Tag Archives: Christadelphians

Al of niet met terroristen onderhandelen

Twintig jaar hebben de Verenigde Staten van Amerika met Canada, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België en Nederland geprobeerd orde op zaken te stellen in Afghanistan en de Taliban hun macht klein te krijgen. Dat laatste hebben zij vast en zeker niet kunnen doen. Ook hebben zij geen blijvende goede oplossing voor het land kunnen brengen.

Eens dat zij aangaven dat ze gingen terugtrekken heeft de Taliban een zeer opmerkelijke opmars kunnen maken en lijkt het wel of die 20 jaar oorlog niets hebben uitgehaald.

Toen Amerika werd opgeschrikt door anarchistische terreur in het begin van de 20ste eeuw gaf president Theodore Roosevelt (1901-1909) al aan dat er niet viel te onderhandelen met terroristen. In het begin van de 21ste eeuw blijft dat nog steeds een hekel punt. Men kan zich afvragen of men nu met de Afghaanse Taliban rond de onderhandelingstafel moet gaan zitten of niet.

20 jaar geleden had Amerika al een poging ondernomen om de uitlevering van Osama Bin Laden te krijgen. Mits zij die persoon niet op een blaadje kregen gepresenteerd zijn ze dan maar Afghanistan binnen gevallen met het gekende gevolg van 20 jaar bloed, zweet en tranen.

Het is een gekend feit dat meestal heel veel bloedvergieten vooraf gaat tot beide partijen in een conflict toch besluiten om bij elkaar te komen om te overleggen om er een einde aan te maken. Men moet zich er bewust van zijn dat een conflict niet kan eindigen zonder praten en bereidwilligheid to overleg.

Terroristen zullen bij aanvang misschien het onmogelijke vragen, maar ook zij beseffen maar al te goed dat beide partijen water bij hun wijn zullen moeten doen.

Ook al willen de Taliban in Afghanistan ook niets minder dan totale controle, beseffen zij maar al te goed dat zij voor bepaalde zaken, zoals de invoer van graan en andere levensmiddelen, zij de hulp van het Westen zullen nodig hebben. Of ze uiteindelijk bereid zullen zijn om de macht met anderen te delen is andere koek, vooral nu ze de hete adem in hun nek voelen van IS-K die vindt dat zij veel te zachtaardig zijn.

Doorheen de jaren zijn er heel wat splintergroepen bij Al Qaeda of Daesh ontstaan. Onderling bakkeleien ze ook en gaan zelfs zo ver dat ze tegen elkaar beginnen te vechten.

De klappen die het Westen dacht aan te brengen hebben die groepen niet verzwakt, maar integendeel hebben ze regelmatig eerder tot versterking van hun acties gezorgd. Dat geweld de aanhang van de terroristische bewegingen niet stopt, zelfs als de beweging militaire klappen krijgt, zoals bij de IRA en de ETA gebeurde, dan zal deze zich niet zo maar gewonnen geven en nog minder zal ze uit te roeien zijn. Dit geldt voor alle verzetsbewegingen wereldwijd.

Er was een tijd dat Amerika maar al te graag wapens voorzag aan ISIS, vooraleer het werd bestempeld als het ergste “Kwaad”. Ook de Taliban is lange tijd voorgesteld als een wreedaardige beweging die zeker moest uitgeschakeld worden. Maar nu de Amerikaanse troepen wegtrokken uit Afghanistan zagen die Amerikanen er niets op tegen om heel veel leger materiaal daar achter te laten zodat het makkelijk in de Taliban strijders hun handen kon vallen. Op televisiebeelden zagen wij dan ook heel wat Talibanstrijders met zowel Amerikaanse, Belgische en Russische wapens in de lucht zwaaien en schieten.

Na de evacuatie uit Afghanistan zijn er nog heel wat mensen achter gebleven die voor de geallieerden hebben gewerkt, maar ook heel wat Broeders en zusters in Christus, die door hun keuze van geloof al daarvoor in een moeilijke positie zaten. In de geloofsgemeenschap van de Christadelphians  wordt er nu daarom overleg gepleegd met verscheidene parlementsleden en organisaties om een waardige oplossing te zoeken om die niet-trinitarische Christenen toch wat meer veiligheid en zekerheid van leven te geven. Hierbij kan het wel zo ver komen dat men met de Taliban zal moeten overleggen om deze mensen naar het Westen te laten overvliegen.

Ook de verschillende hulpverleners, zoals het Rode Kruis, Artsen Zonder Grenzen en medisch personeel van de Christadelphians zullen met de Taliban moeten overwegen hoe zij toch de nodige medische zorgen aan de Afghaanse bevolking zullen kunnen geven. Hetzelfde betreft het onderwijs, al zijn onze medebroeders daar helemaal niet gerust in. Vooral voor vrouwen zal men zwaar moeten overleggen om die ook een toekomst te geven, maar ook om de Taliban er van te overtuigen dat de gemeenschap die vrouwen in verscheidene posten zal nodig hebben. Als men bedrijven wil draaiende houden of voldoende productie wil laten opbrengen voor het land zullen vrouwelijke handen onontbeerlijk zijn. Zulke onderwerpen zullen dan ook de komende weken of maanden op de tafel van de bewindvoerders (lees Taliban) moeten komen liggen.

+

Voorgaand

Waarom doen we niets aan de oorzaak?

De haat van IS voor Christenen

De ellendigste tendens van 2020

Medische zorg in de Afghaanse frontlinie draaiende houden

Artsen zonder Grenzen in Afghanistan tijdens deze turbulente dagen

Een leven terug onder taliban

Niet “de Moslims” maar de fundamentalisten zijn een probleem

UNHCR maakt zich zorgen over de humanitaire behoeften van de Afghaanse bevolking

The Fall of Kabul: The Return of the Taliban

The outlook for Afghanistan looks grim

++

Aanvullend

 1. Overzicht voor het jaar 2015 #1 Dreiging en angst
 2. Wanhoop in Afghanistan en Opvang in West Europa
 3. Gedachten en gebeden bij de Afghaanse burgers
 4. De laatste dagen voor broeders en zusters in Afghanistan
 5. How the Taliban Began – Afghanistan 1994-97 – John Simpson’s Journal (and how different are they now, really?)
 6. Afghanistan – ‘An Anatomy of Reporting’; Twenty-Five Years On: 1996-2021.
 7. ISIS on the rise again as US troops are sent home

Leave a comment

Filed under Activisme & Vredeswerk, Educatieve aangelegenheden, Geschiedenis, Gezondheid, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Politieke aangelegenheden, Religieuze aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Wereld aangelegenheden

Kerk met toekomst

Ongelofelijk hoe bepaalde kerken zijn blijven vasthouden aan kerkdiensten waarbij hun gelovigen mee samen kwamen in het kerkgebouw, in plaats van zich te houden aan de coronamaatregelen en gewoon hun diensten via het net te laten verlopen.

Ook via het net kan men verbondenheid tonen, daar zijn de online diensten van de Broeders in Christus of de wereldwijde geloofsgemeenschap van de Christadelphians een goed voorbeeld van. Al sinds maart 2020 hebben zij al hun diensten, vergaderingen en bijbelklassen on-line laten verlopen.

De verbondenheid met de geloofsgemeenschap kon zelfs nog beter gevoeld worden met een veel hogere opkomst van gelovigen dan in de eigenlijke ‘lijfelijke’ kerkdienst, die trouwens bij vele van de Christadelphian gemeenschappen ook al werd uitgezonden voor die leden die niet aanwezig konden zijn.

Als men de vraag stelt wat de kern van de geloofsgemeenschap is en welke kernwaarden er bij horen, duiden wij op het één zijn in Christus en de verbondenheid met zijn God.
Het getuigen van liefde voor een ander houdt ook in het beschermen van de ander en daartoe werden persoonlijke of lijfelijke contacten vermeden, ook al werden de hulpverleningen niet gestopt, maar steeds met de voorzichtige coronamaatregelingen in acht genomen.

Het besef van het “samen bidden tot God” is mede een belangrijke verbindingsfactor. Hierbij beseffen wij ook dat deze isolatievoorwaarden van beperkte duur zijn, ook al kunnen ze gerust tot september 2021 of nog later duren. In de eerste eeuwen hebben de eerste volgers van Christus heel wat meer isolaties moeten mee maken en diensten in eigen huis, maar dan ongeweten door anderen, moeten meemaken. Nu kunnen onze huisdiensten kenbaar gemaakt worden en dankzij de moderne techniek ook met anderen gedeeld worden.

Laten wij dus elkaar beschermen en enkel in onze kleine bubbel God dienen, wetende dat wij verbonden zijn mét Christus en mét medegelovigen van over de gehele wereld.

In vele Katholieke en protestantse kerken zijn de gelovigen slechts aanzitters en niet echt actieve mede deelnemers van de dienst. Bij de Christadelphians stelt daar geen probleem voor de activiteit van de gelovigen daar er steeds een deelname in de dienst wordt verwacht. We zien echter wel in vele Katholieke kerken dat zij door afwezigheid van betrekking van de gelovigen hierdoor het enthousiasme van die gelovigen om naar de kerk te gaan enorm gedaald is.

Veel geloofsgemeenschappen zijn al jaren bezig om vooral op de winkel te passen en hebben geen gehoor gegeven aan de wensen van diegenen die nog naar de dienst kwamen. Het besef dat het eigenlijk gaat om een relatie of huishouden is bij vele gemeenschappen niet aanwezig. Hierdoor ontbreekt ook de gebondenheid met elkaar of het familiaal gevoel.

De trauma-dominee Alexander Veerman schrijft

Het gaat met name om relaties: we zijn als geloofsgemeenschap het Lichaam van Christus. Het betekent dat relaties op de eerste plaats komen.

en dat is wat een groot deel van geestelijken of kerkleiders de laatste jaren over het hoofd hebben gezien of vergeten.

Hij merkte ook hoe het coronavirus razendsnel om zich heen greep en op 12 maart 2020 hen gespannen bracht  te luisteren naar de persconferentie van premier Rutte en minister Bruins.  Voor zijn kerkgemeenschap was het zoals bij de Christadelphians duidelijk dat men  beter kon stoppen met fysieke samenkomsten en activiteiten.

Met Pinksteren 2020 waren de diensten nog steeds digitaal. In juli kwamen voorzichtige versoepelingen. 30 mensen in de kerk. Activiteiten die schuchter werden opgepakt. 100 mensen in de kerk. Plannen maken voor het nieuwe seizoen. {Een God van levenden}

De schrijver voelde in die periode vanaf mei veel onrust. Hij vroeg zich dan ook af hoe het verder moest met de geloofsgemeenschap?

Hoe konden we elkaar bemoedigen en versterken in onze relatie met God en in onze onderlinge relaties?

De voorzichtige versoepelingen versterkten de onrust: een kerkdienst met 30 of 100 mensen op 1,5 meter, met verplichte looproutes, met een soort onzichtbare dans om maar niet in elkaars ruimte te komen, zonder gemeentezang en zonder ontmoetingsmoment na de dienst – is dat het nu?
Het miste de saamhorigheid van de tijd van voor de corona en het wekte ook niet het verlangen naar de toekomst. Voor alle duidelijkheid: ik heb bijzonder veel waardering en respect voor alle vrijwilligers die telkens activiteiten en samenkomsten mogelijk maakten en maken, en steeds weer adequaat reageren op nieuwe ontwikkelingen. En: de noodzaak van deze maatregelen staan voor mij niet ter discussie. {Een God van levenden}

schreef hij op 26 februari 2021 Voor hem was een jaar lang kerk-zijn met beperkende maatregelen onze eerste uitdaging. Hij gaat verder:

Maar er kwam en komt iets bij. Sinds het het coronavirus zich verspreidde in Nederland, is onze gemeente getroffen door een hevige golf van verlies. In het afgelopen kerkelijk jaar (van november 2019 – 22 november 2020) overleden er 19 gemeenteleden. Dat was voor onze gemeente een ingrijpend aantal. We vonden het ook moeilijk dat afscheid nemen van de overledenen en het troosten van nabestaanden door de coronamaatregelen vaak zo ingewikkeld was. In het nieuwe kerkelijk jaar nam de dood, het mis en het gedenken een steeds nadrukkelijker plaats in. Sinds 1 december zijn er 14 gemeenteleden overleden. Het slaat een gat in onze geloofsgemeenschap. {Een God van levenden}

en stelde de vraag:

Hoe kunnen we voorkomen dat de dood ook de grond onder onze voeten wegslaat?. {Een God van levenden}

Juist in deze tijd van rouw en schrik worden we opnieuw bepaalt bij de hoop die ons draagt en op ons toekomt. Halik (Niet zonder hoop) spreekt over hoop als de deur die naar de toekomst opengaat. Juist een crisis die je terugwerpt op je laatste houvast, doet de hoop ontvlammen. Dwars door ‘de donkere nacht van de ziel’ biedt de hoop nieuw perspectief. De christelijke hoop is verbonden met het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus. God is een God van de levenden – niet de het duister, de chaos of de dood heeft het laatste woord, maar het eerste en is laatste woord is het scheppende woord van de Levende God. {Een God van levenden}

Deze dagen denken wij in het bijzonder aan die dagen dat Jezus zijn einde zag naderen en hoe hij zijn apostelen voorbereidde op het ‘hun eigen zijn’. Over enkele dagen, na dat laatste avondmaal, moesten zij hun eigen plan trekken en er toe komen om uit isolatie te stappen, want zij zouden de wijde wereld moeten intrekken om het Goede Nieuws van het evangelie te gaan verkondigen.

Kerken moeten zich bewust zijn van de kracht van de Heilige Geest. Deze kwam over de apostelen en kan heden nog steeds ons helpen om het Lichaam van Christus verder op te bouwen.

*

Ter herinnering

 • coronacrisis grijpt diep in in het kerkelijk leven.
 • meeste kerken snel digitaal gegaan => aanblik van lege kerkzalen + moeite om onderlinge verbondenheid vast te houden + stilvallen van kerkelijke activiteiten => moedeloosheid + apathie
 • kerken ondervinden invloed van individualisme + lossere onderlinge verbanden.
 • coronacrisis =>  andere crisis (secularisatie)= versnelt + verdiept.
 • crisis = tijd van verlies en zorg +  biedt ook kansen > geloofsgemeenschap uitgenodigd + uitgedaagd om na te denken over onze kernboodschap
 • meer inzetten op verschillende soorten vieringen binnen een geloofsgemeenschap.
 • toeschouwers liturgie eigen maken => zo deelnemer worden
 • vraag naar verbinding van belang

+

Voorgaand

Voor erediensten met Kerstmis

Een stille week

Tijden van gevangenschap, verbanning en verlossing

++

Lees ook

 1. Zij die de coronamaatregelen van de overheid een inbreuk op hun persoonlijke vrijheden vinden
 2. Nederlandse kerken willen te veel risico nemen
 3. Hans Maat roept onwijs mensen op om samen te komen
 4. Brave huisvaders
 5. Kerkdienst in openlucht tijdens vakantie
 6. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #1 Geestelijke ondersteuning
 7. Voorbeelden voor een te volgen weg
 8. Voorbeeld van hem die zijn leven gaf voor velen
 9. Normaal gesproken Openbare Samenkomsten
 10. Gods vergeten Woord 19 Het Lichaam van Christus 3 Gezamenlijke dienst
 11. Stille of Goede week
 12. Stilstaan of uitvliegen
 13. Kerk van eenzelfde lichaam levendig houden of laten groeien
 14. Zet het gehele pantser op van God

+++

Gerelateerd

 1. Kerkdienst met poes
 2. Een kerkdienst zonder kerkgangers?
 3. Top 2000 kerkdienst gaat online door
 4. Van Goede Vrijdag naar Stille Zaterdag in tijden van pandemie
 5. Vaccinatiepaspoort en gele ster
 6. God, zingeving en verbondenheid
 7. Thema – krant 2, periode 1 – Thuisisolatie

Alexander Veerman

Toen de eerste coronagolf net over zijn hoogtepunt heen was, publiceerden Remmelt Meijer en Peter Wierenga hun boek Herkerken. De toekomst van geloofsgemeenschappen. De coronacrisis grijpt diep in in het kerkelijk leven. De meeste kerken zijn snel digitaal gegaan. Maar de aanblik van lege kerkzalen, de moeite om de onderlinge verbondenheid vast te houden en het stilvallen van kerkelijke activiteiten werken moedeloosheid en apathie in de hand. Volgens de auteurs laat de coronacrisis in de kerken zien wat al veel langere tijd al dan niet sluimerend aanwezig is. Al veel langer ondervinden kerken de invloed van individualisme en lossere onderlinge verbanden. door de coronacrisis wordt die andere crisis (secularisatie) versnelt en verdiept.

De crisis is niet alleen een tijd van verlies en zorg, maar biedt ook kansen. Ik betrek het maar op onze eigen geloofsgemeenschap: we worden uitgenodigd en uitgedaagd om na te denken over onze kernboodschap na te denken…

View original post 849 more words

2 Comments

Filed under Geestelijke aangelegenheden, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Re-Blogs and Great Blogs, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn

Vergeten predikers van het Goede Nieuws


God gebruikt vissers, taxichauffeurs en koelkastmonteurs om Zijn koninkrijk te bouwen.
Vaak zijn dit mensen die vanuit menselijk oogpunt onbeduidend zijn,
omdat ze geen grote theologische werken achter hun naam hebben staan.
Met vallen en opstaan brengen zij Jezus’ boodschap de wereld over.


Velen weten het niet, maar over de gehele wereld kan men predikers van het Goede Nieuws vinden. Zij zijn bereid naast hun dagelijkse job om in hun levensonderhoud te voorzien, te werken voor de Allerhoogste, zonder dat zij daar extra geld voor krijgen. Integendeel moeten zij daar dikwijls nog eigen geld insteken om dat werk te kunnen verwezenlijken.

De diepste drijfveer voor die vele vrijwilligers is de verkondiging van het koninkrijk van God. Dat gebeurt op heel veel plekken in deze wereld, en wij mogen blij zijn dat wij hierbij  ook het wereldwijde internet als hulpmiddel kunnen gebruiken. Hierbij kan dan ook elke internet gebruiker mee zijn of haar steentje bijdragen door onze boodschappen van het Goede Nieuws mee helpen uit te dragen.

Verscheidene ondernemingen van Broeders in Christus of Christadelphians trachten daar waar hulp op educatief en vormingsgebied nodig is dit aan te bieden. Daar waar nood is betreft de levensomstandigheden, door politiek of natuurgeweld, zijn er Christadelphian organisaties die op de bres springen om hulp te bieden. Zo zijn meerdere vrijwilligers in Afrika en Zuid Amerika werkzaam als lesgever en/of hulpverlener. Hiertoe zijn steeds hulpmiddelen welkom en worden op regelmatige tijdstippen ook kleding- en andere inzamelacties gehouden om dat nodige werk te ondersteunen.

In onze ogen is opvoeding een van de belangrijkste aspecten om tot een zelfstandig leven te komen. Daarom wordt daar dan ook zeer veel energie in gestoken. Op meerdere plaatsen richten wij daarom dan ook schooltjes op waar kinderen de basis van onderwijs kunnen krijgen om later dan ook verder te kunnen studeren. Daarnaast zorgen wij ook dat voor hun ontspanning voldoende middelen aanwezig zijn. Zo worden sportfaciliteiten mogelijk gemaakt en wordt er aan speelpleinwerking gedaan.

*

Laten wij die vele vrijwilligers niet vergeten. Vergeten wij ook niet dat voor al dat werk elke steun, geestelijk zo wel als financieel steeds welkom is.

5 Comments

Filed under Aankondiging & Introductie, Activisme & Vredeswerk, Culturele aangelegenheden, Geestelijke aangelegenheden, Gezondheid, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn, Wereld aangelegenheden

5 years presenting articles for you

On the 26th of March 2014 this blog started with calling you welcome at “Guestwriters for you” at a site on which we hoped to offer readings from several writers with different ideas. Our hope was that both the lifestyle magazine Stepping Toes and this “Guest-speaker” corner would be able to find writings by different authors, who could deliver material of interest for many.

At Marcus Ampe his personal WordPress blog could be found his own personal political views and at his religious sites, like Our World and his ecclesia site Free Belgian Christadelphian Ecclesia people could find articles written from his Christadelphian view as a Brother in Christ. Though well aware there are not enough Christadelphians willing to share interesting writings and thoughts from non-trinitarian but also from trinitarian and even non Christian writers he invited others to join the platform to create a readers digest of interesting articles on the World Wide Net.

Five years later we can only say we are a little-bit disappointed that not many writers presented themselves to write about historical, ecological, science and lifestyle matters like fashion and architecture, but also none who wanted to write about arts and / or education. So many subjects are not yet tackled at this blog.

We still would love a variety of articles about many aspects which may concern us to build up a better life. Once more we call for people to join us and to share their thoughts. Together we can build at better living conditions for everybody around us, humans but also animals.

We are convinced that whatever religion you may have, from whatever country you may be, whatever race you may have, we can and should be able to live together in peace. For that reason Marcus called for blogwriters to join the Movement Bloggers for Peace. But also there, not many were willing to connect.

At first we at the end of each article we presented a list of articles of interest by others. We stopped doing that, because of the continued complaints and several people asking us to take them out of the list (because the did not want to be associated with us – though they should not have to be associated with us). They should have been aware we provided free advertising for their writings and had many of our readers sent to visit their blog. This not being appreciated we thought it better then to keep our readers at our own place and at our own affiliated blogs.

In 2014 we had 234 articles published getting us 1847 visitors offering us 3 124 views. 296 articles the year after got 4 333 views and in 2016 7 782 views could be reached and 358 articles added. A dip in 2017 brought us 5 018 visitors for 395 articles, the site catching 6 888 views. With lesser articles for 2018 (366) we could reach 5 751 readers with 8 260 views. On February 9, 2018 we got our best views ever.

Up to today we have 1 736 posts which caught 22 211 visitors giving us 33 061 views. We are thankful we may count on 304 followers by Word Press and 3 per e-mail. – which is not much -. The 616 followers on Social Media do not always deliver readings, and as such we can not cunt on them really. We are in any case very grateful for those who are willing to take the time to read and to react at the writings. Thank You!

In case you know much about styling, fashion, gardening, interior decorating, inner being, psychology, anthropology, history, political analysation, arts, you are always welcome to present yourself as a guest-writer for us.  Even when you like to bring articles of other people to our attention you are welcome to let us know or to share them with us as an author presenting guest-writings.

Five years should be the sign we are getting out of our baby-years. You as reader may help us to grow.
Not only come to visit us regularly. Let this site be known by others. Let us know what you would love to see or find at this site, or give us some guidance to make this site better. All advice is welcome. Do also know that we do not mind some encouragement now and them. We are thankful for those few who do not mind to click the “Like” button. Thank you very much for that small but oh so important sign that can give us some encouragement.

On the 8th of April 2019 we still call everybody welcome who some way comes along this site.
Hopefully it shall not stay by a one visit.
May we look forward to more than one visit?

Welcome to this club of Bloggers for Peace and Understanding

 

Thank you very much for coming along this site and reading our articles.

Leave a comment

Filed under Announcement, Headlines - News, History

Need to reject an archaic, racist inspired interpretation of the Bible and animosity against other believers

In Belgium and France we see a growing hatred against lovers of the One and Only One True God, the Elohim Hashem Jehovah. Several Jews have been attacked physically or were made afraid by all kinds of threats or intimidations. That made many of our brethren and sisters leave for Israel. In France Jehovah’s Witnesses, Bible Students and Christadelphians are prohibited to proclaim the Good News or the Gospel of the Kingdom in public, for example by speaking to people on the street or by billing leaflets. In several regions people look down at Muslims or show their hate, giving the impression that they must be all so terrible or be believers of the faith IS promotes.

The Netherlands for years already had their very conservative Calvinist groups, but the last 30 years they were joined by other radical Christians. Many of those follow the Bible literally and can’t read in between the lines nor showing understanding Hebrew thinking or Hebrew way of talk.

As a college professor, the writer of Help from Heaven looks at this world and sees how we have come to a period people want to have eye-flaps, but also finds that the present youngsters could perhaps be more interested in and learning from stories that illustrated the teachings he was bringing but also about the teaching the Holy Scriptures wants to bring to mankind.

Is it

Archaic, bygone, ancient, passe, primitive, old. {Bonkers away blog: daily-prompt: Archaic}

that makes us not fitting in this world any more, giving us the impression it is becoming less accepting, more limited of views, less free thinking, more prudent, less receptive to other opinions. We clearly feel how youngsters today look more hostile to different thinking people, otherwise believers and to those who belong to a different culture.

Also certain communities are guilty of bringing limitations to free thinking. We even do not have to go far. In our own regions we have very conservative Jews who want to have the children over protected and also want them to believe in literal Biblical interpretation, holding fast on a six day creation and as such with their thought on the same line as the growing group of Christian Creationists. You may call it a response to modern evolutionary theory, which explains the emergence and diversity of life without recourse to the doctrine of God or any other divine power. Mainstream scientists generally rejecting creationism may find several believers in God joining them too, but worse is to see how by the growing pressure of certain religious groups trying to get diversion or war between other religious groups, we can see many more people getting fed up with religion and putting it aside.

Certain people want to to overwrite history and think they can make for it a better picture that covers the archaic marks and portray a new picture. They have the impression the strokes that they shall strike this time shall be much stronger and sharper just like the person they have become in the journey of their life … {“Life is like an Old Sketch”}

The article “The Racist Bible” brings a view of the recent problems our world is facing. There is written:

We live with such an archaic interpretation of the Bible. People interpreted the Bible in different ways 100 years ago, 500 years ago, and 1500 years ago. We need to know why those interpretations came into being. Once we do, we can see how it is hurting us. Only then can we move on to a powerful Biblical interpretation, one that is vibrant and appeals to the modern non-Christian. {The Racist Bible}

In several of the Jeshuaists their articles they try to bring a view how the ancient Hebrews saw the beginning of the world and how the Adonai handled the rebellion of man. We can see how by the years ‘Church‘ made use to bend words or twist interpretations to get people under the spell or in their ban. Several religious groups love to have control over their flock and found it most appropriate to do that with fearmongering and with hard language (sometimes even going so far to use abusive language or enormity). Scaring people or trying to intimidate them has become more popular these days. We can find certain preachers (like Mr. Dave Norris) happy to present all sorts of lies about other religious groups than their own church, (for Mr Norris: the Bible Church), which must be the only one true church every one should have to become a member, because otherwise they shall have to burn in hell for ever. Strangely enough in several articles he attacks groups which say we are saved but still have to do works.  He then claims (like Mr. Cross Roman)  we do not have to do any works any more because we are saved by Christ his blood. Norris also knows about the problems of human tradition and writes

All this is ridiculous and pits Apostolic Authority against scripture. Judaism regards the Torah or the first five books of the Bible highly but not quite as high as the Talmud which is Jewish tradition. Tradition can be classified as a philosophy written by men. Whether you believe it or not the Bible was not written by men per se but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Christadelphians and Bible students also follow their own traditions which supersedes the word of God and each Congregation of those bodies believe differently as there is no uniform Doctrine. Just like in the Book of Judges when everyone did what was right in their own eyes yes. I follow the word of God and place very little impetus on tradition. {Precious Spiritual Children- 2}

He tells others lies about the Belgian Biblestudents and Christadelphians, so called claiming Jesus would return a certain day or year (what they certainly do not)  but he himself writes that the Jewish people will accept a guaranteed peace covenant secured by the countries of the now 80% Islamic Roman Empire.

Norris on return of Christ + Jews+ Islamic world + doctrine of imminence+end-time prophesies

Some preachers, because they believe the world shall come to an end, try to call others false prophets and try their believers to belief that those groups would have prophesied such dates for the end of the world, whilst those groups, like the Belgian Bible Students and the Christadelphians already have spend many articles saying that we should be careful with people claiming that Jesus would return on such or such a day, because even Jesus did not know it and we also can not know the exact day of the return of Jesus. But for sure we may be sure that the world shall not come to an end, not because the Belgian Bible students and the Christadelphians belief so , but because that is just the biblical truth and God’s promise  to our Patriarch Abraham, that we may look forward to a big state of united people under God’s King his reign her on earth and in heaven.

Lots of present teachers attacking Jews, Non-Trinitarian Christians and Muslims do have much self-esteem and though they seem to recognise it as part of the possible signs of the end-times do not see the beam in their own eyes but blame the splinters in someone else’s skin, claiming that at all dates setters fail to do is to rely on the words of the scripture which they only are able to do, them being able to see how fast Satan is working to cause chaos and evil, deceiving this world (like Mr. Norris is doing), because all others are “kindergartners” or “have no brains” (Norris his words).

The kettle blames the pot that it looks black but does not see the beam in its own eyes while it complains about the splinters in someone else’s skin. Mr. Dave Norris blaming others to tell and warn about end-times sings, but giving himself also some recognition to those signs in his series over the The End Times (namely part 4)

It might look honourable when people try to talk about that nice prospect of their Messiah coming back. But then they would have to follow the footsteps of that Nazarene master teacher Jeshua, Jesus Christ, who preached peace and not war, like they are doing. So many preachers may be happy with the contemporary technology making it very easy to bring the Word of God all over the nations. To our regret we also find lots of people finding in it a tool to spit their gal and to do everything to have their poisonous words to obscure all reality and decency.

Internet evangelism is how the nations will have an opportunity to hear and receive the Good News. No longer can one person reach only as many as he knows or comes into contact with. Today one person, right out of the comfort of his home, can reach millions of people in places he has never been and most likely, never will go. One person can invest a little time, without investing thousands of dollars in travel expenses, and can do much more, plant more seeds, and encourage more brethren than if he were to board a plane and go somewhere. {Today’s “Roman Road” – the Internet}

But at the same time we can see how one person can manage to bring all sorts of writings on the different denominations which exist in the world of religion, to break them. He even attacks the people of God and let his readers believe that we give more attention to human teachings and traditions than to the Torah.

Dave Norris of the Bible Church on Jews + Talmud + Rabbinical teaching

Mr Dave Norris of an American bible Church wanting his readers and all people in the world to believe the Jews are using the goyim as their slaves and would find raping women and killing whites ok, clearly wanting to create hatred against the Jewish people (Picture from The Shocking Jewish Talmud Revealed)

Concerning founders Mr. Norris has shown, about other denominations too, he also has a strange view, him believing it were the Hebrews who founded Judaism, though it was the Most Almighty Elohim Who has chosen us as His people and promised us by the seed of Abraham a great nation.

He also seems to forget one of the main points of a monotheist religion, which according to him our ancestors would have created. In Judaism part 101-1 he mentions the essence of a monotheist religion, namely worshipping only One True God above all gods, whilst he is a worshipper not of “One and Unique” God, but of the trinity and as such worships three gods: a God the Father, god the son and god the Holy Spirit, and by doing so should fall under the polytheists. When he considers the Hebrew religion as the mother religion of his religion, we would like to ask him why he went so far away from his mother and betrayed her?

Judaism – Jews chosen by God practising and teaching monotheism

For Mr. Norris it seems to be clear that all those who preach peace between Jews, Christians, Muslims and non believers are oxymorons.

Mr Dave Norris finds all those who want to live in peace together and accept the other religious groups “biblical oxymoron” finding they falter between two opinions following Baal considering that (according to him) God and Baal are oxymorons as is this question of the agreement the temple of God has with idols. (Though he himself belongs to a church with several idols or gods.) (picture of his article: The Coexist Movement- 2)

Like he does not seem to see the many differences between the Bible students he also does not seem to know much about the different forms of Judaism, only mentioning three.

Dave Norris limited vision on Jewish groups

Though people like him are being followed by many as if they are the gurus of truth.

Perhaps he, living in the United States, feels united with the many creationists and conservative and fundamentalist Christians. Him also for the whites, thinking Jews love to kill them, can find  confirmation in the writing of the professor who writes

In fact, it was not until Luther that people started taking the Bible more literally. The Creationist movement, though, including the world-wide flood didn’t really take root until the southerners of 1850+ started promoting it. Thus, we had a racist theology demand that their interpretation was the only one. Many were convinced to write on it, without referring to slavery. Slowly the arguments strengthened, until many who are not racist accept the arguments. This, though has saddled us with a theology that contradicts science. Now, we have to invent miracles that are not mentioned in the Bible to fit this theology. For example, a single flood doesn’t leave layers, it jumbles up everything.  {The Racist Bible}

For the professor it might be clear that certain Western Christians have perhaps taken a too restricted look at the Scriptures and perhaps in their thought that the King James Bible is the only true Bible, many Americans even thinking those Hebrews, like Abraham, Isaiah and Jesus all had English Names and as such find, it can not be that the rebbe his name is Jeshua or that God is called Jehovah.

Perhaps it is getting time that people from the West Northern hemisphere start looking at the Bible with other eyes. They also should start questioning their attitude to Jews, real Christians, Muslims, other and non-believers. If they want to win souls or if they want to convert people, loving to see them as members of their Christian faith, it will certainly come down not to follow the way of preachers like Dave Norris serves his community of the Bible Church, because I think he is at the moment getting more people away from faith and religion than getting them in his group or into becoming a Christian. The way we see many Christians act against other Christians and how there is a growing number of Christians reacting cruel against other faith groups or pushing others not to believe in the existence of dinosaurs or that the earth is flat and that NASA would be fooling us about the round earth, it is understandable why so many Christians are leaving the Christian Faith.

