Aanhalingen uit Heilige Geschriften, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden

Een herinnering aan Jezus dood die toch vreugde mag schenken

De afgelopen weken zijn er van verdriet en vreugde geweest. Langs één kant zien wij hoe slecht het nog steeds blijft gaan in deze wereld en hoe velen weigeren in te zien wie Jezus is en wat hij werkelijk gedaan heeft.

Wij hebben aandacht geschonken aan zijn dood en hebben in herinnering genomen hoe hij zijn eigen wil opzij zette om de wil van zijn Vader te doen. Omwille van Gods Naam was Jezus hier een korte tijd op aarde.

“En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op Zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan! doch niet, gelijk Ik wil, maar gelijk Gij [wilt].” (Mt 26:39 SVV)

Zoals God het wilde is Jezus gevangen genomen, gefolterd om vervolgens aan een paal opgehangen te worden. Die ogenblikken van angst en pijn in de laatste dagen van zijn leven hebben wij nu onlangs herdacht (van 14-22 Nisan). Zoals het in de Schriften was opgetekend werd Jezus overgeleverd aan de overpriesters en schriftgeleerden om vervolgens aan een paal opgehangen te worden.

“18 Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem, en de Zoon des mensen zal den overpriesteren en Schriftgeleerden overgeleverd worden, en zij zullen Hem ter dood veroordelen; 19 En zij zullen Hem den heidenen overleveren, om Hem te bespotten en te geselen, en te kruisigen; en ten derden dage zal Hij weder opstaan.” (Mt 20:18-19 SVV)

“En toen zij Hem bespot hadden, deden zij Hem den mantel af, en deden Hem Zijn klederen aan, en leidden Hem heen om te kruisigen.” (Mt 27:31 SVV)

“Als Hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij, zeggende: Kruis [Hem], kruis [Hem]; Pilatus zeide tot hen: Neemt gijlieden Hem en kruist [Hem]; want ik vind in Hem geen schuld.” (Joh 19:6 SVV)

De terdoodbrenging is normaal iets niet om blij te zijn. maar in Jezus dood mogen wij iets goeds en vreugdevols zien. Namelijk door zich als een lam op de slachtbank te laten offeren heeft Jezus de losprijs voor ons betaald. door zich aan het hout te laten hangen zijn onze zonden weg genomen.

“Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!” (Joh 1:29 SVV)

“Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt.” (Ga 3:13 SVV)

“Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt.” (1Pe 2:24 SVV)

“Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.” (2Co 5:21 SVV)

“En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.” (Flp 2:8 SVV)

Die rechtvaardiging is iets om verheugd te zijn. Maar verder ook datgene wat er gebeurde nadat Jezus begraven was. Drie dagen na zijn dood werd hij namelijk door God uit de doden opgenomen. Die verrijzenis is voor ons ook als voorbeeld van wat er later met ons kan gebeuren.

“De God onzer vaderen heeft Jezus opgewekt, Welken gij omgebracht hebt, hangende [Hem] aan het hout.” (Hnd 5:30 SVV)

“Wetende, dat Hij, Die den Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken, en met ulieden daar zal stellen.” (2Co 4:14 SVV)

Dus reden genoeg voor allen die aarde bewonen om voor Jehovah, onze God te zingen tot Zijn eer en glorie. Jezus had meermaals over zijn hemelse Vader gesproken. Hij was er zich bewust van hoe zijn God de Allerhoogste is en hoe vol macht Zijn Naam wijd en zijd op de aarde moest verkondigt worden. Hij gaf zijn volgelingen de taak om die majesteit en Zijn Koninkrijk te verkondigen. Wij denken er vandaag aan dat Jezus nu zit aan de rechterhand van Die Grote Koning voor wie wij ontzag moeten hebben.

“Zingt den HEERE, gij, ganse aarde, boodschapt Zijn heil van dag tot dag.” (1Kr 16:23 SVV)

“Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op de Gitthith. (8-2) O HEERE, onze Heere! hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde! Gij, die Uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen.” (Ps 8:1 SVV)

“Laat de ganse aarde voor den HEERE vrezen; laat alle inwoners van de wereld voor Hem schrikken.” (Ps 33:8 SVV)

“Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel [Zijner] heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter [hand] der Majesteit in de hoogste [hemelen];” (Heb 1:3 SVV)

Dezer dagen zijn wij vreugdevol dat God het zoenoffer van Jezus aanvaard heeft.

“Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft [tot] een verzoening voor onze zonden.” (1Jo 4:10 SVV)

“Welken God voorgesteld heeft [tot] een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods;” (Ro 3:25 SVV)

“En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor [de] [zonden] der gehele wereld.” (1Jo 2:2 SVV)

“Zuivert dan den ouden zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, [namelijk] Christus.” (1Co 5:7 SVV)

“Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.” (2Co 5:21 SVV)

Het is aan de God die Zijn glorie de aarde moet en zal omvatten (Ps 57:5) dat de loftrompet deze dagen op aarde klonken, (Ps 66:1). Zij die Jezus volgen weten dat het de God van Jezus is Die wij zoals Jezus Hem lief had, ook moeten liefhebben, aanbidden, en zingen tot eer van Zijn Naam. dit in het besef dat Hij de Enige is Die de Allerhoogste Heer is over heel de aarde.

“De ganse aarde aanbidde U, en psalmzinge U; zij psalmzinge Uw Naam. Sela.” (Ps 66:4 SVV)

“(83-19) Opdat zij weten, dat Gij alleen met Uw Naam zijt de HEERE, de Allerhoogste over de ganse aarde.” (Ps 83:18 SVV)

Heet is voor Die God van Christus dat wij deze dagen liederen van blijdschap en lof zongen. Want Die God staat boven alle goden als Souverein, boven heel de aarde verrijzend.

“Want Gij, HEERE! zijt de Allerhoogste over de gehele aarde; Gij zijt zeer hoog verheven boven alle goden.” (Ps 97:9 SVV)

Daarom juichen wij met alle broeders en zusters van over de gehele aarde.

“Juicht den HEERE, gij ganse aarde! roept uit van vreugde, en zingt vrolijk, en psalmzingt.” (Ps 98:4 SVV)

“Een lofzang. Gij ganse aarde! juicht den HEERE.” (Ps 100:1 SVV)

Want met Die God van Jezus is Jezus en onze trouw. Met Zijn aanvaarding van het zoenoffer komt blijdschap ons toe.

“De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan; [dies] zijn wij verblijd.” (Ps 126:3 SVV)

 

+

Voorgaand

Niemand heeft grotere liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden

Tijden van gevangenschap, verbanning en verlossing

2017 Nisan 10, uitkijkend naar 14 Nisan

++

Aanvullende lectuur

 1. Laat je niet misleiden in deze feestperiode
 2. Rond God de Allerhoogste
 3. Jezus Christus De Zoon van Adam, de Zoon van God
 4. Zoenoffer
 5. Voorbeeld van hem die zijn leven gaf voor velen
 6. Zelfverloochening en witwassen door doop
 7. Zichzelf redden kon hij niet
 8. Lam van God #1 Sprekers voor God
 9. Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2
 10. Christadelfiaanse geloofspunten #2 Jezus de zoon van God
 11. Christadelfiaanse geloofspunten #9 Jezus verheven tot de hemel als priesterlijke middelaar tussen God en mens

Leave a comment

Filed under Aanhalingen uit Heilige Geschriften, Bezinningsteksten, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden

The Creator God and Jesus Son of the Highest, the firstborn from the dead


“In the beginning God created the heaven and the earth.” (Ge 1:1 KJ21)“And when Abram was ninety years old and nine, the LORD appeared to Abram and said unto him, “I am the Almighty God. Walk before Me, and be thou perfect.” (Ge 17:1 KJ21)

“And God said unto him, “I am God Almighty. Be fruitful and multiply; a nation and a company of nations shall be of thee, and kings shall come out of thy loins.” (Ge 35:11 KJ21)

“2 And God spoke unto Moses and said unto him, “I am the LORD. 3 And I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob by the name of God Almighty, but by My name JEHOVAH was I not known to them.” (Ex 6:2-3 KJ21)

“and that thou mayest tell in the ears of thy son and of thy son’s son what things I have wrought in Egypt, and My signs which I have done among them, that ye may know that I am the LORD.”” (Ex 10:2 KJ21)

“”Who is like unto Thee, O LORD, among the gods? Who is like Thee, glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders?” (Ex 15:11 KJ21)

“Now I know that the LORD is greater than all gods; for in the thing wherein they dealt proudly, He was above them.”” (Ex 18:11 KJ21)

“And He said, “Thou canst not see My face, for there shall no man see Me and live.”” (Ex 33:20 KJ21)

“that men may know that Thou, whose name alone is JEHOVAH, art the Most High over all the earth.” (Ps 83:18 KJ21)

“‘O Lord GOD, Thou hast begun to show Thy servant Thy greatness and Thy mighty hand; for what God is there in heaven or in earth who can do according to Thy works and according to Thy might?” (De 3:24 KJ21)

“4  “Hear, O Israel: The LORD our God is one LORD. 5 And thou shalt love the LORD thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. 6 And these words which I command thee this day shall be in thine heart; 7 and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house and when thou walkest by the way, and when thou liest down and when thou risest up. 8 And thou shalt bind them as a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. 9 And thou shalt write them upon the posts of thy house and on thy gates.” (De 6:4-9 KJ21)

“in that ye provoke Me unto wrath with the works of your hands, burning incense unto other gods in the land of Egypt whither ye have gone to dwell, that ye might cut yourselves off and that ye might be a curse and a reproach among all the nations of the earth?” (Jer 44:8 KJ21)

“There is none holy as the LORD, for there is none besides Thee; neither is there any rock like our God.” (1Sa 2:2 KJ21)

“Therefore Thou art great, O LORD God; for there is none like Thee, neither is there any God besides Thee, according to all that we have heard with our ears.” (2Sa 7:22 KJ21)

“Thine, O LORD, is the greatness, and the power and the glory, and the victory and the majesty; for all that is in the heaven and in the earth is Thine. Thine is the kingdom, O LORD, and Thou art exalted as head above all.” (1Ch 29:11 KJ21)

“And the house which I build is great, for great is our God above all gods.” (2Ch 2:5 KJ21)

“Behold, God is great, and we know Him not; neither can the number of His years be searched out.” (Job 36:26 KJ21)

“Be still, and know that I am God; I will be exalted among the heathen, I will be exalted on the earth.” (Ps 46:10 KJ21)

“«A song. A Psalm for the sons of Korah.» Great is the LORD and greatly to be praised in the city of our God, on the mountain of His holiness.” (Ps 48:1 KJ21)

“Thy righteousness also, O God, is very high, who hast done great things. O God, who is like unto Thee!” (Ps 71:19 KJ21)

“Blessed be the LORD God, the God of Israel, who alone doeth wondrous things.” (Ps 72:18 KJ21)

“that men may know that Thou, whose name alone is JEHOVAH, art the Most High over all the earth.” (Ps 83:18 KJ21)

“Among the gods there is none like unto Thee, O Lord; neither are there any works like unto Thy works.” (Ps 86:8 KJ21)

“For who in the heaven can be compared unto the LORD? Who among the sons of the mighty can be likened unto the LORD?” (Ps 89:6 KJ21)

“O LORD, how great are Thy works! And Thy thoughts are very deep.” (Ps 92:5 KJ21)

“3 For the LORD is a great God, and a great King above all gods. 4 In His hand are the deep places of the earth; the strength of the hills is His also. 5 The sea is His, and He made it; and His hands formed the dry land. 6 O come, let us worship and bow down; let us kneel before the LORD our Maker. 7  For He is our God, and we are the people of His pasture and the sheep of His hand. Today, if ye will hear His voice: 8 “Harden not your heart as in the provocation, and as in the day of temptation in the wilderness 9 when your fathers tempted Me, proved Me, and saw My work.” (Ps 95:3-9 KJ21)

“For Thou, LORD, art high above all the earth; Thou art exalted far above all gods.” (Ps 97:9 KJ21)

“He sent redemption unto His people; He hath commanded His covenant for ever; holy and reverend is His name.” (Ps 111:9 KJ21)

“For I know that the LORD is great, and that our Lord is above all gods.” (Ps 135:5 KJ21)

“Great is the LORD and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable.” (Ps 145:3 KJ21)

“But the LORD of hosts shall be exalted in judgment, and God who is holy shall be sanctified in righteousness.” (Isa 5:16 KJ21)

“And one cried unto another and said, “Holy, holy, holy is the LORD of hosts; the whole earth is full of His glory.”” (Isa 6:3 KJ21)

“Sanctify the LORD of hosts Himself; and let Him be your fear, and let Him be your dread.” (Isa 8:13 KJ21)

“To whom then will ye liken God? Or what likeness will ye compare unto Him?” (Isa 40:18 KJ21)

“Behold, God is my salvation; I will trust and not be afraid; for the LORD JEHOVAH is my strength and my song; He also has become my salvation.”” (Isa 12:2 KJ21)

“”Yet I am the LORD thy God from the land of Egypt, and thou shalt know no god but Me; for there is no savior besides Me.” (Ho 13:4 KJ21)

“For this is good and acceptable in the sight of God our Savior,” (1Ti 2:3 KJ21)

“Fear ye not, neither be afraid. Have not I told thee from that time and have declared it? Ye are even My witnesses. Is there a God besides Me? Yea, there is no God. I know not any.”” (Isa 44:8 KJ21)

“For thus saith the high and lofty One who inhabiteth eternity, whose name is Holy: “I dwell in the high and holy place with him also that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones.” (Isa 57:15 KJ21)

“who would not fear Thee, O King of nations? For to Thee doth it appertain, inasmuch as among all the wise men of the nations and in all their kingdoms, there is none like unto Thee.” (Jer 10:7 KJ21)

“I will accept you with your sweet savor when I bring you out from the people and gather you out of the countries wherein ye have been scattered; and I will be sanctified in you before the heathen.” (Eze 20:41 KJ21)

“And I will sanctify My great name which was profaned among the heathen, which ye have profaned in the midst of them; and the heathen shall know that I am the LORD, saith the Lord GOD, when I shall be sanctified in you before their eyes.” (Eze 36:23 KJ21)

“Thus will I magnify Myself and sanctify Myself, and I will be known in the eyes of many nations; and they shall know that I am the LORD.’” (Eze 38:23 KJ21)

“The king answered unto Daniel and said, “In truth it is, that your God is a God of gods and a Lord of kings, and a revealer of secrets, seeing thou couldest reveal this secret.”” (Da 2:47 KJ21)

“And it shall come to pass, that whosoever shall call on the name of the LORD shall be delivered; for in Mount Zion and in Jerusalem shall be deliverance, as the LORD hath said, and in the remnant whom the LORD shall call.” (Joe 2:32 KJ21)

“For then will I return to the people a pure language, that they may all call upon the name of the LORD, to serve Him with one accord.” (Zep 3:9 KJ21)

“In this manner therefore pray ye: Our Father who art in Heaven, hallowed be Thy name.” (Mt 6:9 KJ21)

“And Jesus said unto him, “Why callest thou Me good? There is none good but One, that is, God.” (Mr 10:18 KJ21)

“For He that is mighty hath done to me great things, and holy is His name.” (Lu 1:49 KJ21)

“God is a Spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth.”” (Joh 4:24 KJ21)

“1 ¶ These words spoke Jesus and lifted up His eyes to Heaven and said, “Father, the hour is come. Glorify Thy Son, that Thy Son also may glorify Thee, 2 as Thou hast given Him power over all flesh, that He should give eternal life to as many as Thou hast given Him. 3 And this is life eternal: that they might know Thee, the only true God, and Jesus Christ whom Thou hast sent.” (Joh 17:1-3 KJ21)

“”I have manifested Thy name unto the men whom Thou gavest Me out of the world. Thine they were, and Thou gavest them to Me, and they have kept Thy Word.” (Joh 17:6 KJ21)

“25 “O righteous Father, the world hath not known Thee, but I have known Thee, and these have known that Thou hast sent Me. 26 And I have declared unto them Thy name, and will declare it, that the love wherewith Thou hast loved Me may be in them, and I in them.”” (Joh 17:25-26 KJ21)

“And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved.’” (Ac 2:21 KJ21)

“For from the creation of the world the invisible things of Him are clearly seen, being understood through the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse.” (Ro 1:20 KJ21)

“For “whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved.”” (Ro 10:13 KJ21)

“O the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God! How unsearchable are His judgments, and His ways past finding out!” (Ro 11:33 KJ21)

“4  Concerning therefore the eating of those things that are offered in sacrifice unto idols, we know that an idol is nothing in the world, and that there is no other God but One. 5 For though there be what are called “gods,” whether in heaven or on earth (as there are many “gods” and many “lords”), 6 yet to us there is but one God, the Father, from whom are all things and we in Him, and one Lord Jesus Christ by whom are all things, and we by Him.” (1Co 8:4-6 KJ21)

“according to the glorious Gospel of the blessed God, which was committed to my trust.” (1Ti 1:11 KJ21)

“For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus,” (1Ti 2:5 KJ21)

“For Christ has not entered into the holy places made with hands, which are copies of the true, but into Heaven itself, now to appear in the presence of God for us.” (Heb 9:24 KJ21)

“And we have known and believed the love that God hath for us. God is love, and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him.” (1Jo 4:16 KJ21)

“And each of the four living beings had six wings about him, and they were full of eyes within; and they rested not day and night, saying, “Holy, holy, holy, Lord God Almighty, who was, and is, and is to come!”” (Re 4:8 KJ21)

“saying, “We give Thee thanks, O Lord God Almighty, who art, and wast, and art to come, because Thou hast taken to Thee Thy great power, and hast reigned.” (Re 11:17 KJ21)

“And I heard another out of the altar say, “Even so, Lord God Almighty; true and righteous are Thy judgments.”” (Re 16:7 KJ21)

“Now therefore in the sight of all Israel, the congregation of the LORD, and in the audience of our God, keep and seek for all the commandments of the LORD your God, that ye may possess this good land, and leave it for an inheritance for your children after you for ever.” (1Ch 28:8 KJ21)

“16  Let no man therefore judge you in regard to meat or drink, or in respect to a holy day or the new moon or the sabbath days, 17 which are a shadow of things to come, but the body is of Christ.” (Col 2:16-17 KJ21)

“But their minds were blinded; for until this day the same veil remaineth untaken away in the reading of the old testament, which veil is done away with in Christ.” (2Co 3:14 KJ21)

“”Think not that I am come to destroy the Law or the Prophets. I am not come to destroy, but to fulfill.” (Mt 5:17 KJ21)

“Ye are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone,” (Eph 2:20 KJ21)

“4  Coming to Him as unto a living stone, disallowed indeed by men, but chosen by God and precious, 5 ye also as living stones are built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. 6 Therefore it is also contained in the Scripture: “Behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious; and he that believeth in Him shall not be confounded.”” (1Pe 2:4-6 KJ21)

“For no man can lay another foundation than that which is laid, which is Jesus Christ.” (1Co 3:11 KJ21)

“And He is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence.” (Col 1:18 KJ21)

“I now rejoice in my sufferings for you, and fill up that which is lacking of the afflictions of Christ in my flesh, for His body’s sake, which is the church,” (Col 1:24 KJ21)

“17 even the Spirit of Truth, whom the world cannot receive, because it seeth Him not, neither knoweth Him. But ye know Him, for He dwelleth with you, and shall be in you. 18  “I will not leave you comfortless; I will come to you. 19 Yet a little while and the world seeth Me no more, but ye see Me. Because I live, ye shall live also. 20 At that day ye shall know that I am in My Father, and you in Me, and I in you. 21 He that hath My commandments and keepeth them, he it is that loveth Me; and he that loveth Me shall be loved by My Father, and I will love him and will manifest Myself to him.” 22 Judas (not Iscariot) said unto Him, “Lord, how is it that Thou wilt manifest Thyself unto us, and not unto the world?” 23 Jesus answered and said unto him, “If a man love Me, he will keep My words; and My Father will love him, and We will come unto him and make Our abode with him. 24 He that loveth Me not, keepeth not My sayings. And the Word which you hear is not Mine, but the Father’s who sent Me. 25  “These things have I spoken unto you, being yet present with you. 26 But the Comforter, who is the Holy Spirit whom the Father will send in My name, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. 27 “Peace I leave with you; My peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. 28  Ye have heard how I said unto you, ‘I go away and come again unto you.’ If ye loved Me, ye would rejoice because I said, ‘I go unto the Father,’ for My Father is greater than I. 29 And now I have told you before it come to pass, that when it is come to pass, ye might believe. 30 “Hereafter I will not talk much with you, for the prince of this world cometh, and hath nothing in Me. 31 But that the world may know that I love the Father, as the Father gave Me commandment, even so I do. Arise, let us go hence.” (Joh 14:17-31 KJ21)

“But I would have you know that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God.” (1Co 11:3 KJ21)

“And when all things shall be subdued unto Him, then shall the Son Himself also be subject unto Him who put all things under Him, that God may be all in all.” (1Co 15:28 KJ21)

“30 And the angel said unto her, “Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. 31 And behold, thou shalt conceive in thy womb and bring forth a Son, and shalt call His name JESUS. 32 He shall be great and shall be called the Son of the Highest; and the Lord God shall give unto Him the throne of His father David, 33 and He shall reign over the house of Jacob for ever; and of His Kingdom there shall be no end.” 34 Then said Mary unto the angel, “How shall this be, seeing I know not a man?” 35 And the angel answered and said unto her, “The Holy Spirit shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee. Therefore also that Holy Being who shall be born of thee shall be called the Son of God.” (Lu 1:30-35 KJ21)

“21  Now when all the people were baptized, it came to pass that Jesus also was baptized. And while He prayed the heaven was opened, 22 and the Holy Spirit descended in a bodily shape like a dove upon Him, and a voice came from Heaven, which said, “THOU ART MY BELOVED SON; IN THEE I AM WELL PLEASED.” 23 And Jesus Himself had become about thirty years of age, being (as was supposed) the son of Joseph, who was the son of Heli,” (Lu 3:21-23 KJ21)

“how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, and how He went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with Him.” (Ac 10:38 KJ21)

“To Him all the prophets bear witness, that through His name whosoever believeth in Him shall receive remission of sins.”” (Ac 10:43 KJ21)

“Neither is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men whereby we must be saved.”” (Ac 4:12 KJ21)

“Therefore God also hath highly exalted Him, and given Him a name which is above every name,” (Php 2:9 KJ21)

“The next day John saw Jesus coming unto him, and said, “Behold, the Lamb of God, who taketh away the sin of the world!” (Joh 1:29 KJ21)

“even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister, and to give His life as a ransom for many.”” (Mt 20:28 KJ21)

“who gave Himself a ransom for all, to be testified in due time,” (1Ti 2:6 KJ21)

“Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us (for it is written, “Cursed is every one who hangeth on a tree”),” (Ga 3:13 KJ21)

“Him God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past, through the forbearance of God;” (Ro 3:25 KJ21)

“And He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world.” (1Jo 2:2 KJ21)

“Herein is love: not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins.” (1Jo 4:10 KJ21)

“and whosoever liveth and believeth in Me shall never die. Believest thou this?”” (Joh 11:26 KJ21)

“But the Scripture hath concluded all under sin, that the promise by faith of Jesus Christ might be given to those who believe.” (Ga 3:22 KJ21)

“one Lord, one faith, one baptism,” (Eph 4:5 KJ21) 

 

Leave a comment

Filed under Quotations from Holy Scriptures, Religious affairs

El Único Dios Verdadero merece todo el honor y la gloria


“Cantad a Jehová, toda la tierra, anunciad de día en día su salvación.” (1Ch 16:23 RVG_R)“{Al Músico principal: sobre Gitit: Salmo de David} Oh Jehová, Señor nuestro, ¡cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos!” (Ps 8:1 RVG_R)

“Tema a Jehová toda la tierra: Témanle todos los habitantes del mundo.” (Ps 33:8 RVG_R)

“Porque Dios es el Rey de toda la tierra: Cantad con inteligencia.” (Ps 47:7 RVG_R)

“Sobre los cielos sé exaltado, oh Dios; sobre toda la tierra tu gloria.” (Ps 57:5 RVG_R)

“{Al Músico principal: Cántico: Salmo} Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra:” (Ps 66:1 RVG_R)

“Toda la tierra te adorará, y cantará a ti; cantarán a tu nombre. (Selah)” (Ps 66:4 RVG_R)

“Y conozcan que tu nombre es JEHOVÁ; tú solo Altísimo sobre toda la tierra.” (Ps 83:18 RVG_R)

“Cantad a Jehová cántico nuevo; cantad a Jehová, toda la tierra.” (Ps 96:1 RVG_R)

“Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad; temed delante de Él, toda la tierra.” (Ps 96:9 RVG_R)

“Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra; eres muy enaltecido sobre todos los dioses.” (Ps 97:9 RVG_R)

“Aclamad con júbilo a Jehová, toda la tierra; levantad la voz, regocijaos, y cantad salmos.” (Ps 98:4 RVG_R)

“{Salmo de alabanza} Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra.” (Ps 100:1 RVG_R)

“¡Cuán numerosas son tus obras, oh Jehová! Hiciste todas ellas con sabiduría; la tierra está llena de tus beneficios.” (Ps 104:24 RVG_R)

“Él es Jehová nuestro Dios; en toda la tierra están sus juicios.” (Ps 105:7 RVG_R)

“Exaltado seas oh Dios, sobre los cielos; y sobre toda la tierra sea tu gloria.” (Ps 108:5 RVG_R)

“Y mi verdad y mi misericordia serán con él; y en mi nombre será exaltado su cuerno.” (Ps 89:24 RVG_R)

“Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré; lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre.” (Ps 91:14 RVG_R)

“Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre.” (Ps 125:2 RVG_R)

“{Cántico gradual} Los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve; sino que permanece para siempre.” (Ps 125:1 RVG_R)

“Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros; estaremos alegres.” (Ps 126:3 RVG_R)

“Se complace Jehová en los que le temen, y en los que esperan en su misericordia.” (Ps 147:11 RVG_R)

“Porque Jehová toma contentamiento con su pueblo; hermoseará a los humildes con salvación.” (Ps 149:4 RVG_R)

“todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los creé, los formé y los hice.” (Isa 43:7 RVG_R)

“Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, será grande mi nombre entre los gentiles; y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre, y ofrenda limpia; porque mi nombre será grande entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos.” (Mal 1:11 RVG_R)

“Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada.” (Mal 4:2 RVG_R) 

 

Leave a comment

Filed under Asuntos espirituales y religiosos, Citas de la Biblia

Citas bíblicas sobre Dios y su hijo en las Escrituras.


“En el principio creó Dios los cielos y la tierra.” (Ge 1:1 RVG_R)“Y siendo Abram de edad de noventa y nueve años, le apareció Jehová, y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda delante de mí, y sé perfecto.” (Ge 17:1 RVG_R)

“Y le dijo Dios: Yo soy Dios Omnipotente; crece y multiplícate; una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos:” (Ge 35:11 RVG_R)“2 Habló todavía Dios a Moisés, y le dijo: Yo soy JEHOVÁ; 3 y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob por el nombre de Dios Omnipotente, pues por mi nombre JEHOVÁ yo no era conocido de ellos.” (Ex 6:2-3 RVG_R)“y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos; y para que sepáis que yo soy Jehová.” (Ex 10:2 RVG_R)

“¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas?” (Ex 15:11 RVG_R)

“Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses; hasta en lo que se ensoberbecieron, Él fue sobre ellos.” (Ex 18:11 RVG_R)

“Dijo más: No podrás ver mi rostro: porque no me verá hombre, y vivirá.” (Ex 33:20 RVG_R)

“Y conozcan que tu nombre es JEHOVÁ; tú solo Altísimo sobre toda la tierra.” (Ps 83:18 RVG_R)

“Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza, y tu mano fuerte; porque ¿qué Dios hay en el cielo o en la tierra que haga según tus obras, y conforme a tus proezas?” (De 3:24 RVG_R)

“4  Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es: 5 Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todo tu poder. 6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón: 7 Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes: 8 Y las atarás por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos: 9 Y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus portadas.” (De 6:4-9 RVG_R)

“haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, adonde habéis entrado para morar, de suerte que os acabéis, y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra?” (Jer 44:8 RVG_R)

“No hay santo como Jehová: Porque no hay ninguno fuera de ti; y no hay refugio como el Dios nuestro.” (1Sa 2:2 RVG_R)

“Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios; por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos.” (2Sa 7:22 RVG_R)

“Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, y el poder, y la gloria, la victoria, y el honor; porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres exaltado por cabeza sobre todos.” (1Ch 29:11 RVG_R)

“Y la casa que que voy a edificar será grande; porque nuestro Dios es grande sobre todos los dioses.” (2Ch 2:5 RVG_R)

“He aquí, Dios es grande, y nosotros no le conocemos; ni se puede rastrear el número de sus años.” (Job 36:26 RVG_R)

“Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; enaltecido seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra.” (Ps 46:10 RVG_R)

“{Canción: Salmo de los hijos de Coré} Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo.” (Ps 48:1 RVG_R)

“Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso; Tú has hecho grandes cosas. Oh Dios, ¿quién como tú?” (Ps 71:19 RVG_R)

“Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, sólo Él hace maravillas.” (Ps 72:18 RVG_R)

“Y conozcan que tu nombre es JEHOVÁ; tú solo Altísimo sobre toda la tierra.” (Ps 83:18 RVG_R)

“Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni hay obras que igualen tus obras.” (Ps 86:8 RVG_R)

“Porque ¿quién en los cielos se comparará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los poderosos?” (Ps 89:6 RVG_R)

“¡Cuán grandes son tus obras, oh Jehová! Muy profundos son tus pensamientos.” (Ps 92:5 RVG_R)

“3 Porque Jehová es Dios grande; y Rey grande sobre todos los dioses. 4 Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. 5 Suyo también el mar, pues Él lo hizo; y sus manos formaron la tierra seca. 6 Venid, adoremos y postrémonos; arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. 7  Porque Él es nuestro Dios; nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, 8 no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como el día de Masah en el desierto; 9 donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras.” (Ps 95:3-9 RVG_R)

“Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra; eres muy enaltecido sobre todos los dioses.” (Ps 97:9 RVG_R)

“Redención ha enviado a su pueblo; para siempre ha ordenado su pacto: Santo y terrible es su nombre.” (Ps 111:9 RVG_R)

“Porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses.” (Ps 135:5 RVG_R)

“Grande es Jehová y digno de suprema alabanza; y su grandeza es inescrutable.” (Ps 145:3 RVG_R)

“Mas Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios Santo será santificado con justicia.” (Isa 5:16 RVG_R)

“Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria.” (Isa 6:3 RVG_R)

“A Jehová de los ejércitos, a Él santificad; sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo.” (Isa 8:13 RVG_R)

“¿A qué, pues, haréis semejante a Dios, o a qué imagen le compararéis?” (Isa 40:18 RVG_R)

“He aquí Dios es mi salvación; confiaré, y no temeré; porque mi fortaleza y mi canción es JAH Jehová, el cual ha sido mi salvación.” (Isa 12:2 RVG_R)

“Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto; no conocerás dios fuera de mí, ni otro salvador sino a mí.” (Ho 13:4 RVG_R)

“Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador,” (1Ti 2:3 RVG_R)

“No temáis, ni os amedrentéis; ¿no te lo hice oír desde antiguo, y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay Fuerte; no conozco ninguno.” (Isa 44:8 RVG_R)

“Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados.” (Isa 57:15 RVG_R)

“¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti corresponde; porque entre todos los sabios de las naciones, y en todos sus reinos, no hay nadie como tú.” (Jer 10:7 RVG_R)

“En olor de suavidad os aceptaré, cuando os hubiere sacado de entre los pueblos, y os hubiere reunido de entre las tierras en que estáis esparcidos; y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones.” (Eze 20:41 RVG_R)

“Y santificaré mi grande nombre, el cual fue profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas; y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando yo sea santificado en vosotros delante de sus ojos.” (Eze 36:23 RVG_R)

“Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido en ojos de muchas naciones; y sabrán que yo soy Jehová.” (Eze 38:23 RVG_R)

“El rey habló a Daniel, y dijo: Ciertamente que el Dios vuestro es Dios de dioses, y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio.” (Da 2:47 RVG_R)

“Y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová, será salvo; porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en los que quedaren, a los cuales Jehová habrá llamado.” (Joe 2:32 RVG_R)

“Por entonces volveré yo a los pueblos el labio limpio, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que de un consentimiento le sirvan.” (Zep 3:9 RVG_R)

“Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.” (Mt 6:9 RVG_R)

“Y Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo uno, Dios.” (Mr 10:18 RVG_R)

“Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso; y santo es su nombre.” (Lu 1:49 RVG_R)

“Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren.” (Joh 4:24 RVG_R)

“1  Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha venido; glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique a ti. 2 Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. 3 Y ésta es la vida eterna: Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado.” (Joh 17:1-3 RVG_R)

“He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste; tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra.” (Joh 17:6 RVG_R)

“25 Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y éstos han conocido que tú me enviaste. 26 Y yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún;para que el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos.” (Joh 17:25-26 RVG_R)

“Y acontecerá que todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.” (Ac 2:21 RVG_R)

“Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y Divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas; así que no tienen excusa.” (Ro 1:20 RVG_R)

“Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.” (Ro 10:13 RVG_R)

“¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos!” (Ro 11:33 RVG_R)

“4  Y en cuanto a comer de aquello que es sacrificado a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un solo Dios. 5 Porque aunque haya algunos que se llamen dioses, o en el cielo, o en la tierra (como hay muchos dioses y muchos señores), 6 mas para nosotros sólo hay un Dios, el Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros en Él; y un Señor, Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por Él.” (1Co 8:4-6 RVG_R)

“según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado.” (1Ti 1:11 RVG_R)

“Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre;” (1Ti 2:5 RVG_R)

“Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios.” (Heb 9:24 RVG_R)

“Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él.” (1Jo 4:16 RVG_R)

“Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos; y no reposaban día y noche, diciendo: Santo, santo, santo, Señor Dios Todopoderoso, que era, y que es, y que ha de venir.” (Re 4:8 RVG_R)

“Diciendo: Te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, y has reinado.” (Re 11:17 RVG_R)

“Y oí a otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos.” (Re 16:7 RVG_R)

“Ahora, pues, delante de los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente.” (1Ch 28:8 RVG_R)

“16 ¶ Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a días de fiesta o de luna nueva, o de sábados; 17 que son la sombra de lo por venir; mas el cuerpo es de Cristo.” (Col 2:16-17 RVG_R)

“Pero sus mentes fueron cegadas; porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo testamento, permanece sin ser quitado el mismo velo, el cual Cristo abolió.” (2Co 3:14 RVG_R)

“No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir.” (Mt 5:17 RVG_R)

“edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,” (Eph 2:20 RVG_R)

“4  al cual acercándoos, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas escogida y preciosa para Dios. 5 Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesucristo. 6 Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa; Y el que creyere en Él, no será avergonzado.” (1Pe 2:4-6 RVG_R)

“Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.” (1Co 3:11 RVG_R)

“y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia; el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia,” (Col 1:18 RVG_R)

“Que ahora me regocijo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia,” (Col 1:24 RVG_R)

“17 El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; mas vosotros le conocéis; porque está con vosotros, y morará en vosotros. 18  he dicho antes que acontezca, para que cuando aconteciere, creáis. 30 Ya no hablaré mucho con vosotros; porque viene el príncipe de este mundo; y no tiene nada en mí. 31 Mas para que el mundo conozca que yo amo al Padre, y como el Padre me dio mandamiento, así hago. Levantaos, vamos de aquí.” (Joh 14:17-31 RVG_R)

“Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón; y el varón es la cabeza de la mujer; y Dios la cabeza de Cristo.” (1Co 11:3 RVG_R)

“Y cuando todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos.” (1Co 15:28 RVG_R)

“30 Entonces el ángel le dij: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. 31 Y he aquí, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS. 32 Éste será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y le dará el Señor Dios el trono de David su padre: 33 Y reinará sobre la casa de Jacob por siempre; y de su reino no habrá fin. 34 Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? pues no conozco varón. 35 Y respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también lo Santo que de ti nacerá, será llamado el Hijo de Dios.” (Lu 1:30-35 RVG_R)

“21  Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado; y orando, el cielo se abrió, 22 y descendió el Espíritu Santo sobre Él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. 23 Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de treinta años, siendo (como se creía) hijo de José, hijo de Elí,” (Lu 3:21-23 RVG_R)

“cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder; el cual anduvo haciendo el bien, y sanando a todos los oprimidos del diablo; porque Dios era con Él.” (Ac 10:38 RVG_R)

“De Éste dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en Él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre.” (Ac 10:43 RVG_R)

“Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en que debamos ser salvos.” (Ac 4:12 RVG_R)

“Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre;” (Php 2:9 RVG_R)

“El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.” (Joh 1:29 RVG_R)

“así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.” (Mt 20:28 RVG_R)

“el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, para testimonio a su debido tiempo.” (1Ti 2:6 RVG_R)

“Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque escrito está: Maldito todo aquel que es colgado en un madero),” (Ga 3:13 RVG_R)

“a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados, en la paciencia de Dios,” (Ro 3:25 RVG_R)

“Y Él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.” (1Jo 2:2 RVG_R)

“En esto consiste el amor; no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.” (1Jo 4:10 RVG_R)

“Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?” (Joh 11:26 RVG_R)

“Mas la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa por la fe de Jesucristo, fuese dada a los que creen.” (Ga 3:22 RVG_R)

“Un Señor, una fe, un bautismo,” (Eph 4:5 RVG_R) 

 

Leave a comment

Filed under Asuntos espirituales y religiosos, Citas de la Biblia, Español

Uit een schrijven van iemand die het juiste pad niet kende

Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg, maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij.

Meermaals gebeurt het dat iemand iets verschrikkelijks mee maakt vooraleer hij of zij het Ware Licht komt te zien en komt in te zien dat er slechts één God is en slechts één Weg is om naar Die Enige Ware God te komen.  Zij zijn pas na die verschrikkelijke ervaring bereid om het licht Jezus te volgen in plaats van dat van die vele kerken na te lopen.

Uiteindelijk komen zij die zulk een moeilijke ervaring hebben kunnen overbruggen er toe om zoals in vroegere eeuwen met anderen gelovigen op staan te gaan op juiste aangegevenDe Weg“.

Voor velen is er een moeilijkheid als zij opgroeien is dat zij geboren zijn in een gezin dat deel uitmaakt van een of andere denominatie die verstrikt is geraakt in kerkelijke dogma‘s in de plaats van zich aan de Bijbelse leerstellingen te houden. Om zich uit die kerkelijke en menselijke leerstellingen los te rukken is niet altijd zo eenvoudig en vergt in veel gevallen heel wat moed en doorzettingsvermogen.

Regelmatig vernemen wij dat een heftige gebeurtenis in hun leven bepaalde mensen op zoek heeft doen gaan naar de ware toedracht van dit leven. Pas dan zijn ze op zoek gegaan nar het hoe en waarom en Wie er achter dit alles kon of kan zitten.

Maar weet dat u niet hoeft te wachten totdat er iets heel ergs in uw leven gebeurt. Wacht niet op een of ander onheil vooraleer u stappen onderneemt om op zoek te gaan naar God.

Bij heel wat mensen is er verwarring. In hun kerken horen zij zo dikwijls dingen die niet in overeenstemming lijken met wat zij kunnen lezen in de bijbel. Toch durven zij hun pastor (dominee of priester) dan niet bevragen of zelf verder op diepgaander onderzoek gaan.

De voorgaande week hielden heel wat groepen zich bezig met vasten en bezinnen over leven, dood en over God. Zulke bezinningsperiodes zijn niet slecht en kunnen voor sommige mensen opheldering brengen en een oplossing zijn om na vele jaren uiteindelijk toch die stap te wagen om een ander weg in te slaan.

Hopelijk zullen velen na veel nadenken toch dat belangrijke licht zien en er durven op toe stappen.

Wacht dus ook zelf niet een moeilijk ogenblik af eer u stappen onderneemt om de ware toedracht te vinden!

+

Vindt ook te lezen

 1. Niet zo onbelangrijk
 2. Kleurblindheid en verkeerscode
 3. Wees niet verstrikt
 4. Overdenking voor vandaag: Maar de wijsheid waar moet je haar zoeken?
 5. Opgeroepen door Jezus
 6. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 7. Op zoek naar God
 8. De Enige Ware God
 9. God vinden
 10. Geloof in slechts één God
 11. De weg van God of de weg van de wereld?
 12. De te volgen Weg van God
 13. Het pad en de roep van Christus
 14. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #3 De Weg
 15. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #4 Volgelingen van Jezus
 16. Christadelfiaanse geloofspunten #11 Redding door het evangelie te geloven

 

+++

Gerelateerd

 1. Understanding the Organizational Styles of Atheism and Religion
 2. “Onse Vader” – wat bid ons regtig?
 3. Is Hij onze eerste liefde?
 4. Tijd van bezinning
 5. Onvoltooide lewe
 6. Loop op Water
 7. Laat los, laat gaan
 8. Mozes & Jezus
 9. Verlangen naar een nieuw christendom ┃ Samuël Lee
 10. Uit de NAR ┃ Het persoonlijke verhaal van Hans
 11. Opkomst, uitingen en verbreiding van de Pinksterleer
 12. Beproefd en bevestigd Levend geloof
 13. 1 Tessalonisense 1:2-8 – die tale wat ons praat
 14. Week 5 en 6 / 2023 Vreesloos voort
 15. Week 13/2023
 16. Week 14/2023
 17. Geloof/a faith that changed my breathing.
 18. De taal van Lizelotte
 19. Liefde dringt zich nooit op: radicale overgave en kinderlijk vertrouwen is wat gevraagd wordt
 20. Die laaste basuin na die wegraping
 21. De gehele wapenrusting van God (2015/12/15) African American Christmas?
 22. 32 Simplicity: Christianity’s Missing Trait
 23. YHVH’s vrede contra menselijke verwarring
 24. YHVH’s voorwaarden voor een opziener

2 Comments

Filed under Kennis en Wijsheid, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings

Wat betekend wedergeboren uit water en geest?

Een mens heeft een geboorte gehad bij het uit de baarmoeder komen. Aldus heeft hij al een fysische totstandkoming of lijfelijke geboorte gehad. Die ter wereld koming ging niet gepaard met een geestelijke geboorte daar het denkvermogen nog tot ontwikkeling moest komen.

Als men ouder wordt, komt men (hopelijk) tot meer inzicht en verhoogd dus het verstandelijk vermogen. Wanneer de mens dan besluit om Jezus na te volgen kan hij zijn oude lichaam als het ware weg doen door de symbolische daad te stellen door zich te laten reinigen of witwassen door een volledige onderdompeling in water. Bij die doop verkrijgt men dan een overgang van het oude naar een nieuw lichaam en kan men dus spreken als van een wedergeboorte.

Die wedergeboorte gebeurt door de onderdompeling in water maar ook door het verkregen inzicht of door het geestelijk vermogen, waarbij men een opening maakt om Gods Geest te ontvangen én met én naar die Geest te leven, vandaar de zegswijze van uit de geest geboren te zijn. Zonder Gods Geest kan men namelijk niet die vernieuwing als mens verkrijgen en blijft men vast zitten in dat zwakke oude sterfelijk lichaam en die oude geest. Bij het zichzelf open stellen voor Gods Geest kan men verder beginnen te groeien in het geloof om zo zich voor te bereiden om door de smalle poort het Koninkrijk van God binnen te gaan.

+

Voorgaande

Is het nodig dat wij onze zonden belijden aan God, nadat Jezus voor onze zonden gestorven is?

++

Aanvullende lectuur

 1. Kleine en grote dingen, belangrijke en onbelangrijke zaken
 2. Amerikaanse kerken weer vol sinds economische crisis
 3. Francis Chans Angst voor velen die niet naar de hemel gaan
 4. Herfst, Leven en dood, genade, wedergeboorte en heiliging
 5. Wat gebeurt er als wij sterven
 6. Vruchten van geest beletten hetzij inactief of onvruchtbaar te zijn
 7. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #9 Controverse betreft doop
 8. Doopsel en bloedvergieten ter vergeving
 9. Gods vergeten Woord 5 Verloren Wetboek 4 De ‘katholieke’ kerk
 10. Gods vergeten Woord 17 Geleid door de Geest 4 Leiding door de Geest
 11. De roeping van Christus #1
 12. Overwinnen in wedergeboorte
 13. Niemand leeft voor zichzelf
 14. De Bekeerling, bekeringsactie en bekering
 15. Overdenking: Gemeenschap met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus
 16. Horen bij Christus en één worden met Christus
 17. Er kan iets vreemds gebeuren als u onder Christus komt
 18. Wedergeboorte en lidmaatschap tot een kerk
 19. Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn
 20. De Ekklesia #7 De vrijwillige toetreding
 21. De Ekklesia #8 Doop als wedergeboorte
 22. De Ekklesia #10 Addendum 1: een moderne theocratie?
 23. Zelfverloochening en witwassen door doop
 24. Geestelijke vorming tot heiligheid #3
 25. Ontmoeting met iemand uit de Farizeeen, met de naam Nicodemus
 26. Als broeders en zusters samen op weg voor een nieuw jaar
 27. Als de tijd ten einde loopt …… Slechts een klein deel gered
 28. De Wederkomst en de Eindtijd #5 De Verlosser uit de hemel
 29. Azteekse en Romeinse tradities die ons nog steeds beïnvloeden
 30. Christadelfiaanse geloofspunten #11 Redding door het evangelie te geloven

Leave a comment

Filed under Geestelijke aangelegenheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Vragen van lezers

Karam Ram on Beyond Religion

The famous atheist Richard Dawkins said that many of us saw religion as harmless nonsense, but September 11th changed all of that. The people who attacked the Twin Towers were men of religion. Religion is often a cause of suspicion, distrust and conflict because religious people don’t always ask critical questions about their faith and can confuse religion and politics and culture together. What may just be cultural becomes invested with religious significance. So is organized religion about God, or is it really about maintaining community and identity? Can being Christadelphian become more important than actually being children of God?

Jesus’s parable of the Pharisee and the publican illustrates the “us and them” attitude and how we can simplistically divide the world into the good guys and the bad guys.  Paul says,

“don’t be wise in your own conceits”

but that’s exactly what the Pharisee does in enumerating his good deeds. He’s saying

“I am deserving of God’s favor because I do all these things,”

and in contrast, all the publican can say is

“God, be merciful to me, a sinner.”

Groupthink is a very deeply ingrained human tendency. Societies and communities maintain cohesion through groupthink. Religious communities are susceptible to it when they prioritize their own identity, their privilege at all costs:

“We are special. We have the truth, and because we have the truth, we are in God’s favor.”

The Pharisee in the parable is a very powerful example (as is the case of Al Qaeda and ISIS) of how groupthink enables certain views of the world and attitudes to become normalized, but to anyone outside that group those attitudes are just bizarre or immoral. Jesus’s parable is especially subversive because the Pharisees represented the popular ideas of piety within Judaism but in this case it isn’t the religious man who is right with God, it’s the sinner.

In Jesus’s time groupthink was probably much more powerful because of the Roman occupation. The foundational event for Israel was the Exodus from Egypt, so they could probably more justifiably mobilize religion in favor of their aspirations for liberation. They tried to draw in Jesus by asking whether it was appropriate to pay taxes to Caesar.  Jesus doesn’t criticize the Romans or Herod or Pilot, but Jesus was very critical of people who represented popular ideas of religious piety.  Jesus is trying to bring the Jews back into an authentic relationship with God rather than one that was just based on formalism or rituals.

If religion is just about how we appear to other people, then it’s only ever going to be superficial. Jesus makes the point that the Pharisees cleaned the outside of the platter but not the inside. There is obsession with respectability, with fitting in with the group, which results in hypocrisy. Jesus said in John’s gospel,

“I know you don’t have the love of God in you. You receive honor one from another, how can you receive the honor that comes from God?”

They were the children of those who murdered the prophets. They could celebrate the righteous and the prophets in death, but they couldn’t abide them in real life.

These are really penetrating and cutting criticisms of the way religion is co-opted and abused. We could apply it to our own community.  We may not be the worst offenders – I don’t know any Christadelphians who have flown airplanes into the sides of buildings! – but these words of Jesus have a lot to say about the state of religion today and the way that religion is mobilized as part of identity politics.

In Matthew 5:17, Jesus says

“I haven’t come to destroy the Law and the prophets, but I’ve come to fulfill”

because he was aware that the people who were listening to him wouldn’t actually recognize what he was saying. For them, religion was all that the Pharisees represented, temples, rituals, externals.  Jesus was aware that his message stressing a direct relationship with God without all of this other stuff would appear to be unrecognizable. It was beyond their concept of religion because it was about a personal relationship with the Father.

That idea of being the children of God should be important to us in a very personal and powerful way.  Christ made this very clear through his personal communion with the Father. There’s an incident in Matthew’s gospel where the Jews ask Peter

“does your master pay the tax”

and Jesus said to Peter

“what do you think? of whom do the Kings of the earth take tribute from strangers or from children?”

The implication of the question is,

“why are we having to pay this? Are we strangers from God or are we his children?”

The whole point of Jesus’s ministry is to bring us into a real, authentic relationship with God.

For the Jews of Jesus’s day, the one thing that represented God more than anything else was the temple. The temple was impersonal and vast, but that suited everyone because it kept God at a distance. Our challenge is to be up close and personal with God. That’s what Jesus came to do, to break down that wall of partition between us, to tear the veil of the temple. We need to cultivate hearts and minds that are less concerned with the appearance of respectability or groupthink, and more sensitive to the real presence of God in our lives.

To listen to the full interview with Karam and Steve please check out WCF A Little Faith podcasts

1 Comment

Filed under Being and Feeling, Lifestyle, Religious affairs

Why was Jesus circumcised at eight days old in accordance with Jewish law?

Why was Jesus circumcised at eight days old in accordance with Jewish law (Luke 2:21)?

Christians don’t need to be circumcised: ‘For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision counts for anything, but only faith working through love’ (Galatians 5:6).

Ed: In the Old Testament, before the birth of Christ, there are strict rules about how God’s people were to come to Him. Men needed to be circumcised (Genesis 17:10), and Israel needed to keep the Law of Moses (which is described in detail in the books of Exodus through to Deuteronomy).

“This is my covenant, which ye shall keep, between me and you and thy seed after thee: every male among you shall be circumcised.” (Ge 17:10 ASV)

Christians don’t need to be circumcised, or to keep the Law of Moses. This is largely what the letter to the Galatians is about. There were some in the Galatian churches who were trying to suggest that Christians need to be circumcised and keep the Law, and Paul is strenuously demonstrating that they don’t.

Chapter 3 is the culmination of the argument. Paul presents the logic in v. 13:

‘Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us—for it is written, “Cursed is everyone who is hanged on a tree”’.

The Law contains a clause that says someone who is hanged on a tree is cursed (Deuteronomy 21:22–23).

“22 And if a man have committed a sin worthy of death, and he be put to death, and thou hang him on a tree; 23 his body shall not remain all night upon the tree, but thou shalt surely bury him the same day; for he that is hanged is accursed of God; that thou defile not thy land which Jehovah thy God giveth thee for an inheritance.” (De 21:22-23 ASV)

This was probably one reason why Jesus’ enemies wanted him crucified — so they could say that he was cursed. But Jesus was sinless, and the Law cursed an innocent man. It’s as though this clause had been deliberately written into the Law, so that at the appropriate time the Law could be removed.

During his life Jesus kept the Law of Moses impeccably — although not always in the way that his enemies thought was proper. For example the Gospels record many occasions on which he healed people on the Sabbath. The religious rulers objected on the grounds that he was working, which was forbidden. But he pointed out to them that he was actually fulfilling the principle of the Sabbath law:

‘for the Son of Man is lord of the Sabbath’ (Matthew 12:8).

Jesus was a Law-abiding Jew and therefore it was necessary that he was circumcised. But at his death the Law became obsolete, and the call of the Gospel was opened to everyone, Jews and Gentiles. As Paul continues,

‘so that in Christ Jesus the blessing of Abraham might come to the Gentiles, so that we might receive the promised Spirit through faith’ (Galatians 3:14).

+

Preceding

Do those who want to follow Christ to be Jews

Many looking for the church of the world instead of the Church of God

++

Additional reading

 1. Creation of the earth and man #4 Of the Sabbath day #2 Days 1,7,8 and 50
 2. Expectations for kashrut to meet individual and contemporary norms
 3. the Story of Abraham
 4. Covenants
 5. Those grafted in again
 6. God who knows the heart
 7. Circumcising Timothy
 8. Today’s thought “Period of uncleanness and offerings” (March 1)
 9. Today’s Thought “God who knows the heart …” (May 05)
 10. Today’s thought “Ability to circumcise your heart” (May 13)
 11. Memorizing wonderfully 67: Galatians 3:29 Heirs according to promise.
 12. Not trying to make the heathen live like Jews #1
 13. Not trying to make the heathen live like Jews #2
 14. Do not forget the important sign of belief
 15. When having taken a new direction in life, having become a Christian
 16. Exceptionalism and Restricting Laws
 17. Not true or True Catholicism and True Islam
 18. Right of the parents or children to fall under religious rules

+++

Related

 1. Signs and Symbols
 2. God’s Secret Sign.
 3. Circumcision
 4. Circumcision is Not a Spectator Sport
 5. Genesis: 4th Generation of Deceivers!
 6. Genesis 17 “The Sign of the Covenant”
 7. Genesis 17:10 | Why Circumcision
 8. Exodus 4:24-26 The Deadly Circumcision
 9. The New Covenant
 10. Rambo, Chanukah & The Religion’s Two Fisted Nature: A Ten Commandments’ Tale
 11. Alex, I’ll Take Ten Commandments for $500, The Answer is “Rainbows, Circumcisions, & The Sabbath” A Ten Commandments’ Tale
 12. Circumcision of Christ (LD 27)
 13. Saved by the Bris: Colossians 2 and the “Circumcision of Christ”
 14. Romans 3
 15. Acts 15
 16. Friends, Romans and circumcised.
 17. Paul and the Old Testament 3: Circumcised Hearts
 18. Is your heart circumcised today?
 19. Circumcision is of the Heart!
 20. Wednesday Blessings
 21. “Cruel, inhuman and barbarous”: PIL filed in Kerala HC seeking to declare the practice of non-therapeutic circumcision on children as a crime
 22. True Righteousness
 23. Leviticus Chapter 19:27-28- Tattoos, Piercings, and Beards?
 24. Reflection for the Solemnity of the Circumcision of our Lord 2023
 25. Circumcision – FAQ
 26. The circumcision and the mutilation
 27. Is Circumcision Good Or Bad For a Boy?
 28. 10 years of circumcision debate in Germany

1 Comment

Filed under Lifestyle, Questions asked, Religious affairs

About a fleshless diet

Normally the Divine Creator provided enough food in the vegetable world.

However, not all fruits were to be eaten like that either. God had provided two trees in the Garden of Eden that man had to keep away from. But the mannin or 1st woman found this difficult and wished to be like God and be able to do things He could. She also tempted her husband, who went along with her story. They ate of the fruit of the “Tree of Knowledge of good and evil” (or Tree of moral) and gained insight into their futility and fragility. After they became aware of their mistake they hid from God at first, but after He found them and gave them another chance to be honest He placed them out of the Garden of Eden. From then on, it was not so easy for man to earn a living and he had to work for his food. At that time though, man was still aware that he should not inflict harm on any sentient creature.

As time progressed, humans began to crave more and/or become more greedy. Man was no longer content to just eat fruit and vegetables, and longed to eat things with flesh and blood. After some time man wanted also to eat ‘living beings‘ by which he first went for animals. In later years, certain peoples also came to eat other human beings, though that is not what God wanted.

The wrong ideaa  lot of people have about the People of God is that because they offered sacrifices that they would have eaten regularly meat. But that is not so. The offerings of pigeons and lambs in the Old Testament were done as an act of repenting, giving to God what He had given to them, showing that they could take distance from it and showing gratitude to the Elohim, but this also in a way that they showed respect for life.

Ascetic Jewish groups and some early Christian leaders disapproved of eating meat as gluttonous, cruel and not according to the Torah. Some Christian monastic orders ruled out flesh eating, and its avoidance has been, for several centuries, a penance and a spiritual exercise even for laypersons.

Today for many people, it is very difficult to go back to the origin of God’s Wishes. In a certain way, it would not be bad for man himself and for nature, when we would come to eat again those things the Elohim had in mind for our food.

Because man wanted to eat more and more meat, the flesh or other edible parts of animals, he had to replenish his meat supply and watched his livestock grow bigger and bigger, with those animals eating grass from deforested fields and thus being less able to purify the air, while their pee and poo polluted the air more. Thus, the world was burdened to a great extent, which would not have happened had he kept to God’s first thought.

The 17th and 18th centuries in Europe were characterized by a greater interest in humanitarianism and the idea of moral progress, and sensitivity to animal suffering was accordingly revived. There were several philosophes, and Protestant groups that came to promote and adopt a fleshless diet as part of the goal of leading a perfectly sinless life.

In the late 18th century the utilitarian philosopher Jeremy Bentham asserted that the suffering of animals, like the suffering of humans, was worthy of moral consideration, and he regarded cruelty to animals as analogous to racism.

It should not surprise us that the first vegetarian society was formed in England in 1847 by the Bible Christian movement, founded by William Cowherd in Salford, North West England in 1809. Those Bible Christians put great emphasis on the independence of mind and freedom of belief, stating that they did not presume

“to exercise any dominion over the faith or conscience of men.”

Their idea of and believe in free will and that the original sin did not taint human nature and that humans by divine grace have free will to achieve human perfection, made many consider the Bible Christian Church to be a sect.  The Bible Christian Church (1815) was a dissident group of Wesleyan Methodists desiring effective biblical education, a presbyterian form of church government, and the participation of women in the ministry. The group, having a Pelagian approach, originated in Devonshire and spread to Canada (1831), the United States (1846), and Australia (1850), although O’Bryan left the society over administrative differences and began an itinerant evangelism in the United States (1831). The Bible Christians joined with other dissident Methodist groups in 1907 to form the United Methodist Church.

Today, vegetarianism and veganism have changed roles for many.

Veganism denotes a philosophy and way of living which seeks to exclude, as far as possible and practical, all forms of exploitation of, and cruelty to, animals for food, clothing, or any other purpose. It also promotes the development and use of animal-free alternatives for the benefit of humans, animals, and the environment.

writes Hesh Goldstein in the NaturalNewsBlogs about health: How and why I chose veganism. She continues

The word “vegan” is newer and more challenging than “vegetarian”. “Vegan” includes every sentient being in its circle of concern and addresses all forms of unnecessary cruelty from an essentially ethical perspective. With a motivation of compassion rather than health or purity, “vegan” points to an ancient idea that has been articulated for many centuries, especially in the world’s spiritual traditions.

“Vegan” indicates a mentality of expansive inclusiveness and is able to embrace science and virtually all religions because it is a manifestation of the yearning for universal peace, justice, wisdom and freedom. {How and why I chose veganism}

We as humans should not think that everything is just ours and can be used by us as we see fit. We must realise that the Creator of the universe has loaned us the world. We are allowed to name and use things there ourselves. But that use should be done with respect. Just killing animals does not show respect at all.

We are therefore expected to have the right attitude towards how we treat things around us.

It is nice to see that there is a new trend and that the contemporary vegan movement is founded on loving-kindness and mindfulness of our effects on others. Hesh Goldstein finds it revolutionary

because it transcends and renounces the violent core of the “herding culture” in which we live. It is founded on living the truth of interconnectedness and thereby minimizing the suffering we impose on animals, humans and bio-systems; it frees us all from the slavery of becoming mere commodities.  {How and why I chose veganism}

We must recognise it has become time we reorganise ourselves and find ways to come back in balance with nature.

The suppression of awareness required by our universal practice of “commodifying”, enslaving, and killing animals for food generates the built-in mental disorder of denial that drives us toward the destruction, not only of ourselves, but of other living creatures and systems of this earth.

Because of this practice of exploiting and brutalizing animals for food has come to be regarded as normal, natural and unavoidable, it has become invisible. Eating animals is thus an unrecognized foundation of consumerism, the pseudo-religion of our modern world. Because our greatest desensitization involves eating, we inevitably become desensitized consumers devoid of compassion and caring little of how what is on our plate got there. {How and why I chose veganism}

+

Preceding

A bird’s eye and reflecting from within

Warm-blooded, feathered vertebrates

Less… is still enough

Away with it oh no! – Weg er mee, oh neen

Grain for the heart

Looking at man’s closest friend

Weight loss that works

Having a problem with wonkiness…

Do you feel or love writing about Food

Is Organic food even safe?

Community Farming

++

Find also to read

 1. Man was created to be a vegetarian
 2. The figure of Eve
 3. We won’t cut meat-eating until we put the planet before profit
 4. Seed banks: the last line of defense against a global food crisis
 5. Welfare state and Poverty in Flanders #10 Health
 6. Welfare state and Poverty in Flanders #12 Conclusion
 7. Ecological economics in the stomach #3 Food and Populace
 8. Today’s thought “Killing and eating” (January 05)
 9. Today’s thought “Allowed to have dominion over the universe” (January 02)
 10. Today’s thought “Rooted and built up in him” (November 14)
 11. Food as a Therapeutic Aid
 12. Cap 3000 a Valhalla blinding consumers

+++

Related

 1. There’s No Such Thing as a Perfect Diet
 2. Turmoil is coming for Meat
 3. These you tube people got me healthier than I ever imagined! Check it out!
 4. 35% off allplants discount code – delicious vegan plant-based ready meals
 5. We’re in a nation-wide meat shortage — here’s who to blame and why
 6. Vegan in Key West and a Vegetarian View of the Biblical Sacrifices
 7. The thread about the early history of vegetarianism in Edinburgh; the pioneering café that was a haven for suffragettes and the tragic demise of its idealistic founder
 8. Japan Was Once A Nation of Vegetarians
 9. The Anthropomorphic Life
 10. Book Review: Eating Animals by Jonathan Safran Foer | (And Why I Stopped Eating Animals)
 11. Animal Rights
 12. World Vegetarian Day
 13. Bharat’s diet found to be healthy, West Africans have the healthiest diet: study
 14. Reversing Disease with the GAPS Diet.
 15. My Story: A Former Pescatarian
 16. September 2022: ‘The Little Book of Hygge’ + How To Feed A Vegetarian
 17. Famous vegetarians and their favorite recipes
 18. Starting a Vegetarian Diet
 19. My truth on vegetarianism
 20. Vegetarian Challenge
 21. Make a Veg Pledge
 22. World Vegan Day
 23. Vegetarianism beyond plant and flesh
 24. The Rise of Plant-Forward Diets: How Consumers Are Changing Their Eating Habits
 25. Veganizing Bangladesh
 26. Parsi Veg Food? Yes, It’s A Thing!
 27. Debunking the frequent fallacies of veganism.
 28. Can Being Vegetarian & Practising Mindfulness Of Buddha Avert Pandemics?
 29. day 3: vegetarianism
 30. The Flexitarian Diet: The Best Diet for Sustained Weight Loss?
 31. Why I don’t eat meat on Tuesdays, Thursdays and Saturdays
 32. Meat
 33. The Ethics of Eating Animals
 34. Vegetarian women a third more likely to experience later life hip fracture, study finds 
 35. Study Finds That Vegetarian-Vegan Middle-Aged Women Are 33% Are More Likely To Fracture Their Hip Than Meat Eaters
 36. We probably shouldn’t do anything about wild animal suffering
 37. Meat industry propaganda and the climate crisis

3 Comments

Filed under Ecological affairs, Food, Health affairs, Lifestyle, Nature, Religious affairs, Welfare matters

“I want to draw closer to God, but…”

We, at our office, regularly receive letters from people who would love to come to know God and want to feel closer to Him. Several people tell us how difficult it is for them to see God near to them when they are confronted with so many difficulties.

Especially during the Corona period, we received many requests to tell more about suffering, illness, life and death. The pandemic made many people reflect on the how and why of our presence here on earth and what would be after death.

Seeking God

Some days, it can feel like all of life’s demands are conspiring together to consume you. But, seeking God in His Word has the power to bring positive change into your life. We are convinced that God Himself has made the answers available by recording His Words and thus enabling them to be passed on through the ages.
So if you are looking for answers to the many questions in your life, we recommend reading the Bible daily. There you shall be able to find a “A living Word giving confidence“.

Daily rhythm

How can you find that daily rhythm?

By setting small, achievable goals… and taking them on one by one.

To help you, the Christadelphians provide some help to go through the Bible day by day in a year. They also provide next to the Bible Reading Plan or chart some inspirational texts in their “Thought for today“. That Bible Companion or guide developed by the Christadelphians to aid reading the Bible, is just a practical aid, encouraging people to continue their Bible reading in a way that they do not skip the same chapters, but go from one book to the other, chapter after chapter, each year. It was first produced by Robert Roberts when he was 14 years of age, in about 1853, and revised by him over a number of years into its current format.

Please do find a 2-page PDF document Bible Reading Plan

Bible apps

Modern technology also has provided several applications. You always could use a bible app to have it presenting some daily bible verses, to think about.

Did a particular Bible verse really speak to your heart? Highlight it, and you’ll unlock the Highlight Badge. Keep highlighting, and you’ll “level up” each time you reach the next milestone. Try the same thing with Bookmarks, and unlock and level up your Bookmark Badge!

Badges

Motivate yourself.

Complete one of our annual challenges (like the Christmas Challenge), and you’ll earn a Badge. Subscribe to a Bible Plan, and you’ll unlock the Plan Subscription Badge. Finish that Plan, and you’ll unlock the Plan Completion Badge. Keep starting and finishing Plans, and you’ll level up both.

Badges in Profile

Build momentum.

Your home feed shows your progress on Badges. Go to your profile to see all the Badges you’ve unlocked so far… and which other Badges are available. Once you’ve encouraged yourself with some of the smaller Badges, maybe you’ll feel inspired to chase the Whole Bible Badge.

Badges in Community Feed

And inspire others.

Your friends will see your Badges in their feeds, or you can share your journey and invite them to join you, on social media or by text. And, when you see your friends’ Badge progress in your feed, you can like or comment to encourage them.

*

God’s Word is with you.

Tens of millions of people are using the Bible App™ to make God’s Word a part of their daily lives. Download the free app and access your bookmarks, notes, and reading plans from anywhere. Enjoy hundreds of versions, including audio, all on your mobile device.

Download The Bible App Now

100% Free

YouVersion is Global

Available in more than 1600 languages worldwide.

Mobile_feature

Download-qr-code

Scan this QR Code with your mobile device to download the free Bible app.

+

Preceding

Hide and Seek ~

In October-November People often too busy with death and the dead

You don’t have to walk through the fire

Knowledge of God by reading and willingness to open your mind to transform you

++

Additional reading

 1. Souls and Religions with Nirvana and light
 2. Looking for True Spirituality 8 Measuring Up
 3. People Seeking for God 2 Human interpretations
 4. People Seeking for God 4 Biblical terms
 5. People Seeking for God 6 Strategy
 6. People Seeking for God 7 The Lord and lords
 7. Struggles of life
 8. When you don’t know what to do and hate yourself
 9. Major challenges and great things happpening in our life
 10. Isaiah 55-56, Revelation 11
 11. Being religious has benefits even in this life
 12. Healthy life can be found in sacred books
 13. Creator and Blogger God 7 A Blog of a Book 1 Believing the Blogger
 14. A living Word giving confidence
 15. Daily Spiritual Food To prepare ourselves for the Kingdom of God
 16. Bible
 17. Bible Word of God inspired and infallible
 18. Word of God
 19. Gospel or Good News – Evangelie of Goede Nieuws
 20. Questions on the Bible and Crossword Books
 21. Today’s thought “A New Year” (January 01)
 22. Today’s thought “Blessed the man who walks not in the counsel of the ungodly” (January 01)
 23. Today’s thought “Going with the right people” (January 01)
 24. Today’s thought “Jehovah God makes us dwell in safety and confident trust” (January 02)
 25. God is the strength of my heart
 26. Concerning prayer and thought for the day

+++

Related

 1. Seeking God; April 27, 2022
 2. Looking For God in Our Daily Lives
 3. God Did All This
 4. No Short-Cuts
 5. Finders, Seekers
 6. Sticky Note From God ~05.17.22~
 7. May 21st-a reminder to seek God diligently; we know not how we may be blessed along the journey
 8. May 22nd-Why not make a commitment to seek God through fasting and prayer for that situation that is right now giving us great concern?
 9. Quiet time, Part 1
 10. Connection is Vital
 11. Outward vs. Inward: A matter of heart
 12. Where do I  start reading my Bible?
 13. Did you remember to read your Bible? One Year Bible Reading Plan and Devotional Today’s Bible Reading: March 8 Download the full one-year Bible reading plan here
 14. Did you remember to read your Bible?
 15. Psalms 30 Day Reading Plan

Leave a comment

Filed under Lifestyle, Questions asked, Religious affairs

Liz Truss: We may support a tribunal to try Putin over war in Ukraine

Event

The UK is considering supporting a special international tribunal to try President Putin for the war in Ukraine, Liz Truss has said. In a conversation with Oleksiy Goncharenko, a Ukrainian MP, on Times Radio, the foreign secretary said that ministers were looking at the “most effective way” of holding Russia’s leaders to account for “appalling war crimes”. The Ukrainian government wants a special international tribunal to be established to try Putin and other members of the Russian government for the crime of aggression against Ukrainians. Asked by Goncharenko whether she would support the move, Truss replied:

“Well, we are very clear that Putin and all of those who’ve been behind the appalling war crimes that are being committed in Ukraine need to be held to account, and we’re working very closely with the ICC [International Criminal Court]. We’ve sent support into Ukraine to help collect evidence, from witness statements to video evidence.”

Comment

Britain wants Putin to be held personally accountable for the terrible conflict in Ukraine. Back in March, Dominic Raab, the UK justice secretary, pledged the “full support” of the British state to build a war crimes case against Putin and his military commanders in Ukraine. This week the UK foreign secretary has said that Britain will hold Putin to account.

The Bible says that the king of the south (US/UK) will push at Gog – the Russian ruler of Daniel 11 verse 36-39. This push is a personal provocation of the king and we see how personal it is for the UK. Britain is leading the way in pushing and provoking Putin. Britain has supplied thousands of Brimstone missiles that are destroying Russian tanks with pinpoint accuracy. Russia accuses the UK of fighting a proxy war against it. After the push the “king of the north” (Russia itself) invades Israel.

And at the time of the end shall the king of the south push at him: and the king of the north shall come against him like a whirlwind, with chariots, and with horsemen, and with many ships; and he shall enter into the countries, and shall overflow and pass over. (Daniel 11:40)

Andy Walton

Find the Weekly World Watch: 15-21 May 2022

+

Preceding

Pushing Russia

US bolsters Europe with 3,000 extra troops

++

Additional reading

 1. Gog
 2. King of the North
 3. Russia choose to start a war
 4. Putin’s Moves Toward War in Ukraine Show How Dangerous He Has Become
 5. Weapons of War as Fuel
 6. Majority of US weapons promised to Ukraine in February delivered

5 Comments

Filed under Headlines - News

It’s the Little Things that Matter

by: Alex Cervantes

It is so important to make time in our lives to feed our faith. Alex advocates how faith grows when it is exercised, when it is stretched and challenged. Much like how we grow physically and mentally through day-to-day work, our faith grows the same way. Whether it’s through reading our Bible and prayer, or how we interact with people we meet each day, our faith can grow by doing the little things.

 

Listen to Alex’s Faith Talk, and many more!
LISTEN NOW

**

+

Preceding

Why are you afraid?

You don’t have to walk through the fire

++

Find also to read

 1. Fear of failure, and fear of the unknown
 2. Faith antithesis of rationality
 3. Faith Launch 2020
 4. Looking for something or for the Truth and what it might be and self-awareness
 5. Are you religious, spiritual, or do you belong to a religion, having a faith or interfaith
 6. The longer you wait
 7. Gaining deeper understanding
 8. Faith because of the questions
 9. Have faith in your faith…doubt your doubts
 10. A heart in the right place and brightly burning faith
 11. Improving the world by improving the Faith
 12. Coming of Age in Christ
 13. The chosen ones to fear or not to fear
 14. Faith, storms and actions to be taken
 15. Many forgot how Christ should be our anchor and our focus
 16. Through faith in Jesus Christ for all those who believe
 17. Background of Faith
 18. Ability (part 2)
 19. When having taken a new direction in life, having become a Christian
 20. Summer time to spend some more time at the growing process of your faith
 21. United people under Christ

2 Comments

Filed under Crimes & Atrocities, History, Lifestyle, Religious affairs, Social affairs, World affairs