Author Archives: Guestspeaker

About Guestspeaker

A joint effort of several authors who do find that nobody can keep standing at the side and that “Everyone" must care about what is going on in today’s world. We are a bunch of people who do not mind that somebody has a totally different idea but is willing to share the ideas with others and to be Active and willing to let others understand how "today’s decisions will influence the future”. Therefore we would love to see many others to "Act today".

Jezus’ dood ons al of niet in vlam zettend


“Als wat Christus gedaan heeft in kruis en opstanding ons niet meer in vuur en vlam zet,
zijn we in het gemeenteleven maar wat aan het aanmodderen.”
~ds. B. J. van Assen”


Leave a comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden, Voelen en Welzijn

Meer dan Tien dingen die we moeten weten over Jezus

NPO1 toonde vanochtend in het programma WNL ‘Goede morgen Nederland’ dat heel wat mensen eigenlijk niet weten waarom dit weekend een feestdag is. Zelfs zogenaamd christelijk opgevoede mensen konden niet echt goed aangeven wat de reden was om Pasen te vieren en vrijaf te hebben. Heel weinig wisten dat het iets met de dood van Jezus te maken had, maar niemand haalde de verrijzenis van Jezus aan, wat voor vele Christenen toch de reden van Pasen zou moeten zijn. Een enkeling haalt de dood van God aan, zoals dit ook meermaals gezegd werd op de uitvoering van de Passion, de avond te voren. Hierbij vergeten die gelovigen dat volgens de Schrift God een eeuwige Geest is die geen geboorte en geen dood kent.

Pasen is echter een feest gebaseerd op een heidens feestgebeuren voor de godin van de lente en vruchtbaarheid. Hiervoor staan dan de konijnen of hazen en de eieren centraal. Men kan zich namelijk vragen stellen bij de connectie van eieren en Paashazen met Jezus of met God.

Wat ook opvalt in de vele interviews op meerdere televisie stations is dat velen niet echt weten wie Jezus eigenlijk is. Wel zijn er velen die aannemen dat Christenen hem zouden aanbidden als God. De Trinitarische Christenen doen dat wel, maar ware Christenen doen dat niet. Opvallend is het wel dat in het programma WNL en op de Vlaamse televisie constant christenen wordt gezegd terwijl zij het soms enkel over Katholieken hebben.

Mits het voor de katholieken vandaag Goede Vrijdag is en voor ware Christenen 14 Nisan vanavond het Laatste Avondmaal in herinnering brengt, willen wij toch even de aandacht vestigen op wat men zo al zou moeten weten over Jezus.

In miljoenen levens staat hij centraal: “de Heere Jezus Christus”. Veel christenen willen op hem lijken.Meerderen zeggen dat hij een kind was, een mens maar ook een god, waarbij zij dan meestal de God bedoelen. Hierbij maken ze van de Enige Ware God iemand die niet de waarheid vertelt en een toneelspel opzet om ons te misleiden en ons verweesd achter te laten. Die genen die geloven dat Jezus God is doen ons denken dat hij een grote bedrieger is, want God zegt dat Hij alles weet en dat niemand Hem kan zien en leven. Jezus was gezien door meerderen alsook beweerde Jezus dat hij zelfs niet wist wanneer hij zou terugkeren, een toch zeer belangrijk punt voor gelovigen en niet gelovigen. Dat dan verzwijgen wanneer men alles weet is geen respect tonen voor de mens en de mens geen mogelijkheid geven om zich tijdig van redding te verzekeren.

James Martin schreef diverse boeken die nieuwe inzichten over Zijn leven gaven. In OnFaith deelt hij tien dingen over Christus die volgens hem iedereen zou moeten weten. Laten wij deze even bekijken.

1. Jezus was arm
Iedereen weet dat Jezus oproep om zorg te dragen voor de armen.

‘Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan’,

zei hij (Matteüs 25:40, red.).

Maar sommigen weten niet dat Jezus zelf arm was – of in ieder geval afkomstig uit de ‘lagere klassen’ van de maatschappij. Voordat hij in het openbaar actief werd, woonde en werkte Jezus in Nazareth, een klein stadje met tussen de 200 en 400 inwoners. Jezus was ‘tekton’ (Grieks), meestal vertaald als timmerman. Maar het kan ook houtbewerker of ambachtsman betekenen, of zelfs dagloner. Het is belangrijk om op te merken dat timmermannen binnen het sociale en economische stelsel onder de boeren stonden. Jezus wist wat het betekende om te overleven in een arme stad.

2. Jezus veroordeelde inkomensverschillen
Vanuit Nazareth is het anderhalf uur lopen. Dan kom je uit in Sepforis, een bloeiende stad met 30.000 inwoners en herbouwd door koning Herodes. In de stad stond een amfitheater, een fort, rechtbanken en weelderige huizen versierd met fresco’s en mozaïek. Wie vanuit Nazareth geld wilde verdienen in de grote stad moest op z’n minst 6 kilometer lopen om aan een goede baan te komen.

In de gelijkenis van Lazarus – waarin een rijke man weigert om zorg te dragen voor een arme – komt Jezus’ woede over inkomensverschillen aan bod. We denken vaak dat zijn woorden goddelijk geïnspireerd waren. Dat waren ze ook, maar daar gaat de schrijver mis met te zeggen dat “Jezus was God én mens.” Hij vergeet dat Jezus de zoon van God is die door God geautoriseerd is te spreken en te handelen in Zijn Naam. Jezus zijn woorden waren geïnspireerd op menselijke ervaringen, omdat hij de grote verschillen tussen arm en rijk van dichtbij had gezien.

3. Jezus had goede vrienden
We hebben de neiging om te denken dat Jezus zakelijk contact had met zijn discipelen en volgelingen. Maar hij had ook vrienden. Het Evangelie van Johannes zegt heel duidelijk:

‘Jezus had Martha, en haar zuster, en Lazarus lief’.

Toen Lazarus – de man die door Jezus werd opgewekt uit de dood – ziek en stervende werd gevonden, werd deze veelzeggende zin uitgesproken. De boodschap was niet: ‘Onze broer Lazarus is ziek’. Nee, ‘Heere, zie, hij die U liefhebt, is ziek.’

De Heere Jezus had intieme vriendschappen. Hij was niet alleen de Messias. Jezus was ook een goede vriend.

4. Jezus gaf Zijn discipelen de opdracht om niet te oordelen
Om één of andere reden is dit vaak moeilijk te accepteren voor mensen. Wanneer ik hem citeer:

‘Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld worde’,

gaan bij sommigen de haren recht overeind staan. We zijn dan geneigd om als een soort rechter op te treden en te zeggen:

‘Nou, maar dat betekent toch niet dat alles mag?’.

Dit is een veelgehoorde reactie. Maar, Jezus zegt simpelweg dat we niet mogen oordelen. Jezus zegt dat we het oordeel moeten overlaten aan God.

5. Jezus zei niets over homo’s en lesbiennes
Ondanks Jezus’ vele uitspraken over sociale situaties en menselijke omstandigheden, heeft Jezus niets gezegd over homoseksuele mensen. Toegegeven, de apostel Paulus spreekt er wel over. Tegelijkertijd geloven veel hedendaagse geleerden dat Paulus niet sprak over homoseksualiteit, maar over het kwaad van mannelijke prostitutie.

In ieder geval sprak Jezus zelf over het helpen van armen, vergeven van onze vijanden en echtscheiding (dat veroordeelde hij). Maar hij zei niets over homo’s en lesbiennes.

6. Jezus was altijd op zoek naar achtergestelde mensen
Wanneer een evangelieverhaal begint met een achtergesteld persoon, kun je er zeker van zijn dat Jezus het voor hem of haar opneemt. Daarover staan talrijke voorbeelden vermeld. Hij ontmoette een Romeinse aanvoerder van soldaten en in plaats van hem te dwingen om zich te bekeren, genas hij zijn knecht. Hij ontmoette een Samaritaanse vrouw (iemand die als vijandig werd beschouwd door Joden, red.). In plaats van haar te veroordelen, voerde hij een vriendelijk gesprek. Hij ontmoette Zacheüs, de tollenaar. Voordat hij opriep tot bekering, ging Jezus met hem eten: een teken van acceptatie.

Jezus stak voortdurend zijn hand uit naar mensen die in de marge van de samenleving stonden. Hij vroeg zijn discipelen hetzelfde te doen.

7. Jezus liet Zich door niemand tegenhouden
Het is gebruikelijk wanneer mensen bepaalde woorden en daden uit Jezus’ leven tot zich nemen. Bij sommige verhalen uit zijn leven voelen we ons ongemakkelijk. Thomas Jefferson gaf zelfs toe dat hij een eigen evangelie samenstelde. Dit resulteerde in de ‘Jefferson Bible’. Hij wilde als het ware een Jezus creëren die hij kon bedwingen. Maar Jezus laat zich niet bedwingen. Dit gold voor de mensen in zijn tijd en de mensen nu. Wanneer je ongemakkelijke delen weglaat, creëer je een eigen Jezus.

8. Jezus verrichte écht wonderen
Veel mensen voelen zich ongemakkelijk bij Jezus’ bovennatuurlijke krachten en wonderen. Maar een immens gedeelte van de evangeliën wordt door zijn machtige wonderen in beslag genomen. Wanneer je de wonderen weglaat, verdwijnt de context waarin de meeste uitspraken van Jezus staan.

Dat Jezus in staat was om wonderen te verrichten, wordt in de evangeliën nooit in twijfel getrokken. Zelfs zijn tegenstanders waren getuige van zijn wonderdaden. Hij kreeg bijvoorbeeld kritiek naar aanleiding van genezingen op de sabbat. De vraag die mensen in zijn tijd stelden was niet of Jezus wonderen kan doen, maar uit welke bron de genezing afkomstig was. Uit alle verklaringen die je kunt vinden, wordt duidelijk dat Jezus werd gezien als een wonderdoener.

9. Jezus worstelde in Zijn gebeden
Jezus was volledig goddelijk en tegelijkertijd ook volledig mens. Dat is één van de fundamentele waarheden binnen het christelijk geloof. Voor diegenen die Jezus als God nemen kan dit een mysterie blijven dat niet helemaal begrepen kan worden. Nochthans is God een God van helderheid. Men hoeft neit vast te zitten in menselijk gemaakte dogma’s. Men is best de woorden van de Bijbel te nemen zoals ze zijn en dan zal alles zo duidelijk en klaar zijn als helder water. Jezus zijn menselijkheid komt het meest naar voren in de hof van Getsemané, waar Jezus wordt geconfronteerd met zijn naderende kruisiging. daar zien wij de angstige mens die niet tot zichzelf bid maar goed weet tot wie hij terecht kan met zijn verzoeken. Jezus vertrouwt niet in zichzelf maar in God stelt Jezus alle vertrouwen.

‘Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg’,

zei Jezus. In wezen zegt Hij:

‘Als het mogelijk is, laat Mij niet sterven’.

God kan niet sterven maar Jezus als mens van vlees en bloed kan wél sterven. Jezus geeft ook aan dat niet zijn wil zal moeten geschieden. Indien Jezus God is zal het natuurlijk altijd zijn wil de wil van God zijn.

Uiteindelijk aanvaardt Jezus dat zijn dood de wil van de Vader is, ondanks het feit dat hij worstelend in gebed was. Aan de houten paal (door velen het kruis genoemd) riep Jezus het uit:

‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’

Christenen hebben een Heer die hun menselijke worstelingen volledig kan begrijpen. Jezus indien hij God zou zijn roept niet op zichzelf of heeft zichzelf niet verlaten. Een eigenheid kan niet buiten zichzelf treden. Trouwens God is overal tegelijkertijd.

10. Jezus stond op uit de dood
Voorafgaand aan de ‘kruisiging’ bleven veel apostelen niet trouw aan de Heere Jezus. Eén van hen, Petrus, verloochende hem zelfs. Maar na zijn dood was er sprake van een transformatie onder de discipelen. De leerlingen veranderden van doodsbange mensen in een slachtofferrol in, mannen die bereid waren om te sterven omwille van het geloof. Het sterven van Jezus was zo tastbaar, zichtbaar en dramatisch dat zij zich anders opstelden. Jezus was werkelijk opgestaan. Dit is voor mij het belangrijkste als we spreken over de Heere Jezus.

Indien Jezus God is hebben wij als mensen nog steeds geen enkel bewijs dat een mens kan opstaan uit de dood en een eeuwig leven tegemoet kan zien. In zulk geval hebben wij geen hoop om ons aan op te trekken.

Indien Jezus een mens is dan hebben wij wél dat ontegensprekelijk bewijs dat ten eerste, een mens de wil van God kan doen, en ten tweede, dat een mens uit de doden kan gehaald worden.

Verder lezen wij in de Schrift dat oorspronkelijk Jezus lager was dan de engelen, maar werd verhoogd door de Allerhoogste God, dit terwijl Die God altijd de Allerhoogste is en zal zijn. Die Allerhoogste Ontwerper God boven alle goden heeft Jezus tot zich genomen en heeft hem tot een hogepriester voor Hem gemaakt alsook aangesteld als een bemiddelaar tussen Hem en de mensen.

Dit weekend is het belangrijk dat wij er ernstig over na denken wie Jezus is en wat hij werkelijk voor ons gedaan heeft. Kort samen gevat mogen wij stellen dat Jezus

 • de zoon van God is
 • de lang beloofde en verwachte en de verwezenlijking van het woord of Goddelijke belofte
 • de gezonden afgezant van God is
 • een mens van vlees en bloed is
 • diegene die zijn eigen wil opzij geschoven heeft om Gods Wil te doen
 • diegene die er in geslaagd is steeds de wil van God te doen
 • diegene die geautoriseerd is om in Gods Naam te spreken en te handelen
 • diegene die zijn leven heeft gegeven als losgeld voor de zonden van de gehele mensheid
 • diegene die werkelijk gestorven is en na drie dagen in de hel (het graf) uit de dood is opgestaan
 • diegene die als verrezen mens ons is voorgegaan in de sleutelfiguur is van de Nieuwe Wereld
 • Jezus is de weg naar God
 • diegene in wie wij vertrouwen kunnen stellen
 • diegene die de mensheid met God verzoend heeft
 • diegene die nu zit aan de rechterhand van God
 • diegene die als bemiddelaar bij God optreed voor ons
 • diegene die is aangesteld door God als koning voor het Koninkrijk hier op aarde
 • diegene die zal wederkeren om te oordelen de levenden en de doden

+++

Gerelateerde artikelen

 1. Veertig
 2. Kind, Man en God
 3. Goede Vrijdag. www.40dagenhierennu.nl vrijdag 19 april
 4. Goede vrijdag 2018
 5. 14 stations of the cross
 6. Hoop door ‘t lege graf
 7. Weekoverzicht #37: ik vierde Pasen!
 8. Lente Fris
 9. pasen.
 10. Pasen geopend
 11. Drie vormen van liefde
 12. Haakpatroon Paashaas Eierdopjes

Leave a comment

Filed under Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden

Torah Portion – Pesach B

Christianity really came out the Jewish sect The Way, those people being Jeshuaists or followers of Jeshua gathered in the name of Jeshua to honour the Only One True God and to remember how their master teacher Jeshua gave himself as a ransom for the sins of many.

Messiah Jeshua was a devout Jewish man of flesh and blood who managed to have many followers. Though soon false teachers came unto the platform, entering Roman Greek philosophies, going as far as agreeing with the Roman Emperor Constantine the Great to make Jeshua into Jesus (Hail Zeus) and making a god of him. From then onwards we saw Christendom with the trinitarians but always have been there real followers of Jeshua, not going for that Trinity but keeping worship solely to the Only One True God of Israel, like every Jew should also worship Only One True God above all.

You consider the “resurrection of Messiah” as “an inherently Jewish event” but it was the proof for the whole world that from then onwards a man of flesh and blood could be taken out of the dead. (Those who say Jesus is God, naturally still have no proof that man can come out of death, and often forget that God even can not die, so would have faked His death, fooling also mankind considering His all knowing, because telling people he does not know when he would return.

With his own will putting aside Jeshua did fulfil the Will of God and gave himself to his heavenly Father as an offering, shedding his blood as a lamb, this time not only for liberating or bringing a passover of houses of Jehudi, but for all people, making it possible for Jews and goyim to have a restored relationship with the Most High God.

For sure the Elohim HaShem Jehovah demanded to celebrate the Passover of the with blood sprinkled houses in Egypt, and Jesus also did remember that on the Seder night, demanding also to remember from then onwards how he (Jesus) as presented himself as a Lamb of God and a Lamb for God, to pay for the sins of all people and to inaugurate the New Covenant. Therefore we all come together on 14 Nisan to have a Memorial Meal in remembrance of those two special acts of liberation.

*

To remember

over the years the Lord has taught the blog writer how to celebrate Jeshua’s resurrection in an authentic Messianic Jewish way.

 • In Messianic Judaism, the resurrection of Yeshua = one of our most treasured truths.
 • significance of the resurrection > celebration of miraculous event = merited + necessary.
 • > faith in Yeshua + belief in His resurrection sets us apart from the rest of the Jewish community.

The death of Yeshua = extremely sensitive subject to most Jewish people.

 • resurrection of Messiah > Messianic Judaism shares in common with Christianity.

customary meal very much like a Havdalah meal in our day > inaugurates each week with the beautiful symbols of a cup of wine, fragrant spices, and the luminescent glow of a multi-wicked candle.

Parasha With Passion - Weekly Torah Portions

Parasha With Passion – Weekly Torah Reading Cycle – Pesach B

This week, in Parashat Pesach Matzot-B, God instructs Israel to observe Passover
through the generations.

Deuteronomy 16:1:

“Observe the month of Aviv and keep the
Passover to
Adonai your God, for in the month
of Aviv[
b]Adonai your God brought you out
from Egypt by night.

Celebrating
Yeshua’s Resurrection In An Authentic Messianic Jewish Way

As a Messianic Believer, one of my biggest struggles was learning how to
celebrate Yeshua’s resurrection in a Messianic Jewish context. However, over the years the Lord has taught
me how to celebrate Yeshua’s resurrection in an authentic Messianic Jewish way.

Yeshua is ALIVE proclaimed his disciples as they gazed in an empty tomb (Mark
16:1-8
). The
resurrection of Yeshua is an event that Jewish believers experienced before
Christianity even existed. In Messianic
Judaism, the resurrection of Yeshua is…

View original post 441 more words

Leave a comment

Filed under Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs

God’s name on Seder Night

On the most important ‘festival’ of the year we should use those free days to remember how the Most High, the Elohim HaShem Jehovah, was close to His people and liberated them from the slavery of man, but should remember also how He provides for salvation of the curse of death and gives the Grace of salvation for all those who want to come to Him as His children.

*

To remember

Seder night drink four cups of wine + relate to elements on the Seder plate = central components of Seder night = represent four-letter Name of God, YHVH

Pharaoh cognizant of God acting through nature in the name of ELOKIM

God makes himself known to Children of Israel through the Name YHVH=> four expressions of redemption occur.

YHVH appeared to Abraham, to Isaac, + to Jacob with [the name] El Shaddai [Almighty God] > YHVH did not become known to them

established covenant with them

YHVH will take you out + will save you + will redeem you + will take you to Me as a people + will be a God to you + will bring you to the land I raised My hand to give to Abraham, to Isaac, and to Jacob, + I will give it to you as a heritage (Exodus 6: 2-8)

meaning Name of God = compassion, forgiveness, + mercy.

Connecting with the name of God, HaShem helps us

 1. put our trust in God
 2. forgive ourselves and others
 3. trust that HaShem will release us from bondage of our inner Pharoah, as indeed He does.

say on Seder night,

In every generation > person needs to feel > taken out of Egypt = taken out of slavery

Yedidah Cohen's talks on Rabbi Ashlag's Kabbalah

d79cd799d79cd799-d794d7a1d793d7a8-2-d793-smaller

Listen to podcast

As we move through Seder night, we drink the four cups of wine and we relate to the elements on the Seder plate, we are not usually cognizant of the fact that both these central components of Seder night, actually represent the four-letter Name of God, YHVH

Pharaoh said, “Who is YHVH that I should listen to His voice? “

Actually, Pharaoh was cognizant of God acting through nature in the name of ELOKIM because that is how he acknowledged God to Joseph.   And even if we are talking about a different Pharaoh, one who did not know Joseph, nevertheless he would have heard of the story. But YHVH was unknown to Pharoah.

 It is when God makes himself known to the Children of Israel through the Name YHVH that the four expressions of redemption occur.

2. God spoke to Moses, and He said to him, “I…

View original post 407 more words

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Religious affairs, Welfare matters

God setteth up Kings

Un Believers, Sceptics, Atheists, Hedonists, Human Beings . . Read on.

*Ed. Comment: The choice of capital letters in this text is not ours but from the writer Curtis H. Brittle. We reduced already some of this ‘shouting words’, but it takes too much time to change all.
Contact us for more information on the material of this article, online or below, or simply join us at our local Christadelphian Meeting Places.


The following passage is for those who otherwise believe that there is HOPE for this world based on FACTS, not SCIENCE, or EVOLUTION, or CHANCE. This is Historical Evidence, and should not be taken lightly . . that is if you really want to live.

This person is Real, Historical Fact, and This version is true!

Daniel Chapter Two:

Then was THE SECRET revealed unto DANIEL in a night vision.
Then DANIEL blessed the GOD Of HEAVEN.

20 DANIEL answered and said,

Blessed be the name of GOD for ever and ever:
for WISDOM and MIGHT are HIS:
21 And
HE changeth the times and the seasons:
HE removeth kings, and setteth up kings:
HE giveth wisdom unto the wise, and
— knowledge to them that know understanding:
22 HE revealeth the deep and secret things:
HE knoweth what is in the darkness, and the
— light dwelleth with HIM.
23 I thank thee, and praise thee, O thou GOD of my fathers,

WHO hast given me wisdom and might, and hast
MADE KNOWN unto me now what we desired of THEE:
for thou hast now made known unto us
THE KINGS MATTER.

In the Hebrew, this message is even more specific, but HERE, the PATTERN IS PLAIN, and for those who are not BLIND, may see the miracle here.

SO, is this ALL THERE IS ? OBVIOUSLY NOT for this message is from this GREAT MAN DANIEL . . FOR US, and perhaps for the GENERATIONS TO FOLLOW . .

IF YOU are interested in a future that is REAL, it is HERE and it is free for ALL to see. AND YES There is a warning.

FEW THERE WILL BE WHO FIND IT or

FEW SHALL UNDERSTAND.

BE ONE OF THOSE WHO DESIRE TO UNDERSTAND . .

~ ~ ~ SHALOM and may ELOHIM BLESS YOU ALL . .

JOHN 3:
17 For GOD sent not HIS Son into the world to condemn the world; but that the world through Him
MIGHT BE SAVED .
JOHN 5:
34 But I receive not testimony from man: but these things I say, that YE MIGHT BE SAVED.
ROMANS 10:
1 Brethren, my heart’s desire and prayer to GOD for Israel is, that THEY MIGHT BE SAVED.
I THESSALONIANS 2:
16 Forbidding us to speak to the Gentiles that
THEY MIGHT BE SAVED,
to fill up their sins alway: for the wrath is come upon them to the uttermost.
II THESSALONIANS 2:
10 And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish; because they received not the love of the truth, that THEY MIGHT BE SAVED.

 

*

CHRISTADELPHIANS WORLDWIDE ARSK/chb.

Belgian Christadelhians

Brothers in Christ


www.elpisisrael9496.wordpress.com,
www.christadelphia.org, www.christadelphianresources.com,
www.ElpisIsrael.org, www.defendingbibletruth.com, www.biblediscoverychannel.com
www.biblemagazine.com, www.genusa.com, www.adelphosweb.com, www.ThisIsYourBible.com, www.knowyourbible.ca, www.antipas.org, www.one-gospel.org, www.whattheworldiscomingto.org, www.exploringthebible.net, www.dailyreadings.org.uk, www.ukchristadelphians.org.uk, www.christadelphian.org.uk
[*Curtis H. Brittle, 248-762-7748, ElpisIsrael@msn.com, ]
Para mis amigos en Espannol porfavor www.labiblia.com
FREE Phone BIBLE Q&A 800 232-0225, [rev. 16March2018 ©]

 

Curtis H. Brittle

Leave a comment

Filed under Knowledge & Wisdom, Religious affairs, World affairs

Why study the Scriptures

Please read the Scriptures then reply:

A. What did you understood?
B. How can you practice it constantly?
C. With whom can you share about it?

What is the Scripture?

All Scripture is by inspiration of God, profitable for doctrine, reproof, correction, instruction in righteousness; that the man of God may be perfect, completely prepared into all good works. (2 Timothy 3:16-17)

How is the word of God working?

The word of God, quick and powerful, sharper than any two edged sword, piercing even to the dividing of soul and spirit, discerning the thoughts and intents of the heart. Every creatures is manifested in His sight, all things are naked and opened to the eyes of Him with whom we have to do. (Hebrews 4:12-13)

What we have because of it?

Jesus said to those who believed in Him, if you continue in My word, you are My disciples indeed; you shall know the truth, and the truth shall make you free. (John 8:31-32)

What is the Old Testament about?

All which were written about Me in Law, Prophets and Psalms must be fulfilled. Then He opened their understanding, that they might understand the Scriptures. (Luke 24:32,44-45)

Why to study the Bible?

Take heed to yourself, and to the doctrine; continue in them: for in doing this you shall both save yourself, and them that hear you. (1 Timothy 4:16)

Do you know what is the biggest chapter from the Bible about?

Blessed are they that keep His testimonies, and seek Him with the whole heart. How shall a young man cleanse his way? By taking heed according to Your word. I meditate in Your precepts, have respect unto Your ways; delight in Your statutes. Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. (Psa 119:2, 9, 15-16, 105)

Example of a practical decision or good application:

I will study and use the word daily no matter what happens!

Leave a comment

Filed under Knowledge & Wisdom, Lifestyle, Religious affairs

Dromen realiseren


Je droom realiseren is geen kwestie van toeval.
Het is een kwestie van kiezen.
Niet wachten, maar er zelf voor gaan.

~ William Jennings Bryan

Leave a comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Positieve gedachten

To wake up each morning knowing that the Creator of the universe loves you

 

The greatest thing in life is
to wake up each morning
knowing that the Creator of the universe loves me.

As one writer put it
‘He loves me as I am, not as I should be,
but He loves me too much to leave me as I am’.

~ Alan Hermann

3 Comments

Filed under Being and Feeling, Quotations or Citations, Religious affairs

Learn to say “I’m sorry”!

You are not an angel; and as a human being, you are likely to make mistakes and offend your partner. You may not mean it, but your actions and/or inactions may hurt your partner. Sometimes you may offend even when you had the best of intentions. In such instances, it is a sign of respect to acknowledge your mistake and apologise. Saying “I’m sorry” implies that you respect your partner’s feelings and you are not happy you hurt them. It is a show of love and respect to render an apology when you hurt your partner; learn to say “I’m sorry” as much as possible!

Josiah B. Andor, PhD (Director, Paraklet Love and Life Consultancy).

Leave a comment

Filed under Lifestyle

Timeless Insights on Humility

Professions for PEACE

Of all trees, I observe God hath chosen the vine, a low plant that creeps upon the helpful wall; of all beasts, the soft and patient lamb; of all fowls, the mild and guileless dove. Christ is the rose of the field, and the lily of the valley. When God appeared to Moses, it was not in the lofty cedar nor the sturdy oak nor the spreading palm; but in a bush, a humble, slender, abject shrub; as if He would, by these elections, check the conceited arrogance of man.

~Owen Feltham (1602 – Feb 23, 1668)

View original post

1 Comment

by | 2019/04/11 · 2:30 pm