Tag Archives: Vlaams Belang (VB)

Constant schuldig verzuim in 2020 als het om ongelijkheid draait

In 2020 kon er nog geen kantelmoment komen waarop wij bij aanvang van de 21ste eeuw hadden op gehoopt.

Decennia lang moesten wij blijven zien hoe maar weinig aandacht voor ongelijkheid kon opgebracht worden. Als hippies streefden wij naar een wereld vol liefde, gelijkheid en een wederzijds respect. Van al onze dromen in de jaren zestig van vorig eeuw is er bij velen niets meer of niet veel meer van over gebleven. Sommigen blijven nog steeds hun hoop verder koesteren en door gaan met hun activeringswerk. Zo maakt deze website een onderdeel van Marcus Ampe zijn betrachtingen om mensen dichter bij elkaar te brengen en bewuster te maken van dingen die al of niet goed gaan en hoe wij naar een betere wereld kunnen blijven evolueren.

Wat wel op viel in de heropbouw jaren, na WO II, was dat er een enorme competitiviteitsdrang werd aangemoedigd. Wij moesten ondervinden hoe wij tegenover anderen in competitie moesten gaan. Dikwijls was het niet goed genoeg wat wij deden. Het moest ook alsmaar beter zijn. Bij velen van ons was er de wens of de drang om als de beste naar voor te komen. Alles leek ook vergeleken te worden met wat er vroeger was en met wat een ander wel kon. Niet enkel in de school was er een druk om het beter te doen, maar ook in de clubs na schooltijd. Elke turnclub deed wel mee aan agglomeratie, provinciale, nationale zelfs internationale meetings en competities. In zekere zin was dat wel leuk, want wij konden zo met mensen van verschillende landen kennis maken in wat voor ons een gezonde competitiegeest leek te zijn.

Ik moet toegeven dat de druk van bepaalde ouders enkelen wel intens deed dromen van kampioen te worden. Zelfs in onze vrijetijdsbesteding, tot in de Scoutbeweging werd er op toegezien dat wij allerlei vaardigheden aankonden en onze brevetten haalden maar ook tactisch konden handelen alsook strategische allianties konden smeden.

Nooit leek het dat men zich echt moest inspannen om bij deze of gene groep bij te horen. Daarentegen ziet men nu allerlei jongeren volop inspanningen leveren om anderen toch te laten zien dat zij er bij horen (of willen bij horen). In tegenstelling to nu waren wij echter meestal bezig in team verband te denken. Het leek nooit echt alsof wij voor onszelf bezig waren roem te proberen te bereiken. Onze inzet was steeds in het algemeen voor de groep, de school- of sportvereniging. Het eigen ik leek steeds op de tweede plaats te komen na het groepsverband. Nu lijkt het echter allemaal te gaan om dat eigen “Ik” bij velen.

Bij onze houding van samen iets te verwezenlijken, vormden vele gedachtewisselingen een belangrijk element in ons samenzijn. Vooral dat samen zijn en samen dingen kunnen doen alsook weldegelijk iets kunnen verwezenlijken was zeer belangrijk. Wel moet ik toegeven dat vele van ons  (zoals ik) zeer utopische ideeën hadden, die spijtig genoeg door velen opzij zijn geschoven om beter bij de grote hoop te kunnen passen.

Een hele tijd werd het stil, maar dan leek het even dat sinds in 2011 er terug wat verandering kon komen in de goede richting. Een golf van verontwaardiging spoelde toen over de wereld. En in 2014 doken begrippen als kapitaal, vermogen en zelfs een rechtmatige belasting ervan geregeld op in het publieke debat … omdat er gesprekken op gang kwamen dat zowel wie van werk leefde als wie van kapitaalinkomsten leefde een faire bijdrage moest leveren aan de belastingen en de publieke goederen. Dat bleken toen terug meerdere mensen heel verantwoord te vinden. Toch bleek dat van korte duur. Onze oproepen toen om iedereen een basisloon van 1500€ te geven werd honend weg gelachen. Nu zag men onze eis vorig jaar in meerdere politieke partijen weer terug aangehaald, maar zodra zij aan de macht kwamen werd dat maar al gauw weer op zij geschoven.

