Tag Archives: Sehnsucht

Die Hölle im Leben


Die Hölle im Leben ist das, was wir maßlos ersehnen
und uns niemals befriedet.
So ist Religion das Maß unseres Friedens und Spiritualität das Maß unserer Sehnsucht danach.

~ Emmauspilger

2 Comments

Filed under Deutscher Sprache - German texts, Quotations or Citations, Religious affairs

Zoektocht door het donker

Ter herinnering

  • op zoek naar onbekende factor in leven
  • innerlijke groei
  • herinnering aan licht => kiemkracht v.h. zaad => nieuw bestaan, vruchtvol
  • Pelgrimeren = zoeken + weg in leven vinden zonder kompas, zonder echt houvast
  • machteloosheid

mystiek & filosofie

Asche
nur Verband für den Schmerz des Lichtes
auf Erden?

Nelly Sachs

Een mens gaat voortdurend op zoek. Is het niet naar God, waarover hij heeft horen spreken, dan is het wel naar zichzelf, eigenlijk de onbekende factor in zijn leven. Er zijn veel teksten geschreven over deze zoektochten, veel poëzie en nog meer boeken met soms uitgestippelde routes. Paul Blok, die een leven achter zich heeft van vallen en opstaan en daarbij veel dingen over zichzelf en zijn leven heeft ontdekt, heeft een boek geschreven waarin het begrip tussenruimte en het begrip (innerlijk) licht centraal staan. Hij heeft ontdekt hoe belangrijk de tussenruimte is, tussen vallen en opstaan bijvoorbeeld, tussen in de grond worden gezaaid als zaad en daarna een moment van rust (de tussenruimte) en tenslotte de groei na het ontkiemen. Uit de donkere aarde opnieuw naar het licht. Blok gebruikt aan het begin van zijn boek, dat…

View original post 2,382 more words

Leave a comment

Filed under Gedichten - Poëzie, Nederlandse teksten - Dutch writings, Re-Blogs and Great Blogs, Religieuze aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn

He who beams never walks in the dark

The Western World has her holy cow : the free market economy. GNP and welfare are its arteries. It is convinced that here, now and immediately, everything always has to go quicker and better, while its adage is one of ‘always more’. The average westerner is chasing his salary, from early morning till late at night. His holy cow has eaten every scrap of him in the meantime. As well as the soil that has produced the animal .
 
That is the problem.

Light beams in smoke02

Light beams in smoke02 (Photo credit: Wikipedia)

We have reached the limit. It is not easy to admit that we have grown crooked towards ourselves, away from the other; alienated from the essential, away from our heart. We are collectively indulging in navel-staring at our individualism, while we are searching  with our remaining energy, for new stimuli that have to give us a feeling that we are still alive. Essentially, we are squeezed dry. Empty. Exhausted. Notwithstanding all our knowledge and abilities, we are like a giant with feet of clay who screams from a deep nostalgia he cannot name.

Nostalgia: the sign of our times
“Homesick”, the English call it, “Sehnsucht” for the Germans. Our heart shouts that is ‘sick’ for its ‘ home’, wants to “come home” and “longs to see”. We are directed by a longing we cannot name, that drives us and of which Zen Master Hisamatsu says :

it rises from the heart of existence itself”.

When we stop making a playground of our life and become aware of our emptiness and longing, a deeper force is released from within us. Against all odds it is experienced as ‘light’. Light without darkness, hope without despair, fullness without emptiness. This light is not only there, but essential. Small and humble, but beaming with life. He who stands in this light, no longer walks in the dark. Never again.

In this time of  Christmas  MWN wants to spread this light. We do this thanks to your support. Your contribution in this sensitive time is for people in need and for us of vital importance. We wish you and your family a Christmas full of light and life.

– The proverbs are the most visible part of MWN. Together they represent a potted philosophy, and a handful of wisdom! Download now!: Proverb of the month.
MWN and URI Europe wish to contribute to a better world in a substantial manner. We want to set an example and have therefore introduced the URI proverbs.

+

Dutch version / Nederlandse versie: Wie straalt, loopt nooit in het donker

++

Find also:

Searching for fulfillment and meaning through own efforts, facing unsatisfaction and depression

+++

6 Comments

Filed under Economical affairs, Movement Without a Name, Welfare matters

Wie straalt, loopt nooit in het donker

De westerse wereld heeft haar heilige koe: de vrijemarkteconomie. BNP en welvaart zijn haar kroon- en slagader. Haar overtuiging is: hier, nu en onmiddellijk moet altijd alles, sneller en beter, terwijl haar adagium er een is van ‘altijd méér’. De gemiddelde westerling loopt zo van de vroege morgen tot de late avond z’n loon achterna. Zijn heilige koe heeft hem ondertussen met huid en haar opgegeten. Zo ook de aarde waar het dier uit voortkomt.

Dààr zit het probleem.

Kaju Putih tree in Ambon with leaves of Dischi...

Kaju Putih tree in Ambon with leaves of Dischidia species. (Photo credit: Wikipedia)

We zitten aan een grens. Het is moeilijk toe te geven dat we kromgegroeid zijn naar onszelf, weg van de ander; vervreemd zijn van het wezenlijke, weg van ons hart. We staren collectief naar de navel van ons individualisme, terwijl we met de kracht die ons rest zoeken naar nieuwe prikkels, die ons ‘t gevoel moeten geven dat we nog leven. In wezen zijn we uitgewrongen. Leeg. Uitgeput. Met al ons kennen en kunnen, zijn we als een reus op lemen voeten, die schreeuwt vanuit een niet te benoemen, maar diepe heimwee.

Heimwee: hét teken van onze tijd.‘Homesick’, zeggen de Engelsen, ‘Sehnsucht’ de Duitsers. De schreeuw van ons hart dat ‘wee’ heeft naar haar ‘heim’, wil ‘thuiskomen’ en ‘verlangt te zien’. We worden gestuurd door een niet te verwoorden verlangen dat ons voortdrijft en waarvan de Zen meester Hisamatsu zegt:

“dat het oprijst uit het hart van het bestaan zelf”.

Als wij ophouden van ons leven een pretpark te maken en ons bewust worden van onze leegte en gemis, komt er een-diepere-kracht-in-ons vrij. Tegen alle verwachtingen in wordt zij ervaren als ‘licht’. Licht zonder duisternis, hoop zonder wanhoop, volheid zonder leegte. Dit licht is niet aanwezig, maar in-wezig. Klein en bescheiden, maar stralend van leven. Wie in dit licht staat, loopt niet langer in ’t donker. Nooit meer.

In deze kersttijd wil Bond zonder Naam dit licht uitdragen. Wij doen dit dankzij uw steun. Uw bijdrage in deze gevoelige tijd is voor mensen in nood en voor ons van levensbelang. Wij wensen u en uw gezin een kerstfeest vol licht én leven.

– Bond Zonder Naam

+

Engelstalige versie / English version: He who beams never walks in the dark

++

Vindt ook om te lezen:

Oplichten in de duisternis

3 Comments

Filed under Bond Zonder Naam, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn