Tag Archives: Chaos

Silence: The language of Chaos

 

Riya Dani

I am troubled and you must be too

The world is troubled and all its people too.

I look around and its chaos everywhere.

I close my eyes and there is chaos everywhere.

She yells, some shout.

They scream, they cry.

They exhibit their chaos,

Decorate it with jewels of pity.

View original post 168 more words

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Poetry - Poems, Re-Blogs and Great Blogs

Leonard Cohen – Anthem

The birds, they sang
At the break of day
Start again, I heard them say
Don’t dwell on what has passed away
Or what is yet to be.

Yeah, the wars
They will be fought again
The holy dove
She will be caught again
Bought and sold and bought again
The dove is never free.

Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack, a crack in everything
That’s how the light gets in.

We asked for signs
The signs were sent:
The birth betrayed
The marriage spent
Yeah, the widowhood of every government
Signs for all to see.

I can’t run no more
With that lawless crowd
While the killers in high places say their prayers out loud
But they’ve summoned, they’ve summoned up a thundercloud
They’re gonna hear from me.

Ring the bells that still can ring …

You can add up the parts
You won’t have the sum
You can strike up the march
There is no drum
Every heart, every heart
To love, will come
But like a refugee.

Ring the bells that still can ring…

Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack, a crack in everything
That’s how the light gets in
That’s how the light gets in
That’s how the light gets in.

~ Leonard Cohen

Leave a comment

Filed under Audio, Being and Feeling, Lifestyle, Poetry - Poems, Video, Welfare matters

Is daar een veroorzaker van alles

Vervolgend op mijn tweede vraag (omtrent het begin van alles) stelde ik vandaag mijn derde vraag op mijn website met als tittel: Bestaat er een Goddelijke Schepper?

477-Maldives

Een wereld vol leven – Maldiven (Foto credit: Wikipedia)

Als wij rondom ons zien zien wij allerlei dingen die vol leven zijn of die er uit zien alsof zij levenloos zijn maar toch nog leven in zich hebben en zelfs ander leven voeden. Wij kunnen gewoonweg niet ontsnappen aan het feit dat de wereld er steeds is. Maar of zij er steeds geweest is mag dan wel een vraag zijn die sommigen wel roert. Niet enkel stel ik vast dat er die wereld buiten mijzelf is, maar wordt ik dagelijks geconfronteerd met de wereld in mij zelf.

Onlosmakelijk ben ik verbonden met mijn ‘innerlijke’ wereld. Ik kan slecht vast stellen dat ik leef door dat ik er ben. En zo zie ik ook die andere dingen, door dat zij er zijn. Het “zijn” is essentieel voor het bestaan van die dingen en van mij en het wezen v of de essentie van mijn “zelf“. Maar met dat leven in mij ben ik ook gebonden aan een stroom van gedachten die rondtoeren in mijn hersenpan, en mijn hoofd bij wijze soms wel eens op hol brengen.

Als mens zijn wij in ons zijn gebonden met onze innerlijke gedachten. Als wij “zijn” vervoert er iets zich in ons. Dan zijn wij steeds vol gedachten en worden wij steeds met gevoelens en gewaarwordingen geconfronteerd. Eigenlijk zou je ook kunnen stellen doordat “Je denkt dat je beseft dat “Je bent“. Het Zijn brengt het Wezen en maakt ons tot denkende wezens.
Is het dat denken dat ons soms ook niet in stand houdt? Maar toch weten wij dat hét denken ons niet tot bestaan brengt. een grote moeilijkheid is dat wij het denken zelf nooit in twijfel kunnen trekken. Het twijfelen is op zich reeds een gedachtegang zijn intrede laten doen en ons laten overheersen. Het tot stand laten komen van gedachten, het denken zelf, overmand ons. Wij zijn zelfs in de onmogelijkheid een gedachte te denken. Wel kunnen wij iets bedenken, maar dat bedenken komt enkel tot stand door te denken of onze gedachten de vrije loop te laten gaan. Om tot gedachten te kunnen komen moet er dan al iets zijn dat kan denken. Om tot denken te kunnen komen moet er dus al een “wezen” of “zijn” bestaan of zijn.

Maar dat “Zijn“, waar komt het vandaan en wie of wat is er verantwoordelijk voor?

Veel atheïsten geloven dat de wereld is ontstaan uit een zwart gat met een oerknal. In wezen zeggen zij dan dat de wereld is ontstaan door een Energie. In het geval dat een oerknal verantwoordelijk zou zijn voor al het verdere leven is het dus een vorm van energie dat verder leven zou doen hebben ontstaan. Maar hoe konden die elementen dan eigenlijk vorm krijgen zodat zij nieuwere vormen konden maken?

Zij die beweren dat er een Schepper is die ook God kan genoemd worden, maken dan van die energetische stroom een godheid. Met het besef dat men energie eigenlijk in essentie niet kunnen zien of aanraken moeten wij wel beseffen dat wij de gevolgen van energie wel kunnen voelen en ook zien. Dat aanvoelen van Energie maakt ook wel eens dat mensen gaan geloven in een bijzondere Kracht die zij God noemen.

Atheïsten willen een ontstaan of schepping verklaren zonder eigenlijk te willen spreken van een Schepper. Maar is er een Schepper nodig om een schepping te doen ontstaan?

Menselijke schedel en hersenen

Menselijke schedel en hersenen: Centraal zenuwstelsel

De hersenkwabben van de grote hersenen: frontale kwab (blauw), pariëtale kwab (geel), occipitale kwab (roze) en temporale kwab (groen). Onder de grote hersenen zijn de kleine hersenen te zien (zwart-wit)

Wij als mensen hebben hersenen die ons aan het denken kunnen brengen. Dat denken doet ons vragen stellen en zoeken naar antwoorden maar ook veel dingen overwegen en aanvoelen. Maar om dingen tot stand te doen komen moeten wij die hersenen laten werken en moeten wij eerst over gaan tot een ontwerpend indenkingsvermogen en dan kunnen wij gaan creëren.  Als denkende mens zouden wij kunnen stellen dat wij als we een schepper kunnen verklaren zonder een schepper, dat wij dan ook een heelal kunnen verklaren zonder een schepper.

Dagelijks worden vele mensen geconfronteerd met heel wat vragen over hun zijn en het wezen van anderen. Dagelijks zal men wel ergens op deze aardbol iemand vinden die antwoorden zoekt op zijn “zijn”. Miljoenen mensen worden zo geconfronteerd met hun zelf dat probeert mysteries van het leven te ontrafelen.

Waarom zijn we op deze aarde? Waar komen we vandaan? Wat is de betekenis van ons leven?

Wat is het begin van dit alles en naar waartoe brengt het ons?

en ga zo maar door. Niemand heeft een duidelijke en concreet antwoord op deze existentiële vragen.

Okeanos of Oceanus een Griekse oergod en zeegod en Titaan, de personificatie van de oceaan, die door de oude Grieken en Romeinen werd gezien als een immense rivier die de platte wereldschijf in zijn geheel omcirkelde. Okeanos regelde daarnaast ook de opkomst en ondergang van de hemellichamen: Helios (de zon), Selene (de maan) en de sterren.

Doorheen de eeuwen zijn er heel wat volkeren die trachtten een antwoord op deze existentiële vragen te geven. Hiervoor bedachten zij allerlei verhalen en kwamen met allerlei theorieën, goden en wetenschappelijke bedenksels op de proppen. Zo nam men in de oudheid aan men aan dat het leven door de goden of oergoden of zelfs slechts één oergod geschapen was.

Hesiodos, na Homeros de oudst bekende Griekse dichter, trachte een beeld te schetsen van het ontstaan en trachtte orde te scheppen in de verwarde Griekse godenwereld van Homeros, door de goden in genealogieën te rangschikken en aldus tevens tot een coherent wereldbeeld te komen. Voor hem is er een evolutie in functie van de wisselende wereldheerschappij, eerst in handen van Ouranos, dan van Kronos en ten slotte van Zeus, die in die tijd werd aanschouwd als een voltooier van de grote wereldorde die voor alle tijden vastgelegd is. Zo zijn volgens hem de levensvoorwaarden ontstaan waar de mens zich door moet worstelen. Terwijl allerlei kwalen de mens omringen waakt Zeus over het recht, zij het met harde hand.

Ook al waren er bij de grieken ook verschillende ideeën over het ontstaan van de wereld, waren er die zich hielden aan goden terwijl anderen, zoals de Griekse filosofen die generatio spontanea of spontane voortbrenging aannamen, en bijvoorbeeld geloofden dat insecten, muizen en vissen uit modder en rottende stoffen ontstonden. Vooral de invloedrijkste klassieke Griekse filosoof en wetenschapper Aristoteles was een aanhanger van deze theorie, welke tot in de 19e eeuw werd aangenomen, totdat de Franse scheikundige en bioloog, Louis Pasteur in 1864, vijf jaar nadat Charles Darwin The origin of species publiceerde, aantoonde dat leven alleen uit leven kan voortkomen.

Dat gaat er dan natuurlijk van uit dat er al leven was en verklaart dus geenszins het ontstaan van alles, welk ons weer in het ongewisse laat.

Stanley Lloyd Miller, beroemd geworden met een experiment uit 1953 waarin hij en Harold Urey aantoonden dat onder bepaalde omstandigheden complexe aminozuren spontaan kunnen ontstaan.

De Amerikaans chemicus en bioloog Stanley Lloyd Miller legde zich een groot deel van zijn leven er toe om naar de oorsprong van het leven te zoeken. Hij hing een theorie aan over de abiogenese of het ontstaan van leven uit niet-levende materie. Volgens hem en meerdere wetenschappers is het leven ontstaan uit een zogenaamde oersoep. Hierbij was er geen bovennatuurlijke of metafysische inbreng, maar is het eerste leven ooit ontstaan als gevolg van de tegenwoordig ook voorkomende chemische en fysische processen. Deze aanname is bekend als het uniformitarianisme: de tegenwoordig waarneembare processen en natuurkundige wetten waren ook in het verleden werkzaam en vormen daarmee de sleutel om de totstandkoming van de huidige wereld na te gaan.

English: Delta Canis Majoris, otherwise known ...

Delta Canis Majoris, ook wel bekend als ‘Wezen’, een F klasse superreus van 215 zonne stralen. Het heeft het einde van haar hoofdreeks levensduur bereikt, ondanks dat het slechts 10 miljoen jaar oud zou zijn. (Foto credit: Wikipedia)

De theorie van de oersoep is heden ten dage vrijwel volledig verlaten. De oeratmosfeer zou lang niet zo reducerend zijn als men aannam, en de samenstelling ervan zou ook niet overeenkomen met de “ingrediënten” van Miller. De vroegste atmosfeer zou vooral bestaan hebben uit CO2 en H2, de andere vitale bestanddelen voor een dergelijke synthese-scenario zouden afwezig of in slechts veel geringere concentraties aanwezig zijn.

Maar al die wetenschappelijke hypothesen hebben het nooit over hoe die gassen of eerste elementen er eerst kwamen. Wie of wat zat daar achter?

Duidelijk mag zijn dat er eerst en vooral Chaos was, het Niets waaruit iets tot ontstaan kwam en waarvan vlene in de oudheid dachten dat daar ook de eerste goden ontstonden die op hun beurt dan weer een hele soep van allerlei elementen tot ontstaan brachten. Ook al weet men nu nog niet hoe uit die chaos orde kwam, valt wel op dat de orde die ontstond van een geweldige inventiviteit is. als men nu na gaat hoe ingewikkeld sommige van die dingen zijn lijkt het onwaarschijnlijk dat een menselijk wezen hiertoe in staat zou zijn geweest. Dat laat dan enkel een Bovennatuurlijke kracht in onze gedachten. Maar wie of wat is dan die Bovennatuurlijke Kracht?

Eveneens stelt zich dan de vraag waar die bovennatuurlijke Kracht zou vertoeven. Of is het iets zwevend? Of is het iets onmenselijk dat niet gebonden is aan tijd of dergelijke? En wat is die tijd? Is het niet iets dat door de mens als een herkenbaar verdeelbaar element is gekozen om meer duidelijkheid te geven in het tijdsverloop van zijn zijn? Vervolgens indien er een Wezen of Iets Hoog bestaat, waar verblijft het dan?

194-Lyon

een wereld waar mensenhanden heel wat konden presteren en heel wat theorieën konden opbouwen in een omgeving waarin ook vele geloofsgroepen ontstonden. – Lyon (Foto credit: Wikipedia)

Naast al de wetenschappelijke geschriften blijken er zeer oude geschriften te bestaan, waarbij men de vraag kan stellen waarom hebben vele mensen de voorkeur gegeven om recentere geschriften als waarheid aan te nemen, terwijl zij geen voldoende antwoord geven, terwijl die hele oude geschriften voldoende duidelijke antwoorden geven op vele vragen die de mens met zich mee draagt. In die hele oude geschriften die samen een bibliotheek van 66 boeken vormen, kan men vinden dat er over een Onnoemelijke Machtige Godheid sprake is, die tijdens het verloop van de geschiedenis van de mens wonderbaarlijke dingen heeft verricht. Dat Machtig Wezen heeft zich geopenbaard, niet enkel in die geschriften, maar ook op wonderbaarlijke wijze in meerdere zaken die meerder mensen konden waarnemen.

Is het misschien niet aangewezen om over die godheid meer te weten te komen?

++

Vindt ook om te lezen

 1. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8
 2. Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid
 3. Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God
 4. Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden
 5. Wetenschap en religie zijn met elkaar te rijmen
 6. Fragiliteit en actie #2 Onderwerpen en werken
 7. Op zoek naar spiritualiteit 1 Inleiding
 8. Op zoek naar spiritualiteit 2 Hoe te vinden
 9. Azteekse en Romeinse tradities die ons nog steeds beïnvloeden
 10. Hellenistische invloeden
 11. Geloven of niet geloven
 12. Hoe publiek minachtend te zijn over godsdienst
 13. Kosmos, Schepper en Menselijk Lot
 14. De wetenschap dat God bestaat
 15. Wat betreft Waarom geloven in God?
 16. Een Drievoudige God of simpelweg een éénvoudige God
 17. הוה Schepper van hemel en aarde en alles er op en eraan
 18. Schepper en Blogger God 1 Leegte en Beweging
 19. Schepper en Blogger God 2 Beeld en gelijkenis
 20. Schepper en Blogger God 3 Les en oplossing
 21. Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken
 22. Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 1 De Blogger geloven
 23. Gods vergeten Woord 9 Schepping 1 Scheppingsplan en Schepper
 24. Gods vergeten Woord 10 Schepping 2 Schepper en Schepping
 25. Gods vergeten Woord 11 Schepping 3 Andere ontstaansverhalen
 26. Gods vergeten Woord 12 Schepping 4 De Schepper zelf
 27. Gods vergeten Woord 13 Schepping 5 Een God die het ter harte gaat
 28. Gods vergeten Woord 14 Schepping 6 De Schepping als doel en garantie
 29. Gods vergeten Woord 17 Geopenbaarde Woord 2 Geopenbaard licht
 30. Al-Fatiha [The Opening/De Opening] Süra 1:1-3 In the name of Allah the Merciful Lord Of The Creation
 31. Bijbelgezegden over God
 32. Alles aan de Ene onderworpen
 33. Een goddelijk Plan #1
 34. Het universum makende Woord van God
 35. Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God
 36. Een Naam voor een God #1 Belangrijkheid Persoon
 37. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God
 38. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #1 Schepper en Zijn profeten
 39. Hersenen beheersen geloof in religie
 40. God geboren op de dag dat ons zelfbewustzijn ontstond en onderdrukt werd
 41. De mens als God

+++

Verder aanvullende lectuur

 1. Bewust Zijn.
 2. het begin van alles..
 3. Bewust Zijn.
 4. Logica?
 5. Dat houten, versleten stuk.
 6. Alan Watts.
 7. Spiritualiteit is realiteit
 8. Verwondering…
 9. Dubbelheid verwoord
 10. De energie tussen mensen
 11. Tel je zegeningen!
 12. Geluk van binnenuit
 13. Het ritme van je dag
 14. Hooggevoelig of hoogbewust?
 15. Gedachten
 16. Creatie
 17. Tijd
 18. Volwassen worden is raar
 19. Eindeloosheid
 20. Verdelen en niet meer heersen
 21. Zin voor realiteit
 22. Object is Subject.
 23. Oerknal of the butterfly theory
 24. The Big Bang: who first suggested it?

+++

24 Comments

Filed under Geestelijke aangelegenheden, Kennis en Wijsheid, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden, Voelen en Welzijn, Wereld aangelegenheden

How to Find the Meaning of Life and Reach a State of Peace

Lots of people wonder why they live and have to struggle so much. More people do think they can enrich their life with several gadgets and do think when they live without caring about the rest they may enjoy it most.

The materialistic mind shall not find peace and a state of peace is far away from those who only think about themselves.

We should not go to try to find meaning behind every bit and piece of the day. We should be aware that we do live in a time system which shall always be imperfect. No government shall be sufficient to bring everything all right for every body. Only the governing system that shall come after World War III or Armageddon shall bring relief. though we do not know when that final point of the world-system would come, at the time that the master rabbi Jeshua (Jesus Christ) will return, we can already work on a better system to take into account every creature and to give it the full respect it deserves.

The world is created out of chaos and the void but got turned over by mankind and filled with a lot of rubbish, trash defiling nature. In case we work at it to get again some order we also will find a better way of living.

Peace is in every bodies hand. It is there to make easily when the person wants to put aside his own individual egoism. when we let go of all the bothering things, the struggles we have in us and we do encounter each day, than we shall find ‘soulavement’ mitigation of all inner and outer pains, alleviation of ‘ourselves’.

It was material desire and greed which brought sin in the world. This materialism has grown unto unseen proportion; But this also means we are coming closer to the end times and to the point that some may think there is reached the point of no return, but at the other hand where is reached the point that more people their eyes shall be opened and who will find the way to a better life, making the relation of the in God’s image created human being back into a good relation with the rest of the creation.

+

Preceding articles:

Less… is still enough

Less for more

++

Additional reading:

 1. Fear, struggles, sadness, bad feelings and depression
 2. Finding Beauty Amongst the Trash
 3. Watch out
 4. What Are You Seeking?
 5. A bird’s eye and reflecting from within
 6. Walking in the Light of Life
 7. True happiness, love and perfection
 8. Getting fate in your change to positiveness
 9. Lose a little inner peace
 10. Not holding back and getting out of darkness
 11. We all have to have dreams
 12. Walking in the Light of Life
 13. Guard well within yourself that treasure, kindness
 14. Peace Takes You
 15. Humbleness
 16. Being Religious and Spiritual 4 Philosophical, religious and spiritual people
 17. Looking for True Spirituality 1 Intro
 18. Looking for True Spirituality 8 Measuring Up
 19. Hope is faith holding out its hand in the dark
 20. Faith is knowing there is an ocean because you have seen a brook.
 21. The World framed by the Word of God
 22. Scripture about Creation and Creator Deity
 23. Coming to the creation of human beings in the image of God
 24. Forbidden Fruit in the Midst of the Garden 2
 25. God’s wisdom for the believer brings peace
 26. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #16 Benefits of praying
 27. Cry out to Yahweh
 28. Give your tears to God
 29. Looking forward to the return of Jesus
 30. Israel, Fitting the Plan when people allow it

+++

 • A New Life (birdchirp.wordpress.com)
  The putting on the new man is the counterpart of the putting off the old man, and what that is Paul explains when he says, ‘that ye put off concerning the former conversation–that is, concerning your former way of life–the old man, and be renewed in the spirit of your mind’ (Eph. 3:22, 23). Our old ways and character are to be laid aside, and therefore to put on the new man is to assume a new character and new ways. To put on the Lord Jesus Christ is to make our own His character.” – Marcus Dods, D.D.

Let's Reach Success

I’ve heard many answers to the existential question about the meaning of life.

And as with everything else, each individual has his own view according to his beliefs and experience, things he wants and is going through right now.

But there is one problem – he puts meaning in every little detail of his average day and sometimes that affects his version of his mission in life, and eventually his actions.

Life is about more than the daily worries, fears, people that come and go, and things we pay too much attention to.

And in this – finding meaning in life – we’re all equal, because the goal is one.

Peace of mind.

Life is about finding peace inthe chaos, silence in the noise, meaning in every event and wisdom in hardships and grief.

Because peace is the highest happiness.

It’s hard to find with all the distractions around…

View original post 575 more words

36 Comments

Filed under Ecological affairs, Lifestyle, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs, Welfare matters, World affairs

The Antidote for Confusion is..

Having spoken about truth and confusion, the chaos many people make of their faith life because they want to follow human doctrines instead of Biblical words. Often lots of people do not come to see the Truth because they dare not take distance of those man made doctrines like a Their life also comes in a stream of troubled waters because they encounter so many confusing things. Though if they would step out in nature and see what is around them, feel nature, they shall come to feel God the Divine Creator in it. In that beautiful nature God comes to us and reaches His Hand. We only have to take it and trust Him to carry along the paths of life. It is Him Who gives us the many opportunities in life. Him we should thank.
Each day we should give ourself permission to breath for ourselves and to meditate on the works of the Creator.

++
Read also:

Truth, doubt or blindness

God is my refuge and my fortress in Him I will trust

+++

Thoughts from the Horizon

1925331_10152819846359747_3535416858935480808_n

The antidote for confusion is perspective. Often times I come “here” with shoulders weighted down and burdened by the many obstacles I currently am facing yet only to leave seeing no longer obstacles but rather opportunities. Give yourself permission each day to breathe. Life is better this way.

View original post

4 Comments

Filed under Nature, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs, Spiritual affairs