Niet enkel in ons land verhoogde dit jaar de ongelijkheid met een veelvoud van procenten. De Verenigde Staten van Amerika mag kwestie verhoging van ongelijkheid de kroon spannen. De 45ste president van die vroegere Verenigde Staten heeft er alles aan gedaan om zo veel mogelijk verdeeldheid te scheppen en om de ongelijkheid enorm te doen toe nemen. Betreft rassendiscriminatie zitten we weer zo een 70 jaar terug in het verleden. De komende president zal heel wat werk hebben om het trompettengeschal van de huidige president te kunnen doen temperen.

Bepaalde politiekers in meerdere landen wensten met hun vinger naar een zondebok te wijzen of sloegen er in populistisch in te spelen op een stigmatisering van bepaalde bevolkingsgroepen die men al enkele jaren zag aangroeien.
De twaalfde editie van de “Democracy Index”constateerde dat voor de 2019 index de gemiddelde globale score al gedaald was van 5,48 in 2018 naar 5,44 en met het coronajaar verliep het nog slechter. Dit is de slechtste gemiddelde mondiale score sinds The Economist Intelligence Unit voor het eerst de Democracy Index produceerde in 2006. Gedreven door sterke terugval in Latijns-Amerika en Sub-Sahara Afrika, zijn vier van de vijf categorieën waaruit de globale gemiddelde score bestaat verslechterd. Hoewel de scores van bepaalde landen een aantal dramatische neergangen hadden, hebben andere de algemene trend tegengegaan en mochten er verrassend genoeg toch enkele indrukwekkende verbeteringen geregistreerd worden.

Duidelijk is onze maatschappij er niet in geslaagd om een sterke generatie te vormen die oog en oor heeft voor haar omgeving en er toe bereid wil zijn om daarvoor haar hand in het vuur te steken, zoals wij dat in onze jongerenjaren dat wel wilden doen.

Ludwig van El geeft de indruk dat de schuld bij die Babyboomers zou liggen. De voorgaande generatie van diegenen die nu aan het roer staan zouden zich volgens hem op de borst moeten kloppen:

 om hoe sociaal ze waren, {Niet klagen over egoïsme}

en horen nu volgens hem hun eigen verantwoordelijkheid maar te nemen.

De groep van de middelbare leeftijd en twintigers vond dat ze door hun regering in hun vrijheden werden beknot. Bepaalde religieuze groepen riepen uit dat de godsdienstvrijheid ook werd geschonden door dat zij hun erediensten noet in levende lijve konden houden. continu bleven er in meerdere landen bepaalde groepen de Islam en het Jodendom zwartmaken of de schuld in de schoenen steken van óf de verarming van de staat óf van de mogelijke verrijking van die volksgroep (de Joden)  tegenover de ‘verstoken’ gemeenschap.Betreft die geloofsgroepen viel op dat bepaalde groepen helemaal geen benul van de maatregelen hadden doordat ze gewoonweg niet naar de Belgische televisie of radia luisteren. Zo trof men in bepaalde Joodse gemeenschappen overtredingen aan van het scholingsverbod, waarbij die rabbijnen dan opriepen op het recht van vrije godsdienstbeleving en eredienst. Maar opvallend viel zulk een commentaar ook op te merken bij de evangelische gemeenschappen zowel in België als in Nederland. Ergerlijk riepen meerdere protestantse gemeenschappen in Nederland hun gelovigen op om toch samen te komen in hun kerkgebouwen om het vergaderen niet na te laten.

De roep om vrijheid van eredienst werd dan vermengd met heel wat negatieve commentaren dat men hier zo maar moskeeën kon blijven voort bouwen en zogezegd andere godsdiensten daar voorkeuren gaf terwijl de katholieke kerken hun deuren moesten sluiten.

Wat wel op viel in 2020 was dat de toestroom van immigranten wel sterk verminderd was maar dat de opeengepakte asielzoekers er niet voor terugdeinsden om hun kampen in brand te steken om zo de aandacht van de wereld op te roepen en hun erbarmelijke situatie aan het licht te laten komen.

De berichtgeving werd volgens meerdere groepen gestuurd door mensen die de democratie geen goed hart toe dragen en ons allemaal willen controleren. Er zijn er zelfs die zo ver willen gaan, mensen bang te maken dat er zogezegd chips in het corona vaccins zouden zitten. Hoe gek kan men het niet bedenken? Hoe zou men zulk een kleine chip kunnen maken dat deze in zulk een vloeistof niet zou opvallen en die dunne naald niet zou verstoppen?!

2020 was een jaar waar wij een verhoging zagen van zeggingskracht van uiterst rechtse groepen.
Extreemnationalisme en extreemrechts staan zeker in Europa, in Hongarije, Frankrijk en tal van landen, opnieuw op uit de macabere ruïnes waarin ze dit continent achterlieten in Wereldoorlog II, na het op de meest onmenselijke wijze te hebben gegeseld. Meestal gaat dit extremisme samen met vreemdelingenhaat, een onzalig verbond. Politiek, samenleving en media zijn vrij alert voor dit fenomeen maar bepaalde politiekers schrikken er niet voor terug om die sociale media zo goed mogelijk te gebruiken. Het Vlaams Belang heeft er daarom ook heel wat geld ingestoken.

Zoals extreemnationalisten geen plaats zien voor ‘andere’ mensen, zo zien religieus gedreven extremisten geen plaats voor ‘andere’ overtuigingen. Sinds enkele jaren werden voornamelijk Moslims en Joden geviseerd, maar niet-trinitarische Christenen kregen het de laatste jaren ook moeilijker te verduren. Bij meerdere Christen Joden of Jeshuaisten gaf dit aanleiding om België te verlaten. Alleen het eigen gelijk telt, ‘hun’ godsdienst, en alleen hun interpretatie ervan, moet het leven van iedereen regelen. Zij willen niet aanvaarden dat er plaats en erkenning moet komen voor en van democratie en persoonlijke vrijheden, waaronder trouwens de vrijheid van religie. Religieuze intolerantie en fundamentalisme, en politiek misbruikte religie vormen een oud zeer, de wereld rond. Wat zich afspeelt in o.a. Syrië, Irak, Pakistan, India, Nigeria en elders confronteert de wereld met een etterende wonde waarvan ze te makkelijk de blik afwendt: gewelddadig fundamentalisme blijft de menselijke samenleving bedreigen.

Voor de liberalen in dit land moet de economie in de eerste plaats komen. Bij vele maatregelen die tijdens de regering Wilmés genomen werden zag men duidelijk hoe de halfslachtige en soms tegenstrijdige maatregelen genomen werden om zo veel mogelijk de economie te doen draaien. De melkkoe mocht zeker niet geslcacht worden, maar of de gezondheid van velen daarvoor in gevaar moest gebracht worden is een andere vraag.

Het krotzinnig uitgangspunt om de welvaart van de staat voorop te zetten heeft ons land een absurd hoge tweede golf doen mee maken, die wel degelijk vermeden kon worden als de politici op tijd duidelijke maatregelen hadden genomen en het publiek voldoende zouden hebben voorgelicht. In 2020 kon men dan ook nogmaals zien hoe liberalen de materialisten hun mauwen veegden en hen nog wensten te verwennen. Zo konden zij vanwege hun economische focus de wereld de verkeerde richting uitsturen.

Terwijl ik dit artikel aan het schrijven ben stormt het hier. Al meerdere dagen is het hier ook donker en guur weer.  En eigenlijk is dat het eindbeeld voor 2020. Het was een zwart jaar, waar heel wat slachtoffers konden vermeden worden indien men niet het geldgewin voorop gezet had. Ook kon er heel wat kwaad vermeden zijn indien meerdere politiekers eindelijk eens hun mond durfden open te doen en niet zo laf waren om zoveel mogelijk partijbelangen en de rijkere klasse te willen plezieren. Zij die dan toch hun mond durfden open te doen hadden wel andere redenen dan het beschermen van de gehele gemeenschap. Liefst jutte zij de bevolking op om tegen de standaard regeringspartijen op te komen. In de VS gingen het zelfs zo ver dat er bijna een burgeroorlog nabij kwam om een president die niet wenste af te treden op de troon te houden.

Het grote gevaar van al die verwrongen toestanden die wij in de zogenaamd geciviliseerde en rijke landen zagen, is dat wij daar een ander onderhuids virus zagen opkomen dat als een parasiet de democratie zou kunnen gaan aantasten als wij niet tijdig optreden.

Geldgewin is de grote drijfveer geworden in onze landen en de consument is grotendeels gewonnen voor dat eigen zelfgenoegzame materialisme, dat de ander hem niet veel interesseert, zo lang zijn eilandje maar onaangeroerd blijft. Veel jongeren zijn heden helemaal niet meer geïnteresseerd in nastrevenswaardige idealen zoals gelijkheid, emancipatie en sociale rechtvaardigheid. Voor hen staat de eigen portomonee voorop en komt het er op aan in de eigen kring zo veel mogelijk van alle rijkdom te genieten, ook al zou dat ten koste gaan van uitbuiting van kindarbeiders en slaven in andere landen maar ook voor de ongelijkehid die in eigen land zou kunnen optreden. Velen zeggen dat zij die arm zijn in Vlaanderen dat te wijten hebben aan hun  eigen schuld. Alle mensen moeten volgens hen zelf opkomen om zo veel mogelijk winst te maken en te genieten van die dingen waar ze kunnen beslag op leggen. Of dat nu voor nog meer ongelijkheid zorgt is dan de schuld van die ander en van hen die zich laten onderdrukken. Maar daarbij zien zij niet dat zij elf slaaf zijn geworden van hen die nog meer geld hebben dan hen en hun rijkdom nog meer kunnen verhogen door hen uit te melken en hen bang te maken dat ze hun job zouden gaan verliezen als zij niet ingeven en toegeven aan hun baas en onderdanig werken voor die maatschappij die de meeste tijd van de dag hun opeist.

+

Voorgaande

Naar het einde van 2020

Extremisme is terug van nooit weggeweest

2020 en het onfatsoen van het grote geld

Niet klagen over egoïsme

Armoede is Seksistisch. Elk jaar een Holocaust van stervende kinderen.

Mensen van verschillende culturen, geloofs- en politieke overtuigingen broederlijk naast elkaar

Mens of Consumens: Wat is tegenwoordig nog sociaal?

Uit de Oude doos: Een steeds kleiner wordende wereld

++

Aanverwante lectuur

 1. Nieuwkomers, nieuwelingen, immigranten, allochtonen en import
 2. Motie over Godsdienstvrijheid
 3. Religiestress en corona maatregelen
 4. Nederlandse kerken willen te veel risico nemen
 5. Kerkdienst in openlucht tijdens vakantie
 6. Angst voor Islamisering dat juist leidt tot indoctrinatiemogelijkheden
 7. Noodzaak om geweld tegen moslims ook in kaart te brengen
 8. Een schandvlek op de Europese Unie
 9. Uiting tegen armoede en sociale uitsluiting
 10. Geïnstitutionaliseerde discriminatie
 11. Geen teken van vooruitgang
 12. Goede mensen en verborgen christenen
 13. Lappendeken als uithangbord
 14. Witte, grijze en zwarte tinten voor de Lage Landen en Europa
 15. Angst voor Islamisering dat juist leidt tot indoctrinatiemogelijkheden
 16. GeenStijl-columnist Ebru Umar reageert op Geert Wilders die alle 475 moskeeën in Nederland wilsluiten
 17. Moeten kerken zich beperken tot online diensten?
 18. Coronasluitingen tegen gaan voor zogezegde godsdienstvrijheid

+++

Gerelateerde lectuur

 1. De Gewenning
 2. We moeten ons leven flink veranderen
 3. De antiracismegroep roept op om de politie te ontmaskeren en de raciale ongelijkheid eindigde in de NHS
 4. Hoeveel (on)gelijkheid kunnen wij aan?
 5. Wat was er echt belangrijk in mijn academisch leven?
 6. Is solidaire zijn met zwarte mannen een bodemloze put?
 7. Racisme als hedendaags trauma geldt ook voor moslims @trouw #racisme-dient-als-psychotherapie-benaderd-te-worden
 8. ‘Onvrijheid is het werkelijke probleem’ @trouw #waardenbewustzijn
 9. Systemische discriminatie? Nee, bij ons niet… denk ik…
 10. Alex’ view – Leefbare samenleving
 11. Recensie Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom in NTKR, Tijdschrift voor Recht en Religie
 12. Wat was er eerder, de democratische recessie of de wederopleving van het populisme?
 13. Artikel “De democratie wordt bedreigd, mede door eigen tekortkomingen”, Het Goede Leven, 27 april 2020
 14. Verloren land: Dit is een historische trend, die de banaliteit van het kwaad verandert in het kwaad van de banaliteit.
 15. De zaak Organon “dat afbraak van werknemersrechten en het uitkeren van zo veel mogelijk middelen aan de kapitaalbezitters economisch gezien het beste beleid zou zijn”
 16. Waarom rechtse en linkse populistische partijen blijvertjes zijn @fd #populis1dimensionaal #politiek spectrum
 17. Wat als de minister niet doet wat het parlement – Eerste Kamer – wil? @fd #populisme #staatsrecht
 18. Eenzijdig optreden van een president alléén voor eigen achterban schendt alle normen van het algemeen belang @volkskrant #onrecht #discriminatie #staatshoofdbovendepartijen #dualisme
 19. Politiek influencer Rutte schiet te kort in de strijd tegen racisme
 20. Etnisch profileren door de overheid
 21. Over racisme werd eindelijk inhoudelijk gesproken’ @parool #racismedebat
 22. Politie voert app in tegen etnisch profileren maar effectiviteit is nu al twijfelachtig
 23. Discriminatie en arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in het kader van aanvullende pensioenplannen
 24. Memento mori en stop de lockdown
 25. Interview ‘De liberale democratie is bezig zijn eigen graf te graven’
 26. Bespreking enkele resultaten NWO-project ‘Nederlandse kerk-staatverhoudingen in beweging’ in Nederlands Juristenblad
 27. Met lokale worteling van gesubsidieerde kunst neem je het populisme wind uit de zeilen
 28. Grondrechten op de helling’ door de ogen van een advocaat betrokken bij Wildersproces (dl2) #vrijheidvmeningsuiting #grenzenvrijheidsbeleving @tweedekamer
 29. Goed verslag: ‘Ongewenst? Ja, maar niet in strijd met de wet’ @fd #onderzoekscommissieTK #salafisme @tweedekamer
 30. Kernprobleem van orthodox-salafistische islam in ons land is niet de godsdienstvrijheid, maar strijdigheid met de basiswaarden van onze Grondwet @trouw #staatsrecht #interpretatie-art-6/23Gw
 31. Vrijheid’ heeft niemand begrepen en liberalen al helemaal niet @volkskrant
 32. Is China to blame for the COVID-19 pandemic?
 33. Failed nation U.S.A.
 34. New publication on the conceptualization of everyday racism in health research

7 Comments

Filed under Activisme & Vredeswerk, Economische aangelegenheden, Educatieve aangelegenheden, Geestelijke aangelegenheden, Geschiedenis, Kennis en Wijsheid, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Politieke aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn, Wereld aangelegenheden

Aalst Carnival and Unia analyses reports

Area of action: Society

Grounds of discrimination: Racism

In December 2018 Unia pressed in anti-Semitism hearings in the Belgian Senate for the reintroduction of an anti-Semitism watchdog. The organisation asked Minister Kris Peeters, at that time responsible for Equal Opportunities, to take the first steps towards an inter-federal action plan against discrimination and racism. Anti-Semitism remains a persistent problem. The calls being made by Unia in 2018 were in response to a large-scale survey of 16,000 Jews in twelve EU countries by the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), a human rights agency of the EU.

The findings of the report make for a sobering read. They underscore that antisemitism remains pervasive across the EU – and has, in many ways, become disturbingly normalised. Already in 2018 an overwhelming majority of survey participants felt that antisemitism was getting worse. They also feared for their own safety, and that of their loved ones. Though we also could notice not only the monotheist Hebrews or Jehudi were targeted. Jeshuaists and Muslims, worshipping the same God were not loved either and felt the pressure. Jeshuaists and Jews belonging to different Judaic denominations protect themselves by not coming out to much in the open and by leaving their kippa at home, only discreetly displaying mezuzas, avoiding certain areas in their cities or skipping Jewish events.

The many graphs contained in the report reveal a sobering picture of Belgium. Except for France, Jews do not experience anywhere in the EU as much hostility on the streets as they do in Belgium. Among those surveyed, 81 percent mentioned public spaces as the place with the most hatred of Jews. The European average is about 70 percent.

“These are figures that require a structural approach in the form of a vigilance unit and a plan that overarches policy areas,’

stressed Unia director at that time, Els Keytsman.

Already in 2018, a shocking statistic sended a clear message:

in the past five years, across twelve EU Member States where Jews have been living for centuries, more than one third say that they consider emigrating because they no longer feel safe as Jews.

In the meantime, we know about many Jews and Jeshuaists who left Belgium.

Vlag van het Vlaams BelangMuch too many people seem to forget how antisemitic acts can have a profound impact not only on individuals and those close to them, but also on the Jewish community as a whole. Several manifestations may bring forward all sorts of the types of antisemitic acts which we see increasing since a decade and by the growing popularity of two Flemish National parties, the right-wing populist Flemish nationalist Vlaams Belang, with a strong anti-immigrant message that succeeded the right-wing Vlaams Block, and the Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA – New Flemish Alliance), a movement that self-identifies with the promotion of civic nationalism, which strives for the secession of Flanders from Belgium.

The last few years in Belgium and France we have seen an increase in desecration of Jewish cemeteries, vandalism of Jewish buildings or institutions, expressions of hostility towards Jews and Jeshuaists in the street and other public places, but also an enormous antisemitism in the media. It is incredible what we can find on the internet, including social media, where nobody seems to be willing or able to silence the hate-speech.
In 2018 antisemitism online was already seen as a particularly widespread problem: a large majority of all respondents in the 12 survey countries (89 %) consider this either ‘a very big’ or a ‘fairly big’ problem, and as many (88 %) believed that it had increased over the past five years. The percentage of respondents indicating that antisemitism on the internet is problematic is especially high (at least 90 %) in Belgium, France, Italy, and Poland. In Belgium and France, a majority of respondents rated almost all antisemitic manifestations that the survey asked about as ‘a very big’ or ‘a fairly big’ problem. These are also the countries with the highest proportion of respondents indicating antisemitism in general as a problem.

The majority of respondents of that survey are aware of legislation that forbids discrimination based on ethnic origin or religion – some 64 %–87 %, depending on the area, indicated knowing about it. They are most aware of anti-discrimination legislation in employment and least aware of protection related to housing. Most respondents (71 %) also say they are aware of an organisation in the country that offers advice or support for people who are discriminated against, but we should be aware that out of self-protection most Jews and Jeshuaists do not dare to react or bring the problem into the public. Respondents most often referred to Jewish organisations specialising in the safety and security of the Jewish community and/or antisemitism, and national equal-ity or human rights bodies. Lots of Jews and Jeshuaists lost their trust in the Belgian State and in Belgian politicians.

Fortunatelyserious incidents are today punishable by law. For example, in 2018 Unia was a civil party in the case against the vandal who caused serious damage in the Jewish quarter of Antwerp.

“Unia was also a civil party in the case concerning the attack on the Jewish Museum in Brussels.”

Last November Unia was calling for a more inclusive image for folkloric events and intangible heritage such as the pre-Lent merrymaking and festivity carnival. Unia said local organisers and partners can play an important role in this. That is one of Unia’s recommendations in a report drawn up following the controversy about the anti-Semitic float in the municipality Aalst, on the Dender River, 24 km (15 miles) northwest of Brussels.

Unia feels that dialogue and awareness must be a priority.

“What is offensive to one person is apparently folklore for another. Showing consideration for other people’s sensitivities can never be simply imposed by law. Only through dialogue can we take into account the feelings of others and learn to see things from their point of view. “

That is why Unia organised meetings between Belgium’s Forum of Jewish Organisations and a group of Aalst carnivalists.

“Their float – depicting anti-Semitic stereotypes – was unintentionally reminiscent of Nazi propaganda. We understand that many people were shocked by this connotation, and it led to a highly polarised conflict. We have seen that both parties now have an understanding of each other’s position and context. Talking to each other does not guarantee that stereotypes will never crop up again, but it is a start.”

It could have gone the right way, but this year, it uncovered the hidden agenda more clearly. From what was presented at the cortège was more than just laughing with something that bothered them. It was showing their disgust for another culture and other religion than theirs.

Much too often we hear the excuse

“For carnivalists, freedom of expression means the freedom to make fun of anything and anyone.”

Though, one should question how far one can go with mockery. Unia says

“Conversely, that freedom also means that you are bound to provoke controversy now and then, and you have to be able to deal with criticism.”

People from Aalst seem to have lots of difficulty with the criticism they received over the last twelve months.

Lots of events happening in Aalst real lovers of God would never come to know if they were not shown on television and brought into social media.
Thanks to social media, images of parades and festivities are reaching the general public on an unprecedented scale and are thus amplified and sometimes, or more than once, may be taken out of context. Moreover, while in the past, traditions were not called into question, this questioning has now become appropriate, Unia notes.

“As such, that is a positive thing. Folkloristic events can evolve according to changing attitudes and new insights, allowing them to become celebrations in which no one is left out”,

according to Keytsman.

We do find politicians and organisations for protecting civilians, should recognise historical similarities and see the dangers behind certain events, which, in the beginning may look harmless and childish, but have a very deep and dangerous undertone. Puerile actions may develop into actions out of frustration and dissatisfaction which generates aggression against certain population groups.

This year out of frustration, how they were treated by Unesco, everal people in the parade mocked the specialized agency of the United Nations (UN), using Jewish caricatures as well.

But, from what we came to see and hear in the media, it went much further.

Unia promises to collect all the information and will investigate whether criminal offences were committed. For this, they are in contact with the prosecutor’s office and the police.

We wonder how Unia is going to act or take juridical prosecution against the group who had their float a sign labelled

“regulations for the Jewish party committee,”

and it included a not to misunderstand sarcastic:

“Do not mock Jews”

and a shocking

“Certainly do not tell the truth about the Jew.”

which clearly indicates they have formed an idea about Jews in general and do want others to believe that Jews have something to hide or do not want to have the truth about them told. This means those carnavalists understand the truth about the Jews is not or may not be told!?!

Rudi Roth, a journalist for the Antwerp-based Joods Actueel Jewish paper, said the expressions of anti-Semitism in Aalst this year were more numerous and prominent than last year. He called it a

“backlash effect.”

Coming closer to the event celebrities gave notice not having free time to come to the parade. Several politicians backed out of appearances with Aalst’s mayor, who has defended the parade displays.

