Tag Archives: Lust

De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen

Omtrent geloof en werken is er doorheen de geschiedenis van de kerk veel discussie geweest.  Ook wij durven dit onderwerp ter berde brengen en in de voorgaande berichten kan u lezen hoe het geloof zonder werken dood is en waarom wij wel degelijk werken moeten doen om de toegang tot het Koninkrijk van God niet te missen.

Want vergis u niet. In tegenstelling tot wat vele dominees u willen diets maken is er voor diegene die christen wil worden wel degelijk nog heel wat te doen. Zij die tot geloof zullen willen komen moeten er ook moeite voor doen (vraagt werk) en zullen dan ook spijt moeten betuigen van hun vroeger geleden fouten (weer een actie die ondernomen moet worden) . Door lezing en studie van de bijbel (een werk) zal men tot geloof kunnen komen en moeten besluiten of men gedoopt wil worden en dan witgewassen worden van voorgaande zonde (vraagt een te ondernemen actie).

Na de doop zal het echter niet gedaan zijn want dan moet men werkelijk het voorgaande leven op zij durven zetten en bewijzen dat men een vernieuwd leven wil instappen (= werk) als herboren of wedergeboren christen. Dan zal men verder moeten gaan schaven aan zijn karakter en er toe werken om te komen gelijk Christus te worden, wat veel werk zal vergen.

Wij mogen ook niet vergeten dat Jezus zijn volgelingen heeft opgeroepen om uit te gaan in de wereld om de Boodschap van het Goede Nieuws te verkondigen en groepen te maken die meermaals te samen zouden komen om het Woord van God te bestuderen en God te loven.

Naast het opzij zetten van het voorgaande leven zullen wij moeten trachten één te worden in het Lichaam van Christus (vraagt werk) en proberen apart-geplaatst te worden of ‘heilig‘ te worden, dat eveneens veel werk zal vragen. Jezus vraagt ons ook om niet van de wereld te zijn. Dat houdt in dat wij zullen afstand moeten durven nemen van de wereldse en heidense gebruiken en ons houden aan de door God opgegeven regels, gebruiken en feesten.

In het geloof gekomen moeten onze daden of de werken die wij doen getuigen van onze geloofskeuze. Indien wij ons leven verder in zondige toestand doorzetten en niet vechten tegen de vele verleidingen zullen wij de kans mislopen om het Koninkrijk Gods binnen te treden.

 


“3 Want dit is [de] wil van God, uw heiliging: dat gij u onthoudt van de hoererij; 4 dat een ieder van u zijn eigen vat weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid, 5 (niet in wellustige begeerte, zoals de volken, die God niet kennen), 6 en dat men de rechten van zijn broeder niet vertrede, noch hem bedriege in die 1 zaak, want de Heer is een wreker van dit alles, zoals wij u ook vroeger gezegd en betuigd hebben. {1. Lett. ‘de’. De bedoeling is, dat men de rechten van zijn broeder niet vertreedt, noch hem bedriegt, door met zijn vrouw overspel te bedrijven.}
7 Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. 8 Daarom, wie [dit] veracht, veracht niet een mens, maar God, die u ook zijn Heilige Geest gegeven heeft.

9  Wat nu de broederliefde betreft, hierover is het niet nodig u te schrijven; want zelf zijt gij door God onderwezen om elkaar lief te hebben; 10 gij doet dat dan ook ten aanzien van alle broeders, die in heel Macedonië zijn. Maar wij vermanen u, broeders, daarin nog toe te nemen 11 en u te beijveren om rustig te zijn en uw eigen zaken te doen en met uw eigen handen te werken, zoals wij u bevolen hebben, 12 opdat gij welvoeglijk wandelt tegenover hen die buiten zijn en van niemand [iets] nodig hebt. 2 {2. Of ‘niets nodig hebt’.}” (1 Thessalonicen 4:3-12 VoorhNT4)

“2  Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, 3 want gij weet dat de beproeving van uw geloof volharding werkt. 4 Maar laat de volharding een volmaakt werk hebben, opdat gij volmaakt en volkomen zijt en het u aan niets ontbreekt.

5 En als aan iemand van u wijsheid ontbreekt, laat hij [die] vragen aan God, die aan allen geeft, mild en zonder verwijt, en zij zal hem gegeven worden. 6 Maar laat hij vragen in geloof, zonder te twijfelen. Want wie twijfelt, is gelijk aan een golf van de zee, die door de wind gedreven en op en neer geworpen wordt. 7 Want zo iemand moet niet menen dat hij iets ontvangen zal van de Heer; 8 [hij is] een wankelmoedig man, onbestendig in al zijn wegen. 9 Maar laat de geringe broeder roemen in zijn hoogheid, 10 en de rijke in zijn geringheid, omdat hij als een bloem van het gras zal vergaan.” (Jakobus 1:2-10 VoorhNT4)

“12 Welgelukzalig de man die verzoeking verdraagt; want beproefd bevonden, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.

13  Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word door God verzocht. Want God kan niet verzocht worden door het kwade en Hijzelf verzoekt niemand. 14 Maar een ieder wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte meegesleept en verlokt wordt. 15 Daarna, als de begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde voleindigd is, brengt zij de dood voort.” (Jakobus 1:12-15 VoorhNT4)

“19  Weet [dit], mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn.
20 Want de toorn van een man volbrengt Gods gerechtigheid niet. 21 Daarom, legt af alle onreinheid en overmaat van boosheid en ontvangt met zachtmoedigheid het ingeplante woord, dat uw zielen behouden kan.

22 En weest daders van het woord en niet alleen hoorders, anders misleidt gij uzelf. 23 Want als iemand een hoorder van het woord is en niet een dader, dan is hij gelijk aan een man die zijn natuurlijk gezicht in een spiegel beschouwt; 24 want hij heeft zich beschouwd, is weggegaan en is onmiddellijk vergeten, hoe hij er uitzag. 25 Maar wie inziet in de volmaakte wet, die van de vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtig hoorder, maar als een dader van het werk, zal welgelukzalig zijn in zijn doen.

26 Als iemand meent godsdienstig te zijn en zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos. 27 Reine en onbesmette godsdienst voor God en de Vader is: wezen en weduwen te bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbevlekt van de wereld te bewaren.” (Jakobus 1:19-27 VoorhNT4)

“1  Mijn broeders, hebt het geloof van onze Heer Jezus Christus, [de Heer] der heerlijkheid, niet met aanzien des persoons. 2 Want als er in uw synagoge een man binnenkomt met een gouden ring, in prachtige kleding, en er komt ook een arme binnen in vuile kleding, 3 en gij ziet op naar hem die de prachtige kleding draagt en zegt: Zit gij hier op een goede plaats, en tot de arme zegt gij: Sta gij daar, of: Zit hier onder [bij] mijn voetbank, 4 hebt gij dan niet bij uzelf onderscheid gemaakt en zijt rechters geworden met boze overleggingen?” (Jakobus 2:1-4 VoorhNT4)

“8  Als gij dan de koninklijke wet volbrengt, naar de Schrift: ‘Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf’, 2 dan doet gij wèl. {2. #Le 19:18.} 9 Maar als gij de persoon aanziet, doet gij zonde en wordt door de wet overtuigd als overtreders.
10 Want wie de hele wet houdt, maar op één [punt] struikelt, is schuldig geworden aan alle. 11 Want [Hij] die gezegd heeft: ‘Gij zult geen overspel plegen’, heeft ook gezegd: ‘Gij zult niet doden.’ 1 Als gij nu geen overspel pleegt, maar wel doodt, dan zijt gij een overtreder van de wet geworden. {1. #Ex 20:13,14.}

12 Spreekt zó en doet zó als zij die door de wet van de vrijheid geoordeeld zullen worden. 13 Want zonder barmhartigheid zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid betoond heeft. De barmhartigheid roemt tegen 2 het oordeel. {2. Of ‘triomfeert over’.}

14  Wat baat het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken?
Kan het geloof hem redden?

15 Als nu een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding en aan dagelijks voedsel, 16 en iemand van u zegt tot hen: Gaat heen in vrede, warmt u en verzadigt u, maar gij geeft hun niet, wat zij voor het lichaam nodig hebben, wat baat het?
17 Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, op zichzelf genomen, dood.

18 Maar iemand zal zeggen: Gij hebt geloof en ik heb werken. Toon mij uw geloof zonder werken en ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken.

19 Gij gelooft dat God één is; gij doet wèl; dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen. 20 Maar wilt gij weten, nietig mens, dat het geloof zonder de werken dood 3 is? {3. V.l. ‘ledig’.}

21 Is Abraham, onze vader, niet op grond van werken gerechtvaardigd, toen hij Izaäk, zijn zoon, op het altaar geofferd had?
22 Gij ziet, dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat het geloof uit de werken volmaakt werd.

23 En de Schrift werd vervuld, die zegt: ‘En Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend’, 4 en hij werd een vriend van God genoemd. {4. #Ge 15:6.}

24 Gij ziet dat een mens op grond van werken gerechtvaardigd wordt en niet op grond van geloof alleen.

25 En is niet evenzo Rachab, de hoer, op grond van werken gerechtvaardigd, toen zij de boden opgenomen en langs een andere weg uitgelaten had? 26 Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood.” (Jakobus 2:8-26 VoorhNT4)

“13  Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij zijn werken tonen uit een goede wandel in zachtmoedigheid van de wijsheid. 14 Maar als gij bittere naijver en twistzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid. 15 Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar zij is aards, zinnelijk, duivels. 16 Want waar naijver en twistzucht is, daar is verwarring en allerlei kwaad. 17 Maar de wijsheid die van boven is, is in de eerste plaats rein, vervolgens vreedzaam, inschikkelijk, gezeggelijk, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig, ongeveinsd. 18 Maar de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede maken.” (Jakobus 3:13-18 VoorhNT4)

“1  Vanwaar oorlogen en vanwaar twisten onder u? Is het niet hiervan: van uw hartstochten, die in uw leden strijd voeren?

2 Gij begeert, en hebt niet; gij moordt en gij benijdt, en kunt niet verkrijgen; gij vecht en strijdt. Gij hebt niet, omdat gij niet bidt. 3 Gij bidt en ontvangt niet, omdat gij [in] verkeerde [gezindheid] bidt, om het in uw hartstochten door te brengen. 4 Overspeligen, weet gij niet, dat vriendschap met de wereld vijandschap is tegen God? Wie dus een vriend van de wereld wil zijn, betoont zich een vijand van God. 5 Of meent gij dat de Schrift tevergeefs spreekt? Begeert de Geest, die in ons woont, met naijver? 6 Maar hij geeft grotere genade. Daarom zegt hij: ‘God weerstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.’ 1 {1. #Spr 3:34.} 7 Onderwerpt u dan aan God. Weerstaat de duivel en hij zal van u vluchten. 8 Nadert tot God en Hij zal tot u naderen. Reinigt de handen, zondaars, en zuivert de harten, gij die wankelmoedig zijt. 2 {2. Eig. ‘dubbelhartigen’.} 9 Beseft uw ellende, treurt en weent; uw lachen worde veranderd in treuren en uw blijdschap in verslagenheid. 10 Vernedert u voor [de] Heer, en Hij zal u verhogen. 11 ¶ Spreekt geen kwaad van elkaar, broeders. Wie van zijn broeder kwaad spreekt of zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad van de wet en oordeelt de wet. En als gij de wet oordeelt, zijt gij geen dader van de wet, maar een rechter. 12 Eén is de Wetgever en Rechter, Hij, die behouden en verderven kan. Maar wie zijt gij, dat gij de naaste oordeelt?” (Jakobus 4:1-12 VoorhNT4)

“7 Hebt dan geduld, broeders, tot de komst van de Heer. Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht van het land en heeft er geduld mee, totdat deze de vroege en late regen ontvangt. 8 Hebt ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst van de Heer is nabij.

9 Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat gij niet geoordeeld wordt. Zie, de Rechter staat voor de deur. 10 Broeders, neemt tot een voorbeeld van lijden en geduld de profeten, die in de naam van [de] Heer gesproken hebben.” (Jakobus 5:7-10 VoorhNT4)

“12  Maar vóór alles, mijn broeders, zweert niet, noch bij de hemel, noch bij de aarde, noch enige andere eed. Maar uw ja zij ja, en uw neen neen, opdat gij niet onder het oordeel valt. 13 Lijdt iemand onder u? Laat hij bidden. Is iemand welgemoed? Laat hij lofzingen.

14 Is iemand onder u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente bij zich roepen en laten zij over hem bidden en hem zalven 1 met olie in de naam van [de] Heer. {1. Of ‘nadat zij hem gezalfd hebben’.} 15 En het gebed van het geloof zal de zieke behouden, en de Heer zal hem oprichten; en als hij zonden gedaan heeft, het zal hem vergeven worden. 16 Belijdt dan elkaar de misdaden 2 en bidt voor elkaar, opdat gij genezen wordt. Het krachtig gebed 3 van een rechtvaardige vermag veel. {2. V.l. ‘zonden’. 3. Of ‘een vurige smeking’.}” (Jakobus 5:12-16 VoorhNT4)

“19 Mijn broeders, als iemand onder u van de waarheid afdwaalt en een ander brengt hem terug, 20 weet dan, dat wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, een ziel van de dood redden en een menigte van zonden bedekken zal.” (Jakobus 5:19-20 VoorhNT4)

 

*

 

+

Engelse versie / English version: You may find the bible quotes in Paul giving notice of the works we have to do + The works we have to do according to James the brother of Christ

Voorgaande

Discussie over geloof grond en het uitgangspunt voor elke andere discussie

Zij die in de renbaan lopen en geroepen zijn voor rechtvaardiging door geloof

Geen race voor de snelste, noch een strijd der helden

Voor Katholieken ook een jaarthema rond barmhartigheid

Wie zichzelf kent, is mild voor een ander

EU Bestuurders veranderden Brussel in een walmende puinhoop!

