Tag Archives: Kinderen

Discipelschap belangrijk element bij focussen

In het vorige artikel, dat de nieuwe website aankondigde, hebben wij ook aangehaald hoe het discipelschap een belangrijk element is bij het focussen.

In deze wereld, voor de coronacrisis, waren al veel mensen gewoon met zichzelf bezig en op hun eigen. Deze huidige generatie leek wel een zeer egocentrische generatie, waar velen wel op sociale media zaten om (virtuele)vrienden te maken, maar tot echte tastbare vriendschappen kwam of komt het nooit echt.

De wereld die God voor ogen heeft, is echter een wereld waarin mensen met elkaar en onder elkaar leven, als innig verbonden kinderen of broeders en zusters. Sneeuwvlokjes zijn ook elk individuele dingetjes, maar als ze neerdwarrelen vormen ze één groot wit (vlekkeloos) tapijt. Dat is ook hoe kinderen van God samen een eenheid horen te vormen.

Jeshua is in de wereld voor gegaan om alle mensen tot God te roepen. Voor hem had God al Zijn eigen Volk, het Volk van onze voorvaders, opgeroepen om Hem nabij te zijn. Maar met Zijn gezonden zoon Jeshua (Jezus Christus) opende de Elohim de poorten van Zijn Koninkrijk voor eender welk mens.

Heel wat mensen jagen wereldse schatten na, en vergeten zo dat er heel wat interessantere zaken voor de mens ter beschikking zijn. We zijn ontworpen voor iets meer in het leven dan alleen het nastreven van wensen en genoegens. Daarom voelen mensen die ‘alles hebben’ zich nog steeds leeg. Wat we dezer dagen ook konden merken, was dat nu mensen eindelijk eens echt tijd voor zichzelf konden nemen, omdat ze niet moesten gaan werken en in “hun kot moesten blijven”, zij zich toch niet goed voelden. Vreemd genoeg konden zij nu eens echt thuis vrij zijn, maar zij voelden zich zo gebonden, dat hun die vrijheid niet scheen toe te lachen. Velen voelden zich in deze tijd van isolatie enorm eenzaam. Daar kon een mens echt eens voelen dat we geen wezens zijn om alleen te zijn. We zijn sociale wezens. God heeft geen Lone Rangers geschapen. Hij heeft ons geschapen om in gemeenschap en met elkaar te zijn. Hij heeft de eerste mens verzocht in eenheid te leven en zich te vermenigvuldigen. Niet bepaald af te zonderen.

Discipelschap is de sleutel tot die gemeenschap. God roept ons om elkaar op te heffen.
Er mag geen enkele persoon in de groep of ecclesia zijn die niet ten minste één persoon heeft waarmee ze een vriend kunnen bellen of verder contact mee kunnen hebben. Elk individu in de gemeenschap moet bij iemand van de gemeenschap terecht kunnen.

Iedereen in de groep moet zo wel helper als leerling willen zijn. Hierbij komt ook dat elkeen als discipel of leerling van Jeshua door het leven wil gaan en dat discipelschap met anderen wil delen. Jeshua zijn discipel zijn, betekent zijn weg naar zijn doel gaan. Het betekent dat we met Jeshua onderweg willen zijn naar zijn hemelse Vader. Zoals Jeshua zijn wil opzij zette om de wil van zijn hemelse Vader te doen, moeten ook wij hetzelfde willen doen en Gods Wil voorop plaatsen. Zijn plannen volgen, niet die van ons; Zijn wil gehoorzamen, niet de onze.

De Nazareense leermeester Jeshua (Jezus) zegt:

Kijk; als je een discipel wilt zijn, moet je kiezen aan wie je loyaal zult zijn. Zal het God de Schepper en Redder zijn, of je eigen beperkte ideeën en dingen?

Zijn discipel zijn houdt ook in dat je beseft dat de wereld niet houdt van Jeshua noch van God. Mensen zien het niet graag dat iemand anders voorrang krijgt op alle dingen en alle relaties. De wereld wil god zijn, ook al is er al een God!

Toch vragen Jeshua en zijn God dat we ons van deze wereld afzonderen en de juiste keuze maken om onder de hoede van Jeshua op weg te gaan naar de hemelse Vader, de Enige Ware God. Dat op weg zijn hoort ook niet een solotrip te zijn, maar hoort in verbondenheid te gebeuren met andere leerlingen van Christus.

Dus wat betekent dit? We zijn allemaal geroepen om discipel te worden en discipelen te maken.
Overweeg dit: de kosten van discipelschap betekenen dat je de vraag stelt: wat wil Jeshua of Jezus dat ik doe? of Als Jeshua mijn leven leidde, hoe zou hij dan zijn en wat zou hij doen met mijn gaven en kansen? Als je denkt, hé, ik kan dit niet doen, bedenk dan dat er maar twee soorten mensen zijn die niet kunnen discipelen, en zij zijn degenen die geen volgelingen van Christus zijn of die niet gehoorzamen aan Gods gebod en weigeren te discipelen.

Jeshua heeft het kenbaar gemaakt dat het niet zo gemakkelijk zal zijn om een discipel van hem te zijn. Er zijn dingen die voorop zullen moeten staan als wij hem willen volgen. Jezus wil dat we zien dat de kosten van discipelschap inhouden dat we begrijpen dat er een hogere roeping in ons leven is dan doen wat we willen doen.

We kunnen niet tegen God zeggen dat we op deze of gene dag maar twee uur beschikbaar kunnen zijn voor Hem.
We moeten reageren met de houding van Jesaja:

Hier ben ik God, klaar om door jou gebruikt te worden.

Hoeveel kost discipelschap?
Het kost alles!
De beloningen zijn echter onbeperkt, omdat we zijn toevertrouwd aan een Heiland die meer van ons houdt en ons vollediger beloont dan we ooit zouden kunnen bevatten. Hij verlangt het beste voor ons, hij heeft een plan en een doel voor ons in het koninkrijk van God en hij wil dat we de eeuwigheid bij hem en zijn hemelse Vader doorbrengen. Er is geen betere manier. Aan wie vertrouw je jezelf en je schat aan kansen liever toe? Echt discipelschap kan pas beginnen als we ons open stellen aan de belangrijke leer en aan het sleutelaspect van het leven: er is maar één God en jij bent Hem niet!

We moeten leren ons over te geven aan de heerschappij van onze God en niet aan de verlangens van onze wil. Als we dit doen, kan het discipelschapsproces beginnen. Wanneer we echter weigeren, worden we de strijd en het conflict dat het christendom een ​​’blauw oog’ geeft. We worden eerder het probleem dan de oplossing.

Of men nu Jood is of niet, wordt niet het belangrijkste punt om een waardig leerling van Jeshua te zijn. Hij en zijn eerste talmidim waren wel Joden, maar nooit heeft hij zijn leer beperkt tot de Joden. Rondgaande in Joodse gemeenschappen liet hij ook anderen toe om mee te luisteren en zelfs van zijn wondergaven, zoals de vermenigvuldiging van het brood en de vissen, te genieten. Ook vandaag hoeft u geen Jood te worden om een ware volger van Jeshua te worden. Andersom ook, om Jeshua te volgen moet een Jood zijn Joods zijn niet opgeven. Een Jood moet om Jeshua te volgen niet al zijn Joodse vrienden gaan vermijden. Integendeel hij of zij moet hen tegemoet gaan om hen ook Jeshua te leren kennen.

Iemand die Jeshua gevonden heeft en volgt moet ook niet denken dat hij of zij meer is dan een ander. Bescheidenheid moet zijn of haar eerste prioriteit zijn.
Petrus spreekt in zijn eerste brief over nederigheid. Die wordt gekenmerkt door de bereidheid om Jeshua als de Christus te volgen, te leren en groei te ervaren. Goede manieren om dit te doen, zijn persoonlijke devotietijd en deel uitmaken van een kleine groepsbijbelstudie. Hoe meer we in hem groeien, hoe nederiger en nuttiger we worden, beter in staat zullen zijn om verbinding te maken met anderen. Nederigheid betekent niet dat je zwak bent. Het betekent sterk genoeg zijn om aan God toe te geven in plaats van aan onszelf of iets buiten Gods roeping.

Petrus vertelt ons dat we nederig moeten zijn tegenover elkaar, zodat we de genade van God kunnen leren kennen, en niet in oppositie met God moeten zijn. Ten tweede zegt hij dat we nederig moeten zijn, niet alleen naar elkaar, maar naar God. Dit is zo eenvoudig. Dit is zo nodig om een ​​gezegende en groeiende volger van Jeshua te zijn en om in gemeenschap deel uit te maken van wat wij het ‘Lichaam van Christus’ noemen, de gemeenschap van gelovigen.

Die gemeenschap moet niet enkel open staan of bestaan uit Joden, maar moet haar deuren wijd open hebben om alle soorten mensen, van eender welke geloofsachtergrond te ontvangen. Elke heiden moet zich in de gemeenschap ook welkom voelen en moet daar opgevangen worden om ook tot leerling te worden. Iedereen die zich tot de groep wendt moet voelen dat hem of haar ook het discipelschap gegund is. Ieder die langs komt moet inzien dat voor een gemeenschap die Jeshua wil volgen dat discipelschap van de gemeente of kerk, niet noodzakelijkerwijs in aantallen, wordt uitgedrukt of zich vertoond. De aangroei of waarde van die gemeente ligt niet in het Joods zijn of in het met velen of meer zijn, maar in wat het belangrijkste is: discipelschap, dat leunen, leren en groeien in Christus, wat leidt tot een levensstijl van aanbidding.

Of men nu zoals Jeshua van oorsprong Jood is, of indien men heiden was zoals de euneuch of vele slaven die zich bekeerden, eens men zich bereid toont om leerling in het geloof te worden, moet men door de leden van de gemeenschap opgenomen worden in het discipelschap. Samen moet men dan elkaar alle kansen geven om als leerlingen door Christus leer te groeien en een waardig volger van Jeshua te worden.

Wat ook de achtergrond moge zijn, ieder die bereid is om een leerling van Jeshua te worden, kan door te groeien in het geloof in hem, ook een broeder of een zuster in Christus worden.

De sleutel tot het succes van het vinden en ontwikkelen van geloof is eenvoudig; het is gehoorzaamheid. We moeten klaar zijn om God te dienen in plaats van onze behoeften, zelfs voordat we weten wat de roeping kan zijn, en deze denkwijze in het leven en bij anderen brengen. Dit betekent dat geloof verder gaat dan enkel om zelf te groeien. Naast het zelf groeien, vergt het geloof discipelschap waarbij het delen van het geleerde een must is. Het gaat om deelzaamheid in het geloof. Geloof in Jehsua is niet voor een enkeling maar voor een liefdevolle getuigenis naar de ander toe.

Om tot een volwaardig discipelschap te komen moet er de openheid zijn naar anderen om ook deze op te vangen en te willen begeleiden in een vorming om een waardig volger van Jeshua te worden.
Dit gebeurt wanneer we toestaan ​​dat het invloedrijke werk van Christus ons voortdurend vernieuwt en opbouwt. Om nog verder te groeien, kunnen we contemplatiever zijn in zijn woord en in gebed. Aan God kunnen wij in gebed vragen dat Hij ons richt, zodat wij op de juiste zaken kunnen focussen om onze groei makkelijker te kunnen verwezenlijken.

Zoals Jeshua zich volledig heeft over gegeven aan zijn Vader zo moeten wij ook bereid zijn om ons aan gods zoon over te geven en om ons ook volledig te onderwerpen aan Jeshua zijn God. Gods wil voor ons leven is dat we ons volledig overgeven en vertrouwen op Zijn macht en gezag, en in Hem blijven. Hij zal ons lot bepalen als we het toestaan.
Hij zal ons zijn wegen leren als we in zijn wegen wandelen. Vertrouw jezelf op de Elohim Hashem Jehovah, de Allerhoogste en ontvang Zijn oproep om jezelf en anderen op te bouwen.

*

Vindt twee nieuwe websites die je kunnen helpen om juist te focussen

 

Website Jeshuaist Focus – Pagina Waar op focussen

Jeshuaist Focus

&

Christen Focus

+

Voorgaande

Niet op het probleem focussen maar op de oplossing tot alle problemen

++

Aanvullende lectuur

 1. Kan een Jood wel voor Jezus gaan?
 2. Jeshua voorop om de eindstreep te halen
 3. Schat – hemels koninkrijk
 4. Schat te zoeken
 5. Karakter omgezet door de invloed van onze omgang
 6. Als sneeuwvlokken een zacht tapijt vormen
 7. Laat ons samen komen
 8. Congregatie
 9. Het eerste op de lijst van de zorgen van de heilige
 10. Geketend zijn door de liefde voor een ander
 11. De moderne Messiaanse Joodse beweging
 12. Als de tijd ten einde loopt … De geest van Nimrod
 13. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #8 Omgang met Leerstellingen
 14. Opkomend voor Christus #4 Wereldwijde prediking

Leave a comment

Filed under Geestelijke aangelegenheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn, Wereld aangelegenheden

De vrouw van mijn leven*

In deze tijd worden ouders hun taal als ouder dikwijls niet meer gewaardeerd door de kinderen terwijl zij nog thuis zijn. Door de economische moeilijkheden moeten velen ook langer onder het ouderlijk dak blijven. Erg genoeg is er heden een veelvoud van meervoudig samengestelde gezinnen, waarbij vele kinderen heen en weer geschud worden en als handelswaar afgekocht worden door de één of ander ouder, waardoor de kinderen én weinig affectie leren én niet bepaald goede voorbeelden krijgen van liefde geven en liefde ontvangen. Dit maakt het voor hen nog moeilijker om die ouders te waarderen. En die ouders die wel samen blijven en er moeite voor doen om een gezin werkbaar te maken krijgen niet altijd dat duwtje in de rug, of dat schouderklopje dat zij van hun kinderen ook wel eens zouden mogen krijgen.
Wij kunnen slechts hopen dat met de jaren, als die kinderen op hun beurt ook kinderen krijgen dat zij dan gaan inzien wat een rompslomp het soms was en welke opofferingen er moesten gebracht worden voor hen om hen zo goed mogelijk te laten opgroeien.

Laat het dan ook voor ouders een troost wezen dat er toch een dag mag komen waarop die vroegere kinderen zullen inzien waarom er door bezorgdheid wel eens woorden waren en hoe die ouders toch probeerden het beste voor het kind te verkrijgen.

Dat elk kind beseft, dat het nooit te laat is om dankbaarheid naar de ouders te tonen. Al mogen de conflicten er veelvuldig geweest zijn en mogen er hevige woordenwisselingen met veel kabaal de gemoederen gestoord hebben, mooi is het als er vergevensgezindheid kan getoond worden en alle bruggen weer mooi over kalme waters gelegd kunnen worden.

Dat wij steeds denken aan die moeder die ons ter wereld bracht , misschien met al veel pijn, maar er niet tegen opzag om ons steeds te voeden en klaar te staan om ons op te vangen bij elke tegenwind of onweer. Dat zij de zon in ons hart moge zijn en de kern tot weer nieuw leven.

++
Aanvullende lectuur:

 1. Kinderen mogen falen
 2. Conservatieve rolpatronen en huishoudtaken
 3. Zachte waarden? Hard(t) nodig!
 4. Uit huis werkende moeders
 5. Vaderschap ingesteld verbondschap door de Schepper
 6. Vaderschap complex en uniek verschijnsel 1/2
 7. Vaderschap complex en uniek verschijnsel 2/2
 8. Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid
 9. De uiteindelijke vorming van iemands karakter ligt in eigen handen
 10. Opwekking begint in het gezin
 11. Veel pluimen geven sterke vleugels
 12. Gezin in postmoderne samenleving meer in verdrukking
 13. Katholieken en orthodoxen verdedigen samen het gezin
 14. Bedroeft de Heilige Geest niet
 15. Onvergevendheid … houdt je in een zonde syndroom
 16. Vergeving altijd mogelijk
 17. Vergiffenis is een zegen voor diegene die vergeeft
 18. Hij die niet kan vergeven breekt de brug af, die hij zelf moet passeren

1 Comment

Filed under Re-Blogs and Great Blogs, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn

Veel pluimen geven sterke vleugels

Veel pluimen geven sterke vleugels!

Geen mens bestaat of hij heeft behoefte aan bevestiging. Een baby wordt aangemoedigd om te eten, een peuter en een kleuter worden onophoudelijk gestimuleerd om te lopen, te praten en te leren. Geen enkele ouder moet je overtuigen. Kinderen die aangespoord worden, zullen immers voortgang maken, groeien.

Tot kinderen volwassenen worden.
Dan blijkt in de menselijke psychologie iets te kantelen. We houden op met onze groter geworden kinderen en later ook onze collega’s, onze werknemers of gewoon onze medemens, aan te moedigen. Alsof het om één of andere reden niet meer nodig blijkt. Alsof volwassenen daar geen behoefte meer aan hebben. Niets is minder waar.

Achteloosheid?

Sterke Sietze

Sterke Sietze (Photo credit: Wikipedia)

Wellicht vindt dit soort van onachtzaamheid haar oorsprong in het feit dat, als we zélf niet meer positief worden gewaardeerd, we nalaten anderen aan te moedigen, terwijl we deze nood van in onze kinderjaren in ons dragen. De aandachtige toeschouwer zal immers vaststellen dat mensen eigenlijk voortdurend wachten op een bevestigend woord, ja, … een pluim!

Geef mensen een pluim en ze krijgen vleugels.
Dat was de spreuk die Bond zonder Naam enkele jaren terug publiceerde. Massaal kwamen toen reacties van lezers en leden. Waarom? Omdat mensen in deze gevleugelde en met een kwinkslag bedoelde woorden hun nood herkenden om eens een pluim te krijgen… of te geven. Peuter of kleuter, arbeider of leider, ze hebben allemaal nood aan dat schouderklopje. In de (h)erkenning die ze ontvangen, weten mensen zich pas echt bevestigd in wat ze doen. Mensen willen immers horen en voelen dat ze gewaardeerd worden voor datgene wat ze vaak met veel toewijding en inzet proberen te realiseren.En geef je mensen véél pluimen, dan krijgen ze sterke vleugels.
+
Met dank aan Bond Zonder Naam
++

 Aanvullende lezing:

 1. Wees sterk en moedig
 2. Plicht van aanmoediging
 3. In je koers volharden en mensen aanmoedigen

+++

 • “I” Is For Innovation: Sesame Street’s Secrets For Staying Relevant (fastcompany.com)
  Sesame Street is a portal to a simpler, more innocent time in their lives. This creates something of a quandary for the show’s producers: how do you keep evolving a show so it doesn’t get stale without offending its devoted fans?
 • 5 tips for dealing with a toddler who won’t stay in bed (rookiemoms.com)
  Having just hosted my 20-month old nephew on an overnight visit, I am reminded that toddlers can pop out of bed (even leaving the room!) without the skills to go back to sleep. I asked toddler sleep expert, Nicole, to weigh in on the little kid that won’t stay in his bed at night. Nicole Johnson is the Lead Baby Sleep Consultant and owner of The Baby Sleep Site and she shares her ideas on this jack-in-the-box behavior below.
 • On Adrian Peterson And ‘Whooping’ Kids (thesuperficial.com)
  As someone who was routinely spanked as a kid, and given the occasional backhand, and seen others given the same punishment, let me tell you exactly what lesson was learned: NOTHING. Not a thing. Think about how many times you were spanked (or given the belt, paddle, whatever weapon your parents thought was appropriate to use on a child) and then still repeated the same actions because you’re a fucking kid. I’m not saying you let kids run free and do whatever they want without some form of consequence, and if you’re rolling your eyes at just sending them to their room, who’s the idiot that stocked it full of toys and video game consoles? Pull that shit out and make it boring until they behave! Jesus Christ. What it’s going to take? Study after study has shown that just giving up and hitting them causes serious mental issues. Not to mention, you’re showing them that the quick and fast solution to a problem is to attack it with violence. That should go really well in adulthood.
 • Twelve children who lost parents a half century ago struggled to stay together (newsday.com)
  On the day their parents died in a car crash 50 years ago Saturday, 11 of the 12 Plume children were removed from their Lake Ronkonkoma house — first to an aunt’s house and later taken in by relatives, friends and even strangers.
 • Police Release Names Of Suspect And Child In Jerome Toddler Death (kmvt.com)
  The Idaho State Police released the name of the toddler and the person who voluntarily came to police following the death of a child over the weekend in Jerome. Police say Bernave Avila, 24 has not been arrested or been charged with any crime, but is a person of interest. Damian Garcia Eudade was identified by authorities as the 2 year old boy who died after being struck by a pickup truck. The incident happened on 21st street just west of Tiger Drive in Jerome on Friday evening. Police have impounded the truck and are currently processing it for evidence.
 • Wedding bells (allsignlanguage.blogspot.com)
  We try to teach our sons new signs constantly. Every occasion that emerges and is new to them is a good moment to introduce a new sign. Children tend to learn faster when they have a reference to what they are doing. Since we were invited to not one, but two weddings last week it was a perfect moment to introduce some signs in spectrum of love and…
 • the story of PCYM in Rwanda / het verhaal van de PCYM in Rwanda (arnoldwinnie.wordpress.com)
  Like a dream you wake up from and have to think whether it was real or just a dream. But it was real, very real! Blood, sweat and tears … or maybe a more Christian version fits better … prayer, perseverance, victory = grace. We worked hard to organize the PCYM course before it finally started in April at the YWAM Kigali base. 7 students came from Ghana, Rwanda, Uganda, Kenya and the Netherlands. Next to ourselves we had another staff member from Kenya helping in the course. A remarkable detail for the school was that all four married women who were involved in the school, were pregnant! Some are due very soon to deliver their babies.
  +
  A program can be massive and hugely impressive in terms of organization, without having a lasting impact on the target group. Personal relationship as a condition for reaching out to others gives a huge limitation for the number of people we can reach, because we are limited in the number of relationships that we can enter and maintain. But with a lasting relationship there is a profound impact in the lives of the people we reach. Therefore we tried as much as possible to work with other people who are working long time with the target group.
 • Sing and sign! (allsignlanguage.blogspot.com)
  Houdt jouw kleintje ook zo van zingen? En zijn ze dan ook zo bewegelijk? Ik vind het heerlijk om kleine kinderen te zien genieten! En omdat onze kleinste man nog moeite heeft met het vormen van zinnen en het juist uitspreken van de woordjes, mag hij erbij gebaren.

Leave a comment

Filed under Activisme & Vredeswerk, Bond Zonder Naam, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Sociale Aangelegenheden