According to Christophe D’Haese of the right-wing New Flemish Alliance, carnival is not an anti-Semitic event and should be seen in its context of

“everything is allowed”.

He said the event

“certainly has anti-Semitic elements,”

the likes of which he said had not been on display since the end of the Nazi occupation in 1945.

With good reason Rubinfeld said

“Aalst’s name is now associated with anti-Semitism,and that’s partly because of the mayor’s inaction.”

With questioning eyes, we are very curious to see whether Unia this year will make a real effort to go to court and make it clear that what has been shown this year in Aalst has been far out of proportion in our society and cannot be admitted.

+

Preceding

What to do in the Face of Global Anti-semitism

Anti-Semitic pressure driving Jews out of Europe

Perhaps Anti-Semitism for lots of people isn’t always easy to see

What makes you following Christ and Facebook Groups

A Jew and Muslim walking together side by side down USA city streets

Speaking up and Celebration of Purim

Numbers 10:10 Make Your Rejoicing Heard

Niet te negeren gebeurtenissen rond Joden in België

Hoe ver kan men gaan om zich te beroepen op Vrije meningsuiting

Aalst Carnaval: Unia analyseert meldingen

++

Related articles

 1. Who is a Jew?
 2. 25 Orthodox rabbis issued a statement on Christianity
 3. Religious Practices around the world
 4. 2014 European elections
 5. January 27 – 70 years ago Not an end yet to genocide
 6. World remembers Auschwitz survivors
 7. Objective views and not closing eyes for certain sayings
 8. Religion, fundamentalism and murder
 9. 2015-2016 Religion
 10. At the closing hours of 2016 #2 Low but also highlights
 11. Questiontime 2016-2017 report
 12. The American clouds of Anti-Semitism
 13. Donald Trump after declining numbers of people victimised for their religion managed to increase the numbers again
 14. Incidents of hate have become commonplace in the U.S.A. anno 2017
 15. Trusting present youngsters who are not necessary evil
 16. Is it time for UK Jews to pack the bags?
 17. This fighting world, Zionism and Israel #6
 18. ….a powerful way to put the universe on notice….
 19. A convinced voice to debunk false allegations
 20. Preparing for the most important weekend of the year 2018
 21. A stain of shame for the European Union
 22. Pushing people in a corner danger for indoctrination and loss of democratic values
 23. Signs of the times – “An object of scorn and ridicule”
 24. Signs of the times – “Anti-Semitism on the increase”
 25. Establishment of a European Pillar of Social Rights
 26. Our and EESC Workers’ Group Priorities for the European Union
 27. The fight against anti-Semitism is also a fight for a democratic, value-based Europe
 28. French showing to the whole world their fear and weakness
 29. A new decade, To open the eyes to get a right view
 30. A vibrant and inclusive movement within the American Jewish community
 31. A Secret of our Enemy: Inter-Ethnic Fault Lines Among the Jews (Full Article)
 32. In Every Generation: The Return of Anti-Semitism – Pesah Day 1, 5779
 33. Luca Jahier, EESC President on the present intolerance
 34. 2019 was #4 a Year of much deceit in Belgium and the rest of Europe
 35. Seventy-five years ago on January 27
 36. 75th anniversary of the liberation of Auschwitz
 37. 5th World Holocaust Forum
 38. 75 years after Auschwitz – Holocaust Education and Remembrance for Global Justice
 39. By the commemoration of the liberation of the Auschwitz-Birkenau camp #2 Holocaust deniers and twisters of the truth
 40. Is it really true that Anti-Semitism will never be tolerated?
 41. Auschwitz survivors providing a warning of rising anti-Semitism and exclusion of free thinking
 42. Agape or disinterested love
 43. Love your neighbour as yourself
 44. Pavé de mémoire en Belgique

   

2 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Crimes & Atrocities, Headlines - News, History, Juridical matters, Lifestyle, Political affairs, Religious affairs, Social affairs, Welfare matters, World affairs