Tag Archives: 14 -15 Nisan

Meer dan Tien dingen die we moeten weten over Jezus

NPO1 toonde vanochtend in het programma WNL ‘Goede morgen Nederland’ dat heel wat mensen eigenlijk niet weten waarom dit weekend een feestdag is. Zelfs zogenaamd christelijk opgevoede mensen konden niet echt goed aangeven wat de reden was om Pasen te vieren en vrijaf te hebben. Heel weinig wisten dat het iets met de dood van Jezus te maken had, maar niemand haalde de verrijzenis van Jezus aan, wat voor vele Christenen toch de reden van Pasen zou moeten zijn. Een enkeling haalt de dood van God aan, zoals dit ook meermaals gezegd werd op de uitvoering van de Passion, de avond te voren. Hierbij vergeten die gelovigen dat volgens de Schrift God een eeuwige Geest is die geen geboorte en geen dood kent.

Pasen is echter een feest gebaseerd op een heidens feestgebeuren voor de godin van de lente en vruchtbaarheid. Hiervoor staan dan de konijnen of hazen en de eieren centraal. Men kan zich namelijk vragen stellen bij de connectie van eieren en Paashazen met Jezus of met God.

Wat ook opvalt in de vele interviews op meerdere televisie stations is dat velen niet echt weten wie Jezus eigenlijk is. Wel zijn er velen die aannemen dat Christenen hem zouden aanbidden als God. De Trinitarische Christenen doen dat wel, maar ware Christenen doen dat niet. Opvallend is het wel dat in het programma WNL en op de Vlaamse televisie constant christenen wordt gezegd terwijl zij het soms enkel over Katholieken hebben.

Mits het voor de katholieken vandaag Goede Vrijdag is en voor ware Christenen 14 Nisan vanavond het Laatste Avondmaal in herinnering brengt, willen wij toch even de aandacht vestigen op wat men zo al zou moeten weten over Jezus.

In miljoenen levens staat hij centraal: “de Heere Jezus Christus”. Veel christenen willen op hem lijken.Meerderen zeggen dat hij een kind was, een mens maar ook een god, waarbij zij dan meestal de God bedoelen. Hierbij maken ze van de Enige Ware God iemand die niet de waarheid vertelt en een toneelspel opzet om ons te misleiden en ons verweesd achter te laten. Die genen die geloven dat Jezus God is doen ons denken dat hij een grote bedrieger is, want God zegt dat Hij alles weet en dat niemand Hem kan zien en leven. Jezus was gezien door meerderen alsook beweerde Jezus dat hij zelfs niet wist wanneer hij zou terugkeren, een toch zeer belangrijk punt voor gelovigen en niet gelovigen. Dat dan verzwijgen wanneer men alles weet is geen respect tonen voor de mens en de mens geen mogelijkheid geven om zich tijdig van redding te verzekeren.

James Martin schreef diverse boeken die nieuwe inzichten over Zijn leven gaven. In OnFaith deelt hij tien dingen over Christus die volgens hem iedereen zou moeten weten. Laten wij deze even bekijken.

1. Jezus was arm
Iedereen weet dat Jezus oproep om zorg te dragen voor de armen.

‘Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan’,

zei hij (Matteüs 25:40, red.).

Maar sommigen weten niet dat Jezus zelf arm was – of in ieder geval afkomstig uit de ‘lagere klassen’ van de maatschappij. Voordat hij in het openbaar actief werd, woonde en werkte Jezus in Nazareth, een klein stadje met tussen de 200 en 400 inwoners. Jezus was ‘tekton’ (Grieks), meestal vertaald als timmerman. Maar het kan ook houtbewerker of ambachtsman betekenen, of zelfs dagloner. Het is belangrijk om op te merken dat timmermannen binnen het sociale en economische stelsel onder de boeren stonden. Jezus wist wat het betekende om te overleven in een arme stad.

2. Jezus veroordeelde inkomensverschillen
Vanuit Nazareth is het anderhalf uur lopen. Dan kom je uit in Sepforis, een bloeiende stad met 30.000 inwoners en herbouwd door koning Herodes. In de stad stond een amfitheater, een fort, rechtbanken en weelderige huizen versierd met fresco’s en mozaïek. Wie vanuit Nazareth geld wilde verdienen in de grote stad moest op z’n minst 6 kilometer lopen om aan een goede baan te komen.

In de gelijkenis van Lazarus – waarin een rijke man weigert om zorg te dragen voor een arme – komt Jezus’ woede over inkomensverschillen aan bod. We denken vaak dat zijn woorden goddelijk geïnspireerd waren. Dat waren ze ook, maar daar gaat de schrijver mis met te zeggen dat “Jezus was God én mens.” Hij vergeet dat Jezus de zoon van God is die door God geautoriseerd is te spreken en te handelen in Zijn Naam. Jezus zijn woorden waren geïnspireerd op menselijke ervaringen, omdat hij de grote verschillen tussen arm en rijk van dichtbij had gezien.

3. Jezus had goede vrienden
We hebben de neiging om te denken dat Jezus zakelijk contact had met zijn discipelen en volgelingen. Maar hij had ook vrienden. Het Evangelie van Johannes zegt heel duidelijk:

‘Jezus had Martha, en haar zuster, en Lazarus lief’.

Toen Lazarus – de man die door Jezus werd opgewekt uit de dood – ziek en stervende werd gevonden, werd deze veelzeggende zin uitgesproken. De boodschap was niet: ‘Onze broer Lazarus is ziek’. Nee, ‘Heere, zie, hij die U liefhebt, is ziek.’

De Heere Jezus had intieme vriendschappen. Hij was niet alleen de Messias. Jezus was ook een goede vriend.

4. Jezus gaf Zijn discipelen de opdracht om niet te oordelen
Om één of andere reden is dit vaak moeilijk te accepteren voor mensen. Wanneer ik hem citeer:

‘Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld worde’,

gaan bij sommigen de haren recht overeind staan. We zijn dan geneigd om als een soort rechter op te treden en te zeggen:

‘Nou, maar dat betekent toch niet dat alles mag?’.

Dit is een veelgehoorde reactie. Maar, Jezus zegt simpelweg dat we niet mogen oordelen. Jezus zegt dat we het oordeel moeten overlaten aan God.

5. Jezus zei niets over homo’s en lesbiennes
Ondanks Jezus’ vele uitspraken over sociale situaties en menselijke omstandigheden, heeft Jezus niets gezegd over homoseksuele mensen. Toegegeven, de apostel Paulus spreekt er wel over. Tegelijkertijd geloven veel hedendaagse geleerden dat Paulus niet sprak over homoseksualiteit, maar over het kwaad van mannelijke prostitutie.

In ieder geval sprak Jezus zelf over het helpen van armen, vergeven van onze vijanden en echtscheiding (dat veroordeelde hij). Maar hij zei niets over homo’s en lesbiennes.

6. Jezus was altijd op zoek naar achtergestelde mensen
Wanneer een evangelieverhaal begint met een achtergesteld persoon, kun je er zeker van zijn dat Jezus het voor hem of haar opneemt. Daarover staan talrijke voorbeelden vermeld. Hij ontmoette een Romeinse aanvoerder van soldaten en in plaats van hem te dwingen om zich te bekeren, genas hij zijn knecht. Hij ontmoette een Samaritaanse vrouw (iemand die als vijandig werd beschouwd door Joden, red.). In plaats van haar te veroordelen, voerde hij een vriendelijk gesprek. Hij ontmoette Zacheüs, de tollenaar. Voordat hij opriep tot bekering, ging Jezus met hem eten: een teken van acceptatie.

Jezus stak voortdurend zijn hand uit naar mensen die in de marge van de samenleving stonden. Hij vroeg zijn discipelen hetzelfde te doen.

7. Jezus liet Zich door niemand tegenhouden
Het is gebruikelijk wanneer mensen bepaalde woorden en daden uit Jezus’ leven tot zich nemen. Bij sommige verhalen uit zijn leven voelen we ons ongemakkelijk. Thomas Jefferson gaf zelfs toe dat hij een eigen evangelie samenstelde. Dit resulteerde in de ‘Jefferson Bible’. Hij wilde als het ware een Jezus creëren die hij kon bedwingen. Maar Jezus laat zich niet bedwingen. Dit gold voor de mensen in zijn tijd en de mensen nu. Wanneer je ongemakkelijke delen weglaat, creëer je een eigen Jezus.

8. Jezus verrichte écht wonderen
Veel mensen voelen zich ongemakkelijk bij Jezus’ bovennatuurlijke krachten en wonderen. Maar een immens gedeelte van de evangeliën wordt door zijn machtige wonderen in beslag genomen. Wanneer je de wonderen weglaat, verdwijnt de context waarin de meeste uitspraken van Jezus staan.

Dat Jezus in staat was om wonderen te verrichten, wordt in de evangeliën nooit in twijfel getrokken. Zelfs zijn tegenstanders waren getuige van zijn wonderdaden. Hij kreeg bijvoorbeeld kritiek naar aanleiding van genezingen op de sabbat. De vraag die mensen in zijn tijd stelden was niet of Jezus wonderen kan doen, maar uit welke bron de genezing afkomstig was. Uit alle verklaringen die je kunt vinden, wordt duidelijk dat Jezus werd gezien als een wonderdoener.

9. Jezus worstelde in Zijn gebeden
Jezus was volledig goddelijk en tegelijkertijd ook volledig mens. Dat is één van de fundamentele waarheden binnen het christelijk geloof. Voor diegenen die Jezus als God nemen kan dit een mysterie blijven dat niet helemaal begrepen kan worden. Nochthans is God een God van helderheid. Men hoeft neit vast te zitten in menselijk gemaakte dogma’s. Men is best de woorden van de Bijbel te nemen zoals ze zijn en dan zal alles zo duidelijk en klaar zijn als helder water. Jezus zijn menselijkheid komt het meest naar voren in de hof van Getsemané, waar Jezus wordt geconfronteerd met zijn naderende kruisiging. daar zien wij de angstige mens die niet tot zichzelf bid maar goed weet tot wie hij terecht kan met zijn verzoeken. Jezus vertrouwt niet in zichzelf maar in God stelt Jezus alle vertrouwen.

‘Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg’,

zei Jezus. In wezen zegt Hij:

‘Als het mogelijk is, laat Mij niet sterven’.

God kan niet sterven maar Jezus als mens van vlees en bloed kan wél sterven. Jezus geeft ook aan dat niet zijn wil zal moeten geschieden. Indien Jezus God is zal het natuurlijk altijd zijn wil de wil van God zijn.

Uiteindelijk aanvaardt Jezus dat zijn dood de wil van de Vader is, ondanks het feit dat hij worstelend in gebed was. Aan de houten paal (door velen het kruis genoemd) riep Jezus het uit:

‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’

Christenen hebben een Heer die hun menselijke worstelingen volledig kan begrijpen. Jezus indien hij God zou zijn roept niet op zichzelf of heeft zichzelf niet verlaten. Een eigenheid kan niet buiten zichzelf treden. Trouwens God is overal tegelijkertijd.

10. Jezus stond op uit de dood
Voorafgaand aan de ‘kruisiging’ bleven veel apostelen niet trouw aan de Heere Jezus. Eén van hen, Petrus, verloochende hem zelfs. Maar na zijn dood was er sprake van een transformatie onder de discipelen. De leerlingen veranderden van doodsbange mensen in een slachtofferrol in, mannen die bereid waren om te sterven omwille van het geloof. Het sterven van Jezus was zo tastbaar, zichtbaar en dramatisch dat zij zich anders opstelden. Jezus was werkelijk opgestaan. Dit is voor mij het belangrijkste als we spreken over de Heere Jezus.

Indien Jezus God is hebben wij als mensen nog steeds geen enkel bewijs dat een mens kan opstaan uit de dood en een eeuwig leven tegemoet kan zien. In zulk geval hebben wij geen hoop om ons aan op te trekken.

Indien Jezus een mens is dan hebben wij wél dat ontegensprekelijk bewijs dat ten eerste, een mens de wil van God kan doen, en ten tweede, dat een mens uit de doden kan gehaald worden.

Verder lezen wij in de Schrift dat oorspronkelijk Jezus lager was dan de engelen, maar werd verhoogd door de Allerhoogste God, dit terwijl Die God altijd de Allerhoogste is en zal zijn. Die Allerhoogste Ontwerper God boven alle goden heeft Jezus tot zich genomen en heeft hem tot een hogepriester voor Hem gemaakt alsook aangesteld als een bemiddelaar tussen Hem en de mensen.

Dit weekend is het belangrijk dat wij er ernstig over na denken wie Jezus is en wat hij werkelijk voor ons gedaan heeft. Kort samen gevat mogen wij stellen dat Jezus

 • de zoon van God is
 • de lang beloofde en verwachte en de verwezenlijking van het woord of Goddelijke belofte
 • de gezonden afgezant van God is
 • een mens van vlees en bloed is
 • diegene die zijn eigen wil opzij geschoven heeft om Gods Wil te doen
 • diegene die er in geslaagd is steeds de wil van God te doen
 • diegene die geautoriseerd is om in Gods Naam te spreken en te handelen
 • diegene die zijn leven heeft gegeven als losgeld voor de zonden van de gehele mensheid
 • diegene die werkelijk gestorven is en na drie dagen in de hel (het graf) uit de dood is opgestaan
 • diegene die als verrezen mens ons is voorgegaan in de sleutelfiguur is van de Nieuwe Wereld
 • Jezus is de weg naar God
 • diegene in wie wij vertrouwen kunnen stellen
 • diegene die de mensheid met God verzoend heeft
 • diegene die nu zit aan de rechterhand van God
 • diegene die als bemiddelaar bij God optreed voor ons
 • diegene die is aangesteld door God als koning voor het Koninkrijk hier op aarde
 • diegene die zal wederkeren om te oordelen de levenden en de doden

+++

Gerelateerde artikelen

 1. Veertig
 2. Kind, Man en God
 3. Goede Vrijdag. www.40dagenhierennu.nl vrijdag 19 april
 4. Goede vrijdag 2018
 5. 14 stations of the cross
 6. Hoop door ‘t lege graf
 7. Weekoverzicht #37: ik vierde Pasen!
 8. Lente Fris
 9. pasen.
 10. Pasen geopend
 11. Drie vormen van liefde
 12. Haakpatroon Paashaas Eierdopjes

5 Comments

Filed under Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden

A great evening and special days to look forward in 2019

Everywhere Spring is in the land, you might see that people want to clean and get rid of so many things gathered in Winter.

In several countries we also find that people want to get rid of their governments, though many of them do not look forward to the government the Most High Elohim has planned. They should know that this by God ordained government shall be the most efficient government and shall come to last for ever.

The coming days we shall remember how that king for the earthly kingdom was presented to the world. He was honoured when he entered Jerusalem, but soon lots of people shouted to kill him.

After his glorious entrance in Jerusalem he one night went into an upper room to be with his closest friends and to break bread with them. That “Breaking of bread” (or Betzi’at halechem) was so special we may not leave it un-remembered. The Nazarene rebbe asked his followers to take it in remembrance in the same way as his heavenly Father asked all God loving people to remember what He did for the enslaved in Egypt.

Concerning this special day I not invite you to read “Soon it shall be Erev Pesach and Passover 2019″ but also hope you shall be able to find near you a group of believers remembering that special gathering of Jeshua, Jesus Christ, the Messiah. And in case there is no Memorial Meal near you, why not invite others at your home to have one there?

+

Find also additional reading

 1. Who Would You Rather Listen To?
 2. A season for truth and peace
 3. 9 Adar and bickering or loving followers of the Torah preparing for Pesach
 4. First month of the year and predictions
 5. Making sure we express kedusha for 14-16 Nisan
 6. Holidays, holy days and traditions
 7. Objects around the birth and death of Jesus
 8. 8 Reasons Christian Holidays Should Not Be Observed
 9. Preparation for unity
 10. Preparation for Passover
 11. Anointing as a sign of Promotion
 12. Entrance of a king to question our position #2 Who do we want to see and to be
 13. Not dragged unwillingly to death
 14. A perfect life, obedient death, and glorious resurrection
 15. Lost senses or a clear focus on the one at the stake
 16. Seven Bible Feasts of JHWH
 17. Days of Nisan, Pesach, Pasach, Pascha and Easter
 18. At the Shabbat HaChodesh: readings about blood, liberation and purification
 19. Purification and perfection
 20. Preparing for the most important weekend of the year 2018
 21. Preparing for 14 Nisan
 22. Yom Hey, Eve of Passover and liberation of many people
 23. Able to celebrate the Passover in all of its prophetic fulfilment
 24. The Memorial Supper
 25. Inauguration of the New Covenant
 26. This day shall be unto you for a memorial and you shall keep it a feast to the Most High God
 27. Memorial Observance 1909
 28. Thinking about fear for the Loving God and an Invitation for 14 Nisan
 29. Wednesday 5 April – Sunday 9 April 30 CE 2017 Pesach or Passover versus Easter
 30. Shabbat Pesach service reading 1/2
 31. Most important weekend of the year 2016
 32. The Most special weekend of the year 2018
 33. The Most important weekend of the year 2018
 34. A Great Gift commemorated
 35. This day shall be unto you for a memorial and you shall keep it a feast to the Most High God
 36. After darkness a moment of life renewal
 37. Worthy partakers of the body of Christ
 38. Easter holiday, fun and rejoicing
 39. After the Sabbath after Passover, the resurrection of Jesus Christ

 

8 Comments

Filed under Lifestyle, Religious affairs

Making sure we express kedusha for 14-16 Nisan

Over a a few weeks for lovers of God, the most important days of the year shall have us to bring to remember how God provided salvation from slavery of man but also of slavery of death. Though both where installed by a covenant of bloodshed, one of the firstborns of the old world, the other by the firstborn of the new world, the second Adam.

This image was selected as a picture of the we...

This image was selected as a picture of the week on the Czech Wikipedia for th week, 2007. (Photo credit: Wikipedia)

Being the most set apart or holy days of the year, we should take care that our house does not get defiled by the wrong objects. In our living quarters non Jews and not real Christians should notice the typically absent are specifically “other” objects such as wicker baskets of chocolate Easter eggs and/or painted eggs and chocolate bunnies, or bacon and its smell.

Prohibited, and hence placed out of sight or otherwise rendered out-of-commission in particular times and places, are in some Jewish homes: bread and flour on Pasch/Pasach or Passover. (According to the Kitnot)

Coming closer to those special days and holy week, we can prepare ourselves for that grand memorial time. The coming days we can try to cleanse our body and soul (i.e. our full being).

We should make sure that every thing around us shall be able to embody, create, and express kedushah [holiness] by their actual presence, by a hidden presence of which one is consciously or subliminally aware, and also by the whole range of interactions to which such objects are subject or suggest and provoke. We should know that we do have to participate in the fulfilment of mitzvot, the commandments,  which should be engraved deep in our hearts.

+

Preceding article

Christianity like Judaism God’s call to human responsibility

The Evolution Of Passover–Past To Present

Easter: Origins in a pagan Christ

It takes guts to leave the ruts

Reciting the Aleinu as a warning against temptation of idolatry

Commemorating the escape from slavery

The Last Supper was a Passover meal

A Single Seder, and Around the World

Thoughts on Passover

++

Additional reading

 1. First month of the year and predictions
 2. Seven Bible Feasts of JHWH
 3. Holidays, holy days and traditions
 4. Remember the day
 5. Shabbat Pesach service reading 1/2
 6. Shabbat Pesach service reading 2/2
 7. Easter holiday, fun and rejoicing
 8. Why we do not keep to a Sabbath or a Sunday or Lord’s Day #2 Testimony
 9. Why we do not keep to a Sabbath or a Sunday or Lord’s Day #3 Days to be kept holy or set apart
 10. Yom Hey, Eve of Passover and liberation of many people
 11. A Passover for unity in God’s community
 12. Pesach and a lot of brokenness in the world
 13. On the first day for matzah
 14. 14 Nisan a day to remember #3 Before the Passover-feast
 15. 14 Nisan a day to remember #4 A Lamb slain
 16. 14 Nisan a day to remember #5 The Day to celebrate
 17. A Great Gift commemorated
 18. Anointing of Christ as Prophetic Rehearsal of the Burial rites
 19. A Messiah to die
 20. An unblemished and spotless lamb foreknown
 21. The Song of The Lamb #5 Revelation 5
 22. The Song of The Lamb #7 Revelation 15
 23. This day shall be unto you for a memorial and you shall keep it a feast to the Most High God
 24. Exodus 9: Liar Liar
 25. Geert Wilders wants mandatory blackface at Dutch festival
 26. Like grasshoppers
 27. White Privilege Conference (WPC) wanting to keep the press out for obvious reasons

+++

Further reading

 1. Equinox, Easter and the arrival of Spring in Austria
 2. Easter Eve
 3. Easter: Holiday of the devil
 4. Wordless Wednesday – Egg-straordinary Eggs
 5. Painted easter eggs
 6. Celebrating Easter in Romania
 7. Stampin Friends Easter Hop
 8. 7 Mind Blowing Facts About Easter You Probably Didn’t Know!
 9. The “Bunny Song”
 10. A holiday
 11. I got nuttin!
 12. Annual Passover Gathering
 13. 19 March 2017 Bible Reading
 14. Lenten Meditation: Never as Planned
 15. Why The Seder?
 16. Passover Stuffed Cabbage
 17. Mar 19 God’s Plan
 18. Passover is coming and the strangers in our midst need help (Part 1 of 2)
 19. Am I Ready To Hear What God Says?
 20. The Way Ahead
 21. Shabbat Ki Tisa 5777 Parashat Parah–This Is Not Bull
 22. Matzo Project 5777 Will Fulfill Your Passover Unleavened Fantasies
 23. To bean or not to bean, that is the question!
 24. For Real, How Rare Is a Red Heifer?
 25. Matzah, Matzo, Matzoh
 26. It’s time to start thinking about Pesach!
 27. Autonomy, Individualism & Sincerity, #inspired for the whole year!
 28. Jennifer Abadi’s Turkish Style Harósi 

+++

 

Save

22 Comments

Filed under Being and Feeling, Food, Lifestyle, Religious affairs

After darkness a moment of life renewal

A spiritual advisor, Cherokee Billie, calls herself a clairvoyant, who has been advising thousands of clients about relationships, business affairs and the future. Though the Bible, God’s Word warns us to stay away from such persons, we would like to quote her.
She wrote

“The Christ, He who was in the ancient of days, is the flame of God that dwells in the spirit of man. He is the breath of life that visits us, and takes unto Himself a body like our bodies.

He is the will of the Lord. {Be Blessed at this Holy Time}

She is right in calling Christ the Will of the Lord, by whom she (we think) means God. The God of gods, the Divine Creator, gave in the early days, in the Garden of Eden, a solution for the fall of man. God provided that a Messiah would come who would be able to put his own will aside in favour of the Will of God. That man, born in Bethlehem and brought up in Nazareth, was a very active person seen by many. Though God cannot be seen by man, Jesus made it possible to have a clear picture of his heavenly Father.

She further writes

And the word of the Lord our God builded a house of flesh and bones, and was man like unto you and myself. {Be Blessed at this Holy Time}

But according to the Bible Jesus was a man of flesh and bones whilst God is an eternal Spirit to Whom man can do nothing. Man could do a lot to Jesus. He was not only tempted many times, whilst God can not be tempted, he had enough reason to fear man, because man could really hurt him and did really kill him. God cannot be killed, but Jesus really was.

Too many Christians do forget the attributes and specific character of God and mix those two Biblical characters. Not only have they made Jesus into their god, but often they also made graven images of him or use the sign of the god of evil and the god of light (or sun), Tammuz, as the symbol of their god Jesus (namely the cross).

The writer also thinks like Kahlil Gibran

Many times the Christ has come to the world, and He has walked many lands. And always he has been deemed a stranger and a madman.” ~Kahlil Gibran in Jesus The Son of Man {Be Blessed at this Holy Time}

She further adds

Too much political correctness has made it unfashionable to have faith and talk about it openly.  I will choose to continue to have faith because without it I would have nothing. {Be Blessed at this Holy Time}

Now when Winter has passed and the Spring Season opened with the remembrance day of Christ (14 Nisan) and the exodus of Egypt (14-15 Nisan) we can rejoice in the fact that this man who did not do his own will, which he would have done in case he is God, was taken out of the dead by his heavenly Father the Only One True God. Jesus did not come out of his grave by his own power, but by the Mighty Power of God.

It was that time Jesus was back alive on earth, where he showed his wounds to his followers to give proof that he is not a ghost, whilst God is a Ghost, and not some one of flesh and blood. No other time was Jesus ever back onto the earth, after he was taken up high by his heavenly Father to sit next to that Only One true God.

It is from there in the heavenly regions that Jesus is allowed by God to be a mediator between man and God and to be a high-priest for God and man.

As long as we are living in this system of things, we should take time to come to know Jesus his heavenly Father well and to prepare ourselves for the harsh times coming.

We always should remember that if God spared not his own only begotten son, how much less will he spare us!

Charles Haddon Spurgeon by Alexander Melville.jpg

British Particular Baptist preacher Charles Haddon (CH) Spurgeon

What whips of burning wire will be yours when conscience shall smite you with all its terrors. Ye richest, ye merriest, ye most self-righteous sinners-who would stand in your place when God shall say,

“Awake, O sword, against the man that rejected me; smite him, and let him feel the smart for ever?”

Jesus was spit upon: sinner, what shame will be yours! We cannot sum up in one word all the mass of sorrows which met upon the head of Jesus who died for us, therefore it is impossible for us to tell you what streams, what oceans of grief must roll over your spirit if you die as you now are. You may die so, you may die now. By the agonies of Christ, by his wounds and by his blood, do not bring upon yourselves the wrath to come! Trust in the Son of God, and you shall never die. {Charles Haddon Spurgeon}

Without the light we shall stay in the dark, but in our heart it has not to stay dark.

Behold, how independent of outward circumstances the Holy Ghost can make the Christian! What a bright light may shine within us when it is all dark without! How firm, how happy, how calm, how peaceful we may be, when the world shakes to and fro, and the pillars of the earth are removed! {Charles Haddon Spurgeon}

It is now that we shall have to

Take time out of your busy lives and reflect on the spiritual blessings that are being poured out at this time. No matter what you may be going through the blessings are still coming and it is up to us to recognize the miracle of each day. {Be Blessed at this Holy Time}

The Christian concept of apocatastasis include...

The Christian concept of apocatastasis includes a restoration of the world to its original state, as in the Garden of Eden (Photo credit: Wikipedia)

With Spring announcing new life we should also look for ways to receive a new life and to prepare ourselves for a never ending abundant life of peace. We should come to the right correctness, putting away all human dogma’s and keeping only to the Biblical Truth and the purity of the Word of God.

Please reflect on the words written in the old Book of books, the Bible, and take time now to put everything on order and to clean up all mess and start a new.

*

Please do reflect on following Bible sayings:

Luke 3:21-38 (TS98)
21 And it came to be, when all the people were immersed, יהושע {Jehshua} also being immersed, and praying, the heaven was opened, 22 and the Set-apart Spirit descended in bodily form like a dove upon Him, and a voice came from heaven saying, “You are My Son, the Beloved, in You I did delight.” 23 And when יהושע Himself began, He was about thirty years of age, being, as reckoned by law, son of Yosĕph, of Ěli, 24 of Mattithyahu, of Lĕwi, of Meleḵi, of Yanah, of Yosĕph, 25 of Mattithyahu, of Amots, of Naḥum, of Ḥesli, of Noḡah, 26 of Ma῾ath, of Mattithyahu, of Shim῾i, of Yosĕph, of Yehuḏah, 27 of Yoḥanan, of Rephayah, of Zerubbaḇel, of She’alti’ĕl, of Neri, 28 of Meleḵi, of Addi, of Qosam, of Elmoḏam, of Ěr, 29 of Yehoshua, of Eli῾ezer, of Yorim, of Mattithyahu, of Lĕwi, 30 of Shim῾on, of Yehuḏah, of Yosĕph, of Yonam, of Elyaqim, 31 of Melea, of Menna, of Mattattah, of Nathan, of Dawiḏ, 32 of Yishai, of Oḇĕḏ, of Bo῾az, of Salmon, of Naḥshon, 33 of Amminaḏaḇ, of Ram, of Ḥetsron, of Perets, of Yehuḏah, 34 of Ya῾aqoḇ, of Yitsḥaq, of Aḇraham, of Teraḥ, of Naḥor, 35 of Seruḡ, of Re῾u, of Peleḡ, of Ěḇer, of Shĕlaḥ, 36 of Qĕynan, of Arpaḵshaḏ, of Shĕm, of Noaḥ, of Lemeḵ, 37 of Methushelaḥ, of Ḥanoḵ, of Yereḏ, of Mahalalĕl, of Qĕynan, 38 of Enosh, of Shĕth, of Aḏam, of Elohim.

Exodus 33:20 (TS98)
20 But He said, “You are unable to see My face, for no man does see Me and live.”

Hebrews 2:9  (TS98)
But we do see Him who was made for a little while lower than the messengers, {Jehshua} יהושע, because of the suffering of death crowned with esteem and respect, that by the favour of Elohim He should taste death for everyone.

Hebrews 2:14  (TS98)
Therefore, since the children share in flesh and blood, He Himself similarly shared in the same, so that by means of His death He might destroy him having the power of death, that is, the devil,

Hebrews 2:17-18 (TS98)
17 So in every way He had to be made like His brothers, in order to become a compassionate and trustworthy High Priest in matters related to Elohim, to make atonement for the sins of the people. 18 For in what He had suffered, Himself being tried, He is able to help those who are tried.

John 4:23-26 (TS98)
23 “But the hour is coming, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and truth, for the Father also does seek such to worship Him. 24 “Elohim is Spirit, and those who worship Him need to worship in spirit and truth.” 25 The woman said to Him, “I know that Messiah is coming, the One who is called Anointed. When that One comes, He shall announce to us all.” 26 יהושע {Jehshua} said to her, “I who am speaking to you am He.”

John 20:2-17 (TS98)
2 So she ran and came to Shim῾on Kĕpha, and to the other taught one whom יהושע {Jehshua} loved, and said to them, “They have taken the Master out of the tomb, and we do not know where they laid Him.” 3 Then Kĕpha and the other taught one went out, and they were going to the tomb, 4 and the two were running together, but the other taught one outran Kĕpha and came to the tomb first. 5 And stooping down he saw the linen wrappings lying, but he did not go in. 6 Then Shim῾on Kĕpha came, following him, and went into the tomb. And he saw the linen wrappings lying, 7 and the cloth which had been on His head, not lying with the linen wrappings, but folded up in a place by itself. 8 So, then, the other taught one, who came to the tomb first, also went in. And he saw and believed. 9 For they did not yet know the Scripture, that He has to rise again from the dead. 10 Therefore the taught ones went away again, by themselves. 11 But Miryam was standing outside by the tomb weeping. Then as she wept, she stooped down to the tomb, 12 and saw two messengers in white sitting, one at the head and the other at the feet, where the body of יהושע had been laid. 13 And they said to her, “Woman, why do you weep?” She said to them, “Because they took away my Master, and I do not know where they laid Him.” 14 And having said this, she turned around and saw יהושע standing, but she did not know that it was יהושע. 15 יהושע said to her, “Woman, why do you weep? Whom do you seek?” Thinking He was the gardener, she said to Him, “Master, if You have carried Him away, say to me where You put Him, and I shall take Him away.” 16 יהושע said to her, “Miryam!” She turned and said to Him, “Rabboni!” (which means Teacher). 17 יהושע said to her, “Do not hold on to Me, for I have not yet ascended to My Father. But go to My brothers and say to them, ‘I am ascending to My Father and your Father, and to My Elohim and your Elohim.’ ”

Hebrews 6:20  (TS98)
where יהושע {Jehshua} has entered as a forerunner for us, having become High Priest forever according to the order of Malkitseḏeq.

1 Timothy 2:1-8 (TS98)

1 Timothy 2
1 First of all, then, I urge that petitions, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all men, 2 for sovereigns and all those who are in authority, in order that we lead a calm and peaceable life in all reverence and seriousness. 3 For this is good and acceptable before Elohim our Saviour, 4 who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. 5 For there is one Elohim, and one Mediator between Elohim and men, the Man Messiah יהושע, 6 who gave Himself a ransom for all, to be witnessed in its own seasons, 7 for which I was appointed a proclaimer and an emissary – I am speaking the truth in Messiah and not lying – a teacher of the gentiles in belief and truth. 8 So I resolve that the men pray everywhere, lifting up hands that are set-apart, without wrath and disputing.

+

Preceding

Winter and Spring wonders of nature showing the Master’s hand

Getting fate in your change to positiveness

++

Find also to read:

 1. From Winterdarkness into light of Spring
 2. Wishing to do the will of God
 3. Flowing out from a genuine spiritual “heart”
 4. What shall I render unto the Lord for all His benefits
 5. Cleanliness and worrying or not about purity
 6. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #4 Transitoriness #2 Purity
 7. How we think shows through in how we act
 8. Be holy
 9. Love and cultivate that which is pure
 10. The day Jesus died
 11. Why think that (3) … Jesus rose from the dead
 12. Jesus is risen
 13. Risen With Him

+++

34 Comments

Filed under Religious affairs, World affairs

Days of Nisan, Pesach, Pasach, Pascha and Easter

End of Winter, new beginning

When Winter let us see its last breath 1st Nisan brings a New Year.
At the appearance of the first “new moon” of Spring, that is, when the waxing crescent of the moon is first sighted we come to celebrate the Biblical New Years Day.

After the dark months we look forward to a time of more light. We are also confronted with what happened many thousand years ago. There was an event in history which was going to influence the coarse of history up to today. In Egypt a people felt restricted and threatened by how they where treated. Nisan brings the start of their big journey. It is the start of the month of the Exodus from Egypt and the beginning of Jewish national history. It is also the first month used for counting the festivals (mo’edim) of the Hebrew Calendar and for reckoning the years of reign of the Kings of Israel.

Head of the months

English: Israel's Escape from Egypt, illustrat...

Israel’s Escape from Egypt, illustration from a Bible card published 1907 by the Providence Lithograph Company (Photo credit: Wikipedia)

Rosh Chodashim (ראשׁ חֳדָשִׁים), “the head of the months,” and its observance is considered the very first commandment given to Israel before the great Exodus from Egypt took place. For the world now got days they should remember for ever.

“This month shall be unto you the beginning of months: it shall be the first month of the year to you.” (Exodus 12:2 ASV)

“3 And Moses said unto the people, Remember this day, in which ye came out from Egypt, out of the house of bondage; for by strength of hand Jehovah brought you out from this place: there shall no leavened bread be eaten. 4 This day ye go forth in the month Abib.” (Exodus 13:3-4 ASV)

“The feast of unleavened bread shalt thou keep: seven days thou shalt eat unleavened bread, as I commanded thee, at the time appointed in the month Abib (for in it thou camest out from Egypt); and none shall appear before me empty:” (Exodus 23:15 ASV)

“The feast of unleavened bread shalt thou keep. Seven days thou shalt eat unleavened bread, as I commanded thee, at the time appointed in the month Abib; for in the month Abib thou camest out from Egypt.” (Exodus 34:18 ASV)

“Observe the month of Abib, and keep the passover unto Jehovah thy God; for in the month of Abib Jehovah thy God brought thee forth out of Egypt by night.” (Deuteronomy 16:1 ASV)

Commemorating miracles the Creator performed

Creation in itself is already something special about many people may have many theories. Still people are not sure how everything came into existence. They still continue to have many debates about how the world came into existence. By wondering and concentrating on the theories of man they do not see the first miracle nor the other miracles God did in this universe which still hides a lot for our small eyes.

The Ramban (Nachmanides) wrote:

“By counting every month from Nisan, we constantly commemorate the miracle that God performed when He took us out of slavery.”

Month for the Redeemed

Since the redemption from Egypt took place during the month of Nisan you also could call it

“the month of the redemption.” [Chodesh HaGeulah (חדֶשׁ הַגְּאֻלָּה)]

The Babylonian Talmud (Tractate Rosh Hashanah 11a) states:

“In Nisan our forefathers were redeemed from Egypt and in Nisan we will be redeemed.”

Not only for Jews it is an important month; Also for Christians it should be the most important month of the year. It should be a period where we remember how the Divine Creator has chosen Him a people, Israel, the Jews. But also because it is the month of the New Creation. The God of gods not only in that month took care that His own people got liberated from the slavery in Egypt. Many years later God also took care that all people got liberated from a bigger and worse slavery, namely the slavery of sin. Therefore not only for the Jews, also for Christians and Muslims, but also for those who do not (yet) believe in the True God, Nisan is also Chodesh ha-Yeshuah (חדֶשׁ הַיְשׁוּעָה), the “month of the salvation,” both in terms of the physical deliverance from Egypt, but more profoundly in terms of the spiritual salvation given at Zion/Moriah through the Messiah.  The Month of Jeshua has brought a change for the whole world, Jews and gentiles or to believers and non-believers or non-religious.

When you take Nisan to come from nissim (נִסִּים, “miracles”) or from the word nitzan (נִצָּן, “bud”) we got presented the greatest miracles in humankind.

Coming into new life

When the flowers are come on the earth; the time of cutting the vines is come, and the voice of the dove is sounding in our land, when the fruit-trees put out their green fruit and the vines with their young fruit give a good smell, we should get up and go into the world bringing the Good News of Salvation. (Song of Solomon 2:12-13) We should be thankful that the Creator not only redeemed His own people but also gave a solution for the sin of us all.

The 1st of Nisan is counted as the new year for the purpose of counting the reign of kings of Israel (in Exodus 12:2, the word lakhem (לָכֶם), “to you,” can be rearranged to form the word melekh (מֶלֶךְ), “a king.”). For instance, if a king ascended the throne just a week before the new moon of Nisan, that week would be reckoned as a year in the chronicles of Israel’s kings.

Last king and High-priest assigned to the throne

On the 14th of Nisan, about 1985 years ago a new and the last king for God was put next to the throne of God. A Jewish man from the lineage of king David was chosen to become the major High Priest in the Temple of God and to be the mediator between God and man, sitting at the right hand of God.

“55 But he, being full of the Holy Spirit, looked up stedfastly into heaven, and saw the glory of God, and Jesus standing on the right hand of God, 56 and said, Behold, I see the heavens opened, and the Son of Man standing on the right hand of God.” (Acts 7:55-56 ASV)

Jesus from Nazareth was the man God called “his only begotten beloved son“. He was the chosen one, the one God had already spoken of in the Garden of Eden. As such God His Word, His promise made in the Garden of Eden, had become flesh in 4BCE. When this son of man who was also called son of David and son of God, became 12 years of age he went already in the temple to talk about his heavenly Father. When he was thirty he got baptised by John the Baptist, after which God declared in front of many at the river Jordan, that the man standing there in the water was ‘his beloved son“.

“16 And Jesus when he was baptized, went up straightway from the water: and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending as a dove, and coming upon him; 17 and lo, a voice out of the heavens, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.” (Matthew 3:16-17 ASV)

For those who would have doubted God repeated His saying:

“33 And it came to pass, as they were parting from him, Peter said unto Jesus, Master, it is good for us to be here: and let us make three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elijah: not knowing what he said. 34 And while he said these things, there came a cloud, and overshadowed them: and they feared as they entered into the cloud. 35 And a voice came out of the cloud, saying, This is my Son, my chosen: hear ye him. 36 And when the voice came, Jesus was found alone. And they held their peace, and told no man in those days any of the things which they had seen.” (Luke 9:33-36 ASV)

After the man had died God provided a Comforter, Who gave Jesus his disciples the courage to go out in the world and to tell about the miracles that man had done and of what importance that man was and did works in the name of his Father, the Holy Righteous One God, the Elohim Hashem Jehovah.

Day of breaking the bread

Deutsch: Brot- und Backwaren

Bread to be broken as a symbol (Photo credit: Wikipedia)

On the 14th of Nisan they had seen that man taking bread and wine, presenting them as if it was his own body, saying it was given to them and the world for their sins, and the action of that coming together and “Breaking of the Bread” they had to repeat until he would come back.

According to Jewish tradition the month of Nisan is also assigned to the royal tribe of Judah (יְהוּדָה), in whose merit both the Holy Temple was built and from whom the Messiah Jeshua (Jesus Christ) would descend. When we look at the name Judah (יְהוּדָה) we can see that it includes the Name YHVH or YHWH (יהוה) {Jehovha} with the insertion of the letter Dalet (ד), suggesting that Judah would be the “door” or “gate” into the presence of God. This Only One God had kept His promise made in the Garden of Eden. His Word had become flesh. (John 1:1) The man of flesh, blood and bones had only done the Will of his Father (and not his own will) and was killed for it and for being an nuisance for the leaders at that time.  They could not bear it that this man dared to say he was doing all this miracles in the name of his heavenly Father. If he would told the people he was doing it himself they would perhaps not have bothered so much, but now he called to God for what he did. That was considered blasphemy and therefore he had to be killed.

A preparation for salvation by the full ransom

After Jesus had let his disciples prepare for 15 Nisan, the Passover he on the 14th of Nisan enjoyed his last supper on the 14th of Nisan and asked his disciples to remember that day. All followers of Christ therefore should remember that special day when Jesus installed the New Covenant. The same day he was taken prisoner and impaled to find his death. He was put in a grave and according to the Holy Scriptures was three day under the dead, being in sheol or gehenna (the hell) or what we commonly call the grave. {Those who call the hell a place of torture should wonder why Jesus had to be in it for three days.}

Door Knob

The Door to find and to open

Jeshua or Jesus Christ was from the tribe of Judah and had spoken many times of his Father and about his role in this world-system.  He also knew we all have to live in this world, but warned us not to be of this world and to look at him to get to know his Father and to see the light leading up to the gate of the Kingdom of God. Many times Jesus described himself as ha-sha’ar (הַשַּׁעַר) “the gate”(John 10:9). The arrangement of the tribes placed Judah directly in front of the door into the Mishkan (Numery 2:3).

Celebrations and the Day after

English: "Christ risen from His tomb"...

“Christ risen from His tomb”, fresco ; cathedral of Spoleto, Italy; (Photo credit: Wikipedia)

These days when so many have celebrations being it for Passover or being it called Easter, they should see the first New Year which marks the month of the redemption of the Jewish people see the redemption Jeshua brought when he was sacrificed upon the wooden stake at Moriah to redeem us from our sins. The second marks the month of Israels’ corporate salvation that will be fulfilled in the End of Days.  Oddly enough for most Christians, “New Years Day” should be really celebrated in the spring, certainly not in “January.

After three days in the grave, something incredible happened. It goes beyond any human conception. Though we should grasp a clear understanding of the event. Because of the Passover celebration the loved ones of Christ had no time to properly prepare the body for burial with spices and ointments according to Jewish customs. No work could be done on the Holy Sabbath of Sabbaths, so that task had to wait until the day after.

When in the morning, Mary Magdalene and several other women went to the tomb with the spices they had prepared and arrived at the sealed tomb, guarded by Roman soldiers, so that nobody could do something with the body of that rebel Jesus, they found the tomb had been opened and nobody around the tomb. When they went in, they did not find Jesus’ body, and they wondered what had happened.

Suddenly, two angels in dazzling white clothes were there. The women were terrified, but the angels said to them,

“Why do you look for the living among the dead? He is not here; He has risen! Remember how He told you that He would be turned over to sinful men, be crucified, and rise again on the third day!”

The women ran back to tell Jesus’ apostles what they had seen. Peter and one other apostle went to the tomb to see for themselves. They looked in and saw the linen cloths that Jesus’ body had been wrapped in but nothing else. Then they went home, amazed and confused.

Not stolen, not mislaid

The Risen Christ

The Risen Christ, the one who showed his wounds to proof he was not a ghost or spirit (Photo credit: Wikipedia)

You can imagine how terrified they must have been. Who had stolen the body of their most beloved rabbi (master teacher)?

When Peter and the other apostle went home, Mary Magdalene stayed outside the tomb crying. Suddenly she saw Jesus standing there, but she did not recognize him at first. Jesus said to her:

“Woman, why are you crying? Who are you looking for?”

Mary thought He must be the gardener and said:

“Sir, if you have taken him away, tell me where, and I will take him!”

Can you imagine what would have gone through this lady when Jesus said, “Mary!” and she then recognized him and exclaimed, “Master!”?

All the disciples like Mary Magdalene knew Jesus was the son of God, who had done everything for his Father and who had spoken of the possibility of people going to the reign of his Father, him being there. But Jesus affirmed her that he was not yet by his Father in heaven. It is not by dying that something would go up into heaven or hell. Like every human being, plant or animal, Jesus died and we will die. Normally once death, all thinking and handling will be finished. We shall not be able to do anything any more. Mary Magdalene was aware of the dead not being able to do anything, but now she got to see Jesus. Also others, later, got to see Jesus. To them he also proofed he was not a ghost or a spirit, like his Father is a Spirit. He was a man of flesh and blood who showed his wounds to proof that it was him they were seeing know, after he had died. Incomprehensible!

Not yet in heaven, Still to ascend

Jesus said:

“Don’t hold on to me, because I have not yet returned to the Father. But go to my disciples and tell them, ‘I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God.'”

Then Mary Magdalene went and said to the disciples

“I have seen the lord!”

and she told them everything that had happened.

Many could not believe what had happened. Several got to see Christ Jesus, and saw that he was really risen. They could see and believe.
We can not see that Jesus is rise. For us it is more difficult to believe, because there are no witnesses alive any more. We have to go on the books, the stories told. Most of all we have to go on our faith were we believe what has been told in the Old Books of the Old Testament, where the promises of God are told to all who want to know. In those books are also the signs given to recognise the promised Messiah. Putting everything together, we should have no doubt who the Messiah is and what God has done with him and for us.

Tool to get out of the slavery of sin and its curse, the death

Having the month where God helped His chosen people to get out of slavery by man, we also have the month where God gave mankind a tool to get out of the slavery of sin and its curse, the death. As such this is the Month of Hope and the Month of Salvation.

Instead of being wondering which presents or gifts we should buy for Easter, we should use Easter time to remember the Exodus form Egypt , the Last Supper, Jesus installing the New Covenant, Jesus being impaled for the sins of the world, and Jesus taken out of the dead by his heavenly Father. A resurrection bringing us hope, because in it, we can see what shall be able to happen to us in the future, after Jesus has returned.

All more the reason to look out for the return of Christ and to put our hopes in that man who was the beloved son of God. We should trust in him and his Father and follow his teachings, being thankful for the restored relationship between God and man.

Dominion of sin and Death has been conquered

In Christ Jesus, Jeshua, death has been conquered. He paid the ransom by giving his body to his Father. If Jesus is God, because God can not die and is an eternal Spirit. Than Jesus could not be taken out of the dead and his body raised to be the body showing wounds. Without dying there could be no he resurrection. And if there is no resurrection, then we have no hope.

Christ Resurrected 47

Christ Resurrected (Photo credit: Waiting For The Word)

If Jesus wasn’t raised, if the tomb was not empty or when Jesus his body would have been stolen out of the grave, than there would be nothing to hold on to accept Jesus was risen. Several people saw Jesus after he had died. They were convinced they had really seen him.  Many were willing to die for what had happened, because they were convinced “death now could be reversed”. Now they could believe sin shall not have dominion over them nor us who believe, because from that day onwards we have come under grace. (Romans 6:14)
In case Jesus’ death didn’t pay our penalty for sin, then we “are still in our sins.” And when Jesus was not taken out of death by his Father, meaning that there did not took place a resurrection, then all those who have died before us … no matter what they did …shall have had nothing in their hope.

Isaiah promised that the dead would live (Isaiah 26:19) and Job knew that there would come a moment that he should not hide any more in Sheol. Abraham Isaac and Jesus believed in a God of the dead but also in the God of the living.

“31 But as touching the resurrection of the dead, have ye not read that which was spoken unto you by God, saying, 32 I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not [the God] of the dead, but of the living.” (Matthew 22:31-32 ASV)

The one man who did all the time the will of his Father told the people about the hope they could have when he would be gone. If he would not be taken out of the dead, what reason would there be to believe what he said?

“39 And this is the will of him that sent me, that of all that which he hath given me I should lose nothing, but should raise it up at the last day. 40 For this is the will of my Father, that every one that beholdeth the Son, and believeth on him, should have eternal life; and I will raise him up at the last day.” (John 6:39-40 ASV)

“22 For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive. 23 But each in his own order: Christ the firstfruits; then they that are Christ’s, at his coming.” (1 Corinthians 15:22-23 ASV)

We should know that a great quality is been given to the life of man that cannot be matched by any other soul.

“And in none other is there salvation: for neither is there any other name under heaven, that is given among men, wherein we must be saved.” (Acts 4:12 ASV)

“3 For I delivered unto you first of all that which also I received: that Christ died for our sins according to the scriptures; 4 and that he was buried; and that he hath been raised on the third day according to the scriptures; 5 and that he appeared to Cephas; then to the twelve; 6 then he appeared to above five hundred brethren at once, of whom the greater part remain until now, but some are fallen asleep; 7 then he appeared to James; then to all the apostles; 8 and last of all, as to the [child] untimely born, he appeared to me also.” (1 Corinthians 15:3-8 ASV)

“20  But now hath Christ been raised from the dead, the firstfruits of them that are asleep. 21 For since by man [came] death, by man [came] also the resurrection of the dead.” (1 Corinthians 15:20-21 ASV)

By Jesus Christ assurance given

Through Jesus Christ we now have the assurance that we may fall asleep (die), but there shall come a moment, after he returned, that we shall be taken out of the graves and shall come to see what it means to receive the gift of God which is eternal life.

“For the wages of sin is death; but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.” (Romans 6:23 ASV)

“It was necessary therefore that the copies of the things in the heavens should be cleansed with these; but the heavenly things themselves with better sacrifices than these.” (Hebrews 9:23 ASV)

“And without faith it is impossible to be well-pleasing [unto him]; for he that cometh to God must believe that he is, and [that] he is a rewarder of them that seek after him.” (Hebrews 11:6 ASV)

In the resurrection of Christ Jesus our faith in him is of incredible value. Let us therefore recognise who that man was and is and follow his teachings and worship his Father, the Only One True God, Who gives life.

+

Please find also to read:

 1. God’s promises
 2. Belief of the things that God has promised
 3. Israel God’s people
 4. Tu B’Shvat, the holiday of the trees
 5. Passover and Liberation Theology
 6. Commemorating the escape from slavery
 7. Being sure of their deliverance
 8. Deliverance and establishement of a theocracy
 9. Do not be afraid. Good news because a Saviour has been born
 10. Bringing Good News into the world
 11. God’s salvation
 12. Waiting for God’s Salvation
 13. Ember and light the ransomed of Jehovah
 14. Jesus Messiah
 15. Jesus Christ, Jeshua, Messiah, Jahushua
 16. Seeing Jesus
 17. Jesus begotten Son of God #4 Promised Prophet and Saviour
 18. Jesus begotten Son of God #10 Coming down spirit or flesh seed of Eve
 19. Jesus begotten Son of God #5 Apsotle, High Priest and King
 20. Jesus begotten Son of God #14 Beloved Preminent Son and Mediator originating in Mary
 21. Jesus begotten Son of God #18 Believing in inhuman or human person
 22. Anointing of Christ as Prophetic Rehearsal of the Burial rites
 23. Day of remembrance coming near
 24. 14 Nisan a day to remember #1 Inception
 25. 14 Nisan a day to remember #2 Time of Jesus
 26. 14 Nisan a day to remember #3 Before the Passover-feast
 27. 14 Nisan a day to remember #4 A Lamb slain
 28. 14 Nisan a day to remember #5 The Day to celebrate
 29. 14-15 Nisan and Easter
 30. Around the feast of Unleavened Bread
 31. Shabbat Pesach service reading 1/2
 32. The son of David and the first day of the feast of unleavened bread
 33. A Jewish Theocracy
 34. Observance of a day to Remember
 35. Around the feast of Unleavened Bread
 36. Observance of a day to Remember
 37. Pesach and solidarity 
 38. A Holy week in remembrance of the Blood of life
 39. Seven days of Passover
 40. On the first day for matzah
 41. Servant for the truth of God
 42. The Anointed One and the first day of No Fermentation
 43. How is it that Christ pleased God so perfectly?
 44. Wishing to do the will of God
 45. For the Will of Him who is greater than Jesus
 46. Self inflicted misery #3 A man given to suffer for us
 47. The Seed Of The Woman Bruised
 48. The redemption of man by Christ Jesus
 49. Imprisonment and execution of Jesus Christ
 50. Death of Christ on the day of preparation
 51. A Messiah to die
 52. Swedish theologian finds historical proof Jesus did not die on a cross
 53. Impaled until death overtook him
 54. Why 20 Nations Are Defending the Crucifix in Europe
 55. Jesus three days in hell
 56. Christ having glory
 57. Salvation, trust and action in Jesus #3 as a Christian
 58. Your Sins Are Forgiven
 59. A Great Gift commemorated
 60. High Holidays not only for Israel
 61. Festival of Freedom and persecutions
 62. After the Sabbath after Passover, the resurrection of Jesus Christ
 63. Proclaiming shalom, bringing good news of good things, announcing salvation
 64. Jesus is risen
 65. Risen With Him
 66. Easter: Origins in a pagan Christ
 67. Eostre, Easter, White god, chocolate eggs, Easter bunnies and metaphorical resurrection
 68. Peter Cottontail and a Bunny laying Eastereggs
 69. Altered to fit a Trinity or Ishtar the fertility goddess
 70. Who Celebrates Easter as Religious Holiday

++

Other interesting articles:

 1. Welcome to Easter 2014
 2. Walk with Jesus: Matthew 27 He who overcame
 3. Gethsemane
 4. Yeshua thanks his father through prayer
 5. Pesach
 6. Good Friday or Passover?
 7. What’s Good about Good Friday?
 8. When Was Jesus Crucified?
 9. Jesus Died
 10. “Christ Is Our Passover Lamb” / The Message of the High Sabbath beginning the eve of March 25, 2013
 11. Ransom for allom
 12. Holy Trifecta: Good Friday, Passover, Resurrection Sunday
 13. Thoughts About Easter
 14. It Did Not End In the Grave
 15. Tree of Jesus Life, the Risen Christ, (a)
 16. On Easter and The Resurrection of Jesus
 17. Easter Questions and Answers
 18. What Happened on Easter?
 19. The Truth About Easter
 20. The Easter Story of the Resurrection
 21. Jesus is alive, the tomb is empty.
 22. The Empty Tomb
 23. He is Risen! What Christians Believe About Easter, and Why
 24. The Significance of the Resurrection – Jesus Arose Where He Died
 25. The Glory of Easter Part 1 + The Glory of Easter Part 2
 26. “The Resurrection”
 27. The Resurrection of Jesus X 4
 28. Even Resurrection Pauses For Sabbath Rest
 29. The Power of His Resurrection
 30. The Resurrection of Jesus Christ
 31. The Resurrection is Believable
 32. He is not here, He is risen, just as He said
 33. When Nothing Meant All
 34. Pass Over Now
 35. Does Christianity Have Pagan Roots? (Part 1) How Did “Easter” Originate? | god from the machine
 36. Does Christianity Have Pagan Roots? (Part 2) The Pagan Myth Myth… No, I’m Not Stuttering

+++

 • Today is the beginning of the biblical new year (biblethingsinbibleways.wordpress.com)
  Happy New Year!!!! Biblically speaking of course.
  Even though January 1st is celebrated as the beginning of the year over the world, as Christians, we need to consider that the Biblical New Year is far more important to us, than a day that was picked by the Romans.
  +
  The month of Abib/Aviv does not coincide with a month in the standard western calendar in any way. This means that the 1st day of the Biblical Year could fall on any day in the season of March/April. The biblical calendar is not one which is set in paper, but which is set in the heavens. When our Creator made the Sun, Moon & Stars, He proclaimed “let them be for signs and for seasons, and for days and years”.
 • Understanding Passover (wqad.com)
  Passover, also called Pesach, is the Jewish festival celebrating the exodus of the Israelites from Egyptian slavery in 1200s B.C.The word Passover comes from the idea that God passed over the houses of the Israelites, who had marked their doorposts to signify that they were children of God.
 • Feasts of Passover and Unleavened Bread (Deut 16:1-16:8) (efinne1540.wordpress.com)
  Abib is often called Nisan and usually refers to our April. Here the Passover is to be celebrated at ‘the place that Yahweh will choose as a dwelling for his name.’ It will not be in the towns that Yahweh is giving to them. The 7 day unleavened bread feast is called the ‘bread of affliction.’ No leftover meat may be eaten the next day. Sunset was the time of the meal because you left Egypt at sunset. There was to be a solemn assembly on the 7th day with no work done.
 • Chag Pesach Kasher v’Sameach : חַג כָשֵׁר וְשָׂמֵחַ (jewsdownunder.wordpress.com)
  The journey initiated during Pesach, that of a nation of slaves racing towards freedom, reaches its climax with the festival of Shavuot, without a rendezvous with God at Mt. Sinai. Here the Jews’ new-found freedom finds its purpose.The agricultural significance of Pesach is that it marks the start of the early harvest period in the land of Israel. The harvesting of the barley grain was marked by a special offering of the Omer commencing on the second day of Pesachand continuing for forty-nine days, concluding at Shavuot.
 • Rosh Chodesh Nisan (glehrer.wordpress.com)
  We learned that Dayenu in hebrew means “enough” and when we sing the song Dayenu at the end of our seder it is because we are thanking God for our freedom, shabbat, the torah, and the miracles he performed to get us out of Egypt when we were slaves. The story taught us about getting ready for the seder, and just when you think you’ve done enough to prepare for Pesach, there is usually at least one more thing you can do to make your seder even more special.
 • Nisan: The Month of Redemption; Adar: a leap year, i.e., to add an extra month, Such a year that has 13 (lunar) months is called a “pregnant year” (שנה מעוברת), indicating a state of being from which a new reality, specifically, the next month – the mont (guapotg.wordpress.com)
  In the Torah, the month of Nisan is referred to as “the month of spring.” From the verse, “Guard the month of spring and make Pesach for HaShem your G-d,” the sages learn of the mitzvah to make a leap year, i.e., to add an extra month (a second month of Adar) when necessary, to ensure that the holiday of Pesach always falls in the season of spring.
 • Passover Guide for the Perplexed, 2014 (algemeiner.com)
  The Passover legacy constitutes the foundation of Judaism, and is therefore included in most Jewish blessings (“in memory of the Exodus”). Passover symbolizes the rejuvenation of nature and mankind, spiritually and physically, individually and collectively/nationally.  Passover stipulates that human rejuvenation – just like the rejuvenation of nature – must be driven by memory/history/roots.
 • The Evolution Of Passover – Past To Present (jewishengagement.wordpress.com)
  The first Passover’s preparation and celebration is described in Exodus 12:1-28. In a nutshell, the Israelites were commanded to take an unblemished lamb, watch over it and then slaughter it on the 14th day of Nisan marking the doorposts and lintels of their homes with its blood. They were instructed to roast it over a fire in its entirety and eat it with unleavened bread and bitter herbs. They were to eat hurriedly with their clothes on, sandals on their feet and staff in their hands within the confines of their homes.
 • Being Filled (mymorningmeditations.com)
  We celebrated Easter this year with our community of Christian and Jewish interfaith families. Our minister started off by pointing out that Easter is not in the Bible, and that our holiday traditions make reference to ancient goddesses, and the fertility rites of spring. She then gathered the children together and talked to them about the Buddhist metaphor of a cup of tea representing the comforting memories of life after the tea bag (or body) is gone. She’s not your typical minister.Next, our rabbi gave an adult sermon about the themes of intimacy, transcendence and unity in the story of the resurrection of Jesus. Somehow, the idea of life beyond death, of renewal and regeneration, seemed completely universal to me as he spoke. As a Jew, I do not feel I need to believe in a messiah or a personal savior in order to celebrate these Easter messages. Our rabbi spent his career at Georgetown, knows his gospels, and has been called a “closet Catholic” by Catholic friends. And yet, he’s an erudite, dedicated and deeply spiritual Jew. He’s not your typical rabbi.
 • The April 15th Blood Moon Eclipse Coincides with The Exact Date & Hours of The Crucifixion (banoosh.com)
  When it mentions here that darkness covers the land, is that a reference to a Solar Eclipse that occurred at the exact hour of the Crucifixion?
Enhanced by Zemanta

49 Comments

Filed under History, Religious affairs, World affairs

Living in the Wilderness

This holy week having celebrated 14-15 Nisan we had also lots of time to think about those people who were liberated but refused to see the light and kept complaining about futilities, not wanting to see the greater things.

.

By not wanting to see further than the length of our nose, we also often are in the dessert, feeling more the loneliness and the cold instead of feeling the heath and seeing the sun shine.
Having had these special days to think about the love of the Most High Elohim Hashem Jehovah, we should make a commitment to remember Him more this year and to try to come closer to Him, Whom we should trust with all our heart.

.
To remember or to question:
 1. do we know where we came from
 2. do we know where we are going
 3. do you think of the wilderness as a good place.
 4. wilderness is not only a place of uncertainty (not knowing where you are going), it is also the place where people encounter God.
 5. Hagar the maid servant of Sarah; Moses who fled into the wilderness after he killed the Egyptian; the Israelites when they entered the wilderness after crossing the Red Sea; they ran into the wilderness not knowing where they were going but met God and God spoke.
 6. descendants too numerous to count
 7. trust God for your daily bread
 8. God’s peace passes all understanding and keeps heart and mind in Christ Jesus
 9. Gods = cool drink of water in wilderness
 10. God’s grace = manna from heaven – it nourishes soul
 11. God’s grace gives peace
 12. God will meet you there! God will speak!
 13. Listen! Hear Him say – “my Grace is sufficient”.

+

Preceding post: Getting out of the dark corners of this world

++

Additional reading:

 1. What loneliness is more lonely than distrust?
 2. A Holy week in remembrance of the Blood of life
 3. Passover and Liberation Theology

+++

 

 • Jesus in the Wilderness (maranathayoga.com)
  Lent is the time of year before Easter when we remember the 40 days Jesus spent in the desert before he began his ministry. Jesus had just been baptized by John the Baptist. In Luke 4:1 it says, “Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan, and was led by the Spirit into the wilderness.” So, newly baptized, Jesus is full of the Holy Spirit. He is led BY the Holy Spirit into the Wilderness. Most scholars feel the place called “wilderness” means what is now named the Mount of Temptation. It is in the Judean desert, in the southern part of Israel, close to the Dead Sea.During the preparation for His ministry, Jesus spent 40 days and 40 nights in the desert. He fasted and prayed.
 • The Wilderness of Sin (joshuamcelhaney.wordpress.com)
  As I read of Israel’s journey out of Egypt, I see an all too familiar scene unfold in Exodus 16. Israel has only been out of Egypt for 2 months when the Bible says that Israel found themselves in a wilderness of Sin. I am of the opinion, that once God brings you out of Egypt, you will find a wilderness of sin along your journey towards Canaan. Oh I’d love to tell you that Canaan comes immediately after Egypt, but truth be told there is a journey that must be traveled!
 • Moses Got Screwed Out Of Passover (yidwithlid.blogspot.com)
  The “instructions manual”  for the Seder is called the Haggadah, a book that contains the narrative of the Israelite Exodus from Egypt, special blessings and rituals, commentaries from the  Sages, and special Passover songs. Seder customs include drinking four cups of wine, eating matza, partaking of symbolic foods placed on the Passover Seder Plate (bitter herbs, hard boiled eggs, etc), and reclining while we eat to act as free people. In my house that is supplemented with song parodies, stupid parlor tricks (like changing water into blood) and family discussion about the meaning of the freedoms given to us by God.
 • Maundy Thursday & the Last Seder (christiannoob.wordpress.com)
  I’m not the only one who’s thought about this possible relationship. I found several articles on this same topic.

  1. Was Jesus’ Last Supper a Seder? by Jonathan Klawans (10/18/2012)
   http://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-the-bible/jesus-historical-jesus/was-jesus-last-supper-a-seder/
  2. Was the Last Supper a Passover Seder? (no author name, 01/01/2001)
   http://www.bible.org/question/was-last-supper-passover-seder
  3. Was Jesus’ Last Supper a Passover Seder? by Michael J. Cook (Spring 2013)
   http://www.reformjudaismmag.org/Articles/index.cfm?id=3175

  I’m surprised I haven’t really thought about it before.

 • Sustenance for the Wilderness Journey (inkindle.wordpress.com)
  I feel like I’ve been walking in the wilderness lately, and God has sent me bread from Heaven.  The encouraging, sustaining words from some of my praying friends are strengthening me in the journey.
  +
  The truth is, “old things have passed away. Behold, all things have become new.” In my life it is more like they are becoming new. Praying for (him) to walk in newness of life as he draws closer to the Comforter in his pain.
 • Led into the Wilderness (wherefaithmeetsreallife.wordpress.com)
  The Judaean Wilderness is describable….but it’s also a lot like taking pictures of amazing sunsets or epic snowfalls. Never does them justice. True perspective and definition get lost in the translation both verbally and on film. At some point, the person(s) trying to do the explaining of all that grandeur will finally come to the same conclusion….for the full effect, you just had to be there yourself.
 • The History and Origins of Easter (personalcreations.com)
  Easter, which celebrates the resurrection from the dead of Jesus Christ, is a holiday actually based on an ancient Pagan ritual. Unlike most holidays, Easter does not fall on the same set date each year. Instead, Christians in the West celebrate Easter on the first Sunday after the full moon of the vernal equinox on March 21. Therefore, Easter is celebrated each year between March 22 and April 25. The exact origins of Easter are unknown, but some sources believe that the word “Easter” is taken from the Teutonic goddess of fertility and spring – Eostre. Easter has also been traced to the Latin words Hebdomada Alba – meaning white week – referencing Easter week in which white clothing is worn by people who get baptized.The Pagan ritual of the Spring Equinox is a celebration of renewed life and the change that comes with spring. This solar festival is celebrated when the length of the day and the length of the night are equal, which occurs twice a year at the spring and fall Equinox. Throughout history, this turn in the seasons has been celebrated by various cultures that had held festivals in honor of their gods and goddesses at these times of the year. Today, Pagans continue to celebrate spring and attribute the change of the seasons to the powers of their god and goddess – also portrayed as The Green Man and Mother Earth.
 • Wilderness Wanderer (istellorton.wordpress.com)
  We have a tendency to describe our emotional or spiritual state in terms of the seasons.  But a long conversation with a friend, over several cups of coffee, made me think differently.  Maybe, just maybe what we describe as a winter season is actually a wilderness experience.Physically the wilderness is a place where the climate is arid, a place of barrenness, deep distress and loneliness.  The wilderness is a hostile, potentially deadly environment and has a reputation for supporting very little life.  Spiritually the wilderness, according to Henri Nouwen is “the place of the great struggle and the great encounter”.  The wilderness was, and still is the setting for divine acts of grace, revelation, nurture, preparation and intense encounters with God.  It is a place of wonder, silence and spiritual renewal.
  +
  Remember that the wilderness is not your final destination, but while you are doing some wilderness wandering may you know that The Lord will guide you always; he will satisfy your needs in a sun-scorched land and will strengthen your frame and you will be like a watered garden and like a stream that never runs dry (Isaiah 58:11).
 • Parshat Beshalach: Let Them Eat Manna (acquiescere9.wordpress.com)
  In the desert the people suffer thirst and hunger, and repeatedly complain to Moses and Aaron. G‑d miraculously sweetens the bitter waters of Marah, and later has Moses bring forth water from a rock by striking it with his staff. He causes manna to rain down from the heavens before dawn each morning, and quails to appear in the Israelite camp each evening.
  +
  The main event of the “Giving of the Torah” at Sinai is recounted in next week’s parshah of Yisro (and also in the ensuing parshah of Mishpatim, as well as partially in Va-Eschanan, the second parshah of Deuteronomy). However, the lessons learned by the Children of Israel in All their wanderings in the Wilderness are integral parts of this same Torah, as in this week’s parshah of Beshalach, which begins to relate their encounter with the harsh reality of the Wilderness after the exuberance of the Exodus.
 • Women of the Word: Hagar (virtuousgirls.wordpress.com)
  In Genesis 16 and Genesis 21:8-21, we come across the story of Hagar. Hagar was the slave girl of Sarai (later Sarah), who was the wife of Abram (later Abraham). God had promised Abraham and Sarah that they would have a child and He would make of them a great nation. But they were very, very old and not quite sure they could bear a baby. Abraham and Sarah believed God but their faith sometimes wavered and doubt often clouded their hope.
Enhanced by Zemanta

A Terebinth

While part of a Rabbinical studies group last year, the Rabbi was talking about the Israelites and their relationship to the wilderness. And how the wilderness has greater meaning – like most things in the Jewish culture, than just being a place where they wondered for 40 years. For the Israelites, the wilderness is this place that symbolizes that time when you know where you’ve come from but you don’t know where you’re going. And it is in that place where you encounter God. It’s that place where God comes to you and reveals Himself to you in new ways. Jordan-wilderness-e1324397675349

Over the last couple of weeks I’ve been thinking a lot about the wilderness and the journey that Terry and I are on with our kids. We are definitely in the wilderness right now. We know where we came from – we just don’t know where we are going –…

View original post 571 more words

6 Comments

Filed under Being and Feeling, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs

Getting out of the dark corners of this world

Because of certain unpleasant things that happened to individuals who belonged by their family tradition to a church, they left that church as soon as they left the parents house.

After some experiences they tried to keep quiet for years the last few years their wounds were opened again. Perhaps matters can gain momentum. The development presented by the pontiff of the Catholic Church  may ease some pain many had to endure for many years.

 

Gods Own County

Gods Own County (Photo credit: tricky (rick harrison))

The events which sometimes took them by surprise, and for some became a chain for many years,brought them in the darkness. But not always bad experiences had to bring people in the dark corners of this world. Many experiences in our childhood or in our adulthood may have disappointed us and given a bad picture of the world we are living in.

 

Maybe some of the readers coming along here are facing some darkness in their life or are currently going through a desert period with God. The might feeling abandoned by people but worse, by the One Who they thought would resolve all their problems, or the One which they heard talking about from early childhood onwards.

We shall not be saying that you can not have happiness without That One Who has been spoken off in your childhood or about Whom you heard so many talking. To those who believe in god or gods we shall also not say they shall have only happiness and shall have no pain. Be sure, also a believer in God shall have his or her share of unhappiness, fear, frustration and pain. It is not because you would believe in the God of gods that you shall have no suffering.

Some (or perhaps many)  may feel abandoned by “Him”. Even His most beloved only begotten son cried at one moment

“Father why have you abandoned me?”.

Nonetheless, this son of Him had all the time been faithful to his Father and had only done His Will. So why and how could this man of 33 been calling on his Dad when he was put on a wooden stake, to find his death?

Did this son think his Father had broken His promises to him and to His people? When you look at the history of that Nazarene man you might find that he could do many unbelievable things, just because his Father was with him. the son also recognised that and told others he could do nothing without that Father in heaven who was much mightier than he.

Joh 14:27-31 NHEBYSE  Peace I leave with you. My peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your heart be troubled, neither let it be afraid.  (28)  You heard how I told you, ‘I go away, and I come to you.’ If you loved me, you would have rejoiced, because I am going to the Father; for the Father is greater than I.  (29)  Now I have told you before it happens so that, when it happens, you may believe.  (30)  I will no more speak much with you, for the prince of the world comes, and he has nothing in me.  (31)  But that the world may know that I love the Father, and as the Father commanded me, even so I do. Arise, let us go from here.

Giotto's depiction of Jesus before Caiaphas in...

Giotto’s depiction of Jesus before Caiaphas in the morning based on Luke 22 (Photo credit: Wikipedia)

Lots of Christians as soon as they started to be pointed out what was written in their Scriptures came to see how much their church institution had ‘lied’ to them or told them many things which they could not find in the Book of books. They became so disillusioned by their church and its teaching they left it, without wondering if there were no alternatives. Many laughed at that man who had to be at the same time God, but hearing them say things that contradicted their own saying.  The idea of God in human form made Daniel 7:9–13 crucially important. In this famous vision scene, the Ancient of Days (God) sees “a human one” (“son of man”) coming to him with the clouds. It is to this figure that God may give everlasting dominion, but that does not mean that God gives Himself into the being of that man. Worldly fathers also can try to do everything they can to give to their son. Many shall even hope that their son will become like them. But they all know that their son shall never become the same person as they are. Though many in Christendom would like to believe that. They want to see that the unity between father and son means that father and son become one and the same person. They misunderstood the oneness like Caiaphas hears the passage Jesus quotes from Daniel, when the high priest demands to know who he is. Many claim Caiaphas’ reaction tells us immediately that he knew Jesus was claiming to be the God of Israel in human form — the second power. But that is not the case. It is not because many people may accuse somebody to be saying that he is god, like Pharaoh, or even Moses or some angels, that he or they are really the God of gods. That Caiaphas tears his clothes and charges Jesus with blasphemy also does not proof that Jesus is The God (Matthew 26:63–68).

God can not die, but from historical writings and also from the Bible itself we do know that Jesus died. The Nazarene Jew found an end to his life at the age of 33. Christians are even remembering his death these coming days. Did many forgot the words of this man saying it was not him doing those miracles? Jesus answered them that it was not him but his Father Who worked until now. And it was that calling onto the heavenly Father that people got bothered and angry. That calling onto the Elohim was it that made the Jews their blood boil. Therefore they sought the more to kill this troublesome Jewish rabbi, who got more followers than they. People got glued to his lips and that the Pharisees did not like. Because Jeshua (Jesus Christ) not only had broken the Sabbath, but said also that God was his Father, they thought he was making himself equal with God. In the Bible it does not say that he was God, but that the people were weary with him claiming equality. Jesus answered very clearly he was not doing the things out of himself. He told them that he was just a son of God and that he as son could do nothing by himself, but what he saw the Father doing. For whatever things The Father does, these also does the son likewise.  Clearly all the time Jesus speaks about two different persons. First there is the Father Who loves the Son. Several people could hear that Father saying that from heaven, when they were standing at the River Jordan, by the baptism of Jeshua.

Mat 3:16-17 RHB (1.5)  And Jesus, when He was baptized, went up immediately out of the water: and lo, the Heavens were opened to Him, and He saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon Him:  (17)  And lo, a voice from Heaven, saying, This is My beloved Son, in whom I AM well pleased.

The few years Jesus walked from one place to the other preaching the Good News of the Gospel of the coming Kingdom of God, he made the name of his Father known and asked people not to praise him but his Father, the Only True God, Whose holy Name should be known by the whole world as Jehovah.

Jesus let the people also know that what he did was nothing compared with what his Father did. In the past the People of God had already seen incredible things and had felt how the Hand of the Maker of the universe guided them away from slavery, through the dessert, giving them daily manna? But the wonders would not end because Jehovah, the Only One God was going to do greater works than these Jesus could do, so that all people may marvel. Jesus knew he was going to die. He was prepared to give his body for the sins of many. But he believed also that he could trust his Father,like many other prophets had trusted Him. For as the Father raises the dead, and vivifies them; even so the son vivifies whom he will, could he add and create hope for all those who would come to believe in what and whom he, Jeshua rally was. We should come to understanding that Jeshua was that long awaited Messiah. He is the Christ.  The son honoured his Father in heaven, who had sent him. He taught others to come to his heavenly Father and to come into the footsteps of the send one. Many did not want to hear his words, and later many twisted his words. He always spoke about the love we should get for others, because all were created in the image of his Father, Who should also be our heavenly Father, and to Whom we also should pray “Our Father“. Instead of sitting in the dark corners and not believing that there can be hope for everybody, we would do better to listen to that Nazarene man his words. Not only because he himself told us that those who would hear his words, and would believe on Him that sent him, would have everlasting life, and shall not come into condemnation; but has passed from death to life.

When we look at what is happening in the world we should see signs of which the send one from God, Jesus Christ, the Messiah has spoken. We then should see that the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the son of God: and they that hear shall live.
Even when we had a bad life, we can look up at the son who on 14 Nisan remembered how his Father brought His people out of slavery. He there in the upper-room also installed the New Covenant as sign of a restored relationship of God with his son Jeshua (Jesus Christ) and with us, as children of God. Many took offence in the time Jesus was living that he said that for as the Father has life in Himself that he himself also had received the power from God to have life in himself;  and that God would have given him authority to execute judgement also, because he is the “Son of Man“.  These coming days we shall remember what that “son of Adam“, “son of Abraham” and “son of God” has done and why he can take in the place of the first Adam, to become the second Adam.

Joh 5:17-26 NHEBYSE  But Jesus answered them, “My Father is still working, so I am working, too.”  (18)  For this cause therefore the Jewish leaders sought all the more to kill him, because he not only broke the Sabbath, but also called God his own Father, making himself equal with God.  (19)  Jesus therefore answered them, “Truly, truly, I tell you, the Son can do nothing of himself, but what he sees the Father doing. For whatever things he does, these the Son also does likewise.  (20)  For the Father has affection for the Son, and shows him all things that he himself does. He will show him greater works than these, that you may marvel.  (21)  For as the Father raises the dead and gives them life, even so the Son also gives life to whom he desires.  (22)  For the Father judges no one, but he has given all judgment to the Son,  (23)  that all may honor the Son, even as they honor the Father. Whoever does not honor the Son does not honor the Father who sent him.  (24)  “Truly, truly, I tell you, he who hears my word, and believes him who sent me, has eternal life, and does not come into judgment, but has passed out of death into life.  (25)  Truly, truly, I tell you, the hour comes, and now is, when the dead will hear the Son of God’s voice; and those who hear will live.  (26)  For as the Father has life in himself, even so he gave to the Son also to have life in himself.

English: Bytča (Nagybiccse) - mosaic in the ca...

Bytča (Nagybiccse) – mosaic in the catholic church Slovenčina (Photo credit: Wikipedia)

Those who do not belief in a God are also blessed by the Grace of God. They also are allowed to live here on this earth. All people, but first of all those who believe in God, should respect all others who live on this world. In respect for the Creator His creation, they should respect everything what God allows to be in the universe. But those who are in the dark corners we should show the light which can come over them. Because God has taken care that light can come over all those who want. All who want to hear and believe can be partakers of the blessings, which came onto this earth by that son of God. He made an end to death and therefore we should not fear any more for the death. It shall not be able to do much, and we know that all shall have to die one day, so we better make the best of our life, as long as we live, because from Scriptures we know we can not take anything into our death and shall be nothing with the treasures gathered in this life.

It is Now we have to make it. It is Now we have to create a nice place to live. It is Now that we have to work for Peace.

For those who feel left alone or left in a dark corner, please come with us and join us on the road to better pastures. Do you think God left you, come to see otherwise. Do you think the god of your previous life is not a good one, try to find the Right God, and let us help you to find Him. Is He refusing to talk to you?  Do you get depressed every time you read the Bible?  Are other Christians getting on your nerves?  Are you burned out by church?   Use this and some of our other sites to come to see it is not so. You might even come to see that why cussing Him out and hating Him doesn’t mean you’re a spiritual failure.  Learn how you can tell that He absolutely will not leave you here forever.

+

Additional reading:

 1. Darkness, light, burning fire, Truth and people in it
 2. Accommodation of the Void
 3. Blackness, nothingness, something, void
 4. Wondering
 5. Heroes and saints
 6. Two states of existence before God
 7. When we love we do not need laws
 8. Let us move on
 9. Disappointed expectations
 10. Thirst for happiness and meaning
 11. Happiness an inner state
 12. Happiness is like manna
 13. Wishing to do the will of God
 14. God’s promises
 15. God’s promises to us in suffering
 16. Only one God
 17. God of gods
 18. Attributes to God
 19. Challenging claim 1 Whose word
 20. Creator and Blogger God 8 A Blog of a Book 2 Holy One making Scriptures Holy
 21. Creator and Blogger God 9 A Blog of a Book 3 Blog about Prophecy
 22. God the son
 23. Jesus was not God, Reasons that
 24. The trinity – the truth
 25. Is God comprised of three persons, or is He just one person?
 26. How did the Trinity Doctrine Develop
 27. History of the acceptance of a three-in-one God
 28. The History of the Development of the Trinity Doctrine
 29. Trinity in the Bible
 30. Altered to fit a Trinity
 31. The Trinity: paganism or Christianity?
 32. Trinity And Pagan Influence
 33. Questions for those who believe in the Trinity
 34. How do trinitarians equate divine nature
 35. The Word being a quality or aspect of God Himself
 36. The Great Trinity debate
 37. Newton not believing in the Holy Trinity
 38. Trinitarian philosophy
 39. About a man who changed history of humankind
 40. For the Will of Him who is greater than Jesus
 41. Word – John 1:1
 42. The Word being a quality or aspect of God Himself
 43. Servant of his Father
 44. One mediator
 45. The true vine
 46. On the Nature of Christ
 47. Jesus Christ being dispatched as the Figurehead of a Religion
 48. The Christ, the anointed of God
 49. Jesus begotten Son of God #4 Promised Prophet and Saviour
 50. Jesus begotten Son of God #6 Anointed Son of God, Adam and Abraham
 51. Jesus begotten Son of God #8 Found Divinely Created not Incarnated: The Anointed begotten Son of God
 52. Jesus begotten Son of God #10 Coming down spirit or flesh seed of Eve
 53. Jesus begotten Son of God #14 Beloved Preminent Son and Mediator originating in Mary
 54. Jesus begotten Son of God #15 Son of God Originating in Mary
 55. Jesus begotten Son of God #16 Prophet to be heard
 56. Jesus begotten Son of God #18 Believing in inhuman or human person
 57. Rabboni, Knowing —
 58. Being Religious and Spiritual 7 Transcendence to become one
 59. Being one in Jesus, Jesus in us and God in Jesus
 60. If the Father is the “only true God” (John 17:3) , does that mean that Jesus is a false god?
 61. Self inflicted misery #5 A prophet without a hedge around him
 62. Our relationship with God, Jesus and each other
 63. He sent his one and only Son into the world that we might live through him.
 64. Jesus begotten Son of God #6 Anointed Son of God, Adam and Abraham
 65. In the death of Christ, the son of God, is glorification
 66. Patriarch Abraham, Muslims, Christians and the son of God
 67. Blinkered minds
 68. Old language to confirm the promises
 69. Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #3 Voice of God #4 Words in Scripture
 70. Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #3 Voice of God #5 To meditate and Transform
 71. Prophets making excuses
 72. Written to recognise the Promised One
 73. No prophecy of the scripture is of any private interpretation

+++

 

 • Who is Forsaken? (stlukeumc.wordpress.com)
  World War II was one of the most destructive times in all of human history, in terms of both human lives and property. And many historians believe that one of the most destructive battles of that terrible war was the battle for Stalingrad, between the forces of Nazi Germany and the Soviet Union, which took place between July 17, 1942 and February 2, 1943.
  +
  the fourth word that Jesus spoke from the Cross. The word is: Forsaken. And I believe it is the hardest word of all.
  +
  No, my father, there is no God, for if there is, where in the world is he? And may I be so bold as to say that there are times in life when each one of us finds ourselves, if only for a moment, at that place in life. That place of aloneness and isolation. That place of hopelessness. That place where we are totally cut off from everything we have known and there is seemingly no way out.   When we wonder why we have been abandoned by God and everyone else?
 • Burnt (shughar.wordpress.com)
  I fear that I will perish in this, my lost pride

  I’m filled with hate for myself

  If this is fate, I curse mine

  If this is love, then I’m confused

  I’m nothing more than a broken vessel

  One that can never be patched

  Like spilled water that can never be gathered

 • The One Who Would Die, that Others Will Live (justifiedandsinner.com)
  When during our time of confession and absolution earlier, I mentioned that God daily and richly forgives our sins and grants us new life, those are not just mere words.  They are what we believe, what we count upon each day.

  But we realize as well, and take great joy in the knowledge that this has been God’s plan from the beginning, that Jesus, the one, would die that all the children of God would never fear the power of sin, that is, that death would somehow be the end.

 • Jesus, A Forever Friend! (carolynpriesterjones.org)
  It does seem that running in the same circles draws us together.  As we share the same experiences or know the same people, it seems easier to view the world together.  But once the events, times and places change, some friendships seem to fall away.
 • Love Wins, Week 5: Rocks (revjillhoward.wordpress.com)
  How and when have you encountered God in your life?  Or are you not sure if you have at all?  Anne Lamott, in her book, Traveling Mercies, shares her story of how she came to faith through a series of intense life experiences.  After years of dependency on drugs and alcohol to escape the difficulties of life, she found herself in the depths of her own hell, drunk, on drugs, and alone on one particular night.  Shaky, scared, sick, and finally sobering up, she crawled into bed and after a while, felt a presence in the room with her, hunkered down in the corner.  She explains that the feeling was so real that she actually turned on a light for a moment to make sure that no one was there.  But after awhile, in the dark again, she knew beyond a doubt that the presence was Jesus.  And she was appalled.  Why?  Because she couldn’t imagine what her friends would think if she became a Christian, or how she would handle it herself based on the Christians that she knew.  She simply could not allow for that to happen.  She screamed out in the darkness to the wall, “I would rather die!”  But yet she felt Jesus there on his haunches in the corner, watching with patience and love.
 • Maybe Tonight (The Pedophile) by Nicole Eva Fraser (secondwindpub.wordpress.com)
  In daylight my room was a haven. Safe behind the closed door, I could read, write letters to my pen pals, and commune with the tall lilac bush just outside the second-floor window by my bed. But in the dark of night, my room was a chamber of panic.

  It is no exaggeration that in all my conscious memories of childhood, I never fell asleep without terror. I knew I wasn’t safe from people in my family or from the evil presence lurking in our house that would one night snuff me out. I would lie in bed, my mind and body throbbing with spiraling panic, seemingly for hours—then the next thing I knew, I’d be opening my eyes to another morning.
  +
  I didn’t expect comfort from my mother, and she didn’t provide any, nor did she mention the incident that night or the next day. I figured she had forgotten about it. And I told no one else what had happened to me; it was too terrifying, and somehow my fault, and I was afraid my friends wouldn’t want to be my friends if they knew.
  +
  I felt like the world was going dark, like I was going to vomit, like I was sinking into the darkness and never coming back. “No,” I said, “I don’t want to,” but I didn’t cry because I knew that wouldn’t change her mind.

 • The Fire Changes EVERYTHING! [Part one] (nnyphishnet.net)
  It really was ‘one of those days’ that left me feeling stunned, numb, burned beyond recognition, invisible, and abandoned.  Like a building had collapsed on me, and there I was- seemingly left for dead [at least somebody was] or just left to go it alone…
 • Before the Council – April 6, 2014 – Matthew 26: 47 – 58 (prissiesissie.wordpress.com)
  Since Caiaphas didn’t have enough testimony for a conviction, he turned to Jesus looking for a confession, but Jesus was silent. Jesus had done nothing wrong. He had nothing to confess and the Sanhedrin couldn’t find enough witnesses to claim He had. They couldn’t even find enough false witnesses to agree on what He had done.

  Jesus could have defended Himself and His ministry, but He chose to remain silent. He had resigned Himself to their plot. He knew His death was inevitable and He could say nothing to dissuade them from their plans. He simply refused to participate in the drama. The Sanhedrin were relying on “plots and schemes and false accusations” but Jesus had placed His trust in God. He would have the courage to be endure the plan that was unfolding.

 • Easter without Hindsight Wk2: The High Priest Caiaphas’ worst fears….? (bloodofinnocents.wordpress.com)
  Caiaphas’ probably felt his worst fears were confirmed when Jeshua arrived in Jerusalem on Sunday, the first working day of the week that Passover started. Hebrew tradition said that messiah would arrive in Jerusalem through the Golden Gate riding on a donkey. As Jeshua did precisely that, thousands of Passover pilgrims, camped on hillsides around the city, flocked around him. Cheering him on they covered the road to the gate with cloaks and palm branches. Jeshua knew exactly how the Hebrews would interpret his arrival.
  +
  Jeshua was not particularly attacking the traders. The modern church often interpret these verses as an attack on commerce but that isn’t Jeshua’s point. Monopoly suppliers protected by an institution often line their pockets unfairly but that was a minor issue. Jeshua’s real target was the institution itself.
 • Palm Sunday 2014 , April 13, 2014 in the World (liveloveandpray.wordpress.com)
  My God, my God, why have you abandoned me?
  Indeed, many dogs surround me,
  a pack of evildoers closes in upon me;
  They have pierced my hands and my feet;
  I can count all my bones.
  +
  The centurion and the men with him who were keeping watch over Jesus
  feared greatly when they saw the earthquake
  and all that was happening, and they said,
  “Truly, this was the Son of God!”
Enhanced by Zemanta

45 Comments

Filed under Announcement, Being and Feeling, Religious affairs, Spiritual affairs

Passover and Liberation Theology

by Jonathan Granoff 

There is a dynamic relationship between identity, community, and grace-awakened values, which, if they are authentic, are universal and without regard to nation, tribe, gender, race, or religion. In other words, God’s love is for all, wisdom is without prejudice, and justice properly wears a blindfold when she weighs deeds. The Passover moment is as an example of how the specific group in which one lives can and should be used to expand one’s circle of compassion. Tribalism is a distortion of God’s grace. The expanded heart alone is capable of knowing a reflection of the Unlimited Heart of God’s love for all.

English: Jewish Community Festival, Downtown P...

Jewish Community Festival, Downtown Park, Bellevue, Washington. “Jew-ish.com” and Seattle Kollel booths. (Photo credit: Wikipedia)

Being Jewish and being part of the Jewish community can be a blessing or a curse. If being part of a community helps develop compassion for others, a sense of being loved, and expands one’s capacity to serve others, then it is surely a blessing to be in such a community. If being anything increases one’s capacity to experience God’s qualities and to share them then that too is a blessing. If being part of anything gives one a sense of arrogance then developing wisdom will be thwarted and authentic understanding of one’s relationship to God as well as one’s fellow human beings will he occluded. Liberation from any identity that separates one from one’s fellow human beings and God is necessary for authentic peace. Commitment to caring for others is a prerequisite for spiritual and psychological growth. Whatever identity one receives from birth or choice will have value based on these principles.

Rights, rituals and practices can deepen one’s sense of gratitude and appreciation for all lives.

For example, Passover can be experienced as liberation theology at its best. It is about social justice, freedom from slavery, crime and punishment, patience and fortitude, courage and God’s grace. It is also about overcoming the Pharaoh of egoism with faith. It is a multilevel source of inspiration for those who participate in its dimensions of family, community, teaching, and eating.

It is for many an affirmation of the intervention in history of God on behalf of a people God protected and to whom He revealed Himself. It can awaken gratitude for being a descendent of those people and not being a slave today. It can create a sense of duty to help free others. It can inspire to uplift us to a clearer awareness of the presence of the sacred. It can help us remember God.

It can create a distorted sense of identity. It can make one think that based on blood one is closer to God than others. One might ask: Is being a Jew a necessary part of being close to God? Only a fool would think so. One might also ask: Does being Jew distance oneself form God. Only a fool would think that. So, if you are a fool, stop reading, otherwise, join me in these reflections.

A heart filled with compassion and a life lived from that place of goodness where the presence of God is remembered will do just fine. So, then the question is what value is there in being part of a community, like a several thousand years history of stories about that community’s relationship with the mystery of life we inadequately call God. It could be good and it could be bad.

Good includes being accountable to people who know and love you. Bad includes thinking that by virtue of being part of that community, or tribe, you are specially blessed and better than anyone else anywhere. Good includes gratitude for the teaching that God is with us and One with all. Bad if that teaching makes one feel different from any of God’s other human creations.

Compassion does not have a boundary of blood, religion, race, caste or gender. It resonates like the circles from a pebble in a pond from the center of the heart where the intention to honor the lives of others and God’s sacred gift awakens when the pebble of that purity descends into the human heart.

So, here are few thoughts for your thinking:

Why do we need a tribe when the message is love and unity with and for all? Is not our God the One God of the one human family and is not the calling of those who accept the calling to love and serve all? Of course, and is that realization not a liberation from the slavery of egoism formed of separation from the overwhelming blessing of the oneness of life’s bounty? The ego mind that identifies with all that we cannot posses forgets what we can really receive, the radiance of the soul.

Crossing over the sea of blood ties into the open space of wisdom:

 

~And This Too~

love without action is

hollow

action without love is

dangerous

love with action

that’s

plenitude

each breath, deep love in action

each thought, deep love in action

each moment, deep love in action

Deep Awake

 where gratitude lives,

 salt changes to sugar

tears of sorrow, sadness and separation

changing to

tears of joy, love and union

a mere whisper of the grace of deep awake,

listen carefully

this whisper is a thunder of healing light

oh may God’s resonance be known.

in love’s way of peace

 

Jonathan Granoff is president of the Global Security Institute and reachable at granoff@gsinstitute.org.

– From Tikkun Special Seder Messages for Passover

+++

 • Queer Passover Seder Helped Me Reclaim Judaism (blogs.forward.com)
  At the time, it didn’t occur to me to be offended or concerned that I was being circled by the cheerleaders and other popular girls who held hands, bowed their heads and prayed for my soul. They were part of “Christian Life” at my high school in Olympia, Washington. I recall several instances when they earnestly attempted to save me from eternal damnation. I didn’t refuse their efforts or consider the implications of their actions. I just wanted to fit in.I grew up Jewish in the Pacific Northwest. But not in a religiously observant family, or a proud intellectual family, or a family of labor organizers who taught me early and often never to cross a picket line. My family was on the fast track to assimilation, and by high school, being Jewish was simply a reminder that I was an outsider.

  By the time I was in my late twenties, I was reeling from a spiritual crisis. A decade of organizing and social change work had left me feeling hopeless and burned out.

 • What Passover Means to Young Adults (ejewishphilanthropy.com)
  Passover is a unique moment. As we learn every year from the hundreds of Birthright Israel alumni who host Seders for their friends through NEXT’s Passover initiative, the holiday provides young adults with a whole new space in which to explore identity, experiment with tradition, and build community.What moves and motivates these young adults to create their own Passover experiences, and what can we learn from their stories? We dug through a trove of qualitative data contained in hosts’ post-Seder surveys to find out. Their stories illuminated important lessons and questions for the entire field of engagement.
 • This Passover (danielswearingen.wordpress.com)
  You tell me to look outside me this Passover, to actualize an infinite need. It seems strange, you asking me for holiness, for blessing a harvest, you of oneness, the lock of my key.
 • RAC Blog: A Fifth Cup ??? Going Beyond What is Required (blogs.rj.org)
  Today, as many of us are busy preparing for Passover, I find myself less occupied by the meticulous aspect of the holiday’s demanded mitzvot, but searching instead for ways to supplement the narrative and to find meaning in a modern context. I commend those who find deep meaning in cleaning out their kitchens and sterilizing their homes, making sure that all leavening ceases at the 18-minute mark and [in the Ashkenazi tradition] nothing that could resemble wheat flour – such as legumes – will be consumed during Passover. However, I would like to offer an additional perspective on Passover by suggesting some meaningful ways to supplement the seder.

  Zionism and living in Israel were the answers to my search for Jewish identity, and to me, Passover became a holiday of peoplehood. The central narrative became the one that we clearly state after we sing Dayenu,that B’khol Dor VaDor: “In every generation we must see ourselves as if we went out from Egypt.” In the traditional Haggadah this statement is followed by a biblical and liturgical reading.

 • The Evolution Of Passover – Past To Present (jewishengagement.wordpress.com)
  Passover (Pesach in Hebrew) is the most widely celebrated Jewish Holiday. It begins on the 15th of the Hebrew month of Nisan and lasts for either seven or eight days depending upon location and religious orientation. In Israel, all sects of Judaism celebrate Passover for seven days with one Seder (Passover ritual feast and in Hebrew means “order”) on the first night, while in the Diaspora (communities outside of Israel), traditional Jews celebrate it for eight days with two Seders held on both the first and second nights. This year Passover will commence at sundown on Monday, April 14th with the first full day celebrated on Tuesday the 15th. Passover is a Biblical Holiday, which commemorates the story of the Exodus—G-d freeing the Israelites from Egyptian slavery and bondage; establishing the Covenant with them as a people not just as individuals as in the past e.g. Abraham, Isaac and Jacob; and in turn creating the beginning of our sacred history as a Jewish Nation.
 • The Worm Moon- Nisan 14, and Happy Passover (ireport.cnn.com)
  “Passover commences on the 15th of the Hebrew month of Nisan.
  In Judaism, a “day” commences from dusk to dusk, thus the first day of Passover only begins after dusk of the 14th of Nisan and ends at dusk of the 15th day of the month of Nisan.
  +
  Passover is a joyous holiday, celebrating the freedom of the Jewish people.
  http://www.policymic.com/articles/31025/passover-2013-5-things-to-know-about-the-jewish-holiday
 • Taking Passover Back to Its Roots (algemeiner.com)
  the 14th of the Hebrew month of Nissan, they’ll wait for the kids to recite Mah Nishtana, the four questions; pucker up to inhale the bitter herbs; relish the sweet Charoset; dip herbs in salt water; sing rousing renditions of Dayenu and Chad Gadya; and knock back four cups of wine.But none of these rituals are part of the Passover observance of Israel’s Karaite and Samaritan believers, who observe the biblically mandated holiday in quite a different way.
 • Review: Two Messianic Passover Haggadoth (messianic613.wordpress.com)
  There’s no lack of Passover Haggadoth for Messianics. The best known are perhaps The Messianic Passover Haggadah by Barry & Steffi Rubin, and the more recent Vine of David Haggadah published by FFOZ. [1] There are many more, especially in internet editions. Some show a beautiful lay-out and are richly illustrated. There seems to be enough material available for all styles and tastes.

  To our taste, however, the materials offered thus far show many liturgical defects and inconveniences. Despite many serious efforts that have been made we haven’t seen a messianic Haggadah which successfully and convincingly integrates the traditional Jewish and the typical messianic features of the Seder. It is our perception that the difficulty of doing so is often underestimated, and that authors and editors are not sufficiently aware of the decisions involved in such a project, or the halachic and theological problems connected to these decisions.

 • Passover: A Time To Remember (jacksonandrew.com)
  The basis for a Christian interpretation of the first of the Seven Festivals as the decisive component in God’s plan for redemption pivots upon the identification of Jesus with the paschal lamb (Ross 2002, 409). There are, in fact, strong associations between Jesus and the Passover lamb in both the Old and the New Testaments. Centuries before the Crucifixion of Jesus, the prophet Isaiah declared that the when the future Messiah appeared, he would be “led like a lamb to slaughter.” (Isa 53:7). As John the Baptist saw Jesus approaching him he proclaimed: “Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world!” (John 1:29). Similarly, Peter described Jesus as the spotless Lamb of God (1 Pet 1:18-20). According to Augustine of Hippo, “The true point and purpose of the Jewish Passover . . . was to provide a prophetic pre-enactment of the death of Christ” (Rotelle 1995, 6:186).And not only has Passover been connected to the death of Christ, but also to the Lord’s Supper, which is also obviously a symbolic pre-enactment of Christ’s death as well as an re-enactment celebrated by the Church since that time. After Jesus’ sacrifice, Paul assured the early Christian community at Corinth that they have been saved “for Christ, our Passover lamb has been sacrificed” (1 Cor 5:7). Of course, the context of this passage points to the man who is living in persistent sin and thus not being allowed to receive the Lord’s Supper. Cyprian of Carthage also connected Passover to the Lord’s Supper and to the root, being the unity of the church (Baillie 1953, 129).

   

Enhanced by Zemanta

18 Comments

Filed under Poetry - Poems, Religious affairs

Commemorating the escape from slavery

In this day and age many like to play god, and often think they are able to do so. Lots of people do want to be in the ‘beams’ shining bright. They want to be in the centre of the ‘spotlight’ and love the attention. But at one point the attention becomes too much. Lots of people then loose control over their emotions.

twitter y macworld

twitter y macworld (Photo credit: juque)

To cope with all those little agonies today people have found Twitter as their outrage machine, where this medium will make its little idols, through its perpetual series of distractions, puffery and self-indulgence.

Twitter allows us to be like Gods, worshipped by our followers with retweets and personal messages. And then we do battle with other Gods. {Twitter, Outrage, and Jesus}

Lots of people think they do not need to seek healing, for we have these weapons in 140 characters.

If there is the hope of winning, we will continue to place hashtags. {Twitter, Outrage, and Jesus}

A 13th century book illustration produced in B...

A 13th century book illustration produced in Baghdad by al-Wasiti showing a slave-market in the town of Zabid in Yemen. (Photo credit: Wikipedia)

In the mean time they all have become enslaved by their little technological attributes like smartphones, tablets, i-pads, laptops and all sorts of brands computers, televisions and so much more.
They also have become the new slaves of this age, having to work with more than one in the household to survive. And the bosses do know they need that work to survive and use it to their advantage, not to pay to much, but just enough to keep the workers quiet.

What would be the difference with the slaves from old times?

The coming week millions of believers in the Divine Creator shall celebrate an historic moment when the People of God were liberated from slavery. First they were liberated from the oppression of the Egyptians. A later liberation was even to become more important for all those who still had to be born. It would be the liberation of something which catches us all. In the past and in the future it was and is something which has conquered the people always. But now there would have come an end to it. But people shall have to make choices to be part of the winners. It would not be a game of poker, or an other game of cards, gambling or trying your luck on the lottery game. It would become a matter of choosing the right way to go in your life at your own responsibility.

Jews and several Christians shall be celebrating next Monday and Tuesday the incredible offer the Divine Creator gave to the world. Many probably would wonder why they will tell again old stories to their children, for the so ‘many-est’ time in their life.
Even in far away countries where it all happened, parents shall remind their children of that special occasion, we all should remember.

Also at the Youth Group at Hillside Church they may get Corbin’s grandmother, Ruth Dudlay, coming to tell them stories about the Underground Railway with special Underground Railway quilts, actual slave irons, and other historical relics from the time of slavery in a place close to them, North America. They shall hear those old stories because they are important to know their past but also to know their future.

Those stories can be told in many ways, but they should not only give entertainment. They should get us to think about certain matters, perhaps hidden behind the words of that story. Stories are also told in many ways to help us remember them.

The coming week many people in the world shall look at the liberation from slavery remembered in the ritual of the Passover feast. The coming weekend and following days many shall take time to remember and to recall those old stories. We also should take up those ancient books like the Bible and read about those important moments in history of humankind.

By reading and studying those old stories we can get to understand more about our human way of living and get to see who we are. Where we came from and where we are headed.

It is significant that the ancient stories of the Israelite slavery were cherished by the North American African slaves. Because of these ancient stories, slaves over 3,000 years later had hope that like the Israelite slaves they would be liberated by God! It was reading the stories in the Bible and the teachings of Jesus that caused William Wilberforce to petition the British Empire (and its colonies of Canada) to abolish slavery. {Why tell old stories?}

The story of Exodus describes an enslaved oppressed people rising up from captivity and escaping through the desert to return to their nomadic ancestors burial lands in Canaan. If you believe this story, the Exodus is one of the most significant moments of history without parallel. Slavery has been a part of human civilization for time untold and continues to be practiced today. Throughout history many slave revolts have occurred, however they usually end with all of the revolting being killed (for instance Spartacus and his slave rebellion against Rome). That the tribe of Hebrew slaves were able to leave Egypt, the most powerful empire in the world, and survive wandering through the desert is a powerful story that has inspired many oppressed peoples throughout history. {Why tell old stories?}

Friday-night, this coming Sabbath, the Haftorah read shall refer to a day in the future which will be “great” – the day of the re-establishment of God’s Kingdom on this earth, as described in Malachi 3-4.

Mal 4:5-6 NHEBYSE  Behold, I will send you Elijah the prophet before the great and terrible day of YHWH comes.  (6)  He will turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to their fathers, lest I come and strike the earth with a curse.

The world should know that before the Day of Jehovah God, shall be there the world shall have receive the opportunity to choose for better things. We shall not be able to escape therefore the third World War, which shall be coming and be terrible, but we shall either be gone before or when still alive, shall be able to cope with it because we shall be prepared.

In the above verse the prophet speaks of the day of redemption in the future. Passover, which represents the day of redemption of antiquity, serves as the model for the future redemption of the children of Israel.

This Shabbat in Egypt was different from all other previous Shabbatot. This time, man joined God in His holy day. Ironically, the mode of observance was not “resting” as we think of it in the context of today’s Shabbat. Historically, the Shabbat before Pesach was the day when the children of Israel were commanded to take to themselves a lamb, a symbolic action that stood in opposition to the lamb-worshiping Egyptians. {Weekly Torah Commentary — Acharei Mot April 11, 2014}

The Sages note that by taking the lamb the Jews observed Shabbat in Egypt as never before. This was their first Shabbat as a people, a moment of passage in the national sense: They had reached the age of majority, became adult (“gedolim”), with responsibilities. This was Shabbat “HaGadol”. The most basic teaching of Shabbat is the acknowledgement that God created the world in six days. By taking the lamb the Jews rejected idolatry and accepted God. This was not merely an action which took place on the tenth of Nissan. This was a watershed of Jewish history. Now the Jews joined God in a Shabbat.  {Weekly Torah Commentary — Acharei Mot April 11, 2014}

All those who believe in the Creator God could better sometimes listen to those who are still in the old tradition of Hebrew teachings. then they should know and understand that it is perhaps because people always went in against the wishes of the Most High, that the better things did not yet come up to them. we should remember that God was very clear on which days had to be celebrated and to which Laws we should keep. But how many thought they could bring better laws into the world than the Maker His Laws? How many did not think they could make a better world than the world the Maker of the Universe had in His mind?

Our sages teach us that if all of Israel fully observe just two Shabbatot the Messiah would appear. {Weekly Torah Commentary — Acharei Mot April 11, 2014}

Interestingly, according to the mainstream Jewish approach the world was created in Nissan, which means that the Shabbat which takes place around the 10th of the month was the second Shabbat in the history of the world. Had those two Shabbatot been kept properly the world would have been redeemed back then. {Weekly Torah Commentary — Acharei Mot April 11, 2014}

In particular, the two Shabbatot which must be observed are Shabbat Hagadol and Shabbt Shuva. Each of these Shabbatot have a special power to them: One falls between Rosh HaShana and Yom Kippur, it is a Shabbat which teaches man how to return to God. The other Shabbat is the first Shabbat observed in Egypt, the one we are about to celebrate. It is a Shabbat which contains within it the secret of redemption. {Weekly Torah Commentary — Acharei Mot April 11, 2014}

If man could master these two Shabbatot, the Messiah would quickly arrive. Would that it would be this year. {Weekly Torah Commentary — Acharei Mot April 11, 2014}

Observing the Sabbath-closing havdalah ritual ...

Observing the Sabbath-closing havdalah ritual in 14th-century Spain. (Photo credit: Wikipedia)

These days we should come to prepare to celebrate the Festival of our Redemption, past and future. We should take some time to examine our relationships and make sure that we have no ‘unfinished business’ in that area. Now has come the time that we should consider which relation we would like to have with others around us. In case we have something done wrong we should come to the point that we ourselves take courage to go up to that person and admit we were wrong. These coming days we should look at all those old stories where we have seen that even people of God could do something wrong but ask forgiveness, and that it was given to them. We are also in need to ask forgiveness for some offence or have to forgive others for their offences against us. Now has come the time to our doorstep that we do have to do it from the heart. If we need to forgive someone else, likewise let’s forgive freely as God forgives us.

Now is also the time we do have to remember that Nazarene Jew who had no fault but was killed. He was willing to give his body as a lamb for God, as a payment for the sins of all people in this world.

Next Monday night we should come together and be feeling united with many people all over the world. We should also let others know that all over the world people will be looking forward to this gathering. We could always invite others too to gather with us to celebrate Passover – the holiday that commemorates the Jewish people’s escape from slavery in Egypt. And Christians can look for some extra dimension to that feast. We should not mourn for the death of Jeshua (Jesus Christ), but should be pleased that he on the night before he was given over to the Romans, took his closest friends with him in an upper room in Jerusalem to present them with symbols, which were a sign of the New Covenant, our new connection with Jehovah God, the Father of Christ Jesus, Who is also our Father and Who is welcoming us all again, if we are willing to come up to Him.

The world should get to know the meaning of these special days and has to come to understand the meaning of the symbols of Passover which all point to the ministry, death and resurrection of that humble Nazarene man Jesus Christ. Jesus Christ is our Passover lamb.

On the 14th day of the month of Nissan Jesus was crucified, or sacrificed. On the very same afternoon that the Passover lambs were being killed as a sacrifice, Jesus – the Lamb of God- was being sacrificed for all of us. Just like the blood on the doorposts of the Hebrews caused God’s judgement to pass over them, so the blood of Christ causes God’s judgement to pass over us. Christ provided atonement, as well as redemption for us upon the wooden stake. To receive this forgiveness of our sins we must put our faith in this Nazarene man, who is the Christos or Christ, the Messiah for which many may be still waiting. But he has already come, has fulfilled the wish of his Father and sealed the New Covenant with his own blood.

For seven or eight days (depending on where you live), families and friends come together for festive seder meals packed with ritual foods and a few dietary restrictions (for instance, no leavened grains). We all could feel united with them and show the outer-world the connection those people from all sorts of tribes, cultures or countries may share with each other. they all are united under the blessings of the One and Only True God.

It is under His Wings that we shall be able to come closer to each other and will be able find peace in unity.

English: Festive Seder table with wine, matza ...

Festive Seder table with wine, matza and Seder plate. (Photo credit: Wikipedia)

We look forward to be able to find many at the meetings held on Monday night. On the 14th of April 2014, it shall also be from sundown the moment to remember what Jesus has done. Therefore a “Memorial Meal” shall bring many Christians together all over the world, keeping “Christian communion”. Also known by many as “the Lord’s supper” we shall gather to pray and remember all the difficulties this world received, but also all the goodness which has come over it. We shall read the old stories of the exodus and of the last days of Christ Jesus. Together we shall celebrate our Passover remembrance of the body and blood of Christ. His body being broken for us and his blood being shed upon the wooden stake for our salvation. The Passover lambs had to be without blemish in order to be sacrificed for sin. Christ was the only man without blemish (sin) so he became our Passover lamb. Christ is the second Adam, the man of flesh and blood and bones. He could be tempted and sin, like any other man, but he did not. He was the only person who managed to keep to the Laws of his Father, the Only One God, Whose Name he made known and asked us to be made known all over the world. Being without fault he was the perfect offer humankind give to its Maker. Giving his life for many he succeeded to become the only one who could purchase our salvation and become the mediator between God and man. In him we can trust, like we can trust his Father, our heavenly Father, the Elohim Hashem Jehovah God.

Let us wish each other:

Shabbat Shalom and Chag Pesach Sameach!!! (A blessed Passover)

+

Additional literature:

 1. 1 -15 Nisan
 2. Day of remembrance coming near
 3. Another way looking at a language #4 Ancient times
 4. Self inflicted misery #5 A prophet without a hedge around him
 5. The Advent of the saviour to Roman oppression
 6. Seven days of Passover
 7. On the first day for matzah
 8. A Great Gift commemorated
 9. Jesus memorial
 10. Observance of a day to Remember
 11. A new exodus and offering of a Lamb
 12. In what way were sacrifices “shadows”?
 13. What does ‘atonement’ mean?
 14. Why did Jesus say he wouldn’t drink wine again until the kingdom when he ate and drank other things? (Mark 14:25)
 15. Children ate the OT passover so why not NT bread and wine?
 16. Deliverance and establishement of a theocracy
 17. 14 Nisan a day to remember #1 Inception
 18. 14 Nisan a day to remember #2 Time of Jesus
 19. 14 Nisan a day to remember #3 Before the Passover-feast
 20. 14 Nisan a day to remember #4 A Lamb slain
 21. 14 Nisan a day to remember #5 The Day to celebrate
 22. Around the feast of Unleavened Bread
 23. High Holidays not only for Israel
 24. Festival of Freedom and persecutions
 25. 14-15 Nisan and Easter
 26. The Song of The Lamb #7 Revelation 15
 27. Servant of his Father
 28. For the Will of Him who is greater than Jesus
 29. A Messiah to die
 30. Anointing of Christ as Prophetic Rehearsal of the Burial rites
 31. Death of Christ on the day of preparation
 32. How many souls did the death of Jesus pay for?
 33. Swedish theologian finds historical proof Jesus did not die on a cross
 34. Why 20 Nations Are Defending the Crucifix in Europe
 35. Impaled until death overtook him
 36. Misleading Pictures
 37. A time for everything
 38. 2013 Lifestyle, religiously and spiritualy
 39. Fixing our attention
 40. Control your destiny or somebody else will
 41. Allowed to heal
 42. A secret to be revealed
 43. Your Sins Are Forgiven
 44. Slave for people and God
 45. Liberation in Christ
 46. Not bounded by labels but liberated in Christ
 47. Holidays, holy days and traditions
 48. A Holy week in remembrance of the Blood of life
 49. Peter Cottontail and a Bunny laying Eastereggs
 50. Bread and Wine
 51. Around the feast of Unleavened Bread
 52. The son of David and the first day of the feast of unleavened bread
 53. Deliverance and establishment of a theocracy
 54. Focus on outward appearances
 55. Fraternal week-end at Easter in Paris
 • How religion has been used to promote slavery (religion.blogs.cnn.com)
  what did the founders of the three great Western religions do? Did they have slaves and did they condemn the practice? Or were they, at least on this issue, squarely men of their times?
 • The people asked for a king: Selling ourselves (spiritharvestblog.com)
  God did not create man to dominate other men. Humans were created as sovereign beings with direct access to his and her Creator. We were created to be sovereign leaders of ourselves, partners in marriage, examples of right living to our children and upright representatives in our communities. We were created to live with the knowledge and understanding that God is our King, our Lord, our True Sovereign Leader. He occupies a throne no man can usurp.

  Until we attempted to take the throne for ourselves, or alternatively, put someone else upon the throne to rule us. No man can usurp our authority, but we can certainly surrender it.

 • God’s Law; Your slaves (soipost.wordpress.com)
  The social laws of the Pentateuch were not designed for the modern world,
  They were clearly designed for a different kind of world, a mainly agricultural society.
  But since they were published in the name of the Biblical God, they can still throw light on his nature and intentions.
  Which gives us a new reason for reading this collection even if the laws themselves have been superseded.
  +
  Some scholars try to reconcile Leviticus with the other laws by suggesting that “Hebrew” was a wider social or ethnic category than “Israelite”.
  But since the word “brother” is also used to describe Hebrews, it is probably better to see the injunctions of Leviticus as representing an ideal which wasn’t always attained.
  +
  What can these laws tell us about the God who endorses them?

  They deal with the state of slavery as something which exists, but their purpose is to regulate the treatment of slaves and impose restraints on the power that is exercised over them.
  This God is apparently unwilling to allow slave-owners the kind of absolute control which would have been available to them in most other slave-holding societies of the time.
  The owner cannot hold one of his own people in slavery for longer than a limited period.
  There are laws to prevent the treatment of slaves from descending into brutality, and laws to rein in the exploitation of female slaves.
  Since most of the Israelite slaves would have been debt-slaves, all this can be seen as one aspect of care for the poor.
  It points to the same concern for the weak and vulnerable that can be seen in many other Israelite laws.

  In fact the general tenor of these laws is unfriendly to the very existence of slavery, at least among the brethren.

 • Passover Primer (boiseweekly.com)
  Passover, a Jewish holiday celebrated for seven or eight days (depending on the branch of Judaism) that starts on the full moon in April, is a great opportunity to sink your teeth into Jewish history and culinary traditions. Why? Because each item consumed during the Passover seder–a ritual feast that’s hosted on the first night of Passover, this year Monday, April 14–is filled with thousands of years of meaning.
  +
  In addition to matzah, the Passover seder features six symbolic items displayed on a special seder plate. While some of these foods are eaten during the reading of the Haggadah–a guide outlining the order of the seder and explaining the significance of the meal–others are there for ceremonial purposes.
  +
  “What better way to entice people to really think about something than food?” said Lifshitz. “Food is intergenerational dialogue, which is what the Passover seder is about; it’s about a discussion.”
 • Christ our Passover Lamb (daysofdaniel.wordpress.com)
  The week of Passover or Pesach will begin at sunset Monday, April 14, and ends at nightfall Tuesday, April 22. The Passover is a Hebrew commemoration of when the death angel passed over the homes of the Israelites that placed blood on their doorposts. The Lord struck the firstborn of Egypt dead in response to Pharaohs decree but spared the firstborn of the Israelites who marked their homes with blood. The Hebrews were instructed by the Lord to eat the Passover meal, as well as to celebrate this holy week throughout their generations. It is also known as the week of unleavened bread, because the Hebrews were instructed to eat bread made without leaven (yeast).
  +
  All of the events that occurred at that time, as well as the symbols of Passover all point to the ministry, death and resurrection of our Lord Jesus Christ. Jesus Christ is our Passover lamb.
 • One man’s mission to end modern slavery (jewishjournal.com)
  Cohen, a Los Angeles native with a dude-esque Southern California surfer dialect, has been a full-time investigator since 2000, identifying victims of human trafficking — often, young girls in the global sex trade — and gathering the evidence and money required to free them.
  +
  When discussing more recent experiences, he didn’t revel in the details of his operations. And he shied away from discussing any of his recent stings in the United States.

  He wanted, rather, to discuss Judaism, the Torah, Passover, and why he meditates and prays immediately before his operations, most of which begin with a simple interview of a trafficking victim. Cohen poses as a customer who wants the girl’s services, meets her at a hotel and simply speaks to her, gains her trust, and, usually after a few meetings, gets her and others on the record, providing evidence that the authorities demand

 • Shabbat HaGadol (layacrust.wordpress.com)
  The Shabbat right before Pesach is called Shabbat HaGadol- The Great Sabbath. One interpretation is that “Moshiach”- the Messiah- will come on Passover, so this is the  Great Shabbat, the one before that great redemption.

  Another idea is that the days leading up to the Exodus from Egypt were days of unusual and overwhelming preparation for the Israelites. Those preparations  not only affected sacrifices and food but defined faith and self identification. That concept holds true today. Those who choose to prepare for Pesach and change their diet and behaviours for an entire week are declaring their faith in the God of Israel and defining themselves as Jews.

 • Scripture Oppression in the Bible Part 1 (human2o.wordpress.com)
  As we interpret the bible in “Modern” times, many questions arise. Why has the world’s highest selling book,”the holy bible”, been used to justify oppression, of a specific group of people? Fear, political, and economic power, are the three main reasons to oppress people. Society uses fear to condemn, what is not understood, by controlling through opression keeping one subordinate. The majority, or the group in power uses scripture to maintain status, and build their retention of power. Humans sometimes use fear as a scapegoat for lack of their acountabilities. The word scapegoat originates from biblical days of atonement. Priests performed a ritual, in which the sins of people were symbolically placed on goats. The goats were then driven into the wilderness, along with the sins, and impurities of the people (Paul J Harpers Bible Dictionary). Its funny to see that people believed a goat running into wilderness, took accountability for their wrong actions, giving them instant forgiveness, with no apology, or correction.
  In less than 300 years, in the United States alone, there are four major examples of how scripture has been used to oppress particular social groups. Oppression of African Americans, and Jews, through slavery are seen throughout the bible. Oppression of women, and now LGBTQ(Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer) have all been supported by scripture in the bible.
  There are over 500 translations of the bible. Every translation changes ” the words of god”, as they are mass produced over time. If a person is not smart enough, by reading the “holy bible” , they will follow the “will of god”, and become a slave.
 • Slaves In Egypt? (brianrushwriter.wordpress.com)
  The religion of ancient Israel was not anything that properly deserved to be called Judaism. It was a tribal cult in which the Hebrew God, Adonai or JHVH, was one deity among many in the world, not a universal deity as the Jewish God is today. This God was easy for them to abandon, as the diatribes of the prophets in the Bible show that they frequently did. Moreover, this God was not something to be worshiped in spirit wherever one found oneself; rather, he had a location, and that location was Palestine, especially Jerusalem, more especially the Temple. How can we worship the God of our fathers in a foreign land? the captive Hebrews cried.
 • Passover: Touching Liberation (jewishjournal.com)

  As we were developing the cover story for this year’s Passover issue —“Are we e-slaves?”— I couldn’t help thinking about a little girl in Israel, Amit, who suffers from a neurodevelopmental disorder called Rett syndrome.

  According to academic literature, Rett syndrome is characterized by “normal early growth and development followed by a slowing of development, loss of purposeful use of the hands, distinctive hand movements, slowed brain and head growth, problems with walking, seizures and intellectual disability.”

 • Happy Passover! (jewishvoice.wordpress.com)
  History repeats itself . . .
  First there were the Israelites in Bible times, who were saved from sudden slaughter when they obeyed God by putting blood on the lintels and doorposts of their home. The Angel of Death passed over, and the Hebrew children lived to tell their great story of God’s faithfulness.
  Happy Passover! (jewishvoice.wordpress.com)
  we as people of faith can celebrate being saved from certain death when we apply the blood of Yeshua our Messiah to our lives and repent of those sins that kept us in our own personal bondage.To help you celebrate this wonderful occasion, we have put together some Passover resources so that you can be educated and inspired by the beauty of this holy feast.
 • Tears of the Anointed (beautyfromchaos.wordpress.com)
  Yudah hated the Romans. None of us were particularly happy about their presence, but we put up with them and by and large they didn’t bother us too much. Yudah wanted an armed uprising, and thought that Yeshua was the way to achieve it; he wouldn’t let it go, however many times Yeshua patiently explained to him that that wasn’t what his teaching was about.
 • The Unanticipated Passover Seder (ghostriverstudios.wordpress.com)
  If there are aspects of the Passover seder from which all people can learn, how much more so is this true for believers in Messiah? After all, our Master Yeshua chose the wine and the matzah of a Passover Seder to represent his body and blood.
  +
  The Unanticipated Passover Seder
  I cannot be considered as one of the members of humanity who marched out of Egypt and left behind my slavery, and certainly I cannot project myself into the masses who stood at the foot of Mount Sinai and personally received the Torah from Hashem, as does every person who is Jewish.
 • The Unanticipated Passover Seder (mymorningmeditations.com)
  our Master Yeshua chose the wine and the matzah of a Passover Seder to represent his body and blood. More than just learning about and celebrating the concept of freedom from oppression and exile, for disciples of Messiah, the seder celebrates Yeshua’s atoning death and resurrection while remaining firmly grounded and centered on God’s deliverance of the Jewish people from Egypt.
 • PesachI imagine that the death of Jesus was still sad in heaven even though they knew the whole plan. Suffering is sorrowful. I don’t really know what was happening while Jesus was dead so I won’t try to guess here.
 • “Christ Is Our Passover Lamb” / The Message of the High Sabbath beginning the eve of March 25, 2013 (owprince.wordpress.com)
  Remarkably, the celebration of Easter, one of the most holy of Christian holidays, cannot be found anywhere in the Bible. In 1949 the Encyclopedia Britannica in its article on Easter stated the following regarding this day: “There is no indication of the observance of the Easter festival in the New Testament, or in the writings of the apostolic fathers.”
  +
  If you find the word Easter in your Bible, it’s actually a mistranslation that is noted in your Bible’s margin. Most recent translations of the Bible make the correction. The correct translations use the word Passoverinstead of Easter.
 • Jesus Christ, Our Passover (fredswolfe.wordpress.com)
  Jesus was dead in the grave with no consciousness for 3 full days and 3 full nights = 72 hours. There is no way in Hell to fit 3 full days and 3 full nights between Sunset Friday and Sunrise Sunday. Therefore, there is no such thing as Good Friday! Jesus Christ, our Passover Lamb,was sacrificed for us and was buried on a Wednesday around sunset beginning the 1st night (Thursday). At dawn Thursday began the first day. At sunset Thurs. began the 2nd night of Friday, then Friday day; thenFri at sunset began the 3rd night, Saturday; then Saturday at sunset completed the 3 days and 3 nights. Sunset Sat. began Sunday night:Jn 20:1 The first day of the week cometh Mary Magdalene early, when it was yet dark, unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre.KJV
 • Passover: A Time To Remember (jacksonandrew.com)
  I am thankful that today, we can celebrate this feast without the sacrifice of a life for our sins, as Christ, our Passover Lamb, has once and for all, become the substitute… and with Him, God is well pleased. Don’t forget to remember or you are doomed to return to what once enslaved you.
 • G-dfearers Participation In Shabbat, And Pesach According To Toby Janicki (paradoxparables.justparadox.com)
  Gentile believers have been brought near to the commonwealth of Israel. Although this does not make Gentile Christians into Jews, they share in the spiritual heritage of the nation of Israel.
 • This Week’s Torah Portion – VAYIKRA (And He Called)(terri0729.wordpress.com)
  God made Nisan the first month of the year because it was the month in which
  the Jewish people were freed from slavery in Egypt.
  So too, may we remember our freedom from the slavery of sin and death through
  Yeshua (Jesus) the Messiah.
 • The High Holy Days for Atonement – 2012 A.D. (moshebarabraham2013.wordpress.com)
  As we prepare for The High Holy Days of Midian, Israel, and Ishmael, we seek Atonement through Fasting and Prayer as handed down to us from our Ancestors under The Covenant of Abraham (COA), Ibrahiym.
 • The LORD Jesus Christ- Our Passover (zionsgate.wordpress.com)
  Pesach (PAY-sahk) means to ‘pass over’.  The Passover meal, seder (SAY der), celebrates this historic event.
  +
  The LORD’s supper is a remembrance of his sacrifice as the perfect Passover Lamb and the fulfillment of the new covenant between GOD and man (Luke 22:20; 1st Corinthians 5:7; Ephesians 2:11-13).  Prophecy of this sacrifice is found in Psalm 22.  The Hebrew prophet Isaiah also spoke of the sufferings and sacrifice of the Messiah, and how that sacrifice would be the ultimate atonement for the sins of GOD’s people (Isaiah 53).
 • The Mystery of the Passover Wine Revealed: The Yayin HaMeshumar….Yeshua said, “I shall give you what no eye has seen and what no ear has heard and what no hand has touched and what has never occurred to the mind of man. (Gospel of Thomas 17) (guapotg.wordpress.com)
  The phrase “wine that has been kept” in the Hebrew is Yayin HaMeshumar “wine of keeping”. The tradition of the Yayin HaMeshumar runs deep in traditional Judaism. It is the wine that will be served at the Messianic Feast when the Messiah re-establishes the Kingdom of Israel on earth.
  +
  Not only is the Yayin HaMeshumar the blood of the Messiah, but it is more. It is the “mystery” of which the blood of Messiah is only part:
  +
  next time you partake of the cup of redemption in the Passover sader, realize that this cup is symbolic of the Yayin HeMeshumar, the wine that has been kept from the six days in the beginning, the blood of the lamb slain from the foundation which has been hidden and separated and prepared for those who love him.
 • Passover and the Feast of Unleaven Bread (ourcommunityatfbcdc.wordpress.com)
  The Passover meal is eaten on the first day. God commanded that Israel keep this feast perpetually.
  +
  God offers us redemption through the atoning action of Jesus Christ, God’s son who came to the earth, and suffered and died for the sins of the world. He became the Paschal lamb. Under this judgment of sin and ultimate eternal death, God freely offers to all who will believe and accept His provision for us, forgiveness of our sins and life eternal.
 • The Passover Type and Its Anti-type (compasschurchamman.wordpress.com)
  The Old Testament (Exodus 34:18, 25) distinguishes the festivals by using the terms “Feast of Unleavened Bread” and “Passover Feast”. The New Testament (Matthew 26:17; Mark 14:1; Luke 22:1) refers to both of these as “the Passover” and the “Feast of the Unleavened Bread. These festivals were held in immediate sequence. Passover was celebrated at twilight of the 14th day of the month (Exodus 12:6) and the Feast of Unleavened Bread for the seven days following, namely, the 15th to the 21st (Exodus 12:15; Leviticus 23:5f.; Numbers 28:16ff; 2 Chronicles 35:1, 17).
  +
  The timing of Jesus’ death in the Passover season and the conviction that his death was the atoning death of “blood poured out for many” (Mark 14:24) assisted linking his atoning death to the Passover sacrifice. As the Israelite was delivered from the bondage of Egypt through the blood of the Passover lamb, so the Christian is saved from sin through the sacrifice of Christ; but Paul further adds that continual victory over the sins of the world means a continual observing of the Feast of Redemption.
 • Exodus, The Red Sea, and New Testament Baptism (thelifechurchofdesplaines.wordpress.com)
 • Echoing Passover in This Worship (tbolto.wordpress.com)
  The word “Seder” simply means “Order.” Everything is done in a careful order in keeping with God’s instructions in the Old Testament or Torah, as it is known by Jewish people, and with traditions that have been added to keep alive the memory of the original Passover people.
 • The Crossing of the Red Sea- A Picture of the Process of Salvation…..Just as the Egyptians followed the Hebrews into the Red Sea but the Hebrews alone emerged alive, when we enter into the death burial and resurrection of Messiah as symbolized by water im (guapotg.wordpress.com)
  When someone asks “are you saved”? the natural question is “saved from what?” “Saved” is a verb that begs for a direct object. Yet many who ask you “are you saved” cannot actually tell you what they mean.
Enhanced by Zemanta

33 Comments

Filed under Announcement, History, Religious affairs