Tag Archives: Tanach

Niet Hebreeuws machtigen die toch de Tenach willen lezen

Weet u dat er zelfs afstammelingen van Joden in onze contreien wonen die niet echt meer meester zijn van de oud Hebreeuwse taal. Als zij vlot het Oude Testament willen lezen zijn ze meestal aangewezen op Christelijke Bijbelvertalingen of zeer oude Nederlandse vertalingen, die dikwijls niet meer in de handel te verkrijgen zijn.

Om een steentje bij te dragen en de Joodse teksten ook aan Nederlandstalige burgers voor te stellen zijn er nu twee websites waar gebruik wordt gemaakt van enkele Bijbelvertalingen uit het Hebreeuws naar het Engels en naar het Nederlands. Zowel Engelse als Nederlandse teksten worden u aangeboden om een beeld te geven van wat de Goddelijke Schepper van Zijn creatie verwacht en wat Hij er mee van Plan is.

Op de twee nieuwe websites kan u naast teksten van de Griekse Geschriften, of Het Tweede testament (Nieuwe Testament) hoofdzakelijk het Eerste Testament, de Hebreeuwse Bijbel of Tenach (Tanach of Eerste Verbondsboek) vinden, dat vanaf de 2e eeuw door Christenen meestal het Oude Testament genoemd werd, een naam die Joden liever niet gebruiken. [Het woord TeNaCH is samengesteld uit de Hebreeuwse beginletters van de drie delen: Tora (T), Profeten (N) en Geschriften (CH).]

Die vroege of voor-Messiaanse Geschriften, die vrijwel geheel in het Hebreeuws geschreven, buiten enkele gedeelten in het Aramees, de moedertaal van Jeshua zijn erg belangrijk om Gods Plan met de mensheid te kennen. (Aramese Bijbelgedeelten zijn: Genesis 31:47, Jeremia 10:11, Daniël 2:4b-7:28 en Ezra 4:8-6:18 en 7:12-26.) Uit Joods oogpunt zijn er niet zo veel vertalingen naar het Nederlands gebracht doordat de Joden zich meestal aan het Hebreeuws en/of Jiddisj hielden.

Nochtans is er een hoge nood aan een goede Nederlandse vertaling.

Aan het begin van de 19de eeuw was S.I. Mulder de eerste die een joodse vertaling van de Pentateuch publiceerde.  Vervolgens kwamen er de vertalingen van de Amsterdamse opperrabbijn Abraham S. Onderwijzer die leefde van 1862 tot 1934 en de vertaling van rabbijn Vredenburg.

In de 19de eeuw formuleerde rabbijn Vredenburg zijn opdracht in het voorbericht van zijn Bijbelvertaling:

”Ik meende mij niet tot een enkele vertaling te mogen beperken, maar in eene zoo beknopt mogelijke, maar toch de voornaamste vraagpunten behandelende verklaring alles te moeten bijvoegen, wat tot goed begrip van den tekst, van den samenhang en ook van de toepassing der gegeven voorschriften, als absoluut noodzakelijk moet worden beschouwd.”

Deze qua stijl en lengte inmiddels wat gedateerde volzin geeft duidelijk weer dat rabbijn Vredenburg zijn opdracht niet slechts als vertaler heeft opgevat, maar eveneens als verklaarder. Heel anders luidde de opdracht van het Nederlands kerkgenootschap dat gedurende de zestiger jaren van de afgelopen eeuw, aan dr. Jitschak Dasberg vroeg een Bijbelvertaling te maken. Deze omschrijft in de inleiding zijn taak als volgt.

‘Reeds jaren wordt er gevraagd naar een makkelijk leesbare vertaling, in modern Nederlands. Er is gebrek aan een dergelijk gebruiksvoorwerp. En met opzet bezig ik dit woord, omdat in het joodse leven dit boek met zowel de Hebreeuwse tekst als een goed leesbare vertaling een voorwerp is dat op velerlei manieren gebruikt wordt.”

Dasberg wilde een Thora in de ‘taal van vandaag’. Hij wenste te breken met de usance van woordelijke omzettingen die gebaseerd waren op vroegere vertalingen.

Groot probleem bij vertalingen is dat het onmogelijk is ieder woord uit het oorspronkelijk werk door een woord in de andere taal weer te geven, evenmin kan men zich slaafs houden aan de volgorde der woorden en zinsdelen.

Ook citeert dr. Dasberg de Talmoed:

”Hij die een bijbelvers letterlijk, naar zijn uiterlijke vorm vertaalt, hij is een leugenaar.”

Als wij de Hebreeuwse tekst bekijken of horen en van daaruit een beeld willen vormen van wat wij moeten begrijpen kunnen wij er niet naast kijken dat wij eerst en vooral kennis moeten nemen van de toenmalige spreekwijzen, zegswijzen of spreekwoorden en dat een vertaling, naar eender welke taal, steeds een beperking is van de feitelijke betekenis van het Bijbelse woord.

De Midrasj, de rabbijnse uitleggingen uit de na-Bijbelse tijd, en de Talmoed, de nadere uitwerking van de mondelinge overleveringen uit de vierde tot de zesde eeuw, reiken met betrekking tot een of enkele Bijbelwoorden veelal een veelvoud van betekenis en uitleg aan, veel meer dan in een enkelvoudige vertaling kan worden opgenomen. Een Bijbelvertaling is in joods opzicht dan ook altijd ‘slechts’ een keuze. De veelvoud van vertaling en verklaring vanuit deze drie boekwerken geeft de mogelijkheid de joodse ‘Bijbelwaarheid’ dichter te benaderen.

Op Immanuel Verbondskind en op Jeshua-ists of Jeshua-isten tracht ik enkele Joodse Bijbelvertalingen te gebruiken om duidelijk te maken waar wij als mens staan in Gods Werk en om te tonen hoe belangrijk het is om dat ultieme Woord van God goed te begrijpen en na te volgen.

Om u een beeld te geven wat er in de Hebreeuwse Geschriften geschreven staat hoop ik met het gebruik te maken van enkele Joodse vertalingen meer duidelijkheid te scheppen.

Zo zal u in de uiteenlopende teksten Joodse bijbel vertalingen kunnen vinden die min of meer gekend zijn ook bij Christenen of enkel in Joodse kringen gebruikelijk of gekend zijn. Zo zal u aanhalingen uit volgende vertalingen kunnen vinden op mijn sites:

 1. Grotendeels tekstfragmenten uit de Orthodox Joodse Bijbelvertaling (de Engelse OJB + Nederlandstalige OJBV)
 2. De Door de Israelische authoriteiten goedgekeurde Tenach vertaling of Messiaanse bewerking waar “YY” wordt gebruikt voor het Tetragrammaton, zodat verschillende groepen de meest heilige naam kunnen uitspreken of niet uiten zoals ze het goed vinden. Daar waar er ingevoegde woorden zijn gebruikt als poging tot verduidelijking of interpretatie en er woorden staan die niet in de oorspronkelijke Bijbelse tekst staan worden er haakjes (..) gebruikt.
 3. The Scriptures en/of de Geschriften mogen dan wel niet Joodse vertalingen zijn, maar gaan wel uit van de grondtekst waarbij werkelijk gepoogd is geworden om namen zo getrouw mogelijk weer te geven.
 4. Wel vanuit het Joods geloof geschreven zijn de fragmenten uit de 1970 verschenen tweetalige editie met de Nederlandse vertaling van Jitschak Dasberg die niet alle Bijbelboeken bevat.
 5. Voor het Nederlandse worden er verder de Pentateuch (de vijf boeken van Mozes) door A.S. Onderwijzer uit 1895 gebruikt.

Wees welkom om de Heilige Schrift te lezen in uw moedertaal (als dat Nederlands is – of Engels) en meerdere studies rond dat Woord van God, in het Nederlands en het Engels, te komen bekijken op Immanuel Verbondskind en op Jeshua-ists.

+

Lees ook

 1. Joodse bijbelvertaling
 2. Jeshua-ists and Messianics

+++

Leave a comment

Filed under Aankondiging & Introductie, Culturele aangelegenheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden

The Best Bedtime Stories

English: Moses and Aaron before Pharaoh: An Al...

Moses and Aaron before Pharaoh: An Allegory of the Dinteville Family, oil on wood painting by the Master of the Dinteville Family, mid 16th century, Metropolitan Museum of Art (Photo credit: Wikipedia)

 

In preparation for the most high day of the year, celebrating two big liberations we can prepare our children with stories which relate to modern times, our slavery, our often forgetting God’s Paths, giving us also opportunities to take away the annoying time of waiting, but also remembering why waiting is sometimes worthwhile and in this case our waiting shall be sanctified.

 

Pharaoh, like we, had to know it were not Moses and Aaron who had managed to turn the water in Egypt to blood, bring millions of frogs into the cities and fields, create an infestation of lice, and destroy the spring crops with balls of flaming hail. It was the Work of the Most High Elohim Hashem Jehovah. By strength of hand Jehovah the 10 plagues came over Egypt. The sanctify of the firstborn, whatever opens the womb among the children of Israel, both of man and of animal is God’s. And when they had to go forth in the month Abib it was Jehovah the God of the People of Israel Who was to bring them into the land of the Canaanite, and the Hittite, and the Amorite, and the Hivite, and the Jebusite, which He swore to their fathers to give them, a land flowing with milk and honey, that they shall keep this service in this month. and we still can look forward into what is coming into reality, God’s Land made for His people. A blessed hope.

++

 

Find also:

 

 1. No prophecy of the scripture is of any private interpretation
 2. The radiance of God’s glory and the counsellor
 3. Challenging claim 2 Inspired by God 1 Simple words
 4. Challenging claim 4 Inspired by God 3 Self-consistent Word of God
 5. Many Books, yet One
 6. Eternal Word that tells everything
 7. Bible in the first place #1/3
 8. Why think that (5) … the Bible is the word of God
 9. Creator and Blogger God 8 A Blog of a Book 2 Holy One making Scriptures Holy
 10. Creator and Blogger God 9 A Blog of a Book 3 Blog about Prophecy
 11. Creator and Blogger God 11 Old and New Blog 1 Aimed at one man
 12. Miracles of revelation and of providence 1 Golden Thread and Revelation
 13. Isaiah’s Book of the Messenger of Glad Tidings
 14. Date Setting
 15. Exodus 9: Liar Liar
 16. Commemorating the escape from slavery
 17. 1 -15 Nisan
 18. A Holy week in remembrance of the Blood of life
 19. High Holidays not only for Israel
 20. About a man who changed history of humankind
 21. How is it that Christ pleased God so perfectly?
 22. A new exodus and offering of a Lamb
 23. Ransom for all
 24. Thoughts on Passover
 25. Shabbat Pesach service reading 1/2
 26. Shabbat Pesach service reading 2/2
 27. This Passover maybe we can liberate ourselves
 28. 14 Nisan a day to remember #1 Inception
 29. 14 Nisan a day to remember #2 Time of Jesus
 30. 14 Nisan a day to remember #3 Before the Passover-feast
 31. 14 Nisan a day to remember #4 A Lamb slain
 32. 14 Nisan a day to remember #5 The Day to celebrate
 33. The Evolution Of Passover–Past To Present
 34. Passover and Liberation Theology
 35. Deliverance and establishment of a theocracy
 36. The redemption of man by Christ Jesus
 37. The day Jesus died
 38. Impaled until death overtook him
 39. Jesus is risen
 40. Christ has indeed been raised from the dead
 41. Risen With Him
 42. To whom do we want to be enslaved

 

+++

 

 

 • God Called Moses The Exodus Story Continues (Part 4 of 5) (vineandbranchworldministries.com) + God Called Moses to Go and Rescuse His People From Slavery (part 3)  + God Called Moses to Go and Rescuse His People From Slavery (part 2)  + God Called Moses to Go and Rescuse His People From Slavery (part 1)
 • Exodus 10 – The Eighth and Ninth Plagues
 • The Exodus Story God Calls Moses to Go Down to Egypt
 • Exodus 5:4-5 – But the king of Egypt said, “Moses and Aaron, why are you taking the people away from their labor? (church4u2.wordpress.com)
  There has always been a pattern of God calling his people out of their normal rhythms to take time to worship Him. Even in this famous story of when Moses confronted the Pharaoh of Egypt, the main thing that God wanted was for his people to cease from their labor, come aside and worship Him. This pattern offends those who see work as a way toward power. Work is a good thing, but the Sabbath is a weekly reminder that God wants to deliver us from our false identities of power and bring us back to Himself.
 • The Sixth Plague: Boils (rough) (ninapaley.com)
  And they took ashes of the furnace, and stood before Pharaoh; and Moses sprinkled it up toward heaven; and it became a boil breaking forth with blains upon man, and upon beast.
 • Fast from Complaining (robertsmusings.com)
  In the 17th chapter of Exodus, the people quarrel with Moses and test the LORD, complaining that Moses has led them out of Egypt and into the desert to die of thirst. Modern advertising takes advantage of human thirst for things that might provide salvation. Rarely will an ad show the benefits of a particular product over its competitors. Instead advertisements portray a lifestyle we might seek imply that if we buy their product, we will have the lifestyle we seek.
 • 23.5 Moses 23, Day 5 (thenotesaregood.com)
  For God to bring them across the Jordan river into the Promised Land, they would have to travel this country.  And, like Sihon, Og king of Bashan marched out to meet them.
 • To Soar In The Spirit You Have To Be Hard Core (theinscribedheart.com)
  The carnal man represents the man who was born from a carnal birth and was shaped by worldly orientation through being subject to the influences of a deceived and wicked world. The carnal man will be merciful to carnal living and would rather comprise with the enemies of the soul rather than destroy them. He is double minded, trying to serve the flesh and live spiritual at the same time.
 • Choose Positivity (matheusyuhlung.wordpress.com)
  The world is full of negativity. I’m sure you’ve experienced your share as well. Amidst the lies that exaggerates fear, it is very much essential to trust on the God whose name is Jehovah El Elohim; which means The LORD God of Gods, the LORD, mighty, powerful, strong One over all.
 • Those People Will Turn Your Children Away From Me: (dailydevotionswithdawn.wordpress.com)
  We are to purge the things in our life that would cause us to turn from God. Jesus even said that if our hand offended us, to cut it off. (I think he was speaking figuratively?)

  If we obey God, and stay close to Him, we are blessed:

 • Reflective Moment ‘Establishing Testimony’ (mylordmyfriend.com)
  Jethro had heard the story how God had bought them out of slavery. He had heard the story of redemption. He heard the story of the wonderful and victorious power of The Lord. Moses told Jethro all the Lord had done to Pharaoh and Pharaoh’s people to make Pharaoh, let them go. Moses told his father-in-law about all the hardships and troubles that had come on them along the way, but the Lord had delivered them.

  A wonderful story, to get into, but this is only a reflective moment. When our family and in-laws here what, Our Lord, Our Redeemer and Our Friend, has done and is doing for us, are they wanting to come around.

  Moses life and calling, was a testimony to His God, and people wanted to here. Our lives and our callings, should also be a testimony for what Our Lord, Our redeemer and our Friend is doing in our lives.

 • Resources of help (helpfulinspirationalblog.wordpress.com)
  Moses made excuses because he felt inadequate for the job God asked him to do. It was natural for him to feel that way. He was inadequate all by himself. But God wasn’t asking Moses to work alone. He offered other resources to help (God himself, Aaron, and the ability to do miracles). God often calls us to do tasks that seem too difficult, but he doesn’t ask us to do them alone. God offers us his resources, just as he did to Moses. We should not hide behind our inadequacies, as Moses did, but look beyond ourselves to the great resources available. Then we can allow God to use our unique contributions.

 

Laya Crust

Bo sigart by Laya Crust

Parshat Bo: Exodus, chapter 10 -13

Haftarah: Jeremiah  46: 13 -28

The Best Bedtime Stories

Story time is one of the best times of the day.  We are transported to magical places. We meet extraordinary people and see things we would never come across on a typical day. Stories make time enchanting when reality is boring. You need to get someone to brush teeth? Tell a story. The wait in the doctor’s office is hours long? Tell a story. The car ride isn’t ending? Tell a story.

Our family’s favourite source of stories was Tanach (the Jewish Bible). Between the angels, the giants, the talking snakes and the trickery, what could be more exciting?

Take this week’s Torah reading. Our heroes are Moses and Aaron, two poor brothers, who were on a quest to free a nation of slaves. The downtrodden  slaves were in the grasp of…

View original post 300 more words

6 Comments

Filed under Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs