Tag Archives: 15 Nisan

Neem afstand van heidense vastenperiodes

Vooral de Katholieke Kerk heeft in het verleden handig gebruik gemaakt van bepaalde jaargetijden om de mensen geld af te trochelen en hen intens te binden aan hun kerkgemeenschap. Katholieken in velerlei landen werden regelmatig opgeroepen om zich te bezinnen en voor hun aflaten geld te geven aan de Kerk van Rome.

Freelance auteur en chocolade verslaafde (zoals ik) Annemarie Latour, kijkt in haar artikel “Haal de buikriem aan en vier de Keltische advent” naar die vroege kerk en naar de Ierse christenen. Zij schrijft

Vasten… de vroege Ierse kerk lustte er wel pap van. Niet één, niet twee, maar drie keer per jaar haalden Ierse christenen de buikriem aan. Allereerst gebeurde dat veertig dagen voor Pasen (in het Iers corgas erraig), gevolgd door veertig dagen na Drievuldigheidszondag (samcorgas), om het jaar in stijl af te sluiten met veertig dagen vasten voorafgaand aan Kerstmis (gamcorgas). {Haal de buikriem aan en vier de Keltische advent}

Verkleedfeest en een paradefeest Mardi Gras in New Orleans

In de Benelux en vele andere landen hebben de Katholieken vorige dinsdag, op Vastenavond, de carnavalsperiode afgesloten met allerlei zotte fratsen en omkleedpartijen. Na hun pannenkoeken avond op Vette dinsdag (mardi gras), een feest dat terug gaat tot in de tijd dat er geen bewaarmogelijkheden waren voor de voedingswaren enerzijds, en de aanvang van de vastentijd op Aswoensdag anderzijds en al het eten dat de winter had overleefd moest opgegeten worden tot iedereen vet genoeg was om de periode te kunnen overbruggen tot de nieuwe lente met nieuwe gewassen, zijn sommigen op Aswoensdag naar de kerk gegaan om een askruisje te gaan halen als teken van hun verbondenheid met de Katholieke Kerk en met hun ‘treurnis voor zonde’. Voor hun is Aswoensdag de eerste vastendag van een 40 dagen lange vastenperiode. In mijn kindertijd werd er nog echt gevast, met die verstande dat alles werd geminderd en er van ons ‘versterving’ werd verwacht en extra  ‘goede daden’. Vandaag zijn er zelfs al mensen die denken dat vegetarisch eten al vasten is, wat maakt dat ik al jaren alle aan het vasten zou zijn.  Wel geef ik toe dat in de jaren 40-60 van vorige eeuw het ontberen van vlees ook werd aanzien al zich een tekort aan doen. Toen was het doorheen het jaar trouwens de gewoonte om op woensdag en vrijdag niets van vlees te eten.  Op vrijdag mocht er dan wel vis gegeten worden. Snoep dat niet meer zo veel gegeten mocht worden, was voor ons kinderen toen wel al een opdracht, maar toch niet zo erg als men het nu zou moeten vragen aan jongeren. Vermoedelijk om dat men weet dat de huidige generaties zulk een vasten niet zouden kunnen verdragen wordt het hen ook niet meer opgelegd.

Een priester die een askruisje toedient op het voorhoofd.

Zo wel bij de Katholieken als bij de Moslims kan men een vasten van 40 dagen vinden waarbij eigenlijk wordt gehoopt dat mensen zich bezinnen en in die periode werkelijk alle moeite doen om het zondige van zich af te zetten, en zo niet te denken aan schunnige dingen of verkeerde gedachten te laten opkomen. Bij Katholieken wil  men in die periode in het bijzonder denken aan Jezus welke zo een 40 dagen ter herinnering aan de 40 jaren doortocht in de woestijn ook een periode doorbracht in de woestijn. Door te vasten zouden die Katholieken dan meer tijd moeten nemen om hun ‘Heer’ te ontmoeten, de bijbel te lezen, zich te bezinnen (bidden) en zich zo voor te bereiden op hun Pasen.

Velen vergeten hier bij dat het vasten terug gaat op oudtestamentische tijden (vgl. Leviticus en Numeri) maar ook op het Nieuwe Testament (vgl. Handelingen). Al in de eerste eeuw aten christenen geen vlees (van warmbloedige dieren) op vrijdag om zo de “kruisdood van Jezus” in ere te houden.

Hoe er werd gevast hing af van plaatselijke tradities en hierbij valt ook op dat in veel gemeenschappen de heidense gebruiken ook gretig intrek vonden.

Het ‘wintervasten’ van de Keltische monniken was een mildere variant dan de strenge vastentijd die aan Pasen voorafging. In plaats van het normale rantsoen, kregen monniken een half rantsoen brood, een klein stukje boter – als ze geluk hadden – en waterige melk. Dat kon worden aangevuld met bosvruchten, appels of bijvoorbeeld kool. {Haal de buikriem aan en vier de Keltische advent} (Merk hierbij op dat het daarbij steeds om het heidens Pasen van de Katholieken ging, dat niets vandoen heeft met de joodse en ware Christenen hun ‘paasviering‘)

Naargelang de streek waren er kloosters die alleen op maandag, woensdag en vrijdag vastten, terwijl anderen dat de hele week deden met uitzondering van zon- en feestdagen. Volgen sommigen moest dat ook wel omdat het anders zogezegd fysiek niet vol te houden was, want er moest gewoon worden gewerkt. Hierbij kan ik u verzekeren dat dit was omdat zij op de verkeerde wijze vasten en niet werkelijk volledig over gingen tot niets eten. (Als ik vastte ging ik van vaste voeding over tot vloeibare voeding om dan verder verscheidene dagen werkelijk niets te eten en slechts alleen zuiver water te drinken voor meerdere dagen, terwijl ik als danser toch zwaar werk verrichte, en dit over een periode van totaal zes weken, waarbij de meerdere dagen van helemaal geen voeding werden opgevolgd door een overgang van zeer lichte kruidenthees tot sterk verdunde fruit en groenten sappen, om dan van vloeibare voeding terug over te gaan tot vaste voeding.)

Voor zowel de Keltische monniken als kloosterlingen elders was het vasten bedoeld om het hoofd en hart helder te krijgen. Minder eten en meer biechten, bidden en boete doen, hielpen daarbij. In de aanloopperiode naar Kerst, zuiverden ze zo hun geest van alles wat er volgens de kloosterregel niet in thuishoorde. {Haal de buikriem aan en vier de Keltische advent}

Voor de lente vasten was de idee om zich voor te bereiden op de offergave van Jezus Christus, waarbij wij als nietige mens het ook op ons moeten nemen om iets op te offeren. Zo waren er de gebruiken om dingen met anderen te delen en zich speciaal in te zetten op de meer behoevende. Vandaag zijn er gerust nog steeds voldoende armen die alle hulp kunnen gebruiken. Vluchtelingen zijn er nu ook bij gekomen, alhoewel wij die in onze kindertijd ook kenden, de oorlogsslachtoffers en de voor het communisme op de vlucht gegane mensen. Op dat vlak is er eigenlijk niets nieuws, want oorlogsvluchtelingen zijn er steeds geweest, maar hun aantallen zijn nu wel zeer erg toe genomen en uitvergroot door de media.

Goede Vrijdag herdenkingsdag bij bepaalde christenen van de kruisiging en dood van Jezus op de heuvel Golgotha nabij de stad Jeruzalem – Kreusigingstriptychon, Rogier van der Weyden, 1445

Voor Katholieken is de vasten periode in de lente ook een tijd die opbouwt tot Goede Vrijdag, de dag waarbij zij het overlijden van Jezus herinneren.  Op die dag zwijgen de kerkklokken en haalt men het ‘tabernakel’ leeg. Wat daarna volgt met Stille zaterdag en Paaszondag is dan weer een verbintenis met een ander heidense gebeurtenis.

Ware Christenen echter zouden zich moeten onthouden van zulke heidense gebeurtenissen en tradities. Zij kunnen over gaan tot een 40 dagen van bezinning indien zij wensen. Daarbij kunnen zij denken aan de moeilijke jaren die de Israëlieten moeten doorgebracht hebben in de woestijn, bij de tocht naar het Beloofde land of het Heilige Land. Dat was trouwens wat Jezus er toe bracht om ook naar de woestijn te trekken om die gebeurtenis te herinneren en zich te bezinnen vooraleer hij zijn belangrijke publiek taak zou gaan opnemen.

Het kan gerust geen kwaad om ofwel deze Katholieke bezinningstijd of een andere periode ook even stil te staan bij die trektocht door de woestijn en na te denken over wat Mozes in die woestijn kreeg op de berg Sinaï. Daar werd aan Moses de Wet gegeven. Voorgaand weekend, op 6 en 7 Adar, herdachten wij die gebeurtenis en de optekening van de gebeurtenissen van Gods gekozen volk door Moses.

Drievoudige godin Brigid

Zoals de Katholieke Kerk niet enkel de drie goden over nam van de Grieken en Romeinen voerde zij ook de gebruiken van andere drie-eenheden-godsdiensten zoals die van de Kelten in en nam ze er vele gebruiken van over. – Drievoudige godin (illustratie: Paul Dempsey)

Vast staat wel dat wij niet het Keltisch gebruik moeten over nemen om de overgang van donker naar licht op te nemen, zoals de Katholieken doen met o.a. Lichtmis en andere feesten.

Een belangrijk kenmerk van Imbolc – en daarmee van de godin Bríg en Sint Brigid – is het element vuur. Dit element is overgenomen in de katholieke traditie. Er bestaat bijvoorbeeld een oud verhaal waarin de naam van Sint Brigid verbonden wordt aan het gebruik van kaarsen in een heilige, religieuze ruimte.

Maria-LichtmisMaria-Lichtmis wordt dus op 2 februari gevierd. Deze datum valt precies veertig dagen na Kerstmis, waarmee een afgesloten periode van geestelijke groei wordt gesymboliseerd. Op Maria-Lichtmis worden in de katholieke Kerk traditioneel kaarsen gewijd en wordt soms ook een speciale kaarsenprocessie gehouden voor aanvang van de eucharistieviering. {Keltische lente en katholieke kaarsjes: Imbolc voor beginners}

Vast en zeker mag onze bezinning dezer dagen niet leiden naar het heidense ‘Christelijk Paasfeest’ maar moet het dan een voorbereiding zijn op Pesach. Het moet er ons toe brengen om 14 en 15 Nisan waardig te herdenken.

Door te vasten kunnen wij de exodus herdenken en op 14 Nisan een speciale Vastendag houden vanwege de eerstgeborenen of bij de aanvang van 14 Nisan (‘s avonds) bijeenkomen voor de herinneringsmaaltijd waarbij wij Jezus zijn samenkomst in de bovenkamer te Jeruzalem herinneren. Die bijeenkomst horen wij jaarlijks als het voornaamste herdenkingsmoment van het jaar als hoogtepunt van het kerkelijk of religieus jaar te aanschouwen. die dag is dan ook de openingsdag voor 15-22 Nisan of Pesach.

Als wij werkelijk als Christenen willen door gaan moeten wij Christus Jezus volgen en zoals hem ons voorbereiden op Pesach. Hierbij komt het er op aan dat wij onze vriendschap met Jehovah voorop stellen. Als wij dat belangrijk vinden, willen we graag dat Hij blij is met alles wat we denken en doen. Wij moeten beseffen dat God het belangrijk vindt dat wij ons afhouden van alles wat onrein is. Daarmee moeten wij alles wat maar raakt aan heidense gebruiken terzijde leggen. doch moeten wij beseffen dat het vasten of het ‘ont-houden’ van iets bij alle volkeren voorkwam. Steeds hebben mensen beseft dat zij zich moesten reinigen. Al eeuwen hebben allerlei volkeren jaarlijks zich er toe genomen om hun lichaam te zuiveren. Ook wij willen ‘rein van hart’ zijn. Ook wij beseffen dat een gezuiverd lichaam belangrijk is voor onze gezondheid. Maar ook een gezuiverde geest is zeer belangrijk. De periode naar Pesach toegaande kunnen wij proberen onze geest te zuiveren, door ons te concentreren op dingen die zuiver en eerbaar zijn (Ps. 24:3, 4; 51:6; Fil. 4:8).

Ons helemaal ‘clean’ krijgen zal wel niet echt lukken, maar wij mogen er op aan dat Jehovah er gelukkig rekening mee houdt dat we onvolmaakt zijn. Hij weet dat er oneerbare gedachten in ons op kunnen komen. Maar in het besef dat het Hem verdriet doet als we zulke gedachten zouden voeden in plaats van ze te verwerpen (Gen. 6:5, 6) willen wij er ons op toe leggen om verkeerde gedachtengangen te vermijden. Daarom doen we alles wat we kunnen om onze gedachten rein te houden. Het is belangrijk dat we ons gevecht tegen verkeerde gedachten blijven benoemen in onze gebeden. Zo laten we zien dat we echt op Jehovah vertrouwen. Jehovah zal zulke gebeden beantwoorden door ons royaal zijn heilige geest te geven, waardoor we immorele gedachten beter kunnen weerstaan en eerbaar kunnen blijven.

Als je dus wil vasten, neem dan afstand van het Katholieke vasten, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, maar bereid je voor op 14 Nisan en kom dan samen met ons Jezus laatste avondmaal op Erev Pesach herinneren. die gelegenheid zal dit jaar (2017) plaatsvinden op maandag 10 april, gevolgd door Pesach op dinsdag 11 april. Noteer alvast deze data in uw agenda.

+

Voorgaande

Glimlach raam naar je ziel

Alleen ogen die geweend hebben kunnen helder zien

Adar 6, Matan Torah remembering the giving of Torah

Adar 7 Moshe’s review of the Torah contained in the Book of Deuteronomy

++

Vindt ook om te lezen

 1. Advent een tijd voor reflectie
 2. Op zoek naar spiritualiteit 2 Hoe te vinden
 3. Exhortatie of Uiteenzetting – Exhortation
 4. Paus roept op tot herontdekking van de vasten
 5. Kapitalistisch vooruitgangsgeloof
 6. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #3
 7. Christenen die het juiste hart hebben om anderen te roepen om naar God te komen
 8. 16° Eeuwse Broeders in Christus
 9. Ramadan en werkgever
 10. Een goed idee om alle activiteiten gedurende een uur op een dag stop te zetten
 11. De Afstraling van Gods Heerlijkheid
 12. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #16 Voordelen van het bidden
 13. Rond artikelen van de voorbije weken
 14. Reflectie van God
 15. Een Konijn dat Paaseiren legt
 16. Eieren leggende klokken en eieren verstoppende paashazen niets vandoen met Jezus opstanding
 17. 1 -15 Nisan
 18. 14 Nisan een dag om te herinneren #5 De te vieren dag
 19. Vrijdag 3 april 2015 een dag voor verenigde samenkomst ter herinnering
 20. Belangrijkste weekend van het jaar 2016
 21. Lent, 40 days, meditation and repentance
 22. Lenten Season and our minds and hearts the spiritual temple in which God seeks to live

+++

Aanvullend om te lezen

 1. Haal de buikriem aan en vier de Keltische advent
 2. Vlog Nature Quest: 24 uur alleen zonder eten in het bos
 3. Vasten
 4. Tournée Minérale –  En Route
 5. De Ierse klaagzang van de drie Maria’s
 6. Evaluatiedingen: Pasen in aantocht, tijd om meer naar buiten te gaan!
 7. Vrolijk Pasen!
 8. Pasen 2016
 9. Pasen in Pyongyang
 10. Waarom zegt niemand dit? 10 augustus is 222 en is in 2000 9/11.
 11. Pinksteren: Het begin van de Christelijke kerk
 12. Lent, and Advent, in Japan (midweek musings)
 13. Lenten Season
 14. Lent
 15. What Is Lent?
 16. Ash Wednesday
 17. Prayer, almsgiving and fasting
 18. 40 days & then some
 19. To Quietly Dismiss, or Not?
 20. Wake up and Watch!
 21. Why we fast: understanding the Eucharistic Fast in the context of the Sacrament of the Eucharist
 22. Sacred Struggle – Journeying through the Desert
 23. Lent is Here and I’m Late Posting This!
 24. Seeking His Kingdom
 25. Tips For Making Your Lent More Fruitful
 26. The Fidelity of Jesus ~ May we be faithful too!
 27. A humbling experience
 28. Palms to ashes

+++

Save

Save

7 Comments

Filed under Culturele aangelegenheden, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden

Zeven Feesten van God de belangrijkste feesten van de hele Bijbel

Martin Rozestraten schrijft:

De zeven Feesten van God zijn de belangrijkste feesten van de hele
Bijbel (Va’Yikra 23, Leviticus 23).In de Bijbel lezen we niet over kerst, sinterklaas, halloween en zelfs niet over pasen.
English: Shabbat Candles Deutsch: Schabbatkerzen

Shabbatkaarsen (Foto credit: Wikipedia)

We lezen wel over het Pascha (niet te verwarren met het christelijke pasen), het Feest van Ongezuurde Broden, Sjawoeot (Pinksteren, de 50ste dag), Bazuinendag, Jom Kippoer (Grote Verzoendag), Sukkot (Loofhuttenfeest) en de Achtste Dag (het Millennium).

Velen geloven dat de geboden en voorschriften en leringen der mensen (Kol. 2:20-23)  op de Tora betrekking hebben. Dat is een klassieke fout van christenen die menen dat de Wet is afgeschaft/verouderd/geannuleerd

Het eerste feest is de 14de nisan. Lukas noemt het het feest der Ongezuurde Broden, dat Pascha genoemd wordt (Lukas 22:15). Dit feest is niet slechts een feest der herinnering of gedachtenis, maar heeft ook een vooruitwijzende betekenis (Lukas 22:16, 29-30) en heeft betrekking op het Koninkrijk. Het Feest van Pascha is dus niet verouderd. Het is Gods Feest!!!

Dit geldt voor alle zeven Feesten van JHWH.

De spil van Gods Feesten is de Shabbat.

