Tag Archives: Wonderen

Rust vinden onder het juk van Jezus

Binnenkort meer dan 2000 jaar na zijn leringen en daden, blijven nog altijd vele mensen blind voor wie Jezus eigenlijk was, wat hij gedaan heeft, wat zijn taak was en is, en wat er vervolgens nog staat te gebeuren.

Het is na enkele jaren van zijn bestaan al zo ver gekomen dat men grote leugens over hem verspreide en mensen ertoe bracht om hem als hun god te gaan aanbidden, in plaats van die God van de Nazareense man als hun God aan te nemen. Het was Die God die Jezus autoriseerde om in Zijn Naam te handelen en te spreken. Bij zijn doop had God duidelijk verklaard dat die man of mensenzoon, daar in de rivier de Jordaan, Zijn eniggeboren, geliefde of welbeminde zoon was. Maar ook al heeft die Almachtige Enige Ware God dat daar nog beweerd, willen de meerderheid die beweren Christus te volgen dat niet aannemen. Zij blijven tegen wil en danken vasthouden aan hun drievoudige god, in plaats van de God van Jezus Christus en zijn apostelen, de God der Heerscharen, te aanvaarden.

Ondertussen komen wij dichter bij de tijd die door de profeten ook aangekondigd is geworden. Daarom is het zo belangrijk dat wij de mensen duidelijk laten weten wat Jezus gedaan heeft voor de mensheid en wat hij binnenkort nog zal doen.

De wereld gaat moeten beseffen dat men best als leerling van Jezus door het leven kan gaan en zijn lering best opvolgt. Hij is het die ons dichter bij God, zijn hemelse Vader kan brengen, en die ons kan verlossen van de lasten die het leven met zich mee brengt.

Ook al zijn er velen die zich Christen noemen, willen zij toch niet de lering van Christus in zich laten ontkiemen. Iedereen die zich Christen noemt heeft dan ook de taak om de opdracht van Jezus na te volgen en anderen naar hem en zijn Vader te leiden.

Beseffen wie Jezus is, moet je geschonken worden. Wanneer je met eigen inzichten naar de gebeurtenissen kijkt, merk je niet op dat hij de Messias is. Maar van wie het inzicht gescherpt is door de profetieën van de wet en de profeten tot aan Johannes de Doper toe, die zal het gewaar worden. Aan hem of haar zal geopenbaard worden, dat Jezus werkelijk de bode is in wie God zelf naar zijn volk toekomt, (Mal. 3:1). Jezus is de Zoon, aan wie de Vader heeft toevertrouwd het Koninkrijk van de hemel te openen.

Laat dus Jezus Christus, de zoon van God, zijn onderwijs in uw leven ontkiemen, zodat het vrucht zal dragen, niet tweevoudig, en niet dertigvoudig. maar zestigvoudig tot honderdvoudig en meer.

 

++

Aanvullende lectuur

 1. Wie is God?
 2. Rond God de Allerhoogste
 3. Wie is Christus?
 4. Rond Jezus
 5. Christus Jezus: de zoon van God
 6. Christus Koning
 7. Afstraling van Gods heerlijkheid
 8. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 9. Heilige Drievuldigheid of Drie-eenheid
 10. Drie-eenheid of niet
 11. Drie-eenheid – God de zoon of Zoon van God
 12. Geloof in slechts één God
 13. Jehovah wiens Naam Heilig is
 14. God de Vader
 15. God Helper en Bevrijder
 16. God is Één
 17. Eigenheden aan God toegeschreven
 18. Jehovah sterkte en toevluchtsoord
 19. God is Positief
 20. God komt ons ten goede
 21. Aankondigingen betreft een verlosser
 22. De Verlosser of Terugkoper
 23. Hij die komt – de Mensenzoon
 24. God, Jezus Christus en de Heilige Geest
 25. Jezus zoon van David, zoon van Abraham en zoon van God
 26. Jezus is Niet God
 27. Betreffende Christus # 1 Een god of de God, een mensenzoon en zoon van God
 28. Zoon van God
 29. Zoon van David
 30. Hosanna Zoon van David
 31. Eigenheden aan Jezus toegeschreven
 32. Jezus Christus in het vlees gekomen
 33. Jezus van Nazareth #1 Jezus Geboorte
 34. Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria
 35. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 36. Jezus van Nazareth #4 Die geen zonde gedaan heeft
 37. Jezus van Nazareth #5 Zijn Unieke persoonlijkheid
 38. Jezus van Nazareth #6 Zijn unieke macht
 39. Jezus van Nazareth #7 Zijn Leven van gebed
 40. De Knecht des Heren #1 De Bevrijder
 41. De Knecht des Heren #2 Gods zwaard en pijl
 42. De Knecht des Heren #3 De Gewillige leerling
 43. De Knecht des Heren #4 De Verlosser
 44. De Knecht des Heren #5 De Gezalfde gezant
 45. Gezondene van God
 46. Geloof in Jezus Christus
 47. Zoenoffer
 48. Onschuldig Lam
 49. Lam van God – offer gebracht ter verzoening
 50. Loskoper
 51. Jezus moest sterven
 52. Hij die zit aan de rechterhand van Zijn Vader
 53. Een stille week
 54. Fragiliteit en actie #15 Lossen of Verlossen
 55. Opgaan naar Jeruzalem 1. Inleiding: Jeruzalem, de stad van de Grote Koning #3 De komst van de Messias en het hemelse Jeruzalem
 56. Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 3 De Weg – een Joodse sekte
 57. Het pad en de roep van Christus
 58. Christus toebehorenden
 59. Één met Christus
 60. Christen genoemd
 61. Jeshua Hamashiach
 62. Kijk op Jeshua
 63. Zij die geloof hebben gevonden in Jeshua
 64. Volgers van Jeshua
 65. Nazareners
 66. Getuigen voor God of voor Christus
 67. Christenen
 68. Christelijke Hoop op Eeuwig Leven

Veldbeemd

Het is een geliefde en zeer bekende tekst: ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven,’ (Mat. 11:28). Zo’n tekst die je vroeger ingelijst op een tegeltje zag en die je vandaag als bemoedigingkaartje stuurt naar iemand die het moeilijk heeft. Wie in de bijbel de daarop volgende verzen leest, komt tot de verrassende ontdekking dat het ‘rust geven’ nauw verbonden is met het opnemen van het juk van Jezus en het hem als leerling volgen.

[Artikel in Gereformeerd Kerkblad d.d. 30 juli 2021]

Er zijn allerlei dingen waardoor je onder lasten gebukt kunt gaan en vermoeid kunt raken. Je kunt depressief of ernstig ziek zijn, te maken hebben met rouw na overlijden of door opgebroken relaties. Je kunt zorgen hebben over jezelf, over anderen, of over hoe het met de kerk en met de samenleving zal gaan. Toch is…

View original post 666 more words

Leave a comment

Filed under Bezinningsteksten, Geestelijke aangelegenheden, Kennis en Wijsheid, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Re-Blogs and Great Blogs, Religieuze aangelegenheden

Geloof in een wonder


”Geloof in een wonder.”
– Norman Vincent Peale


Leave a comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Geestelijke aangelegenheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Positieve gedachten

Beproevende God heeft tekenen gegeven

 

 

“32 Want vraag naar de vorige tijden, die vóór u geweest zijn, van dien dag af, dat God den mens op de aarde geschapen heeft, van het ene einde des hemels tot het andere, of ooit zulk ene grote zaak geschied of iets dergelijks ooit gehoord is, 33 dat een volk de stem Gods gehoord heeft uit het vuur sprekende, gelijk gij gehoord hebt, en in het leven is gebleven? 34 Of dat God beproefd heeft heen te gaan en zich een volk midden uit een volk te nemen door beproevingen, door tekenen, door wonderen, door strijd, en door een machtige hand en door een uitgestrekten arm, en door verschrikkelijke daden; gelijk de Heer, uw God, dit alles voor u gedaan heeft in Egypte voor uwe ogen? 35 Gij hebt het gezien, opdat gij weten zoudt, dat de Heer alleen God is, en niemand meer. 36 Van den hemel heeft Hij u zijne stem doen horen, om u te tuchtigen; en op de aarde heeft Hij u zijn groot vuur getoond, en zijne woorden hebt gij uit het vuur gehoord.” (Deuteronomium 4:32-36 NLB)