++

Aanvullende teksten

 1. Woorden neergeschreven ter toerekening van elke mens
 2. Schriftwoord door God geïnspireerd bruikbaar voor onderricht en toerusting
 3. Gods vergeten Woord 3 Verloren Wetboek 2 Moderne scepsis
 4. Gods vergeten Woord 7 Verloren Wetboek 6 Eredienst
 5. Gods vergeten Woord 20 Geopenbaarde Woord 5 Onoverbrugbare kloof
 6. Missionaire hermeneutiek 4/5
 7. Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak
 8. God werkt het geloof
 9. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 10. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 11. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #5 Verblijven in Christus
 12. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren
 13. Doop en Geloof
 14. Van goede moed zijnde om de wedloop te voleindigen
 15. Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen
 16. Verzoening en de gekochte race
 17. Nooit te laat om te beginnen met te gaan naar het juiste einde
 18. Op zoek naar spiritualiteit 8 Eigen spiritualiteit
 19. Fragiliteit en actie #11 Horen
 20. Geloof is te weten dat er een oceaan is omdat je een beekje gezien hebt.
 21. Liefde door geloof zonder te zien
 22. Geloof is dat God hetgene zal doen wat juist is.
 23. Geloof is een pijpleiding
 24. Geloof een verbintenis tot de beloften van Christus en een verbintenis aan de eisen van Christus
 25. Geloof zoals aardappelen
 26. Geloof waar je uit leeft
 27. Geloof dat stenen verplaatst
 28. Ernstig strijdend voor het geloof
 29. Esoterisch geloven
 30. Wegen die tot God leiden
 31. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #8 Gebed #6 Communicatie en manifestatie
 32. Gehoorzamen aan God
 33. Joodse Wetten en Wetten voor Christenen
 34. Leven van Christus leerstellingen
 35. Hoe heeft Jezus zulk een plezier voor God gedaan
 36. De Leidsman van geloof
 37. Liefde voor Jezus Christus
 38. De betrokkenheid van geniaal leerlingschap
 39. Niet spelen met Christelijk geloof
 40. Overtuiging voor de dingen die God beloofde
 41. Vrees hebben voor de juiste persoon
 42. Angst is de grote boosdoener in ons streven naar een beter mens te worden.
 43. Een “zaad” voor de zegening van de gehele mensheid gekomen door de familie van Abraham
 44. Een goddelijk Plan #4 Beloften
 45. Een goddelijk Plan #7 Dwepers en spotters
 46. De Dag is nabij #3 Niet laten verrassen
 47. De nacht is ver gevorderd 3 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 2 Wat betekent dit alles?
 48. De nacht is ver gevorderd 4 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 3 Hoe pakken we het aan?
 49. De nacht is ver gevorderd 22 Studie 4 Nu actueel: Nut van tekenen
 50. De nacht is ver gevorderd 23 Studie 4 Nu actueel: Daad van geloof
 51. De nacht is ver gevorderd 24 Studie 4 Zorg voor de naaste
 52. Geloof en denken bij elkaar horend
 53. Geleerd en Gelovig
 54. Spirualiteit geeft smaak aan leven
 55. Christen worden iets anders dan lid worden van een kerk.
 56. Wees druk bezig met het belangrijke teken van geloof
 57. Vruchten van geest beletten hetzij inactief of onvruchtbaar te zijn
 58. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 59. Een hart op de juiste plaats en helder brandend geloof
 60. Heb vertrouwen in je geloof … twijfel aan je twijfels
 61. Geloofstwijfel, geloofsafval en kerk in moeilijkheden
 62. Religie in Nederland in kaart gebracht
 63. Steeds meer Amerikanen niet-gelovig
 64. Britten: gelovig maar weinig praktiserend
 65. Meerderheid Duitse ondernemers gelooft in God
 66. De Kerk waar de mens der wetteloosheid zich nestelt
 67. Christendom blijft van invloed
 68. Zeker zijnde van Bevrijding
 69. Opwekking begint in het gezin
 70. Ademen om les te geven
 71. Geloof delen
 72. Ernstig strijdend voor het geloof
 73. Het geloof delen
 74. Woorden in de Wereld
 75. Woede en vertrouwen
 76. Geloven om te begrijpen
 77. Geloof heeft te maken met hoe je voelt
 78. Laat de hoop in Uw Koninkrijk bevestigd worden
 79. Een alles oplossend geloof
 80. Ter verdediging van Twijfel
 81. Belemmeringen voor uw doel
 82. Trouw wanneer het meest nodig is
 83. Eerst denken dan praten
 84. Vuur in zich hebben om anderen warm te maken
 85. Al of niet verenigen
 86. Een norm waaraan de verstandigen en eerlijken zich kunnen herstellen optrekken
 87. Laat mij geloofszaadjes zaaien
 88. Van jaartallen van diepste spijt zijn vreugden gedistilleerd
 89. Hij zal geen goede dingen weerhouden
 90. Virussen van onze maatschappij
 91. Indien u nu zou sterven

+++

Verder aanverwante lectuur

 1. Geloof
 2. Ek glo nie
 3. Die Skild van Geloof
 4. ‘n Gebore Christen
 5. Ken die stem van jou gees
 6. Sleutels tot Groot Geloof (1): Die Basis Van Ons Geloof
 7. Wijsheid op woensdag: religiegoïsme
 8. Een fit lichaam en een fitte geest
 9. Twee duiwels wat ons lewenvreugde steel
 10. Die Gordel van Waarheid
 11. Droogte van die gees
 12. Hoe om te vat met die Vingers van Geloof (1) – Vra sonder twyfel
 13. Hoe om te vat met die vingers van geloof (2)
 14. Wijsheid op woensdag: ik doe het niet
 15. Soms maakt een mens onwillekeurig domme fouten.
 16. De zuilen zijn nooit weggeweest
 17. Hoe de chocoladepaashaas zorgt voor onze eigen wedergeboorte
 18. Gedenk julle voorgangers reeks: nommer 1-4

+++

23 Comments

Filed under Aanhalingen uit Heilige Geschriften, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden, Voelen en Welzijn

The Mountain: Radical Love

In our second reposting from the paraphrased chronological harmony of the four gospels, by Frank Boulet we look once more at the central message of Jesus which is simply this:

 Love God by loving people, even your enemies.

with From Guestwriters we do want to spread this message of love and want to get enough people to see how we do have to control ourselves first before we can try to get a better world.

Our aim is also that those who come along our site, shall make the effort to read the appropriate Bible text and shall take time to meditate on the material.

Insofar as they convey that message, these meditations may be helpful as an introduction to the complete texts of the New Testament, or for daily devotional reading.

Those who call themselves Christian always should remember that they have to be followers of Christ longing for God’s Spirit to feed them. They cannot be called Christian when they do not keep to the laws and teachings Christ adhered to.

The spirit that God wants reflected to the world by your life is revealed in the law of Moses and the teachings of the prophets. {The Mountain: God’s Word}

As believers in Christ we do have to be believers in the One True God and become children of Him.

In order to live as God’s child, you must be faithful to the essential spirit of God’s word. {The Mountain: God’s Word}

It was on a mountain that Jesus began giving examples of the spirit of God’s Word. From that sermon on the mountain we should get to know that our faith needs those works Jesus spoke about.

As a Christians we should not only have a good relationship with Christ Jesus, but also with God and God His creatures.

If you’re about to worship God in any way, and you remember an unsettled dispute with another person, first go & make peace with that person, and then return to worship God. {The Mountain: Anger}

As a Christian we should follow Christ’s teachings and God’s commandments.

God’s law says, do not engage in sexual cheating (meaning sexual relations are to be enjoyed only with your husband or wife). {The Mountain: Sexual Cheating}

This means we have to be faithful to the partner we have chosen to share our life with. That faithfulness demands control and requires acts of love. The keeping our minds focused on the right persons is one of the works we do have to do. Because we should know that we may not even look with lust at a woman, because for God that is considered the same as sexual cheating in your heart!

We also should be careful which words  we use and what sort of promises we make.

It has also been said, ‘Do not break your promise to God.’

But I say, do not even make promises to God.

Yes we are told not to promise by heaven, by the earth, by Jerusalem, not even by your own head, because it’s sinful to try to add emphasis to your promises in that way.

We should not do the wrong things but the right things and as such

Instead of promising to do what God says, just do what God says. {The Mountain: Promises to God}

heart-of-a-good-samaritan-reveals

We also may not seek revenge against any other person, which again shall demand control of ourselves and not getting into anger which would bring us to do wrong.

extra_mile

Jesus gives an indication how in our relation to others we should care for them and even be willing to go with them.

If a soldier demands that you carry his pack one mile, carry it two miles.

Whenever another person asks you for something, give it to him.

Whenever another person wants to borrow something, lend it to him.

Matthew 5:38-42

Also to love your enemies we shall need to be stronger than the first reaction most people get against their enemies or to those they hate.

Jesus concluded:

Instead of being like everybody else, God wants you to love perfectly — just as God himself loves perfectly. (Matthew 5:43-48) {The Mountain: Loving Enemies}

Living for God in this life means you need to have different goals than most people.

For instance, you must love your enemies. {The Mountain: Radical Love}

*

We should remember

 • things essential to gain all of God’s blessings:

• Admitting + Mourning self-inflicted spiritual poverty.
• Regretting your self-inflicted separation from God.
• Desiring to live God’s way
• Expecting & accepting trouble living God’s way will bring in this life.

 • Living for yourself in this life will never lead to God’s blessings in the next life:

Then the author says:

 • • goal in this life to be rich => poor in the next life.

 • • goal in this life to be full => hungry in the next life.

 • • goal in this life to be happy => sad in the next life.

 • • goal in this life for other people to speak well of you => no one will speak well of you in the next life.

But with death we have paid for our sins and then there comes an end to our life. When we die it shall be too late to do anything. there shall be no “next life”, except the life we shall continue to live on this earth in this system of things when we have done wrong and do not repent, or after Armageddon and the judgement when we shall be rejected or receive the entrance to God’s Kingdom, being able to live in the restored ‘Garden of Eden‘, the paradise, God’s Kingdom.

It is here, now or never that we shall have to do and make it. Several parables of Christ show us how for many it will be too late for them to change anything for their entrance in the Kingdom of God … they just shall miss it … because they have not done the required works to be saved.

+

Preceding articles

Illusion of control

First man’s task still counting today

He who knows himself, is kind to others

Luther’s misunderstanding

January 27, 417, Pope Innocent I condemning Pelagius about Faith and Works

Our life depending on faith

Romans 4 and the Sacraments

Is Justification a process?

Letter to the Romans, chapter 3

Letter to the Romans, chapter 4

Additional comments to the 3rd Letter to the Romans

Additional comments to the Letter to the Romans 4

Comments to James remarks, about Faith and works

The Mountain: Radical Obedience

Restitution

++

Also of interest

 1. יהוה , YHWH and Love: Four-letter words
 2. Creator and Blogger God 3 Lesson and solution
 3. Christ’s ethical teaching
 4. The business of this life
 5. The first on the list of the concerns of the saint
 6. Running away from the past
 7. Be holy
 8. Love for each other attracting others
 9. The Greatest of These is Love
 10. Unconditional love
 11. Love is like playing the piano
 12. Agape, a love to share with others from the Fruit of the Spirit
 13. Relying on the Love of God
 14. No person has greater love than this one who surrendered his soul in behalf of his friends
 15. Work with joy and pray with love
 16. The Spirit of God imparts love,inspires hope, and gives liberty
 17. We love because he first loved us
 18. Malefactors becoming your master
 19. 112314 – A Peculiar People
 20. Be ye angry and sin not
 21. She who sows thistles will reap prickles
 22. He who smiles rather than rages is always the stronger
 23. Singing gift from God
 24. God does not change

+++

Further related articles

 1. “Week One Reflection” by Dr.J. 2016 Fast Post 19
 2. The Difference Between Healthy And Unhealthy Shame
 3. God Can Set You Free From Your Shame
 4. The Surprising Key to Increasing Your Willpower
 5. How to gain self-control & self-discipline
 6. Control When It Counts
 7. Bible study: Blessed are the meek: For they shall inherit the earth (Mt 5:5)
 8. Frank Sinatra quotes from Sermon on the Mount
 9. You are the Way Jesus!
 10. Who gets your attention?
 11. Building on the Rock
 12. The Jesus Revolution
 13. Class #1: Introduction to the Sermon on the Mount
 14. sermon on the mount – an introduction
 15. The King’s Sermon (Matt. 4:23, 25, 5:1-2)
 16. Blessed are Those Who Hunger and Thirst for Righteousness
 17. Sermon on the Mount: Ask, Seek, Knock
 18. Sermon On The Mount – Blessed are the meek
 19. Blessed are the Meek
 20. Sermon on the Mount: In the Eye
 21. January 17 Matthew 7:1-14
 22. Misreading the Bible: “Judge Not”
 23. The Sermon on the Mount (18)
 24. The Poor in Spirit
 25. Blessed Are the Poor in Spirit
 26. Blessed Are They That Mourn
 27. Sermon on the Mount: Wisdom
 28. The Sermon on the Mount is not a Guide to Christian Salvation
 29. God give us grace to face the Sermon on the Mount
 30. Sermon on the Mount: Blindness
 31. Salt and Light
 32. Sermon on the Mount by Vance Stinson
 33. The Lord’s Prayer
 34. The Third Way: Nonviolent Resistance
 35. Loving the Unlovables – Part One
 36. Be Different in Your Purity
 37. The Poor in Spirit (Matt. 5:3)
 38. Like A Bull In A China Shop
 39. God is Jehovah Jireh – The LORD Will Provide
 40. Thesis of Jesus
 41. Be Different in Your Anger
 42. Class #3: Three you are statements. Matthew 5:11-16
 43. January 12 Matthew 5:21-32
 44. January 13 Matthew 5:33-48
 45. Borrowed Trouble — Being Perfect, Part 4
 46. When Grief is Good
 47. Lay Down Your Blessings
 48. Teacher
 49. Master, teach us how to pray – The Lord’s Prayer
 50. James 1
 51. Be Your Attitudes
 52. beatitude
 53. The Beatitudes: Growing into the Kingdom of Heaven. Already.
 54. In Search of Eternity
 55. Be Different in Your Righteousness
 56. Daily Riches: Can One Obey Without Actually Obeying? (James Hannay and William James)
 57. A Greater Righteousness
 58. Out with the old, in with almost nothing
 59. Be Different in Your Influence
 60. Rain or Shine — Being Perfect, Part 1
 61. Virtue Signaling — Being Perfect, Part 2
 62. The Business of Blessing Others

+++

13 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Being and Feeling, Crimes & Atrocities, Lifestyle, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs, Social affairs

Not making yourselves abominable

In Egypt, Joseph resisted temptation to adulte...

In Egypt, Joseph resisted temptation to adultery at great personal cost. Image from the Vienna Bible, 1743 (Photo credit: Wikipedia)

God has always called His people to holiness:

Lev 11:43-44 The Scriptures 1998+  (43)  ‘Do not make yourselves abominable with any creeping creature that creeps, and do not make yourselves unclean with them, lest you be defiled by them.  (44)  ‘For I am יהוה  {Jehovah} your Elohim, and you shall set yourselves apart. And you shall be set-apart, for I am set-apart. And do not defile yourselves with any creeping creature that creeps on the earth.

1Pe 1:13-16 The Scriptures 1998+  (13)  Therefore, having girded up the loins of your mind, being sober, set your expectation perfectly upon the favour that is to be brought to you at the revelation of יהושע  {Jeshua} Messiah,  (14)  as obedient children, not conforming yourselves to the former lusts in your ignorance,  (15)  instead, as the One who called you is set-apart, so you also should become set-apart in all behaviour,  (16)  because it has been written, “Be set-apart, for I am set-apart.”

Sanctification is a state of purity, set apart from defilement and dedicated to God and His service. This includes keeping our bodies from fornication (sexual immorality).
To do that, Jeshua calls on us to refuse the “passion of lust” that generates sexual sins and reminds us that which proceeds out of the man, that defiles the man.

Mat 5:27-29 The Scriptures 1998+  (27)  “You heard that it was said to those of old, ‘You shall not commit adultery.’  (28)  “But I say to you that everyone looking at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart.  (29)  “And if your right eye causes you to stumble, pluck it out and throw it away from you. For it is better for you that one of your members perish, than for your entire body to be thrown into Gehenna.

Mar 7:18-23 The Scriptures 1998+  (18)  And He said to them, “Are you also without understanding? Do you not perceive that whatever enters a man from outside is unable to defile him,  (19)  because it does not enter his heart but his stomach,1 and is eliminated, thus purging all the foods?” Footnote: 1Mt. 15:20.  (20)  And He said, “What comes out of a man, that defiles a man.  (21)  “For from within, out of the heart of men, proceed evil reasonings, adulteries, whorings, murders,  (22)  thefts, greedy desires, wickednesses, deceit, indecency, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness.  (23)  “All these wicked matters come from within and defile a man.”

Though living in this world we should not be conformed to this world, but be transformed in the newness of our mind, so that we may demonstrate what is the will of God: what is good, and what is well-pleasing, and what is perfect.
We should be an example to others, who have to see a difference of living between us Christians and non-Christians. Many in the world can not master their feelings. We should work on it and make best efforts to gain control over our bodies by renewing our minds.

Rom 12:2 The Scriptures 1998+  (2)  And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you prove what is that good and well-pleasing and perfect desire of Elohim.

By living up to the renewal of our mind, that you we know experimentally what the will of God is, we can live in a pure condition according the Law of God and as such presenting ourselves to God as his worthy children, showing the world we are set apart or being holy.

Doing which is good and acceptable and perfect in the eyes of God we can use our bodies in holy ways that honour God.

Our choice to have pure love, good sanctified relationships, no escapades in our sexual and spiritual life not only honours God but shows our respect to our partner and those around us.

On the other hand, those who do not know God live to satisfy their fleshly lusts. By doing so, they dishonour themselves and God.

We as Christians are called out of sin’s defilement to be holy and pure in mind and body.

+

Preceding articles:

Part of a great team but also of gender discrimination

Reactions against those of the other sex

Leaven

What Does The Bible Say About….Fornication?

 

++

Additional reading:

 1. Subcutaneous power for humanity 2 1950-2010 Post war generations
 2. A Living Faith #1 Substance of things hoped for
 3. No man is capable of self-improvement on his own
 4. Christian values, traditions, real or false stories, pure and upright belief
 5. Object of first woe
 6. Gainsayers In Apostolic Days
 7. Male domination and tyranny giving opportunities to defile the Name of God
 8. Looking for True Spirituality 5 Fruitage of the Spirit
 9. WWJD
 10. Belonging to or being judged by
 11. Follower of Jesus part of a cult or a Christian
 12. Nazarene Commentary 1 Corinthians 6:15-20 – Flee from Immorality
 13. Hebraic Roots Bible 1 Corinthians 6:15-20 – Flee fornication and be joined to our Master

+++

16 Comments

Filed under Lifestyle, Religious affairs, Social affairs

What Does The Bible Say About….Fornication?

In this article is looked at man having his desires expressed in physical actions. It looks at what man does with his body.

The article also warns us that our lives as Christians should be a living witness to others and that we cannot break the laws of God without hindering others from coming to Christ.

We must live our lives in purity before a sinful and wicked world. We should not be living according to their standards but according to God’s standard in the Bible. No couple should live together outside the bonds of marriage.

It reminds us that

As Christians, the goal of any relationship should be to cause the people in our lives to love and know the Lord better.

Today we may find lots of people just living together to have sexual pleasure, living to please their own lust and selfish desires.

This type of life style is destructive and especially so for children whose parents are living a bad example before them. No wonder our children are confused about right and wrong when parents degrade the sanctity of marriage by living together out of wedlock. How can living together cause children to love and honor God when their parents break the laws of God before them because they are lustful?

The dictionary meaning of the word “fornication” means any unlawful sexual intercourse including adultery.

In the Bible the Greek definition of the word “fornication” means to commit illicit sexual intercourse.

The Bible also lists whore-mongers as fornicators.

What constitutes unlawful sex? Whose laws do we live by? Worldly standards or laws many times do not always line up with the Word of God. The founding fathers of various nations established many laws that were originally based on Christian standards and the laws of the Bible. However, through time they have drifted far from these standards and at the present our moral standards are shocking. Immorality is a world-wide epidemic. Societies throughout history and around the globe have embraced sexual standards that are called sins in the Bible.

The Bible must be our standard of what is right and wrong. We must change our standards if we do not want the wrath of God to fall on us.

+

Preceding articles:

Part of a great team but also of gender discrimination

Reactions against those of the other sex

Leaven

Purposeful Inspiration

Retrieved from: Christ Unlimited Ministries

1 Corinthians 6:18-20 & 1 Corinthians 7:1-2

“Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body; but he that committeth fornication sinneth against his own body. What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God’s. Now concerning the things whereof ye wrote unto me: It is good for a man not to touch a woman. Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband.”

The dictionary meaning of the word “fornication” means any unlawful sexual intercourse including adultery. In the Bible the Greek definition of the word “fornication” means to commit illicit…

View original post 1,138 more words

7 Comments

Filed under Lifestyle, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs

Leaven 

Patience in life is something difficult to master. Mastering what we see might look easier but often we let our eyes wandering to far away in our fantasy world. today too many want to make their fantasies felt and to be tried out in reality. Without screpules they use a person of the other sex or even of the same sex as a sex-object, an instrument to satisfy their own lusts.
A Christian is different against those who we may see around everyday boasting of their sexual adventurous, by not being of this world, choosing to live a pure life of pure love, where sex is only part of but not the main meal.

Everywhere around us we can see sexual misconduct and on the television screen such sexual conduct and having more than one partner, no matter what sex, is presented as something quite normal.

We should make the right choice and go for a proper relationship respecting the other. Once chosen for a sincere inner connection we should not look any more to find other intimate relations. Today we do find too many who like to flirt with the idea of searching for again an other partner.

Once the line is crossed, sin seems to almost have a power of its own, which drives us. If you have started investing in a relationship with someone who is not your spouse, or begun looking at things that you shouldn’t, or become physical with your boyfriend, girlfriend, or fiancé; it is time to Stop!

+

Preceding articles:

Part of a great team but also of gender discrimination

Reactions against those of the other sex

+++

Jim Gallagher

1 Corinthians 5:1

“It is actually reported that there is sexual immorality among you, and such sexual immorality as is not even named among the Gentiles—that a man has his father’s wife!”

God designed sexual intimacy as part of the marriage relationship. It is the most intimate of all acts and plays an important role in the love relationship between man and wife. In the book of Hebrews we are told, “Marriage is honorable among all, and the bed undefiled.” (Hebrews 13:4)

However, like so much of what God designed, men have distorted sex into sin. Today, a person that waits until marriage to be sexually active is ridiculed, women are treated as something to be conquered, and men revel in their vast number of sexual partners. Pornography is a multi-billion dollar enterprise, and with the advances in technology, is available at the touch of a button.

While we should…

View original post 455 more words

4 Comments

Filed under Being and Feeling, Lifestyle, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs

Reactions against those of the other sex

Lust in the Dust

Lust in the Dust (Photo credit: Wikipedia)

When you’re genuinely born of God, you’ll be growing to be an overcomer as you deal with the temptations around you — the world, the flesh, and the adversary.

When becoming a Christian you decided to become a child of God and to live according His statutes. You have put your old life aside and made the decision to take on an other life, one in accordance to God’s Law.

As a Christian you should try to please God and have your thoughts focused on the right things.

According to 1 John 5:4,

“Whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world—our faith.”

The word overcome implies a struggle, getting over something. that what is not easy, that what tempts us, that what can bring us from our position and get us on the wrong path. Also having the wrong ideas like Peter had, can make us being called ourselves an adversary or satan.

Human race is a weak one. And men are for sure not the strongest of the humans. In many religions that is taken in consideration. In some Muslim cultures it goes so far that they say women have to hide their contours and faces for men, because otherwise they would tempt them too much and man is not able to be counted for his deeds in such instances.

In our western culture you would think men and women would respect each other. But still too often we hear stories of men going too far and taking women as a subject or just an object to be used. The previous posting is a good example of this.

"Idle Thoughts", 1898

“Idle Thoughts”, 1898 (Photo credit: Wikipedia)

It can well be when a man sees a woman that his mind goes off dreaming and fantasying. The same for women, when they see certain men, they also can have their thoughts going into fantasy world. In such circumstances it is important that we know how far we can have our thoughts linger away. For sure our physical reactions may not bring the other person in shyness or quandary.

Being confronted with ‘toppling thoughts’ we should come to our senses and remember the lesson about the eyes and fornication. We may look at the other sex, but how and how long we look in which way makes a difference

We’re faced with an adversary whom we must overcome. Our adversary is identified in 1 John 2:14 as the wicked one:

“I have written to you, young men, because you are strong, and the word of God abides in you, and you have overcome the wicked one.”

John went on in the next verses to say:

“Do not love the world or the things in the world. . . . For all that is in the world—the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life—is not of the Father but is of the world” (1 John 2:15-17).

Life has to offer a lot of lust. Daily we can be confronted with lust and temptation, of all sorts. How we cope with it is important.

You may not be victorious over every temptation every time, but you’ll make progress in gaining more victories and losing less battles as you grow stronger in Christ and in the power of the abiding Word of God.

+

Preceding article: Part of a great team but also of gender discrimination

++

Find also

 1. Because men choose to go their own way
 2. Epicurus’ Problem of Evil
 3. Satan the evil within
 4. What others think about the tree of knowledge of good and evil
 5. Object of first woe
 6. Gainsayers In Apostolic Days
 7. A look at materialism
 8. Material gain to honour God
 9. Summermonths and consumerism
 10. Savouring pictorial entertainment
 11. Belonging to or being judged by
 12. Male domination and tyranny giving opportunities to defile the Name of God
 13. Temptation in matrimony
 14. Subcutaneous power for humanity 2 1950-2010 Post war generations
 15. The Cares of Life
 16. Wondering
 17. A love not exempting us from trials
 18. When the wind blows hard on a tree
 19. The road to success is dotted with many tempting parking places
 20. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked
 21. It continues to be a never ending, exhausting battle for survival.
 22. Signs of the Last Days
 23. Salvation and Righteousness
 24. Hebraic Roots Bible 1 Corinthians 6:15-20 – Flee fornication and be joined to our Master
 25. Nazarene Commentary 1 Corinthians 6:15-20 – Flee from Immorality

6 Comments

Filed under Being and Feeling, Lifestyle, Social affairs

Savouring pictorial entertainement

English: Casual photo of Dr. Ted Baehr

Casual photo of Dr. Ted Baehr (Photo credit: Wikipedia)

Dr. Ted Baehr, Publisher of Movieguide looks at the tolerating self-destructive or socially destructive behavior in our children. According to him it is not a sign of love, but hate, as well as parental neglect. He warns the public also that our narcissistic society is on the brink of stewing in the vile juice of its own self-destructive behaviour.

Consequently, we seem to have forgotten what love entails.

God calls us all to love our neighbour as ourselves, both Jew and Gentile. That divine call entails helping ourselves and our neighbours get over intolerable destructive behaviour, such as violence against the innocent, alcoholic stupors and perverting our children’s innocent hearts and minds by frankly intervening and correcting such behaviour in a manner that brings about significant change or repentance).

He writes, reminding us of Leviticus:

Levitcus 19:17-18 AESV Torah  (17)  “‘You shall not hate your brother in your heart. You shall surely rebuke your neighbour, and not bear sin because of him.  (18)  “‘You shall not take vengeance, nor bear any grudge against the children of your people; but you shall love your neighbour as yourself. I am Mar-Yah.

Today we should remind ourselves more of this saying, concerning what we bring our children in contact with. What do we allow to come in front of their eyes?

Nothing should lead a young person into viewing something that would lead them down the road to perdition. Young people tell us all the time they’ve been blessed by the guidance of Movieguide®.

Ted Baehr thinks love marks the freedom of the abundant life (as promised by Jesus Christ) with all the gifts of the Holy Spirit – wisdom, knowledge, discernment, prophecy, tongues, interpretation, apostleship, teaching, evangelism, pastoring, leadership, encouragement, faith, healing, miraculous powers, administration, service, giving, and mercy – built on all the fruit of the Holy Spirit – love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faith, gentleness, and self-control. But should parents not wonder more what the freedom may entail? The last twenty years we can see too much unguided freedom is given to children. They were allowed to do what they wanted and see what they wanted, but were left on their own. Television has become the modern babysit. It is so easy to set the (little) children in front of the (big) television screen and have it savouring the full entertainment stuff presented by all sorts of channels and entertainment groups.

Baehr reports that in 1985 only 1 percent of the films made by Hollywood contained “positive, redemptive content,” according to Movieguide’s grading scale. But after more than 20 years of conclusive evidence that audiences back their desire for positive, faith-affirming and family-friendly films with box office bucks, now more than 65 percent of the movies made include “positive, redemptive” content and storylines.

In most of the things shown on television or in the cinema it is not clear any more what is good and what is bad. Regular non commitments sex with several people, of the other but also of the same sex is often promoted and violence looks like a game to enjoy. In Aronofsky’s film Noah, good and evil are two very distinct things at first.  Noah’s family — the descendents of Seth — are “good” and Tubal-Cain and his people are “evil.”  Early in the film Noah’s son Ham sees a flower he believes to be pretty and picks it, after which Noah explains that they should only take what they need from the earth, never more.  In this human beings should recognise the lesson the Bible and the film maker want to get across, how we have to treat creation. Tubal-Cain’s tribe, on the other hand, will kill or destroy all creation without care in order to build industrialized cities.

Several conservative Christians may say not such messages are given in the Bible, but than they should read it better, and also between the lines on many places.  While not mentioned in story of Noah in the Bible, Tubal-Cain can be found in Genesis 4:22, as a son of Lamech (a descendant of Cain) “who made all kinds of bronze and iron tools….[his] sister was Naamah.”  It makes sense for Aronofsky to pull Tubal-Cain into his interpretation of this story because while not mentioned in the Bible, rabbinic literature (The Book of Jasher, chapter 5) suggests that Naamah was the wife of Noah (also the name of Noah’s wife in the movie, played by Jennifer Connelly). {“Book of Jasher, Chapter 5.” Sacred Texts. http://www.sacred-texts.com/chr/apo/jasher/5.htm (accessed April 11, 2014).}  Critics should be happy to know that a reference to The Book of Jasher (Sefer ha-Yashar) appears in Scripture in Joshua 10:13.

Parents seem to forget how much such television screening can impact the life of their child. A view of this world is given to the viewer, which is not always realistic nor in accordance to Judeo-Christian values. Often there is not given a reflection of how we behave or how weak we are.

Noah sees how women are being dragged into tents, presumably to be raped. He notices also how man has become full of lust and egoism, not taking any interest any more in the other. The same as we can notice today. He realizes how bad the world has become and find it high time to let them know how the Creator is indignant. Noah knows it is a justifiable anger of the Divine Creator, because man itself should recognise how man do dishonour God His creation. Noah also realizes that his family will have to die in an environment where they will form a solitude of lovers of God. Because of his insight into the depraved world he chooses, out of his love for his children, to save his seed for the poor, and he thinks the commission of an infanticide security will be for the better of the child. He let his happy beloved son Ham be trampled by a crowd. As such he knows his child will not be part of those people fighting over food, slaughtering animals in grotesque fashion (it’s like an undercover animal rights investigation), and not having to face all the killing of one another going on. He can imagine himself partaking in all of this.  And this brings us some heavy pictures to swallow. In such dreams we can take an attitude we would like to make possible. As such we also get a warning how we have to cope with our thoughts. For the conservative evangelicals it could also be a warning that we all have to be careful not to play for God. Evangelicals may consider that they are correctly following God’s Word and are handling in (blind) obedience to their God. By taking certain actions and proclaiming certain things they think they know for sure what their God thinks. But we should know that it is more what “they think their gods want them to do” based on interpolation of the sacred text, the people are known for terrible things.

Over-thinking everything he sees Noah realizes in that moment that he is no different than any of these people.  He too, is subject to the duality of man. are we not all guilty of certain dreams where we picture ourselves in ‘happy circumstances’? How many of us may not enjoy some films or television series, placing ourselves in the role of the character of the play? How much do we let our ghost wander? How many of us do not like to enjoy such adventures we can see on the little screen? Dreaming or thinking of such events or activities which are not in accordance to the Will of God, are as bad as doing it or taking part of it. And Noah knows that. He for a moment seems to be enjoying such things as well, but he is confronted by the badness of such thoughts. He, like we, should know how much such thoughts are also part of something God does not like. He tells us that already looking with desiring eyes is already a sin.

Parents confront their children with many pictures they themselves often would desire and would not mind dreaming of. They give food to their children with lots of things which they should know are not in unison with the Will of God.

We do not know exactly what God is thinking, but from His Word we can have some idea. People have been known to do terrible things. They regularly have to be warned when they go astray or when some things are going to go really wrong.

Several people may be excited God and Jesus are back on the big screen. Many mega churches call their followers to go to fill the theatres. For the cinema owners it would be good business, but we wonder if it will be good business for God. One good thing is that once again people can speak about God, commandments, Jesus, how we have to behave and live, how the world has to continue. This are good things. People should be more aware of such issues.

The backers of Son of God are hoping for its own Passion of the Christ moment. The 2004 Mel Gibson film was a huge commercial success, grossing over $600 million, despite mixed reviews from critics and very understandable concerns over the portrayal of Jewish people in the film. Son of God has even made an attempt to remove its own potential controversy from its big screen version. The producers cut out scenes with the Satan or Devil when re-formatting their miniseries for the big screen. That’s because, in part, the actor who played the devil bore (for some) a striking resemblance to the current president.

All events of the small or bigger screen can always be related to the real life. All fiction can be used to learn lessons for the world of facts. We may use it but we should be careful what we do want to come in front of our kids.

Integrated Behavior Tree

Integrated Behavior Tree (Photo credit: Wikipedia)

Our worldview (including what values we adopt and live by) determines whether you will forgive or seek revenge, be generous or stingy, be courteous or rude, be independent or dependent. People with worldviews build or destroy, rescue or torture, join churches or join gangs. Finally, a society’s prevailing worldview shapes its culture, and, of course, the mass media has a powerful impact on every worldview.

Distracted by the cruel shibboleth of “tolerance,” even judicial systems built on Christian principles are now confused about some very basic values.

For instance, in Germany, a man put an ad in the paper asking if anyone wanted to be killed and cannibalized. Surprisingly, several people answered his ad. He chose one, slaughtered him, and ate him. The court in Germany was hard-pressed to find a reason to convict this villain since both men were “mutually consenting adults.”

What kind of moral idiots and mental midgets are we breeding here? How do these people even get high school diplomas, much less college degrees? There, but for the Grace of God, go we!

This case and many others show how low a culture can sink when it rejects the love of God and the love of its neighbour.

True love refuses to tolerate such evil. True love affirms life. True love gives. True love shares. True love does not delight in evil or sinful behaviour, including extra-marital lust.

Lust, on the other hand, consumes. It takes without permission. Lust is never satisfied.

We have moved from a society of love to a society of lust where we tolerate evil in the name of self-gratification, or in the name of trying not to “offend” another person. This is exactly what’s happening when many of our leaders, including church leaders, are asking us to tolerate rampant gang crime in our inner cities, rampant illegal immigration that flouts the nation’s laws, and rampant prostitution and perverse lust on our public streets.

As a result, our culture faces economic, moral, and spiritual collapse, and God is warning us to turn back from the brink of self-destruction by removing His blessing and allowing the alarms of natural and social disasters to sound to wake us from this nightmare of self-destruction. Sadly, like Pharaoh at the time of Moses, the warning alarms of a series of plagues screaming out “let my people go” may be falling on such hardened hearts and tone deaf ears that our current governing powers will not heed the warnings but will persist in America and Western Civilization’s continued self-destruction.

writes Ted Baehr. {Love vs. Lust: Transforming the Culture with the Gospel of Jesus Christ}

“Most people dedicated to a particular faith are likely to find the violence, substance abuse, sexual immorality, and mocking of traditional values in most modern movies offensive,”

said Megan Basham, entertainment editor at Christian news site, World Magazine.

“The rare well-made film that offers the opposite is going to appeal to church-goers of every stripe.”

Christians in the world should know were to go and were to look for. They shall have to make choices and direct their children and their loved ones to get to see the right things and come to understand what is good and what is bad. They have to avoid this descent into the personal hell of an intolerable evil and lustful narcissism that destroys body, mind, soul, and spirit. As Baehr rightly says,

those who still love their neighbour must take a stand.

That stand according to him includes:

 • Praying for an awakening, for the gifts of a fear of judgement and knowledge of the love of God, as manifested in the free gift of new life offered by God Himself, Jesus Christ, the prophesied messiah for both Jews and Gentiles.
 • Reclaiming the role of the church and the family, not the state, in the rule of all matters of faith and values, including godly education and marriage.
 • Exposing the fruitless works of darkness and excommunicating those in the church who pretend to be faithful while espousing a politics of “I don’t care what you do” tolerance instead of love. Because they are leading others astray, these callous pretenders need to be reprimanded by a new 95 theses nailed on their doors declaring them unfit for preaching, teaching, discipling, or fellowship.
 • Excommunicating those in the church and government who tolerate evil. If they persist, legal action must be brought against them in the church and against government leaders in the courts for violating the inalienable rights of people, for distorting God’s Truth, and for violating the Constitution of the United States of America. We need to stand for God’s Law in the face of the abuse of power to inflict harm by those in civil authority, who know no restraints. Doing anything less is a form of secular, if not demonic, tyranny.

The writer of the article believes vast majority of people have faith and values. Now, they need to exercise love by refusing to tolerate the evils destroying our culture and jeopardizing the future of our children and grandchildren.

Model Behavior

Model Behavior (Photo credit: Wikipedia)

Moviegoings writes in Why Can’t We Have Nice Things?

Our fallen human nature and brokenness as believers isn’t always manifested in ways as dramatic and overtly evil as the Church turning over a group of innocents for murder and enslavement. Sometimes it looks more like the recent imbroglio over World Vision International, for example, or like producing and praising a “Christian” movie that “takes every available chance to unfortunately stereotype, almost to the point of offensiveness, every people group represented.” Whatever the situation, however grave or seemingly trivial, these are failures of Christian community and Christian love. And when it comes to the mainline evangelical approach to movies, there is also a chronic failure of Christian imagination, impoverished by sanctimony without discernment, and atrophied from lack of use.

Fans of God’s Not Dead might regard the negative reviews on the film as further affirmation of secular hostility towards “the truth,” rather than an informed assessment of the movie’s ham-fisted lack of artistry.

Perhaps most disturbing of all, at least to me, is that this film’s audience is so insular and out-of-touch that they regard a product that is avowedly preaching exclusively to the choir as a valid evangelistic tool.

writes Jared in Why Can’t We Have Nice Things?.

At Movieguide® they are convinced that very strong redemptive content in movies does much better than very strong negative content. We also at From Guestwriters are convinced that we do need much more articles in the world showing the good things and the better ways to live. We also do find we do have to concentrate much more on the old commandment – to love one another, and to show our preparedness to do that in honesty.

God wants us to make our culture more free and more civilized. He wants us to be the light of the world. He wants us to teach our children to love Him because He loves them so much.

So, then, how should we live?

Go into all the world with the Good News of the Lord Jesus Christ and do not be afraid. For, we are heirs to God’s His kingdom, and we come with faith, with freedom, with thanksgiving, and with the power, love, and joy of the Lord, not the lusts of our sinful nature.

What can we possibly give our children and grandchildren that is more valuable than that, than a culture which honours Jesus Christ and His Gospel of True Love? Nothing!

ends Ted Baehr in his article: Love vs. Lust: Transforming the Culture with the Gospel of Jesus Christ.

+++

 • All Things Truly Wicked Start from Innocence, or “Hey Everyone, I Watched Aronofsky’s NOAH!” (beatlands.com)
  Darren Aronofsky is one of my favorite filmmakers, as he is just so excellent at capturing the human condition.  He is a master of creating complex characters whose private demons will elicit all sorts of feels in the audience and probably shatter your soul a little bit.  NOAH, while not Aronofsky’s finest work (I reserve that spot for Requiem For A Dream) and not necessarily soul-shattering, takes the Biblical deluge myth and makes it relevant to a world in which nature is being threatened by industry—our world.
 • Noah: A dissection. (faithandfrustration.wordpress.com)
  How far would you go for God? How sure would you have to be that he was speaking to you? That it wasn’t just some delusion? What is our responsibility as Christians towards the planet? How important are the choices we make?Those are just a few of the questions that Darren Aronofsky’s film Noah asks. And they are all very, very good questions. This review is going to be full of spoilers, so if you haven’t seen the movie yet, please go see it first. Do be warned, however – it is a dark movie, and quite disturbing at times. You know, kind of like the actual story of Noah.
  +
  I’m a Christian, and I value the story of Noah. I don’t think it’s literal, but it’s probably based on some very important historical facts. However, this movie is NOT a Christian movie. It’s a Jewish movie. It’s heavily inspired by Jewish Midrash – this is a certain style of reading the Hebrew Scriptures. Essentially (and I might be getting this wrong), midrash is reading the scripture and then interpreting it several different ways, and letting the interpretations sit. It’s not about finding the ‘right’ way to interpret a scripture, but about providing possibilities. Noah is definitely in this vein.
 • “Is this the end of everything?” Noah – review. (josaustin91.wordpress.com)
  Being one of many controversial and outrage-inducing elements to irritate church circles and flood the internet (no pun intended) are the film’s supposed biblical inaccuracies and distortions of ‘God’s word’.It seems Hollywood can’t please everyone, as many Christians and others believe that God existed before this beginning, and have also voiced  their unhappiness with the film’s depiction of Noah as a ‘psychopathic killer.’But with atheist director Darren Aronofsky (The Wrestler, Black Swan) on record as saying that Noah is “the least biblical biblical film ever made” and producers Paramount explaining that the film is “inspired by the story of Noah”, this inevitable religious backlash is something non-believers need not worry about.
 • Noah, the Movie (biblescienceguy.wordpress.com)
  Noah’s Flood is the pivotal geological event of all time because it utterly transformed the globe. Mountains, ravines, ocean basins, and continents probably all date from the time of the Flood—they were either formed by or drastically altered by the Flood. Most fossils were probably deposited by the Flood.The Apostle Peter declared the Flood destroyed the world (2 Peter 3:6). The Flood caused geological damage to the earth that defies imagination. Turbulent Flood waters caused massive erosion worldwide. Churning sediments were hydraulically sorted and settled in layers, solidifying during the following decades. Geological adjustments continued for centuries after the Flood. The oceanic, atmospheric, and geologic upheavals of Noah’s Flood exceed man’s capacity to comprehend.
 • Movie Review: Noah (infobarrel.com)
  The story is not quite true to the Biblical story, as read in one Bible. Even without considering the similarities to a story in the even older Epic of Gilgamesh,[2] there is a tendency for some to take the entire Bible as gospel (sic) truth, rather than as a parable, even when logic shows that the literal meaning does not work – Noah was building an Ark, not a Tardis, and that many animals for that length of time would have built up a lot of waste. The film does come up with a solution for some of these problems, through the knowledge of herbalism of Naameh (Jennifer Connelly), Noah’s wife.
 • ‘Noah’ Movie review: As promised, it’s not a Biblical movie, but worse – it’s not a good movie (theglobaldispatch.com)
  Director Darren Aronofsky promised his film Noah would not be a “very religious story” and he certainly didn’t disappoint in that regards. Later Aronofsky attempted to clarify his statements, attempting not to alienate Evangelical viewers, saying “I think people who are believers will see the ideas and the values that they’re looking for represented in the film…” – more on that Here.
 • Movie Review: Noah (reellifewithjane.com)
  I admit I’m not up on my Bible studies as much as I should be, but despite the contrasts between the story told in the Bible and director Darren Aronofsky’s film, I still really liked this movie. I went into it determined to view the movie on its own merit, and in that way, it delivers as an entertaining, well-cast, well-written movie with great special effects.
 • Paul Brandeis Raushenbush: Noah: A Midrash by Darren Aronofsky and Ari Handel (Interview) (huffingtonpost.com)
  When Darren Aronofsky was 13, he wrote a poem inspired by the biblical story of Noah that won an award from the United Nations and was part of a lifelong quest to bring the story to the big screen. After 10 years of trying to develop the project in Hollywood, Darren Aronofsky and co-writer and producer Ari Handel will introduce their interpretation of Noah to the world this Friday when the movie opens across the country.Not surprisingly, there has been controversy around Noah that has featured the Sunday School crowd loudly declaring that they will refuse to see the film because it does not simply tell the story in the Bible. That is, of course, ridiculous. First of all, the Bible is never simple, and any depiction of it that doesn’t acknowledge that complexity is doing the Bible a disservice.I’ve seen Noah, and it is epic, mythic and wrestles with questions of God, creation and the role of humans within it — in other words, it is biblical.That said, the apocalyptic story of Noah that Handel and Aronofsky have rendered will disturb some people — not because it is unbiblical, but because it is a biblical vision to which they object.
 • Dear America: A Response to Our Mass Violence Du Jour (anapperscompanion.com)
  In a month or two, someone will lash out, killing or injuring another dozen or two, and we’ll do what we always do: scratch our heads, look for behaviors foretelling violence, and ask what can be done to prevent such a horror from happening again.
 • Why Are We Spiteful, Even Though It Bites Us Back? (wnyc.org)
  Why do people willingly inconvenience or even harm themselves in order harm others? And why are some of us more spiteful than others? Being aggressive and lacking empathy might have a lot to do with it, researchers say.”Spite can become very destructive,” says David Marcus, a psychologist at Washington State University and the lead author of a study published in the journal Psychological Assessment.
Enhanced by Zemanta

9 Comments

Filed under Cultural affairs, Educational affairs, Religious affairs