 

Het christendom loochent Gods Woord (Psalm 119:66,115).

Kom tot inzicht en bekering.

Waartoe Marcus Ampe aanvult:

zojuist is het weekend van 14-15 Nisan achter de rug, dat zoals Martin aanhaalt het eerste feest is maar voor ons christenen het belangrijkste feest moet zijn want daarop heeft Jezus ons ook gevraagd dit te herinneren.
Ook moeten Christenen bewust zijn welke zij feesten zij houden en in welke mate deze met heidense praktijken verwant zijn, zoal Kerstmis en het “christelijke” Pasen. Ernstige bijbelonderzoekers zouden moeten weten dat zij zich moeten onthouden van alle heidense gebruiken en aldus die grote feesten waaraan vele mensen in onze contreien zich wensen te houden of uit traditie deze mee vieren, ter zijde laten.

+

Lees ook:

 1. Belangrijkste weekend van het jaar 2016
 2. Wettisch tegenover wet
 3. De zeven Feesten van God
 4. Zeven sabbatten
 5. Fragiliteit en actie #14 Plagen van God
 6. Voorbereidingstijd tot een herinneringsmoment
 7. Geen Wegvluchter
 8. Jezus laatste avondmaal
 9. Een Groots Geschenk om te herinneren
 10. Zalving van Christus als profetische repetitie van de begrafenisrituelen
 11. De zoon van David en de eerste dag van het Feest van de ongezuurde broden
 12. Zalving van Christus als profetische repetitie van de begrafenisrituelen
 13. Dienaar van zijn Vader
 14. Rond het Paasmaal
 15. Een Feestmaal en doodsherinnering
 16. Eucharistische vieringen
 17. Een Messias om te Sterven
 18. 1 -15 Nisan
 19. 14 Nisan, de avond om Christus Zijn predikingswerk te herinneren
 20. Na de sabbat na Pesach, de verrijzenis van Jezus Christus
 21. De Tora is niet medegekruisigd, maar mijn strafblad
 22. Kerst en wenslampions
 23. Een Konijn dat Paaseiren legt
 24. Pasen 2006
 25. Donderdag 9 April = 14 Nisan en Paasviering 11 April
 26. Vrijdag 3 april 2015 een dag voor verenigde samenkomst ter herinnering
 27. Donderdag 9 April = 14 Nisan en Paasviering 11 April

+++

13 Comments

Filed under Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden

Days of Nisan, Pesach, Pasach, Pascha and Easter

End of Winter, new beginning

When Winter let us see its last breath 1st Nisan brings a New Year.
At the appearance of the first “new moon” of Spring, that is, when the waxing crescent of the moon is first sighted we come to celebrate the Biblical New Years Day.

After the dark months we look forward to a time of more light. We are also confronted with what happened many thousand years ago. There was an event in history which was going to influence the coarse of history up to today. In Egypt a people felt restricted and threatened by how they where treated. Nisan brings the start of their big journey. It is the start of the month of the Exodus from Egypt and the beginning of Jewish national history. It is also the first month used for counting the festivals (mo’edim) of the Hebrew Calendar and for reckoning the years of reign of the Kings of Israel.

Head of the months

English: Israel's Escape from Egypt, illustrat...

Israel’s Escape from Egypt, illustration from a Bible card published 1907 by the Providence Lithograph Company (Photo credit: Wikipedia)

Rosh Chodashim (ראשׁ חֳדָשִׁים), “the head of the months,” and its observance is considered the very first commandment given to Israel before the great Exodus from Egypt took place. For the world now got days they should remember for ever.

“This month shall be unto you the beginning of months: it shall be the first month of the year to you.” (Exodus 12:2 ASV)

“3 And Moses said unto the people, Remember this day, in which ye came out from Egypt, out of the house of bondage; for by strength of hand Jehovah brought you out from this place: there shall no leavened bread be eaten. 4 This day ye go forth in the month Abib.” (Exodus 13:3-4 ASV)

“The feast of unleavened bread shalt thou keep: seven days thou shalt eat unleavened bread, as I commanded thee, at the time appointed in the month Abib (for in it thou camest out from Egypt); and none shall appear before me empty:” (Exodus 23:15 ASV)

“The feast of unleavened bread shalt thou keep. Seven days thou shalt eat unleavened bread, as I commanded thee, at the time appointed in the month Abib; for in the month Abib thou camest out from Egypt.” (Exodus 34:18 ASV)

“Observe the month of Abib, and keep the passover unto Jehovah thy God; for in the month of Abib Jehovah thy God brought thee forth out of Egypt by night.” (Deuteronomy 16:1 ASV)

Commemorating miracles the Creator performed

Creation in itself is already something special about many people may have many theories. Still people are not sure how everything came into existence. They still continue to have many debates about how the world came into existence. By wondering and concentrating on the theories of man they do not see the first miracle nor the other miracles God did in this universe which still hides a lot for our small eyes.

The Ramban (Nachmanides) wrote:

“By counting every month from Nisan, we constantly commemorate the miracle that God performed when He took us out of slavery.”

Month for the Redeemed

Since the redemption from Egypt took place during the month of Nisan you also could call it

“the month of the redemption.” [Chodesh HaGeulah (חדֶשׁ הַגְּאֻלָּה)]

The Babylonian Talmud (Tractate Rosh Hashanah 11a) states:

“In Nisan our forefathers were redeemed from Egypt and in Nisan we will be redeemed.”

Not only for Jews it is an important month; Also for Christians it should be the most important month of the year. It should be a period where we remember how the Divine Creator has chosen Him a people, Israel, the Jews. But also because it is the month of the New Creation. The God of gods not only in that month took care that His own people got liberated from the slavery in Egypt. Many years later God also took care that all people got liberated from a bigger and worse slavery, namely the slavery of sin. Therefore not only for the Jews, also for Christians and Muslims, but also for those who do not (yet) believe in the True God, Nisan is also Chodesh ha-Yeshuah (חדֶשׁ הַיְשׁוּעָה), the “month of the salvation,” both in terms of the physical deliverance from Egypt, but more profoundly in terms of the spiritual salvation given at Zion/Moriah through the Messiah.  The Month of Jeshua has brought a change for the whole world, Jews and gentiles or to believers and non-believers or non-religious.

When you take Nisan to come from nissim (נִסִּים, “miracles”) or from the word nitzan (נִצָּן, “bud”) we got presented the greatest miracles in humankind.

Coming into new life

When the flowers are come on the earth; the time of cutting the vines is come, and the voice of the dove is sounding in our land, when the fruit-trees put out their green fruit and the vines with their young fruit give a good smell, we should get up and go into the world bringing the Good News of Salvation. (Song of Solomon 2:12-13) We should be thankful that the Creator not only redeemed His own people but also gave a solution for the sin of us all.

The 1st of Nisan is counted as the new year for the purpose of counting the reign of kings of Israel (in Exodus 12:2, the word lakhem (לָכֶם), “to you,” can be rearranged to form the word melekh (מֶלֶךְ), “a king.”). For instance, if a king ascended the throne just a week before the new moon of Nisan, that week would be reckoned as a year in the chronicles of Israel’s kings.

Last king and High-priest assigned to the throne

On the 14th of Nisan, about 1985 years ago a new and the last king for God was put next to the throne of God. A Jewish man from the lineage of king David was chosen to become the major High Priest in the Temple of God and to be the mediator between God and man, sitting at the right hand of God.

“55 But he, being full of the Holy Spirit, looked up stedfastly into heaven, and saw the glory of God, and Jesus standing on the right hand of God, 56 and said, Behold, I see the heavens opened, and the Son of Man standing on the right hand of God.” (Acts 7:55-56 ASV)

Jesus from Nazareth was the man God called “his only begotten beloved son“. He was the chosen one, the one God had already spoken of in the Garden of Eden. As such God His Word, His promise made in the Garden of Eden, had become flesh in 4BCE. When this son of man who was also called son of David and son of God, became 12 years of age he went already in the temple to talk about his heavenly Father. When he was thirty he got baptised by John the Baptist, after which God declared in front of many at the river Jordan, that the man standing there in the water was ‘his beloved son“.

“16 And Jesus when he was baptized, went up straightway from the water: and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending as a dove, and coming upon him; 17 and lo, a voice out of the heavens, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.” (Matthew 3:16-17 ASV)

For those who would have doubted God repeated His saying:

“33 And it came to pass, as they were parting from him, Peter said unto Jesus, Master, it is good for us to be here: and let us make three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elijah: not knowing what he said. 34 And while he said these things, there came a cloud, and overshadowed them: and they feared as they entered into the cloud. 35 And a voice came out of the cloud, saying, This is my Son, my chosen: hear ye him. 36 And when the voice came, Jesus was found alone. And they held their peace, and told no man in those days any of the things which they had seen.” (Luke 9:33-36 ASV)

After the man had died God provided a Comforter, Who gave Jesus his disciples the courage to go out in the world and to tell about the miracles that man had done and of what importance that man was and did works in the name of his Father, the Holy Righteous One God, the Elohim Hashem Jehovah.

Day of breaking the bread

Deutsch: Brot- und Backwaren

Bread to be broken as a symbol (Photo credit: Wikipedia)

On the 14th of Nisan they had seen that man taking bread and wine, presenting them as if it was his own body, saying it was given to them and the world for their sins, and the action of that coming together and “Breaking of the Bread” they had to repeat until he would come back.

According to Jewish tradition the month of Nisan is also assigned to the royal tribe of Judah (יְהוּדָה), in whose merit both the Holy Temple was built and from whom the Messiah Jeshua (Jesus Christ) would descend. When we look at the name Judah (יְהוּדָה) we can see that it includes the Name YHVH or YHWH (יהוה) {Jehovha} with the insertion of the letter Dalet (ד), suggesting that Judah would be the “door” or “gate” into the presence of God. This Only One God had kept His promise made in the Garden of Eden. His Word had become flesh. (John 1:1) The man of flesh, blood and bones had only done the Will of his Father (and not his own will) and was killed for it and for being an nuisance for the leaders at that time.  They could not bear it that this man dared to say he was doing all this miracles in the name of his heavenly Father. If he would told the people he was doing it himself they would perhaps not have bothered so much, but now he called to God for what he did. That was considered blasphemy and therefore he had to be killed.

A preparation for salvation by the full ransom

After Jesus had let his disciples prepare for 15 Nisan, the Passover he on the 14th of Nisan enjoyed his last supper on the 14th of Nisan and asked his disciples to remember that day. All followers of Christ therefore should remember that special day when Jesus installed the New Covenant. The same day he was taken prisoner and impaled to find his death. He was put in a grave and according to the Holy Scriptures was three day under the dead, being in sheol or gehenna (the hell) or what we commonly call the grave. {Those who call the hell a place of torture should wonder why Jesus had to be in it for three days.}

Door Knob

The Door to find and to open

Jeshua or Jesus Christ was from the tribe of Judah and had spoken many times of his Father and about his role in this world-system.  He also knew we all have to live in this world, but warned us not to be of this world and to look at him to get to know his Father and to see the light leading up to the gate of the Kingdom of God. Many times Jesus described himself as ha-sha’ar (הַשַּׁעַר) “the gate”(John 10:9). The arrangement of the tribes placed Judah directly in front of the door into the Mishkan (Numery 2:3).

Celebrations and the Day after

English: "Christ risen from His tomb"...

“Christ risen from His tomb”, fresco ; cathedral of Spoleto, Italy; (Photo credit: Wikipedia)

These days when so many have celebrations being it for Passover or being it called Easter, they should see the first New Year which marks the month of the redemption of the Jewish people see the redemption Jeshua brought when he was sacrificed upon the wooden stake at Moriah to redeem us from our sins. The second marks the month of Israels’ corporate salvation that will be fulfilled in the End of Days.  Oddly enough for most Christians, “New Years Day” should be really celebrated in the spring, certainly not in “January.

After three days in the grave, something incredible happened. It goes beyond any human conception. Though we should grasp a clear understanding of the event. Because of the Passover celebration the loved ones of Christ had no time to properly prepare the body for burial with spices and ointments according to Jewish customs. No work could be done on the Holy Sabbath of Sabbaths, so that task had to wait until the day after.

When in the morning, Mary Magdalene and several other women went to the tomb with the spices they had prepared and arrived at the sealed tomb, guarded by Roman soldiers, so that nobody could do something with the body of that rebel Jesus, they found the tomb had been opened and nobody around the tomb. When they went in, they did not find Jesus’ body, and they wondered what had happened.

Suddenly, two angels in dazzling white clothes were there. The women were terrified, but the angels said to them,

“Why do you look for the living among the dead? He is not here; He has risen! Remember how He told you that He would be turned over to sinful men, be crucified, and rise again on the third day!”

The women ran back to tell Jesus’ apostles what they had seen. Peter and one other apostle went to the tomb to see for themselves. They looked in and saw the linen cloths that Jesus’ body had been wrapped in but nothing else. Then they went home, amazed and confused.

Not stolen, not mislaid

The Risen Christ

The Risen Christ, the one who showed his wounds to proof he was not a ghost or spirit (Photo credit: Wikipedia)

You can imagine how terrified they must have been. Who had stolen the body of their most beloved rabbi (master teacher)?

When Peter and the other apostle went home, Mary Magdalene stayed outside the tomb crying. Suddenly she saw Jesus standing there, but she did not recognize him at first. Jesus said to her:

“Woman, why are you crying? Who are you looking for?”

Mary thought He must be the gardener and said:

“Sir, if you have taken him away, tell me where, and I will take him!”

Can you imagine what would have gone through this lady when Jesus said, “Mary!” and she then recognized him and exclaimed, “Master!”?

All the disciples like Mary Magdalene knew Jesus was the son of God, who had done everything for his Father and who had spoken of the possibility of people going to the reign of his Father, him being there. But Jesus affirmed her that he was not yet by his Father in heaven. It is not by dying that something would go up into heaven or hell. Like every human being, plant or animal, Jesus died and we will die. Normally once death, all thinking and handling will be finished. We shall not be able to do anything any more. Mary Magdalene was aware of the dead not being able to do anything, but now she got to see Jesus. Also others, later, got to see Jesus. To them he also proofed he was not a ghost or a spirit, like his Father is a Spirit. He was a man of flesh and blood who showed his wounds to proof that it was him they were seeing know, after he had died. Incomprehensible!

Not yet in heaven, Still to ascend

Jesus said:

“Don’t hold on to me, because I have not yet returned to the Father. But go to my disciples and tell them, ‘I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God.'”

Then Mary Magdalene went and said to the disciples

“I have seen the lord!”

and she told them everything that had happened.

Many could not believe what had happened. Several got to see Christ Jesus, and saw that he was really risen. They could see and believe.
We can not see that Jesus is rise. For us it is more difficult to believe, because there are no witnesses alive any more. We have to go on the books, the stories told. Most of all we have to go on our faith were we believe what has been told in the Old Books of the Old Testament, where the promises of God are told to all who want to know. In those books are also the signs given to recognise the promised Messiah. Putting everything together, we should have no doubt who the Messiah is and what God has done with him and for us.

Tool to get out of the slavery of sin and its curse, the death

Having the month where God helped His chosen people to get out of slavery by man, we also have the month where God gave mankind a tool to get out of the slavery of sin and its curse, the death. As such this is the Month of Hope and the Month of Salvation.

Instead of being wondering which presents or gifts we should buy for Easter, we should use Easter time to remember the Exodus form Egypt , the Last Supper, Jesus installing the New Covenant, Jesus being impaled for the sins of the world, and Jesus taken out of the dead by his heavenly Father. A resurrection bringing us hope, because in it, we can see what shall be able to happen to us in the future, after Jesus has returned.

All more the reason to look out for the return of Christ and to put our hopes in that man who was the beloved son of God. We should trust in him and his Father and follow his teachings, being thankful for the restored relationship between God and man.

Dominion of sin and Death has been conquered

In Christ Jesus, Jeshua, death has been conquered. He paid the ransom by giving his body to his Father. If Jesus is God, because God can not die and is an eternal Spirit. Than Jesus could not be taken out of the dead and his body raised to be the body showing wounds. Without dying there could be no he resurrection. And if there is no resurrection, then we have no hope.

Christ Resurrected 47

Christ Resurrected (Photo credit: Waiting For The Word)

If Jesus wasn’t raised, if the tomb was not empty or when Jesus his body would have been stolen out of the grave, than there would be nothing to hold on to accept Jesus was risen. Several people saw Jesus after he had died. They were convinced they had really seen him.  Many were willing to die for what had happened, because they were convinced “death now could be reversed”. Now they could believe sin shall not have dominion over them nor us who believe, because from that day onwards we have come under grace. (Romans 6:14)
In case Jesus’ death didn’t pay our penalty for sin, then we “are still in our sins.” And when Jesus was not taken out of death by his Father, meaning that there did not took place a resurrection, then all those who have died before us … no matter what they did …shall have had nothing in their hope.

Isaiah promised that the dead would live (Isaiah 26:19) and Job knew that there would come a moment that he should not hide any more in Sheol. Abraham Isaac and Jesus believed in a God of the dead but also in the God of the living.

“31 But as touching the resurrection of the dead, have ye not read that which was spoken unto you by God, saying, 32 I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not [the God] of the dead, but of the living.” (Matthew 22:31-32 ASV)

The one man who did all the time the will of his Father told the people about the hope they could have when he would be gone. If he would not be taken out of the dead, what reason would there be to believe what he said?

“39 And this is the will of him that sent me, that of all that which he hath given me I should lose nothing, but should raise it up at the last day. 40 For this is the will of my Father, that every one that beholdeth the Son, and believeth on him, should have eternal life; and I will raise him up at the last day.” (John 6:39-40 ASV)

“22 For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive. 23 But each in his own order: Christ the firstfruits; then they that are Christ’s, at his coming.” (1 Corinthians 15:22-23 ASV)

We should know that a great quality is been given to the life of man that cannot be matched by any other soul.

“And in none other is there salvation: for neither is there any other name under heaven, that is given among men, wherein we must be saved.” (Acts 4:12 ASV)

“3 For I delivered unto you first of all that which also I received: that Christ died for our sins according to the scriptures; 4 and that he was buried; and that he hath been raised on the third day according to the scriptures; 5 and that he appeared to Cephas; then to the twelve; 6 then he appeared to above five hundred brethren at once, of whom the greater part remain until now, but some are fallen asleep; 7 then he appeared to James; then to all the apostles; 8 and last of all, as to the [child] untimely born, he appeared to me also.” (1 Corinthians 15:3-8 ASV)

“20  But now hath Christ been raised from the dead, the firstfruits of them that are asleep. 21 For since by man [came] death, by man [came] also the resurrection of the dead.” (1 Corinthians 15:20-21 ASV)

By Jesus Christ assurance given

Through Jesus Christ we now have the assurance that we may fall asleep (die), but there shall come a moment, after he returned, that we shall be taken out of the graves and shall come to see what it means to receive the gift of God which is eternal life.

“For the wages of sin is death; but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.” (Romans 6:23 ASV)

“It was necessary therefore that the copies of the things in the heavens should be cleansed with these; but the heavenly things themselves with better sacrifices than these.” (Hebrews 9:23 ASV)

“And without faith it is impossible to be well-pleasing [unto him]; for he that cometh to God must believe that he is, and [that] he is a rewarder of them that seek after him.” (Hebrews 11:6 ASV)

In the resurrection of Christ Jesus our faith in him is of incredible value. Let us therefore recognise who that man was and is and follow his teachings and worship his Father, the Only One True God, Who gives life.

+

Please find also to read:

 1. God’s promises
 2. Belief of the things that God has promised
 3. Israel God’s people
 4. Tu B’Shvat, the holiday of the trees
 5. Passover and Liberation Theology
 6. Commemorating the escape from slavery
 7. Being sure of their deliverance
 8. Deliverance and establishement of a theocracy
 9. Do not be afraid. Good news because a Saviour has been born
 10. Bringing Good News into the world
 11. God’s salvation
 12. Waiting for God’s Salvation
 13. Ember and light the ransomed of Jehovah
 14. Jesus Messiah
 15. Jesus Christ, Jeshua, Messiah, Jahushua
 16. Seeing Jesus
 17. Jesus begotten Son of God #4 Promised Prophet and Saviour
 18. Jesus begotten Son of God #10 Coming down spirit or flesh seed of Eve
 19. Jesus begotten Son of God #5 Apsotle, High Priest and King
 20. Jesus begotten Son of God #14 Beloved Preminent Son and Mediator originating in Mary
 21. Jesus begotten Son of God #18 Believing in inhuman or human person
 22. Anointing of Christ as Prophetic Rehearsal of the Burial rites
 23. Day of remembrance coming near
 24. 14 Nisan a day to remember #1 Inception
 25. 14 Nisan a day to remember #2 Time of Jesus
 26. 14 Nisan a day to remember #3 Before the Passover-feast
 27. 14 Nisan a day to remember #4 A Lamb slain
 28. 14 Nisan a day to remember #5 The Day to celebrate
 29. 14-15 Nisan and Easter
 30. Around the feast of Unleavened Bread
 31. Shabbat Pesach service reading 1/2
 32. The son of David and the first day of the feast of unleavened bread
 33. A Jewish Theocracy
 34. Observance of a day to Remember
 35. Around the feast of Unleavened Bread
 36. Observance of a day to Remember
 37. Pesach and solidarity 
 38. A Holy week in remembrance of the Blood of life
 39. Seven days of Passover
 40. On the first day for matzah
 41. Servant for the truth of God
 42. The Anointed One and the first day of No Fermentation
 43. How is it that Christ pleased God so perfectly?
 44. Wishing to do the will of God
 45. For the Will of Him who is greater than Jesus
 46. Self inflicted misery #3 A man given to suffer for us
 47. The Seed Of The Woman Bruised
 48. The redemption of man by Christ Jesus
 49. Imprisonment and execution of Jesus Christ
 50. Death of Christ on the day of preparation
 51. A Messiah to die
 52. Swedish theologian finds historical proof Jesus did not die on a cross
 53. Impaled until death overtook him
 54. Why 20 Nations Are Defending the Crucifix in Europe
 55. Jesus three days in hell
 56. Christ having glory
 57. Salvation, trust and action in Jesus #3 as a Christian
 58. Your Sins Are Forgiven
 59. A Great Gift commemorated
 60. High Holidays not only for Israel
 61. Festival of Freedom and persecutions
 62. After the Sabbath after Passover, the resurrection of Jesus Christ
 63. Proclaiming shalom, bringing good news of good things, announcing salvation
 64. Jesus is risen
 65. Risen With Him
 66. Easter: Origins in a pagan Christ
 67. Eostre, Easter, White god, chocolate eggs, Easter bunnies and metaphorical resurrection
 68. Peter Cottontail and a Bunny laying Eastereggs
 69. Altered to fit a Trinity or Ishtar the fertility goddess
 70. Who Celebrates Easter as Religious Holiday

++

Other interesting articles:

 1. Welcome to Easter 2014
 2. Walk with Jesus: Matthew 27 He who overcame
 3. Gethsemane
 4. Yeshua thanks his father through prayer
 5. Pesach
 6. Good Friday or Passover?
 7. What’s Good about Good Friday?
 8. When Was Jesus Crucified?
 9. Jesus Died
 10. “Christ Is Our Passover Lamb” / The Message of the High Sabbath beginning the eve of March 25, 2013
 11. Ransom for allom
 12. Holy Trifecta: Good Friday, Passover, Resurrection Sunday
 13. Thoughts About Easter
 14. It Did Not End In the Grave
 15. Tree of Jesus Life, the Risen Christ, (a)
 16. On Easter and The Resurrection of Jesus
 17. Easter Questions and Answers
 18. What Happened on Easter?
 19. The Truth About Easter
 20. The Easter Story of the Resurrection
 21. Jesus is alive, the tomb is empty.
 22. The Empty Tomb
 23. He is Risen! What Christians Believe About Easter, and Why
 24. The Significance of the Resurrection – Jesus Arose Where He Died
 25. The Glory of Easter Part 1 + The Glory of Easter Part 2
 26. “The Resurrection”
 27. The Resurrection of Jesus X 4
 28. Even Resurrection Pauses For Sabbath Rest
 29. The Power of His Resurrection
 30. The Resurrection of Jesus Christ
 31. The Resurrection is Believable
 32. He is not here, He is risen, just as He said
 33. When Nothing Meant All
 34. Pass Over Now
 35. Does Christianity Have Pagan Roots? (Part 1) How Did “Easter” Originate? | god from the machine
 36. Does Christianity Have Pagan Roots? (Part 2) The Pagan Myth Myth… No, I’m Not Stuttering

+++

 • Today is the beginning of the biblical new year (biblethingsinbibleways.wordpress.com)
  Happy New Year!!!! Biblically speaking of course.
  Even though January 1st is celebrated as the beginning of the year over the world, as Christians, we need to consider that the Biblical New Year is far more important to us, than a day that was picked by the Romans.
  +
  The month of Abib/Aviv does not coincide with a month in the standard western calendar in any way. This means that the 1st day of the Biblical Year could fall on any day in the season of March/April. The biblical calendar is not one which is set in paper, but which is set in the heavens. When our Creator made the Sun, Moon & Stars, He proclaimed “let them be for signs and for seasons, and for days and years”.
 • Understanding Passover (wqad.com)
  Passover, also called Pesach, is the Jewish festival celebrating the exodus of the Israelites from Egyptian slavery in 1200s B.C.The word Passover comes from the idea that God passed over the houses of the Israelites, who had marked their doorposts to signify that they were children of God.
 • Feasts of Passover and Unleavened Bread (Deut 16:1-16:8) (efinne1540.wordpress.com)
  Abib is often called Nisan and usually refers to our April. Here the Passover is to be celebrated at ‘the place that Yahweh will choose as a dwelling for his name.’ It will not be in the towns that Yahweh is giving to them. The 7 day unleavened bread feast is called the ‘bread of affliction.’ No leftover meat may be eaten the next day. Sunset was the time of the meal because you left Egypt at sunset. There was to be a solemn assembly on the 7th day with no work done.
 • Chag Pesach Kasher v’Sameach : חַג כָשֵׁר וְשָׂמֵחַ (jewsdownunder.wordpress.com)
  The journey initiated during Pesach, that of a nation of slaves racing towards freedom, reaches its climax with the festival of Shavuot, without a rendezvous with God at Mt. Sinai. Here the Jews’ new-found freedom finds its purpose.The agricultural significance of Pesach is that it marks the start of the early harvest period in the land of Israel. The harvesting of the barley grain was marked by a special offering of the Omer commencing on the second day of Pesachand continuing for forty-nine days, concluding at Shavuot.
 • Rosh Chodesh Nisan (glehrer.wordpress.com)
  We learned that Dayenu in hebrew means “enough” and when we sing the song Dayenu at the end of our seder it is because we are thanking God for our freedom, shabbat, the torah, and the miracles he performed to get us out of Egypt when we were slaves. The story taught us about getting ready for the seder, and just when you think you’ve done enough to prepare for Pesach, there is usually at least one more thing you can do to make your seder even more special.
 • Nisan: The Month of Redemption; Adar: a leap year, i.e., to add an extra month, Such a year that has 13 (lunar) months is called a “pregnant year” (שנה מעוברת), indicating a state of being from which a new reality, specifically, the next month – the mont (guapotg.wordpress.com)
  In the Torah, the month of Nisan is referred to as “the month of spring.” From the verse, “Guard the month of spring and make Pesach for HaShem your G-d,” the sages learn of the mitzvah to make a leap year, i.e., to add an extra month (a second month of Adar) when necessary, to ensure that the holiday of Pesach always falls in the season of spring.
 • Passover Guide for the Perplexed, 2014 (algemeiner.com)
  The Passover legacy constitutes the foundation of Judaism, and is therefore included in most Jewish blessings (“in memory of the Exodus”). Passover symbolizes the rejuvenation of nature and mankind, spiritually and physically, individually and collectively/nationally.  Passover stipulates that human rejuvenation – just like the rejuvenation of nature – must be driven by memory/history/roots.
 • The Evolution Of Passover – Past To Present (jewishengagement.wordpress.com)
  The first Passover’s preparation and celebration is described in Exodus 12:1-28. In a nutshell, the Israelites were commanded to take an unblemished lamb, watch over it and then slaughter it on the 14th day of Nisan marking the doorposts and lintels of their homes with its blood. They were instructed to roast it over a fire in its entirety and eat it with unleavened bread and bitter herbs. They were to eat hurriedly with their clothes on, sandals on their feet and staff in their hands within the confines of their homes.
 • Being Filled (mymorningmeditations.com)
  We celebrated Easter this year with our community of Christian and Jewish interfaith families. Our minister started off by pointing out that Easter is not in the Bible, and that our holiday traditions make reference to ancient goddesses, and the fertility rites of spring. She then gathered the children together and talked to them about the Buddhist metaphor of a cup of tea representing the comforting memories of life after the tea bag (or body) is gone. She’s not your typical minister.Next, our rabbi gave an adult sermon about the themes of intimacy, transcendence and unity in the story of the resurrection of Jesus. Somehow, the idea of life beyond death, of renewal and regeneration, seemed completely universal to me as he spoke. As a Jew, I do not feel I need to believe in a messiah or a personal savior in order to celebrate these Easter messages. Our rabbi spent his career at Georgetown, knows his gospels, and has been called a “closet Catholic” by Catholic friends. And yet, he’s an erudite, dedicated and deeply spiritual Jew. He’s not your typical rabbi.
 • The April 15th Blood Moon Eclipse Coincides with The Exact Date & Hours of The Crucifixion (banoosh.com)
  When it mentions here that darkness covers the land, is that a reference to a Solar Eclipse that occurred at the exact hour of the Crucifixion?
Enhanced by Zemanta

48 Comments

Filed under History, Religious affairs, World affairs