Tag Archives: Forbidden killing

De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen

Omtrent geloof en werken is er doorheen de geschiedenis van de kerk veel discussie geweest.  Ook wij durven dit onderwerp ter berde brengen en in de voorgaande berichten kan u lezen hoe het geloof zonder werken dood is en waarom wij wel degelijk werken moeten doen om de toegang tot het Koninkrijk van God niet te missen.

Want vergis u niet. In tegenstelling tot wat vele dominees u willen diets maken is er voor diegene die christen wil worden wel degelijk nog heel wat te doen. Zij die tot geloof zullen willen komen moeten er ook moeite voor doen (vraagt werk) en zullen dan ook spijt moeten betuigen van hun vroeger geleden fouten (weer een actie die ondernomen moet worden) . Door lezing en studie van de bijbel (een werk) zal men tot geloof kunnen komen en moeten besluiten of men gedoopt wil worden en dan witgewassen worden van voorgaande zonde (vraagt een te ondernemen actie).

Na de doop zal het echter niet gedaan zijn want dan moet men werkelijk het voorgaande leven op zij durven zetten en bewijzen dat men een vernieuwd leven wil instappen (= werk) als herboren of wedergeboren christen. Dan zal men verder moeten gaan schaven aan zijn karakter en er toe werken om te komen gelijk Christus te worden, wat veel werk zal vergen.

Wij mogen ook niet vergeten dat Jezus zijn volgelingen heeft opgeroepen om uit te gaan in de wereld om de Boodschap van het Goede Nieuws te verkondigen en groepen te maken die meermaals te samen zouden komen om het Woord van God te bestuderen en God te loven.

Naast het opzij zetten van het voorgaande leven zullen wij moeten trachten één te worden in het Lichaam van Christus (vraagt werk) en proberen apart-geplaatst te worden of ‘heilig‘ te worden, dat eveneens veel werk zal vragen. Jezus vraagt ons ook om niet van de wereld te zijn. Dat houdt in dat wij zullen afstand moeten durven nemen van de wereldse en heidense gebruiken en ons houden aan de door God opgegeven regels, gebruiken en feesten.

In het geloof gekomen moeten onze daden of de werken die wij doen getuigen van onze geloofskeuze. Indien wij ons leven verder in zondige toestand doorzetten en niet vechten tegen de vele verleidingen zullen wij de kans mislopen om het Koninkrijk Gods binnen te treden.

 


“3 Want dit is [de] wil van God, uw heiliging: dat gij u onthoudt van de hoererij; 4 dat een ieder van u zijn eigen vat weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid, 5 (niet in wellustige begeerte, zoals de volken, die God niet kennen), 6 en dat men de rechten van zijn broeder niet vertrede, noch hem bedriege in die 1 zaak, want de Heer is een wreker van dit alles, zoals wij u ook vroeger gezegd en betuigd hebben. {1. Lett. ‘de’. De bedoeling is, dat men de rechten van zijn broeder niet vertreedt, noch hem bedriegt, door met zijn vrouw overspel te bedrijven.}
7 Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. 8 Daarom, wie [dit] veracht, veracht niet een mens, maar God, die u ook zijn Heilige Geest gegeven heeft.

9  Wat nu de broederliefde betreft, hierover is het niet nodig u te schrijven; want zelf zijt gij door God onderwezen om elkaar lief te hebben; 10 gij doet dat dan ook ten aanzien van alle broeders, die in heel Macedonië zijn. Maar wij vermanen u, broeders, daarin nog toe te nemen 11 en u te beijveren om rustig te zijn en uw eigen zaken te doen en met uw eigen handen te werken, zoals wij u bevolen hebben, 12 opdat gij welvoeglijk wandelt tegenover hen die buiten zijn en van niemand [iets] nodig hebt. 2 {2. Of ‘niets nodig hebt’.}” (1 Thessalonicen 4:3-12 VoorhNT4)

“2  Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, 3 want gij weet dat de beproeving van uw geloof volharding werkt. 4 Maar laat de volharding een volmaakt werk hebben, opdat gij volmaakt en volkomen zijt en het u aan niets ontbreekt.

5 En als aan iemand van u wijsheid ontbreekt, laat hij [die] vragen aan God, die aan allen geeft, mild en zonder verwijt, en zij zal hem gegeven worden. 6 Maar laat hij vragen in geloof, zonder te twijfelen. Want wie twijfelt, is gelijk aan een golf van de zee, die door de wind gedreven en op en neer geworpen wordt. 7 Want zo iemand moet niet menen dat hij iets ontvangen zal van de Heer; 8 [hij is] een wankelmoedig man, onbestendig in al zijn wegen. 9 Maar laat de geringe broeder roemen in zijn hoogheid, 10 en de rijke in zijn geringheid, omdat hij als een bloem van het gras zal vergaan.” (Jakobus 1:2-10 VoorhNT4)

“12 Welgelukzalig de man die verzoeking verdraagt; want beproefd bevonden, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.

13  Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word door God verzocht. Want God kan niet verzocht worden door het kwade en Hijzelf verzoekt niemand. 14 Maar een ieder wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte meegesleept en verlokt wordt. 15 Daarna, als de begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde voleindigd is, brengt zij de dood voort.” (Jakobus 1:12-15 VoorhNT4)

“19  Weet [dit], mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn.
20 Want de toorn van een man volbrengt Gods gerechtigheid niet. 21 Daarom, legt af alle onreinheid en overmaat van boosheid en ontvangt met zachtmoedigheid het ingeplante woord, dat uw zielen behouden kan.

22 En weest daders van het woord en niet alleen hoorders, anders misleidt gij uzelf. 23 Want als iemand een hoorder van het woord is en niet een dader, dan is hij gelijk aan een man die zijn natuurlijk gezicht in een spiegel beschouwt; 24 want hij heeft zich beschouwd, is weggegaan en is onmiddellijk vergeten, hoe hij er uitzag. 25 Maar wie inziet in de volmaakte wet, die van de vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtig hoorder, maar als een dader van het werk, zal welgelukzalig zijn in zijn doen.

26 Als iemand meent godsdienstig te zijn en zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos. 27 Reine en onbesmette godsdienst voor God en de Vader is: wezen en weduwen te bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbevlekt van de wereld te bewaren.” (Jakobus 1:19-27 VoorhNT4)

“1  Mijn broeders, hebt het geloof van onze Heer Jezus Christus, [de Heer] der heerlijkheid, niet met aanzien des persoons. 2 Want als er in uw synagoge een man binnenkomt met een gouden ring, in prachtige kleding, en er komt ook een arme binnen in vuile kleding, 3 en gij ziet op naar hem die de prachtige kleding draagt en zegt: Zit gij hier op een goede plaats, en tot de arme zegt gij: Sta gij daar, of: Zit hier onder [bij] mijn voetbank, 4 hebt gij dan niet bij uzelf onderscheid gemaakt en zijt rechters geworden met boze overleggingen?” (Jakobus 2:1-4 VoorhNT4)

“8  Als gij dan de koninklijke wet volbrengt, naar de Schrift: ‘Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf’, 2 dan doet gij wèl. {2. #Le 19:18.} 9 Maar als gij de persoon aanziet, doet gij zonde en wordt door de wet overtuigd als overtreders.
10 Want wie de hele wet houdt, maar op één [punt] struikelt, is schuldig geworden aan alle. 11 Want [Hij] die gezegd heeft: ‘Gij zult geen overspel plegen’, heeft ook gezegd: ‘Gij zult niet doden.’ 1 Als gij nu geen overspel pleegt, maar wel doodt, dan zijt gij een overtreder van de wet geworden. {1. #Ex 20:13,14.}

12 Spreekt zó en doet zó als zij die door de wet van de vrijheid geoordeeld zullen worden. 13 Want zonder barmhartigheid zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid betoond heeft. De barmhartigheid roemt tegen 2 het oordeel. {2. Of ‘triomfeert over’.}

14  Wat baat het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken?
Kan het geloof hem redden?

15 Als nu een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding en aan dagelijks voedsel, 16 en iemand van u zegt tot hen: Gaat heen in vrede, warmt u en verzadigt u, maar gij geeft hun niet, wat zij voor het lichaam nodig hebben, wat baat het?
17 Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, op zichzelf genomen, dood.

18 Maar iemand zal zeggen: Gij hebt geloof en ik heb werken. Toon mij uw geloof zonder werken en ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken.

19 Gij gelooft dat God één is; gij doet wèl; dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen. 20 Maar wilt gij weten, nietig mens, dat het geloof zonder de werken dood 3 is? {3. V.l. ‘ledig’.}

21 Is Abraham, onze vader, niet op grond van werken gerechtvaardigd, toen hij Izaäk, zijn zoon, op het altaar geofferd had?
22 Gij ziet, dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat het geloof uit de werken volmaakt werd.

23 En de Schrift werd vervuld, die zegt: ‘En Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend’, 4 en hij werd een vriend van God genoemd. {4. #Ge 15:6.}

24 Gij ziet dat een mens op grond van werken gerechtvaardigd wordt en niet op grond van geloof alleen.

25 En is niet evenzo Rachab, de hoer, op grond van werken gerechtvaardigd, toen zij de boden opgenomen en langs een andere weg uitgelaten had? 26 Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood.” (Jakobus 2:8-26 VoorhNT4)

“13  Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij zijn werken tonen uit een goede wandel in zachtmoedigheid van de wijsheid. 14 Maar als gij bittere naijver en twistzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid. 15 Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar zij is aards, zinnelijk, duivels. 16 Want waar naijver en twistzucht is, daar is verwarring en allerlei kwaad. 17 Maar de wijsheid die van boven is, is in de eerste plaats rein, vervolgens vreedzaam, inschikkelijk, gezeggelijk, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig, ongeveinsd. 18 Maar de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede maken.” (Jakobus 3:13-18 VoorhNT4)

“1  Vanwaar oorlogen en vanwaar twisten onder u? Is het niet hiervan: van uw hartstochten, die in uw leden strijd voeren?

2 Gij begeert, en hebt niet; gij moordt en gij benijdt, en kunt niet verkrijgen; gij vecht en strijdt. Gij hebt niet, omdat gij niet bidt. 3 Gij bidt en ontvangt niet, omdat gij [in] verkeerde [gezindheid] bidt, om het in uw hartstochten door te brengen. 4 Overspeligen, weet gij niet, dat vriendschap met de wereld vijandschap is tegen God? Wie dus een vriend van de wereld wil zijn, betoont zich een vijand van God. 5 Of meent gij dat de Schrift tevergeefs spreekt? Begeert de Geest, die in ons woont, met naijver? 6 Maar hij geeft grotere genade. Daarom zegt hij: ‘God weerstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.’ 1 {1. #Spr 3:34.} 7 Onderwerpt u dan aan God. Weerstaat de duivel en hij zal van u vluchten. 8 Nadert tot God en Hij zal tot u naderen. Reinigt de handen, zondaars, en zuivert de harten, gij die wankelmoedig zijt. 2 {2. Eig. ‘dubbelhartigen’.} 9 Beseft uw ellende, treurt en weent; uw lachen worde veranderd in treuren en uw blijdschap in verslagenheid. 10 Vernedert u voor [de] Heer, en Hij zal u verhogen. 11 ¶ Spreekt geen kwaad van elkaar, broeders. Wie van zijn broeder kwaad spreekt of zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad van de wet en oordeelt de wet. En als gij de wet oordeelt, zijt gij geen dader van de wet, maar een rechter. 12 Eén is de Wetgever en Rechter, Hij, die behouden en verderven kan. Maar wie zijt gij, dat gij de naaste oordeelt?” (Jakobus 4:1-12 VoorhNT4)

“7 Hebt dan geduld, broeders, tot de komst van de Heer. Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht van het land en heeft er geduld mee, totdat deze de vroege en late regen ontvangt. 8 Hebt ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst van de Heer is nabij.

9 Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat gij niet geoordeeld wordt. Zie, de Rechter staat voor de deur. 10 Broeders, neemt tot een voorbeeld van lijden en geduld de profeten, die in de naam van [de] Heer gesproken hebben.” (Jakobus 5:7-10 VoorhNT4)

“12  Maar vóór alles, mijn broeders, zweert niet, noch bij de hemel, noch bij de aarde, noch enige andere eed. Maar uw ja zij ja, en uw neen neen, opdat gij niet onder het oordeel valt. 13 Lijdt iemand onder u? Laat hij bidden. Is iemand welgemoed? Laat hij lofzingen.

14 Is iemand onder u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente bij zich roepen en laten zij over hem bidden en hem zalven 1 met olie in de naam van [de] Heer. {1. Of ‘nadat zij hem gezalfd hebben’.} 15 En het gebed van het geloof zal de zieke behouden, en de Heer zal hem oprichten; en als hij zonden gedaan heeft, het zal hem vergeven worden. 16 Belijdt dan elkaar de misdaden 2 en bidt voor elkaar, opdat gij genezen wordt. Het krachtig gebed 3 van een rechtvaardige vermag veel. {2. V.l. ‘zonden’. 3. Of ‘een vurige smeking’.}” (Jakobus 5:12-16 VoorhNT4)

“19 Mijn broeders, als iemand onder u van de waarheid afdwaalt en een ander brengt hem terug, 20 weet dan, dat wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, een ziel van de dood redden en een menigte van zonden bedekken zal.” (Jakobus 5:19-20 VoorhNT4)

 

*

 

+

Engelse versie / English version: You may find the bible quotes in Paul giving notice of the works we have to do + The works we have to do according to James the brother of Christ

Voorgaande

Discussie over geloof grond en het uitgangspunt voor elke andere discussie

Zij die in de renbaan lopen en geroepen zijn voor rechtvaardiging door geloof

Geen race voor de snelste, noch een strijd der helden

Voor Katholieken ook een jaarthema rond barmhartigheid

Wie zichzelf kent, is mild voor een ander

EU Bestuurders veranderden Brussel in een walmende puinhoop!

++

Aanvullende teksten

 1. Woorden neergeschreven ter toerekening van elke mens
 2. Schriftwoord door God geïnspireerd bruikbaar voor onderricht en toerusting
 3. Gods vergeten Woord 3 Verloren Wetboek 2 Moderne scepsis
 4. Gods vergeten Woord 7 Verloren Wetboek 6 Eredienst
 5. Gods vergeten Woord 20 Geopenbaarde Woord 5 Onoverbrugbare kloof
 6. Missionaire hermeneutiek 4/5
 7. Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak
 8. God werkt het geloof
 9. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 10. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 11. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #5 Verblijven in Christus
 12. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren
 13. Doop en Geloof
 14. Van goede moed zijnde om de wedloop te voleindigen
 15. Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen
 16. Verzoening en de gekochte race
 17. Nooit te laat om te beginnen met te gaan naar het juiste einde
 18. Op zoek naar spiritualiteit 8 Eigen spiritualiteit
 19. Fragiliteit en actie #11 Horen
 20. Geloof is te weten dat er een oceaan is omdat je een beekje gezien hebt.
 21. Liefde door geloof zonder te zien
 22. Geloof is dat God hetgene zal doen wat juist is.
 23. Geloof is een pijpleiding
 24. Geloof een verbintenis tot de beloften van Christus en een verbintenis aan de eisen van Christus
 25. Geloof zoals aardappelen
 26. Geloof waar je uit leeft
 27. Geloof dat stenen verplaatst
 28. Ernstig strijdend voor het geloof
 29. Esoterisch geloven
 30. Wegen die tot God leiden
 31. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #8 Gebed #6 Communicatie en manifestatie
 32. Gehoorzamen aan God
 33. Joodse Wetten en Wetten voor Christenen
 34. Leven van Christus leerstellingen
 35. Hoe heeft Jezus zulk een plezier voor God gedaan
 36. De Leidsman van geloof
 37. Liefde voor Jezus Christus
 38. De betrokkenheid van geniaal leerlingschap
 39. Niet spelen met Christelijk geloof
 40. Overtuiging voor de dingen die God beloofde
 41. Vrees hebben voor de juiste persoon
 42. Angst is de grote boosdoener in ons streven naar een beter mens te worden.
 43. Een “zaad” voor de zegening van de gehele mensheid gekomen door de familie van Abraham
 44. Een goddelijk Plan #4 Beloften
 45. Een goddelijk Plan #7 Dwepers en spotters
 46. De Dag is nabij #3 Niet laten verrassen
 47. De nacht is ver gevorderd 3 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 2 Wat betekent dit alles?
 48. De nacht is ver gevorderd 4 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 3 Hoe pakken we het aan?
 49. De nacht is ver gevorderd 22 Studie 4 Nu actueel: Nut van tekenen
 50. De nacht is ver gevorderd 23 Studie 4 Nu actueel: Daad van geloof
 51. De nacht is ver gevorderd 24 Studie 4 Zorg voor de naaste
 52. Geloof en denken bij elkaar horend
 53. Geleerd en Gelovig
 54. Spirualiteit geeft smaak aan leven
 55. Christen worden iets anders dan lid worden van een kerk.
 56. Wees druk bezig met het belangrijke teken van geloof
 57. Vruchten van geest beletten hetzij inactief of onvruchtbaar te zijn
 58. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 59. Een hart op de juiste plaats en helder brandend geloof
 60. Heb vertrouwen in je geloof … twijfel aan je twijfels
 61. Geloofstwijfel, geloofsafval en kerk in moeilijkheden
 62. Religie in Nederland in kaart gebracht
 63. Steeds meer Amerikanen niet-gelovig
 64. Britten: gelovig maar weinig praktiserend
 65. Meerderheid Duitse ondernemers gelooft in God
 66. De Kerk waar de mens der wetteloosheid zich nestelt
 67. Christendom blijft van invloed
 68. Zeker zijnde van Bevrijding
 69. Opwekking begint in het gezin
 70. Ademen om les te geven
 71. Geloof delen
 72. Ernstig strijdend voor het geloof
 73. Het geloof delen
 74. Woorden in de Wereld
 75. Woede en vertrouwen
 76. Geloven om te begrijpen
 77. Geloof heeft te maken met hoe je voelt
 78. Laat de hoop in Uw Koninkrijk bevestigd worden
 79. Een alles oplossend geloof
 80. Ter verdediging van Twijfel
 81. Belemmeringen voor uw doel
 82. Trouw wanneer het meest nodig is
 83. Eerst denken dan praten
 84. Vuur in zich hebben om anderen warm te maken
 85. Al of niet verenigen
 86. Een norm waaraan de verstandigen en eerlijken zich kunnen herstellen optrekken
 87. Laat mij geloofszaadjes zaaien
 88. Van jaartallen van diepste spijt zijn vreugden gedistilleerd
 89. Hij zal geen goede dingen weerhouden
 90. Virussen van onze maatschappij
 91. Indien u nu zou sterven

+++

Verder aanverwante lectuur

 1. Geloof
 2. Ek glo nie
 3. Die Skild van Geloof
 4. ‘n Gebore Christen
 5. Ken die stem van jou gees
 6. Sleutels tot Groot Geloof (1): Die Basis Van Ons Geloof
 7. Wijsheid op woensdag: religiegoïsme
 8. Een fit lichaam en een fitte geest
 9. Twee duiwels wat ons lewenvreugde steel
 10. Die Gordel van Waarheid
 11. Droogte van die gees
 12. Hoe om te vat met die Vingers van Geloof (1) – Vra sonder twyfel
 13. Hoe om te vat met die vingers van geloof (2)
 14. Wijsheid op woensdag: ik doe het niet
 15. Soms maakt een mens onwillekeurig domme fouten.
 16. De zuilen zijn nooit weggeweest
 17. Hoe de chocoladepaashaas zorgt voor onze eigen wedergeboorte
 18. Gedenk julle voorgangers reeks: nommer 1-4

+++

22 Comments

Filed under Aanhalingen uit Heilige Geschriften, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden, Voelen en Welzijn

Freedom and amendments, firearms and abortions

In certain countries the debate about abortion and birth control is being enforced with the influx of refugees and having more people to get so poor that they can not afford a family any more.

2013_06_GunsVsAbortion

In the United States lots of people react negatively on any form of giving help for women with questions about having children or in avoiding having children. In the U.S.A. it is harder for a woman to get an abortion than it is for someone to buy an AK-47. Atpoklop with her “we all need feminism” hits the nail on the head and should bring much more American Christians thinking.

Lots of those Pro-Life and Anti-abortion groups have very big words and shout a lot from the roofs, telling the whole world we should protect life and that nobody has the right to take the life from the unborn child. Though they do not seem to have any problem with carrying weapons and are defending the right to shoot at some one even to kill him or her. Suddenly the act of forbidden killing does not count any more.

Many people do seem to forget that the centres for parental planning have a good reason to be there and have a good reason to keep existing, proving a lot of necessary education to avoid the worse and mostly also to avoid people to be placed in front of the awful question to abort or not to have an abortion.

File:I Stand With Planned Parenthood.jpg

People holding signs at a Planned Parenthood Rally, NYC 2011.

In the States Planned Parenthood has 35 percent of its total activities, like similar organisations in many other countries, revolving around sex education and providing contraception.

Instead what (so-called ‘pro-life’ policies have) succeeded in doing is compromising the health of thousands of women, all while the number of abortions increase. {Bobby Jindal’s Anti-Women Policies in Louisiana: A Case Study}

Lots of people forget a government has to protect its citizens, the one which are already there, but also the unborn or the ones which could come to being. It has to create directives, rules and regulations and provide laws to be a guidance and for being able to react justified when something goes wrong or when there is discussion about a certain event.

Having certain things put in laws does not mean that those laws are providing for moral justice.

To be blunt, the legality of an act is not enough to make it moral. One clear example of this would be antebellum slavery, which was legal for quite some time in the United States. Would those who want to assert that legality is enough to make an act morally permissible agree that slavery, at that time, was moral? If so, that is a tough pill to swallow. {“But it’s Legal” – Does the legality of an act make it moral?}

In history we see that several groups of people tried to find ways to provide their own society only with ‘justified’ beings, totally according their ‘wants’.

About what happened in Germany student member of the Evangelical Philosophical Society and the Evangelical Theological Society writes:

By willingly participating in and carrying out genocide and other atrocities, despite having orders to do so and acting within the laws of their land, the Nazis had still violated a higher law, which held them to a moral standard. There remains much debate over the legal basis for the convictions and executions of those who carried out the atrocities, but it seems that if one ultimately wants to argue that the law is all it requires to make something moral, they must side with the Nazis and agree that they should not have been held accountable for their acts. {“But it’s Legal” – Does the legality of an act make it moral?}

Who can be accounted for their acts?

Who is going to decide who is wrong, when was wrong, who is right, when was right?

We can therefore see that the mere appeal to a law to argue something is moral is not enough. Anyone who disagrees must assert that slavery, as it was being conducted in the United States, was at least morally ambiguous if not a moral good, because it was legal. Similarly, they must assert that the genocide the Nazis carried out was itself at least morally ambiguous if not a moral good, because it was legal and they did it under orders. The absurdity of these two conclusions should lead any reasonable person to agree that the legality of an act is not enough to establish its morality. {“But it’s Legal” – Does the legality of an act make it moral?}

Thus, the simple legality of an act does not make it moral. An appeal to an acts legality does not mean it should be dismissed from moral scrutiny. Planned Parenthood should justly remain under intense scrutiny. {“But it’s Legal” – Does the legality of an act make it moral?}

For sure every act, every law, every organisation, people should question and look under the loop to see if it is in accordance to what they belief is ‘just’ or ‘right’. But they must be careful by judging and sincerely look into the matter, balance the pro’s and con’s and compare with other possibilities.

In case there are no centres provided by the state to help girls, young women, young men, to help them in questions those youngsters do not dare to come with by their own parents, is it not better to have professionals guiding them? Is it not better that those who have doubts about carrying a child have some safe haven where they can sincerely discuss all different possibilities and can come in contact with others who had to make such not easy choices.

We may not forget that life is not just black and white but is a very complex matter, where people do have to find solutions which are ‘human-worhty’.

Roe v Wade death pie chartA Catholic family man, raised in a healthy Protestant family, posted a graphic that depicted the number of human deaths from some of the biggest contributors since the American Civil war in a pie chart. The contrast between the human deaths from abortion versus all of the major American wars is dramatic when displayed in a chart like this.

According to him

abortion has taken more lives than all of the other wars in which America has fought. {Abortion and crime rates}

But I wonder where he got those figures from and if he sincerely knows the historical figures of American citizens killed in fights all over the world, let withstand only those finding an end of their life in weapon violence.

Another thought that can be presented in the pro-choice position is to find statistics, which with considerable explanation, attempt to tie a correlation between an increase in abortion, and a drop in crime as being a causal relationship. This is also an irrational untenable position, as seen with just a little rationality applied. {Abortion and crime rates}

It is true that

No one is weaker than a newborn infant, except an unborn infant. An unborn human is different from a born human only in stage of development and location. {Abortion and crime rates}

But that does not justify the carrying of guns when older than three and having the right to shoot one down when an adult or adolescent.

Hypothetically speaking, if you could prove that the crime rate among Jews was lowered during the holocaust, would that justify the death of six million Jews? Absolutely, positively, with all emphasis – no, it would not even be considered. The level of ridiculousness that this proposal achieves is morally less than the justification of killing 50 million humans because it arguably lowers the crime rate. Combating the evil of adult murder by killing a weaker, more vulnerable human population is entirely ridiculous. “Evil” cannot be vanquished by committing another “evil.” {Abortion and crime rates}

When going into a debate about pro-life or pro-abortion people do have to look at both sides of the medal.

And people may not forget abortion in the first instance is not at all about reducing crime rate or avoiding that criminals would come into the making. It is all about figuring out how the person with child can be helped to make the right choice for herself and for what she is carrying.

About the politicians who have to make the choice to allow something to exist, people forget they themselves are also responsible for them being there. In most democratic countries everybody has the right to vote and can have their say about the politics of that country. It is up to each citizen to let hear his or her voice. but they also do have to know that they cannot expect all other citizens to have the same opinion and/or the same faith as they. They too have to respect the freedom of the other person to make other decisions than he or she would take.

For many Americans the government may not touch the freedom to carry a weapon. They are convinced they should have the right to have the easy facility

as simple as point and shoot {Don’t Just Stick to Your Guns. Lock and Load.}

Voice out world which want to create an avenue for people, especially the youths, to speak out against everything around that is morally wrong, also to express your opinions and thoughts, writes

The never-ending debate on racial act of terrorism will not go away neither will the wayward use of fire arms by some citizens of the US. Every time a shooting occurs and people die or get injured the gun control issue comes up just for a little while until another shooting occurs again. This is a cycle that should be stopped.{Charleston shooting: The observation of an onlooker}

But is it not strange that the country which is so afraid of terrorism and spends billions of dollars against religious fundamentalists who not yet present one tenth of the amount of people killed by weapon-violence in the States of America? Whilst such violence seems worth to be protected for the right of mankind. And what about the rights of women who have to live with something or who do not want to live with something?

The fire-arms lobby in the United States is mightier than the president and has lots of so called Christians a smoke screen in front of their eyes. Those who defend the right to carry a weapon and who think they have the right to shoot at some one for sure do not have any right to condemn those females who have to make a terrible life-decision. Those pro-fire-arm people have for sure no say in the abortion matter, wishing the pro-abortion people to hell. They should look at their own heart first.

That is also what Jesus asks his followers. Before judging an other, please do look in your own bosom. How can you know the difficulties an other person is having to make a certain choice? How can we decide over some one else life and over some else his or her choices?

It is true that

“Moral principles do not depend on a majority vote.” {Archbishop Fulton Sheen}

but it is not always to see what is right. Often after words the ‘right’ is on the victor’s site. What is considered wrong by one person can be looked at the right thing to do by an other person, and the opposite. But all created in the image of God have an inborn feeling, a gut-feeling that can tell us what is wrong and what is right. More people should listen carefully to that gut-feeling.

All judging in the end will be up to Jesus and to no other man.

In our society what is important is that we should give a good education on all sort of matters and learn people how to behave. Because we have more people not being aware any more what is written in the Bible more people should make work of it to let others know.

When more people would become aware what is demanded from them by the Creator already less problems would occur. By knowing what is written in the Bible a person has their view of life and death and ethics reoriented back to the way God designed us to see things.

When people would get to know more the Biblical truth and come to love that above human sayings there can grow a life that will be not falling so easily for the traps of worldly life. Out of faith in Jesus people will find fulfilment and purpose, identity and dignity in living in harmony with God, and no longer shall depend on having a drive to find those things within oneself or in the systems of this world.

A true follower of Jesus shall love the master his teachings and shall try to live accordingly. He or she shall also try to be like him, in seeking to live first for God and for others, not for themselves, being aware of the values of life and respecting them.

>

Please do find also to read:

Republicans’ Love Hate Relationship With Waiting Periods

GOP Takes One Hell of a Swing at Planned Parenthood—and Misses

Bobby Jindal’s Anti-Women Policies in Louisiana: A Case Study

+

Preceding articles:

Whoopi Goldberg commandments and abortion

My Choice (by Jezabel Jonson)

The Real ‘Choice’

“They Told Me What I Wanted To Hear” – Real Abortion Stories

The Things We Carry, by Penny

Hillary Clinton Says Religious Beliefs About Abortion Have to be Changed

++

Further reading:

 1. Christian values and voting not just a game
 2. The trigger of Aurora shooting
 3. High time to review the right to keep and bear arms
 4. American Senate ignoring many voices and tears of their own people
 5. Outreach to rednecks
 6. Speciesism and racism
 7. Maker of most popular weapon asks for repentance
 8. Newsweek asks: How ignorant are you?
 9. Built on or Belonging to Jewish tradition #4 Mozaic and Noachide laws
 10. Roman Catholic Church in the United States of America at war
 11. Demonizing families in poverty and misleading actions
 12. Last Events of Old Testament – Right of Wrong?
 13. Forms of slavery, human trafficking and disrespectful attitude to creation to be changed
 14. Time for all to act against free military-style assault weapons
 15. Subcutaneous power for humanity 3 Facing changing attitudes
 16. A look at the Failing man
 17. Inner feeling, morality and Inter-connection with creation
 18. Paris World Summit of Conscience, International interfaith gathering #3
 19. Failing Man to make free choice
 20. May reading the Bible provoke us into action to set our feet on the narrow way
 21. We should use the Bible every day
 22. Feed Your Faith Daily

+++

On other websites:

 1. Don’t Just Stick to Your Guns. Lock and Load.
 2. Peter Kinder for Missouri Governor!
 3. Charleston shooting: The observation of an onlooker
 4. The Empty Hand in the world of Firearm
 5. VA Sends Veterans’ Medical Info To FBI To Get Their Guns Taken Away
 6. Safety Around Firearms Challenge
 7. Great Moments In American Politics: Pulling a Gun While Being Drunk in the Senate
 8. Owners of billboard featuring ar-toting Santa defy critics
 9. UN Gun Treaty to Take Effect?
 10. How Diehl Stopped Second Amendment Preservation Act in the House
 11. Abortion objectifies both women and children
 12. If the baby is part of the woman’s body…
 13. Morning Motivation
 14. Baptist convention’s ‘Outreach to Rednecks’ includes gun give-away: Holy or holy crap?
 15. Ky. Baptists lure new worshippers with gun giveaway
 16. “All it takes is one good man with a gun….’ – The ‘Jesus Wants Me Packing This I Know’ Edition – ‘Kentucky Churches Giving Away Guns To Help People Discover Jesus’
 17. “All it takes is one good guy with a gun……..” – ‘The Facebook Post Taking The Gun Debate By Storm: Gun Laws Should Be Like Abortion Laws’
 18. God’s And The Republican’s Will -‘Huckabee Supports Denying Abortion To 10-Year-Old Rape Victim’
 19. Personhood – The Republican Religious Right War On Women – ‘Huckabee Floats Plan To Deploy U.S. Troops To Stop Women From Getting Abortions’
 20. ‘California Lawmaker: Abortion, Liberal Politicians May Have Caused Drought’
 21. The Republican War On Women – Because….You Know…..Abortions – ‘Pro-Life’ Texas Legislature Bans Planned Parenthood from Cancer Screening Program’
 22. Living In A Republican World – The Republican War On Women – ‘Republican Filibusters Abortion Ban Because Of Rape And Incest Exceptions’
 23. Lock and Load for the Lord
 24. Pat Robertson, born March 22, 1930 – a bad year for botched abortions
 25. ‘Biblically Correct’ Independent Candidate Susan-Anne White Is Back With More Anti-Gay Rantings
 26. The End? (from “Forward”)
 27. Who is with me?
 28. Meat On Our Bones: The Next Four Years
 29. Texas Defunds Planned Parenthood
 30. Texas cuts off Medicaid funding to Planned Parenthood
 31. If we value life, we don’t get to choose which lives we value
 32. Disclaimer: Strong Opinions
 33. Planned Parenthood and the Future
 34. ‘Pro-Life’ issues and human rights
 35. Standing Up for Life
 36. ICYMI: Would Defunding Planned Parenthood Violate the Constitution?
 37. The Byproduct Of Idolatry
 38. Michigan Bills Would Ban Second-Trimester Abortion Procedure
 39. Random Headlines — 10/16/15
 40. Abortion Advocacy Is Extremisim
 41. Planned Parenthood changes fetal-tissue reimbursement policy
 42. Kelsey Grammer’s Wife Shares Photo of Him Wearing Anti-Abortion Shirt
 43. Anti-abortion campaigner denied visa to travel to Australia
 44. Why I’m Pro-Abortion
 45. The #StandWithPP Roundup: Shutdown Narrowly Averted
 46. Utah State University students claim censorship over anti-abortion chalk art on campus
 47. sticky situations

+++

10 Comments

Filed under Being and Feeling, Crimes & Atrocities, Educational affairs, Health affairs, Juridical matters, Lifestyle, Political affairs, Religious affairs, Social affairs, Welfare matters