Tag Archives: Jesjoeaan(sen)

Voor Joden die meer willen weten over Jeshua of Jesjoea en over andere Joden die Jeshua volgen

Met de recente gebeurtenissen rond Joodse plaatsen kan men gerust begrijpen dat heel wat Joden in de schaduw willen leven. Niet veel Joden staan er op om zich kenbaar te maken om in het openbaar te komen met bepaalde ideeën. Het is niet altijd zonder gevaar als Joden zich in het openbaar kenbaar maken en bepaalde ideeën uiten.

Terwijl bepaalde Joden liever op de achtergrond of in de schaduw blijven zijn er anderen die beseffen wat de opdracht is die neergeschreven staat in de heilige Geschriften. Sommige Joden worden ook nieuwsgierig naar de Nazarener rebbe Jeshua (Jesjoea) en zouden graag meer over hem en zijn volgelingen willen weten. In Israël, Groot-Brittannië, Frankrijk, België en Nederland zijn Joodse broeders en zusters die het niet erg vinden om over die ongelooflijke meester verteller, leerkracht en genezer te vertellen. Als aanhangers van Jeshua of Jesjoea, in Nederland ook door sommigen Jesjoeaansen of Jesjoeaist genaamd (van een andere Nederlandse manier om Jeshua’s naam te schrijven: Jesjoea), hopen Jeshuaisten meer mensen te laten zien dat Jeshua / Jesjoea of Jezus Christus de weg is naar God en de langverwachte beloofde die door God gezonden werd en als de gezalfde of de Messias (de Moshiach = Kristos of Christus) redding voor de mensheid bracht.

Op internet kunt u vanuit het Vlaamse deel van België en uit het Brussels Gewest de algemene gepubliceerde website vinden:

Jeshuaisten / Jeshuaists Volgers van de Nazarener Joodse rebbe Jeshua – Followers of the Nazarene Jewish rebbe Jeshua

en nog twee persoonlijke sites van een Jeshuaist en van Immanuel Verbondskind

 

Van uit de Waalse regio van België kun je Jesjoeaisten vinden (van Genval in voornamelijk in het Engels en een beetje Frans) en de site die het Jeshuaisme bespreekt (ook van Genval maar in het Nederlands)

elk met hun blog

 

alsook elk met een eigen Forum

Uiteraard zijn zowel Joden als niet-Joden van harte welkom op die plaatsen die een licht willen werpen op de afgezonderde of Heilige Schrift en onze manier van leven, in het vooruitzicht van onze hoop in de Messias en het komende Koninkrijk van God.

Leave a comment

Filed under Aankondiging & Introductie, Geestelijke aangelegenheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden

For Jews wanting to learn more about Jeshua and of other Jews following Jeshua

Many Jews prefer to stay in the background or in the shadow. Some Jews become curious in the Nazarene rebbe Jeshua and would love to come to know more about him and his followers.

In Israel, Great-Britain, France, Belgium and the Netherlands are Jewish brethren and sisters who would not mind to tell about this incredible master teacher. As followers of Jeshua or Jeshuaists, in the Netherlands also some calling themselves Jesjoeaansen or Jesjoeaist (from another Dutch way of writing Jeshua’s name: Jesjoea), are hoping to bring more people to see that Jeshua or Jesus Christ is the way to God and the long awaited promised sent one from God, the anointed or Messiah (the Moshiach = Kristos or Christ).

On the web you may find

From the Flemish part of Belgium and the Brussels region there is published the general website: Jeshuaisten / Jeshuaists Volgers van de Nazarener Joodse rebbe Jeshua – Followers of the Nazarene Jewish rebbe Jeshua

and additional two more personal sites of a Jeshuaist and of Immanuel Verbondskind

From the Walloon site of Belgium you may find: Jeshuaists (from Genvalin mainly in english and some French) and the site discussing Jeshuaism (from Genval in Dutch)

with its blog

with its blog

and both also with a Forum

Naturally both Jews and non-Jews are very welcome to those sites which want to shed a light on the set apart or Holy Scriptures and our way of life, in the prospect of our hope in the Messiah and the coming Kingdom of God.

2 Comments

Filed under Announcement, Religious affairs