Tag Archives: Tact

Tact? Knowing when it is better to remain silent!

Words can be weapons.
When words are sent into the world without careful consideration and impulsively, they can have a devastating effect and hurt. Poisonous words are always offensive and can terrorise. Bullying can be hell for children in school, for adults at work. It is the cause of many a deed of desperation. “We did not intend it that way”, is then the most common excuse. But what was the intention?

A tactometer…
… is a tool that determines the sensitivity of your skin. This is very closely related to what tact is: the capacity to judge the sensitivities of human association correctly so as to act correctly and subsequently.
To be tactful is to be tactile : to have a sense of touch, a kind of subtle discernment to correctly sense people and circumstances.

To know when it is best to remain silent

…is at the same time to know when to talk. For is it right to abandon someone to whom an injustice has been committed? Can we remain silent when disdainful words are spoken? To suffer from insulting remarks is very offensive, but neither is it a sign of tact when spectators remain silent in order to save themselves and not have to share in the mess.

The eternal middle course.

In fact it is about the capacity to sense when it is better to remain silent, thus about the correct silence. Just as it is about finding the right words at the right time. All this requires training. One needs to really become aware of which impact all this has on people and  human association.

In essence it is important to remain kind in all circumstances. To return people in the most tactful way to themselves and each other. In this way one helps to keep the harmony, so that everyone can continue with themselves and each other.

+

Dutch version: Tact? Weten wanneer je beter zwijgt!BzN-Mov Without a Name-Logo_EN

++

Additional literature:

  1. Think before you speak
  2. Free to be quiet
  3. Be still and listen
  4. Be kinder than necessary

+++

1 Comment

Filed under Activism and Peace Work, Being and Feeling, Crimes & Atrocities, Headlines - News, Lifestyle, Movement Without a Name, Reflection Texts, Welfare matters

Tact? Weten wanneer je beter zwijgt!

Woorden kunnen wapens zijn.
Ondoordacht en impulsief de wereld ingestuurd, kunnen ze een vernietigende kracht bezitten en wonden slaan. Giftige woorden zijn altijd kwetsend en kunnen terroriseren. Pestgedrag kan een hel worden voor kinderen op school, voor volwassenen op hun werk. Het dreef al te veel mensen tot wanhoopsdaden. ‘We hebben het zo niet bedoeld!’, is vervolgens het meest gehoorde excuus. Maar wat heeft men dan wel bedoeld?

Een tactometer…
… is een toestel dat de gevoeligheid van je huid bepaalt. Dat leunt mooi aan bij wat tact is: de bekwaamheid om de gevoeligheden van het menselijk verkeer op de juiste manier in te schatten om daarna op gepaste wijze te handelen. Tactvol zijn, is tactiel zijn: beschikken over een tastzin, een soort fijnbesnaarde kiesheid om mensen en omstandigheden aan te voelen.

Weten wanneer je beter zwijgt…
… is tegelijk weten wanneer je best je mond opendoet. Want kunnen we een ander in de steek laten als hem onrecht wordt aangedaan?

Kunnen we er stilzwijgend bijstaan als er minachtende dingen worden gezegd? Het ondergaan van krenkende woorden is heel beledigend, maar het getuigt evenmin van tact als omstaanders zwijgen en zo hun hachje redden om niet in de brokken te moeten delen.Die eeuwige middenweg.
Het gaat eigenlijk om het vermogen aan te voelen wanneer je beter zwijgt en dus om de juiste stilte. Zoals het evenzeer gaat om het juiste woord op het gepaste moment. Dat alles vraagt oefening. Men dient zich werkelijk bewust te worden welke impact dit alles heeft op mensen en het menselijk verkeer.

In essentie komt het erop aan in alle omstandigheden liefdevol te blijven. Mensen op een zo tactvol mogelijke manier aan zichzelf en aan elkaar terug te geven. Op die manier help je de harmonie te bewaren, opdat ieder met zichzelf, met de ander en met elkaar verder kan.

+

BZN LogoEnglish version: Tact? Knowing when it is better to remain silent!

++

BZN Liefdevol blijven

Aanvullende lectuur:

  1. Eerst denken dan praten
  2. Beschamende Westerse stilte over vervolging van Christenen
  3. Wees stil en luister
  4. Wees liever dan noodzakelijk

1 Comment

Filed under Activisme & Vredeswerk, Bezinningsteksten, Bond Zonder Naam, Levensstijl, Misdaden & Wreedheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Voelen en Welzijn