We need to reject the archaic, racist inspired interpretation of the Bible. We need to look at it afresh. The interpretation I suggested is not necessarily right, but is a reasonable alternative. Right now, because we are stuck with the racist inspired creationism, we are losing Christians when they go to High School and college and study science. They see how the two conflict, and are rejecting the Bible in great numbers. If we study the Bible fresh, we will see that there are literal interpretations that do not conflict with science, and we can then focus on talking about Jesus without people saying, “I don’t believe that stuff. It is just an archaic myth that science has shown to be wrong.” {The Racist Bible}

+

Preceding

Confrontation by people telling lies to force others to avoid the targetted groups

The written, the spoken, and the audible a part of the soul and a blessing to humanity but also the trigger to those who love Crusades and the Inquisition

++

Additional reading

 1. Dave Norris and his writings on the Belgian Bible Students
 2. Trusting present youngsters who are not necessary evil
 3. Overprotection and making youngsters drifting away
 4. The way of looking at the Scriptures and the people in this world
 5. Knife-trust in democratic sore back
 6. Pushing people in a corner danger for indoctrination and loss of democratic values

+++

Related

 1. The Watchtower Belgian Biblestudents
 2. Comfort Zone Gospel
 3. Jonah; Wake Up
 4. The Missing Piece to Salvation
 5. Saved From What?
 6. Selling Jesus
 7. Think About It…
 8. Entering the Trail to True Freedom
 9. Main Reason to Share the Gospel
 10. Evangelism as a lifestyle
 11. How to Overcome Fear of Sharing the Gospel – The Story of the Waldensians
 12. Forgetting that the Gospel is Good News, Romans 1:7
 13. Salty Agape
 14. Communicating the Wondrous Truth of God’s Love and Mercy
 15. Eschatology for beginners (part 1)
 16. The Return of Yeshua Ben Joseph, also known as Jesus – by New Dimension – 12-23-17
 17. Exit Strategy End Times: “Unforgiveness and the Band Aid of agreement.” “
 18. This is NOT the Time to be SILENT
 19. Eastern Lightning | The Awakening of a Deceived Spirit (Part 2)
 20. Keep Racing!
 21. How to Teach About the Second Coming
 22. Today’s “Roman Road” – the Internet
 23. The Antichrist in the Holy Place Church
 24. The Historical Lesson Historians Need to Learn
 25. Scoffers
 26. Why Is Christ’s Return Not Widely Taught?
 27. The Beginning and the Ending
 28. Seven Reasons For Six Day Creation
 29. The Creationism
 30. Elmore Fundamentalism, Part 1: Matter
 31. More on Evolution: From the Mail Room, by Fred Reed
 32. Is There Biological Evidence of Life’s Recent Creation? – Part I
 33. Scientists Identify a Key Cognitive Error that Could Explain Why People Believe in Creationism and Conspiracy Theories
 34. Why Evolution is True Review
 35. Teleogical views predict not just creationism, but conspiracy theories
 36. A Creationist Surprise
 37. Is Creationism racist?
 38. God and Science
 39. Eric Hedin, prohibited from teaching intelligent design at Ball State, retires and moves to a Christian university
 40. Claim of creationism taught in school linked to National
 41. School response on creationism, claims evolution ‘controversies’
 42. School response on creationism, claims evolution ‘controversies’ — Your NZ
 43. Origin Story: A Big History of Everything
 44. There IS Purpose!
 45. Your Mythology is not Science
 46. Where Were You Radicalized?
 47. The Ends of the World
 48. Civil Debate? Catcall? Or Creationist Ruse?
 49. Faith abates reason at Edmonton’s first Flat-Earth International Conference
 50. #1: Inexplicable Species and the Theory of Evolution
 51. Evolutionary psychology: The naturalistic and agency fallacies
 52. A creationist makes the dumbest criticism of evolution ever
 53. Noah’s ark: the most ridiculed story in the Bible
 54. Tel Aviv’s new natural history museum (built to look like Noah’s Ark) deliberately omits mentioning evolution
 55. Why Do the Fundamentalists Love Tracey Ullman Now?
 56. InfightingNon-Physical Fighting 2
 57. Sikh Radicalisation in Britain
 58. Waitress Denied Tip for ‘not loving Jesus’
 59. Christian-hating transgender VT gubernatorial candidate DUPED by satire site: ‘Some evangelists just crazy!’
 60. The Nashville Statement (A Plain Language Translation)
 61. Love and Hate

13 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Being and Feeling, Crimes & Atrocities, Headlines - News, History, Lifestyle, Religious affairs, World affairs

Confrontation by people telling lies to force others to avoid the targetted groups

Many times in our life we have to make choices and do we have to be confronted by people willing to force us to make certain choices or to go certain directions. Those who want to re-direct people often are not afraid to use very offensive or intimidating language.

On the internet we do find lots of people who do not mind their way of speech. Some are convinced that their offensive manner of speech can attract more followers (what it seems to do) and shall get people so much afraid that they would not dare to give a negative reaction or would not dare to contradict the web-owner.

Dave Norris picturing Son. H. Spirit. Father. Christadelphians. Unitarians. Created Being. Mere Force. GOD. Jehovah Witnesses.

One such person is Dave Norris who seems to find pleasure in attacking Roman Catholics, Christadelphians and also seems to have a thing (or fling) with Mormons, because all people who dare to give an other reaction than what he expect he calls Morons and Mormons. Because this (seemingly very frustrated) author bombards the net with anti-Christadelphian material and provides several Christadelphian members with hateful or inappropriate language mails, the Belgian Biblestudents, after a lot of patience, did find it time to react on the net and to provide a special website to show people the many lies such people as Mr. Norris are presenting on the net as so called proof that Christadelphians, Jehovah’s Witnesses and other non-Trinitarian Christians are following false prophets, adhering false teachings and are people sent by Satan.

Too many people do forget that this matter about Trinity or not is a very old issue that came into existence after the death of Christ and became a terrible matter long after the death of the apostles, bringing clergy agreeing to a three-headed god for political and power reasons.

The clergy also found an interesting tool to keep people in their power and to please them with offering them all heathen pleasures, being able to have graven images to pray for, to use incense and do all sorts of rites taken from the pagan people and traditions. People also found more  pleasing answers in possibilities to have an other life after this life on earth, than the teachings of the Bible could offer them. The mixture of the philosophical writings, of the Greek and Roman cultures could find a nice amalgamation with the many pagan teachings and were blended in the Roman Catholic Church its teachings.

The Belgian Christadelphian Biblestudents (not to confuse with some other Belgian Christadelphian groups) are aware that lots of people do not have enough bible knowledge and therefore they would love to give an incentive to come to read the Bible, so that it can be examined who keeps most to the teachings of the bible, the trinitarians or the non-trinitarians.

Please come to know this website which want to come to the defence of all non-Trinitarians and in the near future also wants to present the different denominations which believe in only One God Who is One and not three.

Unmasking anti Jehovah sites and people

Showing the only One True God and the Way to That God

 

+

Have a look at one way of Dave Norris reacting: Reaction to Vragensteller on Christadelphian Hogwash

++

Find also

 1. Anti Jehovah sites
 2. For those who do everything to stop the work of Christadelphians
 3. The Trinity matter
 4. The Trinity – the Truth
 5. Altered to fit a Trinity
 6. Trinity – behind a false doctrine
 7. Trinity – History

+++

Related

 1. Unitarism [745] – Please take into account that the Belgian Christadelphians have no ties with the JW and that the Belgian Christadelphian Biblestudents may have connections with and have ex-JW members in the Biblestudent movement [those who returned after they first went with the schism group of the JW which was founded by Rutherford and not by Charles Taze Russell, the student of John Thomas (the founder of the Christadelphians)] Mr.
 2. Trinity, Logic, and the Transcendence of Transcendence
 3. What Constitutes a Cult?
 4. Moongazers and Sunflowers
 5. In which I cement my place in hell via Newton
 6. 18 May: Alison Patrick of the Unitarian Church in Shrewsbury: Unitarian? What’s that?
 7. Worship
 8. Please don’t call me a Christian
 9. I am an agnostic at heart
 10. Is religious faith madness?
 11. Letter of the Day: Government must probe trial process
 12. When Windows Become Mirrors
 13. All One InTent
 14. Open Minds, Welcome Hearts
 15. The Broken Pastorate
 16. Labyrinth #17: Unitarian Universalist Congregation, Rock Tavern, NY
 17. A Rescued Life from Cult to Freedom: A Rebuttal of JW’s Beliefs
 18. Top Of The Morning: What Do You Know About Jehovah Witnesses
 19. Why Jehovah Witnesss confuse people 
 20. Jehovah’s Witnesses
 21. Denomination’s 5..Jehovah’s Witnesses.
 22. August Dickmann-executed without a trial.
 23. 10 Things You Should Know about Jehovah’s Witnesses (at that site once again we read the false statement that Charles Taze Russell would have been the first JW.)
 24. Leaked Documents Reveal Jehovah’s Witnesses A Pedophile Cult David Zublick Channel Leaked internal documents from the Jehovah’s Witnesses church reveal a cover-up of a huge pedophile ring operating within the …
 25. How Should We Act In The Face Of A False Teacher?
 26. Was Jesus the Archangel Michael?
 27. Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
 28. Ep. 4 – Jehovah’s Witnesses
 29. More advice on dealing with Jehovah Witnesses
 30. Why I hate fundamentalist people so much
 31. Is the Watchtower Using (or Creating) Apocryphal Material?
 32. Enduring as a Transgender Christian
 33. OSC’s Watchtower street teach pt 1
 34. YouTube: Who’s Lying Now Stephen Lett?
 35. My Interview with Mick Pillar-A Survivor of the JW Cult
 36. Congratulations to Naomi!
 37. ‘Extremist’ Faith: Russian Jehovah’s Witnesses Report Wave Of Police Raids, Detentions
 38. Welcome! on a website to promote Unitarian Christianity as the best path to a personal relationship with God.

14 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Announcement, Being and Feeling, Crimes & Atrocities, Educational affairs, Headlines - News, Knowledge & Wisdom, Religious affairs, World affairs

Kindertransport

English: Memorial of Nicholas Winton, the savi...

English: Memorial of Nicholas Winton, the saviour of 669 jewish children from former Czechoslovakia; located in Prague Main railway station, installed 2009-SEP-01, sculptor Flor Kent (her other sculpture “Für Das Kind Kindertransport Memorial” was installed in the Liverpool Street station, September 2003) Česky: Památník sira Nicholase Wintona na pražském hlavním nádraží, odhalený při příležitosti vypravení „Winton Train“ 1. září 2009, sochařka Flor Kentová (Photo credit: Wikipedia)

In 1938 and 1939, the Kindertransport occurred — a movement to bring thousands of Jewish children out of Nazi occupied territories to safety in Great Britain. These children came without their parents, almost always without a knowledge of English, and also little experience with English culture. They came to a new family, a new country, and a new life. Approximately 250 of these children were sponsored by Christadelphians. They came and lived in houses with Christadelphian families, or lived in hostels that the Christadelphians had started. So often the Holocaust is considered in terms of statistics — how many perished and how many were affected. Yet it is often the individual stories that provide the most powerful human connection and the opportunity to learn. Rather than focus on the statistics, this book examines the experiences of these people, who came to England as children, and lived with Christadelphians.

Ten of the former Jewish refugees, and their families, were contacted and collaborated in this effort to bring about this first volume. These are their stories.

The book is available from the Christadelphian Office, the Thousand Oaks Christadelphian Library, and Amazon.com (for Kindle edition).

For more information, visit iwaspartofthefamily.com

++

Find also to read:

Information Wanted – Kindertransport

Christadelphians’ role in the rescue of Jewish children from Nazi Germany

Christadelphians, the Kindertransport, and Rescue from the Holocaust

January 27 – 70 years ago Not an end yet to genocide

+++

4 Comments

Filed under Crimes & Atrocities, History

Responses to Radical Muslims and Radical Christians

Some may think

The world is telling Christians that they must be blindly tolerant of all things or they are haters. {Churches response to Radical Muslims}

The Christians who are asking to be tolerant do not ask to be tolerant to violence. They ask do be concerned about those in need, and they ask to sincerely investigate all things and not to make conclusions too fast, putting everybody on the same line. Like after the Parisian attacks, so many people getting to shout to get all the refugees out and to stop them entering the European Union because they would be bringing Islam over our regions.

Русский: скромная одежда для muslims и non-muslims

Русский: скромная одежда для muslims и non-muslims (Photo credit: Wikipedia)

Most of the from violence fleeing people are not practising Muslims and they just want to be spared of any fundamentalist teaching reigning over their life. We should not straight ahead think those people would bring radical Muslim teaching to our regions. Even when lots of them may be Muslim it should not frighten us that they would convert people here. If they are able to convert people to Islam others should ask themselves

People may think they don’t have to tolerate everything that crosses their path or that we or others think they should tolerate. {Churches response to Radical Muslims} It is given to everybody in our democratic countries to utter their opinion. We always should make that clear to any body entering our regions and certainly to those who want to live in our regions. Those who come to live in our states should very well know that here there shall have to stay freedom of speech and freedom of religion. Such freedom of speech makes it also possible that there shall be people who take a stand against those teachings they consider false and against tolerances, that plague, divide and destroy the people of God.

Though what we see today is that certain Christians do think that those refugees would come in here in Europe or in other parts of the Northern hemisphere to

divide and destroy the people of God {Churches response to Radical Muslims}

But is that so?

No, it is an idea that many want to pose because they are afraid of their own identity being hurt. In case they would stand strong enough in their shoes they should not worry. Christians should even be joyful because this would give them more opportunities to preach their faith and convert others to their faith. Is it not because so many Christians do not preach any more and are themselves not active in the Witnessing process that they consider those who are preaching as a danger. As such we also find a lot of aversion and opposition against Jehovah Witnesses, Christadelphians, Mormons and other preaching believers.

Christians should know there is a Big Battle coming. They should prepare themselves and their children for it, but also should warn others around them for the dangers that shall come over our world. But they also should know that in the Holy Scriptures is written that one of the signs of the Last Days shall be that religion shall come to rise against religion. Those religious groups fighting against each other should not make us afraid but should make us even more prepared to go out in the world and to preach the Truth. In case our teachings are founded on the Truth, we should not have to worry. We also know that man can kill man but they shall not be able to take man away from God when that man is in God.

English: The Ethnic composition of Muslims in ...

The Ethnic composition of Muslims in the United States, according to the United States Department of State based on the publication of Being Muslim in America as of March 2009 (Photo credit: Wikipedia)

We do know many Americans do think they are the centre of the world and that Islamic leaders saw America as the central power of Christianity. We have no idea where they got that from, but for sure it is true that radical Muslims do consider Christendom (and not Christianity) as their arch-enemy. In case they should know better Christianity than they should be more moderate and recognise that not all Christians do worship a threeheaded god. They should know that there are also many Christians who worship only the One True God, Allah, The Elohim Hashem Jehovah. If they knew their history they should be able to see why Mohammed was the right person in its time on that place, but that throughout history there have always been true worshippers of the Only One True God, the God of Abraham (Ibrahim).

Tom Harkness is right in saying

Everything about the West they view as Christian, all that we find valuable they hate; democracy, transparency, the rule of law, human rights, the separation of religion from governments are all discredited in the eyes of the jihadis (Wayne Grudem; Politics according to the bible). {Churches response to Radical Muslims}

That is today’s biggest problem, that those fundamentalist Muslims are doing exactly the same thing as the fundamentalist Christians from some centuries ago but also from those today.

Certain Christians do want to believe there are some extra-terrestrial demons hovering around, which they call devils, under the leadership of their head-devil Satan who organise a world-war against Jesus. They forget that according to the Holy Scriptures a satan is any adversary, like Peter was called a satan. so they teach people

so that you have a sound response either in your own mind or when people are attempting to discredit the truth that this is a battle between satan and the Jews and satan and Christians. {Churches response to Radical Muslims}

They are right in the fact that it is a satan who goes into battle with the world of God. The adversary of will trample hard. He knows the end shall be coming near and it is high time to go into the counter-attack. Real believers of God have to see that and should recognise the dangers of getting pulled in the trap to act also against the Will of God.

People like Imam Sheikh Muhammad Ayed,  who has told Muslims to use the migrant crisis to breed with European citizens and

‘conquer their countries’.

are the ones who put oil on the fire and spread the lies which are fed with messages from negative reacting Christians and National Socialists.

‘Throughout Europe, all the hearts are enthused with hatred toward Muslims. They wish that we were dead, but they have lost their fertility, so they look for fertility in our midst,’ {Imam tells Muslim migrants to ‘breed children’ with Europeans to ‘conquer their countries’ and vows: ‘We will trample them underfoot, Allah willing’ }

God is a God of love and order. He wants us to feel respect for all creatures, including those who do not love God. We should not kill them but should present them a life full of hope and glory. With our strength of faith we should bring them over the line, getting them to see where the true expectations of God are.

The real reason radical Islamists attack America, may be born out of a want to create an Islamic State and to destroy Jews & Christians, but it is mainly also because they consider the West interfering with their politics and hindering their cause in their own regions, which do not belong to America nor Europe.

It’s important that we understand the background. These attacks are not caused by people experiencing poverty or oppression in poor nations. This was started and is maintained by well-educated upper class, largely college-educated mostly wealthy men. (Wayne Grudem: politics according to the bible) {Churches response to Radical Muslims}

We even should come to see who are really backing ISIS and providing them with the necessary funds to get all that weapon arsenal.

English: There are apparently as many Christia...

There are apparently as many Christians as Muslims in Lebanon (Photo credit: Wikipedia)

Please let us always remember

“There are peaceful Muslims in the world that simply want to live their lives just like you and want their children to live peaceful and successful lives. The problem is not the peaceful Muslims but the radical Muslims. There are 1.2 billion Muslims, not all are radical. The radicals are 15-25% according to all intelligence reports around the world. That leaves 75% who are relatively peaceful people.” {Churches response to Radical Muslims}

We should concentrate much more on those peaceful Muslims as well on the peaceful Christians and should react to those Muslims and Christians who want to destabilise the world by their messages of hate and intolerance.

+

Preceding articles:

Paris Attack and Ranting

Problematic Or Patriotic? Two Ways To Talk About Muslims

The World Wide Refugee and Migrant Crisis and a possible solution for it

Migration not something to fear

What we don’t say about the refugee crisis?

Social media and asylum seekers

Human tragedy need to be addressed at source

Real progress leaves nobody behind

Spike In Anti-Muslim Attacks Casts Spotlight On Government Policies

Don’t be Muslim

Children of Men

Tolerance Ends When There Is No Tolerance Shown Towards Us

My two cents on the refugee crisis

++

Find also to read:

 1. Meaning of life
 2. Our relationship with God, Jesus and eachother
 3. Suffering through the apparent silence of God
 4. If you have integrity
 5. Integrity of the fellowship
 6. More Muslim children than Christian children growing up in our cities
 7. Being Charlie 10
 8. 2014 Religion: with a.o. Global war against Christians
 9. Syrian but also Belgian connection to French attacks
 10. Brussels-born Salah Abdeslam key suspect Paris terrorist attacks
 11. Paris attacks darkening the world
 12. Refugee crisis, terrorist attacks and created fear
 13. Massive police operation in northern Paris suburb of Saint-Denis
 14. French Muslims under attack
 15. Americans wrongly informed about situation in Europe
 16. Trump brand of migrant demonization #1
 17. Trump brand of migrant demonization #2
 18. Are people willing to take the responsibility for others
 19. Daring to speak in multicultural environment
 20. Sharing a common security and a common set of values
 21. Faith related boycotts
 22. Mocking, Agitation and Religious Persecution
 23. If Europe fails on the question of refugees, then it won’t be the Europe we wished for
 24. Schengen area and Freedom for Europeans being put to the test as never before
 25. Europe’s refugees just follow the ancient routes for the peopling of Europe in the Neolithic
 26. American atheists most religiously literate Americans
 27. Is Turkey attempting to resurrect the Ottoman Empire
 28. To freeze the fighting in Aleppo
 29. Is ISIS a product of American in-action or a product of direct action
 30. Islamic State forcing the West to provide means for Kurdistan
 31. Funding of ISIS
 32. ISIL will find no safe haven
 33. Wrong choices made to get rid of Assad
 34. Cities not under fear but monuments feared
 35. Rampaging, demolishing sacred sites and cultural heritage
 36. Sharing a common security and a common set of values
 37. If you want to go far in life
 38. God let my compassionate affection be tolerant and kind

+++

Further related reading

 1. Syrian Tourists
 2. Syrian refugees: Nothing “Christian” about Fearing Muslims?
 3. Op-Ed: There is no “radical Islam” and there is also no “moderate Islam”
 4. The acts of war
 5. I.S.? We Haven’t Seen Anything Yet!
 6. Radical Muslims and Americans
 7. Remembering 9/11…14 Years Later: A United States President Stands Poised to Give Radical Islamists Nuclear Capability
 8. The Crusader Rifle
 9. Brits in Costa Del Sol, Costa Brava and Costa Blanca now ‘top targets for ISIS attack’
 10. ESPN Liberal Logic
 11. Muslim Takeover Of Bendigo Must be Halted
 12. Egypt by
 13. The UN Needs A Boot Up The Backside
 14. Violent extremists up to interpretation by homeland security chairman Mike McCaul
 15. “Extremists…have given Islam a bad name, but…have no connection with the religion” Really?
 16. Does Minnesota House ISIS’ “Farm Team”?
 17. ISIS or Daesh
 18. Will Bangladesh propaganda help Rohingya Muslims?
 19. The Time is Now to Stop Radical Muslims
 20. The Third Jihad
 21. Glenn Greenwald: Greatest threat to free speech comes not from terrorism, but from those claiming to fight it
 22. The argument for deluded losers
 23. Oops! Nemtsov killed by radical Muslims, not Putin fans
 24. Congress Defies Obama. Warns Iran.
 25. The Hidden Menace
 26. On Aggression
 27. Extremists and Terrorists Miss the Mark
 28. Oh Dear God: Copenhagen Shootings
 29. Still freedom of speech on Danish TV
 30. A special kind of hate
 31. A no–go zone For truth
 32. Why Would I Distrust Muslims Baroness Warsi?
 33. The RCT Talk Show
 34. to our 21 Christian Egyptians who fought for their Faith up to their last breath
 35. Are Christianity and Capitalism Compatible?
 36. Day Six: Hell House

+++

25 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Crimes & Atrocities, Headlines - News, Religious affairs, World affairs

On the Affirmation of Scripture

On the tenth of October 2015 in the United Kingdom there took place a debate on the dwindling numbers of community members.

Small” and “big” may be relative, but for certain faith groups in Christendom they can not ignore that they are a tiny group. The groups of Christianity who keep to the teachings of Jesus and who believe what he and his Father say are also “small” compared to the mainline churches of Christendom.

The Christadelphians, who are a very small group in Christianity its non-trinitarian groups had all the reason to come together at Dudley college to look at their society.

The Christadelphians were once an outspoken, vibrant, edgy “Christian” group who spread their urgent end-times message far and wide. They grew exponentially in the latter half of the nineteenth century, but their heyday is long past. For several decades now they resemble a heavy rusty old steam locomotive that is running out of speed as it lumbers along ill-kept tracks, but still tries to muster the motion needed to take on steep mountain slopes.

recognised Arne Roberts who looked at the community of Dr. John Thomas who inspired many Bible Students from which later came such today better know and much bigger groups like the International Bible Students and Jehovah’s Witnesses.

Al over the world we may find big churches and in the United States of America we even can find mega churches. What we can see and hear at those churches and institutions that often they have gone far away from the Biblical Truth.

Many people may think the big churches and those who have the classical church building are the real good churches. On what do they base themselves for making that judgement? Is it really the looks outside that make the Church of God. are those places with shining gold and many pictures and statues the right temples god wanted to have build for Him? And in those huge places is there done a worship of the right god and in the right way, according to God’s Wishes?

Often it is better to be a small church, with people so loving the Word of God that they really spent enough time studying it and living according to it. The only danger with a small church is that with being small there can be a small mindset or that people do not feel enough encouragement and start loosing interest.

A small group (12-15 people) is the perfect environment for people to share needs of being able to talk to people, to share ideas, to feel common ground and to find an intimate environment.  In fact, this is the size of group Jesus himself also used for discipleship and his disciples also came together in small groups at each-others houses. they did not have especially build worship places outside the synagogue. For their bible study and worship of God those who were not a Jew, but followed the teachings of Jesus, gathered regularly in public and private places. They were not looking for big numbers but were happy to meet with like minded followers of Christ.

Let believers always assure that they go hand in hand with each other, looking for the biblical knowledge and wisdom entrusting the elder-ship, leadership or guidance of their church by people who are really founded in the truth, continuing to study that Word of God and putting it in the first place plus knowing where and how to go to.

In that small church may be a strong feeling of togetherness where the leader of the group does not as a dictator but is willing to share his vision and hopes that can inspire and affirm what God is stirring in the hearts of that small community.

+

Additional readings

 1. a little church
 2. Is your church small?
 3. The Big Conversation
 4. The Big Conversation follow up
 5. The Big conversation – Antagonists
 6. The Big conversation – Recognition and refocus
 7. Having a small church mentality
 8. Reasons why you may not miss the opportunity to go to a Small Church
 9. Follower of Jesus part of a cult or a Christian
 10. To remove the whitewash of the Jehovah Witnesses as being the only true Bible Students and Bible Researchers
 11. Vision blurred by cumulative burden of divisions
 12. Not words of any organisation should bind you, but the Word of God
 13. Why we do not have our worship-services in a church building
 14. Four Pressing Needs in Rural Communities, and How the Church Should Respond

+++

Further reading

 1. What is God’s Will For Your Life?
 2. On the Affirmation of Scripture
 3. Walking in Total Dependence Upon God
 4. Walking With Intentionality
 5. Deacon Selection In the Small Church
 6. If It’s All About Relationship…
 7. Advice to Pastors from Nanny McPhee
 8. Just Try a Few Things
 9. Seven Critical Factors in Bringing About Change
 10. For the Bookshelf: The Apathetic and Bored Church Member
 11. A Snapshot of the Church in America
 12. Jesus and the Church Growth Gurus
 13. What’s in It for Me?
 14. What’s my line?
 15. A major problem in the church.
 16. Overcome division with core values
 17. Why Churches Must Plant Churches That Plant Churches (Part II)
 18. How do you eat an elephant?
 19. “When Faith Goes, All Good Things Go”

+++

The Wittenberg Door

With respect to the authority of Scripture, the greatest challenge facing Bible-believing churches today is not the disbelief aimed at the Bible from outside the faith; nor is it the attack against it from unbelieving theologians cloaked with Christian terminology.

The greatest challenge facing Christians are pulpits where the inerrant Word is wholeheartedly affirmed but routinely side-stepped and ignored. If your preacher is not preaching the text, he is not preaching the Bible, and functionally denies its authority. It does little for the church to affirm the authority of the Scriptures, if the church’s preachers are not shaped by it. If the preachers and elders of the church are not fed on the Word of God, with what do they feed the sheep entrusted to them?

View original post

12 Comments

Filed under Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs

Openingswoord voor Nederlandstaligen

Op 26 maart 2014 verscheen hier het eerste artikel, in het Engels. Wij stelden dit nieuwe Levensstijl magazine voor en verwezen naar ons andere levensstijl magazine waar wij wel eens tegen de schenen durven stampen of “op de tenen trappen”. In tegenstelling tot “Stepping Toes” willen wij hier in dit ‘lifestyle magazine‘ het leven van een positieve kant trachten te benaderen en willen wij hier hoofdzakelijk de mooie dingen van het leven voorleggen.

In eerste instantie zou dit hoofdzakelijk Engelstalige teksten over elementen in het leven brengen en de ‘muzings’ of de poëtische gedachten voorleggen van verschillende schrijvers. Alsook hoopten wij op beeldvlak mensen te kunnen vinden die hun fotografisch talent ter beschikking zouden willen stellen om anderen mooi beelden van onze wereld voor te stellen.

Graag hadden wij jonge schrijvers hier ook de gelegenheid gegeven om hun talenten bot te vieren, en wensten wij een aangename selectie te brengen van boeiende lectuur welk er op het internet en in de boekhandel te verkrijgen is.

De hele bedoeling is dat u in “From Guestwriters” betrouwbare geschriften zal kunnen vinden van verschillende auteurs. De hier voorgestelde auteurs kunnen van allerlei strekkingen zijn en uit verschillende lagen van de bevolking over geheel de wereld. De selectie van het materiaal gebeurt wel van uit onze christelijke visie. De meerdere teksten die door de ‘Gastspreker’ of ‘Guestspeaker’ zullen geplaatst worden, zullen wel hoofdzakelijk van gedoopte Christadelphians zijn, maar kunnen ook van leden zijn die in de Christadelphians geïnteresseerd zijn of behoren tot een gelijkaardige beweging of tot een geassocieerd groep. Wij drukken ten stelligste de hoop uit dat meerdere mensen zich hier op dit Blog zullen kunnen vinden en hun gedachten op een vredevolle manier willen delen. Betreft de herbloggingen of ‘reblogs’ zullen de teksten vrij gekozen zijn van wat er op het internet te vinden is. Hierbij kan het gerust voorvallen dat wij de geloofsvoorkeur van de auteur zelfs niet kennen, maar wijzen wij er op dat onze selectie hoofdzakelijk gebaseerd is op de tekst van het voorgestelde artikel. De auteurs wiens werken wij hier als een “Readers Digest” zullen plaatsen hoeven helemaal niet tot onze geloofsgemeenschap te behoren of zelfs gelovig te zijn in een goddelijk wezen. Wat voor ons belangrijk is, is dat ze iets interessants te zeggen hebben.

In tegenstelling tot “Op de Tenen trappen” of “Stepping Toes” wordt hier niet specifiek uitgegaan van een geestelijk onderwerp of speelt niet altijd de geestelijke benadering zulk een rol. Op deze site verwelkomen wij ook andere schrijvers, die over zeer  verschillende onderwerpen willen schrijven, die niets te maken hebben met het materiaal gepresenteerd in het Stepping Toes Lifestyle tijdschrift. Hier voorzien wij een heel andere aanpak en willen wij ook meer oog hebben voor de menselijke kant en voor de algemene schoonheden van het leven en de leefomgeving. De natuur en hoe wij als mens ons in die natuur willen gedragen zullen wij dan ook meer op het voorplan brengen dan in Stepping Toes.

Het belangrijkste doel van “From Guestwriters” is dat iedereen dier hier een tekst presenteert, dit ook vanuit zijn of haar eigen standpunt doet. Dit kan betekenen dat een schrijver kan kiezen voor iets op een bepaalde wijze te bekijken en er een oordeel kan over geven, terwijl een ander juist het tegenovergestelde kan zeggen. Wij vinden het niet erg verschillende meningen over een en hetzelfde thema of evenement hier tegenover elkaar voor te stellen, en vinden zelfs dat het verrijkend kan zijn om verschillende benaderingen naast elkaar te plaatsen.
Wij hopen dat in de toekomst verschillende auteurs zullen bereid zijn om een aantal van hun ideeën, artikelen, gedichten, verhalen hier te presenteren, om een ​​verscheidenheid van bezoekers, uit verschillende culturen en religies ook te verkrijgen en om de verschillende culturen een inzicht te geven van de verschillende denkwijzen en verscheidenheid van culturen. (Na een half jaar hebben zich spijtig genoeg nog niet veel kandidaten voorgesteld.)

De in dit platform gepresenteerde geschriften zullen hier dus ook niet noodzakelijkerwijs volledig in lijn moeten liggen met onze denkwijze. Wij willen open staan voor andere denkwijzen en die in alle openheid hier ook presenteren. Iedereen mag een eigen mening hebben en zal hier ook de vrijheid van meningsuiting op deze site kunnen vinden. daarvoor nodigen wij ook onze lezers uit om indien zij wensen hun commentaren te plaatsen of aanvullende informatie weer te geven.

De wereld is niet ‘zwart wit’ en wij willen hier die kleurenvariëteit ook voorleggen ter verrijking van iedereen. Omdat wij hier verschillende meningen naast elkaar zullen durven presenteren, hopen wij de lezers de kans te geven om te vergelijken met de pro’s en contra’s en zelf een eigen beeld te vormen.

We zouden graag meer schrijvers vinden die bereid zijn om hun gedachten te delen op dit forum, maar we willen dat de lezer weet dat de meerderheid van de schrijvers zich misschien wel het meest zouden kunnen toeleggen op hun eigen persoonlijke sites. Hun meeste geschriften zullen dan ook daar kunnen gevonden worden of op de site van de Stepping Toes Lifestyle magazine.

Het is niet de bedoeling dat de voor dit blog schrijvende auteurs enkel voor hun eigen websites reclame zouden gaan voeren, maar iedereen, die zich geroepen voelt om hier samen te werken aan dit platvorm van positieve nieuwsvoering, is welkom om ook naar hun eigen blog en artikelen op andere websites te verwijzen. Het bekend maken van eigen materiaal of beter bekend maken aan anderen van zelf interessant gevonden materiaal, zal op deze site worden toegestaan​​.
We adverteren niet echt op deze pagina’s, maar iedereen mag zijn steentje bijdragen om ander boeiend werk kenbaar te maken, door er naar te verwijzen en er zelfs linken naar te plaatsen, omdat we onze lezers kansen willen aanbieden om vele andere gerelateerde artikelen te vinden.

Mogen wij u daarom uitnodigen om onze geassocieerde ‘Gast auteurs’ te vinden op hun eigen persoonlijke blog, welk in de zij marge ook vermeld wordt met hun laatst geplaatste artikels.

Wij wensen u veel leesgenot.

welcome%2Dglitter%2Drose

+

Nota: In België wordt het Nederlands makkelijk terzijde geschoven ten voordele van het Engels waarmee meer mensen bereikt kunnen worden en waarmee het makkelijker is de multiculturele maatschappij in eigen land te benaderen. Maar wij moeten er ook toe bijdragen dat men zich ook blijft uitdrukken in het Nederlands en die taal levendig houdt. De taal is ook rijk aan pareltjes in de literatuur. Wij hopen dat zo enkele mooie Nederlandse gedichten onder de aandacht zullen mogen geplaatst worden. Gehuisvest in Vlaams-Brabant is het ook een kwestie van respect en erkentelijkheid naar de plaatselijke bevolking om hen ook in hun eigen taal toe te spreken. Van hen vragen wij ook begrip dat hun landstaal niet door velen gesproken wordt en omdat wij veel meer buitenlandse  en anderstaligen bereiken is er voor dit blog de voorkeur gegeven aan de handelstaal Engels.

bloggers-for-piece-badge

Wij maken deel uit van de “Bloggers voor Vrede” beweging.
Door op dit embleem te klikken kan u meer informatie verwerven over deze beweging.

Lees ook onze inleiding: Wat te vinden

English readers may find to read:

About From Guestwriters

 

2 Comments

Filed under Aankondiging & Introductie, Nederlandse teksten - Dutch writings