Tag Archives: 6 Adar

Neem afstand van heidense vastenperiodes

Vooral de Katholieke Kerk heeft in het verleden handig gebruik gemaakt van bepaalde jaargetijden om de mensen geld af te trochelen en hen intens te binden aan hun kerkgemeenschap. Katholieken in velerlei landen werden regelmatig opgeroepen om zich te bezinnen en voor hun aflaten geld te geven aan de Kerk van Rome.

Freelance auteur en chocolade verslaafde (zoals ik) Annemarie Latour, kijkt in haar artikel “Haal de buikriem aan en vier de Keltische advent” naar die vroege kerk en naar de Ierse christenen. Zij schrijft

Vasten… de vroege Ierse kerk lustte er wel pap van. Niet één, niet twee, maar drie keer per jaar haalden Ierse christenen de buikriem aan. Allereerst gebeurde dat veertig dagen voor Pasen (in het Iers corgas erraig), gevolgd door veertig dagen na Drievuldigheidszondag (samcorgas), om het jaar in stijl af te sluiten met veertig dagen vasten voorafgaand aan Kerstmis (gamcorgas). {Haal de buikriem aan en vier de Keltische advent}

Verkleedfeest en een paradefeest Mardi Gras in New Orleans

In de Benelux en vele andere landen hebben de Katholieken vorige dinsdag, op Vastenavond, de carnavalsperiode afgesloten met allerlei zotte fratsen en omkleedpartijen. Na hun pannenkoeken avond op Vette dinsdag (mardi gras), een feest dat terug gaat tot in de tijd dat er geen bewaarmogelijkheden waren voor de voedingswaren enerzijds, en de aanvang van de vastentijd op Aswoensdag anderzijds en al het eten dat de winter had overleefd moest opgegeten worden tot iedereen vet genoeg was om de periode te kunnen overbruggen tot de nieuwe lente met nieuwe gewassen, zijn sommigen op Aswoensdag naar de kerk gegaan om een askruisje te gaan halen als teken van hun verbondenheid met de Katholieke Kerk en met hun ‘treurnis voor zonde’. Voor hun is Aswoensdag de eerste vastendag van een 40 dagen lange vastenperiode. In mijn kindertijd werd er nog echt gevast, met die verstande dat alles werd geminderd en er van ons ‘versterving’ werd verwacht en extra  ‘goede daden’. Vandaag zijn er zelfs al mensen die denken dat vegetarisch eten al vasten is, wat maakt dat ik al jaren alle aan het vasten zou zijn.  Wel geef ik toe dat in de jaren 40-60 van vorige eeuw het ontberen van vlees ook werd aanzien al zich een tekort aan doen. Toen was het doorheen het jaar trouwens de gewoonte om op woensdag en vrijdag niets van vlees te eten.  Op vrijdag mocht er dan wel vis gegeten worden. Snoep dat niet meer zo veel gegeten mocht worden, was voor ons kinderen toen wel al een opdracht, maar toch niet zo erg als men het nu zou moeten vragen aan jongeren. Vermoedelijk om dat men weet dat de huidige generaties zulk een vasten niet zouden kunnen verdragen wordt het hen ook niet meer opgelegd.

Een priester die een askruisje toedient op het voorhoofd.

Zo wel bij de Katholieken als bij de Moslims kan men een vasten van 40 dagen vinden waarbij eigenlijk wordt gehoopt dat mensen zich bezinnen en in die periode werkelijk alle moeite doen om het zondige van zich af te zetten, en zo niet te denken aan schunnige dingen of verkeerde gedachten te laten opkomen. Bij Katholieken wil  men in die periode in het bijzonder denken aan Jezus welke zo een 40 dagen ter herinnering aan de 40 jaren doortocht in de woestijn ook een periode doorbracht in de woestijn. Door te vasten zouden die Katholieken dan meer tijd moeten nemen om hun ‘Heer’ te ontmoeten, de bijbel te lezen, zich te bezinnen (bidden) en zich zo voor te bereiden op hun Pasen.

Velen vergeten hier bij dat het vasten terug gaat op oudtestamentische tijden (vgl. Leviticus en Numeri) maar ook op het Nieuwe Testament (vgl. Handelingen). Al in de eerste eeuw aten christenen geen vlees (van warmbloedige dieren) op vrijdag om zo de “kruisdood van Jezus” in ere te houden.

Hoe er werd gevast hing af van plaatselijke tradities en hierbij valt ook op dat in veel gemeenschappen de heidense gebruiken ook gretig intrek vonden.

Het ‘wintervasten’ van de Keltische monniken was een mildere variant dan de strenge vastentijd die aan Pasen voorafging. In plaats van het normale rantsoen, kregen monniken een half rantsoen brood, een klein stukje boter – als ze geluk hadden – en waterige melk. Dat kon worden aangevuld met bosvruchten, appels of bijvoorbeeld kool. {Haal de buikriem aan en vier de Keltische advent} (Merk hierbij op dat het daarbij steeds om het heidens Pasen van de Katholieken ging, dat niets vandoen heeft met de joodse en ware Christenen hun ‘paasviering‘)

Naargelang de streek waren er kloosters die alleen op maandag, woensdag en vrijdag vastten, terwijl anderen dat de hele week deden met uitzondering van zon- en feestdagen. Volgen sommigen moest dat ook wel omdat het anders zogezegd fysiek niet vol te houden was, want er moest gewoon worden gewerkt. Hierbij kan ik u verzekeren dat dit was omdat zij op de verkeerde wijze vasten en niet werkelijk volledig over gingen tot niets eten. (Als ik vastte ging ik van vaste voeding over tot vloeibare voeding om dan verder verscheidene dagen werkelijk niets te eten en slechts alleen zuiver water te drinken voor meerdere dagen, terwijl ik als danser toch zwaar werk verrichte, en dit over een periode van totaal zes weken, waarbij de meerdere dagen van helemaal geen voeding werden opgevolgd door een overgang van zeer lichte kruidenthees tot sterk verdunde fruit en groenten sappen, om dan van vloeibare voeding terug over te gaan tot vaste voeding.)

Voor zowel de Keltische monniken als kloosterlingen elders was het vasten bedoeld om het hoofd en hart helder te krijgen. Minder eten en meer biechten, bidden en boete doen, hielpen daarbij. In de aanloopperiode naar Kerst, zuiverden ze zo hun geest van alles wat er volgens de kloosterregel niet in thuishoorde. {Haal de buikriem aan en vier de Keltische advent}

Voor de lente vasten was de idee om zich voor te bereiden op de offergave van Jezus Christus, waarbij wij als nietige mens het ook op ons moeten nemen om iets op te offeren. Zo waren er de gebruiken om dingen met anderen te delen en zich speciaal in te zetten op de meer behoevende. Vandaag zijn er gerust nog steeds voldoende armen die alle hulp kunnen gebruiken. Vluchtelingen zijn er nu ook bij gekomen, alhoewel wij die in onze kindertijd ook kenden, de oorlogsslachtoffers en de voor het communisme op de vlucht gegane mensen. Op dat vlak is er eigenlijk niets nieuws, want oorlogsvluchtelingen zijn er steeds geweest, maar hun aantallen zijn nu wel zeer erg toe genomen en uitvergroot door de media.

Goede Vrijdag herdenkingsdag bij bepaalde christenen van de kruisiging en dood van Jezus op de heuvel Golgotha nabij de stad Jeruzalem – Kreusigingstriptychon, Rogier van der Weyden, 1445

Voor Katholieken is de vasten periode in de lente ook een tijd die opbouwt tot Goede Vrijdag, de dag waarbij zij het overlijden van Jezus herinneren.  Op die dag zwijgen de kerkklokken en haalt men het ‘tabernakel’ leeg. Wat daarna volgt met Stille zaterdag en Paaszondag is dan weer een verbintenis met een ander heidense gebeurtenis.

Ware Christenen echter zouden zich moeten onthouden van zulke heidense gebeurtenissen en tradities. Zij kunnen over gaan tot een 40 dagen van bezinning indien zij wensen. Daarbij kunnen zij denken aan de moeilijke jaren die de Israëlieten moeten doorgebracht hebben in de woestijn, bij de tocht naar het Beloofde land of het Heilige Land. Dat was trouwens wat Jezus er toe bracht om ook naar de woestijn te trekken om die gebeurtenis te herinneren en zich te bezinnen vooraleer hij zijn belangrijke publiek taak zou gaan opnemen.

Het kan gerust geen kwaad om ofwel deze Katholieke bezinningstijd of een andere periode ook even stil te staan bij die trektocht door de woestijn en na te denken over wat Mozes in die woestijn kreeg op de berg Sinaï. Daar werd aan Moses de Wet gegeven. Voorgaand weekend, op 6 en 7 Adar, herdachten wij die gebeurtenis en de optekening van de gebeurtenissen van Gods gekozen volk door Moses.

Drievoudige godin Brigid

Zoals de Katholieke Kerk niet enkel de drie goden over nam van de Grieken en Romeinen voerde zij ook de gebruiken van andere drie-eenheden-godsdiensten zoals die van de Kelten in en nam ze er vele gebruiken van over. – Drievoudige godin (illustratie: Paul Dempsey)

Vast staat wel dat wij niet het Keltisch gebruik moeten over nemen om de overgang van donker naar licht op te nemen, zoals de Katholieken doen met o.a. Lichtmis en andere feesten.

Een belangrijk kenmerk van Imbolc – en daarmee van de godin Bríg en Sint Brigid – is het element vuur. Dit element is overgenomen in de katholieke traditie. Er bestaat bijvoorbeeld een oud verhaal waarin de naam van Sint Brigid verbonden wordt aan het gebruik van kaarsen in een heilige, religieuze ruimte.

Maria-LichtmisMaria-Lichtmis wordt dus op 2 februari gevierd. Deze datum valt precies veertig dagen na Kerstmis, waarmee een afgesloten periode van geestelijke groei wordt gesymboliseerd. Op Maria-Lichtmis worden in de katholieke Kerk traditioneel kaarsen gewijd en wordt soms ook een speciale kaarsenprocessie gehouden voor aanvang van de eucharistieviering. {Keltische lente en katholieke kaarsjes: Imbolc voor beginners}

Vast en zeker mag onze bezinning dezer dagen niet leiden naar het heidense ‘Christelijk Paasfeest’ maar moet het dan een voorbereiding zijn op Pesach. Het moet er ons toe brengen om 14 en 15 Nisan waardig te herdenken.

Door te vasten kunnen wij de exodus herdenken en op 14 Nisan een speciale Vastendag houden vanwege de eerstgeborenen of bij de aanvang van 14 Nisan (‘s avonds) bijeenkomen voor de herinneringsmaaltijd waarbij wij Jezus zijn samenkomst in de bovenkamer te Jeruzalem herinneren. Die bijeenkomst horen wij jaarlijks als het voornaamste herdenkingsmoment van het jaar als hoogtepunt van het kerkelijk of religieus jaar te aanschouwen. die dag is dan ook de openingsdag voor 15-22 Nisan of Pesach.

Als wij werkelijk als Christenen willen door gaan moeten wij Christus Jezus volgen en zoals hem ons voorbereiden op Pesach. Hierbij komt het er op aan dat wij onze vriendschap met Jehovah voorop stellen. Als wij dat belangrijk vinden, willen we graag dat Hij blij is met alles wat we denken en doen. Wij moeten beseffen dat God het belangrijk vindt dat wij ons afhouden van alles wat onrein is. Daarmee moeten wij alles wat maar raakt aan heidense gebruiken terzijde leggen. doch moeten wij beseffen dat het vasten of het ‘ont-houden’ van iets bij alle volkeren voorkwam. Steeds hebben mensen beseft dat zij zich moesten reinigen. Al eeuwen hebben allerlei volkeren jaarlijks zich er toe genomen om hun lichaam te zuiveren. Ook wij willen ‘rein van hart’ zijn. Ook wij beseffen dat een gezuiverd lichaam belangrijk is voor onze gezondheid. Maar ook een gezuiverde geest is zeer belangrijk. De periode naar Pesach toegaande kunnen wij proberen onze geest te zuiveren, door ons te concentreren op dingen die zuiver en eerbaar zijn (Ps. 24:3, 4; 51:6; Fil. 4:8).

Ons helemaal ‘clean’ krijgen zal wel niet echt lukken, maar wij mogen er op aan dat Jehovah er gelukkig rekening mee houdt dat we onvolmaakt zijn. Hij weet dat er oneerbare gedachten in ons op kunnen komen. Maar in het besef dat het Hem verdriet doet als we zulke gedachten zouden voeden in plaats van ze te verwerpen (Gen. 6:5, 6) willen wij er ons op toe leggen om verkeerde gedachtengangen te vermijden. Daarom doen we alles wat we kunnen om onze gedachten rein te houden. Het is belangrijk dat we ons gevecht tegen verkeerde gedachten blijven benoemen in onze gebeden. Zo laten we zien dat we echt op Jehovah vertrouwen. Jehovah zal zulke gebeden beantwoorden door ons royaal zijn heilige geest te geven, waardoor we immorele gedachten beter kunnen weerstaan en eerbaar kunnen blijven.

Als je dus wil vasten, neem dan afstand van het Katholieke vasten, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, maar bereid je voor op 14 Nisan en kom dan samen met ons Jezus laatste avondmaal op Erev Pesach herinneren. die gelegenheid zal dit jaar (2017) plaatsvinden op maandag 10 april, gevolgd door Pesach op dinsdag 11 april. Noteer alvast deze data in uw agenda.

+

Voorgaande

Glimlach raam naar je ziel

Alleen ogen die geweend hebben kunnen helder zien

Adar 6, Matan Torah remembering the giving of Torah

Adar 7 Moshe’s review of the Torah contained in the Book of Deuteronomy

++

Vindt ook om te lezen

 1. Advent een tijd voor reflectie
 2. Op zoek naar spiritualiteit 2 Hoe te vinden
 3. Exhortatie of Uiteenzetting – Exhortation
 4. Paus roept op tot herontdekking van de vasten
 5. Kapitalistisch vooruitgangsgeloof
 6. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #3
 7. Christenen die het juiste hart hebben om anderen te roepen om naar God te komen
 8. 16° Eeuwse Broeders in Christus
 9. Ramadan en werkgever
 10. Een goed idee om alle activiteiten gedurende een uur op een dag stop te zetten
 11. De Afstraling van Gods Heerlijkheid
 12. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #16 Voordelen van het bidden
 13. Rond artikelen van de voorbije weken
 14. Reflectie van God
 15. Een Konijn dat Paaseiren legt
 16. Eieren leggende klokken en eieren verstoppende paashazen niets vandoen met Jezus opstanding
 17. 1 -15 Nisan
 18. 14 Nisan een dag om te herinneren #5 De te vieren dag
 19. Vrijdag 3 april 2015 een dag voor verenigde samenkomst ter herinnering
 20. Belangrijkste weekend van het jaar 2016
 21. Lent, 40 days, meditation and repentance
 22. Lenten Season and our minds and hearts the spiritual temple in which God seeks to live

+++

Aanvullend om te lezen

 1. Haal de buikriem aan en vier de Keltische advent
 2. Vlog Nature Quest: 24 uur alleen zonder eten in het bos
 3. Vasten
 4. Tournée Minérale –  En Route
 5. De Ierse klaagzang van de drie Maria’s
 6. Evaluatiedingen: Pasen in aantocht, tijd om meer naar buiten te gaan!
 7. Vrolijk Pasen!
 8. Pasen 2016
 9. Pasen in Pyongyang
 10. Waarom zegt niemand dit? 10 augustus is 222 en is in 2000 9/11.
 11. Pinksteren: Het begin van de Christelijke kerk
 12. Lent, and Advent, in Japan (midweek musings)
 13. Lenten Season
 14. Lent
 15. What Is Lent?
 16. Ash Wednesday
 17. Prayer, almsgiving and fasting
 18. 40 days & then some
 19. To Quietly Dismiss, or Not?
 20. Wake up and Watch!
 21. Why we fast: understanding the Eucharistic Fast in the context of the Sacrament of the Eucharist
 22. Sacred Struggle – Journeying through the Desert
 23. Lent is Here and I’m Late Posting This!
 24. Seeking His Kingdom
 25. Tips For Making Your Lent More Fruitful
 26. The Fidelity of Jesus ~ May we be faithful too!
 27. A humbling experience
 28. Palms to ashes

+++

Save

Save

7 Comments

Filed under Culturele aangelegenheden, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden

Adar 6, Matan Torah remembering the giving of Torah

In the people of God their year 2448 (1313 BCE), on the 6th (or 7th) day of the third month of the ecclesiastical year on the Hebrew calendar, Sivan, after Moshe was called up at the mountain of Sinai, God told his chosen one what to tell to the people. With the Shemoth or  Exodus from Egypt only three months in the past, the Jews arrive at Mount Sinai to hear a terrible noise and to see flashing lights. They saw a mountain which was been touched and burned with fire and to blackness and to darkness and to tempest.

“Now all of the people were seeing the thunder-sounds, the flashing-torches, the shofar sound, and the mountain smoking; when the people saw, they faltered and stood far off.”
(Exodus 20:15 SB)

“The people stood far off, and Moshe approached the fog where God was.”
(Exodus 20:18 SB)

Moshe having entered into the thick ‘darkness’ of the clouds, came to hear the Voice of God, the Most High Divine Creator. God spoke to Moshe

“… Say thus to the Children of Israel: You yourselves have seen that it was from the heavens that I spoke with you.”
(Exodus 20:19 SB)

V11p133004 Torah

V11p133004 Torah (Photo credit: Wikipedia)

There God gave to the Children of Israel what is by most Christians known as the “Ten commandments” but would be better referred to as the (literal translation) ““The Ten Sayings” or Decalogue. These Sayings including more than ten actual mitzvahs. Later Jeshua would tell that he has come not to take that Law away, like so many christians think, but to explain it and to fulfil it.

“Do not suppose that I came to tear-down the law or the prophets; I did not come to tear-down, but to fulfil.”
(Matthew 5:17 MLV)

“But it is easier for heaven and earth to pass away, than for one serif of the law to fall short.”
(Luke 16:17 MLV)

“Now I am saying this: the law, which happened four hundred and thirty years afterward, does not invalidate a covenant* validated beforehand by God in reference to Christ so as to do-away-with the promise.”
(Galatians 3:17 MLV)

Many thousand years ago God found it time that what He wanted people would know very well what He expected from them. He wanted to make it clear to them what His expectations were.
He made it clear what He wanted man to keep to.

For those who doubt it, or use graven images in their worship places God made it clear He does not like such things.

“You are not to make beside me gods of silver, gods of gold you are not to make for yourselves!”
(Exodus 20:20 SB)

No body, who wants to be a child of God, may have more than One God before him or may become unequally yoked with unbelievers and take part in pagan rites and pagan festivals (like Halloween, Christmas, Easter, just to call a few).

It was on Sivan 2 that the Almighty God tells Moshe that He not only wants to give the Jews the Torah, but also wants to make them His chosen, set apart or holy nation, who will follow His commandments. The Jews wholeheartedly agree, replying,

“All God wishes we will do.”

On the third day of the month Moses relays the Jews’ answer to God and then returns to the Jews to tell them that he will be the messenger for the Ten Sayings; that what God told him up high on the mountain.

This weekend, Adar 6, 5777, we remember the giving of Torah and this transitional moment in our history — a moment known as Matan Torah (the Giving of the Torah). No longer were we merely the descendants of a great man named Abraham, or simply a Middle-Eastern people known as the Israelites. We had now become God’s people, chosen to learn His Torah and keep its laws. It’s a moment we celebrate every year on the festival of Shavuot, and this year will take place from May 30–June 1.

The Torah and Talmudic sources describe the delivery of the Ten Commandments as a unique experience — complete with thunder, lightning and a smoking mountaintop — and an event of historic significance. Yet the Talmudic account itself actually makes it quite difficult to understand what was so earth-shattering about

“the giving of the Torah.”

It was not that people did not yet know God’s Will. A significant body of legislation and moral lore was already in existence long before the historic event described as “the giving of the Torah.” Indeed, even without the Talmudic tradition it would seem that all of the Ten Commandments given at Sinai are either philosophical axioms (e.g., monotheism), moral imperatives and ideals (e.g., do not murder, do not steal, honour your father and mother, do not covet), or previously received mandates (e.g., the Sabbath). In other words, not the sort of material that would seem to warrant a divine revelation — and certainly not one of such grandeur.

But we should know that it was no simple handing over a book of lore …  God gave man the basic rules to live by, the Ten Commandments.

Please do understand, though the name of the event — the Giving of the Torah — implies that the entire Torah was given that day, this is not the case. In fact, only the Ten Commandments were taught to us that day, and even they were only transmitted verbally. The physical luchot—the tablets — were not given for another 40 days.

Nevertheless, the name remains, as it marks the day the Elohim began the process of giving us the Torah. In that light we should remember this weekend which great gift we were given so that it would be much easier for us to know how to keep in line with God’s desires.

First we were taught the Ten Commandments. Then, Moses stayed on Mount Sinai to learn from God, for 40 days. We too can take such 40 days to meditate and wonder about our relationship with the Most High. You can call it a time of reflection. Also Jeshua took such a time to think about what God wanted from him and his followers. He too had gone in the desert for 40 days to contemplate. Jeshua also took time to cogitate and was not afraid to deny the requests from others to denounce God or to test God. Also God’s people had to wait such a long time before they saw Moshe back. Though they proved not to be as strong as Moshe and Jeshua, Jesus Christ, who thought it most important to do the Will of God and not his own will. Though it is clearly impossible for Moshe to have learned ‘all 385 commandments’, he did learn the rules they are based on, and so it is considered as if he actually learned them. On stone tablets the basic 10 sayings cover most rules. The rest of the Torah was communicated in stages throughout the Jews’ 40-year sojourn in the desert.

In short we could say

The Ten Commandments

 1. Believe in Only One God.
 2. Do not believe in other deities.
 3. Do not take God’s name in vain.
 4. Keep Shabbat.
 5. Honour your parents.
 6. Don’t murder.
 7. Don’t commit adultery.
 8. Don’t kidnap.
 9. Don’t give false testimony.
 10. Don’t covet another’s possessions.
The Ten Commandments, In SVG

The Ten Commandments, In SVG (Photo credit: Wikipedia)

This our the basic rules for man to follow. The 4 first ones you could consider laws believers in God should follow, but the 5th until the 10th commandment form the basic rules for all people, who should take care to be able to live with each other in the best and most peaceful conditions. By obeying those given ethic laws for humanity man should be able to live in peace.

Although Matan Torah is known as the time when God gave us His Torah to study and keep, there were a few Israelites who had kept the entire Torah of their own volition before Matan Torah.

Now the moment had come that the Elohim Hashem Jehovah asked man to take the act of making a conscious choice or decision. It had become time man had to show for Whom he wanted to stand. From the beginning of times God had given man freedom to act or judge on one’s own. Now it is time for man to show that he has the ability or power to discern what is responsible or socially appropriate.

Man has to make the choice how he is going to behave in a community. He has to choose the position he is going to take opposite others and how he is going to treat them.

Before Matan Torah, those who observed Torah did so entirely of their own accord. It was their own choice and we can not tell in what way they wanted to do it. We can only guess how they saw it as a matter of having a good relationship with the Divine Creator.

Probably their connection to God, therefore, was only as deep as their understanding and feeling. Like today people who come into the faith cannot know yet all what they have to keep to and have to go on a path of learning to come to know what God really wants from them.

English: The Title page of Mishnah Torah by Mo...

The Title page of Mishnah Torah by Moshe ben Maimon haRambam, published in Venice in 1575 (Photo credit: Wikipedia)

For us tonight having Matan Torah in our mind, we look at the time the Elohim connected His Essence to the Torah and gave it to mankind and as such also to us. Each of us has the own responsibility now to decide to accept that given Torah or to deny it. Each of us should see how The Law of God is our safeguarding but also our inner set apart (holy) contact with the Most High. When we observe the Torah, therefore, we are connected to God’s essence, no matter who we are and how much we understand or feel. {Likutei Sichot, vol. 28, pp. 11-12.}

Fear may have seized those at the fields before the mountain of Sinai, but we should not be in fear, because “God has visited his people!” and given His instructions so that they could live according to the Wishes of God. We should know that in every place where God’s Name is recorded He will come to us and will bless us.

“Moshe said to the people: Do not be afraid! For it is to test you that God has come, to have awe of him be upon you, so that you do not sin.”
(Exodus 20:17 SB)

“A slaughter-site of soil, you are to make for me, you are to slaughter upon it your offerings-up, your sacrifices of shalom, your sheep and your oxen! At every place where I cause my name to be recalled I will come to you and bless you.”
(Exodus 20:21 SB)

“I will make a great nation of you and will give-you-blessing and will make your name great. Be a blessing!”
(Genesis 12:2 SB)

“So are they to put my name upon the Children of Israel, that I myself may bless them.”
(Numbers 6:27 SB)

Moshe wrote down the Words of God and that way even today we can read what God wants from His creatures.

“Now Moshe wrote down all the words of YHWH. He started-early in the morning, building a slaughter-site beneath the mountain and twelve standing-stones for the twelve tribes of Israel.”
(Exodus 24:4 SB)

English: Moses repeated the commandments to th...

Moses repeated the commandments to the people, detail by a Carolingian book illuminator circa 840 (Photo credit: Wikipedia)

+

Preceding articles

Our life depending on faith

God’s wisdom for the believer brings peace

Mishmash of a legal code but importance of mitzvah or commandments

Written by inspiration of God for our admonition, to whom it shall be imputed if they believe

Whoopi Goldberg commandments and abortion

29. Laws that Value People

Responsibilities of Parenthood for sharing the Word of God

Luther’s misunderstanding

++

Additional reading

 1. Statutes given unto us
 2. A god who gave his people commandments and laws he knew they never could keep to it
 3. Necessary to be known all over the earth
 4. God-breathed prophetic words written torah and the mitzvot to teach us
 5. Observing the commandments and becoming doers of the Word
 6. Displeasures and Actions of the Almighty GodJudeo-Christian values and liberty
 7. Not trying to make the heathen live like Jews #1
 8. Hello America and atheists
 9. 1,500 to 1,700 years old Chiselled tablet with commandments sold at auction

+++

Further reading

 1. Our Competition With God
 2. A Summary of Exodus
 3. February 6, 2017-The Beginning of Law’
 4. Intro to the Ten Commandments or The Ten Words
 5. Ten Commandments – Exodus 20:1-17
 6. Exodus 24:12-18 Moses was on the mountain for 40 days and 40 nights
 7. The first commandment – Putting God first
 8. God verses our gods
 9. God’s nature revealed as Law
 10. The 10 Commandments
 11. The Ten Commandments
 12. The Ten Commandments and Prophesy
 13. Daily Prompt: Ten
 14. Do You Keep the Ten Commandments
 15. 10 Rules Worth Following
 16. Ten Commandments
 17. Do the Ten Commandments apply to Christians?
 18. The beginning
 19. Can the Old Covenant be abolished if the Ten Commandments are not?
 20. “The Catechism in Six Parts: The Ten Commandments”
 21. How Not to Learn from The Bible
 22. God the Father – “I did not create you so that you could do whatever you want…”
 23. Want What You’ve Got! (Lent)
 24. Christian Parenting, Ten Commandments, and Les Miserables
 25. It Depends
 26. Idolatry & The Shack
 27. Honor Your Parents
 28. What I’m Reading: Are You Normal?
 29. Simple Standard
 30. Rules of the Road
 31. Sabbath, Creation, Guarding and Observing
 32. Top Ten Secrets From The Foundation Of Our World
 33. Simply following the Ten Commandments isn’t enough
 34. Seven Fundamental Practices: Sabbath Rest
 35. Sermon: Who Do You Love?
 36. Love and the Meaninglessness of Scripture
 37. Lying
 38. Lust of the eyes
 39. Morality and neurochemical impulses
 40. Shorty*: What Ultimately Comforted Job?
 41. Jesus Christ – “Remember, you are not here to please man with your actions but God – God’s Laws never change”
 42. I’ll Do It My Way -the terrible harvest of moral relativism

+++

20 Comments

Filed under History, Juridical matters, Lifestyle, Religious affairs