Geloof een afleiding van het leven

Is het werkelijk zo dat iedereen in het leven gelooft? Vast staat wel dat niet iedereen gelooft in Dat wat leven geeft.

Sommigen beweren dat zij niet geloven. Eigenlijk klopt zulk een uitspraak helemaal niet, want ieder mens gelooft wel iets, al was het dat hij of iets bestaat, of iets zus of zo is.

Kunstenaar Hans Wap blijkt helder te zijn in een van z’n gesproken gedichten, uit Het kind van de rekening,

waar hij het over een konijn heeft en over een stad in het land, waar burgers met elkaar verbonden zijn. (Een stad onder de stad) Hij vraagt zich af wat er na de dood komt, en hoopt dat het hiernamaals een slijterij mag zijn.

**

Geloof het of geloof het niet. Ik geloof niet in het geloof. Bij ons thuis werd niet gebeden. We zetten de navigator aan als we een bestemming zochten‘.

George Knight vindt dat er wat pleit wat voor Waps uitgangspunt. Hij schrijft:

Het geloof wordt overgewaardeerd. Ik geloof niet als hij zegt dat hij nergens in geloofde. Kun je je dan ontwikkelen als kunstenaar? Hij is zo slim om er een weerwoord aan te verbinden: ‘diep van binnen‘. Dat laat geloof losjes toe. Zo opent zich de grote lijn in het leven.

Bij Hans Wap thuis werd niet gebeden. Hijzelf zegt niet in details te geloven, maar enkel in grote lijnen.
“Eigenlijk die van binnen, geloof ik nergens in.”
zegt hij. Zelfs
“niet in de brieven die achter mijn voordeur op de mat vallen.”
Hij neemt waar en leggen alles langs de mat.

George Knight geeft terecht aan dat het nodig is

om tijdens het leven in het leven te geloven.

Leven in het geloof is niet noodzakelijk. Geloof is afleiding van het leven. Geloof is het voorschot op de dood tijdens het leven. {Hans Wap: Geloof het of geloof het niet}

Iedereen hoort zelf keuzes te maken over hoe hij of zij naar de dingen wil kijken en wat er van te willen geloven. Zo moet dan ook iedereen zelf een beslissing nemen om al of niet in dingen te geloven of niet te geloven, maar komt het er ook op aan om al of niet te gaan geloven in een ontstaan van het heelal en in het al of niet zijn van een Maker of Schepper van het geheel.

Volgens George Knight

“maakt uiteindelijk niet uit.” {Hans Wap: Geloof het of geloof het niet}

Maar het maakt wel degelijk zeer veel uit. Dat al of niet geloven in de Goddelijke Maker zal bepalen of er al of niet iets zal komen in dit en na dit leven.

Hij schrijft:

Er volgt niets meer op. Het geloof heeft op het laatst geen diepere zin. Iedereen die gelooft valt ooit van het geloof af en voor iedereen die niet gelooft geldt hetzelfde. De bestemming staat vast. Voor allen. {Hans Wap: Geloof het of geloof het niet}

Maar het geloof en geloven hebben een grote zin in en voor het leven!

Er kunnen mensen zijn die van het geloof in God afvallen, maar een groot deel groeit verder in dat geloof en worden nog meer versterkt in dat geloof naar ze ouder worden. Heel wat mensen sterven in geloof.

Dat de bestemming vast stat voor allen is deels zeker. Iedereen zal namelijk geconfronteerd worden met “de dood”. Maar met wat er later, na de dood, gaat gebeuren is ook voor velen een vaststaand feit. Namelijk bij de terugkeer van Jezus zal deze komen te oordelen. En zijn oordeel over levenden en doden zal bepalend zijn voor diegenen die in geloof gestorven zijn, en door hem goedgekeurd zullen worden om Gods Koninkrijk binnen te gaan.

++

Aanvullend

 1. Geloof
 2. Geloof en Geloven

3 Comments

Filed under Beelden van de wereld (Foto's & Video's), Gedichten - Poëzie, Geestelijke aangelegenheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn

3 responses to “Geloof een afleiding van het leven

 1. Dank voor de vermelding en het interessante betoog. Ik treed niet in details, maar zet een kanttekening. Het gaat om objectivering van het godsgeloof en de vraag wat een godsbeeld is.

  Er zijn gelovigen die zich tijdens het leven de voorstelling maken dat het leven na de dood wordt voortgezet. Dat is wat we geloof noemen.

  Een befaamde uitspraak van theoloog Harry Kuitert luidt: ‘Alle spreken over Boven komt van beneden, ook het spreken dat beweert van Boven te komen’.

  De voorstelling die mensen zich maken van het leven na de dood maken ze tijdens het leven, niet na hun dood. In elk geval is er geen informatie overgeleverd over mensen die zich na hun dood ergens een voorstelling van maken.

  Zoals het afrekenen met het geloof niet wil zeggen dat het goddelijke niet bestaat, betekent het geloof evenmin dat het goddelijke wel bestaat. Zowel het een als het ander is geen vaststaand feit of kan als feit vastgesteld worden.

  Het is projectie. Ofwel, een zekere manier van afbeelden vanuit het leven naar het leven na de dood aan de hand van het geloof in een ontwerp.

  Dat is waardevol of zinloos, net zoals men het wil zien omdat het niet te toetsen valt. Het kan alles en niets betekenen.

  Het is hoe dan ook een uitspraak over het geloof in het ontwerp, niet over het ontwerp zelf. Over het ontwerp zijn geen feiten bekend die niet door mensen zijn gecreëerd.

  Like

  • Beste,
   Bedankt voor uw fijne reactie.

   Zoals u zegt zijn het mensen die meerdere voorstellingen maken van wat er zou kunnen zijn na de dood. Hier zo op aarde zijn er dan ook duizenden verschillende gedachten die mensen aan het denken, maar ook aan het hopen stellen.

   Tot nu toe zijn er maar enkele gevallen gekend waar mensen ‘uit de dood’ zijn teruggekeerd. Volgens de Heilige Schrift of de Bijbel, zijn dat gevallen van mensen die uit een diepe slaap zijn teruggekeerd. Ook zijn er meerdere gevallen van mensen die een bijna doodservaring hebben mee gemaakt. Zo ook heb ik zulk een ervaring mee gemaakt en heeft mijn echtgenote met mijn gezin twee dagen moeten wachten eer ze wist dat ik het zou overleven. Mijn ervaring van die gebeurtenis en in coma toestand hebben mij wel bepaalde dingen doen inzien. Kenmerkend bij mensen die zulk een bijna dood ervaring hebben mee gemaakt is het gevoel van dat uitzonderlijke Licht en een aanwezigheid van een Uitzonderlijke Hoge Macht. Mensen die zelfs niet geloofden in een god of God, zijn na hun verschrikkelijke ervaring tot het geloof in een Superieure God gekomen.

   Kwestie de dingen die bestaan kan men wel merken en beseffen dat het onmogelijk is dat mensen die dingen tot leven zouden geroepen hebben. De Bijbel spreekt totaal geen evolutie van dingen tegen en heden merken wij nog altijd dat de wereld evolueert en dat er planten en dieren komen en gaan. Zo blijft de wereld nog altijd een ‘speelbal’ in het ongewisse voor de mens.

   Ware gelovigen in de Enige Ware God, geloven dat zij die leven het in hun leven moeten waar maken. Want eens dat ons leven ten einde komt, is het gedaan. Zoals een dier sterft, zo sterft ook een mens. Dat is volgens de Schrift het lot van alles en iedereen. Dan kunnen wij niets meer doen met al datgene dat wij in ons leven vergaard hebben. Voor ons mensen is het op het einde van ons leven juist hetzelfde als voor de dieren, volgens de Bijbel die zegt dat alles uit stof is ontstaan en dat alles terugkeert tot stof … Dat is waar ware christenen in geloven, omdat zij Gods Woord als een onfeilbare Bron van Waarheid aannemen. Dat maakt onderdeel uit van hun geloof en vormt zo ook de levenshouding van die gelovige.
   Wie nog in leven zijn, weten tenminste dat ze moeten sterven, maar de doden weten niets. Er is niets meer dat hun loont en de meerderheid van de gestorvenen zullen ook vlug vergeten zijn. Eens begraven of gecremeerd zijn geen daden en gedachten meer en kan die dode ons niet horen of zien, want voor hen is er in die toestand van dood zijn, geen kennis en geen wijsheid

   “19 Want het lot der mensenkinderen is gelijk het lot der dieren, ja, eenzelfde lot treft hen: gelijk dezen sterven, zo sterven genen, en allen hebben enerlei adem, waarbij de mens niets voor heeft boven de dieren; want alles is ijdelheid, 20 alles gaat naar een plaats, alles is geworden uit stof, en alles keert weder tot stof.” (Pre 3:19-20 NBG51)

   “De levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, maar de doden weten niets; zij hebben geen loon meer te wachten, zelfs hun nagedachtenis is vergeten.” (Pre 9:5 NBG51)

   “Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat, want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk, waarheen gij gaat.” (Pre 9:10 NBG51)

   Dit is voor gelovigen dan ook een geruststelling. Maar er is wel meer, daar er in die Oude Geschriften ook gesproken wordt over een hoop voor wat nog moet komen. Daar speel het geloof weer een belangrijke rol. Dat moet nog gaan gebeuren, dus ook daar kan niemand van teruggekomen zijn, mits het nog niet gebeurd is.

   Bijna elke ziel [of levend wezen (mensen dier)] zal sterven. Maar na de Derde Wereldoorlog of Armageddon zullen er nog mensen levend overblijven. Dan, na de wederkomst van Jezus Christus, zullen zij met de voorgaanden (zij die uit het graf of de dood zullen opgeroepen worden) beoordeelt worden door die geautoriseerde van God, de Nazareense leermeester Jeshua (Jezus Christus) die als zoon van God het recht tot spreken en handelen heeft gekregen en als bemiddelaar voor ons bij God zal optreden. Doden die onder de losprijs staan die Jezus voor hen betaald heeft met zijn eigen leven, zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen zullen voor die rechterstoel moeten verschijnen.

   “28 Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen, 29 en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel.” (Joh 5:28-29 NBG51)

   Effectief komt daar het geloof weer te boven. Met geloof dragen ware christenen de hoop op een toekomstig beter leven.

   “terwijl ik van God hoop, gelijk ook dezen zelf het verwachten, dat er een opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen zal zijn.” (Hnd 24:15 NBG51)

   Daar zal het op aankomen van wat wij in ons leven gepresteerd hebben. Daarnaar zullen wij geoordeeld en beoordeeld worden.

   “En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken.” (Opb 20:13 NBG51)

   “Herleven zullen uw doden (ook mijn lijk), opstaan zullen zij. Ontwaakt en jubelt, gij, die woont in het stof! Want uw dauw is een dauw van licht; en de aarde zal aan de schimmen het leven hergeven.” (Jes 26:19 NBG51)

   Wij kennen de fijne details er niet van. Feiten kunnen er niet van bekend zijn, want het kan nog ver in de toekomst liggen. Maar het geloof er in maakt deel uit van de keuze die de mens moet maken tijdens zijn leven. Daarom zal het er zeker toe doen wat een mens al of niet wenst te geloven.

   Like

 2. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.