Tag Archives: Verschrikkingen

Beproevende God heeft tekenen gegeven

 

 

“32 Want vraag naar de vorige tijden, die vóór u geweest zijn, van dien dag af, dat God den mens op de aarde geschapen heeft, van het ene einde des hemels tot het andere, of ooit zulk ene grote zaak geschied of iets dergelijks ooit gehoord is, 33 dat een volk de stem Gods gehoord heeft uit het vuur sprekende, gelijk gij gehoord hebt, en in het leven is gebleven? 34 Of dat God beproefd heeft heen te gaan en zich een volk midden uit een volk te nemen door beproevingen, door tekenen, door wonderen, door strijd, en door een machtige hand en door een uitgestrekten arm, en door verschrikkelijke daden; gelijk de Heer, uw God, dit alles voor u gedaan heeft in Egypte voor uwe ogen? 35 Gij hebt het gezien, opdat gij weten zoudt, dat de Heer alleen God is, en niemand meer. 36 Van den hemel heeft Hij u zijne stem doen horen, om u te tuchtigen; en op de aarde heeft Hij u zijn groot vuur getoond, en zijne woorden hebt gij uit het vuur gehoord.” (Deuteronomium 4:32-36 NLB)

“Zo zult gij nu weten, dat de Heer, uw God, God is, een getrouw God, die het verbond en de barmhartigheid houdt aan degenen, die Hem liefhebben en zijne geboden onderhouden, tot in duizend geslachten;” (Deuteronomium 7:9 NLB)

“en Hij voerde ons uit Egypte met een machtige hand en een uitgestrekten arm, en met ene grote verschrikking door tekenen en wonderen,” (Deuteronomium 26:8 NLB)

“die grote beproevingen, die uwe ogen gezien hebben, die tekenen en die grote wonderen.” (Deuteronomium 29:3 NLB)

“Gelukkig zijt gij, o Israël; wie is u gelijk, o volk, gij, die zalig wordt door den Heer, die het schild uwer hulp en het zwaard uwer overwinning is. Uwen vijanden zal het mislukken, maar gij zult op hunne hoogten treden.” (Deuteronomium 33:29 NLB)

“en in al die machtige hand en in al die grote verschrikkingen, die Mozes gedaan heeft voor de ogen van geheel Israël.” (Deuteronomium 34:12 NLB)

“Maar Ik zal mijne hand uitstrekken en Egypte slaan met allerlei wonderen, welke Ik in deszelfs midden doen zal; daarna zal hij u laten trekken.” (Exodus 3:20 NLB)

“Maar Ik zal Farao’s hart verharden, opdat Ik vele mijner tekenen en wonderen doe in Egypteland.” (Exodus 7:3 NLB)

“Wanneer Farao tot u zal zeggen: Toont uwe wonderen, zo zult gij tot Aäron zeggen: Neem uwen staf en werp hem neder voor Farao, en hij zal ene slang worden.” (Exodus 7:9 NLB)

“19 En de Heer sprak tot Mozes: Zeg tot Aäron: Neem uwen staf en strek uwe hand uit over de wateren in Egypte, over hunne beken en stromen en zeeën en over al hunne waterpoelen, dat zij bloed worden; en er zij bloed in geheel Egypteland, beide in houten en stenen vaten. 20 En Mozes en Aäron deden alzó, gelijk de Heer hun geboden had, en hij hief den staf op en sloeg in het water, dat in den stroom was, voor Farao en zijne dienaren. En al het water in den stroom werd in bloed veranderd, 21 en de vissen in den stroom stierven, en de stroom werd stinkend, zodat de Egyptenaars het water uit den stroom niet konden drinken; en er werd bloed in geheel Egypteland.” (Exodus 7:19-21 NLB)

“2 Zeg dan nu voor de oren des volks, dat ieder man van zijnen naaste en elke vrouw van hare naaste zilveren en gouden vaten eise. 3 En de Heer gaf aan het volk genade in de ogen der Egyptenaren; en Mozes was een zeer groot man in Egypteland bij de dienaren van Farao en bij het volk. 4  En Mozes sprak: Dus zegt de Heer: Ik wil te middernacht uitgaan in Egypteland;” (Exodus 11:2-4 NLB)

“De Heer nu sprak tot Mozes: Farao hoort naar u niet, opdat vele mijner wonderen geschieden in Egypteland.” (Exodus 11:9 NLB)

“En de Heer sprak tot Mozes: Hoelang lastert dit volk Mij, en hoelang zullen zij niet aan Mij geloven, bij al de tekenen, welke Ik onder hen gedaan heb?” (Numeri 14:11 NLB)

“Ik stond te dier tijd tussen den Heer en u, om u het woord des Heren bekend te maken, toen gij voor het vuur vreesdet en niet op den berg gingt. En Hij sprak:” (Deuteronomium 5:5 NLB)

“Want wie is er van alle vlees, die zou kunnen horen de stem des levenden Gods, sprekende uit het vuur, gelijk wij, en levend blijven?” (Deuteronomium 5:26 NLB)

“door grote beproevingen, die uwe ogen gezien hebben, en door tekenen en wonderen, door een machtige hand en een uitgestrekten arm, met welke de Heer, uw God, u uitgevoerd heeft; alzo zal de Heer, uw God, doen aan alle volken, voor welke gij vreest.” (Deuteronomium 7:19 NLB)

“die grote beproevingen, die uwe ogen gezien hebben, die tekenen en die grote wonderen.” (Deuteronomium 29:3 NLB)

“10 en Gij hebt tekenen en wonderen gedaan aan Farao en al zijne knechten en aan al het volk zijns lands; want Gij erkendet, dat zij trots tegen hen waren, en hebt U een naam gemaakt, zoals het heden nog is. 11 En Gij hebt de zee voor hen vaneen gescheurd, dat zij droog midden door de zee gingen, en hebt hunne vervolgers in de diepte geworpen, als stenen in machtige wateren.” (Nehemia 9:10-11 NLB)

“verliet Gij hen nochtans niet in de woestijn, naar uwe grote barmhartigheid: de wolkkolom week niet van hen bij dag om hen te voeren op den weg, noch de vuurkolom bij nacht om hun licht te geven op den weg, dien zij gaan moesten.” (Nehemia 9:19 NLB)

“De zuilen des hemels sidderen en ontzetten zich voor zijn schelden.” (Job 26:11 NLB)

“3 De stem des Heren gaat over de wateren, de God der ere dondert; de Heer is op de grote wateren. 4 De stem des Heren gaat met macht, de stem des Heren gaat heerlijk.” (Psalmen 29:3-4 NLB)

“Voor hunner vaderen oog deed Hij wonderen in Egypteland, in het veld van Zoan.” (Psalmen 78:12 NLB)

“toen Hij zijne tekenen gedaan had in Egypte, en zijne wonderen in het land Zoan;” (Psalmen 78:43 NLB)

“48 en hunne kudden met vurige stralen; 49 toen Hij Engelen des verderfs onder hen zond, in zijnen grimmigen toorn, en ze liet razen, woeden en leed doen: 50 toen Hij zijnen toorn liet voortgaan, en hunnen zielen van den dood niet verschoonde, en hun leven overgaf aan de pestilentie; 51 toen Hij alle eerstgeborenen in Egypte sloeg, de eerstelingen hunner kracht in de hutten van Cham, 52 en zijn volk liet uittrekken als schapen, en hen leidde als een kudde in de woestijn; 53 en Hij leidde hen veilig, dat zij niet vreesden, maar de zee bedekte hunne vijanden.” (Psalmen 78:48-53 NLB)

“die deden zijne tekenen onder hen, en zijne wonderen in het land van Cham.” (Psalmen 105:27 NLB)

“wonderen in het land van Cham, geduchte daden aan de Schelfzee.” (Psalmen 106:22 NLB)

“20 Gij, die in Egypteland tekenen en wonderen gedaan hebt tot op dezen dag, zo aan Israël als aan andere mensen, en U een naam hebt gemaakt gelijk het te dezen dage is, 21 en uw volk Israël uit Egypteland hebt gevoerd door tekenen en wonderen, door een machtige hand en door een uitgestrekten arm en door grote verschrikking,” (Jeremia 32:20-21 NLB)

“en men hoorde de vleugels der cherubs ruisen tot buiten het voorhof, als de stem des almachtigen Gods, wanneer Hij spreekt!” (Ezechiël 10:5 NLB)

“6 Maar Ik hief terzelfder tijd mijne hand op om hen te voeren uit Egypteland naar een land, hetwelk Ik voor hen uitgezocht had, dat van melk en honig vloeit, hetwelk het sieraad is van alle landen; 7 en Ik sprak tot hen: Ieder werpe de gruwelen voor zijne ogen weg en verontreinigt u niet aan de afgoden van Egypte, want Ik ben de Heer uw God. 8 Maar zij waren Mij ongehoorzaam en wilden Mij niet horen; niemand van hen wierp de gruwelen zijner ogen weg en zij verlieten de afgoden van Egypte niet. Toen dacht Ik mijne grimmigheid over hen uit te storten en al mijnen toorn over hen te laten gaan in het midden van Egypteland. 9 Maar Ik liet het om mijns naams wil, opdat hij niet ontheiligd werd in de ogen der volken, onder welke zij waren, voor wier ogen Ik mij aan hen bekend zou maken door hen uit te voeren uit Egypteland.” (Ezechiël 20:6-9 NLB)

“Deze leidde hen uit, en deed wonderen en tekenen in Egypte, in de Rode zee, en in de woestijn, veertig jaren.” (Handelingen 7:36 NLB)

“want zijzelf verkondigen van u, wat ingang wij bij u gehad hebben, en hoe gij van de afgoden bekeerd zijt tot God, om de levende en ware God te dienen,” (1 Thessalonicen 1:9 NLB)

“Zo verootmoedigt u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge op zijnen tijd.” (1 Petrus 5:6 NLB)

*

 

Voorgaande:

Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #1Bestseller aller tijden

Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #2 Blijvende waardevolle schat

Bijbel, Gods Woord ingegeven nuttig tot lering, tot bestraffing, tot verbetering en tot onderwijzing

Other versions:

Written by inspiration of God for our admonition, to whom it shall be imputed if they believe

Les épreuves, signes et prodiges de Dieu

Versuchungen, Zeichen, Wunder, Streit und eine mächtige Hand

English: Neem, Margosa, Neeb, Nimtree, Nimba, ...

Wonderen in de natuur – Wonders in nature – English: Neem, Margosa, Neeb, Nimtree, Nimba, Vepu, Vempu, Vepa, Bevu, Veppam, Aarya Veppu or Indian-lilac Azadirachta indica in Hyderabad, India. (Photo credit: Wikipedia)

++

Vindt ook:

  1. God die Zijn stem laat horen en Zijn wonderwerken laat zien
  2. Elohim, Mar-Yah laat Zijn wonderwerken zien
  3. Opgetekend in je hoofd wat is neergetekend
  4. Vom Himel hat er dich seine stimme hören lassen
  5. Etre témoin de ces choses, afin que tu connusses que c’est l’Eternel qui est Dieu
  6. Elohim, Mar-Yah showing His wonders
  7. No other god besides Jehovah who gives all explanation
  8. To know God by wonders

+++

7 Comments

Filed under Aanhalingen uit Heilige Geschriften, Geestelijke aangelegenheden, Nederlandse teksten - Dutch writings