“Zo zult gij nu weten, dat de Heer, uw God, God is, een getrouw God, die het verbond en de barmhartigheid houdt aan degenen, die Hem liefhebben en zijne geboden onderhouden, tot in duizend geslachten;” (Deuteronomium 7:9 NLB)

“en Hij voerde ons uit Egypte met een machtige hand en een uitgestrekten arm, en met ene grote verschrikking door tekenen en wonderen,” (Deuteronomium 26:8 NLB)

“die grote beproevingen, die uwe ogen gezien hebben, die tekenen en die grote wonderen.” (Deuteronomium 29:3 NLB)

“Gelukkig zijt gij, o Israël; wie is u gelijk, o volk, gij, die zalig wordt door den Heer, die het schild uwer hulp en het zwaard uwer overwinning is. Uwen vijanden zal het mislukken, maar gij zult op hunne hoogten treden.” (Deuteronomium 33:29 NLB)

“en in al die machtige hand en in al die grote verschrikkingen, die Mozes gedaan heeft voor de ogen van geheel Israël.” (Deuteronomium 34:12 NLB)

“Maar Ik zal mijne hand uitstrekken en Egypte slaan met allerlei wonderen, welke Ik in deszelfs midden doen zal; daarna zal hij u laten trekken.” (Exodus 3:20 NLB)

“Maar Ik zal Farao’s hart verharden, opdat Ik vele mijner tekenen en wonderen doe in Egypteland.” (Exodus 7:3 NLB)

“Wanneer Farao tot u zal zeggen: Toont uwe wonderen, zo zult gij tot Aäron zeggen: Neem uwen staf en werp hem neder voor Farao, en hij zal ene slang worden.” (Exodus 7:9 NLB)

“19 En de Heer sprak tot Mozes: Zeg tot Aäron: Neem uwen staf en strek uwe hand uit over de wateren in Egypte, over hunne beken en stromen en zeeën en over al hunne waterpoelen, dat zij bloed worden; en er zij bloed in geheel Egypteland, beide in houten en stenen vaten. 20 En Mozes en Aäron deden alzó, gelijk de Heer hun geboden had, en hij hief den staf op en sloeg in het water, dat in den stroom was, voor Farao en zijne dienaren. En al het water in den stroom werd in bloed veranderd, 21 en de vissen in den stroom stierven, en de stroom werd stinkend, zodat de Egyptenaars het water uit den stroom niet konden drinken; en er werd bloed in geheel Egypteland.” (Exodus 7:19-21 NLB)

“2 Zeg dan nu voor de oren des volks, dat ieder man van zijnen naaste en elke vrouw van hare naaste zilveren en gouden vaten eise. 3 En de Heer gaf aan het volk genade in de ogen der Egyptenaren; en Mozes was een zeer groot man in Egypteland bij de dienaren van Farao en bij het volk. 4  En Mozes sprak: Dus zegt de Heer: Ik wil te middernacht uitgaan in Egypteland;” (Exodus 11:2-4 NLB)

“De Heer nu sprak tot Mozes: Farao hoort naar u niet, opdat vele mijner wonderen geschieden in Egypteland.” (Exodus 11:9 NLB)

“En de Heer sprak tot Mozes: Hoelang lastert dit volk Mij, en hoelang zullen zij niet aan Mij geloven, bij al de tekenen, welke Ik onder hen gedaan heb?” (Numeri 14:11 NLB)

“Ik stond te dier tijd tussen den Heer en u, om u het woord des Heren bekend te maken, toen gij voor het vuur vreesdet en niet op den berg gingt. En Hij sprak:” (Deuteronomium 5:5 NLB)

“Want wie is er van alle vlees, die zou kunnen horen de stem des levenden Gods, sprekende uit het vuur, gelijk wij, en levend blijven?” (Deuteronomium 5:26 NLB)

“door grote beproevingen, die uwe ogen gezien hebben, en door tekenen en wonderen, door een machtige hand en een uitgestrekten arm, met welke de Heer, uw God, u uitgevoerd heeft; alzo zal de Heer, uw God, doen aan alle volken, voor welke gij vreest.” (Deuteronomium 7:19 NLB)

“die grote beproevingen, die uwe ogen gezien hebben, die tekenen en die grote wonderen.” (Deuteronomium 29:3 NLB)

“10 en Gij hebt tekenen en wonderen gedaan aan Farao en al zijne knechten en aan al het volk zijns lands; want Gij erkendet, dat zij trots tegen hen waren, en hebt U een naam gemaakt, zoals het heden nog is. 11 En Gij hebt de zee voor hen vaneen gescheurd, dat zij droog midden door de zee gingen, en hebt hunne vervolgers in de diepte geworpen, als stenen in machtige wateren.” (Nehemia 9:10-11 NLB)

“verliet Gij hen nochtans niet in de woestijn, naar uwe grote barmhartigheid: de wolkkolom week niet van hen bij dag om hen te voeren op den weg, noch de vuurkolom bij nacht om hun licht te geven op den weg, dien zij gaan moesten.” (Nehemia 9:19 NLB)

“De zuilen des hemels sidderen en ontzetten zich voor zijn schelden.” (Job 26:11 NLB)

“3 De stem des Heren gaat over de wateren, de God der ere dondert; de Heer is op de grote wateren. 4 De stem des Heren gaat met macht, de stem des Heren gaat heerlijk.” (Psalmen 29:3-4 NLB)

“Voor hunner vaderen oog deed Hij wonderen in Egypteland, in het veld van Zoan.” (Psalmen 78:12 NLB)

“toen Hij zijne tekenen gedaan had in Egypte, en zijne wonderen in het land Zoan;” (Psalmen 78:43 NLB)

“48 en hunne kudden met vurige stralen; 49 toen Hij Engelen des verderfs onder hen zond, in zijnen grimmigen toorn, en ze liet razen, woeden en leed doen: 50 toen Hij zijnen toorn liet voortgaan, en hunnen zielen van den dood niet verschoonde, en hun leven overgaf aan de pestilentie; 51 toen Hij alle eerstgeborenen in Egypte sloeg, de eerstelingen hunner kracht in de hutten van Cham, 52 en zijn volk liet uittrekken als schapen, en hen leidde als een kudde in de woestijn; 53 en Hij leidde hen veilig, dat zij niet vreesden, maar de zee bedekte hunne vijanden.” (Psalmen 78:48-53 NLB)

“die deden zijne tekenen onder hen, en zijne wonderen in het land van Cham.” (Psalmen 105:27 NLB)

“wonderen in het land van Cham, geduchte daden aan de Schelfzee.” (Psalmen 106:22 NLB)

“20 Gij, die in Egypteland tekenen en wonderen gedaan hebt tot op dezen dag, zo aan Israël als aan andere mensen, en U een naam hebt gemaakt gelijk het te dezen dage is, 21 en uw volk Israël uit Egypteland hebt gevoerd door tekenen en wonderen, door een machtige hand en door een uitgestrekten arm en door grote verschrikking,” (Jeremia 32:20-21 NLB)

“en men hoorde de vleugels der cherubs ruisen tot buiten het voorhof, als de stem des almachtigen Gods, wanneer Hij spreekt!” (Ezechiël 10:5 NLB)

“6 Maar Ik hief terzelfder tijd mijne hand op om hen te voeren uit Egypteland naar een land, hetwelk Ik voor hen uitgezocht had, dat van melk en honig vloeit, hetwelk het sieraad is van alle landen; 7 en Ik sprak tot hen: Ieder werpe de gruwelen voor zijne ogen weg en verontreinigt u niet aan de afgoden van Egypte, want Ik ben de Heer uw God. 8 Maar zij waren Mij ongehoorzaam en wilden Mij niet horen; niemand van hen wierp de gruwelen zijner ogen weg en zij verlieten de afgoden van Egypte niet. Toen dacht Ik mijne grimmigheid over hen uit te storten en al mijnen toorn over hen te laten gaan in het midden van Egypteland. 9 Maar Ik liet het om mijns naams wil, opdat hij niet ontheiligd werd in de ogen der volken, onder welke zij waren, voor wier ogen Ik mij aan hen bekend zou maken door hen uit te voeren uit Egypteland.” (Ezechiël 20:6-9 NLB)

“Deze leidde hen uit, en deed wonderen en tekenen in Egypte, in de Rode zee, en in de woestijn, veertig jaren.” (Handelingen 7:36 NLB)

“want zijzelf verkondigen van u, wat ingang wij bij u gehad hebben, en hoe gij van de afgoden bekeerd zijt tot God, om de levende en ware God te dienen,” (1 Thessalonicen 1:9 NLB)

“Zo verootmoedigt u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge op zijnen tijd.” (1 Petrus 5:6 NLB)

*

 

Voorgaande:

Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #1Bestseller aller tijden

Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #2 Blijvende waardevolle schat

Bijbel, Gods Woord ingegeven nuttig tot lering, tot bestraffing, tot verbetering en tot onderwijzing

Other versions:

Written by inspiration of God for our admonition, to whom it shall be imputed if they believe

Les épreuves, signes et prodiges de Dieu

Versuchungen, Zeichen, Wunder, Streit und eine mächtige Hand

English: Neem, Margosa, Neeb, Nimtree, Nimba, ...

Wonderen in de natuur – Wonders in nature – English: Neem, Margosa, Neeb, Nimtree, Nimba, Vepu, Vempu, Vepa, Bevu, Veppam, Aarya Veppu or Indian-lilac Azadirachta indica in Hyderabad, India. (Photo credit: Wikipedia)

++

Vindt ook:

 1. God die Zijn stem laat horen en Zijn wonderwerken laat zien
 2. Elohim, Mar-Yah laat Zijn wonderwerken zien
 3. Opgetekend in je hoofd wat is neergetekend
 4. Vom Himel hat er dich seine stimme hören lassen
 5. Etre témoin de ces choses, afin que tu connusses que c’est l’Eternel qui est Dieu
 6. Elohim, Mar-Yah showing His wonders
 7. No other god besides Jehovah who gives all explanation
 8. To know God by wonders

+++

8 Comments

Filed under Aanhalingen uit Heilige Geschriften, Geestelijke aangelegenheden, Nederlandse teksten - Dutch writings

De Almachtige God der goden, groter dan en hoog verheven boven alle goden

 

 

“In den beginne schiep God de hemel en de aarde.” (Genesis 1:1 NBG51)

“Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de HERE aan Abram en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht, en wees onberispelijk;” (Genesis 17:1 NBG51)

“2 Voorts sprak God tot Mozes en zeide tot hem: Ik ben de HERE. 3 Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God de Almachtige, maar met mijn naam HERE ben Ik hun niet bekend geweest.” (Exodus 6:2-3 NBG51)

“Wie is als Gij, onder de goden, HERE, wie is als Gij, heerlijk in heiligheid vreselijk in roemrijke daden, wonderbaar in uw doen?” (Exodus 15:11 NBG51)

“Nu weet ik, dat de HERE groter is dan alle goden; want Hij heeft het volk uit de macht der Egyptenaren gered, omdat dezen overmoedig tegen hen waren opgetreden. {} {} {}” (Exodus 18:11 NBG51)

“Hij zeide: Gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal Mij zien en leven.” (Exodus 33:20 NBG51)

“4  Hoor, Israel: de HERE is onze God; de HERE is een! 5 Gij zult de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. 6 Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, {} 7 gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. 8 Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn, 9 en gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten.” (Deuteronomium 6:4-9 NBG51)

“want ik zal de naam des HEREN uitroepen; geeft grootheid onze God,” (Deuteronomium 32:3 NBG51)

“Van U, o HERE, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U is de heerschappij, o HERE, en Gij zijt als hoofd boven alles verheven.” (1 Kronieken 29:11 NBG51)

“Het huis, dat ik ga bouwen, zal groot zijn, want onze God is groter dan alle goden.” (2 Kronieken 2:5 NBG51)

“Zie, God is groot, en wij begrijpen Hem niet, het getal zijner jaren is onnaspeurlijk.” (Job 36:26 NBG51)

“Laat af en weet, dat Ik God ben; Ik ben verheven onder de volken, verheven op de aarde.” (Psalmen 46:10 NBG51)

“Een lied. Een psalm van de Korachieten. (48-2) Groot is de HERE en hoog te loven in de stad van onze God zijn heilige berg.” (Psalmen 48:1 NBG51)

“Ja, uw gerechtigheid, o God, reikt tot den hoge, Gij, die grote dingen volbracht hebt; o God, wie is U gelijk?” (Psalmen 71:19 NBG51)

“Geloofd zij de HERE God, de God van Israel, die alleen wonderen doet.” (Psalmen 72:18 NBG51)

“opdat zij weten, dat alleen uw naam is: HERE, de allerhoogste over de ganse aarde. {}” (Psalmen 83:18 NBG51)

“Onder de goden is niemand U gelijk, o Here, en niets is als uw werken.” (Psalmen 86:8 NBG51)

“want wie in de hemel kan de HERE evenaren, wie onder de goden is de HERE gelijk?” (Psalmen 89:6 NBG51)

“Hoe groot zijn uw werken, o HERE; zeer diep zijn uw gedachten.” (Psalmen 92:5 NBG51)

“3 Want de HERE is een groot God, een groot Koning, boven alle goden, 4 in wiens hand de diepten der aarde zijn, en wiens de toppen der bergen zijn; 5 wiens de zee is, daar Hij ze heeft gemaakt, ook het droge, dat zijn handen hebben geformeerd. 6 Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de HERE, onze Maker; 7  want Hij is onze God, en wij zijn het volk dat Hij weidt, de schapen zijner hand. Och, of gij heden naar zijn stem hoordet! 8 Verhardt uw hart niet, gelijk bij Meriba, gelijk ten dage van Massa, in de woestijn, 9 toen uw vaderen Mij verzochten, Mij op de proef stelden, ofschoon zij mijn werk hadden gezien.” (Psalmen 95:3-9 NBG51)

“Want Gij, HERE, zijt de Allerhoogste over de ganse aarde, Gij zijt zeer hoog verheven boven alle goden.” (Psalmen 97:9 NBG51)

“Hij heeft aan zijn volk verlossing gezonden, Hij heeft zijn verbond voor eeuwig verordend; heilig en geducht is zijn naam.” (Psalmen 111:9 NBG51)

“Ja, ik weet, dat de HERE groot is, dat onze Here boven alle goden is.” (Psalmen 135:5 NBG51)

“De HERE is groot en zeer te prijzen, zijn grootheid is ondoorgrondelijk.” (Psalmen 145:3 NBG51)

“Maar de HERE der heerscharen wordt verhoogd door recht en de heilige God wordt geheiligd door gerechtigheid.” (Jesaja 5:16 NBG51)

“En de een riep de ander toe: Heilig, heilig, heilig is de HERE der heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol.” (Jesaja 6:3 NBG51)

“De HERE der heerscharen, Hem zult gij heilig achten en Hij moet het voorwerp van uw vrees en Hij moet het voorwerp van uw schrik zijn.” (Jesaja 8:13 NBG51)

“Met wie dan wilt gij God vergelijken en welke vergelijking op Hem toepassen?” (Jesaja 40:18 NBG51)

“Ik, Ik ben de HERE, en buiten Mij is er geen Verlosser.” (Jesaja 43:11 NBG51)

“Weest niet verschrikt en vreest niet. Heb Ik het u niet van oudsher doen horen en verkondigd? Gij zijt mijn getuigen: is er een God buiten Mij? Er is geen andere Rots, Ik ken er geen.” (Jesaja 44:8 NBG51)

“Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is: In den hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven. {}” (Jesaja 57:15 NBG51)

“Wie zou U niet vrezen, o Koning der volkeren? Want U komt het toe, want onder al de wijzen der volken en onder al hun koningen is niemand U gelijk!” (Jeremia 10:7 NBG51)

“Als in een liefelijke reuk zal Ik behagen in u hebben, wanneer Ik u voer uit het midden der volken. Dan zal Ik u uit de landen waarin gij verstrooid zijt, bijeenbrengen en Mij aan u de Heilige betonen ten aanschouwen van de volken.” (Ezechiël 20:41 NBG51)

“Ik zal mijn grote naam die onder de volken ontheiligd is, die gij te midden van hen ontheiligd hebt, heiligen; en de volken zullen weten, dat Ik de HERE ben, luidt het woord van de Here HERE, wanneer Ik Mij voor hun ogen aan u de Heilige zal betonen.” (Ezechiël 36:23 NBG51)

“Ik zal Mij groot en heilig betonen en Mij doen kennen ten aanschouwen van vele volken; en zij zullen weten, dat Ik de HERE ben.” (Ezechiël 38:23 NBG51)

“De koning gaf Daniel ten antwoord: In waarheid, uw God is de God der goden en de Heer der koningen, en Hij openbaart verborgenheden: daarom hebt gij deze verborgenheid kunnen openbaren. {}” (Daniël 2:47 NBG51)

“En het zal geschieden, dat ieder die de naam des HEREN aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HERE gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de HERE zal roepen.” (Joël 2:32 NBG51)

“Maar dan zal Ik de volken andere, reine lippen geven, opdat zij allen de naam des HEREN aanroepen; opdat zij Hem dienen met eenparige schouder.” (Sefanja 3:9 NBG51)

“Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;” (Mattheüs 6:9 NBG51)

“En Jezus zeide tot hem: Waarom noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan God alleen.” (Markus 10:18 NBG51)

“omdat grote dingen aan mij gedaan heeft de Machtige. En heilig is zijn naam,” (Lukas 1:49 NBG51)

“God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.” (Johannes 4:24 NBG51)

“1  Dit sprak Jezus en Hij hief zijn ogen ten hemel en zeide: Vader de ure is gekomen; verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon U verheerlijke, {} 2 gelijk Gij Hem macht hebt gegeven over alle vlees, om aan al wat Gij Hem gegeven hebt, eeuwig leven te schenken. 3 Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.” (Johannes 17:1-3 NBG51)

“Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij behoorden U toe en Gij hebt hen Mij gegeven en zij hebben uw woord bewaard.” (Johannes 17:6 NBG51)

“25 Rechtvaardige Vader, de wereld kent U niet, maar Ik ken U, en dezen weten, dat Gij Mij gezonden hebt; 26 en Ik heb hun uw naam bekend gemaakt en Ik zal hem bekend maken, opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij en Ik in hen.” (Johannes 17:25-26 NBG51)

“En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden.” (Handelingen 2:21 NBG51)

“Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. {} {}” (Romeinen 1:20 NBG51)

“want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.” (Romeinen 10:13 NBG51)

“O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!” (Romeinen 11:33 NBG51)

“4  Wat nu het eten van offervlees betreft, wij weten, dat er geen afgod in de wereld bestaat en dat er geen God is dan Een. {} 5 Want al zijn er zogenaamde goden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde (en werkelijk zijn er goden in menigte en heren in menigte) 6 voor ons nochtans is er maar een God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en een Here, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem.” (1 Corinthiërs 8:4-6 NBG51)

“in overeenstemming met het evangelie der heerlijkheid van de zalige God, dat mij is toevertrouwd.” (1 Timotheüs 1:11 NBG51)

“Want er is een God en ook een middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,” (1 Timotheüs 2:5 NBG51)

“Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen;” (Hebreeën 9:24 NBG51)

“En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.” (1 Johannes 4:16 NBG51)

“En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels en waren rondom en van binnen vol ogen en zij hadden dag noch nacht rust, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, die was en die is en die komt.” (Openbaring 4:8 NBG51)

“zeggende: Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, dat Gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard; {} {}” (Openbaring 11:17 NBG51)

“En ik hoorde het altaar zeggen: Ja, Here God, Almachtige, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. {} {}” (Openbaring 16:7 NBG51)

*

 

+

Voorgaande:

Bijbel, Gods Woord ingegeven nuttig tot lering, tot bestraffing, tot verbetering en tot onderwijzing

Volgende:

Der Allmächtige Gott der Götter, größer und mächtiger als alle Götter

Dieu Puissant, Dieu unique des dieux plus grand que tous les dieux

Almighty God above all other gods greater than all gods

++

Vindt ook:

 1. El Shaddai Die verscheen voor Abraham
 2. God die Almachtige Geest die geen mens kan zien
 3. El Shaddai Jehova der Abraham erschienen
God's Name on the Scrolls - Gods Naam op de Schriftrollen

God’s Name on the Scrolls – Gods Naam op de Schriftrollen

+++

14 Comments

Filed under Aanhalingen uit Heilige Geschriften, Geestelijke aangelegenheden, Religieuze aangelegenheden

Kijk met je ogen zie met je hart

Kijk met je ogen zie met je hart.

Apples.jpgJe bent in de supermarkt en duwt een karretje voor je uit. Je staat voor het rek met appelen, die er netjes gesorteerd bij liggen naar ras, smaak en soort. Het is fruit dat je nodig hebt voor je gezondheid en je koopt het, al dan niet tegen de beste prijs. Je bekijkt het kwaliteitslabel en vervolgens vallen ze per zes verpakt in je winkelwagentje en ben je op weg naar de kassa.

Het is niet omdat je kijkt, dat je ziet.
Je biologische oog neemt vormen waar en onderscheidt kleuren. Maar ‘zien’ we ook wat we ‘bekijken’? ‘Zien’ kunnen we maar door op een bepaalde manier ‘stil te staan’, bewust waar te nemen en met zekere aandacht ‘aanwezig te zijn’. ‘Zien’ is altijd het resultaat van kijken met ons innerlijk oog, want de werkelijkheid heeft een tastbare buitenkant, maar ook een onzichtbare binnenkant.

Wat als je in een boomgaard zelf je appel zou plukken?
Bij het uitkiezen van de appel die jij zelf met de hand  plukt, gaat je mond onvermijdelijk een glimlach toveren om wat je ziet, voelt en ruikt. Je ogen bewonderen zijn vorm en kleuren terwijl je handen hem betasten als een stuk levend voedsel. Deze appel, ‘jouw appel’ is niet langer koopwaar, maar een wonder van het leven, dat je wil koesteren.

We ‘kijken’ vaak zonder te ‘zien’, omdat we bij wat onze ogen ontmoeten niet met ons hart aanwezig zijn.
Phil Bosmans schreef ooit:

“Er zijn zoveel wonderen om ons heen die wachten om ontdekt te worden. Als je kijkt naar iemand van wie je houdt, als je kijkt naar bloemen en vlinders en vogels omdat je ze mooi vindt, zie je altijd veel meer dan wat alleen je ogen zien. Dan ontdek je dagelijks nieuwe wonderen.”

Je gaat meer denken met je hart dan met je verstand.

BzN-Mov Without a Name-Logo_EN– Engelse versie / English version: Look with your eyes. See with your heart!

+++

2 Comments

Filed under Bond Zonder Naam, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings